Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay trung và dài hạn đối với hộ nông dân tại ngân hàng NNPTNT, chi nhánh quảng nam

652 25 0
  • Loading ...
1/652 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:34

B GIÁO DC ÀO TO I HC À NNG BÙI TH THIÊN ÂN HỒN THIN CƠNG TÁC TH M NH TÍN DNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HN I VI H NÔNG DÂN TI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP PHÁT TRI N NÔNG THÔN CHI NHÁNH QU NG NAM LU N VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH Nng - Năm 2015 B GIÁO DC ÀO TO I HC À NNG BÙI TH THIÊN ÂN HỒN THIN CƠNG TÁC TH M NH TÍN DNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HN I VI H NÔNG DÂN TI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP PHÁT TRI N NÔNG THÔN CHI NHÁNH QU NG NAM Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã s: 60.34.20 LU N VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH Ng ᄃ i h ng dn khoa hc: TS OÀN GIA DŨNG Nng - Năm 2015 LI CAM OAN Tôi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng tơi d i s h ng d n ca TS oàn Gia Dũng Các s li u, k t qu nêu lu n văn trung thc chưa tng c cơng b bt kỳ cơng trình khác Tác gi Bùi Th Thiên Ân MC LC M U 1 Tính cp thi t ca M c tiêu nghiên c tài M SOÁT ng ý vi Báo cáo thm nh, xut ng 'i thm nh Ngày tháng năm NG I KI M SOÁT KHO N VAY (ký, ghi rõ h* tên) Phê duy't c.a giám *c - Không ng ý/ ng ý cho vay Ngày… tháng … năm 2014 Giám *c (Ký ghi rõ h* tên) PH LC S PHƯƠNG THFC CHO VAY LƯU V GIA ÌNH, I VI H CÁ NHÂN TR(NG LÚA i tư2ng áp d0ng H gia ình, cá nhân " vùng chuyên canh tr.ng lúa " vùng xen canh tr.ng lúa vi tr.ng ngHn hn khác i/u ki'n H gia ình cá nhân ᄃ c xét cho vay lưu v m bo iu kin sau - Phi có hai v lin k - D+ án, phương án ang vay có hiu qu - Tr s lãi n ᄃ ca h ᄃ p ng tín d ng tr c M1c cho vay T i a b7ng m c dư n ᄃ th+c t ca h ᄃ p ng tr c .ng tín d Th ᄃ i h3n lưu v0 Không th'i hn ca mt v k ti p Lãi su,t cho vay Lãi sut cho vay: Lãi sut ᄃ c áp d ng theo quy nh ca Tng giám c NHNo&PTNT ti th'i i(m lưu v H+ sơ vay H gia ình, cá nhân có nhu c3u vay lưu v , tr c ngày n hn tr cu i ca H ᄃ p ng tín d ng làm giy ngh vay lưu v , th t c khác không phi lp li Trong tr 'ng h ᄃ p: lãi sut cho vay, mc cho vay, th'i hn cho vay lưu v có thay th+c hin vic b sung hoc ng i so vi h ᄃ p ng tín d ng, ngân hàng vi khách hàng iu ch!nh h ᄃ p ng tín d PH LC S PHƯƠNG THFC CHO VAY LƯU V I VI H GIA ÌNH, CÁ NHÂN S N XUGT NÔNG, LÂM, NGƯ DIÊM NGHIP THÔNG QUA TH VAY V N i tư2ng áp d0ng H gia ình, cá nhân vay v n h th ng NHNo & PTNT VN ( sn xut, kinh doanh d ch v lĩnh v+c nông-lâm-ngư-diêm nghip, m" mang ngành ngh to công ăn vic làm thông qua t vay v n t ch c sau thành l0p: - Hi nông dân - Hi liên hip ph n - ồn Thanh niên cng sn H Chí Minh - Hi c+u chi n binh - Các t ch c tr - xã hi, t ch c ngh nghip khác i/n ki'n vay H gia ình, cá nhân vay thông qua t vay v n phi tham gia t vay v n ca mt t ch c ã nêu " m c th+c hin quy c hot ng ca t vay v n Danh m0c b5 h+ sơ cho vay a) H% sơ pháp lý: - H sơ thành l0p t vay v n: + n xin gia nh0p t vay v n (m9u 16/CV ban hành kèm theo Văn bn 749/NHNo-06 ngày 29/03/2001) +Biên bn h1p t vay v n (m9u s 17A/CV ban hành kèm theo Văn bn 749/NHNo-06 ngày 29/03/2001) +Danh sách ban lãnh o thành viên t vay v n (m9u s 17B/CV ban hành kèm theo Văn bn 749/NHNo-06 ngày 29/03/2001) +Quy c hot ng ca t vay v n (m9u 18/CV ban hành kèm theo Văn bn 749/NHNo-06 ngày 29/03/2001) - Giy ch ng nh0n quyn s- d ng t (s 8) hoc xác nh0n ca UBND xã (ph 'ng) v din tích t s- d ng khơng có tranh chp chưa ᄃ c cp s hoc xác nh0n ca giám c doanh nghip v din tích t giao cho h nh0n khoán Giy phép kinh doanh, d ch v ᄃ c cp có thm quyn cp ( i vi ngành ngh theo quy nh ca pháp lu0t bHt buc phi có giy phép kinh doanh, d ch v mi ᄃ c hành ngh) b) H% sơ vay i vi t viên vay v n không m bo tin vay - Giy ngh vay v n dùng cho h không th+c hin m bo b7ng tài sn (m u s 01A/CV ban hành kèm theo Quy t nh 06/Q-HQT ngày 18/01/2001) ᄃ -H ng p tín d ng hoc S vay v n: ký k t h ᄃ p ng tín d ng vi t tr "ng t vay v n (m u 20A/CV ban hành kèm theo Văn bn 749/NHNo-06 ngày 29/03/2001) kèm theo danh sách nh0n n ᄃ ca t4ng t viên (ph lc hp %ng - m u 20B/CV ban hành kèm theo Văn bn 749/NHNo-06 ngày 29/03/2001) hoc ký h ᄃ p ng tín d ng tr+c ti p n t4ng t viên (l0p s vay v n) i vi t viên vay v n phi th+c hin bo m tin vay - Giy ngh vay v n dùng cho h gia ình, cá nhân, t h ᄃ p tác th+c hin vay v n có bo m b7ng tài sn (m u s 01B/CV ban hành kèm theo Quy t nh 06/Q-HQT ngày 18/01/2001) - Phương án, d+ án sn xut kinh doanh - H ᄃ p ng bo m tin vay H ᄃ p ng tín ng dùng cho H gia ình, cá nhân th+c hin tín chp, c3m c , bo lãnh (m u s 04A/CV ban hành kèm theo Quy t nh 06/Q-HQT ngày 18/01/2001) d - Các loi thông báo theo quy nh hin hành Trình tB thành lAp t4 vay - Th ng nht danh sách t viên, b3u lãnh o t sau ã có ơn ca t viên - Thông qua quy c hot ng - Trình uK ban nhân dân xã (ph 'ng) công nh0n cho phép hot ng Trách nhi'm quy/n l2i c.a t4 trư:ng t4 vay - Nh0n giy n ca t viên ngh vay v - L0p danh sách t viên ngh ngân hàng cho vay - Ki(m tra, giám sát, ôn c t viên s- d ng v n úng m c ích, tr n ᄃ, tr lãi úng hn - ᄃ c NHNo & PTNT VN nơi cho vay chi tr hoa h.ng c k t qu cơng vic hồn thành theo h ng d9n v chi hoa h.ng ca NHNo & PTNT VN Trách nhi'm c.a NHNo & PTNT VN nơi cho vay - H ng d9n l0p th t c vay tr n ᄃ - Thm n nh iu kin vay v - Th+c hin gii ngân, thu n ᄃ, thu lãi n t4ng t viên - Ki(m tra i(n hình vic s- d ng v n vay ca t viên Th t0c vay - T viên g-i cho t tr "ng giy ngh vay v n giy t' khác theo quy nh - T tr "ng nh0n h sơ ca t viên, t ch c h1p bình xét v n, sau ó tng h ᄃ p danh sách t viên có n, ngh ngân hàng xét cho vay - T4ng t viên ký h ᄃ p ng tín d ng tr+c ti p vi NHNo & PTNT VN nơi cho vay iu kin vay iu kin vay v ... B NV M NH TÍN DNG VÀ TH TÍN DNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HN I VI H NÔNG DÂN C!A NGÂN HÀNG THƯƠNG MI 1.1 HOT NG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HN C ᄃ A NGÂN HÀNG THƯƠNG MI I VI H NÔNG DÂN ... trng công tác thm ng cho vay trung dài nh tín d hn i vi h nông dân ti Agribank Qung Nam 46 2.3 ÁNH GIÁ CÔNG TÁC THM -NH TÍN DNG I VI CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HN H NÔNG DÂN TI AGRIBANK QU&NG NAM. .. CƠNG TÁC TH M NH TÍN DNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HN I VI H NÔNG DÂN TI AGRIBANK QU NG NAM 79 3.1 -NH H NG HỒN THI%N CƠNG TÁC THM -NH TÍN DNG TRONG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HN H NÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay trung và dài hạn đối với hộ nông dân tại ngân hàng NNPTNT, chi nhánh quảng nam , Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay trung và dài hạn đối với hộ nông dân tại ngân hàng NNPTNT, chi nhánh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn