Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín

132 20 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ KIM ĐÍNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ KIM ĐÍNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số : 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Thị Kim Đính MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng 1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.1.4 Bảo đảm tín dụng 11 1.2 RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 12 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 12 1.2.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng 13 1.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng 14 1.2.4 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 16 1.2.5 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng 19 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 21 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 21 1.3.2 Nhiệm vụ cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 21 1.3.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 21 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng 46 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN 50 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN 50 2.1.1 Lịch sử hình thành, phát triển ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 50 2.1.2 Cơ cấu tổ chức ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 54 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 57 2.2 TÌNH HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 61 2.2.1 Tăng trưởng tín dụng 61 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 62 2.2.3 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng 68 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN 73 2.3.1 Công tác nhận diện xác định rủi ro tín dụng nhóm khách hàng doanh nghiệp 73 2.3.2 Công tác đo lường rủi ro tín dụng nhóm khách hàng doanh nghiệp 74 2.3.3 Công tác kiểm sốt rủi ro tín dụng nhóm khách hàng doanh nghiệp 78 2.3.4 Công tác xử lý, tài trợ rủi ro tín dụng nhóm khách hàng doanh nghiệp 84 2.4 ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN 86 2.4.1 Ưu điểm mặt đạt 86 2.4.2 Nhược điểm tồn 87 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN 88 3.1 ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SACOMBANK 88 3.1.1 Định hướng chung 88 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng 89 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 90 3.2.1 Hồn thiện nhận diện rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp 90 3.2.2 Hồn thiện mơ hình đo lường rủi ro tín dụng 100 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng 103 3.2.4 Hoàn thiện biện pháp tài trợ rủi ro tín dụng 114 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 118 3.2.1 Một số kiến nghị ngân hàng nhà nước 118 3.2.2 Mốt số kiến nghị quan quản lý nhà nước có liên quan 119 KẾT LUẬN 120 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DPRRTD: Dự phòng rủi ro tín dụng KH: Khách hàng KHDN: Khách hàng doanh nghiệp NHNN: Ngân hàng nhà nước NQH: Nợ hạn QLN: Quản lý nợ QTRR: Quản lý rủi ro RRTD: Rủi ro tín dụng SACOMBANK: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín TMCP: Thương mại cổ phần TCTD: Tổ chức tín dụng TSĐB: Tài sản đảm bảo TNHH: Trách nhiệm hữu hạn XHTD: Xếp hạng tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn 57 2.2 Tình hình cho vay khách hàng 59 2.3 Kết hoạt động kinh doanh 59 2.4 Các tiêu kinh doanh chủ yếu 60 2.5 Kết thực Mảng khách hàng doanh nghiệp 62 2.6 Phân loại dư nợ khách hàng doanh nghiệp 62 2.7 Nợ hạn nợ xấu nhóm khách hàng doanh nghiệp giai đoạn 2011-2013 2.8 Nợ hạn nợ xấu nhóm khách hàng doanh nghiệp theo thời hạn vay 2.9 64 Nợ hạn nhóm khách hàng doanh nghiệp theo ngành nghề kinh tế 2.10 63 65 Nợ hạn nợ xấu nhóm khách hàng doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp 68 2.11 Bảng điểm xếp hạng tín dụng 77 2.12 Các bước thực cơng việc 82 2.13 Giá trị cấp tín dụng 84 3.1 Số lượng vay phân loại vào nhóm Nợ hạn khách hàng doanh nghiệp theo thời hạn vay 3.2 91 Số lượng vay phân loại vào nhóm Nợ hạn khách hàng doanh nghiệp theo ngành nghề kinh doanh 92 3.3 Nợ hạn khách hàng doanh nghiệp theo nguyên nhân rủi ro tín dụng 3.4 3.5 94 Bình quân nợ hạn doanh nghiệp (số vay dư nợ) theo nguyên nhân giai đoạn 2011-2013 96 Bảng thống kê nguyên nhân gây rủi ro 98 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng NH 15 1.2 Sơ đồ ước tính tổn thất tín dụng 28 3.1 Nợ hạn doanh nghiệp (số vay) theo nguyên nhân 3.2 3.3 95 Nợ hạn doanh nghiệp (dư nợ) theo nguyên nhân 95 Sơ đồ ước tính tổn thất tín dụng 101 108 dụng) Nếu thực cho vay, hạn chế (kiểm sốt) rủi ro mức tối thiểu Trong trình tiếp nhận, thẩm định, rủi ro lớn, mức độ nghiêm trọng khả xảy rủi ro lớn chắn xảy nằm ngồi tầm kiểm sốt, cần áp dụng biện pháp né tránh, từ chối cho vay Điều nâng cao chất lượng tín dụng, tránh lãng phí, thất Điều thực thơng qua q trình thẩm định dự án đầu tư, thẩm định khoản vay để định lượng rủi ro sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội để đánh giá mức độ rủi ro khách hàng vay c Ngăn ngừa giảm thiểu tổn thất Dù làm tốt cơng tác phòng ngừa rủi ro, hạn chế tổn thất rủi ro tổn thất xảy Do vậy, ngân hàng đề biện pháp phòng ngừa giảm thiểu tổn thất Hiện Sacombank áp dụng số biện pháp ngăn ngừa giảm thiểu tổn thất cụ thể sau: - Cơ cấu lại khoản vay (Gia hạn nợ): Gia hạn nợ việc thực điều chỉnh thời điểm, thời hạn, kỳ hạn trả nợ mức trả nợ kỳ hạn hợp đồng tín dụng ký Tuy vậy, Sacombank áp dụng biện pháp mang tính chất tạm thời trường hợp hỗ trợ để khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn tạm thời, ổn định sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho khách hàng trả nợ tốt tương lai d Chuyển giao rủi ro Chuyển giao rủi ro chuyển cho đối tượng khác gánh chịu toàn hay phần tổn thất xảy Ø Bảo hiểm tín dụng: Việc mua bảo hiểm tín dụng phương cách tốt để chuyển giao rủi ro, tổn thất sang người khác Ngân hàng vừa trích lập DPRR hợp lý, đồng thời kết hợp bảo hiểm tín dụng tạo phương án chuyển giao rủi ro 109 02 lớp hiệu DPRR lớp đầu tiên, nội ngân hàng, bảo hiểm lớp thứ hai, sang sẻ phần bảo hiểm từ bên mà ngân hàng chuyển giao cho bên bảo hiểm Hiện Sacombank triển khai mua bảo hiểm tín dụng chưa có hiệu cao Vì thời tới để giảm thiểu tổn thất mức thấp Sacombank cần tăng cường đẩy mạnh việc mua bảo hiểm tín dụng cho khoản vay, điều chuyển giao rủi ro cho bên nhận bảo hiểm nhằm giảm thiểu tổn thất Ø Bảo hiểm tài sản hình thành từ vốn vay: Ngoài ra, để đảm bảo an toàn khoản tiền cho vay, Sacombank cần phải ràng buộc khoản vay với loại bảo hiểm khác, có bảo hiểm tài sản hình thành từ vốn vay…tạo thành “hàng rào” che chắn từ xa RRTD cho hoạt động ngân hàng Với vị trí địa lý đặc thù, nước ta thường xuyên chịu ảnh hưởng nhiều thiên tai, bảo lũ… Do việc sử dụng biện pháp bảo hiểm tài sản phương cách để chuyển giao rủi ro hợp lý e Đa dạng hóa Phân tán rủi ro thơng qua việc đa dạng hóa ngành nghệ lĩnh vực cho vay, đa dạng hóa khách hàng, đa dạng hóa loại tài sản bảo đảm đa dạng hóa vùng, khu vực - Đa dạng hóa ngành nghề, lĩnh vực cho vay: Đa dạng hóa để hạn chế RRTD, tránh tình trạng tập trung vốn cho số ngành, lĩnh vực, vùng, lãnh thổ, đối tượng khách hàng… Nông lâm thủy sản, sản xuất chế biến lĩnh vực mà Sacombank cho vay với tỷ trọng lớn lĩnh vực nơng lâm thủy sản, sản xuất chế biến gặp khó khăn biến đổi kinh tế, thị trường ảnh hưởng nhiều đến chất lượng tín dụng Sacombank - Đa dạng hóa khách hàng: Khơng nên tập trung cho vay với khách hàng với dư nợ lớn, khách hàng xảy rủi ro dẫn đến hậu 110 khó lường cho ngân hàng Sacombank cần tập trung đa dạng hóa khách hàng bao gồm lĩnh vực doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần hộ kinh doanh cá thể, cán viên chức để giảm thiểu rủi ro - Đa dạng hóa vùng, khu vực: Sacombank mở rộng địa bàn cho vay vùng ven TP để thu hút khách hàng vay, không nên tập trung lớn vào khu vực trung tâm thành phố, cạnh tranh gây gắt từ nhiều ngân hàng bạn f Chấp nhận rủi ro Ngân hàng chấp nhận rủi ro trường hợp chi phí loại bỏ, phòng tránh, làm nhẹ rủi ro lớn (lớn chi phí khắc phục tác hại), tác hại rủi ro xảy nhỏ hay thấp (Do nguyên nhân chủ quan từ Sacombank, tập trung tăng trưởng, mở rộng thị phần, hay cho vay tín chấp cán cơng nhân viên) Kế hoạch đối phó là: Lập kế hoạch khắc phục tác hại rủi ro xảy (Quy định thời gian công tác cán công nhân viên doanh nghiệp, trích lương hàng tháng…), trích lập dự phòng, xác định khả chịu đựng rủi ro cho phép g Hoàn thiện tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay Ø Giai đoạn kiểm tra hồ sơ thông tin khách hàng Việc kiểm tra thông tin liên quan đến hồ sơ pháp lý, lực tài chính, lực quản lý, uy tín tín dụng chủ yếu dựa hai nguồn thông tin từ khách hàng từ thông tin nội mạng ngân hàng Nhân viên tín dụng cần phải tận dụng tồn nguồn thơng tin để có nhận định xác khách hàng vay Vì nguồn thơng tin khách hàng cung cấp tính xác khơng cao, đặc biệt trường hợp khách hàng cố ý làm sai nên để tránh gặp phải rủi ro thông tin, ngân hàng cần có kết hợp với số quan ban ngành có đủ chức để đối chiếu thơng tin khách hàng cung cấp (ví dụ: 111 quan thuế,…) áp dụng phương pháp vấn trực tiếp chủ doanh nghiệp, khách hàng vay số đối tượng có liên quan, đồng thời sử dụng triệt để nguồn thông tin từ trung tâm thơng tin tín dụng NHNN (CIC) để nắm bắt tính xác thực thơng tin Một rủi ro khác xảy giai đoạn chủ quan cố ý đưa nhận định chủ quan cán tín dụng việc nhận xét lực tài khách hàng Do đó, Sacombank áp dụng hệ thống chấm điểm để xếp loại doanh nghiệp cá nhân vay vốn để có sở cho vay định lãi suất Tuy nhiên, hệ thống chưa thực đạt hiệu mong muốn biểu chấm điểm xử lý thơng tin hẹp, cho kết xếp loại chưa thực thuyết phục Hệ thống chấm điểm tín dụng, xếp loại doanh nghiệp, cá nhân vay vốn cần cải tiến mở rộng thang điểm, tăng tiêu thông tin để đạt hiệu sử dụng cao Ø Giai đoạn thẩm định phương án vay vốn, khả trả nợ Thẩm định phương án vay vốn khả trả nợ KH phải đặt mục tiêu an tồn lên hết, có đề xuất hợp lý nhằm hạn chế rủi ro giảm thiểu thiệt hại xảy trình cấp tín dụng - Thẩm định xác tính khả thi phương án kinh doanh Đối với phương án không hợp lý, không ràng nên từ chối cấp tín dụng từ đầu Tránh tình trạng thông đồng với KH, gây tổn thất cho NH - Thu thập đầy đủ chứng từ chứng minh nguồn thu nhập trả nợ KH, nguồn trả nợ phải chứng minh chứng từ nhân viên thẩm định phải kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ chứng từ Đối với nguồn thu nhập bất thường, khơng nên tính vào thu nhập trả nợ Còn nguồn thu nhập ổn định khơng có chứng từ chứng minh nên tính tỷ lệ hợp lý 112 - Chú ý thẩm định tư cách KH, tính hợp tác với NH trung thực giao tiếp với nhân viên tín dụng - Phát kịp thời trường hợp vay hộ, sử dụng vốn vào mục đích trái pháp luật, khách hàng thuộc đối tượng hạn chế cấm cho vay, … - Thẩm định tài sản đảm bảo: Đối với đặc thù tín dụng Việt Nam, trước mắt, tài sản đảm bảo nguồn trả nợ thứ hai nên việc thẩm định kỹ tài sản đảm bảo giúp ích nhiều xử lý tài sản KH không trả nợ Từ việc định giá phải thật xác, khơng q nhỏ để KH trì quan hệ tín dụng với Sacombank, khơng q lớn để gây rủi ro xử lý; việc soạn thảo, ký kết thực đầy đủ thủ tục pháp lý cần thiết công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo trước cho vay Hàng năm thực định giá lại tài sản đảm bảo - Việc định giá tài sản phải thường xuyên cập nhật theo giá thị trường, trường hợp có biến động lớn giá phải nhanh chóng định giá lại có biện pháp thu hồi bớt nợ yêu cầu KH bổ sung tài sản kịp thời, tránh gây tổn thất cho NH - Trong q trình quan hệ tín dụng, kiểm tra thấy giá trị tài sản đảm bảo bị sụt giảm, khơng đủ điều kiện đảm bảo vay, NH phải thông báo để KH bổ sung tài sản đảm bảo Nếu khơng có tài sản đảm bảo, phải có phương án rút dần vốn tín dụng để đảm bảo an toàn cho NH - Đối với tài sản bảo lãnh, cần phải thông báo khoản vay, tình trạng khoản vay cho bên bảo lãnh, xem xét mối quan hệ với KH (tránh tình trạng người bảo lãnh khơng biết khoản vay, dẫn đến khó khăn xử lý tài sản đảm bảo) Ø Giai đoạn phê duyệt cho vay - Đối với hồ sơ lớn, độ phức tạp rủi ro cao, Cấp phê duyệt nên 113 có thời gian nghiên cứu hồ sơ, đưa biện pháp nhằm hạn chế RRTD từ đầu cách đưa điều kiện trước sau giải ngân hợp lý, khả thi hiệu - Cho vay thêm: Nếu thấy KH gặp khó khăn thời thiếu vốn kinh doanh, thẩm định thấy phương án kinh doanh khả thi, NH xét cấp thêm hạn mức, bổ sung vốn kinh doanh Tuy nhiên nhân viên tín dụng phải nắm mục đích vay thêm, tránh tình trạng cho vay đảo nợ che giấu nợ xấu Ø Giai đoạn kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay - Nắm vững theo dõi sát tình hình sử dụng vốn vay khách hàng xem việc sử dụng vốn vay có mục đích hay khơng? Nêu nguyên nhân gây sai lệch - Mô tả thực tế sử dụng vốn vay so với chứng từ xuất trình dự kiến ban đầu - Ngân hàng phải quản lý nguồn doanh thu khách hàng Trong hợp đồng tín dụng phải thỏa thuận với khách hàng việc chuyển doanh thu sử dụng dịch vụ Sacombank, qua vừa kiểm sốt nguồn trả nợ, vừa tăng thêm phí dịch vụ thu - So sánh thực tế dự án so với dự kiến ban đầu: tình hình yếu tố đầu vào, thị trường tiêu thụ, tình hình sở vật chất, hữu tình trạng tài sản chấp/cầm cố thời điểm kiểm tra - Những thay đổi hoạt động kinh doanh, máy quản lý, tình hình tài khách hàng (khách hàng doanh nghiệp) thay đổi tình trạng gia đình nguồn thu nhập (khách hàng cá nhân) Đánh giá ảnh hưởng thay đổi đến khả trả nợ - Việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn sau cho vay cần phải thực cách nghiệm ngặt CBTD cần phải thực tốt giai đoạn 114 quy trình để cảm nhận mơi trường, hiệu cơng việc doanh nghiệp Nếu có dấu hiệu bất thường khách hàng ảnh hưởng đến khả tốn khoản vay CBTD phải có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho lãnh đạo để có hướng giải kịp thời thích hợp - Ngồi việc trực tiếp kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, nên có chế kiểm tra chéo giai đoạn để bảo đảm tính khách quan kiểm tra, có điều kiện, thành lập phận kiểm tra sử dụng vốn chuyên biệt cho vay lớn, có tầm quan trọng đặc biệt để nhận diện rủi ro từ phát sinh 3.2.4 Hoàn thiện biện pháp tài trợ rủi ro tín dụng a Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng Khi biện pháp thu hồi nợ khác khơng có hiệu quả, ngân hàng sử dụng nguồn vốn từ quỹ dự phòng rủi ro nợ xấu xếp loại theo tiêu chuẩn để bù đắp thiệt hại khoản nợ xấu Mục tiêu Sacombank tự chủ mặt tài Do vậy, Sacombank cần phải sử dụng sách trích lập DPRR thích hợp để đối phó với rủi ro không thu nợ bên cạnh việc đẩy nhah trình xử lý nợ xấu nhiều biện pháp khác nhằm khai thác tối đa nguồn thu từ khoản nợ gặp rủi ro b Sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay Rủi ro tín dụng xuất phát từ nhiều nguyên nhân đa dạng mà đơi rủi ro ngân hàng khơng thể lường trước Vì sử dụng công cụ bảo hiểm áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay để hạn chế tổn thất rủi ro xảy quan trọng Một số giải pháp cần thực hiện: - Ngân hàng cần xây dựng sách ràng tài sản đảm bảo, tiêu chuẩn tài sản đảm bảo, cách định giá…yêu cầu tài sản đảm bảo dựa vào xếp hạng tín dụng lịch sử giao dịch 115 khách hàng - Chỉ nhận cầm cố chấp tài sản có tính khoản cao, dễ xử lý có rủi ro xảy Đối với tài sản mà khách hàng chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý sở hữu tài sản u cầu khách hàng hồn thành việc đăng ký sở hữu tài sản, nhà xưởng, cơng trình đất nhận cầm cố, chấp Đối với cho vay mà tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay, yêu cầu khách hàng hoàn thiện thủ tục đăng ký sở hữu tài sản dự án hoàn thành điều kiện bắt buộc, đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý thực trạng tài sản đảm bảo - Việc giải ngân dự án phải ưu tiên thực phương pháp chuyển khoản trực tiếp đến người bán Nhằm đảm bảo việc thu hồi nợ đầy đủ hạn, yêu cầu khoản thu từ dự án phải thực qua tài khoản đơn vị Ngân hàng - Cho vay cá nhân tiêu dùng thiết yêu cầu có tài sản đảm bảo đối tượng khách hàng phức tạp Các khoản cho vay tín chấp thực cán công nhân viên làm việc doanh nghiệp có uy tín, có trả lương hàng tháng qua tài khoản mở Ngân hàng đồng thời có xác nhận bảo lãnh cơng ty - Tài sản đảm bảo để định cấp tín dụng, sở để xác định hạn mức cho vay Chứng minh nguồn trả nợ yếu tố định khách hàng có cấp tín dụng hay khơng - Ngân hàng liên kết với số công ty bảo hiểm có uy tín, tư vấn, hỗ trợ khách hàng có u cầu Thơng thường, thời hạn hợp đồng bảo hiểm khoảng thời gian tính từ ngày bắt đầu bảo hiểm đến ngày chấm dứt hiệu lực hợp đồng tín dụng Để tránh phiền tối cho khách hàng phải tính lúc phí bảo hiểm lãi suất vay vốn, mức phí bảo hiểm nên tính cộng vào lãi suất cho vay Vì vậy, trường hợp này, mức lãi suất cho 116 vay áp dụng cao mức lãi suất thông thường khác Đây biện pháp hữu hiệu, đặc biệt khách hàng cá nhân nhằm hạn chế thiệt hại rủi ro tín dụng xảy c Thiết lập giải pháp quản lý nghiêm ngặt khoản vay có vấn đề biện pháp xử lý nợ khó đòi Ø Đối với khoản vay có vấn đề Sacombank cần tổ chức chuyến thăm khách hàng thường xuyên để phát nhanh khoản vay có vấn đề thông qua quan sát thái độ khách hàng phân tích báo cáo kế tốn, quan sát tổ chức sản xuất, kinh doanh Ngay phát khoản vay có vấn đề, cán tín dụng phải kiểm tra hồ sơ khoản vay, kiểm tra hồ sơ đảm bảo để đảm bảo tất hồ sơ ngân hàng lưu giữ hợp pháp, hợp lệ, tìm kiếm hội để bổ sung tài sản đảm bảo Sau đó, Ngân hàng nên gặp gỡ khách hàng để tìm kiếm giải pháp tư vấn cho khách hàng tháo gỡ khó khăn để phục hồi sản xuất, ngăn chặn tình trạng dẫn đến phá sản Kết cuối chuyến viếng thăm phải loại bỏ khó khăn từ phía khách hàng để giảm thiểu rủi ro tín dụng Ø Xử lý nợ khó đòi Đối với khoản nợ khó đòi, Sacombank cần tích cực xử lý theo hướng sau: - Xử lý tài sản đảm bảo tiền vay: Khi khách hàng khơng có khả trả nợ dự kiến, Ngân hàng cần tiến hành bán tài sản đảm bảo nợ vay nhận tài sản đảm bảo nợ vay để thay cho việc thực nghĩa vụ bảo đảm Trong trường hợp bên thứ ba có nghĩa vụ trả tiền bán tài sản để trả nợ cho khách hàng vay, Ngân hàng cần nhận trực tiếp khoản tiền tài sản từ bên thứ ba - Bán khoản nợ, tài sản tồn đọng: Là việc bán khoản nợ phải 117 thu, tài sản tồn đọng cho công ty mua, bán nợ để tiếp tục theo dõi xử lý theo thẩm quyền khoản nợ xấu Việc bán nợ chuyển quyền chủ nợ sang công ty mua bán nợ để cấu lại nợ tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng Như ngân hàng công ty mua bán nợ có lợi mục tiêu kinh tế trì Ngân hàng nên cố gắng tìm kiếm khách hàng để bán lại khoản nợ có vấn đề với tỉ lệ thích hợp Có thể bán cho Cơng ty mua bán nợ Bộ Tài bán cho tổ chức có chức mua nợ khác - Phát tài sản bảo đảm: Theo quy định Sacombank, khách hàng có khoản nợ hạn 06 tháng liên tiếp xem xét phát tài sản Tuy nhiên thực tế, nhiều trường hợp vậy, khó áp dụng biện pháp Sacombank cần phải phối hợp với quan chức nhà nước việc phát tài sản đảm bảo để thu hồi nợ khách hàng, giảm thiểu tổn thất - Khởi kiện: Ngân hàng nên chủ động tiến hành thủ tục khởi kiện khoản vay khó đòi, khoản nợ tồn đọng sau áp dụng biện pháp tổ chức khai thác, xử lý tài sản chấp không thu hồi nợ, trường hợp khách hàng có dấu hiệu lừa đảo, cố ý chây ỳ việc trả nợ ngân hàng Trong thực tế năm gần Sacombank phát sinh nợ xấu phải khởi kiện tòa án kinh tế có thẩm quyền khu vực, thơng qua tòa án kinh tế quan thi hành án để thu nợ khách hàng Tuy nhiên việc sử dụng biện pháp khởi kiện khách hàng biện pháp cưỡng chế cuối ngân hàng để thu nợ khách hàng, việc khởi kiện thường kéo dài lâu, nhiều thời gian chi phí ngân hàng - Xử lý quỹ dự phòng rủi ro ngân hàng: Đây biện pháp cuối trình xử lý nợ ngân hàng Trong trường hợp cần thiết, 118 Sacombank phải chủ động dùng nguồn để bù đắp rủi ro hoạt động kinh doanh, cho trình kinh doanh diễn mặt có lợi Việc xử lý rủi ro nên thực quí lần Việc xem xét đối tượng hồ sơ xử lý rủi ro cần thực nghiêm chỉnh theo qui định Ngân hàng d Đa dạng hóa đầu tư cho vay đồng tài trợ với ngân hàng khác Đối với hoạt động đầu tư, chi nhánh nên mở rộng cho vay trung dài hạn, cho vay nhóm doanh nghiệp quốc doanh có tình hình sản xuất kinh doanh ổn định tốc độ tăng trưởng tốt Cho vay đồng tài trợ: Với khách hàng có nhu cầu vốn lớn Ngân hàng nên tìm kiếm thực cho vay đồng tài trợ với ngân hàng bạn địa bàn thành phố Việc nhiều ngân hàng cho vay giúp chia sẻ tổn thất RRTD xảy 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.2.1 Một số kiến nghị ngân hàng nhà nước - Nâng cao chất lượng cung cấp thông tin tín dụng (Trung tâm CICNgân hàng Nhà nước): Thơng tin CIC cung cấp phải mang tính đầy đủ, xác, cập nhật kịp thời, bao gồm tất thông tin tổng hợp tình hình vay vốn, tài sản đảm bảo, tình hình tài khách hàng để ngân hàng có sở đánh giá khách hàng vay Để làm điều đó, NHNN phải trọng đổi đại hóa trang thiết bị để việc thu thập cung cấp thơng tin tín dụng thông suốt, kịp thời - Phối hợp với quan việc xử lý nợ xấu, tháo gỡ khó khăn thủ tục q trình phát tài sản đảm bảo Nên có bước hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, trách nhiệm tổ chức tín dụng, quan Cơng an, quyền sở, Sở tài ngun mơi trường làm sở pháp lý để đến ban hành thông tư liên ngành hướng dẫn thêm nhằm nâng cao 119 hiệu công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ, cụ thể hóa cơng việc thi hành án 3.2.2 Mốt số kiến nghị quan quản lý nhà nước có liên quan - Trong hoạch định sách, khơng cần cân đối mục tiêu phát triển kinh tế ổn định tiền tệ mà phải quan tâm đến phát triển bền vững NHTM, tránh tình trạng thắt chặt nới lỏng mức, thay đổi định hướng đột ngột gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến lợi ích NHTM - Hoàn thiện quy định pháp lý liên quan đến bảo đảm tiền vay, để ngân hàng thực đầy đủ thủ tục công chứng, đăng ký tài sản đảm bảo xử lý nợ, thu hồi nợ việc lý tài sản đảm bảo cách nhanh chóng - Hồn thiện sở hạ tầng kỹ thuật hệ thống thơng tin, kiểm tốn, kế tốn theo chuẩn mực quốc tế thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung NHTM nói riêng phát triển an tồn, bền vững để hội nhập quốc tế 120 KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng lĩnh vực mang lại nhiều lợi nhuận lĩnh vực có rủi ro lớn hoạt động ngân hàng Do quản lý giám sát hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt hoạt động tín dụng ln ưu tiên quan Nhà nước, ngân hàng thương mại Rủi ro tín dụng xảy với ngân hàng nói chung Sacombank nói riêng Trong thời gian qua, Sacombank tiến hành nhiều biện pháp quản trị rủi ro tín dụng đạt kết đáng khích lệ việc phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng, giúp hoạt động ngân hàng ổn định tiếp tục phát triển Mặc dù vậy, hậu rủi ro tín dụng lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Từ việc tiếp cận lý luận quản trị rủi ro ngân hàng kinh tế thị trường, so sánh với thực tiễn đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín, luận văn nghiên cứu thực trạng nguyên nhân rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp biện pháp phòng chống rủi ro tín dụng, từ mặt hạn chế cần khắc phục Luận văn đưa giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Sacombank giai đoạn phát triển tới Luận văn viết sở lý luận tín dụng rủi ro tín dụng kinh doanh ngân hàng với kinh nghiệm thực tiễn cơng tác tín dụng Tuy nhiên kiến thức hệ thống lý luận thực tiễn cơng tác hạn chế, nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong đóng góp ý kiến quý Thầy cô Qua đây, em xin chân thành cảm ơn Thầy PGS.TS Nguyễn Trường Sơn tận tình hướng dẫn em hoàn thành luận văn TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Lâm Minh Chánh (2009), MBA, Chỉ số Z: Công cụ phát nguy phá sản xếp hạng định mức tín dụng [2] PGS.TS Phan Thị Cúc (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB giao thơng vận tải, Hồ Chí Minh [3] PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2010), Quản trị ngân hàng thương mại đại, NXB Phương Đơng, Hồ Chí Minh [4] PGS.TS Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất lao động xã hội, Thành phố Hồ chí Minh [5] TS Nguyễn Minh Kiều (2007), Tín dụng thẩm định ngân hàng, Nhà xuất Tài chính, Thành phố Hồ Chí Minh [6] Luật doanh nghiệp 2005 (2008), Nhà xuất trị quốc gia [7] Ngân hàng Nhà nước (2005), “Nâng cao lực quản trị rủi ro NHTM Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Nhà xuất Phương Đông [8] Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Báo cáo tổng kết kinh doanh thường niên, báo cáo tổng kết phòng kinh doanh năm 2011, 2012, 2013 [9] Quyết định số 106/2011/QĐ- Sacombank -HĐQT việc ban hành quy chế quản lý RRTD ngân hàng Sacombank [10] Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 21/12/2001 việc ban hành quy chế cho vay TCTD khách hàng [11] Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN 22 tháng năm 2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động TCTD [12] Tài liệu lưu hành nội Sacombank (2011), Các văn hành Sacombank hoạt động tín dụng [13] PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống kê [14] Trần Trung Tường (2005), "Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng giai đoạn nay", Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng, số 9, tr, 39 -43 Tiếng Anh [15] Hennie van Greuning-Sonja Brajovic Bratanovic (1999), Analyzing banking Risk, The Wold Bank ... mà đặc biệt cho vay doanh nghiệp vấn đề khó khăn thiết ngân hàng thương mại Việt Nam, thu nhập từ hoạt động cho vay chiếm từ 60-80% thu nhập ngân hàng Với bối cảnh thế, rủi ro cho vay mối quan... dụng ngân hàng - Tín dụng ngân hàng thực cho vay hình thức tiền tệ thơng qua nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ khác - Tín dụng ngân hàng cho vay chủ... có loại tín dụng sau: Cho vay, chiết khấu, bảo lãnh ngân hàng, cho thuê tài + Cho vay: Là nghiệp vụ cấp tín dụng ngân hàng thương mại, theo đó, ngân hàng cho khách hàng vay số tiền định với lãi
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín , Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn