Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP đại chúng việt nam, tỉnh bình định

94 33 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ BÍCH PHƯỢNG MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM – BÌNH ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ BÍCH PHƯỢNG MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM – BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HÒA NHÂN Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan chương trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn PHAN THỊ BÍCH PHƯỢNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Ngân hàng thương mại hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.1.2 Hộ kinh doanh đặc điểm cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại 10 1.2 MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 13 1.2.1 Sự cần thiết mở rộng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại 13 1.2.2 Nội dung mở rộng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại 14 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá kết mở rộng cho vay hộ kinh doanh 18 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng cho vay hộ kinh doanh 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM – BÌNH ĐỊNH 32 2.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM - BÌNH ĐỊNH 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng thươmg mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam - Bình Định 32 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam - Bình Định 33 2.1.3 Kết hoạt động Ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam - Bình Định giai đoạn 2011-2013 43 2.2 ĐẶC ĐIỂM VỀ KHÁCH HÀNG HỘ KINH DOANHTÌNH HÌNH CỦA HỘ KINH DOANH TẠI PVCOMBANK – BÌNH ĐỊNH 46 2.3 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH .48 2.3.1 Các biện pháp PVcomBank-Bình Định thực để mở rộng cho vay 48 2.3.2 Kết mở rộng cho vay hộ kinh doanh PVcomBank – Bình Định 53 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH 63 2.4.1 Kết đạt 63 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân cho vay hộ kinh doanh PVcomBank - Bình Định 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM – BÌNH ĐỊNH 70 3.1 CƠ SỞ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH .70 3.1.1 Chiến lược sách mở rộng kinh tế hộ nhà nước 70 3.1.2 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định cho năm tới 71 3.1.3 Định hướng mục tiêu mở rộng cho vay PVcomBank Bình Định 72 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI PVCOMBANK - BÌNH ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN BÌNH ĐỊNH 73 3.2.1 Giải pháp rà sốt cải tiến quy trình cho vay hộ kinh doanh phù hợp với đặc điểm thị trường khách hàng 73 3.2.2 Tăng cường khai thác, sàng lọc lựa chọn khách hàng hộ kinh doanh 74 3.2.3 Giải pháp tăng trưởng đa dạng phương thức, mục đích, đối tượng vay 75 3.2.4 Tăng cường công tác quảng bá, chăm sóc khách hàng 76 3.2.5 Nâng cao chất lượng dịch vụ 76 3.2.6 Giải pháp tăng cường công tác quản lý rủi ro tăng cường kiểm tra kiểm soát nội 79 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 81 3.3.1 Đối với Chính phủ, bộ, ngành liên quan 81 3.3.2 Đối với ngân hàng Nhà nước Việt Nam 81 3.3.3 Đối với PVcomBank Hội sở 82 3.3.4 Đối với Uỷ ban nhân dân Bình Định 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 83 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HKD : Hộ kinh doanh KT – XH : Kinh tế xã hội NHTM : Ngân hàng thương mại NQH : Nợ hạn PVcomBank : Ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình nhân 35 2.2 Tình hình thu nhập – chi phí 43 2.3 Dư nợ hộ kinh doanh PVcomBank Bình Định 54 2.4 Số lượng hộ kinh doanh vay vốn PVcomBank Bình Định 55 2.5 Dư nợ bình quân hộ kinh doanh vay vốn PVcomBank Bình Định 56 Hợp lý hóa cấu dư nợ cho vay PVcomBank Bình Định 57 2.7 Thị phần cho vay hộ kinh doanh PVcomBank Bình Định 58 2.8 Tình hình thu nhập từ cho vay PVcomBank Bình Định 59 2.9 Dư nợ tín dụng phân theo nhóm nợ PVcomBank Bình Định 61 Tình hình nợ xấu PVcomBank Bình Định 62 2.6 2.10 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam nay, hoạt động tín dụng hoạt động truyền thống mang lại nguồn thu nhập danh tiếng ngân hàng Trong hoạt động tín dụng NHTM HKD có vai trò quan trọng định đến lợi nhuận ngân hàng Trong cấu hoạt động cho vay NHTM ngày trọng phát triển sâu vào lĩnh vực cho vay bán lẻ nói chung cho vay HKD nói riêng Mặt khác, trình hoạt động HKD ln có nhu cầu vốn để mở rộng SXKD, yếu tố định đến thành cơng nguồn vốn vay từ ngân hàng Bởi vì, HKD thành phần khơng thể thiếu q trình cơng nghiệp hóa – đại hóa xây dựng đất nước Kinh tế hộ phát triển góp phần thúc đẩy phát triển đất nước Kinh tế hộ góp phần khai thác tiềm năng, tận dụng nguồn lực vốn, lao động, tài nguyên, đất đai … đưa vào sản xuất làm tăng sản phẩm cho xã hội Xét lĩnh vực tài tiền tệ kinh tế hộ tạo điều kiện mở rộng thị trường vốn, thu hút nhiều đầu tư Chính nhận thức tầm quan trọng kinh tế hộ, góp phần khơng nhỏ cho phát triển kinh tế Vì chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Bình Định, sách cho vay HKD ln sách quan trọng nhằm tạo điều kiện cung ứng vốn cho hộ phát triển kinh tế Bên cạnh đó, cho vay hộ định hướng mục tiêu quan trọng để thực đạt kết kinh doanh PVcomBank Bình Định thời kỳ phát triển quy mô, mở rộng thị phần, đa dạng hóa cấu sản phẩm, tăng thu nhập cho ngân hàng kiểm soát rủi ro Ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam – Bình Định ( PVcomBank Bình Định) thuộc địa bàn tỉnh Bình Định, nơi tập trung nhiều cơng ty, doanh nghiệp đặc biệt HKD địa phận Quy Nhơn, Diêu Trì, An Nhơn…Trước tình hình đó, việc mở rộng cho vay HKD PVcomBank Bình Định vấn đề cần thiết Do vậy, học viên chọn đề tài: “Mở rộng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam – Bình Định” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu đề tài Tổng hợp, hệ thống hóa sở lý luận HKD, mở rộng cho vay HKD, yếu tố tác động đến cho vay HKD; Phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng cho vay HKD PVcomBank Bình Định, ưu điểm hạn chế, nguyên nhân mở rộng cho vay HKD ngân hàng; Đề xuất giải pháp nhằm mở rộng cho vay HKD PVcomBank Bình Định * Câu hỏi nghiên cứu - Về lý luận, nội dung mở rộng cho vay HKD bao gồm vấn đề gì? Các tiêu chí đánh giá kết nhân tố ảnh hưởng việc mở rộng cho vay HKD? - Tình hình mở rộng cho vay HKD PVcomBank Bình Định diễn nào? Có kết hạn chế gì? - Ngân hàng cần tiến hành giải pháp để tiếp tục mở rộng cho vay HKD PVcomBank Bình Định? Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: vấn đề lý luận thực tiễn mở rộng cho vay HKD PVcomBank Bình Định Phạm vi nghiên cứu: 72 đa dạng hóa sản phẩm, sử dụng cơng nghệ cao, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến tăng sản lượng, chất lượng hàng hóa xuất - Ngành thương mại – dịch vụ - du lịch: Tiếp tục phát triển số ngành dịch vụ có tiềm để phát huy ưu khả cạnh tranh du lịch, hàng khơng, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, bưu viễn thơng; Nâng cao chất lượng hoạt động thương mại nội địa, hình thành phát triển mạng lưới bán lẻ đô thị hệ thống chợ nơng thơn; bảo đảm hàng hóa lưu thông thông suốt thị trường nội địa 3.1.3 Định hướng mục tiêu mở rộng cho vay PVcomBank Bình Định + Phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ, nắm giữ thị phần lớn dư nợ tín dụng, huy động vốn dịch vụ bán lẻ; + Đa dạng hóa cấu tín dụng theo ngành nghề, lĩnh vực đối tượng khách hàng Đảm bảo tăng trưởng quy gắn với chất lượng tín dụng; + Nâng cao trình độ nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức cán cán làm nghiệp vụ trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, đôi với việc mở rộng mạng lưới hoạt động để phát triển mạnh mẽ công tác cho vay hộ; + Nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, cải tiến thủ tục đa dạng phương thức vay vốn cho phù hợp với tính chất thời vụ sản xuất kinh doanh hộ, hộ kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp, thương mại dịch vụ, tạo điều kiện mở rộng hộ tiếp cận với vốn vay ngân hàng dễ dàng nhất; + Để đảm bảo khả mở rộng cho vay hộ phát triển thành phần kinh tế khác, PVcomBank Bình Định cần tăng trưởng nguồn vốn mạnh, mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch nâng cao lực tài chính, sách quản trị rủi ro tốt, đội ngũ cán giỏi nghiệp vụ có đạo đức tốt 73 để thực cho vay hộ nhiều hơn, chất lượng dư nợ nâng cao, hạn chế tiêu cực phát sinh theo kiểu độc quyền, thất thoát vốn; + Nâng cao tỷ trọng nguồn vốn cho vay trung dài hạn, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ phát triển công nghệ ngân hàng để thu hút nguồn vốn huy động + PVcomBank Bình Định lựa chọn HKD khách hàng quan trọng chủ yếu phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh cần tập trung cấu lại nguồn vốn cho vay hộ chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ cho vay ngân hàng Đồng thời tăng số lượng khách hàng, đảm bảo cung ứng đủ vốn cho sản xuất mang lại hiệu thiết thực 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI PVCOMBANK - BÌNH ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN BÌNH ĐỊNH 3.2.1 Giải pháp rà sốt cải tiến quy trình cho vay hộ kinh doanh phù hợp với đặc điểm thị trường khách hàng Đây giải pháp quan trọng hàng đầu cho ngân hàng mặt lý thuyết lẫn thực tế Về lý thuyết, thị trường khách hàng yếu tố quan trọng nhất, định thành bại kinh doanh doanh nghiệp Về thực tế, tình hình thị trường khách hàng địa bàn tỉnh Bình Định ln có biến chuyển mạnh mẽ Trước hết với tình hình tăng trưởng kinh tế chung tỉnh, khách hàng thuộc đủ ngành nghề phần lớn không ngừng mở rộng hoạt động làm ăn, kinh doanh, kéo theo nhu cầu vốn tín dụng ngày tăng Mặt khác, trước phát triển thị trường, hệ thống ngân hàng địa bàn ngày mở rộng, dẫn đến tình trạng cạnh tranh ngày liệt Trước thực tế đó, quy trình cho vay HKD cần phải linh hoạt nhóm khách hàng HKD cụ thể Chằng hạn: hộ có quan hệ tín dụng lâu năm với PVcomBank Bình Địnhtình hình tốt, có 74 uy tín quan hệ với ngân hàng làm hồvay vốn bỏ bớt thủ tục thẩm định khách hàng, thẩm định khả trả nợ … Vì vậy, để rút ngắn thời gian chờ đợi khách hàng, kiểm soát rủi ro PVcomBank thực giao hạn mức giao dịch cho cán tín dụng phòng, thực tác nghiệp giải ngân đảm bảo cán làm hồ sơ cán tác nghiệp giải ngân, thu hồi nợ với khách hàng Hồ sơ thủ tục trình tự xét duyệt cho vay cần đơn giản gọn nhẹ dễ hiểu, dễ thực trình độ hộ nhiều bất cập Củng cố xếp lại quy trình nghiệp vụ cho vay HKD theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tăng tính pháp lý dễ dàng thực để HKD tiếp cận tốt 3.2.2 Tăng cường khai thác, sàng lọc lựa chọn khách hàng hộ kinh doanh - Lựa chọn theo ngành nghề SXKD cho vay nông, lâm, ngư nghiệp; tiểu thủ công nghiệp chế biến; vận tải, xây dựng; thương mại, dịch vụ ngành khác; - Lựa chọn theo hình thức cho vay; - Lựa chọn theo phân loại khách hàng PVcomBank cần quan tâm công tác khai thác, sàng lọc lựa chọn khách hàng cho phù hợp Chi nhánh dựa kết đánh giá khách hàng mà cấp hạn mức vay vốn cho hộtình hình sản xuất kinh doanh tốt, có phương án khả thi, mang lại hiệu kinh tế cao Từ đó, giúp cho PVcomBank Bình Định khách hàng giảm bớt thủ tục vay vốn lần qua làm tăng dư nợ cho vay HKD theo hạn mức PVcomBank Bình Định Tuy nhiên, việc cấp hạn mức tín dụng phải PVcomBank Bình Định kiểm sốt chặt chẽ để tránh xảy rủi ro khơng kiểm sốt dòng vốn 75 3.2.3 Giải pháp tăng trưởng đa dạng phương thức, mục đích, đối tượng vay Thực tế phân tích cho thây hoạt động cho vay HKD ngân hàng, chủ yếu tập trung vào vận tải, xây dựng thương mại, dịch vụ Trong theo xu hướng phát triển tồn diện kinh tế tỉnh nhà nhu cầu vay vốn cho nông, lâm, ngư nghiệp, tiêu dùng đời sống lớn, ngân hàng trọng khai thác đáp ứng Tất nhiên để đáp ứng đầy đủ điều kiện nguồn vốn điều kiện khác cần phải đảm bảo Ngồi đa dạng hóa sản phẩm theo mục đích vay vốn, hướng đa dạng khơng phần quan trọng khả thi đa dạng phương thức, đối tượng cho vay đề cập Để đa dạng đối tượng, mục đích phương thức cho vay PVcomBank Bình Định cần: - Do chưa có sách khách hàng cụ thể nên PVcomBank Bình Định tập trung vào cho vay theo chủ yếu Chi nhánh cần cải tiến mở rộng phương thức cho vay như: cho vay lần, cho vay hạn mức, cho vay trả góp, thấu chi,… - Đồng thời đối tượng vay vốn PVcomBank Bình Định chủ yếu thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ Trong thời gian tới, kinh tế ổn định trở lại PVcomBank Bình Định cần có hướng để xây dựng cấu ngành nghề phát triển cho vay hợp lý ví dụ cho vay sản xuất, kinh doanh, bn bán,… Ngồi ra, nhân viên tín dụng cần tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm chi nhánh, phải nêu rõ cho khách hàng thấy lợi ích có từ giao dịch với ngân hàng Cơng việc nhân viên thể quan tâm PVcomBank Bình Định tới khách hàng bảo vệ lợi ích khách hàng Từ tạo mối quan hệ gắn kết lâu dài với khách hàng Đối với sản phẩm, PVcomBank cần nghiên cứu áp dụng sách lãi suất cho 76 vay hợp lý đối tượng khách hàng cụ thể, phương án sản xuất kinh doanh cụ thể Ngoài ra, cần thực sách hậu khách hàng kể khách hàng tiền gửi khách hàng tiền vay 3.2.4 Tăng cường cơng tác quảng bá, chăm sóc khách hàng - Tăng cường hoạt động quảng bá PVcomBank Bình Định thông qua phương tiện truyền thông để tuyên truyền thông tin hoạt động ngân hàng sản phẩm dịch vụ; - Hàng năm thống kê xem HKD có số lần giao dịch nhiều dư nợ cao cuối năm tổ chức hội nghị khách hàng hay tổ chức buổi lễ bốc thăm trúng thưởng nhằm tạo cho HKD cảm thấy quan tâm cảm nhận lợi ích việc họ trở thành khách hàng lâu dài ngân hàng Thơng qua hội nghị, PVcomBank xin HKD đề đạt mong muốn, nguyện vọng họ sản phẩm ngân hàng; - Tăng cường tham gia tài trợ cho hoạt động thể dục, thể thao, tổ chức kiện quan trọng, tài trợ thi HKD, tham gia hoạt động từ thiện, hỗ trợ gia đình sách để tạo hình ảnh tốt đẹp PVcomBank xã hội; - Có sách chăm sóc HKD truyền thống, HKD có quan hệ tín dụng lâu năm với ngân hàng Có giải pháp ưu đãi tặng quà, gửi thiệp chúc mừng, hoa … vào ngày sinh nhật dịp đặc biệt năm 3.2.5 Nâng cao chất lượng dịch vụ - Nâng cao lực, phẩm chất đội ngũ CBTD, tăng khả tiếp cận khách hàng hộ kinh doanh + Trong cơng tác người chiếm vị trí quan trọng cần thiết phải liên tục đào tạo đào tạo lại để phát triển đội ngũ cán tinh thông nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng ngày tốt 77 nhu cầu thị trường, có việc mở rộng cho vay HKD thuận lợi Cụ thể, trước hết cán quản lý đòi hỏi phải có kiến thức, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chun mơn cao, hiểu biết văn hóa, xã hội, pháp luật nắm bắt thông tin phát triển kinh tế, ngành nghề công nghệ Cán giao dịch trực tiếp với khách hàng ngồi trình độ nghiệp vụ phải có kỹ giao tiếp tiếp thị tốt, đòi hỏi có độ nhạy bén cao việc thuyết phục khách hàng Muốn thực tốt nội dung công tác PVcomBank Bình Định cần phải: - Thay đổi quan niệm, nhận thức cán công nhân viên ý thức hàng đầu cung cấp dịch vụ thỏa mãn nhu cầu khách hàng Đây điều kiên tiên sở để phát triển hoạt động cho vay HKD ngân hàng Việc thay đổi quan niệm nhận thức toàn chi nhánh với số lượng cán nhân viên lớn, có độ tuổi trình độ khác đòi hỏi cần có biện pháp thực cách đồng bộ, thường xuyên cần thời gian dài; - Về vấn đề đào tạo, PVcomBank cần có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật làm việc cho nhân viên theo hướng chuyên sâu áp dụng thành thục công nghệ đại Thường xuyên mở đề nghị hội sở mở khóa học tạo sát với yêu cầu thực tiễn, kết hợp đào tạo kỹ nâng cao hài lòng khách hàng; - Thay đổi tác phong, phong cách phục vụ nhân viên theo phương châm ngân hàng mang sản phẩm dịch vụ tới khách hàng (thay cho phương châm khách hàng tìm đến ngân hàng để phục vụ) PVcomBank Bình Định cần chuẩn hóa số kỹ chăm sóc khách hàng bên để tạo mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài với họ, để họ quay trở lại giao dịch vào lần sau, bao gồm kỹ kỹ nghiệp vụ, kỹ giao tiếp, kỹ giải tình huống; 78 - Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp nhân viên phận, phòng ban nội chi nhánh đồn kết, gắn bó, phối hợp nhịp nhàng giúp đỡ lẫn công việc Trong tình nên hướng tới lợi ích chung chi nhánh hệ thống, khơng nên có thái độ ích kỷ, thờ trước khó khăn đồng nghiệp Chi nhánh cần tạo mơi trường làm việc động, phát huy tính chủ động sáng tạo cán công nhân viên, đặc biệt tạo khơng khí thi đua làm việc, yên tâm ổn định công tác thông qua việc phát động chương trình thi đua nội áp dụng chế độ đãi ngộ hợp lý; - Có chế độ đãi ngộ tương xứng, chế độ thưởng phạt nghiêm minh, thời gian tới PVcomBank Bình Định nên thực việc trả lương dựa vào hiệu cơng việc Bên cạnh đó, cần có hình thức khen thưởng xứng đáng nhân viên có thành tích xuất sắc, có sáng kiến hay, đóng góp nhiều lợi ích vào tăng trưởng ngân hàng Thực chế khoản chi tiêu cho chi nhánh, loại cán cán làm công tác cho vay như: + Số lượng hộ kinh doanh tăng trưởng kỳ + Dư nợ tăng trưởng kỳ Đồng thời, PVcomBank Bình Định cần có biện pháp xử phạt nghiêm minh với hành vi gian lận, coi thường khách hàng … - Cơ sở vật chất: Hầu hết chi nhánh phòng giao dịch ngân hàng mua sở hữu, tọa lạc trung tâm thương mại lớn, khu đô thị sầm uất, nằm trục đường giao thơng chính, khu dân cư đơng đúc, ngân hàng đầu tư sở hạ tầng, trang thiết bị khang trang, theo tiêu chuẩn đại, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng - Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng Đối với hoạt động cho vay HKD, với số lượng giao dịch nhỏ lẻ lớn, 79 việc bước ứng dụng công nghệ ngân hàng đại tồn quy trình cho vay quan trọng Trước hết, việc đầu tư phát triển công nghệ ngân hàng theo hướng đại cho tạo thuận lợi hài lòng giao dịch khách hàng quản lý ngân hàng Mặt khác, phát triển công nghệ kiểm tra, kiểm soát từ xa giúp cho ngân hàng nắm bắt thơng tin khách hàng kịp thời, có giải pháp kịp thời xử lý, thu hút khách hàng, chiếm lĩnh thị trường nâng cao vị uy tín PVcomBank Bình Định thị trường Xun suốt quy trình nghiệp vụ tín dụng ngân hàng việc thu thập xử lý khối lượng thông tin lớn Thơng tin tín dụng quy trình nghiệp vụ tín dụng tín dụng đại hóa gắn bó chặt chẽ Đối với hoạt động ngân hàng, thơng tin tín dụng đặc biệt quan tâm Điều đòi hỏi ngân hàng phải dựa giải pháp công nghệ đại hỗ trợ đắc lực công nghệ tin học truyền thông Tương tự để tăng cường tốc độ tính hiệu việc thu thập thơng tin, thông tin ban đầu thông tin cập nhật định kỳ thơng tin tín dụng phải áp dụng phương pháp truyền thông đại phương pháp thu thập thông tin tự động, trực tuyến sở công nghệ tin học Trong việc xử lý thông tin, xếp hạng tín dụng, chấm điểm tín dụng sở phân tích, đối chiếu, so sánh khối lượng lớn tiêu thơng tin kho liệu vai trò cơng nghệ tin học lại khơng thể thiếu Nhu cầu tiếp cận, khai thác, sử dụng kho thơng tin với u cầu tức thời, xác, an toàn thấy quan trọng giải pháp công nghệ tin học truyền thông tiên tiến 3.2.6 Giải pháp tăng cường công tác quản lý rủi ro tăng cường kiểm tra kiểm soát nội Mở rộng phải đơi với kiểm sốt rủi ro, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng tránh khỏi, việc tăng cường công tác quản lý rủi ro cho 80 HKD vấn đề quan trọng công tác thường xuyên trọng Các nội dung tăng cường cơng tác kiểm sốt rủi ro chi nhánh qua thực tế phân tích là: - Xây dựng chế, quy chế nghiệp vụ hoạt động kinh doanh đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, hạn chế đến mức thấp khả xảy rủi ro - Nâng cao lực quản lý rủi ro cán quản trị điều hành cấp cách quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản trị kinh doanh, hiểu biết pháp luật kiến thức quản trị rủi ro ngân hàng để ngân hàng hoạt động kinh doanh có hiệu - Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ chuyên viên giỏi, chuyên nghiên cứu rủi ro phòng ngừa rủi ro để tham mưu cho lãnh đạo ngân hàng, đồng thời phải tăng cường cơng tác thơng tin phòng ngừa rủi ro - Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ, thực cách nghiêm túc quy trình kiểm tra nghiệp vụ, phát kịp thời sai sót có khả dẫn đến rủi ro có biện pháp chấn chỉnh kịp thời - Thực quy trình, nghiệp vụ tín dụng chặt chẽ, rõ ràng, cụ thể - Quá trình thẩm định cần phải bám sát quy trình, quy định + Hồvay phải chặt chẽ, đầy đủ xác + Thẩm định tài sản đảm bảo phải đảm bảo tính chặt chẽ, nhanh chóng, hợp lý - Tổ chức khai thác tốt nguồn thơng tin tín dụng + Thơng tin khai thác từ bên ngồi gồm thơng tin qua vấn khách hàng, người thân, đối tác, thông tin từ phương tiện đại chúng + Thơng tin khai thác từ bên gồm thông tin từ trung tâm thơng tin tín dụng CIC thơng tin lịch sử quan hệ tín dụng liệu lưu trữ TCTD 81 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ, bộ, ngành liên quan - Hồn thiện hệ thống văn pháp luật có liên quan đến hoạt động ngân hàng HKD; - Hồn thiện quy định kế tốn, kiểm tốn; - Nâng cao hiệu chương trình hỗ trợ HKD, trợ giúp hộ gặp khó khăn, thúc đẩy thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng cho HKD Bình Định 3.3.2 Đối với ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Cơng tác tra phải có chế giám sát chặt chẽ khoa học đảm bảo NHTM thực nghiêm túc quy định hoạt động tín dụng, giải triệt để tình trạng vượt rào lãi suất - Tạo môi trường pháp lý rõ ràng hệ thống văn hướng dẫn hồn chỉnh, sân chơi cơng người vay người cho vay sở dễ tiếp cận vốn thu hồi người vay cố tình chây ỳ trả nợ Có chế ưu đãi NHTM cho vay khách hàng vùng nông thơn sách giảm thuế, trợ giá nơng sản phẩm … - Có sách hỗ trợ cho NHTM có tỷ lệ dư nợ cho vay HKD đặc biệt cho vay nông nghiệp nông thôn, thương mại dịch vụ ưu tiên tiếp cận sử dụng vốn tài trợ, vốn vay tổ chức kinh tế quốc tế bảo lãnh vay vốn ngân hàng giới ….; giảm thấp nghĩa vụ đóng góp cho nhà nước tăng thu nhập cho cán nhân viên ngân hàng thương mại - Xây dựng chế tín dụng phù hợp với thị trường, tạo sở pháp lý để NHTM thực thủ tục vay, mức cho vay phương thức cho vay trọn gói từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu, mang tính đặc trưng tỉnh nhà lĩnh vực ngành nghề kinh doanh 82 3.3.3 Đối với PVcomBank Hội sở - Khách hàng HKD khách hàng tiềm năng, khách hàng chiến lược mà PVcomBank hướng tới, cần xây dựng sách cho vay tiết, cụ thể thiết thực để cấp chi nhánh dễ dàng việc thực - Thủ tục hồcho vay đơn giản, nghiên cứu thu gọn lại hồcho vay; Cho phép thực lập hồvay vốn lần sử dụng để vay nhiều lần - Xây dựng quy trình riêng cho vay cung cấp dịch vụ cho HKD, tạo điều kiện thuận lợi cho HKD nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn tín dụng; - Hồn chỉnh, tăng cường hiệu lực hệ thống thông tin tín dụng nội bộ, kết nối với hệ thống thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước, cung cấp cho Chi nhánh khai thác sử dụng cách hiệu quả; - PVcomBank cần nâng mức phán cho vay giảm lãi suất, phí HKD; Có chế sách lãi suất linh hoạt vừa có lãi suất ưu đãi - Thường xuyên mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên 3.3.4 Đối với Uỷ ban nhân dân Bình Định - Chỉ đạo ban ngành chức năng, quyền sở, giúp đỡ tạo thuận lợi để HKD phát triển; - Lắng nghe ý kiến doanh nghiệp, HKD trước ban hành sách liên quan đến phát triển kinh tế 83 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong năm qua kinh tế Việt Nam nói chung, tỉnh Bình Định nói riêng có khởi sắc, vùng kinh tế trước vùng nông thôn thưa thớt phát triển thành phường, thị xã Trước hết có cấp quyền tâm đạo thực chủ trương sách, đẩy mạnh phát triển kinh tế HKD, sau nhờ vốn ngân hàng cho vay tạo động lực để phát triển SXKD, tăng sản lượng, tăng suất lao động, giải cơng ăn việc làm, ổn định trị, nâng cao đời sống nhân dân, kinh tế xã hội phát triển mạnh mẽ Vì vậy, sở sách chung phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định, PVcomBank cần đề sách phát triển hoạt động kinh doanh sở mở rộng cho vay HKD Luận văn đưa giải pháp, kiến nghị để thực tốt sách cho vay HKD nhằm mục tiêu mở rộng thị trường, chiếm lĩnh thị phần, tăng trưởng dư nợ, số lượng khách hàng PVcomBank Bình Định Đồng thời thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế HKD thời gian tới 84 KẾT LUẬN Hộ kinh doanh đơn vị kinh tế tự chủ có nhiều đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội Tạo cho kinh tế ổn định trị, an sinh xã hội thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước Từ việc nghiên cứu sở lý luận phân tích tình hình thực tế luận văn đề cập giải số vấn đề sau: - Hệ thống cách trình tự sở lý luận kinh tế hộ, luận văn nêu khẳng định cần thiết, vai trò, đặc trưng kinh tế hộ sản xuất, sách quy trình nghiệp vụ ngân hàng cho vay HKD nhằm mở rộng cho vay hộ góp phần phát triển kinh tế đất nước - Nêu khái quát tình hình hoạt động thời gian qua kinh tế hộ, phân tích cụ thể sách nghiệp vụ ngân hàng lĩnh vực cho vay HKD, đồng thời nêu kết đạt tồn cần khắc phục sửa đổi cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới, sở đánh giá nguyên nhân tồn sách nghiệp vụ cho vay phát triển kinh tế HKD - Qua kết nghiên cứu sở lý luận tình hình thực tế cho vay HKD, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện sách nghiệp vụ việc mở rộng cho vay HKD năm Các giải pháp đưa luận văn mang tính ý tưởng suy nghĩ cá nhân, để thực thành công ý tưởng luận văn đòi hỏi có đạo định hướng lãnh đạo ngân hàng, quan hữu quan từ trung ương đến địa phương kết hợp thực cách đồng cấp quyền theo chiến lược phát triển lâu bền, bền vững khu vực kinh tế hộ 85 Những giải pháp PVcomBank Bình Định áp dụng tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng thực sách mở rộng cho vay HKD địa bàn cách bền vững, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế đất nước nói chung kinh tế hộ nói riêng, tăng thu nhập, hạn chế nợ xấu cho ngân hàng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam – Bình Định năm 2010 – 2013 [2] Báo cáo tín dụng Ngân hàng nhà nước Bình Định năm 2011 – 2013 [3] Nguyễn Hồng Minh (2012), Hoạt động cho vay hộ sản xuất kinh doanh Quỹ tín dụng nhân dân Trung Ương chi nhánh Hà Tây, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại học Đà Nẵng [4] Sổ tay tín dụng Ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam [5] Lê Quốc Thắng (2012), Hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Kon Tum, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại học Đà Nẵng [6] Ngô Bảo Thiên (2013), Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng thương mại Cổ phần Á Châu – Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại học Đà Nẵng [7] Hồ Thị Thúy Vân (2012), Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Bắc Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại học Đà Nẵng [8] Đặng Ngọc Việt (2013), Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại Cổ phần ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại học Đà Nẵng ... GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM – BÌNH ĐỊNH 70 3.1 CƠ SỞ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH .70 3.1.1 Chiến lược sách mở rộng kinh tế hộ nhà nước... trạng mở rộng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam – Bình Định; - Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt. .. động cho vay HKD chịu nhiều rủi ro tương ứng 1.2 MỞ RỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Sự cần thiết mở rộng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thương mại - Xu mở rộng cho vay,
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP đại chúng việt nam, tỉnh bình định , Mở rộng cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP đại chúng việt nam, tỉnh bình định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn