Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn quận sơn trà

91 41 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒNG BÁCH TÙNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hồng Bách Tùng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Cơ sở tài liệu Bố cục luận văn Tổng quan nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Vai trò tính chất quản an toàn, vệ sinh lao động 10 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ QUẢN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 15 1.2.1 Ban hành quản thống quy định pháp luật an toàn, vệ sinh lao động doanh nghiệp 15 1.2.2 Tổ chức tuyên truyền quy định pháp luật an toàn, vệ sinh lao động doanh nghiệp 16 1.2.3 Tổ chức đào tạo tập huấn quản an toàn, vệ sinh lao động doanh nghiệp 17 1.2.4 Tổ chức kiểm tra thực an toàn, vệ sinh lao động doanh nghiệp 18 1.2.5 Điều tra, thống kê tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp .20 1.2.6 Xử vi phạm an toàn, vệ sinh lao động 21 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP 21 1.3.1 Điều kiện tự nhiên trình độ phát triển kinh tế xã hội 21 1.3.2 Quản Nhà nƣớc 22 1.3.3 Nhân tố ngƣời sử dụng lao động, ngƣời quản 24 1.3.4 Nhân tố ngƣời lao động doanh nghiệp 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG 28 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ 29 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 29 2.1.1 Vị trí điều kiện tự nhiên 29 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế quận Sơn Trà 30 2.1.3 Doanh nghiệp, ngƣời sử dụng lao động 31 2.1.4 Ngƣời lao động doanh nghiệp địa bàn quận Sơn Trà 32 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ AT VSLĐ TRONG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ 36 2.2.1 Thực trạng ban hành quản thống quy định pháp luật an toàn, vệ sinh lao động doanh nghiệp 36 2.2.2 Thực trạng tổ chức tuyên truyền quy định pháp luật an toàn, vệ sinh lao động doanh nghiệp 40 2.2.3 Thực trạng tổ chức đào tạo tập huấn quản an toàn, vệ sinh lao động doanh nghiệp 42 2.2.4 Tổ chức kiểm tra thực an toàn, vệ sinh lao động doanh nghiệp 42 2.2.5 Thực trạng công tác điều tra, thống kê tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp 45 2.2.6 Tình hình xử vi phạm an toàn, vệ sinh lao động 50 KẾT LUẬN CHƢƠNG 51 CHƢƠNG GIẢI PHÁP CƠNG TÁC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ AN TỒN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ 52 3.1 PHƢƠNG HƢỚNG CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ATVSLĐ TẠI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ 52 3.1.1 Những quan điểm đạo Đảng, Nhà nƣớc bảo hộ lao động 52 3.1.2 Định hƣớng việc nâng cao lực an toàn, vệ sinh lao động 54 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN NHÀ NƢỚC AN TỒN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ 55 3.2.1 Cải tiến việc ban hành quản thống quy định pháp luật an toàn, vệ sinh lao động doanh nghiệp 55 3.2.2 Tổ chức tốt việc tuyên truyền quy định pháp luật an toàn, vệ sinh lao động doanh nghiệp 57 3.2.3 Tổ chức tốt việc đào tạo tập huấn quản an toàn, vệ sinh lao động doanh nghiệp 59 3.2.4 Tổ chức tốt kiểm tra thực an toàn, vệ sinh lao động doanh nghiệp 60 3.2.5 Cải thiện việc công tác điều tra, thống kê tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp 61 3.2.6 Xử vi phạm an toàn, vệ sinh lao động 63 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VẬN DỤNG MƠ HÌNH CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG 64 3.3.1 Vận dụng mơ hình phƣơng pháp quản S Nhật Bản 64 3.3.2 Phƣơng pháp WISE (Work Improvement in Small enterprises) 68 3.3.3 Phƣơng pháp POSITIVE 75 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (Bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tăng trƣởng GTSX DN địa bàn quận Sơn Trà 30 2.2 Đóng góp NSNN doanh nghiệp quận Sơn Trà giai đoạn 2000-2012 30 2.3 Tình hình sử dụng lao động doanh nghiệp qua năm 33 2.4 Cơ cấu lao động theo độ tuổi 35 2.5 Tình hình thực số thông tƣ Bộ Y tế 38 2.6 Huấn luyện công tác ATVSLĐ 42 2.7 Thống kê số vụ tai nạn lao động ngƣời lao động 46 2.8 Số sở sản xuất có khám sức khỏe định kỳ 47 2.9 Phân loại sức khỏe năm 2013 48 2.10 Thống kê số công nhân mắc bệnh nghề nghiệp qua năm 48 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang hình Tuyên truyền quy định pháp luật công tác 2.1 41 ATVSLĐ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cơng tác an tồn vệ sinh lao động ln chủ trƣơng, sách kinh tế - xã hội lớn Đảng Nhà nƣớc ta nhằm chăm lo cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an tồn tính mạng, sức kho ngƣời lao động, bảo vệ tài sản nhà nƣớc sở lao động, giảm thiểu đến mức thấp nhất, ho c không để xảy cháy nổ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Do quan tâm thực tốt cơng tác an tồn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trách nhiệm cấp, ngành, sở lao động thân m i ngƣời lao động Với nhận thức đó, năm qua, cấp, ngành làm tốt công tác đạo, quản lý, hƣớng dẫn tuyên truyền sâu rộng quy định pháp luật, tiêu chuẩn quy phạm an tồn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ đến quan, đơn vị, sở lao động ngƣời lao động nhờ cơng tác an tồn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ có chuyển biến tích cực, hiệu quả, bƣớc vào đời sống xã hội Tuy nhiên đơn vị, địa phƣơng, sở lao động cá nhân ngƣời lao động chƣa nhận thức vị trí, ý nghĩa, vai trò lợi ích cơng tác an tồn vệ sinh lao động nên q trình lao động sản xuất thiếu tính nghiêm túc, chủ quan, coi nhẹ công tác này… dẫn đến bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, cháy nổ xảy Bên cạnh đó, cơng tác quản an tồn vệ sinh lao động số bất cập Thực tế, theo thống kê cho thấy nƣớc trung bình hàng năm xảy khoảng 6.000 vụ tai nạn lao động, cháy nổ làm chết bị thƣờng nhiều ngƣời Khi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra, thân ngƣời lao động thân nhân họ bị mát ngƣời, suy giảm sức khỏe mà khả làm việc, thu nhập bị giảm sút đau đớn thể xác tinh thần Ngƣời sử dụng lao động bị thiệt hại kinh tế lớn tai nạn xảy uy tín doanh nghiệp bị ảnh hƣởng, hoạt động sản xuất bị gián đoạn phải ngừng việc để khắc phục hậu Quận Sơn Trà nằm phía Đơng thành phố Đà Nẵng ó diện tích tự nhiên khơng lớn khoảng 6.081 ha, tổng dân số 119.564 ngƣời Trong năm gần Quận Sơn Trà tập trung phát triển kinh tế theo hƣớng ƣu tiên phát triển công nghiệp để thúc đẩy phát triển ngành du lịch, dịch vụ thu hút đầu tƣ nƣớc vào, với tổng số doanh nghiệp địa bàn quận 756 doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp Với trên, tác giả chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác quản nhà nƣớc an toàn vệ sinh lao động địa bàn quận Sơn Trà ” làm luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế phát triển Với kết nghiên cứu đề tài mình, qua góp phần đánh giá thực trạng cơng tác an tồn vệ sinh lao động đề xuất giải pháp giúp cải thiện tình hình đảm bảo an tồn vệ sinh lao động, bảo vệ sức khỏe cho ngƣời lao động địa bàn quận Mục tiêu đề tài - Đáng giá thực trạng công tác quản an toàn vệ sinh lao động địa bàn quận Sơn Trà (Đánh giá thông qua công cụ quản quan nhà nƣớc, đánh giá việc chấp hành văn quy phạm pháp luật ATVSLĐ doanh nghiệp đánh giá vai trò tổ chức Cơng đồn với cơng tác ATVSLĐ) - Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện công tác quản nhà nƣớc an toàn vệ sinh lao động địa bàn quận Sơn Trà - Kiến nghị với Đảng, Nhà nƣớc tổ chức Cơng đồn Việt Nam tiếp tục hồn thiện sách, pháp luật an tồn vệ sinh lao động Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu văn quy phạm pháp luật hệ thống 69 Sắp xếp vận chuyển vật liệu sản phẩm phần quan trọng quy trình sản xuất Việc vận chuyển cất giữ vật liệu, sản phẩm thân khơng mang lại lợi nhuận tăng thêm giá trị sản phẩm, mà ngƣợc lại: vật liệu, sản phẩm bị hƣ hại, tai nạn xảy trình lao động vận chuyển vật liệu) Tuy nhiên, cải tiến trình xếp vận chuyển vật liệu sản phẩm có nghĩa khơi phục đƣợc khơng gian dùng khơng đúng, thời gian sản xuất vào việc tìm kiếm nguyên vật liệu để khơng ch , chi phí làm việc theo quy trình, việc quản hàng tồn kho đƣợc đơn giản hố, giảm thao tác khơng cần thiết, góp phần đảm bảo cho cơng việc đƣợc tiến hành trôi chảy, hiệu quả, hạn chế tổn thất, mệt nhọc tai nạn  Nội dung kỹ thuật Wise an tồn máy móc thiết bị Khơng muốn tai nạn lao động xảy ra, mà việc đảm bảo an tồn sử dụng máy móc, thiết bị từ ngƣời sử dụng lao động ngƣời lao động lại thƣờng khơng đƣợc trọng đƣợc xem tốn kém, không hiệu Tuy nhiên, tai nạn lao động xảy ra, ngƣời lao động gia đình họ phải gánh chịu tổn thất n ng nề tính mạng, sức kho tinh thần khơng bù đắp đƣợc, mà ngƣời sử dụng lao động chịu thiệt hại lớn kinh tế, uy tín doanh nghiệp Việc bảo đảm an tồn máy móc thiết bị nhằm hạn chế nguy hiểm sử dụng máy, tốn mà thơng thƣờng tăng suất lao động Những nguy hiểm sử dụng máy thƣờng tồn nhiều vị trí khác làm việc: vị trí thao tác đóng ngắt điện, tiếp nguyên liệu, chi tiết chuyển động Các giải pháp đảm bảo an toàn máy, thiết bị gồm: 1/.Chọn mua máy thật an toàn Cần xem xét cẩn thận 2/ Kiểm tra khả sản xuất máy 3/.Sử dụng thiết bị nạp, thải liệu 70 4/ Sử dụng loại che chắn 5/ Thƣờng xuyên bảo trì máy Nội dung kỹ thuật WISE thiết kế nơi làm việc  Hầu hết công việc đƣợc thực nơi làm việc mà ngƣời lao động l p đi, l p lại cơng việc hàng trăm lần m i ngày Vì vậy, cải thiện nhỏ mang lại lợi ích gấp nhiều lần Vị trí tƣ làm việc không hợp làm cho suất chất lƣợng sản phẩm ngƣời lao động làm việc chóng bị mệt mỏi M i nơi làm việc kết hợp thống ngƣời lao động công việc Việc tạo nơi làm việc kết hợp đƣợc ngƣời lao động công việc để công việc thực suôn s không bị gián đoạn cần thiết Dƣới nguyên tắc nhằm tạo nơi làm việc tốt Các cải thiện đơn giản, góp phần cải thiện điều kiện lao động, sức kho ngƣời lao động, tăng suất lao động chất lƣợng sản phẩm 1/ Để vật liệu, dụng cụ, nút điều khiển tầm với công nhân để tiết kiệm thời gian công sức 2/ Cải tiến tƣ làm việc để đạt hiệu cao 3/ Sử dụng ê tô, khung cố định vật, đòn bẩy thiết bị khác để tiết kiệm thời gian sức lực 4/ Nguyên tắc dễ phân biệt để hạn chế sai sót Nội dung kỹ thuật WISE tổ chức công việc  Lập kế hoạch tổ chức cách thức sản xuất phù hợp tác động lớn đến suất lao động, làm cho cơng việc tiến hành có hiệu thuận lợi hơn, chất lƣợng sản phẩm cao hơn, độ linh hoạt cao, giảm thời gian chết máy móc, thiết bị; giảm bớt khâu kiểm tra, giám sát Tổ chức công việc tốt tăng sức cạnh tranh doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp nhỏ tồn phát triển 71  Nội dung kỹ thuật WISE chiếu sáng Chúng ta biết 80% thông tin đƣợc thu nhận qua mắt Ánh sáng làm giảm suất lao động chất lƣợng sản phẩm nhƣ gây căng thẳng mắt, mệt mỏi đau đầu cho ngƣời lao động Việc cải thiện điều kiện chiếu sáng doanh nghiệp làm tăng 10% suất lao động giảm 30% sai sót Điều đ c biệt quan trọng cơng việc đòi hỏi tỉ mỉ thao tác nhanh, ho c sản phẩm đòi hỏi chất lƣợng Sử dụng ánh sáng bên ngồi làm tăng ánh sáng giảm chi phí điện nguyên tắc sau giúp bạn cải thiện ánh sáng nhà máy 1/ Ánh sáng đầy đủ 2/ Tìm vị trí thích hợp cho nguồn sáng 3/ Tránh chói từ cửa sổ ánh đèn 4/ Chọn hậu cảnh phù hợp với cơng việc đòi hỏi độ tinh xảo 5/.Thƣờng xuyên bảo trì nguồn sáng  Nội dung kỹ thuật WISE nơi làm việc Hầu hết nhà xƣởng doanh nghiệp nhỏ thƣờng không đƣợc thiết kế phù hợp cho việc sử dụng tại; thêm vào máy móc, thiết bị thƣờng đƣợc bố trí, lắp đ t ngẫu nhiên, tuỳ tiện, thiếu khoa học, dẫn đến môi trƣờng làm việc thơng thống, nóng, ồn, nhiễm mối nguy hiểm nơi làm việc Các biện pháp cải thiện tốn mà đảm bảo hiệu để tạo nơi làm việc tốt : Làm tốt thơng khí Loại trừ ho c cách ly nguồn ô nhiễm Cải thiện m t sản xuất Xây dựng nơi làm việc thuận tiện động Phòng chống tai nạn hoả hoạn điện 72  Nội dung kỹ thuật WISE kiểm soát chất độc hại Các chất độc hại, nguy hiểm dƣới dạng hay dạng khác thƣờng có hầu hết doanh nghiệp nhỏ vừa Môi trƣờng làm việc bị ô nhiễm gây cản trở cho sản xuất, việc tiếp xúc với nhiều chất hố học gây mệt mỏi, đau đầu, chóng m t, buồn nơn, hoa mắt, sƣng tấy mắt dẫn đến suy giảm sức kho ngƣời lao động, giảm suất chất lƣợng sản phẩm Có nhiều biện pháp đơn giản, khơng tốn áp dụng để kiểm soát phần lớn chất gây nguy hiểm: 1/.Thay chất gây nguy hiểm chất gây nguy hiểm 2/ Sử dụng nắp đậy, chắn, bảo dƣỡng máy cách ly phòng riêng để kiểm sốt yếu tố nguy hiểm giảm thiệt hại 3/ Tiết kiệm lƣợng chất nóng 4/ Đảm bảo vệ sinh, khơng làm phát tán bụi: 5/ Thơng gió cục bộ: 6/ Sử dụng hệ thống quạt gió 7/ Thơng gió quạt hút đẩy 8/ Sử dụng dòng khơng khí tự nhiên để thơng gió; 9/ Sử dụng phƣơng tiện bảo vệ cá nhân; 10/ Không ăn uống nơi làm việc ho c đem chất nguy hiểm nhà Nội dung kỹ thuật WISE dịch vụ phúc lợi nơi làm việc  Các phƣơng tiện phúc lợi phần thiết yếu doanh nghiệp Trong m i ngày làm việc, ngƣời lao động cần nƣớc uống, có ch giải khát, ăn ca, rửa tay, vệ sinh hay nghỉ ngơi để phục hồi sức kho tránh mệt mỏi Đảm bảo dịch vụ phúc lợi xã hội cần thiết điều kiện khác chƣa thoả mãn suất lao động chƣa cao Các dịch vụ phúc lợi xã hội điều kiện để tăng sức kho , tinh thần, động lực hài lòng ngƣời lao động; thể văn minh, đạo đức 73 động lực doanh nghiệp  Tổ chức thực cải thiện điều kiện lao động doanh nghiệp theo phương pháp WISE Các sở sản xuất nhỏ phải đối phó với cạnh tranh gay gắt Để tồn phát triển, doanh nghiệp cần có cải tiến không ngừng Ở phần trên, cung cấp cho ta thơng tin cần thiết để có nhìn tổng quát, đắn sở sản xuất nhỏ vừa Cần phải tiến hành từ sở sản xuất nhỏ với vài cơng việc, cố gắng xem xét để tìm giải pháp thích hợp làm cho sở hoạt động thực có hiệu - Chú ý lợi ích từ cải thiện có hiệu an toàn nơi làm việc; - Phát triển chƣơng trình, giải pháp r tiền, dễ thực hiện; - Xây dựng kế hoạch mềm d o, linh hoạt, dễ thuyết phục Các giải pháp giúp cho việc cải thiện thành cơng: 1- Xây dựng giải pháp hồn thiện Nếu sở sản xuất có khâu bị đình trệ, ho c có khó khăn, vƣớng mắc, vài nguyên nhân gây Cần xem xét kỹ lƣỡng sử dụng toàn kiến thức có để xây dựng giải pháp hồn hảo Có thể tăng thêm khả thành cơng cách: a/ Có vài cách thử để đảm bảo cách cải thiện tốt sở thực có hiệu quả; b/ Trƣớc bắt đầu, cần xem xét giải pháp cách tỉ mỉ chọn giải pháp phù hợp nhất; c/ Chọn vài khâu, vài phận để làm điểm để xem kết nhƣ nào? d/ Quan sát cải tiến tƣơng tự từ sở sản xuất khác rút kinh nghiệm tốt tốn hơn; 74 e/ Ghi nhận đóng góp ý kiến từ ngƣời khác có kinh nghiệm việc giải khó khăn tƣơng tự 2- Huy động đóng góp ngƣời lao động Ngƣời lao động ngƣời trực tiếp chịu ảnh hƣởng từ thay đổi doanh nghiệp Nếu chủ sử dụng lao động thực muốn tạo dựng gắn bó ngƣời lao động với doanh nghiệp tạo cho họ động làm việc, cần phải làm cho ngƣời lao động hiểu họ thu đƣợc lợi ích từ thay đổi Cần phải tham khảo ý kiến ngƣời lao động vấn đề: lƣơng, trách nhiệm, mức độ cơng việc dễ hay khó, việc quản , ngƣời lao động chắn nghĩ đến vấn đề Một số nguyên tắc để ngƣời lao động chấp nhận việc thay đổi: • Khẳng định khơng bị việc, không bị giảm lƣơng khơng bị ảnh hƣởng đến sức kho ; • Thông báo kế hoạch cho ngƣời lao động biết tạo điều kiện cho họ góp ý kiến; • Tổ chức khoá học cần thiết cho ngƣời lao động ho c tổ chức hoạt động thƣ giãn, giải trí trƣớc bƣớc vào cơng việc Một cách tốt để tiến hành việc cải thiện thuận lợi, có hiệu phân cơng trách nhiệm cho nhóm lao động việc tham gia vào trình lập kế hoạch thực việc cải thiện Nhƣ ngƣời lao động không ngƣời cộng tác mà ngƣời giám sát cơng việc Điều quan trọng niềm tin động lực làm việc ngƣời lao động 3- Để cải thiện bền vững Có vấn đề để đảm bảo cho việc cải thiện đƣợc tiến hành thuận lợi, có hiệu quả: - Thay đổi hành vi thói quen ngƣời ; - Xây dựng, trang bị, cải tạo sở dụng cụ sản xuất 75 4- Thay đổi quản Sau việc cải tạo ổn định, cần kiểm tra lại việc cung cấp nguyên liệu, công cụ giải thách thức hàng ngày Có thể thay đổi cách quản xây dựng hệ thống quản 5- Giám sát ch t chẽ việc cải thiện - Quy định thời hạn cụ thể - Xây dựng đội ngũ chịu trách nhiệm hoàn thiện việc cải thiện; - Cần bố trí nhân lực vật lực đầy đủ cho việc cải thiện Trong thời gian cải thiện cần phải báo cáo tiến độ thực công việc hàng ngày Điều giúp cho việc uốn nắn số khâu cần thiết đảm bảo việc cải thiện khơng bị lãng qn; - Sau hồn thành việc cải thiện cần kiểm tra kết tìm hiểu xem ngƣời lao động có chấp nhận kết khơng; - Khen ngợi đánh giá thƣờng xun ngƣời lao động thực cải thiện 6- Đảm bảo việc cải thiện đƣợc trì lâu dài - Thƣờng xuyên nhận đƣợc ý tƣởng từ nhân viên ngƣời lao động doanh nghiệp; - Không ngừng nghiên cứu cách thức để tăng suất lao động cải thiện điều kiện lao động.Những bƣớc sau làm cho doanh nghiệp có hoạt động cải thiện động hơn: • Có kế hoạch khen thƣởng cho đề xuất tốt nhất; • Tổ chức họp đ n để ngƣời lao động đƣa vấn đề tồn đề xuất ý tƣởng cải thiện; • Ngƣời lao động sử dụng danh mục kiểm tra đề xuất giải pháp cải thiện 3.3.3 Phƣơng pháp POSITIVE Phƣơng pháp POSITIVE Chƣơng trình Positive xây dựng, đƣợc 76 JILAF xây dựng với hợp tác kỹ thuật đầy đủ Viện Nghiên cứu Lao động Phƣơng pháp POSITIVE giúp thực hành động cải cách ATVSLĐ nơi làm việc POSITIVE áp dụng phƣơng pháp đào tạo theo hƣớng hành động, tham gia, tốn hiệu nhằm cải thiện vấn đề ATVSLD môi trƣờng nơi làm việc  Nội dung kỹ thuật POSITIVE Vận chuyển vật liệu Vận chuyển vật liệu vấn đề quan trọng hầu hết doanh nghiệp việc xếp cất giữ vật liệu gọn gàng tổ chức vận chuyển tốt điều kiện công tác ATVSLĐ Phƣơng pháp đơn giản, không tốn việc cất giữ vận chuyển vật liệu Một số nguyên tắc để thực phƣơng pháp này: Quy tắc kho chứa vật liệu gọn gàng ngăn nắp hơn: - Tránh để vật liệu dƣới sàn - Đƣa vào sử dụng tủ giá để nhiều ngăn gần nới làm việc - Có thể để cất giữ dụng cụ làm việc - Sử dụng bàn phụ, giá để, thùng chứa đ t gần ngƣời lao động để chứa vật liệu thƣờng xuyên sử dụng 2- Nguyên tắc vật chuyển vật liệu ngắn hơn: - Sử dụng xe đẩy xe cải tiến - Sử dụng giá chứa vật liệu động - Sử dụng mâm chứa hàng thùng chứa dễ vận chuyển - Sử dụng bàn phụ, lăn băng chuyền để đƣa vật liệu làm cao 3-Nguyên tắc nâng hàng hiệu hơn: - Sử dụng thiết bị nâng để nâng vật n ng - Nâng vật n ng tay, giữ cho lƣng thẳng dùng lực bắp chân - Dùng ngƣời lao động ho c nhiều để chuyển vật n ng tránh nguy hiểm 77  Nội dung kỹ thuật POSITIVE an tồn máy móc Trong phƣơng pháp này, giúp ngăn ngừa nạn máy móc cách lập mối nguy hiểm Với cải thiện đơn giản, ngƣời lao động làm việc cách có hiệu tăng suất với máy móc an tồn Các nguyên tắc để thực phƣơng pháp này: 1- Nguyên tắc nập nguyên liệu an toàn: - Sử dụng thiệt bị nạp nhả nguyên liệu an toàn cho tay 2- Nguyên tắc rào chăn máy: - Che chắn tất phận truyền lực chuyển động máy rào chắn thích hợp - Khơng để tay vào điểm dễ bị kẹp - Cách ly tay phận khác thể khỏi hoạt động nguy hiểm máy móc cách lắp rào chắn, rào chắn có khóa liên động khung bảo vệ hai tay ho c trang bị khác bảo vệ tay - Loại bỏ nguy ho c lắp đ t che chắn, bất đắc dĩ sử dụng thiết bị bảo vệ cách nhân -Nguyên tắc bảo dƣỡng tốt  Nội dung kỹ thuật POSITIVE thay đổi ch làm việc Đối với phƣơng pháp giúp xếp ch làm việc tốt giúp thao tác công việc dễ dàng, tiết kiệm đƣợc thời gian, tránh đƣợc sai xót tai nạn lao động ngăn ch n bệnh nghề nghiệp Qua nâng cao đƣợc sáng kiến ngƣời lao động đóng góp việc cải tiến vị trí làm việc doanh nghiệp Các nguyên tắc để thực phƣơng pháp này: - Bố trí vật liệu, dụng cụ, thiết bị đồ nghề nơi dễ lấy - Tìm cách cải tiến tƣ làm việc cho thoải mái - Cải tiến việc xếp điều khiển giảm thiểu thiếu xót  Nội dung kỹ thuật POSITIVE môi trƣờng vật chất Môi trƣờng vật chất chứa đựng nhiều yếu tố nguy hại khác Chính 78 phƣơng pháp xác định ý tƣởng để cải thiện môi trƣờng vật chất cách sử dụng biện pháp chiếu sáng, nhiệt độ, thơng gió, tiếng ồn chất độc hại Các nguyên tắc để thực phƣơng pháp này: 1- Nguyên tắc ánh sáng phù hợp: - Sử dụng tối đa ánh sáng m t trời từ cửa sổ lấy ánh sáng - Tìm nơi phù hợp để lấy nguồn ánh sáng - Tránh chói m t cách thay đổi vị trí ngƣời lao động khỏi nguồn sáng ho c cách kiểm soát nguồn sáng 2- Nguyên tắc sử dụng thiết bị thơng gió: -Đƣa gió tự nhiên vào làm thơng gió - Sử dụng gió tự nhiên làm giảm nhiễm khơng khí - Tách nguồn độc hại khỏi nơi làm việc (nhiệt độ, tiếng ồn, bụi b m, hóa chất…) - Lau chùi – không phát tán bụi  Nội dung kỹ thuật POSITIVE cơng trình cơng cộng Các cơng trình cơng cộng cần thiết nơi làm việc nào, nhƣng lại thƣờng xuyên bị coi nhẹ Do vậy, điều quan trọng phải coi chúng nhƣ điều kiện tiên cho sức khỏe an toàn ngƣời lao động Có nhiều cách để cải thiện cơng trình cơng cộng với chi phí thấp sở Các cải cách cơng trình cơng cộng thiết yếu ngƣời lao động: nƣớc uống, nơi tắm gi t, nhà vệ sinh, ch ăn uống, ch nghỉ ngơi, phƣơng tiện cấp cứu… Các nguyên tắc để thực phƣơng pháp này: 1- Nguyên tắc nâng cấp cơng trình bản: -Đảm bảo cơng trình cơng cộng đáp ứng nhu cầu ngƣời lao động - Sử dụng cơng trình cơng cộng làm giảm mệt nhọc trì sức khỏe cho ngƣời lao động 79 2- Nguyên tắc phƣơng án cấp cứu: -Sẵn sàng cấp cứu trƣờng hợp - Tập huấn cấp cứu - Bảo dƣỡng tốt phƣơng tiện  Nội dung kỹ thuật POSITIVE bảo vệ mơi trƣờng Phƣơng pháp nhằm mục đích góp phần vào cải thiện mơi trƣờng bên ngồi doanh nghiệp, khơng phải trực tiếp cho an tồn sức khỏe ngƣời lao động Bởi thế, phù hợp với mục tiêu quan trọng tạo đóng góp xã hội nhằm bảo vệ mơi trƣờng, qua loại bỏ nguồn gây ô nhiễm xung quanh nơi làm việc Các nguyên tắc thực phƣơng pháp này: -Tìm cơng đoạn sản xuất rác thải độc hại - Đ t thùng chứa đƣợc thiết kế riêng có rõ ký hiệu hƣớng dẫn để thu hồi rác thải độc hại - Huấn luyện ngƣời lao động việc xử chất thải nguy hiểm 80 KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trƣờng, muốn trì phát triển sản xuất, muốn cạnh tranh phải đảm bảo ATVSLĐ, ảnh hƣởng trực tiếp đến suất, chất lƣợng, hiệu Thực tế cho thấy, tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) xảy ra, ngƣời lao động thân nhân họ bị mát ngƣời, suy giảm sức khỏe mà khả làm việc, thu nhập bị giảm sút, dẫn đến đói nghèo đau đớn thể xác, tinh thần Đối với ngƣời sử dụng lao động, TNLĐ xảy gây thiệt hại chi phí sửa chữa máy móc, thiết bị, nhà xƣởng; chi phí y tế, giám định thƣơng tật, BNN bồi thƣờng, trợ cấp cho ngƣời bị TNLĐ, BNN thân nhân họ; Uy tín doanh nghiệp bị ảnh hƣởng; Hoạt động sản xuất bị gián đoạn phải ngừng việc để khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân gây tai nạn, gây tâm lo lắng, căng thẳng cho ngƣời sử dụng lao động ngƣời lao động, ảnh hƣởng lớn đến suất lao động, doanh thu doanh nghiệp bị giảm sút, chí bị phá sản Thực tốt an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) có ý nghĩa bảo đảm sức khỏe tính mạng ngƣời lao động, góp phần quan trọng vào việc phát triển sản xuất đời sống xã hội Đây hoạt động mang ý nghĩa rộng lớn gắn với thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa, gắn bảo hộ lao động với bảo vệ môi trƣờng văn hóa sản xuất Q trình nghiên cứu, nhận thấy rõ vấn đề luận thực tiễn quản nhà nƣớc ATVSLĐ, qua đánh giá thực trạng q trình triển khai thực doanh nghiệp địa bàn quận Sơn Trà năm qua, tìm nguyên nhân, hạn chế; sở đề xuất giải pháp chủ yếu, phù hợp với điều kiện doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh quản ATVSLĐ năm đến Những kết nghiên cứu luận văn hy vọng góp phần hồn thiện quản ATVSLĐ doanh nghiệp địa bàn quận Sơn Trà ngày hiệu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Bùi Quang Bình (2006), Vấn đề vệ sinh lao động doanh nghiệp Quảng Nam, Đà Nẵng 2006 Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng [2] Bùi Quang Bình (2012), Kinh tế Lao động, NXB Thông tin Truyền thông [3] Bộ Lao động TB& XH phối hợp với Tổ chức lao động quốc tế ILO (Hà Nội (2011), Sổ tay hướng dẫn áp dụng hệ thống quản an toàn vệ sinh lao động - Dự án RAS/08/07M/JPN [4] TS Nguyễn Thế Công (2003), Điều kiện làm việc sức khỏe nghề nghiệp lao động nữ, Nhà xuất Lao động [5] Cục An toàn lao động (2013), Hội thảo “Báo cáo kết triển khai hệ thống quản ATVSLĐ cho doanh nghiệp vừa nhỏ lĩnh vực có nguy cao TNLĐ, BNN” [6] Cục An toàn lao động (Bộ Lao động TB&XH) phối hợp nhà xuất Lao động - Xã hội biên soạn xuất “Sổ tay hướng dẫn thực công tác An toànvệ sinh lao động doanh nghiệp” [7] Cục An toàn Lao động (2006), Tài liệu huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động [8] Dietmar Elsler (2012), “Cách tạo biện pháp khuyến khích kinh tế cơng tác an tồn vệ sinh lao động”, Tạp chí Asian-Pacefic Newsletter on OSH, Vol.19, No 2, October [9] Bác sỹ Nguyễn Đức Đan - Thầy thuốc ƣu tú-, Tổ chức quản vệ sinh an toàn lao động theo luật pháp kỹ kiểm sốt, NXB Thơng tin truyền thông [10] TS.Trần Thị Ngọc Lan (Chủ biên - 2009), Hệ thống văn pháp luật vệ sinh an tồn nơi làm việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động, nhà xuất Lao động xã hội [11] Nguyễn Lang (2012), Mơ hình QL AT VSLĐ làng nghề, Trung tâm khuyến nông Đà Lạt [12] Trần Ngọc Lân (2012), Sổ tay an toàn vệ sinh lao động, NXB Thông tin truyền thông [13] Lê Thị Phƣơng Thúy (2008), An toàn, vệ sinh lao động lao động nữ pháp luật lao động Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, trƣờng ĐH Luật Hà Nội [14] TS Lê Vân Trình (2000), Bảo vệ làm môi trường công tác Bảo hộ lao động, Nhà xuất Lao động [15] Viện nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động (2013), Nội dung kế hoạch an toàn vệ sinh lao động ... trạng công tác quản lý nhà nƣớc an toàn vệ sinh lao động địa bàn quận Sơn Trà - Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện công tác quản lý nhà nƣớc an toàn vệ sinh lao động địa bàn quận Sơn Trà Ý nghĩa... sở lý luận quản lý an toàn, vệ sinh lao động doanh nghiệp Chƣơng Thực trạng quản lý nhà nƣớc an toàn, vệ sinh lao động doanh nghiệp địa bàn quận Sơn Trà Chƣơng Giải pháp quản lý an toàn, vệ sinh. .. TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ 29 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn quận sơn trà , Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn quận sơn trà

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn