Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ trồng hồ tiêu tại ngân hàng nông nghiệp PTNT việt nam, chi nhánh huyện chư sê, tỉnh gia lai

105 33 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH NAM PHI KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ TRỒNG HỒ TIÊU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH HUYỆN CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân Đà Nẵng, Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Huỳnh Nam Phi MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG 1.1 CHO VAYRỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG .9 1.1.1 Ngân hàng thƣơng mại hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại .9 1.1.2 Rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất nông nghiệp ngân hàng thƣơng mại 16 1.2 KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 35 1.2.1 Khái niệm đặc điểm việc kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay 35 1.2.2 Nội dung cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất nơng nghiệp 36 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất nông nghiệp 43 1.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất nông nghiệp 46 KẾT LUẬN CHƢƠNG 52 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ TRỒNG HỒ TIÊU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN CHƢ SÊ GIA LAI 53 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN CHƢ SÊ GIA LAI .53 2.1.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Chƣ Sê – tỉnh Gia Lai 53 2.1.2 Khái quát Chi nhánh 55 2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ TRỒNG TIÊU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN CHƢ SÊ GIA LAI 66 2.2.1 Đặc điểm cho vay hộ trồng tiêu ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Chƣ Sê Gia Lai 66 2.2.2 Thực trạng biện pháp Ngân hàng ngân hàng nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Chƣ Sê Gia Lai tiến hành để kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ trồng tiêu .68 2.2.3 Kết kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ trồng tiêu chi nhánh 73 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ TRỒNG TIÊU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN CHƢ SÊ GIA LAI 76 2.3.1 Những kết 76 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 77 KẾT LUẬN CHƢƠNG 80 CHƢƠNG GIẢI PHÁP KIẾM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ TRỒNG HỒ TIÊU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN CHƢ SÊ GIA LAI 81 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TRONG CHO VAYKIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ TRỒNG HỒ TIÊU CỦA CHI NHÁNH 81 3.1.1 Mục tiêu định hƣớng chung 81 3.1.2 Các tiêu phát triển tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu mục tiêu chiến lƣợc kinh doanh thời gian tới .82 3.2 GIẢI PHÁP KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ TRỒNG HỒ TIÊU TẠI CHI NHÁNH 84 3.2.1 Tăng cƣờng giám sát chặt chẽ quy chế đảm bảo tiền vay 84 3.2.2 Triển khai công tác nhận biết phân loại khách hàng 86 3.2.3 Đa dạng hóa đối tƣợng khách hàng loại hình tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu để phân tán rủi ro 87 3.2.4 Nâng cao trình độ nghiệp vụ phẩm chất cho ngƣời làm cơng tác tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu 88 3.2.5 Kết hợp tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu gắn với bảo hiểm tín dụng 90 3.2.6 Một số giải pháp khác nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu 91 3.3 KIẾN NGHỊ 93 3.3.1 Đối với Chính phủ 93 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 94 KẾT LUẬN CHƢƠNG 95 KẾT LUẬN 96 TÀI KIỆU THAM KHẢO 97 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình nguồn vốn huy động năm 2011 - 2013 63 2.2 Tình hình hoạt động cho vay năm 2011 - 2013 64 2.3 Kết tài năm 2011 - 2013 66 2.4 Tỷ trọng dƣ nợ cho vay theo thời gian 70 2.5 Biện pháp bảo đảm tín dụng 71 2.6 Phân loại nợ 74 2.7 Tỷ lệ nợ xấu 75 2.8 Trích lập dự phòng 76 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Phân loại rủi ro 22 2.1 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện Chƣ Sê Gia Lai 55 2.2 Quy trình cho vay trực tiếp 58 2.3 Quy trình cho vay qua hình thức tổ 60 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn nay, Đảng nhà nƣớc ta trọng vào việc đại hóa nơng nghiệp nơng thơn, để góp phần vào nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa đất nƣớc Nƣớc ta nƣớc nông nghiệp để đảm bảo công nghiệp hóa nơng nghiệp nơng thơn theo tinh thần nghị đại hội VIII Đảng, có nhiều sách đầu tƣ cho nơng nghiệp nơng thơn sách có sách vốn, tín dụng cho nơng nghiệp nơng thơn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ngân hàng thƣơng mại quốc doanh, năm đổi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam có nhiều thành tích đáng khích lệ việc tổ chức lại cấu, tăng cƣờng phục vụ cho nông nghiệp nông thôn nơng dân, góp phần vào phát triển khu vực Gia Lai tỉnh miền núi có diện tích rộng lớn có đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi cho việc phát triển nơng – lâm nghiệp, với mạnh chủ yếu trồng cà phê, hồ tiêu, cao su,…Tuy nhiên, điều kiện đất đai, kỹ thuật chăm sóc đầu tƣ địa phƣơng tỉnh khác nhau, đặc biệt phát triển loại trồng vùng tƣơng đối không đồng đều, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Huyện Chƣ Sê nằm phía nam tỉnh Gia Lai, có điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp, đặc biệt huyện mạnh hồ tiêu, trồng chủ lực mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách huyện Mặt khác hồ tiêu loại cơng nghiệp dài ngày, có chu kỳ sản xuất kinh doanh kéo dài, thời gian thu hồi vốn chậm, đầu tƣ vốn, kỹ thuật… lớn, ngồi mặt hàng phải chịu tác động giá thị trƣờng Chính điều mà ngƣời sản xuất hồ tiêu nên có phƣơng án tổ chức đầu tƣ vốn với hình thức cho vay thu hồi vốn nhƣ nào, đối tƣợng cho hiệu Với diện tích 3.000 15.000 tiêu sọ năm Huyện Chƣ Sê địa phƣơng dẫn đầu toàn quốc diện tích, sản lƣợng chất lƣợng hồ tiêu Hồ tiêu Chƣ Sê đƣợc xuất 73 quốc gia giới Và ngày 28/12/2007, hiệp hội hồ tiêu Việt Nam UBND huyện Chƣ Sê thức cơng bố thƣơng hiệu “Hồ tiêu Chƣ Sê” với khách hàng nƣớc Nhƣng sức cạnh tranh hồ tiêu Chƣ Sê chƣa thực cao Giá xuất thấp so với nƣớc xuất hồ tiêu khác nhƣ: Brazil, Malaysia,… Cho vay hộ trồng hồ tiêu tiềm ẩn số rủi ro gặp phải ảnh hƣởng đến tình hình tài Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện Chƣ Sê Gia Lai Căn vào tình hình trên, với mong muốn góp phần kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Chƣ Sê chọn đề tài: “Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện ChưGia Lai” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu, hệ thống hóa sở lý luận kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng - Nghiên cứu thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện Chƣ Sê Gia Lai - Đề xuất hệ thống giải pháp kiểm sốt rủi ro tín dụng cho 83 nghiệp nông thôn, triển khai sản phẩm dịch vụ phục vụ “Tam nông” Cung ứng sản phẩm dịch vụ theo hƣớng đáp ứng nhu cầu ngày cao đa dạng hoá khách hàng, đặc biệt sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại nhƣ: SMS Banking, InternetBanking, thu hộ, toán hoá đơn hàng hoá c Mục tiêu khách hàng Mang lại giá trị đích thực cho khách hàng, xây dựng mối quan hệ bền chặt lâu dài, không ngừng phát triển vị khách hàng Phát triển quan hệ với khách hàng hội đủ điều kiện đem lại lợi ích cho ngân hàng, có sách với khách hàng tiềm năng, khách hàng mục tiêu, khách hàng hữu, khách hàng truyền thống, khách hàng VIP, khách hàng đối tác Đề hình thức chăm sóc khách hàng cách hiệu quả,chăm sóc thơng tin, chăm sóc tinh thần, chăm sóc vật chất chăm sóc theo quy trình cụ thể, đảm bảo khách hàng đƣợc chăm sóc cách tốt nhất, hiệu d Về cấu đầu tư Phấn đầu tỷ lệ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt từ 65-70% Cho vay ngắn hạn < 70%, trung hạn < 20%, dài hạn < 10% e Mục tiêu sản phẩm dịch vụ chiến lược tiếp thị Triển khai nhiều hoạt động quảng bá dịch vụ phi tín dụng; công tác tiếp thị sản phẩm dịch vụ quầy giao dịch trực tiếp đến khách hàng; trọng đến số dòng sản phẩm đặc thù có khả phát triển mạnh từ có chiến lƣợc quảng cáo, tiếp thị phù hợp theo sản phẩm theo đối tƣợng khách hàng f Về chiến lược tài an tồn hoạt động Phân loại, lựa chọn khách hàng để đầu tƣ, tăng trƣởng dƣ nợ nhƣng đảm bảo an toàn vốn Đầu tƣ vào sản phẩm dịch vụ đem lại nhiều lợi 84 nhuận cho ngân hàng, phát triển sản phẩm dịch vụ đại, nâng thu nhập từ dịch vụ lên 20% tổng nguồn thu nhập Triển khai hệ thống quản trị rủi ro tập trung độc lập tồn diện theo chuẩn mực quốc tế Tăng cƣờng cơng tác thu nợ xử lý rủi ro đảm bảo cho tình hình tài chi nhánh g Về mục tiêu quản trị điều hành, chiến lược nguồn lực chiến lược đại hoá Nâng cao lực điều hành kỹ phát triển ngân hàng đại; Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực có trình độ chun mơn sâu kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay, thƣờng xuyên tổ chức học nghiệp vụ, theo định kỳ vào chiều thứ hàng tuần để cán viên chức thấy đƣợc tầm quan trọng cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay; Trang bị đầy đủ máy móc thiết bị cho cán viên chức, thƣờng xuyên phối hợp với phòng điện tốn hội sở để nâng cấp phần mềm công nghệ ngân hàng đại, đảm bảo công việc diễn thuận lợi 3.2 GIẢI PHÁP KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ TRỒNG HỒ TIÊU TẠI CHI NHÁNH 3.2.1 Tăng cƣờng giám sát chặt chẽ quy chế đảm bảo tiền vay Hiện nay, tình trạng nợ q hạn yếu tố tài sản đảm bảo thời điểm đƣợc xếp lên hàng đầu Để thực quy định biện pháp bảo đảm tiền vay, đảm bảo an toàn hiệu quả, cần thực tốt giải pháp sau đây: Một là, khả đáp ứng điều kiện vay vốn hộ trồng hồ tiêu nói chung, định chọn lựa biện pháp bảo đảm tiền vay trƣờng hợp cho vay có bảo đảm tài sản (bằng tài sản hộ trồng hồ tiêu vay, tài sản hình thành từ vốn vay, tài sản bên thứ ba), cho vay khơng có tài sản bảo đảm hộ trồng hồ tiêu vay, chi nhánh cần phải 85 tuân thủ điều kiện quy định nhà nƣớc, ngân hàng nhà nƣớc hội sở biện pháp bảo đảm tiền vay tƣơng ứng Tuy nhiên để thực tốt yêu cầu trên, chi nhánh cần phải có biện pháp tích cực nhằm hạn chế tính chủ quan định chọn lựa, đặc biệt kiên xử lý bồi thƣờng hành vi thông đồng với hộ trồng hồ tiêu để sửa chữa, hợp thức hố tình hình tài tài liệu liên quan để đủ điều kiện theo quy định, cho vay khơng có tài sản bảo đảm, hành vi nâng giá trị tài sản bảo đảm cao nhiều so với giá thị trƣờng thời điểm giá/định giá lại nhằm đáp ứng nghĩa vụ đƣợc bảo đảm vụ lợi cá nhân dẫn đến nợ khơng có khả thu hồi Hai là, để có đƣợc biện pháp bảo đảm tiền vay khơng phù hợp với loại hình khách hàng cụ thể, mà đảm bảo an tồn, hiệu quả, trƣớc hết chi nhánh cần phải có tính tốn đầy đủ, đồng cân nhắc xác yếu tố nhƣ tình hình sản xuất kinh doanh, khả tài chính, hiệu dự án/phƣơng án, tài sản bảo đảm, mối quan hệ tín dụng sở có phối hợp kiểm tra, đối chiếu thực tế, sau phân loại hộ trồng hồ tiêu để có sách ƣu tiên hợp lý Cụ thể, chi nhánh ƣu tiên áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay trƣờng hợp cho vay khơng có bảo đảm tài sản hộ trồng hồ tiêu có nhu cầu vay nhỏ lẻ từ 50 triệu đồng trở xuống, thƣờng thông qua tổ vay vốn, hội nông dân, hội phụ nữ, Ngƣợc lại, chi nhánh phải yêu cầu tài sản bảo đảm hộ trồng hồ tiêu có nhu cầu vay vốn 50 triệu đồng… hộ trồng hồ tiêu phải cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin, tài liệu liên quan đến việc vay vốn Ba là, mặc vaytài sản bảo đảm khoản vay hàm chứa rủi ro không thu đủ nợ nhiều nguyên nhân khác nhƣ tài sản hƣ hỏng, khó bán, giảm giá trị… Vì vậy, việc định lựa chọn đắn biện pháp bảo đảm tiền vay cho khoản vay cụ thể đảm bảo an toàn hiệu quả, chi 86 nhánh cần phải đánh giá hộ trồng hồ tiêu cách tồn diện xác sau chọn lấy yếu tố mạnh để định biện pháp bảo đảm tiền vay Đặc biệt, không đƣợc chủ quan cho vay vào tài sản bảo đảm, xem nhẹ yếu tố tài chính, dự án/phƣơng án sản xuất kinh doanh hộ trồng hồ tiêu 3.2.2 Triển khai công tác nhận biết phân loại khách hàng Phân tích, dự báo giúp cho ngân hàng đối phó thành cơng việc hạn chế đƣợc rủi ro tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu tƣơng lai Dự báo sớm giúp cho ngân hàng chủ động việc phản ứng đối phó kịp thời với bất trắc, qua giúp cho hoạt động tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu ngân hàng đạt đƣợc kết tốt Để làm đƣợc nhƣ chi nhánh phải thƣờng xuyên điều tra, phân loại khách hàng theo quy trình cụ thể, thƣờng xuyên nắm bắt thông tin thị trƣờng đầu vào – đầu ra, thị trƣờng phân bón – thuốc bảo vệ thực vật, tình hình thời tiết, dịch bệnh, Muốn cho vay đảm bảo đƣợc an toàn, ngân hàng phải nắm đầy đủ thông tin khách hàng để xem xét, định cho vay giám sát sau vay nhƣ: thơng tin hồ sơ pháp lý, tình hình tài chính, tình trạng nợ nần, tài sản bảo đảm, khả hồn trả thơng tin cần thiết khác khách hàng vay Từ việc nắm vững thông tin khách hàng giúp cho nhân viên tín dụng chủ động việc xác định loại hình cho vay, thời hạn cho vay, mức dƣ nợ, … phù hợp cho khách hàng Bên cạnh đó, thơng qua việc phân tích, dự báo, chi nhánh chủ động việc phát triển khách hàng mới, khách hàng tiềm Trƣờng hợp khách hàng tiềm đề nghị vay lớn từ 01 tỷ đồng, chi nhánh nên quy định thiết phải có cán lãnh đạo phòng kế hoạch kinh doanh chi nhánh phối hợp, đạo cán tín dụng kiểm tra, thẩm định 87 3.2.3 Đa dạng hóa đối tƣợng khách hàng loại hình tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu để phân tán rủi ro Chi nhánh cần có chiến lƣợc tiếp thị đến nhiều đối tƣợng khách hàng khác để phân tán rủi ro tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu, ƣu tiên cho vay khách hàng hộ gia đình, cá nhân, tìm kiếm khách hàngtài ổn định thơng qua mối quan hệ chặt chẽ với quyền địa phƣơng, mối quan hệ với tổ vay vốn, thông qua hội thảo nông nghiệp nông thôn, thơng qua đại lý phân bón, doanh nghiệp thu mua nơng sản,… Ngồi khách hàng hộ gia đình, cá nhân, nay, có nhiều đối tƣợng khách hàng tham gia trồng hồ tiêu nhƣ doanh nghiệp vừa nhỏ, hộ kinh doanh địa bàn,… khách hàng tiềm khách hàng có tiềm lực tài tƣơng đối tốt, cho vay hiệu Cần phải xác định loại hình tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu ƣu tiên hạn chế loại hình cho vay có nhiều tiềm ẩn rủi ro; bƣớc cho vay theo hạn mức hộ trồng hồ tiêu ổn định, có quan hệ vay trả ngân hàng thƣờng xun, sòng phẳng có uy tín Chi nhánh nên chia nguồn tiền vào nhiều loại hình tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu địa bàn khác Điều vừa mở rộng đƣợc phạm vi hoạt động tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu chi nhánh, khuếch trƣơng thế, vừa đạt đƣợc mục đích phân tán rủi ro Để thực đƣợc điều chi nhánh cần vạch đƣợc số chiến lƣợc kinh doanh thích hợp sở quán triệt số vấn đề sau: + Cho vay nhiều đối tƣợng sản xuất kinh doanh, không cho vay chăm sóc tiêucho hộ trồng hồ tiêu vay tiêu dùng, kinh doanh khách hàng có đầy đủ điều kiện để vay vốn + Tránh cho vay nhiều khách hàng, đảm bảo tỷ lệ cho vay định tổng số vốn hoạt động hộ trồng hồ tiêu để tránh 88 ỷ lại rủi ro bất ngờ hộ trồng hồ tiêu + Cho vay với nhiều loại thời hạn khác đảm bảo cân đối số vốn cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, đảm bảo phát triển vững tránh rủi ro tín dụng thay đổi lãi suất thị trƣờng + Cho vay khách hàng đối tác: Kết hợp cho vay hộ trồng hồ tiêu, doanh nghiệp thu mua nông sản, sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật địa bàn đảm bảo dòng tiền khép kín hiệu Biện pháp đa dạng hóa loại hình tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu nhƣ nói có ƣu điểm giúp chi nhánh phân tán rủi ro tín dụng cho vay cách chủ động 3.2.4 Nâng cao trình độ nghiệp vụ phẩm chất cho ngƣời làm cơng tác tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu a Thống hành động lãnh đạo nhân viên thực sách tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu Chi nhánh thực theo sách tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu Hội sở đạo thời kỳ Lãnh đạo cấp phòng cần nâng cao trách nhiệm quản lý nhân viên phòng, kịp thời phổ biến thay đổi sách tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu cho nhân viên Giáo dục trau dồi, thấm sâu vào cán nhân viên ngân hàng nông nghiệp hiểu rủi ro liên quan xảy ra, giúp họ nhận biết tuyến đầu phát kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu, không che dấu, phát huy vai trò quan trọng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu Nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho cán làm cơng tác tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu cán quản lý rủi ro Cần qn triệt với cán khơng ý muốn chủ quan mà giảm điều kiện vay vốn không làm quy trình cho vay kiểm sốt rủi ro tín 89 dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu b Sắp xếp nhân làm cơng tác tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu đồng thời nâng cao trình độ thẩm định cho cán thẩm định rủi ro Hiện nay, số lƣợng khách hàng dƣ nợ lớn khiến cán quản lý rủi ro khơng hồn thành cơng việc, ảnh hƣởng đến cơng tác tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu chi nhánh Vì vậy, cần tăng cƣờng nhân cho phòng thẩm định rủi ro, giảm tải công việc cho cán thẩm định quản lý rủi ro tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu để công việc trôi chảy Khi bố trí nhân làm cơng tác tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu cần phải cân nhắc thận trọng bố trí phù hợp để phát huy đƣợc mạnh nhân viên Cần phải cân nhắc thận trọng bố trí nhân làm cơng tác tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu cho phù hợp nhằm phát huy đƣợc mạnh hạn chế đƣợc nhƣợc điểm cán Thực nghiêm túc việc hoán đổi địa bàn quản lý cán tín dụng theo định ký 18 tháng phải hốn đổi địa bàn, đảm bảo tính khách quan phòng tránh rủi ro c Nâng cao trình độ thẩm định tài sản đảm bảo Đảm bảo tính chuyên nghiệp định giá tài sản đảm bảo Định giá phải lƣờng trƣớc đƣợc biến động thị trƣờng, đảm bảo thu đủ nợ gốc lãi phải dùng tài sản để thu hồi Có thể lập tổ chuyên thẩm định tài sản Tổ hoạt động độc lập có ý kiến định việc thẩm định tài sản đảm bảo d Đào tạo kỹ tìm kiếm, khai thác sử dụng thơng tin phục vụ cơng tác tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu cách hiệu Cần đào tạo kỹ tìm kiếm phân tích thông tin cho đội ngũ nhân làm công tác tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu kiểm sốt rủi ro tín 90 dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu Đề xuất phòng điện tốn chi nhánh tỉnh hỗ trợ phần mềm quản lý thông tin cụ thể danh mục khách hàng, xây dựng hệ thống báo cáo rủi ro tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu Yêu cầu tất cán làm cơng tác tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu hiểu, sử dụng thành thạo công cụ trên, phục vụ cơng tác tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu tốt e Đào tạo lĩnh kỹ xử lý nợ Cán tín dụng ngƣời trực tiếp tiếp xúc với khách hàng nên việc xử lý nợ cần kỹ lĩnh Khi có nợ có vấn đề phát sinh, cần suy nghĩ tích cực bình tĩnh cán tín dụng Đào tạo cán tín dụng biết kiềm chế cảm xúc, biết đối xử ân cần, lắng nghe chia sẻ, động viên, khách hàng bàn bạc phƣơng pháp khắc phục khó khăn để thu nợ cho ngân hàng 3.2.5 Kết hợp tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu gắn với bảo hiểm tín dụng Chi nhánh cần thiết phải khuyến khích hộ trồng hồ tiêu vay vốn tham gia bảo hiểm nhằm bù đắp nợ bị tổn thất rủi ro tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu xảy Chi nhánh cung cấp sản phẩm "bảo hiểm bảo an tín dụng" cho hộ trồng hồ tiêu vay, trƣờng hợp xảy kiện thuộc phạm vi bảo hiểm, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (ABIC) thay mặt hộ trồng hồ tiêu vay (trên sở có ủy quyền ngƣời đƣợc bảo hiểm) trả cho chi nhánh khoản tiền dịnh đƣợc quy định giấy chứng nhận bảo hiểm Theo quy định, việc cho vay chi nhánh hộ trồng hồ tiêu đƣợc lập thành hợp đồng tín dụng phải có nội dung điều kiện vay, mục đích sử dụng vốn vay cam kết khác đƣợc bên thỏa thuận Hiện việc mua bảo hiểm bảo an tín dụng không bắt buộc Do vậy, việc hộ trồng hồ tiêu 91 mua thêm bảo hiểm bảo an tín dụng khoản vay thỏa thuận chi nhánh hộ trồng hồ tiêu vay sở ý chí tự nguyện bên Đồng thời hợp đồng tín dụng chi nhánh với hộ trồng hồ tiêu hợp đồng bảo hiểm bảo an tín dụng hộ trồng hồ tiêu với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam giao dịch độc lập Theo đó, phí bảo hiểm thỏa thuận Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam với hộ trồng hồ tiêu hợp đồng bảo hiểm Đào tạo cán tín dụng nhƣ chuyên viên tƣ vấn bảo hiểm chuyên nghiệp để tƣ vấn, thuyết phục khách hàng mua bảo hiểm Bên cạnh đó, cần có đề nghị với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nơng nghiệp tính tốn lại mức phí bảo hiểm phù hợp chuyên nghiệp việc chi trả bảo hiểm 3.2.6 Một số giải pháp khác nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu Thƣờng xuyên thực thu thập thông tin khách hàng để đánh giá, chấm điểm, xếp hạng khách hàng nhằm thực phân loại nợ tự đồng ngày hệ thống IPCAS Trên sở phân loại nợ, định kỳ tiến hành rà sốt khoản nợ có đầy đủ điều kiện để tiến hành xử lý rủi ro thƣờng xuyên theo dõi phân tích khoản nợ để có biện pháp thu hồi triệt để Phân tích đánh giá tình hình khả thực tiêu kinh doanh cụ thể để cân đối giao tiêu hàng quý, không để dồn tiêu vào cuối tháng quý, trì thực trực báo tình hình thực tiêu kinh doanh đặn theo định kỳ tối thiểu tháng lần, hàng quý tổ chức họp sơ kết để sâu phân tích, thấy đƣợc khó khăn vƣớng mắc đề đƣa giải pháp khắc phục Tiếp tục thực kế hoạch giao khoán tiêu kinh doanh đến 92 nhóm ngƣời lao động; Gắn tiêu giao khốn với tiêu chí đánh giá xếp loại chi lƣơng hàng tháng, xét khen thƣởng, khuyến khích động viên khen thƣởng kịp thời cán bộ, tập thể phòng nghiệp vụ hồn thành xuất sắc tiêu giao khoán Bất kỳ khoản nợ chuyển nợ xấu phải đƣợc phân tích nguyên nhân, xác định tổn thất (nếu có) để xét hình thức kỷ luật trách nhiệm bồi hoàn vật chất Chi nhánh cần phải áp dụng biện pháp để đẩy mạnh cơng tác huy động vốn nhiều hình thức từ nguồn khác nhằm đáp ứng cho nhu cầu cho vay Luôn tuân thủ kỷ cƣơng, kỷ luật điều hành, phải tuân thủ chấp hành cách nghiêm ngặc văn chế độ, điều kiện vay vốn, quy trình tín dụng chung Tăng cƣờng công tác giám sát sau cho vay nhằm hạn chế đến mức thấp sai sót phát sinh, nâng cao cảnh giác trƣớc sai sót đƣợc thơng tin cảnh báo Chủ động phối hợp với phận kiểm tra kiểm soát nội tăng cƣờng chất lƣợng cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội để củng cố nâng cao chất lƣợng tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu Tích cực bán chéo sản phẩm dịch vụ nhằm bảo vệ, giữ gìn mối quan hệ với khách hàng, khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ chi nhánh hơn, giúp cho chi nhánh tối đa hoá đƣợc lợi nhuận Ngồi việc cho vay, cán tín dụng phải thƣờng xuyên cập nhật kiến thức sản xuất nông nghiệp để ngƣời tƣ vấn cho hộ trồng hồ tiêu thông tin thị trƣờng, số kiến thức khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất – thu hoạch – bảo quản, kết hợp trồng trọt chăn nuôi, 93 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ Cần đầu tƣ phát triển sở hạ tầng, xây dựng cơng trình kênh mƣơng thủy lợi đáp ứng nhu cầu sản xuất cùa hộ sản xuất nơng nghiệp Bên cạnh đó, Đảng nhà nƣớc cần tiếp tục đổi sách phát triển, quản lý kinh tế nông nghiệp nông thôn, tạo điều kiện cho nông nghiệp nông thôn phát triển Cần phát huy sách cho vay vốn đến hộ sản xuất nông nghiệp dƣới nhiều hình thức khác sát với thực tế địa phƣơng Ban hành sách nhƣ sách thuế, sách đất đai tạo điều kiện cho nhân dân tổ chức sản xuất tốt thuận lợi vấn đề vay vốn Cần phải hƣớng ngƣời dân đến sản xuất hàng hóa, tạo điều kiện cho hộ sản xuất nông nghiệp phát triển sản xuất theo hƣớng trang trại quy mô lớn phù hợp với điều kiện cụ thể địa phƣơng Ngoài cần tổ chức tốt công tác khuyến nông lâm để giúp đỡ bà nông dân việc định hƣớng giống trồng cho phù hợp, cách phòng chống dịch bệnh, cách chăm bón mang lại hiệu quả, nhƣ biện pháp giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch Các sách kinh tế vĩ mơ Nhà nƣớc phải đƣợc ban hành cách phù hợp kịp thời nhằm hạn chế đến mức thấp rũi ro xảy cho hoạt động tín dụng ngân hàng Bởi nhà nƣớc thay đổi sách tài chính, sách tiền tệ, sách thu nhập dẫn đến thay đổi lãi suất nhƣ hoạt động tín dụng khác ngân hàng theo hai hƣớng tốt xấu Chính phủ phải nhanh chóng kịp thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngƣời dân để tạo điều kiện cho họ đƣợc vay vốn ngân hàng 94 Chính phủ nên có sách ƣu đãi tạo điều kiện cho ngân hàng thƣơng mại phát triển thành thị lẫn nông thôn, vùng sâu, vùng xa điều tạo nên tính đa dạng loại hình kinh doanh tiền tệ đáp ứng đƣợc nhiều nhu cầu vốn nông hộ vùng địa phƣơng cụ thể 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Về quản trị điều hành: Tăng cƣờng kỹ cƣơng, tập trung đạo điều hành đảm bảo tính quán tập trung thống cao nhất, phân cơng nhiệm vụ ràng, phát huy tính tiên phong gƣơng mẫu ngƣời lãnh đạo đứng đầu Vai trò tham mƣu phòng nghiệp vụ, thể từ khâu xây dựng tiêu kế hoạch, trình tổ chức thực tiêu kế hoạch đƣợc giao Cần có kế hoạch thƣờng xuyên bồi dƣỡng kiến thức cần thiết để cán tín dụng bắt kịp với nhịp độ phát triển biến đổi không ngừng kinh tế thị trƣờng Cần hồn thiện quy trình cấp tín dụng để đảm bảo an tồn vốn tạo điều kiện cho ngƣời dân vay vốn cách thuận lợi Cần thƣờng xuyên kết hợp với hội, đoàn thể nhằm đáp ứng cách tốt nhu cầu vốn cho nông hộ, phải xác định đầu tƣ tín dụng nơng hộ vừa nhiệm vụ kinh doanh thƣơng mại, vừa nhiệm vụ trị 95 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng nêu lên định hƣớng phát triển tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu kiểm sốt rủi ro chi nhánh, đó, nêu lên mục tiêu định hƣớng chung, tiêu phát triển tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu mục tiêu chiến lƣợc kinh doanh thời gian tới Cuối đề giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu chi nhánh đề xuất kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, với phủ để từ phát huy hiệu giải pháp đề nhằm mục đích mang lại hiệu nguồn vốn cho vay giúp cho hộ trồng hồ tiêu phát triển chi nhánh đảm bảo nguồn thu nhập 96 KẾT LUẬN Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng nay, trƣớc bối cảnh kinh tế trải qua nhiều biến động khó khăn, chủ thể kinh tế gặp nhiều khó khăn hoạt động đầu tƣ, sản xuất kinh doanh, thị trƣờng chứng khoán bất động sản biến động bấp bênh, khó lƣờng, ngân hàng thƣơng mại có nguy gia tăng nợ xấu, khả không thu hồi đƣợc nợ gia tăng, chất lƣợng tín dụng cho vay ngày suy giảm Vì vậy, kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay nhiệm vụ quan trọng công tác quản trị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện Chƣ Sê Gia Lai Tự thân chi nhánh cần phải hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay sở hỗ trợ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng nhà nƣớc phủ để thúc đẩy hoạt động tín dụng cho vay phát triển an toàn, hiệu quả, mức độ rủi ro giới hạn ngân hàng Những kết nghiên cứu luận văn hy vọng góp phần nhỏ việc kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện Chƣ Sê Gia Lai, đƣa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện Chƣ Sê Gia Lai trở thành chi nhánh dẫn đầu kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp, đủ sức cạnh tranh với ngân hàng thƣơng mại Huyện Chƣ Sê - Tỉnh Gia Lai 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1]Th.s Thái Văn Đại (2003), Giáo trình ngiệp vụ ngân hàng thương mại, Tủ sách Đại học Cần Thơ [2] TS Trần Huy Hoàng (2003), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê [3]Số liệu Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện Chƣ Sê Gia Lai [4]GS.TS Lê Văn Tƣ (2005), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính [5]TS Nguyễn Văn Tiến (2002), Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh, NXB Thống Kê Website: [6] www.vneconomy.com.vnThời báo kinh tế Việt Nam điện tử [7] www.tintucvietnam.com [8] www.sbv.gov.vn Tin tức Việt Nam Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam [9] www.agribank.com.vn Ngân hàng No PTNT Việt Nam [10] www.mpi.gov.vn Bộ Kế hoạch Đầu tƣ [11] www.mof.gov.vn Bộ tài [12] www.gso.gov.vn Cục Thống kê [13] www.hoinongdan.org.vn Hội nông dân Việt Nam [14] www.hiephoihotieuchuse.com.vn Hiệp hội hồ tiêu Chƣ Sê [15] www.chuse.gialai.gov.vnUỷ Ban Nhân dân Huyện Chƣ Sê [16] www.abic.com.vn ABIC Bancassurance ... TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ TRỒNG TIÊU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN CHƢ SÊ GIA LAI 66 2.2.1 Đặc điểm cho vay hộ trồng tiêu ngân. .. trạng rủi ro tín dụng cho vay hộ trồng hồ tiêu cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ trồng tiêu Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện Chƣ Sê Gia Lai; Nghiên... VỀ KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG 1.1 CHO VAY VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT NƠNG NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG 1.1.1 Ngân hàng thƣơng mại hoạt động cho vay ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ trồng hồ tiêu tại ngân hàng nông nghiệp PTNT việt nam, chi nhánh huyện chư sê, tỉnh gia lai , Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ trồng hồ tiêu tại ngân hàng nông nghiệp PTNT việt nam, chi nhánh huyện chư sê, tỉnh gia lai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn