Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản mền trung

114 26 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN ĐÌNH DUY ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN MIỀN TRUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN ĐÌNH DUY ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN MIỀN TRUNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn NGUYỄN ĐÌNH DUY MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Ý nghĩa việc đánh giá thành tích nhân viên 1.1.3 Nguyên tắc đánh giá thành tích nhân viên 10 1.2 NỘI DUNG CỦA HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 12 1.2.1 Xác định mục tiêu đánh giá 12 1.2.2 Xác định tiêu chí đánh giá 13 1.2.3 Các phương pháp đánh giá 17 1.2.4 Đối tượng thực đánh giá 23 1.2.5 Thời điểm đánh giá 25 1.2.6 Phản hồi thơng tin đánh giá thành tích tới nhân viên doanh nghiệp 26 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 27 1.3.1 Môi trường bên 27 1.3.2 Môi trường bên 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN MIỀN TRUNG 31 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CƠNG TY 31 2.1.1 Đặc điểm công tác tổ chức công ty 31 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực công ty 34 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Công ty vài năm gần 38 2.2 THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN MIỀN TRUNG 40 2.2.1 Thực trạng mục tiêu đánh giá thành tích nhân viên 40 2.2.2 Thực trạng tiêu chí đánh giá thành tích nhân viên 47 2.2.3 Thực trạng phương pháp đánh giá thành tích nhân viên 50 2.2.4 Thực trạng đối tượng thực đánh giá thành tích nhân viên 51 2.2.5 Thực trạng thời điểm đánh giá thành tích nhân viên 52 2.2.6 Thực trạng phản hồi thông tin đánh giá đến nhân viên 53 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN MIỀN TRUNG 54 2.3.1 Mơi trường bên ngồi 55 2.3.2 Môi trường bên 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 59 CHƯƠNG HOÀN THIỆN ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN MIỀN TRUNG 60 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 60 3.1.1 Mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh công ty 60 3.1.2 Xu hướng đánh giá thành tích 60 3.1.3 Một số quan điểm có tính nguyên tắc đánh giá thành tích 63 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN MIỀN TRUNG 63 3.2.1 Hoàn thiện xác định mục tiêu cơng tác đánh giá thành tích nhân viên 63 3.2.2 Hồn thiện tiêu chí đánh giá thành tích nhân viên 65 3.2.3 Hồn thiện phương pháp đánh giá thành tích nhân viên 78 3.2.4 Xác định đối tượng thực đánh giá thành tích nhân viên 80 3.2.5 Hồn thiện việc xác định thời điểm đánh giá thành tích nhân viên 81 3.2.6 Hồn thiện phản hồi thơng tin đánh giá thành tích tới nhân viên 82 3.2.7 Các giải pháp hỗ trợ 84 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHLĐ : Bảo hộ lao động CB& XK : Chế biến xuất CBCNV : Cán công nhân viên ĐVT : Đơn vị tính NS-HC-PH : Nhân - Hành - Pháp chế QTNNL : Quản trị nguồn nhân lực SL : Số lượng SX-KD : Sản xuất – Kinh doanh SXKD : Sản xuất kinh doanh TSNH : Tài sản ngắn hạn TSDH : Tài sản dài hạn TSCĐ : Tài sản cố định XNK : Xuất nhập DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng 1.1 Các loại tiêu chí đánh giá thành tích nhân viên 16 1.2 Mẫu đánh giá theo phương pháp thang điểm 19 1.3 Minh họa phương pháp đánh giá thang đồ họa 22 2.1 Nguồn nhân lực Công ty qua năm (2011-2013) 34 2.2 Phân loại cấu nguồn lao động Công ty theo độ 35 tuổi, giới tính trình độ chun mơn năm 2013 2.3 Tình hình tài Cơng ty năm (2012- 37 2013) 2.4 Danh sách máy móc thiết bị năm 2013 38 2.5 Tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty 02 39 năm (2012-2013) 2.6 Các danh hiệu khen thưởng thành tích cuối năm 2013 43 2.7 Kết điều tra mục tiêu công tác đánh giá 46 thành tích Cơng ty 2.8 Kết điều tra thực trạng tiêu chí đánh giá thành 48 tích 2.9 Kết điều tra loại tiêu chí nhân viên 49 muốn đánh giá 2.10 Kết điều tra đối tượng đánh giá thành tích nhân 52 viên 2.11 Kết điều tra định kỳ đánh giá thành tích nhân 53 viên 2.12 Kết điều tra hành động hỗ trợ sau trình đánh giá thành tích nhân viên 54 Số hiệu Tên bảng Trang Kết điều tra mong muốn nhân viên với 55 bảng 2.13 công tác đánh giá thành tích nhân viên 2.14 Kết điều tra ảnh hưởng văn hố Cơng ty đối 56 với đánh giá thành tích nhân viên 3.1 Kết điều tra loại tiêu chí nhân viên 72 muốn đánh giá 3.2 Bảng tiêu chuẩn đánh giá thái độ, kỷ luật lao động 75 nhân viên 3.3 Bảng minh hoạ trọng số tiêu kinh doanh 79 3.4 Kết điều tra đối tượng đánh giá thành tích nhân 80 viên 3.5 Kết điều tra định kỳ đánh giá thành tích nhân viên 81 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang hình 2.1 Thị trường xuất năm 2013 40 2.2 Biểu đồ nhận thức vai trò cơng tác đánh giá thành 46 tích cơng ty 2.3 Biểu đồ nhận xét phương pháp đánh giá thành tích 51 cơng ty Cổ phần XNK Thuỷ sản Miền Trung 2.4 Kết điều tra lỗi thường gặp đánh giá 56 thành tích nhân viên 2.5 Kết điều tra mức độ ảnh hưởng việc tham 57 gia hoạt động đoàn thể đến đánh giá thành tích 3.1 Sơ đồ cách thức xây dựng tiêu chuẩn đánh 66 giá thành tích nhân viên 3.2 Sơ đồ phản hồi thông tin 83 PHIẾU ĐIỀU TRA Là học viên viết Luận văn thạc sĩ, thực khảo sát cơng tác đánh giá thành tích Cơng ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Miền Trung Để thực chương trình nghiên cứu này, chúng tơi muốn giúp đỡ quý anh/chị cách trả lời câu hỏi nêu Kết điều tra phục vụ cho việc thực đề tài, khơng sử dụng vào mục đích khác Rất mong hợp tác quý anh/chị Xin chân thành cảm ơn! NGUYỄN ĐÌNH DUY Xin đánh chéo vào câu trả lời mà anh/chị cho phù hợp Theo anh/chị cơng tác đánh giá thành tích nhân viên công ty nào? (Chọn ô) Rất quan trọng Thủ tục hành Mang tính Khơng trả lời hình thức Theo anh/chị cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty mang lại hiệu cho công tác đây? (Chọn ô cho phù hợp nhất) Đào tạo phát triển Trả lương, khen thưởng Tất cơng tác Khơng có cơng tác Thun chuyển, đề bạt, sa thải Theo anh/chị thời gian thích hợp đánh giá thành tích nhân viên là: (Chọn ô) Tháng Quý tháng Cuối năm Anh/chị cho biết mức độ phù hợp lực khối lượng công việc phân công? (Chọn ô) Rất phù hợp Phù hợp Chấp nhận Không Rất không phù hợp phù hợp Anh/chị cho điểm từ đến đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên công ty(5 phù hợp, phù hợp, tương đối phù hợp, không phù hợp khơng phù hợp), (Chọn dòng) u cầu tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên Cụ thể (gắn với mục tiêu tổ chức gắn với cơng việc) Có thể đo lường ( lượng hóa mức độ thành tích) Có thể đạt (mang tính hình thức thực tế cho nhân viên, khuyến khích nỗ lực nhân viên) Hợp lý (bao quát toàn nội dung nhiệm vụ đặt nhân viên) Có hạn định thời gian (biết phải hồn tất cơng việc) Theo anh/chị loại tiêu chuẩn thành tích quan trọng cần sử dụng để đánh giá thành tích nhân viên? (Chọn cho phù hợp nhất) Tố chất, đặc điểm (trung thành với công ty, sáng tạo,…) Hành vi thực cơng việc (cách thức hồn thành cơng việc: cách xử lý xảy cố, cung cấp thông tin khách hàng yêu cầu,…) Kết thực công việc Năng lực thực cơng việc (trình độ chun môn, tay nghề,…) Tất loại tiêu chuẩn Anh/chị có nhận xét phương pháp đánh giá thành tích áp dụng? (Chọn ơ) Hồn toàn Phù hợp Cần cải tiến phù hợp Nên thay Không ý kiến đổi Theo anh/chị đối tượng thực đánh giá phù hợp công ty? (Chọn ô) Tự thân Đồng nghiệp Cấp Cấp Khách hàng Tất Anh/chị cho biết cấp thường phạm lỗi trình đánh giá nhân viên? (Chọn ô) Đánh giá cao Đánh giá qua thấp Đánh giá theo cảm tình Khơng ý kiến Quy mức trung bình cá nhân 10 Anh/chị có nhận từ cấp hành động hỗ trợ sau trình đánh giá thành tích khơng? (chọn cho dòng) Hành động hỗ trợ cấp Thường Thỉnh Ít Rất Khơng xun thoảng Mục tiêu kế hoạch đánh giá Thống tiêu chí đánh giá Phản hồi điểm mạnh, điểm yếu Thảo luận kết đánh giá Thống với nhân viên kế hoạch hành động 11 Anh/chị cho biết theo truyền thống văn hóa cơng ty vấn đề ưu tiên xét? (Chọn ơ) Thành tích tập thể 12 Thành tích cá nhân Cơng Khơng ý kiến Anh/chị cho biết thành tích hoạt động đoàn thể nhân viên ảnh hưởng đến giá trị đánh giá thành tích nhân viên nào? (Chọn ô) Rất ảnh hưởng Ảnh hưởng Không ảnh hưởng Rất không ảnh hưởng 13 Tương đối ảnh hưởng Khi làm việc Công ty, điều điều mà anh/chị mong muốn nhất? (Chọn ô) Thu nhập cao Công việc nhẹ nhàng Môi trường làm việc tốt Có điều kiện đào tạo, phát triển Khác Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình anh/chị! Phụ lục Danh gia tich hien tai cua Cong ty Frequency Valid Rat quan Percent Valid Percent Cumulative Percent 24 8,0 8,0 8,0 Thu tuc hanh chinh 122 40,7 40,7 48,7 Mang tinh hinh thuc 138 46,0 16 5,3 5,3 300 100,0 100,0 Khong tra loi Total 46,0 94,7 100,0 Hieu qua cua danh gia tich Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Dao tao va Phat trien 10 3,3 3,3 3,3 Tra luong, khen thuong 44 14,7 14,7 18,0 Thuyen chuyen, de bat, sa thai 12 4,0 4,0 22,0 Tat ca cong tac tren 38 12,7 12,7 34,7 Khong co cong tac nao 196 65,3 65,3 100,0 Total 300 100,0 100,0 Thoi gian thich hop de danh gia tich Frequency Valid Theo thang Percent Valid Percent Cumulative Percent 40 13,3 13,3 13,3 152 50,7 50,7 64,0 thang 64 21,3 21,3 85,3 Cuoi nam 44 14,7 14,7 100,0 300 100,0 100,0 Theo quy Total Muc phu hop giua nang luc va khoi luong cong viec Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat phu hop 22 7,3 7,3 7,3 Phu hop 52 17,3 17,3 24,7 Chap nhan duoc 33 11,0 11,0 35,7 Khong phu hop 104 34,7 34,7 70,3 89 29,7 29,7 100,0 300 100,0 100,0 Rat khong phu hop Total Tinh cu the Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat phu hop 16 5,3 5,3 5,3 Phu hop 28 9,3 9,3 14,7 Chap nhan duoc 62 20,7 20,7 35,3 Khong phu hop 66 22,0 22,0 57,3 Rat khong phu hop 128 42,7 42,7 100,0 Total 300 100,0 100,0 Co the luong duoc Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat phu hop 23 7,7 7,7 7,7 Phu hop 48 16,0 16,0 23,7 Chap nhan duoc 59 19,7 19,7 43,3 Khong phu hop 92 30,7 30,7 74,0 Rat khong phu hop 78 26,0 26,0 100,0 300 100,0 100,0 Total Co the dat duoc Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat phu hop 12 4,0 4,0 4,0 Phu hop 52 17,3 17,3 21,3 Chap nhan duoc 76 25,3 25,3 46,7 Khong phu hop 112 37,3 37,3 84,0 48 16,0 16,0 100,0 300 100,0 100,0 Rat khong phu hop Total Hop ly Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat phu hop 14 4,7 4,7 4,7 Phu hop 30 10,0 10,0 14,7 Chap nhan duoc 82 27,3 27,3 42,0 Khong phu hop 98 32,7 32,7 74,7 Rat khong phu hop 76 25,3 25,3 100,0 300 100,0 100,0 Total Co han dinh thoi gian Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat phu hop 18 6,0 6,0 6,0 Phu hop 44 14,7 14,7 20,7 Chap nhan duoc 102 34,0 34,0 54,7 Khong phu hop 72 24,0 24,0 78,7 Rat khong phu hop 64 21,3 21,3 100,0 300 100,0 100,0 Total Tieu chuan nao quan can duoc su dung de danh gia tich Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent To chat, dac diem 16 5,3 5,3 5,3 Hanh vi thuc hien cong viec 48 16,0 16,0 21,3 Ket qua thuc hien cong viec 94 31,3 31,3 52,7 Nang luc thuc hien cong viec 108 36,0 36,0 88,7 34 11,3 11,3 100,0 300 100,0 100,0 Tat ca tieu chuan tren Total Danh gia tieu chuan danh gia tich dang duoc ap dung Frequency Valid Hoa toan phu hop Phu hop Percent 12 Valid Percent 4,0 Cumulative Percent 4,0 4,0 28 9,3 9,3 13,3 Can cai tien 150 50,0 50,0 63,3 Nen thay doi 102 34,0 34,0 97,3 Khong y kien 2,7 2,7 100,0 300 100,0 100,0 Total Doi tuong danh gia tich phu hop nhat Frequency Valid Tu ban than Dong nghiep Percent Valid Percent Cumulative Percent 36 12,0 12,0 12,0 32 10,7 10,7 22,7 142 47,3 47,3 70,0 Cap duoi 18 6,0 6,0 76,0 Khach hang 58 19,3 19,3 95,3 Tat ca 14 4,7 4,7 100,0 Total 300 100,0 100,0 Cap tren truc tiep Cap tren thuong pham loi nao danh gia tich Frequency Valid Danh gia qua cao Danh gia qua thap Percent 20 Valid Percent 6,7 Cumulative Percent 6,7 6,7 28 9,3 9,3 16,0 Quy ve muc trung binh 156 52,0 52,0 68,0 Danh gia theo tinh cam 84 28,0 28,0 96,0 Khong y kien 12 4,0 4,0 100,0 300 100,0 100,0 Total Muc tieu va ke hoach danh gia Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Thuong xuyen 12 4,0 4,0 4,0 Thinh thoang 22 7,3 7,3 11,3 It 28 9,3 9,3 20,7 Rat it 137 45,7 45,7 66,3 Khong bao gio 101 33,7 33,7 100,0 Total 300 100,0 100,0 Thong nhat ve tieu chi danh gia Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Thuong xuyen 2,0 2,0 2,0 Thinh thoang 17 5,7 5,7 7,7 It 71 23,7 23,7 31,3 Rat it 144 48,0 48,0 79,3 62 20,7 20,7 100,0 300 100,0 100,0 Khong bao gio Total Phan hoi diem manh, diem yeu Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Thuong xuyen 16 5,3 5,3 5,3 Thinh thoang 48 16,0 16,0 21,3 It 68 22,7 22,7 44,0 Rat it 121 40,3 40,3 84,3 47 15,7 15,7 100,0 300 100,0 100,0 Khong bao gio Total Thao luan ket qua danh gia Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Thuong xuyen 1,7 1,7 1,7 Thinh thoang 2,3 2,3 4,0 It 60 20,0 20,0 24,0 Rat it 125 41,7 41,7 65,7 Khong bao gio 103 34,3 34,3 100,0 Total 300 100,0 100,0 Thong nhat voi nhan vien ke hoach hanh dong Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Thuong xuyen 17 5,7 5,7 5,7 Thinh thoang 59 19,7 19,7 25,3 It 62 20,7 20,7 46,0 Rat it 107 35,7 35,7 81,7 55 18,3 18,3 100,0 300 100,0 100,0 Khong bao gio Total Theo truyen thong van hoa cong ty hien van de duoc uu tien Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Thanh tich tap the 102 34,0 34,0 34,0 Thanh tich ca nhan 34 11,3 11,3 45,3 Cong bang nhu 94 31,3 31,3 76,7 Khong y kien 70 23,3 23,3 100,0 300 100,0 100,0 Total Hoat dong doan the anh huong den gia tri danh gia tich nhan vien Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat anh huong 84 28,0 28,0 28,0 Anh huong 96 32,0 32,0 60,0 Tuong doi anh huong 56 18,7 18,7 78,7 Khong anh huong 36 12,0 12,0 90,7 Rat khong anh huong 28 9,3 9,3 100,0 300 100,0 100,0 Total Nhung dieu anh chi mong muon nhat Frequency Valid Thu nhap cao Moi truong lam viec tot Percent Valid Percent Cumulative Percent 50 16,7 16,7 16,7 116 38,7 38,7 55,3 Co dieu kien dao tao va phat trien 54 18,0 18,0 73,3 Cong viec nhe nhang 30 10,0 10,0 83,3 Khac 50 16,7 16,7 100,0 Total 300 100,0 100,0 Phụ lục Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm mức độ đạt mục tiêu kết thực công tác chuyên môn Mức độ đạt Khối lượng Chất lượng mục tiêu hoàn thành đạt Hoàn toàn vượt Vượt 130% Chủ động, sáng tạo, giải đáp cải trội mục tiêu tiến, tạo hiệu nhiều lần so với giao cách làm cũ, giảm 30% thời gian/định mức/chi phí Cứ giảm 5% mức vượt khối lượng mức chất lượng giảm 0,25 điểm Đạt yêu cầu Đạt 120% mục Có sáng tạo, giải pháp cải tiến cơng việc tiêu giao lĩnh vự yếu, tuyệt đối mức vượt trội khơng xảy sai sót, tiết kiệm 20% thời gian/định mức/chi phí Cứ giảm 5% mức vượt khối lượng mức chất lượng giảm 0,25 điểm Đạt yêu cầu Đạt đến 110% Không sai sót, khơng xảy tai cơng việc mục tiêu nạn, tổn thất, thời gian/định mức tốt giao mức/chi phí mức cho phép Cứ giảm 5% mức vượt khối lượng mức chất lượng giảm 0,25 điểm Đạt yêu cầu Đạt đến Còn nhiều điểm cần cải tiến nỗ công việc 80% đến 100% lực hơn, có sai sót, tổn thất nhẹ, mức trung bình mục tiêu thời gian/định mức/chi phí vượt giao mức khoảng 10% Cứ giảm 5% mức vượt khối lượng mức chất lượng giảm 0,25 điểm Không đạt yêu Chỉ đạt 70% Nhiều nội dung khơng hồn thành, cầu mục tiêu nhiều vi phạm, sai sót mang tính giao trở xuống hệ thống, vượt 20% thời gian/định mức/chi phí Cứ giảm 5% mức vượt khối lượng mức chất lượng giảm 0,25 điểm Điểm Phụ lục Chấm điểm mức độ tiêu chuẩn thái độ, kỷ luật làm việc Quy định Chấp hành kỷ luật nội quy lao động Việc chấp hành chủ trương, sách Nhà nước Tiêu chuẩn 5- Chấp hành tốt nội quy lao động , thoả ước lao động tập thể Công ty; đạt 26 ngày công/ tháng trở lên; làm sớm phút, thường xun làm việc thêm cơng việc đột xuất 4- Chấp hành tốt nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể Công ty; đạt 25 ngày công/ tháng trở lên; làm giờ, làm việc thêm đột xuất 3- Chấp hành tốt nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể Công ty; đạt 24 ngày công/ tháng trở lên; thường làm (trễ không lần, lần không 10 phút thời gian đánh giá) 2- Chấp hành tốt nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể Công ty; đạt 23 ngày công/ tháng trở lên; thường làm (trễ không lần, lần không 10 phút thời gian đánh giá) 1- Chấp hành chưa tốt nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể Công ty; đạt 22 ngày công/tháng trở xuống; thường trễ 5- Tuyệt đối chấp hành quy định pháp luật, sách Nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác, gương mẫu, nhắc nhở đồng nghiệp chấp hành 4- Cơ chấp hành quy định pháp luật, sách Nhà nước liên quan đến lĩnh vực cơng tác, khơng có sai sót 3- Cơ chấp hành quy định pháp luật, sách Nhà nước liên quan đến lĩnh vực cơng tác, có sai sót nhỏ khách quan kịp thời khắc phục không gây hậu 2- Chấp hành quy định pháp luật, sách Nhà nước liên quan đến lĩnh vực cơng tác, sai sót nhỏ chủ quan, có khắc phục khơng gây hậu nghiêm trọng 1- Chấp hành quy định pháp luật, sách Nhà nước liên quan đến lĩnh vực cơng tác, sai sót có tính hệ thống gây hậu nghiêm trọng 5- Tuân thủ tuyệt đối quy trình, quy phạm, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người thiết bị Nắm vững, đạt điểm cao kỳ sát hạch nhắc nhở đồng nghiệp tuân thủ 4- Tuân thủ tuyêt đối quy trình, quy phạm, đảm bảo tuyệt đối an tồn cho người thiết bị Nắm vững, đạt điểm cá kỳ sát hạch có ý thức nhắc Chấp hành kỷ nhở đồng nghiệp tuân thủ luật nội quy lao 3- Tuân thủ tuyệt đối quy trình, quy phạm, đảm bảo động tuyệt đối an toàn cho người thiết bị Đạt điểm trung bình kỳ sát hạch 2- Vi phạm quy trình, quy phạm chưa gây hậu nghiêm trọng Đạt điểm trung bình kỳ thi sát hạch 1- Vi phạm quy trình, quy phạm gây hậu nghiêm trọng không đạt kỳ thi sát hạch 5- Đưa sáng kiến, góp ý cải tiến quy trình áp dụng mức độ đem lại hiệu cao Sáng kiến cải 4- Đưa sáng kiến, cải tiến đóng góp áp tiến kỹ thuật, dụng quản lý 3- Có đề xuất ý tưởng chưa áp dụng 2- Có cải thiện tình hình 1- Không đề xuất sáng kiến Phụ lục Ý nghĩa mức độ Thực cơng việc mang tính Đạt 100% u cầu cao đốn, chủ động, mang tính mô tả chiến lược, lôi cuốn, tạo lực phong cách kỹ để cấp đồng nghiệp noi theo Thực công việc mnag tính chủ động cao, chia sẻ cách làm với Đạt 80% yêu cầu cao người khác, hạn chế định chiến lược Thực cơng việc mang tính chủ động, tự giác, không cần nhắc Đạt 70% yêu cầu cao nhở kèm cặp, nỗ lực hoàn thành yêu cầu Có hạn chế khả năng, kiến thức, cần giúp đỡ, hỗ trợ, giám Đạt 40% yêu cầu cao sát từ cấp quản lý, cần đào tạo thêm Cần xem xét lại phù hợp Đạt 20% yêu cầu cao lực, xem xét đào tạo lại trở xuống thuyên chuyển, sa thải,… Ghi chú: Từ mức điểm đến điểm giảm mức độ đạt yêu cầu cao 5% bị trừ 0,25 điểm Từ mức điểm đến mức điểm tăng mức độ đạt yêu cầu cao 10% cộng 0,25 điểm Điểm Mức độ đạt yêu cầu ... ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN MIỀN TRUNG 31 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY 31 2.1.1 Đặc điểm công tác tổ chức công ty 31 2.1.2 Đặc... hoạt động đánh giá thành tích nhân viên Công ty Cổ Phần XNK Thuỷ Sản Miền Trung, tác giả chọn đề tài “ Đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Cổ phần XNK Thuỷ Sản Miền Trung làm luận văn thạc sĩ... tích nhân viên Công Ty Cổ Phần XNK Thuỷ Sản Miền Trung Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu Chủ yếu đề tài vấn đề đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Miền Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản mền trung , Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản mền trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn