Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng phần mềm kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

122 35 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ TỐ UYÊN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TỐN TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2015 O DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO ÐẠI HỌC ÐÀ NẴNG VÕ THỊ TỐ UYÊN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LỊNG CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TỐN TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN MẠNH TỒN Ðà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Võ Thị Tố Uyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu .3 CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM KẾ TỐN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .6 1.1 TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM KẾ TỐN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1.1.1 Phần mềm kế toán 1.1.2 Phần mềm kế tốn hành nghiệp 12 1.2 CHẤT LƢỢNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN 15 1.2.1 Chất lƣợng 15 1.2.2 Chất lƣợng phần mềm kế toán 17 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƢỜI DÙNG PHẦN MỀM KẾ TỐN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 17 1.3.1 Khái niệm hài lòng khách hàng 17 1.3.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hài lòng ngƣời dùng phần mềm kế tốn hành nghiệp 19 1.4 MỘT SỐ MƠ HÌNH CHẤT LƢỢNG PHẦN MỀM 20 1.4.1 Mơ hình chất lƣợng phần mềm McCall 20 1.4.2 Mơ hình chất lƣợng phần mềm Dromey 22 1.4.3 Mơ hình chất lƣợng ISO-9126 22 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 28 2.1 GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU 28 2.1.1 CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 28 2.1.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 32 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.2.1 Quy trình nghiên cứu 37 2.2.2 Chọn mẫu 38 2.2.3 Phƣơng pháp thu thập liệu 38 2.2.4 Phƣơng pháp xử lý liệu 38 CHƢƠNG PHÂN TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LỊNG CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TỐN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 43 3.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ 43 3.1.1 Thông tin mẫu nghiên cứu 43 3.1.2 Đánh giá mô tả thang đo .45 3.2 ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO 49 3.2.1 Thang đo chức 49 3.2.2 Thang đo an toàn liệu 50 3.3.3 Thang đo tính mở 51 3.2.4 Thang đo hiệu 51 3.2.5 Thang đo nhóm khả bảo hành, bảo trì 52 3.2.6 Thang đo khả tƣơng thích 52 3.2.7 Thang đo Sự hài lòng 53 3.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ 54 3.3.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA nhóm nhân tố độc lập tác động đến hài lòng 55 3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA nhóm phụ thuộc Sự hài lòng ngƣời sử dụng 60 3.3.3 Kết luận mơ hình giả thuyết nghiên cứu 62 3.4 PHÂN TÍCH MA TRẬN HỆ SỐ TƢƠNG QUAN .62 3.5 PHÂN TÍCH PHƢƠNG TRÌNH HỒI QUY 63 3.5.1 Các nhân tố tác động đến hài lòng ngƣời sử dụng phần mềm kế tốn hành nghiệp 67 3.5.2 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 70 3.6 PHÂN TÍCH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC NHĨM NHÂN TỐ ĐỊNH TÍNH VỀ ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LỊNG CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TỐN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 72 3.6.1 Phân tích khác biệt quan hành nghiệp đánh giá hài lòng chất lƣợng phần mềm kế toán 73 3.6.2 Phân tích khác biệt loại phần mềm kế toán đƣợc sử dụng đánh giá hài lòng chất lƣợng phần mềm kế tốn 74 3.6.3 Phân tích khác biệt thời gian sử dụng phần mềm đánh giá hài lòng chất lƣợng phần mềm kế toán 75 3.6.4 Phân tích khác biệt thời gian sử dụng phần mềm quan hành nghiệp đánh giá hài lòng chất lƣợng phần mềm kế toán 76 CHƢƠNG KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU .79 4.1 GỢI Ý TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 79 4.1.1 Nghiên cứu, hoàn thiện phần mềm kế toán 79 4.1.2 Nâng cao việc bảo mật liệu 80 4.1.3 Thiết kế phần mềm có nhiều tiện ích 81 4.1.4 Nâng cao khả bảo hành, bảo trì 81 4.2 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 81 KẾT LUẬN 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐINH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Thang đo nhân tố ảnh hƣởng 33 2.2 Thang đo nhân tố hài lòng 36 3.1 Thơng tin loại hình quan hành nghiệp 43 3.2 Thơng tin tên phần mềm sử dụng 44 3.3 Thống kê mô tả thang đo nhân tố tác động 46 3.4 Đánh giá mơ tả thang đo hài lòng 48 3.5 Hệ số Cronbach Anpha nhóm Chức 50 3.6 Hệ số Cronbach Anpha nhóm An tồn liệu 50 3.7 Hệ số Cronbach Anpha nhóm Tính mở 51 3.8 Hệ số Cronbach Anpha nhóm Hiệu 51 3.9 Hệ số Cronbach Anpha nhóm khả bảo hành, bảo trì 52 3.10 Hệ số Cronbach Anpha nhóm Khả tƣơng thích 52 3.11 Hệ số Cronbach Anpha nhóm Sự hài lòng 53 3.12 Tổng hợp hệ số Cronbach Anpha thang đo 53 3.13 KMO and Bartlett's Test 55 3.14 Kết phân tích EFA thang đo nhóm yếu tố độc lập tác động đến hài lòng ngƣời sử dụng phần mềm 56 kế tốn hành nghiệp 3.15 Xác định tên nhóm nhân tố 57 3.16 KMO and Bartlett's Test 61 3.17 Kết phân tích EFA thang đo nhóm phụ thuộc hài lòng 61 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.18 Ma trận hệ số tƣơng quan biến độc lập với biến phụ thuộc 62 3.19 Tóm tắt mơ hình 63 3.20 Bảng phân tích ANOVA 64 3.21 Bảng hệ số hồi quy 64 3.22 Tóm tắt kết kiểm định giả thuyết 72 3.23 Kết kiểm định khác biệt quan hành nghiệp đánh giá hài lòng chất lƣợng 73 phần mềm 3.24 3.25 Kết kiểm định khác biệt loại phần mềm kế toán đánh giá hài lòng chất lƣợng phần mềm Kết kiểm định khác biệt thời gian sử dụng phần mềm đánh giá hài lòng chất lƣợng phần 74 75 mềm 3.26 Kết kiểm định khác biệt thời gian sử dụng phần mềm đánh giá hài lòng chất lƣợng phần mềm 76 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Mơ hình chất lƣợng phần mềm McCall (1977) 21 1.2 Mơ hình chất lƣợng ISO-9126 23 2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 32 2.2 Quy trình nghiên cứu 37 3.1 Thông tin thời gian sử dụng phần mềm kế tốn 45 3.2 Thơng tin vị trí ngƣời trả lời khảo sát 45 3.3 Biểu đồ tần suất phần dƣ chuẩn hóa 65 3.4 Đồ thị giá trị dự đốn chuẩn hóa phần dƣ chuẩn hóa 66 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với đời phát triển xã hội loại ngƣời kế tốn đời phát triển.Tuy nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội khác hình thức biểu kế toán khác Ban đầu kế toán dạng đơn giản phục vụ đời sống cá nhân ngƣời nhƣng đến kế tốn phát triển tới hình thái phức tạp trở thành lĩnh vực khoa học để thực trình thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích cung cấp thơng tin kinh tế, tài dƣới hình thức giá trị, vật thời gian lao động Ngày nay, nghiệp vụ kế toán ngày trở nên phức tạp việc đời phần mềm kế toán điều tất yếu xảy Ở Việt Nam nay, có nhiều phần mềm kế toán nhƣ: FAST, Misa, Smart, GAMA, OMEGA, CNS, Asoft, Metadata, FTS … việc để chọn đƣợc gói phần mềm kế tốn phù hợp đặc thù tổ chức kinh tế trở thành nhƣng định quan trong việc quản lý tài tổ chức Đặc biệt đơn vị hành nghiệp Khơng giống nhƣ tổ chức kinh doanh kinh doanh ngành nghề khách nhƣng quy trình kế tốn có trình tự nhƣ đơn vị hành nghiệp lại tùy vào đặc thù riêng ngành mà phần mềm kế tốn phải đáp ứng đƣợc u cầu Đây lý tơi thực đề tài: “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng người sử dụng phần mềm kế tốn đơn vị hành nghiệp” với mong muốn đánh giá đƣợc tổng quan tình hình phần mềm kế toán đƣợc sử dụng đơn vị hành nghiệp đƣa đƣợc đề xuất giải vấn đề TM1 TM2 TM3 KNB H1 KNB H2 KNB H3 KNTT KNTT 1,000 1,000 1,000 1,000 ,726 ,688 ,603 ,793 1,000 ,850 1,000 ,831 1,000 ,758 1,000 ,861 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Compone nt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Total % of Variance Cumulativ e% 8,377 2,890 2,443 2,025 1,226 1,081 ,698 ,652 ,544 ,428 ,396 ,352 ,346 ,330 ,290 ,211 ,182 ,172 ,137 ,085 ,075 ,043 ,019 36,421 12,563 10,623 8,804 5,329 4,702 3,033 2,833 2,364 1,863 1,721 1,531 1,502 1,434 1,262 ,918 ,790 ,749 ,594 ,370 ,326 ,189 ,081 36,421 48,984 59,607 68,410 73,739 78,441 81,474 84,307 86,671 88,534 90,254 91,785 93,287 94,721 95,983 96,901 97,691 98,440 99,033 99,404 99,730 99,919 100,000 Total 8,377 2,890 2,443 2,025 1,226 1,081 % of Variance 36,421 12,563 10,623 8,804 5,329 4,702 Component Total Variance Explained Extraction Rotation Sums of Squared Loadings Sums of Squared Loadings Cumulative % 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 36,421 48,984 59,607 68,410 73,739 78,441 Total % of Variance Cumulative % 24,473 19,554 10,885 8,909 7,368 7,252 24,473 44,027 54,912 63,821 71,189 78,441 5,629 4,497 2,504 2,049 1,695 1,668 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component CN5 ATD L2 ATD L5 CN1 CN2 CN3 CN6 CN7 ATD L3 ATD L1 CN4 CN8 KNT T1 ATD L4 TM1 KNB H2 KNB H1 TM2 TM3 HQ2 HQ1 ,797 ,778 ,758 ,517 ,757 ,751 ,747 ,733 ,725 ,725 ,560 ,692 ,568 ,691 ,647 ,635 -,573 ,613 ,604 -,662 ,503 -,601 ,586 ,560 ,598 ,570 KNB H3 KNT T2 -,548 ,556 ,558 ,593 Extraction Method: Principal Component Analysis.a a components extracted CN4 CN7 CN8 CN1 CN6 CN3 CN5 CN2 ATD L5 ATD L2 ATD L4 ATD L3 ATD L1 KNB H2 KNB H1 Rotated Component Matrixa Component ,887 ,823 ,814 ,812 ,806 ,792 ,759 ,748 ,906 ,894 ,888 ,863 ,824 ,898 ,881 KNB H3 TM2 TM1 TM3 HQ1 HQ2 KNT T2 KNT T1 ,878 ,779 ,773 ,771 ,898 ,863 ,855 ,691 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a Rotation converged in iterations Compone nt Component Transformation Matrix ,714 -,639 ,261 ,022 ,024 -,116 ,570 ,744 ,161 -,059 ,235 -,192 ,226 -,011 -,677 ,668 ,192 ,091 -,198 -,016 ,576 ,444 ,546 ,365 -,092 ,112 ,332 ,593 -,570 -,439 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx ChiSphericity Square ,719 492,39 ,259 ,159 ,074 ,037 -,534 ,784 df Sig ,000 Communalities Initial Extracti on SHL SHL SHL 1,000 ,887 1,000 ,770 1,000 ,842 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Compone nt Total % of Variance 2,499 ,341 ,160 83,288 11,383 5,329 Cumulativ Total e% 83,288 94,671 100,000 2,499 % of Variance 83,288 Total Variance Explained Component Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Extraction Method: Principal Component Analysis 83,288 Component Matrixa Compone nt SHL SHL SHL ,942 ,918 ,877 Extraction Method: Principal Component Analysis.a a components extracted PHỤ LỤC 6: MA TRẬN HỆ SỐ TƢƠNG QUAN ATDL Pearson ATD Correlation L Sig (2-tailed) N Pearson Correlation HQ Sig (2-tailed) N Pearson Correlation CN Sig (2-tailed) N Pearson Correlation TM Sig (2-tailed) N Pearson KN Correlation BH Sig (2-tailed) N Pearson KNT Correlation T Sig (2-tailed) N Pearson SHL Correlation Sig (2-tailed) 250 -,082 ,194 250 Correlations HQ CN ,194 250 ,217** ,001 250 ,562** ,000 250 ,604** ,000 SHL ,000 250 ,001 250 ,000 250 ,000 250 -,158* ,319** -,041 -,021 -,042 250 ,012 250 ,000 250 ,012 ,000 ,517 ,743 ,511 250 250 250 250 250 -,247** ,255** ,437** ,612** 250 -,248** ,319** -,247** ,000 250 KNB KNTT H -,082 ,432** -,248** ,217** ,562** ,604** ,432** -,158* ,000 250 TM ,000 ,000 ,000 250 250 250 -,228** -,207** ,000 ,000 250 250 250 -,041 ,255** -,228** ,000 ,001 ,219 250 250 250 ,194** ,283** ,517 ,000 ,000 250 250 250 250 -,021 ,437** -,207** ,194** ,743 ,000 250 250 -,042 ,612** ,511 ,000 ,002 ,000 250 250 ,536** ,001 ,002 250 250 250 -,078 ,283** ,536** ,219 ,000 250 -,078 ,000 ,000 ,000 250 N 250 250 250 250 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 250 250 250 Mod el R PHỤ LỤC 7: PHÂN TÍCH HỒI QUY Model Summaryb R Adjusted R Std Error DurbinSquare Square of the Watson Estimate ,568 ,557 ,44043 1,106 ,753a a Predictors: (Constant), KNTT, HQ, KNBH, TM, CN, ATDL b Dependent Variable: SHL ANOVAa Model Regressio n Residual Total Sum of Squares df Mean Square 61,885 10,314 47,137 243 ,194 109,023 249 F 53,171 Sig ,000b a Dependent Variable: SHL b Predictors: (Constant), KNTT, HQ, KNBH, TM, CN, ATDL Coefficientsa Model (Constan t) ATDL HQ CN TM KNBH Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficient s B Std Error Beta -,073 ,288 ,353 ,004 ,360 ,140 ,087 ,054 ,035 ,045 ,039 ,036 ,350 ,005 ,397 ,167 ,109 t Sig -,254 ,799 6,568 ,103 7,969 3,570 2,451 ,000 ,918 ,000 ,000 ,015 KNTT ,152 ,045 ,179 3,374 Coefficients Model ,001 a Collinearity Statistics Tolerance VIF (Constant) ATDL HQ CN TM KNBH KNTT ,628 ,882 ,717 ,809 ,894 ,631 1,593 1,134 1,394 1,236 1,118 1,585 a Dependent Variable: SHL Collinearity Diagnosticsa Mod Dimensi el on Model Eigenval Condition ue Index Variance Proportions (Constan ATDL HQ CN t) 6,770 ,098 1,000 8,309 ,00 ,00 ,00 ,01 ,00 ,19 ,00 ,03 ,043 12,484 ,00 ,02 ,00 ,00 ,040 12,942 ,01 ,00 ,70 ,02 ,023 16,974 ,00 ,00 ,06 ,63 ,017 19,784 ,01 ,77 ,00 ,21 ,008 29,857 ,98 ,20 ,05 ,11 Dimension Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions TM KNBH KNTT ,00 ,13 ,00 ,02 ,00 ,05 ,01 ,68 ,20 ,40 ,01 ,03 ,08 ,02 ,15 ,02 ,41 ,30 ,36 ,12 ,01 a Dependent Variable: SHL Residuals Statisticsa Minimu Maximu Mean m m Predicted Value Residual Std Predicted Value Std Residual 2,3903 1,7679 -2,943 -4,014 a Dependent Variable: SHL Charts Std Deviation N 5,2192 3,8573 ,49853 250 ,95867 ,00000 ,43509 250 2,732 ,000 1,000 250 2,177 ,000 ,988 250 PHỤ LỤC 8: PHÂN TÍCH PHƢƠNG SAI ANOVA Test of Homogeneity of Variances SHL Levene Statistic 6.826 df1 df2 Sig 247 001 ANOVA SHL Sum of Squares df Mean Square Between Groups Within 4.893 104.130 247 Groups Total 109.023 249 F 2.446 5.803 Sig .003 422 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F Sig t-test for Equality of Means t df Sig Mean (2- Differ tailed ence ) Std 95% Error Confidence Differ Interval of the ence Difference Lower Upper Equal 2.3 1949 0841 0291 variances 882 349 15 248 021 S assumed H Equal 209 L variances 2.2 024 1949 0854 0265 73 not 82 assumed Test of Homogeneity of Variances SHL Levene df1 df2 Sig Statistic ,130 247 ,878 ANOVA SHL Sum of df Mean F Sig Squares Square Between ,532 ,266 ,605 ,547 Groups Within 108,491 247 ,439 Groups Total 109,023 249 3606 3632 ... yếu tố ảnh hƣởng đến hài lòng ngƣời sử dụng phần mềm kế toán Đối tƣợng khảo sát cá nhân trực tiếp sử dụng phần mềm kế tốn đơn vị hành nghiệp Phạm vi nghiên cứu: Các đơn vị hành nghiệp có sử dụng. .. định yếu tố ảnh hƣởng đến hài lòng ngƣời sử dụng phần mềm kế toán đơn vị hành chính, nghiệp - Dựa kết nghiên cứu đƣa gợi ý, đề xuất nâng cao hài lòng ngƣời sử dụng phần mềm kế tốn hành nghiệp Đối... TẠO ÐẠI HỌC ÐÀ NẴNG VÕ THỊ TỐ UYÊN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TỐN TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng phần mềm kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp , Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng phần mềm kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn