Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố đà nẵng

224 56 0
  • Loading ...
1/224 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THÙY DUNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TẠI CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS: Đoàn Ngọc Phi Anh Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thùy Dung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤCHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 1.1.1 Chất lượng 1.1.2 Dịch vụ 1.1.3 Chất lượng dịch vụ 1.2 CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 1.2.1 Mơ hình chất lượng chức chất lượng kỹ thuật (Gronroos, 1984) 1.2.2 Mơ hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL 10 1.2.3 Mơ hình chất lượng dịch vụ SERVPERF 13 1.2.4 Mơ hình ba thành phần 13 1.2.5 Mơ hình mơi trường bán lẻ đa cấp 14 1.2.6 Mơ hình mơi trường dịch vụ phân cấp 15 1.3 CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO 16 1.3.1 Các nghiên cứu chất lượng dịch vụ đào tạo dựa mơ hình SERVQUAL SERVPERF 16 1.3.2 Các nghiên cứu chất lượng dịch vụ đào tạo dựa mơ hình HEdPERF 18 1.3.3 Các nghiên cứu chất lượng dịch vụ đào tạo dựa mơ hình ý định hành vi phân cấp giáo dục đại học .19 CHƢƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 26 2.1 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 26 2.2 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG GIẢ THUYẾT 27 2.2.1 Mơ hình nghiên cứu 27 2.2.2 Các nhân tố mô hình xây dựng giả thuyết 28 2.3 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 34 2.3.1 Phỏng vấn chuyên sâu 34 2.3.2 Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát 34 2.4 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG .35 2.4.1 Kết nghiên cứu thử nghiệm 35 2.4.2 Thu thập liệu 36 2.4.3 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 36 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 3.1 ĐẶC ĐIỂM MẪU NGHIÊN CỨU 45 3.2 PHÂN TÍCH THỐNG MÔ TẢ KẾT QUẢ KHẢO SÁT 46 3.2.1 Nhóm thành phần chất lượng tương tác 48 3.2.2 Nhóm thành phần chất lượng mơi trường học tập 48 3.2.3 Nhóm thành phần chất lượng đầu 49 3.2.4 Chất lượng dịch vụ đào tạo ngành kế toán 50 3.3 ĐÁNH GIÁ THANG ĐO .50 3.3.1 Hệ số tin cậy Cronbach Alpha 50 3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 53 3.3.3 Phân tích nhân tố khẳng định CFA .60 3.4 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 81 3.4.1 Kiểm định mơ hình lý thuyết thức 82 3.4.2 Kiểm định ước lượng mơ hình lý thuyết Bootstrap 88 3.4.3 Thang đo nhận thức sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo ngành kế toán 88 3.4.4 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 96 3.5 PHÂN TÍCH CẤU TRÚC ĐA NHĨM 97 3.5.1 Kiểm định khác biệt theo giới tính sinh viên 97 3.5.2 Kiểm định khác biệt theo năm học sinh viên 97 3.5.3 Kiểm định khác biệt theo trường sinh viên .98 CHƢƠNG 4: HÀM Ý CHÍNH SÁCH 100 4.1 TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 100 4.2 Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN .103 4.3 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 105 4.4 NHỮNG HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI .110 KẾT LUẬN 112 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TẠI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 45 3.2 Kết kiểm định KMO Bartlett 56 3.3 Bảng phân tích nhân tố tương ứng với biến quan sát 56 3.4 Bảng tóm tắt hệ số phân tích nhân tố 58 3.5 Bảng tóm tắt nhân tố tương ứng với biến quan sát sau phân tích nhân tố 59 3.6 Kết phân tích nhân tố thang đo chất lượng dịch vụ đào tạo ngành kế toán 60 3.7 Bảng đánh giá bình thường (Assessment of normality) nhân tố Chất lượng đầu 61 3.8 Bảng đánh giá bình thường (Assessment of normality) nhân tố Phòng máy tính – Phòng học 63 3.9 Bảng đánh giá bình thường (Assessment of normality) nhân tố Sự tận tâm giảng viên 65 3.10 Bảng đánh giá bình thường (Assessment of normality) nhân tố Thư viện 66 3.11 Bảng đánh giá bình thường (Assessment of normality) nhân tố Cán phục vụ 68 3.12 Bảng đánh giá bình thường (Assessment of normality) nhân tố Trình độ giảng viên 69 3.13 Bảng đánh giá bình thường (Assessment of normality) nhân tố Yếu tố xã hội 70 3.14 Bảng đánh giá bình thường (Assessment of normality) nhân tố Sự tương tác với bạn lớp, khóa học 71 3.15 Bảng đánh giá bình thường (Assessment of normality) nhân tố Nội dung chương trình 72 3.16 Bảng đánh giá bình thường (Assessment of normality) nhân tố Khn viên 73 3.17 Bảng đánh giá bình thường (Assessment of normality) nhân tố Chất lượng dịch vụ đào tạo ngành kế toán 74 3.18 Bảng độ tin cậy nhân tố nghiên cứu 76 3.19 Kiểm định giá trị phân biệt 78 3.20 Bảng tóm tắt kết kiểm định độ tin cậy thang đo 81 Kết kiểm định mối quan hệ nhân khái niệm 3.21 mô hình lý thuyết (trong mơ hình SEM chưa điều 83 chỉnh) Kết kiểm định mối quan hệ nhân khái niệm 3.22 mơ hình lý thuyết (trong mơ hình SEM điều chỉnh lần 85 1) Hệ số tương quan nhân tố thang đo Chất lượng 3.23 dịch vụ đào tạo ngành kế toán (trong mơ hình SEM điều 86 chỉnh lần 2) 3.24 Hệ số chuẩn hồi quy mơ hình hiệu chỉnh 87 3.25 Bảng số bình phương tương quan bội 88 3.26 Kết ước lượng Bootstrap so với ước lượng ML 88 3.27 Bảng đánh giá sinh viên nhân tố Chất lượng đầu 90 3.28 Bảng đánh giá sinh viên nhân tố Phòng máy tính – Phòng học 92 3.29 Bảng đánh giá sinh viên nhân tố Thư viện 93 3.30 Bảng đánh giá sinh viên nhân tố Trình độ giảng viên 94 3.31 Bảng đánh giá sinh viên nhân tố Nội dung chương trình 95 3.32 Bảng khác biệt tiêu tương thích mơ hình khả biến với bất biến phần theo giới tính sinh viên 97 3.33 Bảng khác biệt tiêu tương thích mơ hình khả biến với bất biến phần theo năm học sinh viên 98 Bảng khác biệt tiêu tương thích mơ hình 3.34 khả biến với bất biến phần theo Trường sinh viên theo học 99 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 3.1 CFA mơ hình đo lường cho nhân tố Chất lượng đầu 63 3.2 CFA mơ hình đo lường cho nhân tố Phòng máy tính – Phòng học 64 3.3 CFA mơ hình đo lường cho nhân tố Sự tận tâm giảng viên 66 3.4 CFA mơ hình đo lường cho nhân tố Thư viện 67 3.5 CFA mơ hình đo lường cho nhân tố Cán phục vụ 68 3.6 CFA mô hình đo lường cho nhân tố Trình độ giảng viên 69 3.7 CFA mơ hình đo lường cho nhân tố Yếu tố xã hội 70 3.8 CFA mơ hình đo lường cho nhân tố Sự tương tác với bạn lớp, khóa học 72 3.9 CFA mơ hình đo lường cho nhân tố Nội dung chương trình 73 3.10 CFA mơ hình đo lường cho nhân tố Chất lượng dịch vụ đào tạo ngành kế toán 75 3.11 Mơ hình đo lường tổng hợp 80 3.12 Mơ hình SEM chuẩn hóa chưa điều chỉnh 82 3.13 Mơ hình SEM chuẩn hóa điều chỉnh lần 84 3.14 Mơ hình SEM chuẩn hóa điều chỉnh lần 86 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Những năm gần nghề kế tốn chưa lúc có vị nỗi lo nhà quản lý doanh nghiệp nguồn nhân lực, chất lượng, đội ngũ chuyên gia lại lớn lúc Sức cạnh tranh doanh nghiệp phụ thuộc vào máy tổ chức doanh nghiệp đó, đó, để nâng cao sức cạnh tranh cần có máy đủ mạnh cung cấp cho nhà quản trị doanh nghiệp thơng tin xác, kịp thời cho việc định sản xuất kinh doanh Đây thách thức dịch vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu kế toán [25] Việt Nam trình hội nhập quốc tế, chuyển việc thể chế hóa hệ thống pháp lý nhằm tạo điều kiện cho tổ chức sẵn sàng hòa nhập Hệ thống pháp luật kế toán Việt Nam liên tục phát triển hoàn thiện Cho đến ban hành chuẩn mực kế toán phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế Các chuẩn mực bao quát hầu hết lĩnh vực hoạt động loại hình doanh nghiệp, tạo điều kiện cho việc minh bạch số liệu, đồng thời tạo môi trường đầu tư lành mạnh, bước thực cam kết hội nhập lĩnh vực kế toán theo điều ước quốc tế mà Việt Nam cam kết gia nhập [25] Vị Kế toán Việt Nam ngày đề cao Hiệp định chung thừa nhận lẫn (MRA) lĩnh vực kế tốn kí kết 10 nước ASEAN Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 10 vào tháng năm 2011 Qua đó, khẳng định sứ mệnh vai trò lực lượng kế toán ngày đề cao xã hội đòi hỏi xã hội người làm nghề kế tốn lớn trọng trách hoạt động đào tạo kế toán trường đại học, cao đẳng [25] Phụ lục 9C: Mơ hình bất biến – Nữ 06 04 31 e1 e2 1 Q57 06 33 Q58 07 25 e3 Q59 26 13 27 30 e4 e5 1 Q60 Q61 Q62 1.00 88 94 e6 93 1.04 35 e20 20 54 Q44 12 05 40 e7 Q63 1.07 35 e8 Q64 1.02.98 1.00 07 38 e9 Q65 89 92 06 31 28 45 36 37 e10 e11 e12 e13 e14 1 1 Q66 Q67 Q69 Q70 1.05 1.03 1.12 Q71 Phụ lục 9B: Mơ hình bất biến – Nam -.01 16 52 e1 e2 1 Q57 06 45 Q58 10 35 e3 27 e4 e5 1 Q59 Q60 Q61 1.00 79 18 52 95 46 e6 Q62 1.06 84 e20 16 55 e7 1.28 Q44 07 05 36 Q63 1.21 45 e8 Q64 1.351.39 1.37 08 44 e9 Q65 1.45 1.33 -.05 41 36 52 45 31 e10 e11 e12 e13 e14 1 1 Q66 Q67 Q69 Q70 1.35 1.16 1.51 Q71 Phụ lục 10: Phân tích cấu trúc đa nhóm: Năm học Phụ lục 10A: Mơ hình khả biến – Năm cuối 06 10 38 e1 08 37 e2 Q58 26 16 32 32 05 40 38 e3 e4 e5 e6 e7 e8 1 1 1 Q59 Q60 Q57 09 28 42 Q61 Q62 91 96 1.03 1.00 Q63 1.05 Q64 1.12 1.11.06 1.16 09 35 e9 04 34 31 47 Q44 11 57 1.28 e19 Q43 63 e11 e12 e13 e14 1 1 1 Q65 Q66 Q67 Q69 99 1.04 e18 37 1.18 48 CLDAURA Chi-square/df= 1.933 ; GFI= 774 ; TLI= 844 ; CFI= 856 ; 25 RMSEA= 046 ; PCLOSE= 989 PHONGH-MT 1.07 Q71 Chi-square= 2771.418 ; df= 1434 ; P= 000 ; 1.20 Q42 Q70 1.15 1.04 a 1.23 35 e10 e20 14 41 e17 Q41 1.01 59 19 36 51 e16 Q40 1.00 04 14 60 Q78 12 e60 34 21 e15 Q39 z 24 39 1.06 e32 Q49 1.10 1.10 Q48 1.11 14 30 29 e30 Q47 36 THUVIEN Q46 Q73 34 Q45 Q5 33 1.07 10 1.20 Q4 21 41 e39 1.28 Q3 39 TRINHDO 95 e38 Q2 1.00 44 e37 Q1 e51 90 Q27 38 21 e50 Q72 e40 1.03 Q26 39 NDCT 1.00 Phan tich da nhom Nam cuoi e55 1.00 09 e41 e49 28 44 1 e56 1.04 29 e29 34 Q74 1.06 10 e57 1.00 98 1.30 e28.41 29 Q75 26 18 e58 CLDVDT-KETOAN 33 27 1.01 e59 Q76 1.13 30 e 31 Q77 Q25 Unstandardized estimates e54 Phụ lục 10B: Mơ hình khả biến – Đã tốt nghiệp 00 -.03 19 e1 00 28 e2 Q58 28 03 34 36 05 35 28 e3 e4 e5 e6 e7 e8 1 1 1 Q59 Q60 Q61 Q62 Q57 03 27 45 54 83 66 90 Q63 87 Q64 89 95 60 -.01 48 e9 41 e13 e14 1 1 Q67 Q69 1.05 Q44 11 38 1.20 e19 Q43 40 e18 45 Chi-square= 2771.418 ; df= 1434 ; P= 000 ; CLDAURA Chi-square/df= 1.933 ; GFI= 774 ; TLI= 844 ; CFI= 856 ; 29 1.32 Q42 25 RMSEA= 046 ; PCLOSE= 989 PHONGH-MT 1.28 Q71 a 1.50 Q70 72 94 e20 39 e12 1.00 20 26 e11 Q66 83 64 20 e10 Q65 00 30 e17 Q41 98 59 00 40 36 e16 Q40 1.00 -.03 07 35 Q78 10 e60 41 10 e15 Q39 z 14 35 1.41 e32 Q49 1.00 1.40 1.43 Q48 10 23 29 e30 Q47 37 THUVIEN Q46 Q73 33 Q45 37 Q5 29 94 14 1.09 Q4 24 41 e39 1.04 Q3 28 TRINHDO 83 e38 Q2 1.00 36 e37 Q1 e51 83 Q27 41 26 e50 Q72 e40 97 Q26 NDCT 1.00 38 Phan tich da nhom Da tot nghiep e55 1.00 24 e41 e49 26 39 1 e56 1.22 62 e29 26 Q74 1.12 11 e57 1.00 79 1.50 e28 33 Q75 43 15 e58 CLDVDT-KETOAN 17 29 1.34 e59 Q76 96 21 e 31 Q77 Q25 Unstandardized estimates e54 Phụ lục 10C: Mơ hình bất biến – Năm cuối 06 10 37 08 37 09 28 26 e1 e2 e3 1 1 Q58 Q59 Q60 Q61 Q57 e4 Q62 e19 1.27 Q43 e18 1.05 e17 e13 e14 1 1 1 1 Q63 Q64 Q65 Q66 Q67 Q69 Q70 Q71 96 1.13 1.02 1.091.03 1.13 Q40 Chi-square= 2778.500 ; df= 1439 ; P= 000 ; Chi-square/df= 1.931 ; GFI= 773 ; TLI= 844 ; CFI= 856 ; RMSEA= 046 ; PCLOSE= 990 44 36 10 Q39 Q49 z 35 31 1.10 THUVIEN Q47 1.29 CLDVDT-KETOAN Q46 19 Q45 Q5 1.27 Q4 Q3 40 19 11 TRINHDO 1.33 99 Q2 1.00 44 Q1 34 90 Q27 37 21 e50 e57 29 Q75 29 Q74 Q26 Q73 Q72 42 e51 1.02 1.04 e56 28 1.12 e37 e58 27 1.00 32 10 1.00 30 41 e38 e59 1.06 e39 Q76 1.00 44 e40 Q77 1.05 36 e41 e60 1.12 1.15 13 e28 34 1.08 1.09 Q48 26 18 Q78 04 e29 1.16 1.00 30 e30 1.02 CLDAURA 25 e31 e12 25 39 e32 e11 14 e15 e10 PHONGH-MT 60 21 35 e9 1.00 e16 41 Q41 59 19 47 a 38 1.19 Q42 48 31 1.22 63 04 34 e8 1.10 12 1 09 35 Q44 57 14 1.02 38 e7 1.01 05 40 e6 1.00 89 42 32 e5 94 e20 15 32 NDCT Phan tich da nhom e55 34 e54 .39 e49 1.00 Q25 Nam cuoi Unstandardized estimates Phụ lục 10D: Mơ hình bất biến – Đã tốt nghiệp 0 -.03 19 00 28 e1 28 e3 Q57 03 27 e2 e4 Q58 Q59 03 35 36 e5 05 35 e6 28 e7 e8 e9 1 1 Q60 Q61 Q62 Q63 Q64 87 69 93 91 48 93 98 00 20 42 26 e12 1 1 Q65 Q66 Q67 Q69 Q70 Q71 86 74 98 67 e13 39 e11 1.00 56 45 e10 63 -.01 30 e14 1.09 20 e20 38 10 1 1.23 e19 Q43 Q42 1 Q41 GFI= 773 ; TLI= 844 ; CFI= 856 ; 29 RMSEA= 046 ; PCLOSE= 990 PHONGH-MT 1.31 e17 Chi-square/df= 1.931 ; 42 1.35 25 Chi-square= 2778.500 ; df= 1439 ; P= 000 ; a 1.54 40 e18 00 CLDAURA Q44 1.00 59 1.00 10 e16 44 Q40 07 35 40 e15 13 Q39 34 Q78 e60 -.03 40 1 e 32 21 1.49 e31 15 1.53 Q48 13 Q47 15 38 1.17 e29 Q46 1.00 30 26 19 Q73 e55 1 e41 Q5 Q72 29 86 11 e40 1.00 Q4 29 41 95 e39 Q3 TRINHDO 79 28 1.00 Q2 35 Q1 e51 83 Q27 42 25 e50 Q26 37 NDCT 1.00 e49 e56 1.15 37 26 e57 Q74 1.00 Q45 e37 32 Q75 e28 e38 e58 75 39 10 29 1.26 CLDVDT-KETOA N THUVIEN e59 Q76 89 1.60 e 30 Q77 96 20 43 1.31 z Q49 Phan tich da nhom Da tot nghiep Q25 Unstandardized estimates 32 e54 Phụ lục 11: Phân tích cấu trúc đa nhóm: Trƣờng Phụ lục 11A: Mơ hình khả biến – Trƣờng đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng 04 06 44 02 41 05 37 34 e1 e2 e3 1 1 Q59 Q60 Q57 Q58 15 50 e4 48 06 44 42 01 63 -.06 44 29 62 44 38 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13 e14 1 1 1 1 1 Q61 66 87 Q62 91 1.00 Q63 Q64 1.02 1.14.17 83 Q65 96 Q66 Q67 Q69 Q70 Q71 88 81 1.14 1.00 1.29 59 e20 20 05 Q44 53 e19 Q43 Chi-square/df= 1.764 ; 1.05 66 1.19 e18 Chi-square= 5058.280 ; df= 2868 ; P= 000 ; CLDAURA a 54 GFI= 665 ; TLI= 764 ; CFI= 783 ; 18 1.07 RMSEA= 042 ; PCLOSE= 1.000 Q42 33 1.20 PHONGH-MT e17 Q41 51 -.01 e16 1.01 48 1.00 26 Q40 54 14 42 e15 17 Q39 43 07 Q78 48 z Q49 39 e31 1.57 32 Q48 22 1.48 THUVIEN e29 Q46 1.00 36 29 Q73 Q5 Q72 40 1.56 08 Q4 15 1.51 46 1.51 Q3 47 TRINHDO 1.09 e38 Q2 1.00 75 24 e37 Q1 39 e51 Q27 32 1.00 26 1.12 e50 Q26 45 NDCT 1.00 e49 e55 1 e39 e56 1.64 15 39 e40 e 57 Q74 Q45 e41 38 Q75 e28 e58 1 1.00 1.04 62 26 37 Q76 1.22 1.33 CLDVDT- KETOAN 53 1.42 e59 1.23 06 Q47 42 Q77 1.50 20 2.00 e30 e60 -.02 e32 Phan tich da nhom Truong dai hoc kinh te Da Nang Q25 Unstandardized estimates 30 e54 Phụ lục 11B: Mơ hình khả biến – Trƣờng đại học Duy Tân 08 05 30 e1 e2 1 Q57 05 38 Q58 07 27 27 e3 e4 1 Q59 Q60 12 30 32 e5 e6 e7 1 Q61 90 88 Q62 89 88 05 39 Q63 89 31 e8 Q64 04 28 27 43 38 32 e9 e10 e11 e12 e13 e14 1 1 1 1.031.03 1.18 05 27 Q65 94 Q66 Q67 Q69 Q70 Q71 94 95 98 1.00 1.06 47 23 Q44 58 e19 a Q43 Chi-square= 5058.280 ; df= 2868 ; P= 000 ; CLDAURA 16 e20 Chi-square/df= 1.764 ; 1.09 56 99 46 GFI= 665 ; TLI= 764 ; CFI= 783 ; 19 1.14 e18 RMSEA= 042 ; PCLOSE= 1.000 Q42 35 PHONGH-MT 1.05 e17 Q41 57 09 1.09 27 1.00 e16 02 Q40 59 16 42 e15 18 31 Q39 44 Q78 38 z Q49 30 80 e31 29 Q48 39 96 39 THUVIEN 1.03 1.00 1.00 35 38 15 Q45 Q73 Q5 Q72 29 96 12 Q4 22 89 40 1.36 Q3 36 TRINHDO 85 e38 Q2 1.00 31 04 e37 Q1 29 e51 Q27 42 82 20 1.13 e50 Q26 51 NDCT 1.00 e49 e55 1 e39 e56 1.24 36 e40 e 57 1 e41 39 Q74 40 e28 e58 Q75 96 Q46 19 38 Q76 1.23 1.03 CLDVDT- KETOAN 32 e29 e59 1.00 04 Q47 Q77 1.45 39 1.14 e30 e60 -.03 e32 Phan tich da nhom Truong dai hoc Duy Tan Q25 Unstandardized estimates 48 e54 Phụ lục 11C: Mơ hình khả biến – Trƣờng cao đẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng 03 06 38 09 32 e1 e2 1 Q57 12 23 23 e3 Q58 e4 1 Q59 Q60 10 26 25 e5 e6 e7 1 Q61 Q62 84 1.07 1.06 1.09 09 38 Q63 35 e8 Q64 1.04 1.00 08 37 34 46 34 41 e9 e10 e11 e12 e13 e14 1 1 1 1.24 1.12.05 16 26 Q65 98 1.07 Q66 Q67 Q69 Q70 Q71 1.25 95 99 30 07 Q44 60 e19 a Q43 Chi-square= 5058.280 ; df= 2868 ; P= 000 ; CLDAURA 11 e20 Chi-square/df= 1.764 ; 2.31 60 2.18 12 GFI= 665 ; TLI= 764 ; CFI= 783 ; 45 1.96 e18 RMSEA= 042 ; PCLOSE= 1.000 Q42 55 1.27 PHONGH-MT e17 Q41 58 22 1.01 58 1.00 e16 25 Q40 54 41 21 e15 36 15 Q39 37 Q78 29 z Q49 19 1.18 e31 21 Q48 45 1.18 33 THUVIEN 89 1.00 14 18 37 Q5 1.33 e40 12 Q4 11 2.05 44 1.05 Q3 35 TRINHDO 1.00 e38 Q2 1.00 42 09 e37 Q1 33 e51 Q27 29 1.02 19 e50 e55 1 1.03 Q26 25 NDCT 1.00 Phan tich da nhom e49 Q73 Q72 24 e39 e56 87 e41 e 57 Q74 Q45 34 23 1 e28 e58 Q75 89 1.00 37 12 22 Q76 90 90 CLDVDT- KETOAN 18 Q46 e59 93 11 Q47 Q77 78 26 1.25 e30 e29 e60 12 e32 Q25 Truong cao dang kinh te ke hoach Da Nang Unstandardized estimates 25 e54 Phụ lục 11D: Mơ hình khả biến – Trƣờng cao đẳng thƣơng mại Đà Nẵng 12 25 10 24 e1 07 23 e2 20 e3 e4 1 12 23 22 e5 e6 00 29 e7 33 e8 e9 1 Q63 Q64 07 33 21 e10 08 26 e11 27 e12 31 e13 22 e14 1 1 Q66 Q67 Q69 Q70 Q71 Q57 Q58 Q59 Q60 1.00 91 Q61 Q62 89 1.03 1.21 1.28 1.251.01 1.19 Q65 94 92 1.27 1.22 1.24 25 06 08 e20 Q44 38 e19 Q43 1 Chi-square= 5058.280 ; df= 2868 ; P= 000 ; CLDAURA a Chi-square/df= 1.764 ; 1.22 54 1.38 34 GFI= 665 ; TLI= 764 ; CFI= 783 ; 39 1.33 e18 RMSEA= 042 ; PCLOSE= 1.000 Q42 44 PHONGH-MT 96 23 e17 Q41 50 95 1.05 1.00 13 e16 Q40 38 18 1 e15 21 Q39 29 Q78 e60 08 25 1 e32 z Q49 26 1.17 e31 20 Q48 e30 30 Q47 22 THUVIEN 16 Q46 1.00 1.00 e 57 21 11 05 Q45 Q72 17 79 e40 05 Q4 24 1.23 29 1.12 e39 Q3 26 TRINHDO 1.05 e38 Q2 1.00 21 e37 Q1 21 e55 Q5 e51 Q27 29 85 16 95 e50 Q26 Q25 Phan tich da nhom Truong cao dang thuong mai Da Nang Unstandardized estimates NDCT 1.00 30 e49 Q73 e41 e56 92 45 15 Q74 26 e28 e58 Q75 1.04 e29 03 Q76 1.00 95 CLDVDT- KETOAN 32 1.01 e59 1.03 27 1.19 04 12 99 Q77 92 16 e54 Phụ lục 11E: Mơ hình bất biến – Trƣờng Đại học kinh tế -Đại học Đà Nẵng 04 06 44 02 41 05 37 34 e1 e2 e3 1 1 Q57 Q58 Q59 Q60 e4 47 e5 Q61 1.00 05 44 42 e6 e7 e8 1 Q63 Q64 70 90 58 15 49 Q62 96 1.05 1.08 1.201.23 87 01 63 e9 Q65 92 Q44 52 20 a e19 Q43 1.26 49 38 e13 e14 1 1 Q66 Q67 Q69 Q70 Q71 86 1.20 1.34 Chi-square= 5089.000 ; df= 2883 ; P= 000 ; Chi-square/df= 1.765 ; 1.11 67 44 e12 CLDAURA 05 61 e11 e20 28 e10 1.01 -.05 44 GFI= 663 ; TLI= 764 ; CFI= 782 ; 17 1.12 e18 RMSEA= 042 ; PCLOSE= 1.000 Q42 33 PHONGH-MT 1.26 42 e17 49 Q41 -.01 Q78 47 Q40 -.03 12 26 55 Q39 14 43 1.69 Q48 22 1.60 e 30 1.50 e 29 Q46 30 17 1.00 62 e28 Q45 e41 14 Q5 40 1.51 e40 1.48 Q4 16 46 1.47 e39 Q3 47 TRINHDO 1.07 e38 Q2 1.00 75 e37 Q1 e51 1.01 Q27 31 26 e50 29 1.14 Q26 46 NDCT 1.00 Phan tich da nhom Truong dai hoc kinh te Da Nang e55 Q73 52 e49 e56 THUV IE N 43 39 Q74 2.16 Q47 24 e57 37 1.37 39 38 Q75 87 32 e58 1 1.00 13 17 e59 36 Q76 1.03 1.11 26 Q77 CLDVDT-KETOAN Q49 39 e 31 1.23 1.03 z e15 e32 e60 1.00 e16 14 1.05 51 Q25 Unstandardized estimates Q72 e 54 Phụ lục 11F: Mơ hình bất biến – Trƣờng Đại học Duy Tân 08 05 31 e1 e2 1 Q57 05 39 Q58 07 27 27 e3 Q59 32 e4 e5 e6 1 Q60 Q61 1.00 05 39 e7 32 e8 Q62 1.02 46 12 30 1.04 1.03 Q63 1.04 Q64 1.201.19 1.38 05 27 e20 Q44 e12 e13 e14 1 1 1 Q65 Q66 Q67 Q70 Q71 1.09 1.09 Q69 1.12 Chi-square= 5089.000 ; df= 2883 ; P= 000 ; Chi-square/df= 1.765 ; 1.07 97 49 32 e11 CLDAURA a 53 38 1.15 1.24 12 Q43 43 e10 1.05 58 e19 27 e9 22 04 28 GFI= 663 ; TLI= 764 ; CFI= 782 ; 17 1.13 e18 RMSEA= 042 ; PCLOSE= 1.000 Q42 36 PHONGH-MT 1.01 41 e17 49 Q41 10 Q78 37 Q40 -.05 12 58 z 00 Q77 32 44 Q76 90 79 CLDVDT-KETOAN Q49 31 80 33 Q48 e 30 Q74 e56 38 1.04 27 48 e 29 Q46 17 1.00 40 19 e28 Q4 e41 14 Q5 29 98 e40 90 Q4 21 40 1.38 e39 Q3 36 TRINHDO 86 e38 Q2 1.00 31 e37 Q1 e51 84 Q27 40 18 e50 e55 Q73 THUV IE N 38 1.18 Q26 52 NDCT 1.00 e49 e57 38 74 1.14 Q47 30 38 Q75 92 04 e58 1 1.00 13 39 95 29 36 e59 39 77 Q39 e 31 1.11 e15 e32 e60 1.00 e16 16 1.05 59 Q25 Phan tich da nhom Truong dai hoc Duy Tan Unstandardized estimates Q72 e 54 Phụ lục 11G: Mơ hình bất biến – Trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng 03 06 37 09 32 e1 e2 1 Q57 Q58 12 23 24 e3 Q59 25 e4 e5 e6 1 Q60 Q61 75 95 1.00 31 10 26 35 e7 e8 Q63 1.11 97 16 26 Q44 60 08 a e19 Q43 46 34 e12 e13 e14 1 1 1 Q64 Q65 Q66 Q67 Q70 Q71 1.00.94 92 87 95 Q69 1.12 85 88 Chi-square= 5089.000 ; df= 2883 ; P= 000 ; Chi-square/df= 1.765 ; 2.12 59 2.01 15 41 e11 CLDAURA 14 34 e10 e20 08 37 e9 Q62 94 09 38 GFI= 663 ; TLI= 764 ; CFI= 782 ; 48 1.82 e18 RMSEA= 042 ; PCLOSE= 1.000 Q42 54 PHONGH-MT 1.19 41 e17 49 Q41 22 Q78 29 Q40 12 12 54 z 26 16 37 e59 22 Q76 97 97 CLDVDT-KETOAN Q49 19 1.14 47 Q48 e58 22 1.00 13 28 1.14 Q75 e57 15 95 21 Q74 e56 93 e 30 Q47 87 e 29 Q46 25 20 1 17 1.00 36 e28 Q45 34 e41 14 Q5 26 1.19 e40 1.81 Q4 13 43 e39 97 Q3 35 TRINHDO 92 e38 Q2 1.00 41 08 e37 Q1 33 e51 1.00 Q27 30 19 1.01 e50 Q26 NDCT 1.00 25 Phan tich da nhom Q25 e55 Q73 THUV IE N 33 12 18 1.21 e49 Q77 1.00 Q39 e 31 84 e15 e32 e60 1.00 e16 21 96 58 Truong cao dang kinh te ke hoach Da Nang Unstandardized estimates Q72 e 54 Phụ lục 11H: Mơ hình bất biến – Trƣờng cao đẳng thƣơng mại Đà Nẵng 12.10 23 e1 24 06 22 e2 19 e3 e4 12 22 22 e5 e6 1 Q60 Q61 00 28 33 e7 e8 33 e9 1 Q63 Q64 Q65 07 08 21 26 28 e12 31 e13 22 e10 e11 e14 1 1 Q66 Q67 Q69 Q70 Q71 Q57 Q58 Q59 Q62 80 93 1.10 1.14 1.12.91 1.06 1.00 83 27 84 82 1.13 1.10 1.10 Chi-square= 5089.000 ; df= 2883 ; P= 000 ; e20 08 Q44 CLDAURA 10 40 a e19 Q43 Chi-square/df= 1.765 ; 1.20 52 1.36 34 GFI= 663 ; TLI= 764 ; CFI= 782 ; 43 1.37 e18 RMSEA= 042 ; PCLOSE= 1.000 Q42 45 PHONGH-MT 96 24 e17 49 Q41 93 51 14 Q78 25 Q40 09 12 38 z 07 Q39 1.03 21 29 e32 Q77 e59 14 Q76 1.12 CLDVDT-KETOAN Q49 26 1.17 e 31 Q48 14 97 1.00 13 27 Q75 Q74 e56 11 1.18 e 30 Q47 23 1.00 Q46 17 37 17 1.00 26 e28 Q45 46 e41 14 Q5 16 80 e40 1.26 Q4 24 29 1.13 e39 Q3 27 TRINHDO 1.06 e38 1.00 Q2 21 e37 Q1 21 e51 84 Q27 30 16 94 e50 Q26 Q25 Phan tich da nhom Truong cao dang thuong mai Da Nang Unstandardized estimates NDCT 1.00 31 e55 Q73 THUVI EN e 29 16 e57 23 99 e58 1.14 20 e49 1.04 03 1 e15 04 e60 1.00 e16 Q72 e54 ... dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo ngành kế toán trường cao đẳng, đại học địa bàn thành phố Đà Nẵng. .. chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán trường cao đẳng, đại học địa bàn thành phố Đà Nẵng - Nghiên cứu đề xuất cho trường cao đẳng, đại học Đà Nẵng số giải pháp nâng cao chất lượng dịch. .. phân tích trên, tơi lựa chọn đề tài Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán trường cao đẳng, đại học địa bàn thành phố Đà Nẵng Mục tiêu nghiên cứu Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố đà nẵng , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn