Hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh đăk nông

104 22 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM QUỐC HIỆP HOÀN THIỆN QUẢN CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TỈNH ĐẮK NÔNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân Đà Nẵng, Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn PHẠM QUỐC HIỆP MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu .4 CHƢƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 CHI THUỜNG XUYÊN NSNN 1.1.1 Đặc điểm vai trò NSNN 1.1.2 Phân loại chi NSNN 11 1.1.3 Nội dung vai trò chi thường xuyên NSNN 14 1.2 QUẢN CHI THUỜNG XUYÊN NSNN ĐỊA PHUONG 17 1.2.1 Chu trình quản NSNN phân cấp quản NSĐP .17 1.2.2 Nội dung quy trình quản chi thường xuyên NSNN địa phương .23 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá kết quản chi thường xuyên NSNN địa phương .26 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng quản chi thường xuyên 27 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TỈNH ĐẮK NÔNG 32 2.1 T ỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2004-2013 32 2.1.1 Tổng quan tình hình kinh tế 32 2.1.2 Tổng quan hình tình văn hóa - xã hội 33 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2011-2013 35 2.2.1 Quản lập dự toán chi NS thường xuyên: 35 2.2.2 Quản chấp hành dự toán chi thường xuyên: 38 2.2.3 Quản toán chi NS thường xuyên: 40 2.3 KẾT QUẢ QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2011-2013 43 2.3.1 Kết quản lập dự toán chi thường xuyên tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2013 45 2.3.2 Kết quản chấp hành dự toán chi thường xuyên tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2013 53 2.3.3 Kết quản tốn chi thường xun tỉnh Đắk Nơng giai đoạn 2011-2013 55 2.4 ĐÁNH GIÁ QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2011-2013 60 2.4.1 Kết đạt 60 2.4.2 Hạn chế 63 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế .68 Kết luận chương 71 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TỈNH ĐẮK NÔNG 74 3.1 ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU HOÀN THIỆN QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN TỈNH ĐẮK NÔNG 74 3.1.1 Bối cảnh định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 74 3.1.2 Mục tiêu hoàn thiện quản chi thường xuyên NSNN tỉnh Đắk Nông 77 3.1.3 Những yêu cầu đặt hoàn thiện quản chi thường xuyên NSNN tỉnh Đắk Nông 78 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN TỈNH ĐẮK NÔNG ĐẾN NĂM 2020 80 3.2.1 Các giải pháp nâng cao hiệu quản chi thường xuyên 80 3.2.2 Hoàn thiện hệ thống định mức phân bổ, định mức chi thường xuyên NSNN 82 3.2.3 Nghiên cứu, áp dụng quy trình lập dự tốn phân bổ ngân sách sở khn khổ chi tiêu trung hạn (MTEL) hướng theo kết đầu nhằm gắn kết sách, kế hoạch với ngân sách 83 3.2.4 Các giải pháp hỗ trợ khác 88 3.3 KIẾN NGHỊ 89 3.3.1 Đổi với Chính phủ ngành trung ương 89 3.3.2 Đối với HĐND UBND tỉnh Đắk Nông .90 3.3.3 Kiến nghị Sở Tài Đắk Nơng 92 3.3.4 Một số kiến nghị khác 92 Kết luận chương 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NSNN: Ngân sách Nhà nước KT-XH: Kinh tế xã hội NSĐP: Ngân sách địa phương NS: Ngân sách HĐND: Hội đồng nhân dân UBND: Ủy ban nhân dân KBNN: Kho bạc Nhà nước GDP: Tổng sản phẩm tỉnh Đắk Nông SP: Sản phẩm GDĐT: Giáo dục Đào tạo VHTT DL: Văn hóa thể thao Du lịch TTTT: Thơng tin, truyền thông DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1 Tỷ lệ chi thường xuyên so với tổng chi NSNN so với GDP 44 Bảng 2.2 Dự toán chi thường xuyên theo nghiệp giao đầu năm 46 Bảng 2.3 Tình hình chi cho nghiệp GD&ĐT Đắk Nơng 47 Bảng 2.4 Tình hình chi cho nghiệp y tế Đắk Nơng 49 Bảng 2.5 Tình hình chi nghiệp kinh tế Đắk Nơng 50 Bảng 2.6 Tình hình chi cho quản hành Đắk Nơng 52 Bảng 2.7 Tình hình bổ sung dự tốn chi thường xuyên năm 54 Bảng 2.8 So sánh tình hình thực chi thường xuyên so với dự tốn giao đầu năm 56 Bảng 2.9 Tình hình toán chi thường xuyên so với dự toán giao đầu năm 58 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ Số hiệu Tên sơ đồ Trang Đồ thị 2.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế 32 Đồ thị 2.2 Cơ cấu chi thường xuyên tổng chi ngân sách GDP nội tỉnh 45 Đồ thị 2.3 Cơ cấu chi giáo dục đào tạo 48 Đồ thị 2.4 Cơ cấu chi nghiệp Y tế 49 Đồ thị 2.5 Cơ cấu chi Sự nghiệp Kinh tế 51 Đồ thị 2.6 Cơ cấu chi Quản hành 52 Đồ thị 2.7 Cơ cấu bổ sung kinh phí năm 55 Đồ thị 2.8 Cơ cấu toán chi thường xuyên so với dự tốn 59 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Ở Việt Nam, với trình đổi kinh tế, đặc biệt thực chương trình cải cách tổng thể hành NN, cải cách tài cơng trụ cột, diễn thay đổi lĩnh vực tài Sự đời Luật NSNN sửa đổi (năm 2002) đánh dấu bước ngoặt trình cải cách tài địa phương Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố lần trao quyền định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cấp quyền địa phương Cải cách tài vừa yêu cầu nội đổi tài cơng vừa đòi hỏi quan trọng tồn cơng cải cách HCNN Hoạt động lĩnh vực tài cơng vừa cung cấp nguồn lực, vừa thơng qua mà điều tiết hoạt động máy HCNN cung cấp dịch vụ công cho xã hội Vấn đề bật cải cách tài cơng hồn thiện chế quản tài đơn vị dự tốn để góp phần tốt nhất, hiệu vào tiến trình thực thành cơng cơng cải cách tài cơng nói riêng cải cách HCNN nói chung Quản chi thường xuyên NSNN Đắk Nông thời gian qua bộc lộ số tồn Quy trình phân bổ nguồn lực NSNN thiếu mối liên kết chặt chẽ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn với nguồn lực khuôn khổ kinh tế vĩ mô dự báo có nhiều khiếm khuyết hệ thống thông tin quản chi NSNN Do vậy, để nâng cao hiệu quản chi thường xuyên NSNN đòi hỏi Đắk Nơng cần tập trung phát triển có hệ thống yếu tố thuộc quản như: tổ chức, xây dựng thể chế, cung cấp thông tin, sử dụng công cụ để phân bổ nguồn lực tối ưu, tạo đầu kết cuối phù hợp với: kỷ luật tài khóa tổng thể; phân bổ nguồn lực phù hợp với mục tiêu chiến lược ưu tiên, đảm bảo hiệu hiệu lực cung ứng hàng hóa, dịch vụ công Trong trào lưu cải cách chung giới, công cải cách sâu rộng nước Trong đó, cải cách tài cơng vấn đề trọng tâm, trước nhu cầu cấp thiết tỉnh Đắk Nơng nói riêng tăng cường hiệu lực, hiệu quản chi NSNN thúc đẩy phát triển kinh tế địa bàn, việc tập trung nghiên cứu làm rõ luận cứ, nội hàm, phương thức thực tiễn quản chi NSNN địa phương thiết thực, phương diện luận thực tiễn Đó sở cần thiết lựa chọn nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện quản chi thường xuyên NSNN tỉnh Đắk Nông” Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện quản chi thường xuyên NSNN tỉnh Đắk Nơng Để đạt mục đích đó, cần hoàn thành mục tiêu cụ thể sau: + Làm rõ luận vấn đề quản chi NSNN, nhân tố ảnh hưởng đến quản chi NSNN vai trò chi NSNN, đặc biệt chi thường xuyên; + Đánh giá thực trạng quản chi thường xuyên NSNN Đắk Nông số năm gần đây; + Đề xuất số giải pháp kiến nghị hồn thiện cơng tác quản chi thường xuyên NSNN tỉnh Đắk Nông Để đạt mục tiêu trên, luận văn phải giải vấn đề cụ thể sau đây: - Quản chi thường xuyên NSNN bao gồm nội dung gì? Các tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng kết quản chi nào? 82 tồn định, nhiên chế quản sử dụng khoản chi thường xuyên ngân sách có thay đổi tích cực, đáp ứng ngày cao cho việc thực chức quản NN giai đoạn Vấn đề lại cần thực cách đồng tích cực giải pháp nhằm nâng cao hiệu chi thường xuyên thời gian tới 3.2.2 Hoàn thiện hệ thống định mức phân bổ, định mức chi thƣờng xuyên NSNN Trong sử dụng hệ thống định mức phân bổ làm để xác định nhu cầu chi thường xuyên cho quan, tổ chức, ngành nghề, cấp quyền, để tập trung ngân sách cho ưu tiên phát triển KTXH cần phải điều chỉnh lại mức ngân sách phân bổ Các lĩnh vực thuộc ưu tiên giai đoạn cần phải nhận nhiều ngân sách hơn, ngược lại lĩnh vực không thuộc đối tượng ưu tiên giai đoạn nên trì mức cũ, tăng so với mức tăng chi chung lĩnh vực Khi có biến động tăng nguồn thu, cần phải xem xét tăng ngân sách phân bổ cho lĩnh vực ưu tiên trước lĩnh vực khác Ngược lại, có biến động giảm nguồn thu, phải xem xét, điều chỉnh giảm ngân sách phân bổ cho lĩnh vực không thuộc đối tượng ưu tiên trước Cần phải đảm bảo thống ưu tiên phân bổ ngân sách với ưu tiên phát triển KT-XH đảm bảo quán phân bổ ngân sách năm Khi phân bổ quản chi thường xuyên theo số hạng mục chi, chế độ, định mức chi, để hạn chế việc lạm dụng, sử dụng ngân sách bừa bãi cần phải ban hành đầy đủ sách, chế độ chi tiêu Phân định rõ nội dung phạm vi chi thường xuyên NSNN, triệt để xóa bao cấp trực tiếp hạn chế bao cấp gián tiếp chi thường xuyên từ NSNN; cấu lại chi thường xuyên NSNN với cải cách hành cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quan NN 83 Cần thay đổi định mức chi thường xuyên việc phân phối nguồn lực ngân sách khu vực hành nghiệp Định mức chi thường xuyên cần chi tiết hoá để tăng thêm giá trị thực tiễn trình lập dự tốn ngân sách Theo đó, định mức chi hành khơng bao gồm “lương tiền cơng” khoản chi “vận hành bảo dưỡng” mà nên gồm: - Về khoản mục tiền lương, cần xem xét dựa vào định mức chung, xu hướng phát triển số lượng cơng chức sách việc làm - Các khoản chi thường xuyên khác, việc xác định định mức phân bổ cần vào tiêu thức sau: + Các khoản chi tiêu liên quan đến trụ sở hành trụ sở thuê; + Các khoản chi mua sắm trang thiết bị đồ dùng; + Các khoản chi thuộc nghiệp vụ văn phòng; + Các khoản chi khác liên quan đến hoạt động thường xuyên đơn vị (nghiên cứu khoa học, đào tạo…) 3.2.3 Nghiên cứu, áp dụng quy trình lập dự tốn phân bổ ngân sách sở khuôn khổ chi tiêu trung hạn (MTEL) hƣớng theo kết đầu nhằm gắn kết sách, kế hoạch với ngân sách Để công cụ ngân sách thực trở thành công cụ đắc lực tỉnh, cấp quyền điều tiết phát triển kinh tế, cần xác định mục tiêu cải cách quản ngân sách theo khung chi tiêu trung hạn Thực khn khổ chi tiêu trung hạn có nghĩa khoản chi tỉnh - chi thường xuyên hay chi đầu tư - cho khoảng thời gian từ đến năm phải hoạch định khuôn khổ kinh tế vĩ mô xác định Khuôn khổ chi tiêu trung hạn cấp độ thứ ba ba cấp độ khn khổ trung hạn: Khn khổ tài trung hạn, khuôn khổ ngân sách trung hạn, khuôn khổ chi tiêu trung hạn Thực khuôn khổ chi tiêu trung hạn cần phải: 84 - Thiết lập kỷ luật tài tổng thể - Xác định ưu tiên tính chiến lược địa phương - Phân bổ hiệu nguồn lực vốn hạn hẹp Để thực quy trình lập kế hoạch dự tốn ngân sách theo kết đầu có tầm nhìn trung hạn cần tổ chức lập phân bổ ngân sách theo giai đoạn sau: Giai đoạn 1: Xây dựng định khn khổ tài trung hạn sở xác lập chiến lược, sách, tiêu, dự báo kinh tế - tài vĩ mơ địa bàn Giai đoạn 2: Xây dựng định khuôn khổ ngân sách trung hạn, xác lập tiêu tài vĩ mơ, giới hạn kỷ luật tài tổng thể Giai đoạn 3: Xây dựng định khuôn khổ chi tiêu trung hạn cho quan ban ngành Xác lập khuôn khổ chi tiêu trung hạn tiến hành theo hai bước: xác định tiêu tài phân bổ nguồn lực công theo ưu tiên chiến lược nhằm đạt tiêu kết đầu ra, kinh phí giới hạn khn khổ tiêu tài Việc chuẩn bị dự tốn ngân sách theo khn khổ chi tiêu trung hạn bao gồm việc cân đối nhu cầu lĩnh vực với tổng nguồn lực, sở ưu tiên tổng thể cấp tỉnh ưu tiên ngành, lĩnh vực Tổng nhu cầu chi tiêu xác định sở xác định chi phí cho hoạt động định, lựa chọn ưu tiên nhằm đạt sản phẩm đầu lĩnh vực Khi triển khai thực khuôn khổ chi tiêu trung hạn, cần triển khai theo bước xác định chương 1, là: Bước 1: Xác định khung kinh tế vĩ mô dự báo khả nguồn lực tỉnh nhằm đảm bảo tương thích sách, kế hoạch với khả nguồn lực đảm bảo chi tiêu phạm vi nguồn lực Việc xác định 85 khung kinh tế vĩ mô địa bàn tỉnh phải vào định hướng phát triển chung nước vị tỉnh định hướng phát triển KT-XH địa phương Yêu cầu tập hợp tất tất nguồn lực có khung chi tiêu trung hạn cần quán triệt nghiêm túc Tổng nguồn lực tỉnh bao gồm toàn nguồn mà tỉnh hưởng theo phân cấp, nguồn huy động địa bàn nguồn vay nợ có Mục đích nhằm phân bổ tối ưu tổng quỹ tỉnh cho mục tiêu đặt Bước hai: Phân bổ ngân sách cho ưu tiên phát triển KT-XH Các sở, ban ngành, địa phương đơn vị thụ hưởng ngân sách phải xác định rõ ràng ba loại hoạt động: hoạt động cần trì ưu tiên; hoạt động cần thu hẹp hoạt động cần loại bỏ Tất nhiên, ngân khoản dành nhiều cho hoạt động thuộc diện ưu tiên chiến lược, cần phải tiến hành thận trọng cơng khai Có thể nói ngắn gọn, mục tiêu nhằm phân tích đánh đổi ngành nội ngành số định tài trợ Đắk Nông thực hoạt động che phủ lĩnh vực thực tế không đủ nguồn lực để làm “đến nơi, đến chốn” Điều khiến cho can thiệp tỉnh trình phát triển KT-XH tạo đầu dự định không mang lại hiệu quả, hiệu lực người dân mong muốn Do đó, cần thiết xác định lĩnh vực/hoạt động ưu tiên hoá dành cho chúng nguồn lực xứng đáng Bước ba: Xác định nhu cầu chi tiêu cụ thể lĩnh vực, quan, tổ chức hoạt động nguồn ngân sách địa phương thông qua công tác xây dựng kế hoạch chiến lược Ở khâu này, để xác định nhu cầu kinh phí lĩnh vực, quan, tổ chức phải rà sốt nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động thay đổi tảng lĩnh vực, quan, tổ chức, đảm bảo tính thống với ưu tiên tỉnh 86 Xác định mục tiêu cho chương trình chấp thuận dự toán nhu cầu chi tiêu ngành, lĩnh vực, diễn hoạt động sau: - Thảo luận mục tiêu, hoạt động đầu chương trình, dự án cụ thể Mục tiêu đích phải đạt - Sau đó, ngành địa phương đề chương trình hoạt động phụ cách chi tiết tối đa Ở bước này, đơn vị thụ hưởng ngân sách phải xác định rõ ràng: đầu hoạt động chúng phải đạt mục tiêu nào; chương trình mà hoạt động thể chi phí cho chương trình Bên cạnh đó, đơn vị thụ hưởng ngân sách phải xây dựng hệ thống tiêu đánh giá tiến độ thực chương trình hoạch định biện pháp dự phòng Bước 4: Tính tốn chi phí ưu tiên hoạt động cho thời kỳ trung hạn Việc tính tốn chi phí thực sở xác định đầu vào cần thiết - số lượng, chất lượng - để thực hoạt động nhằm đạt đầu định Cần phải ưu tiên hóa hoạt động sở so sánh nguồn lực với dự tốn kinh phí Nhiều khả nguồn lực không đủ để thực tất hoạt động, quan, tổ chức phải xếp thứ tự ưu tiên đầu ra, hoạt động tuơng ứng Khi xác định thứ tự ưu tiên đầu hoạt động, yếu tố sau thường xem xét, đánh giá: - Mức độ đóng góp trực tiếp vào đầu hoạt động vào mục tiêu ngành, lĩnh vực; - Thời gian mức độ lâu dài mà đầu hoạt động tác động tới mục tiêu đặt ra; - Hiệu suất chi phí đầu hoạt động tương ứng; - Nhu cầu vốn, kể nhu cầu phát sinh tương lai 87 Thường việc xác định thứ tự ưu tiên đầu Các quan, tổ chức, ngành, lĩnh vực cần phải rõ đâu mục tiêu ưu tiên chức năng, nhiệm vụ mục tiêu thống Bước năm: Quyết định phân bổ ngân sách cuối Thực đánh đổi đầu ra, hoạt động quan, đơn vị hoạt động ngân sách tỉnh lĩnh vực lĩnh vực tỉnh phân giao nhằm lựa chọn cách thức, tổ chức, quan có đề xuất thực mục tiêu định cách hiệu Thực chất định cụ thể việc chuyển giao ngân sách đơn vị sử dụng, ngành, lĩnh vực theo ưu tiên phát triển KT-XH tỉnh, với phương thức hợp Quá trình đánh đổi, chuyển giao ngân sách phụ thuộc vào: - Những lĩnh vực chồng chéo, trùng lắp phụ thuộc lẫn quan, tổ chức, ngành, lĩnh vực; - Kế hoạch, chiến lược quan, tổ chưc nhằm xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu quan, tổ chức; thống nhiệm vụ, mục tiêu với mục đích, mục tiêu tỉnh; xác định tính thực tế đầu hoạt động; - Dự tốn kinh phí quan, tổ chức sở mục tiêu đầu định, gồm tính thực tế dự tốn; đóng góp mục tiêu, nhiệm vụ quan, tổ chức vào mục tiêu phát triển KT-XH tỉnh, nhu cầu nguồn lực; tác động, ảnh hưởng tới mục tiêu KT-XH tỉnh hoạt động bị loại trừ, giảm quy mô Bước sáu: Các quan, tổ chức hồn chỉnh dự tốn kinh phí cho năm năm tương ứng với mức ngân sách phân bổ bước Sau tỉnh thông qua định mức phân bổ ngân sách cuối cùng, quan, tổ chức hồn chỉnh lại dự tốn ngân sách 88 cách hoãn giảm thực hoạt động có thứ hạng ưu tiên thấp (khơng lập lại dự tốn) cho tổng nhu cầu chi phí tương ứng với tổng ngân sách phân bổ Bước 7: Cơ quan tài xem xét đánh giá lần cuối tồn dự tốn ngân sách đơn vị thụ hưởng phạm vi tồn tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Uỷ ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh Sau xem xét thảo luận, HĐND tỉnh phê chuẩn năm thứ quy trình 3.2.4 Các giải pháp hỗ trợ khác a Cải cách hành cơng - Tách bạch quan hành với tổ chức nghiệp, phân định loại tổ chức nghiệp - Chuyên nghiệp hoá tiêu chuẩn hố cán hành Cán cấp xã phải có trung cấp Cán cấp huyện trở lên phải có đại học b Đào tạo đội ngũ cán quản Cán khâu trọng yếu chủ trương, sách Vấn đề khơng phải số lượng mà chất lượng cán Chất lượng cán thể số phương diện: Tư cách (thái độ công việc, quan hệ với đồng nghiệp, hành xử với công dân), lực (trình độ chun mơn, thời gian cơng tác, kinh nghiệm, trình rèn luyện, tự bồi dưỡng,…) hiệu suất (mức độ hồn thành cơng việc giao, thời gian thực hiện, sai sót khả hồn thiện sai sót, tác động bên ngồi việc hồn thành cơng việc giao,…) Một số giải pháp đào tạo đội ngũ cán quản - Phân loại cán NN: cán hành chính, cán nghiệp chun viên để có sách sử dụng phù hợp - Xây dựng tiêu kiểm soát đánh giá hoạt động phận, công chức mối đơn vị Những tiêu phải thảo luận, 89 thông qua cơng bố minh bạch Việc đánh giá hoạt động nói phải tiến hành thường xuyên, định kỳ phải gắn với chế độ khen thưởng, kỷ luật đề bạt Tuyệt đối tránh tượng làm theo phong trào - Hạn chế tình trạng “nay người mai người khác” tham dự khoá tập huấn phục vụ chương trình/dự án Phần lớn đơn vị tham gia theo đạo quan cấp xem nhiệm vụ bán thức nên khơng có sách cụ thể đổi với cán đề cử Điều ảnh hưởng nhiều dến tiến độ chất lượng chương trình/dự án - Tăng cường hiệu lực giám sát quan có thẩm quyền, tổ chức xã hội người dân công chức Thực tốt quy chế dân chủ sở để hành vi công chúc giám sát hiệu - Thường xuyên củng cố hoạt động quy hoạch cán Xây dựng kế hoạch khả thi đào tạo đội ngũ kế cận ngồi nước 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đổi với Chính phủ ngành trung ƣơng Luật NSNN cần sớm chỉnh sửa, hướng cụ thể vào việc áp dụng khung chi tiêu trung hạn thực quản ngân sách theo kết đầu Xây dựng môi trường pháp đồng bộ, chặt chẽ không khoan nhượng Luật tài đặt móng pháp cho q trình phân phối nguồn tài Do đó, hồn thiện luật tài xem điều kiện cần để sử dụng hiệu công cụ tài quản kinh tế vĩ mơ Hồn thiện luật tài xem xét hai góc độ: xây dựng đồng hệ thống luật tài tăng cường pháp chế tài đời sống KT-XH Trong hệ thống luật tài chính, cần trọng hồn thiện Luật NSNN luật tài 90 Tăng cường khâu thi hành luật Cần phải hình thành thái độ khơng khoan nhượng việc bảo vệ luật pháp nói chung pháp luật chuyên ngành nói riêng Một khó khăn khiến luật chậm vào đời sống KT-XH văn luật thiếu đồng bộ, thể điểm: thời gian, quy định hướng dẫn,… Vì vậy, hồn thiện mơi trường pháp bao gồm nâng cao lực ban hành văn pháp máy hành pháp; Cần đồng hóa văn hướng dẫn luật bộ, ngành trung ương Hạn chế tình trạng văn ban hành ko áp dụng địa phương, Phổ cập hoá kiến thức pháp luật đến người dân, trước hết công chức 3.3.2 Đối với HĐND UBND tỉnh Đắk Nơng Cần hồn thiện hệ thống định mức phân bổ ngân sách phù hợp với định hướng đổi quản chi thường xuyên NSNN, trọng tới quyền trách nhiệm tự chủ tài đơn vị sử dụng ngân sách nguồn tài Đồng thời bảo đảm cân đối hài hồ nguồn số lượng chất lượng dự tốn chi thường xun sở, ban ngành, góp phần đảm bảo tính cơng bằng, bình đẳng bền vững quản sử dụng dự toán chi thường xun Cần cụ thể hóa văn sách, chế độ hướng dẫn định mức chi tiêu dự toán chi thường xuyên làm sở quản lý, áp dụng đơn vị sử dụng NSNN địa bàn tỉnh Thiết lập hệ thống chế lập kế hoạch ngân sách theo khuôn khổ trung hạn lập dự tốn chi thường xun NSNN sở khn khổ chi tiêu trung hạn; Thay đổi tư xây dựng kế hoạch ngân sách sở nguồn lực có cách quản chi thường xuyên NSNN chủ yếu dựa sở kết đầu 91 Hoàn thiện hệ thống trao quyền tự chủ tài cho đơn vị có sử dụng NSNN địa bàn tỉnh, đơn vị nghiệp có thu giáo dục, đào tạo, y tế, phát truyền hình, văn hố, thể thao Hồn thiện quản chi thường xuyên NSNN đơn vị hành chính, bảo đảm số lượng chất lượng dịch vụ cải thiện, đáp ứng nhu cầu cách hành mục tiêu phát triển KT-XH tỉnh Đắk Nông Hệ thống chế độ định mức chi tiêu sử dụng dự toán chi thường xuyên NSNN đơn vị hành chính, đơn vị nghiệp cần thay đổi, điều chỉnh quy định rõ theo hướng đổi xác định theo kết đầu Đối với khu vực hành chính, cần quy định rõ, chặt chẽ, cụ thể chế độ, định mức sử dụng Đối với đơn vị nghiệp, nên quy định khung giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị sử dụng Hạn chế áp đặt chế độ quản kiểu kiểm soát trước đây, trọng mạnh mẽ tới kết đầu khoản chi thường xuyên NSNN Trong chờ đợi sửa đổi Luật NSNN theo hướng lập kế hoạch ngân sách theo khuôn khổ trung hạn dựa theo kết đầu ra, Đắk Nơng nên chủ động nghiên cứu, đào tạo thí điểm mơ hình quản để thúc đẩy có hiệu trình quản chi tiêu địa bàn Đắk Nông cần chủ động phối hợp với trung ương việc thể chế hố cơng khai hố việc đổi quy trình ngân sách, bao gồm quy trình lập, phân bổ phê chuẩn kế hoạch ngân sách, quy trình thực cấp phát, tốn, quy trình tốn ngân sách Đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa lĩnh vực nghiệp; triệt để thực việc đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ dịch vụ nghiệp công nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ Tiến tới thực đặt hàng cung cấp dịch vụ công thay cấp phát dự toán theo biên chế, nhiệm vụ chuyên môn 92 3.3.3 Kiến nghị Sở Tài Đắk Nơng - Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán cụ thể, phù hợp với chức danh, ngạch, bậc đặc biệt đội ngũ lãnh đạo; quan tâm đến công tác đào tạo cán trẻ, tạo điều kiện thời gian để cán trẻ tự nâng cao trình độ chun mơn Đồng thời trọng việc đào tạo chuyên sâu quản nhà nước lĩnh vực tài ngạch chuyên viên cho cán cơng chức ngạch chun viên cho cán lãnh đạo - Chủ động tham mưu cho HĐND tỉnh UBND tỉnh xây dựng văn hướng dẫn, chế độ sach phù hợp với tình hình phát triển KT-XN tỉnh sở văn đạo Bộ, Ngành, Trung ương; Xây dựng định mức phân bổ dự toán trung hạn áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách phù hợp tình hình chung tỉnh 3.3.4 Một số kiến nghị khác - Các sách, cơng cụ tài chính, tiêu tài vĩ mơ dự báo tài có chất lượng Khn khổ chi tiêu trung hạn thiết lập dựa mối liên hệ biện chứng chặt chẽ sách kinh tế vĩ mơ sách tài khố Các dự báo đáng tin cậy nguồn lực tương lai để xây dựng kế hoạch chi tiêu trung hạn - Lựa chọn ưu tiên phân bổ Động việc chuyển sang sử dụng khuôn khổ chi tiêu trung hạn nhằm tạo chế tốt việc xếp hợp nguồn ngân sách gắn liền với sách bố trí ngân sách cách có trọng tâm, trọng điểm giới hạn nguồn lực công - Kỷ luật ngân sách Các phân bổ ngân sách phải tuân thủ tiêu tài khống chế khn khổ ngân sách trung hạn xác định Các quan, ban, ngành, địa phương phải chấp thuận khoản ngân sách phân bổ 93 - Thể chế Khuôn khổ chi tiêu trung hạn đòi hỏi có hệ thống thể chế có sở pháp để thực Các quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị phải coi khuôn khổ chi tiêu trung hạn khuôn khổ cho định chi tiêu Các nhà lãnh đạo cấp, bộ, ngành phải chấp nhận khuôn khổ chi tiêu trụng hạn phương tiện sử dụng định phân bổ nguồn lực - Năng lực xử lý, phân tích thơng tin dự báo Thiết kế khn khổ chi tiêu trung hạn đòi hỏi phải có thông tin đầu vào, lực xử lý, phân tích thơng tin dự báo tốt làm sở cho tính tốn kỹ thuật kế hoạch ngân sách trung hạn - Tính minh bạch Minh bạch tài sách nâng cao trách nhiệm giải trình đối tượng tham gia vào quy trình khn khổ chi tiêu trung hạn Minh bạch tài có nghĩa việc cơng khai trước cơng chúng cấu chức Chính phủ, ý đồ sách tài chính, dự báo tài Minh bạch sách có nghĩa công khai trước công chúng ý định Chính phủ trọng lĩnh vực cụ thể, cần phải đạt kết gì, chi phí việc đạt kết Minh bạch có nghĩa việc báo cáo cơng bố thành tích thực nhiệm vụ kinh tế - trị - xã hội với kết đầu đạt Kết luận chƣơng Chương tập trung nghiên cứu đề xuất quan điểm, mục tiêu, yêu cầu giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản chi NSNN tỉnh Đắk Nông Trước hết, chương xác định cụ thể mục tiêu chiến lược quản chi NSNN địa bàn tỉnh Đắk Nông thời gian tới là: - Giữ kỷ luật tài tổng thể để lành mạnh hố tài địa phương 94 - Phân phối nguồn lực tài phù hợp với ưu tiên chiến lược tăng trưởng kinh tế giảm nghèo; đảm bảo cơng - Nâng cao tính trách nhiệm, minh bạch, dân chủ chi thường xuyên NSNN; Trước vào giải pháp cụ thể, quan điểm xây dựng chiến lược quản chi thường xuyên NSNN thực hiện: Thứ nhất, cải cách quản chi thường xuyênNSNN phải đặt bối cảnh cải cách hành cơng tổng thể nâng cao lực quản quyền địa phương Thứ hai, quản chi thường xuyên NSNN cần phải dựa hệ thống nguyên tắc lập ngân sách quản tài tốt Thứ ba, quản chi thường xuyên NSNN cần đặt khuôn khổ chi tiêu trung hạn Trên sở nghiên cứu luận quản chi NSNN chương 1, thực tế quản chi thường xun NSNN Đắk Nơng, có tính đến xu hướng diễn biến bối cảnh thực tế mục tiêu, yêu cầu phát triển Đắk Nông, chương đề xuất giải pháp đổi quản chi thường xuyên NSNN địa bàn tỉnh, bao gồm nhóm giải pháp sau: Lựa chọn, định danh mục thứ tự ưu tiên sản phẩm đầu ra, mục tiêu phát triển KT-XH hoạt động cần triển khai để phân bổ tối ưu nguồn lực tài địa phương Các giải pháp nâng cao hiệu chi thường xuyên, gồm giải pháp nâng cao hiệu quản chi nghiệp giáo dục - đào tạo, nghiệp y tế, hành NN, khoa học cơng nghệ mơi trường, nghiệp khác Hồn thiện hệ thống định mức chi thường xuyên NSNN Xây dựng khuôn khổ chi tiêu trung hạn (MTEF) việc soạn lập NSNN 95 Các giải pháp hỗ trợ khác Để giải pháp đề xuất khả thi, triển khai thực sống, luận án nghiên cứu đề xuất điều kiện thực hiện, bao gồm nhóm điều kiện sau: - Đổi tư quản chi thường xuyên NSNN thúc đẩy trình thực CNH, HĐH địa bàn - Các diều kiện chủ yếu liên qua đến việc triển khai thực khuôn khổ chi tiêu trung hạn - Điều kiện hoàn thiện khung pháp - Các điều kiện liên quan đến việc hoàn thiện hệ thống chế quản chi NSNN địa bàn Đắk Nông DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: [1] Bộ Tài (2003), Luật Ngân sách nhà nước văn hướng dân thực hiện, NXb Tài chính, Hà Nội [2] PGS.TS Dương Đặng Chinh (2009), Giáo trình thuyết tài chính, Nxb Tài chính, Hà Nội [3] PGS-TS Dương Đặng Chinh, TS Phạm Văn Khoan (2007), Giáo trình Quản tài cơng, Nxb Tài chính, Hà Nội, [4] Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông (2013), Niên giám thống kê 2011-2013, Nxb Thống kê, Tp HCM [5] PGS-TS Nguyễn Ngọc Hùng (2006), Quản ngân sách Nhà nước, Nxb Thống kê, Hà Nội [6] TSTS Bùi Thị Mai Hoài (2007), Cân đối ngân sách nhà nước Việt Nam nên kinh tế thị trường, Nxb Đại học quốc gia, Tp HCM [7] Sở Tài Đắk Nơng (2013), Báo cáo thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011-2013 Báo cáo toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2011-2013 [8] PGS-TS Sử Đình Thành, TS Bùi Thị Mai Hồi (2007), thuyết Tài Chính cơng, Nxb Đại học quốc gia, Tp HCM Trang Web: [9] http://www.gso.gov.vn/ [10] http://www.mof.gov.vn/ [11] http://www.stc.daknong.gov.vn/ ... - Thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đăk - Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đăk Nơng gì? Phạm vi nghiên cứu Chi NSNN tiếp cận nghiên... 71 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TỈNH ĐẮK NÔNG 74 3.1 ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN TỈNH ĐẮK NÔNG 74 3.1.1... 2.2.1 Quản lý lập dự toán chi NS thường xuyên: 35 2.2.2 Quản lý chấp hành dự toán chi thường xuyên: 38 2.2.3 Quản lý toán chi NS thường xuyên: 40 2.3 KẾT QUẢ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh đăk nông , Hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh đăk nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn