Hoàn thiện công tác kiểm soát chi nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia thuộc ngân sách tỉnh tại văn phòng kho bạc nhà nước đắk nông

93 33 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN BÁ TỒN HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI NGUỒN VỐN CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH TẠI VĂN PHÒNG KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐẮK NƠNG Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Lâm Chí Dũng Đà Nẵng, Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Ngƣời cam đoan Nguyễn Bá Tồn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI NGUỒN VỐN CTMTQG .7 1.1 CHI CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 1.1.1 Tổng quan chi NSNN .7 1.1.2 Chi chƣơng trình mục tiêu quốc gia 11 1.2 KIỂM SOÁT CHI NGUỒN VỐN CTMTQG QUA KBNN 12 1.2.1 Khái quát KBNN 12 1.2.2 Khái niệm vai trò Kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG qua KBNN 18 1.2.3 Nội dung cơng tác kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG .20 1.2.4 Tiêu chí đánh giá kết kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG 22 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG 24 1.3.1 Nhân tố bên .24 1.3.2 Nhân tố bên 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG 28 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI NGUỒN VỐN CTMTQG THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH TẠI VĂN PHÒNG KBNN ĐĂK NÔNG 29 2.1 KHÁI QUÁT VỀ VĂN PHÒNG KBNN ĐĂK NÔNG 29 2.1.1 Cơ cấu tổ chức máy Văn phòng KBNN Đăk Nơng .29 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Văn phòng KBNN Đăk Nơng 30 2.1.3 Kết hoạt động chủ yếu Văn phòng KBNN Đăk Nông thời gian qua 31 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGUỒN VỐN CTMTQG THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH TẠI VĂN PHỊNG KBNN ĐĂK NƠNG 33 2.2.1 Những vấn đề chung 33 2.2.2 Thực trạng công tác kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG thuộc ngân sách tỉnh Văn phòng KBNN Đăk Nơng 38 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG .55 2.3.1 Kết đạt đƣợc 55 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 59 KẾT LUẬN CHƢƠNG 66 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI NGUỒN VỐN CTMTQG THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH TẠI VĂN PHÒNG KBNN ĐĂK NÔNG .67 3.1 ĐỊNH HƢỚNG, MỤC TIÊU VỀ KIỂM SOÁT CHI NGUỒN VỐN CTMTQG THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH TẠI VĂN PHỊNG KBNN ĐĂK NƠNG 67 3.1.1 Định hƣớng, mục tiêu chung Hệ thống KBNN 67 3.1.2 Định hƣớng hồn thiện cơng tác Kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG ngân sách tỉnh Văn phòng KBNN Đăk Nơng 70 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI NGUỒN VỐN CTMTQG THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH TẠI VĂN PHỊNG KBNN ĐĂK NƠNG 71 3.2.1 Nâng cao lực chuyên môn phẩm chất đạo đức đội ngũ công chức đƣợc giao nhiệm vụ kiểm sốt chi Văn Phòng KBNN Đăk Nông 71 3.2.2 Hoàn thiện nghiệp vụ kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG Văn phòng KBNN Đăk Nơng 73 3.2.3 Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra xử phạt vi phạm hành 75 3.2.4 Nâng cao minh bạch quy trình: 76 3.2.5 Giải pháp hỗ trợ 76 3.3 KIẾN NGHỊ 77 3.3.1 Kiến nghị với Bộ Tài Bộ, ngành liên quan 77 3.3.2 Kiến nghị với Kho bạc Nhà nƣớc 79 3.3.3 Kiến nghị với quyền địa phƣơng 80 3.3.4 Kiến nghị với chủ dự án 81 KẾT LUẬN CHƢƠNG 82 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa CTMTQG Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia ĐTKB-LAN Chƣơng trình đầu tƣ Kho bạc chạy mạng LAN KBNN Kho bạc Nhà nƣớc KSC Kiểm soát chi MLNS Mục lục ngân sách NSNN Ngân sách nhà nƣớc TABMIS Treasury And Budget Management Information System (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho bạc) XDCB Xây dựng KTNN Kế toán Nhà nƣớc SDNS Sử dụng ngân sách VĐT Vốn đầu tƣ KLHT Khối lƣợng hồn thành CBKSC Cán kiểm sốt chi GĐNTT Giấy đề nghị toán vốn đầu tƣ GRVĐT Giấy rút vốn đầu tƣ GRDT Giấy rút dự toán DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng 2.1 Kết giải hồ sơ mặt thời gian 48 2.2 Kết từ chối toán nguồn vốn CTMTQG 49 2.3 Tổng kế hoạch, dự toán nguồn vốn CTMTQG 49 2.4 Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn CTMTQG 51 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, chế kiểm soát chi (bao gồm kiểm soát chi đầu tƣ kiểm soát chi thƣờng xuyên) qua Hệ thống Kho bạc Nhà nƣớc có nhiều thay đổi, bƣớc đƣợc hồn thiện Cơ chế kiểm soát chi thay đổi theo hƣớng đơn giản thủ tục hành chính, phân cấp cho chủ đầu tƣ đơn vị sử dụng ngân sách, qua tạo điều kiện thuận lợi chủ đầu tƣ đơn vị sử dụng ngân sách việc giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc đƣợc giao quản lý, có nguồn vốn Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) Tuy nhiên qua thực tế công tác kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG Văn phòng KBNN Đăk Nơng cho thấy bộc lộ nhiều tồn liên quan đến nguồn vốn này, cụ thể nhƣ: Việc đầu tƣ cơng trình, dự án thuộc CTMTQG dàn trải, chồng chéo; tỷ lệ giải ngân nguồn vốn CTMTQG thấp; chế, sách liên quan đến việc quản lý nguồn vốn CTMTQG chƣa ổn định, có nhiều thay đổi, dẫn đến chủ đầu tƣ bị động việc triển khai CTMTQG, đồng thời dẫn tới việc kiểm soát chi nguồn vốn có nhiều rủi ro, sai sót;… Xuất phát từ thực tế trên, nhằm hồn thiện cơng tác kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG, hạn chế rủi ro, sai sót cơng tác kiểm sốt chi, góp phần nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn ngân sách đầu tƣ cho CTMTQG, học viên chọn đề tài: “Hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia thuộc ngân sách tỉnh Văn phòng KBNN Đăk Nơng” Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa lý luận cơng tác kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG thuộc ngân sách tỉnh Văn phòng KBNN Đăk Nơng, sở đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt nguồn vốn CTMTQG thuộc ngân sách tỉnh Văn phòng Kho bạc Nhà nƣớc Đăk Nơng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu + Đối tƣợng nghiên cứu Những vấn đề lý luận thực tiễn cơng tác kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG thuộc ngân sách tỉnh Văn phòng Kho bạc Nhà nƣớc Đăk Nông + Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đề tài giới hạn nghiên cứu kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG thuộc ngân sách tỉnh - Phần thực trạng cơng tác kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG thuộc ngân sách tỉnh lấy số liệu thực tế cơng tác kiểm sốt chi Văn phòng KBNN Đăk Nông khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2013 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp luận: Phƣơng pháp vật biện chứng; Phƣơng pháp vật lịch sử - Phƣơng pháp cụ thể: Các phƣơng pháp suy luận lơgíc phổ biến; quy nạp diễn dịch, phân tích tổng hợp, phƣơng pháp thống kê, khảo sát Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu phần kết luận, luận văn đƣợc kết cấu gồm chƣơng: Chƣơng Cơ sở lý luận cơng tác kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG Chƣơng Thực trạng cơng tác kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG thuộc ngân sách tỉnh Văn Phòng KBNN Đăk Nơng Chƣơng Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG thuộc ngân sách tỉnh Văn Phòng KBNN Đăk Nơng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Bài viết TS Nguyễn Đức Thanh “Quản lý, toán vốn đầu tƣ cơng theo hợp đồng vai trò KBNN” đăng tạp chí Quản lý ngân quỹ Quốc gia số 1+2/2012, có đánh giá, phân tích quy định kiểm soát, toán liên quan đến hợp đồng xây dựng đƣa đƣợc nhóm giải pháp theo hƣớng gợi mở, cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung để hồn thiện việc kiểm sốt chi theo hợp đồng thời gian tới, đặc biệt triển khai việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Kho bạc Nhà nƣớc theo Nghị định 192/2013/NĐ-CP Chính phủ Bài viết Nguyễn Văn Hoan “Một số trao đổi quy trình kiểm sốt chi cửa qua KBNN” đăng tạp chí Quản lý ngân quỹ Quốc gia số 5/2012, nêu lên: Thực trạng thực quy trình kiểm sốt chi NSNN “một cửa” qua KBNN, qua đề xuất sửa đổi quy trình theo hƣớng “Giao dịch cửa kiểm sốt chi NSNN qua KBNN việc giải công việc từ khâu hƣớng dẫn, tiếp nhận hồ sơ giấy tờ trả kết đầu mối cán KBNN đƣợc phân công nhiệm vụ quản lý đơn vị (khách hàng) đó” Có thể nói giải pháp tình thế, phù hợp với giai đoạn nay, nhiên lâu dài cần thay đổi, cho với quy định giao dịch cửa Bài viết Phạm Bình “Mở sử dụng tài khoản chi chƣơng trình mục tiêu quốc gia vận hành Hệ thống Tabmis – Những kiến nghị từ thực tế” đăng tạp chí Quản lý ngân quỹ Quốc gia số 12/2012, nêu lên: Những tồn tại, hạn chế liên quan đến việc mở tài khoản chi CTMTQG, đồng thời tác giả có nhiều đề xuất mang tính gợi mở, cần tiếp tục nghiên cứu để hồn thiện thời gian tới Bài viết Trần Mạnh Hà “Một số điểm chế kiểm soát chi thƣờng xuyên NSNN qua KBNN theo quy định Thơng tƣ 161/2012/TT-BTC” đăng tạp chí Quản lý ngân quỹ Quốc gia số 12/2012, 72 xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng, xếp, bố trí cơng chức theo u cầu cơng việc lực công chức Đồng thời, kiên loại bỏ cơng chức khơng có đủ lực, trình độ thối hố, biến chất - Tổ chức đào tạo đào tạo lại đội ngũ công chức: Với thực trạng lực chuyên môn công chức cho thấy chất lƣợng chƣa đồng đều, số công chức trình độ chun mơn hạn chế, khơng theo kịp đƣợc thay đổi chế, sách liên quan đến cơng tác kiểm sốt chi nói chung cơng tác kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG nói riêng, KBNN Đăk Nông phải thƣờng xuyên cập nhật hệ thống văn liên quan, thƣờng xuyên tổ chức thảo luận nội dung mới, nội dung cần lƣu ý, nội dung có cách hiểu khác nhau, đặc biệt tổ chức cho công chức đƣợc giao nhiệm vụ kiểm soát chi học tập quy trình triển khai dự án đầu tƣ, quy trình lựa chọn nhà thầu (vì thực tế hai nội dung gần nhƣ tồn cơng chức KBNN chƣa đƣợc đào tạo, dẫn tới lúng túng triển khai nhiệm vụ, việc xử lý tình phát sinh) Bên cạnh phải có sách hỗ trợ, khuyến khích cơng chức tham gia học lớp đào tạo trung ƣơng, trƣờng đại học tổ chức, nhằm xây dựng đội ngũ công chức vừa hồng, vừa chuyên - Thƣờng xuyên quan tâm, thực tốt công tác luân phiên, điều động, luân chuyển công chức, thực tốt cơng tác quy hoạch, bổ nhiệm - Có chế khen thƣởng, kỷ luật rõ ràng: Thực khen thƣởng, động viên kịp thời vật chất lẫn tinh thần cơng chức hồn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao có sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, quy trình kiểm sốt, tốn Mặt khác, xử lý nghiêm cơng chức có sai phạm, đặc biệt công chức cố ý làm sai quy trình nghiệp vụ, vi phạm quy định quản lý kinh tế, tài gây thất vốn NSNN 73 3.2.2 Hồn thiện nghiệp vụ kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG Văn phòng KBNN Đăk Nơng - Tiếp tục hồn thiện quy trình kiểm sốt chi “một cửa”: Mục đích chế cửa tránh tiêu cực, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị giao dịch, rút ngắn thời gian giao dịch, tinh thần thời gian qua việc triển khai quy định giao dịch cửa Văn phòng KBNN Đăk Nơng đƣợc quan tâm, đạt đƣợc số kết quả, nhiên tồn tại, chƣa tách bạch đƣợc phận tiếp nhận hồ sơ phận đƣợc giao nhiệm vụ kiểm soát chi Để tách bạch đƣợc phận tiếp nhận hồ sơ phận đƣợc giao nhiệm vụ kiểm sốt chi làm phải thực tốt số nội dung sau: (1) Phải xây dựng đƣợc sở liệu hồn chỉnh để cơng chức tiếp nhận hồ sơ có đầy đủ thơng tin liên quan đến hồ sơ (nhƣ: Kết giải ngân dự án; hồ sơ nộp, hồ sơ tồn tại, thiếu; …); (2) bố trí cơng chức có trình độ chun mơn tốt để thực nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, đồng thời có chế khuyến khích, đãi ngộ đội ngũ cơng chức này; (3) trang bị sở vật chất phù hợp, đầy đủ cho phận tiếp nhận hồ sơ - Hồn thiện quy trình ln chuyển chứng từ: Để giảm thời gian giải hồ sơ phải giảm bớt chồng chéo kiểm soát chứng từ, đồng thời tăng cƣờng liên kết, hỗ trợ công đoạn quy trình luân chuyển chứng từ, cụ thể nhƣ sau: (1) Giao việc kiểm soát mẫu dấu cho phận kiểm soát chi kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm tra mẫu dấu, chữ ký đơn vị giao dịch (hiện việc kiểm soát mẫu dấu, chữ ký đơn vị giao dịch phận kiểm soát chi phận kế toán kiểm soát); (2) Đối với nội dung Giấy rút vốn đầu tƣ, Giấy rút dự toán, Giấy đề nghị toán tạm ứng, ứng trƣớc mà phận kiểm soát chi nhập chƣơng trình ĐTKB-LAN phải đƣợc liên kết, chuyển liệu sang chƣơng trình kế tốn (Hệ thống Tabmis), tránh tình trạng nhƣ nay, phận kế toán phải nhập 74 lại nội dung Giấy rút vốn đầu tƣ, Giấy rút dự toán, Giấy đề nghị toán tạm ứng, ứng trƣớc Hệ thống Tabmis phận Kiểm soát chi nhập nội dung chƣơng trình ĐTKB-LAN - Hồn thiện chế “thanh tốn trƣớc, kiểm sốt sau” “kiểm soát trƣớc, toán sau”: Do đặc thù cơng tác kiểm sốt chi, tiền giải ngân mà có sai sót phải thu hồi khó khăn, dẫn tới rủi ro cơng tác kiểm sốt chi, dù hồ sơ ngồi việc bảo đảm thời gian giải ngân điều quan trọng bảo đảm chặt chẽ, đắn hồ sơ giải ngân, nên phận kiểm soát chi phải xem xét kỹ lƣỡng hồ sơ, kiểm soát chi chặt chẽ, trƣớc giải ngân (bao gồm trƣờng hợp “thanh tốn trƣớc, kiểm sốt sau”) Bên cạnh phận kiểm soát chi phận kế toán cần có phối hợp chặt chẽ, thiết kế biểu mẫu giao nhận chứng từ bảo đảm rõ ràng (để sở xác định đâu chứng từ mà phận kế tốn xử lý khơng q 01 ngày đâu chứng từ xử lý không 02 ngày) Đồng thời phải có quy định rõ ràng trách nhiệm phận kiểm soát chi, phận kế toán việc xử lý chứng từ chậm (nếu có phát sinh) - Hội thảo, thảo luận mẫu biểu nội dung liên quan: Đối với mẫu biểu thuộc thẩm quyền ban hành cấp (Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nƣớc) việc sửa đổi mẫu biểu thuộc thẩm cấp trên, góc độ KBNN địa phƣơng (đơn vị thực thi) mà trƣờng hợp mẫu biểu chƣa rõ ràng, q trình thực hay sai sót, có cách hiểu khác phải tổ chức thảo luận để bảo đảm thống cách thức thực bao gồm từ lãnh đạo tới công chức thực thi nhiệm vụ, thống Kho bạc Nhà nƣớc tỉnh KBNN huyện, cụ thể cần tổ chức thảo luận để bảo đảm thống mẫu biểu, nội dung sau: + Liên quan đến Bảng kê chứng từ toán cần thảo luận làm rõ: Trƣờng hợp đƣợc phép lập Bảng kê chứng từ toán để làm sở đề 75 nghị quan Kho bạc toán; liên quan đến cột số hóa đơn nhƣng lại khơng có cột ngày hóa đơn thời điểm chỉnh lý tốn nghi nhƣ thời điểm phải tách bạch đƣợc chứng từ năm trƣớc chứng từ năm sau; trƣờng hợp ghi số hóa đơn, trƣờng hợp ghi số chứng từ;… Liên quan đến Bảng xác định giá trị khối lƣợng cơng việc hồn thành theo hợp đồng đề nghị toán cần thảo luận làm rõ: Thế triết khấu tạm ứng, toán tạm ứng; trƣờng hợp khối lƣợng khơng tốn hết đợt trƣớc đợt sau xử lý nhƣ nào, có phải lập lại Bảng xác định giá trị khối lƣợng cơng việc hồn thành theo hợp đồng đề nghị toán, lập chung Bảng xác định giá trị khối lƣợng cơng việc hồn thành theo hợp đồng đề nghị toán đợt sau + Thảo luận làm rõ khoản mục chi cá nhân; trƣờng hợp bắt buộc phải ký hợp đồng phải gửi hợp đồng đến quan Kho bạc để kiểm sốt tốn,… 3.2.3 Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra xử phạt vi phạm hành - Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra đơn vị thuộc trực thuộc nhằm kịp thời phát tồn tại, sai sót để chấn chỉnh kịp thời Qua phát đƣợc bất cập yếu tố rủi ro để đề xuất với lãnh đạo đơn vị, với cấp đạo điều hành, nhằm nâng cao chất lƣợng cơng tác kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG - Tăng cƣờng công tác kiểm tra chủ dự án, đặc biệt chuẩn bị sẵn sàng điều kiện cần thiết cho việc triển khai tra chuyên ngành - Triển khai nghiêm túc nội dung xử phạt vi phạm hành lĩnh vực KBNN theo quy định Nghị định số 192/2013/NĐ-CP Chính phủ 76 Thơng tƣ số 54/2014/TT-BTC ngày 24/04/2014 Bộ Tài quy định chi tiết hƣớng dẫn thực việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Kho bạc Nhà nƣớc theo quy định Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Chính phủ nhằm nâng cao trách nhiệm chủ dự án liên quan đến hồ sơ giải ngân, việc sử dụng nguồn vốn CTMTQG Đồng thời giúp cho cơng chức đƣợc giao nhiệm vụ kiểm sốt chi phải tự học tập, nâng cao nghiệp vụ 3.2.4 Nâng cao minh bạch quy trình: Thực tốt việc cơng khai quy trình, thủ tục liên quan Thƣờng xun rà sốt quy trình để kịp thời sửa đổi cho phù hợp với quy định Áp dung, triển khai tốt Hệ thống quản lý chất lƣợng theo TCVN ISO9001:2008 vào công việc Sử dụng kết đánh giá chất lƣợng ISO để phân tích, đánh giá khơng phù hợp, điểm khơng hợp lý quy trình để cải tiến, đồng thời thƣờng xuyên tổ chức lấy ý kiến khách hàng để có sở đánh giá chất lƣợng cơng tác kiểm sốt chi, thái độ phục vụ khách hàng cơng chức kho bạc, hài lòng khách hàng nhằm cao chất lƣợng phục vụ đơn vị giao dịch 3.2.5 Giải pháp hỗ trợ - Phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan: Duy trì phối hợp tốt với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tƣ, Văn phòng UBND tỉnh nhằm xử lý kịp thời vƣớng mắc phát sinh Phối hợp tốt với chủ dự án việc giải ngân nguồn vốn, nhằm tháo gỡ kịp thời vƣớng mắc nảy sinh, không để hồ sơ giải ngân bị tồn đọng Phối hợp với Sở Tài thống chế phân cấp kiểm soát chi cho KBNN huyện - Thƣờng xuyên có báo cáo, phản ánh, đề xuất với quyền địa phƣơng liên quan đến kết giải ngân, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu nguồn vốn đầu tƣ cho CTMTQG 77 - Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG, hƣớng tới hình thành Kho bạc điện tử vào năm 2020 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Bộ Tài Bộ, ngành liên quan * Đối với Bộ Tài Chính: - Xem xét sửa đổi, bổ sung Thơng tƣ số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 Bộ Tài việc quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi ngân sách nhà nƣớc qua KBNN số nội dung chƣa rõ ràng, có yếu tốt tiềm ẩn nguy rủi ro công tác kiểm soát chi, nhƣ: Khi tạm ứng chuyển khoản lại quy định quy định hồ sơ để đƣợc tạm ứng kèm theo Bảng kê chứng từ toán chƣa phù hợp; cần có quy định rõ ràng khoản mục chi cá nhân; có quy định rõ ràng khoản mục bắt buộc phải có hợp đồng phải gửi hợp đồng đến quan kho bạc giải ngân trách tình trạng nhƣ nay; có quy định, hƣỡng dẫn rõ ràng nội dung Bảng kê chứng từ toán - Sửa đổi, bổ sung Thông tƣ số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011, Bộ Tài hƣớng dẫn quản lý, tốn vốn đầu tƣ vốn nghiệp có tính chất đầu tƣ thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc theo hƣớng cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho chủ dự án phù hợp với quy định hành nhƣ: Hiện Luật Đấu thầu số 43, Luật Xây dựng số 50 Luật Đầu tƣ cơng có hiệu lực thi hành, phải sửa đổi Thông tƣ số 86/2011/TTBTC cho phù hợp với quy định hành; nghiên cứu sửa đổi Bảng xác định giá trị khối lƣợng cơng việc hồn thành theo hợp đồng đề nghị toán theo hƣớng giảm bớt tiêu khơng cần thiết, gây khó khăn cho đơn vị thực thi chế giải ngân toán theo hợp đồng thỏa thuận chủ đầu tƣ nhà thầu; nghiên cứu gộp Giấy đề nghị toán vốn đầu tƣ với Giấy rút vốn đầu tƣ; … 78 - Rà soát, hệ thống lại tồn quy trình kiểm sốt chi qua kho bạc (Quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ nƣớc; quy trình kiểm sốt chi nguồn vốn ngồi nƣớc; quy trình kiểm sốt chi thƣờng xun; quy trình kiểm sốt chi nguồn vốn nghiệp có tính chất đầu tƣ; quy trình kiểm sốt chi nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ; quy trình kiểm sốt chi nguồn vốn đầu tƣ ngân sách xã, phƣờng, thị trấn; …) bảo đảm thống phù hợp với quy định hành, quy trình có nhiều nội dung quy định khác (chẳng hạn toán vốn đầu tƣ nhƣng số mẫu biểu giải ngân nguồn vốn đầu tƣ thuộc ngân sách tỉnh ngân sách xã lại khác nhau, dẫn tới cơng trình mà đầu tƣ hai nguồn vốn gặp khó khăn thực hiện) hầu nhƣ quy trình chƣa cập nhật quy định Luật Đấu thầu số 43, Luật Xây dựng số 50 Luật Đầu tƣ công số 49 - Tham mƣu đề xuất với cấp trên, với ngành liên quan bảo đảm ban hành chế, sách liên quan đến việc triển khai CTMTQG cần có ổn định hơn, trách thay đổi liên tục nhƣ thời gian qua - Phối hợp với ngành liên quan tham mƣu Chính phủ xem xét giảm số CTMTQG, có nhiều chƣơng trình, chƣơng trình lại có nhiều dự án, nguồn lực hạn chế, dẫn đến đầu tƣ dàn trải, hiệu đầu tƣ thấp * Các quan ngang liên quan: Khi ban hành định mức, tiêu chuẩn, quy định liên quan đến CTMTQG cần phải cụ thể rõ ràng, tránh chồng chéo cần đƣa tình cụ thể để cấp dƣới hiểu áp dụng đƣợc tốt Thƣờng xuyên tổ chức tập huấn cho đơn vị thuộc, trực thuộc, chủ dự án quy định liên quan đến việc triển khai CTMTQG 79 3.3.2 Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước - Xây dựng hoàn thiện hệ thống thể chế, sách, quy trình nghiệp vụ đầy đủ, đồng tạo môi trƣờng hành lang pháp lý đầy đủ, thuận lợi để KBNN cấp dƣới thực tốt chức nhiệm vụ mình, nhƣ: Hồn thiện quy trình kiểm sốt chi phí quản lý dự án theo Thơng tƣ số 05/2014/TTBTC Bộ Tài chính, hồn thiện quy trình giao dịch cửa, hồn thiện quy trình luân chuyển chứng từ,…để thống triển khai thực - Cải tiết chƣơng trình ĐTKB-LAN nhằm hỗ trợ tốt cho cơng tác kiểm sốt chi thời gian tới - Hoàn thiện quy định liên quan việc triển khai công tác tra chuyên ngành KBNN, nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu sử dụng nguồn vốn đầu tƣ cho CTMTQG, thúc đẩy nâng cao chất lƣợng cơng tác kiểm sốt chi - Phân cấp nhập thông tin nhà cung cấp Hệ thống Tabmis cho đội xử lý trung tâm KBNN tỉnh, bảo đảm thuận lợi, chủ động công việc - Xây dựng áp dụng phƣơng thức kiểm soát chi NSNN theo kết đầu ra: Quản lý, kiểm soát c h i ngân sách theo kết đầu phƣơng thức quản lý chi tiêu công dựa vận dụng phát triển khái niệm “quản lý theo kết quả” từ khu vực tƣ sang khu vực cơng Hay nói cách khác kiểm soát chi NSNN theo kết đầu việc Nhà nƣớc bỏ khoản tiền định để mua Bộ, ngành đơn vị cung ứng cho xã hội dịch vụ công nhƣ dịch vụ cấp giấy phép, y tế, giáo dục, cung cấp nƣớc sạch,… theo số lƣợng, chất lƣợng, thời gian địa điểm cung cấp đƣợc ấn định trƣớc - Xây dựng thí điểm mơ hình “Tập trung kiểm sốt khoản chi NSNN theo mức độ rủi ro cao”: Với nguồn lực có hạn nên KBNN cần phải chuyển từ chế kiểm sốt chi tồn khoản chi NSNN sang kiểm soát 80 theo mức độ rủi ro (rủi ro mức độ thất thốt, lãng phí NSNN) Việc tạo điều kiện giải ngân nhanh khoản chi NSNN, tránh phiền hà cho đơn vị sử dụng ngân sách Đồng thời, tránh kiểm soát trùng lặp ngƣời chuẩn chi cán kiểm soát chi KBNN - Quy định lại quy trình luân chuyển chứng từ nội giải ngân nguồn vốn này, đặc biệt cần có giao quyền cho Trƣởng phòng kiểm sốt chi NSNN Trƣởng Phòng kế tốn nghiệp vụ đƣợc phép ký duyệt hồ sơ (không cần thông qua lãnh đạo) chi có số tiền nhỏ, mức độ rủi ro thấp (nhƣ chi lƣơng, chi tiền dịch vụ công cộng, chi theo chế độ khoán,…) để giảm bƣớc luân chuyển chứng từ nội (vì khoản chi thuộc nguồn vốn phải qua bƣớc với lần xét duyệt hồ sơ công chức Kho bạc) - Thƣờng xun tổ chức tập huấn cơng tác kiểm sốt chi NSNN hệ thống KBNN, có cơng tác kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG, để đơn vị hệ thống KBNN triển khai đồng bộ, có hiệu phục vụ tốt cơng tác kiểm sốt chi 3.3.3 Kiến nghị với quyền địa phương - Tăng cƣờng việc phân cấp việc triển khai quy định liên quan đến CTMTQG - Chỉ đạo đơn vị thuộc địa phƣơng tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra, nhằm bảo đảm việc sử nguồn vốn đƣợc giao mục đích, đối tƣợng - Thƣờng xuyên đôn đốc chủ dự án nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, sớm đƣa dự án vào sử dụng, sớm hoàn thiện hồ sơ đến quan KBNN để giải ngân, tránh việc dồn hồ sơ vào cuối năm Có chế tài xử lý nghiêm trƣờng hợp chậm triển khai, khơng hồn thành kế hoạch giao 81 3.3.4 Kiến nghị với chủ dự án - Phối hợp chặt chẽ với quan KBNN trình giải ngân nguồn vốn CTMTQG để kịp thời tháo gỡ vƣớng mắc, khó khăn phát sinh, đặc biệt quan tâm thực tốt quy định liên quan đến thủ tục cam kết chi, việc toán tạm ứng, nhằm triển khai tốt dự án, nhiệm vụ đƣợc giao - Có giải pháp tốt việc nâng cao trình độ cho đội ngũ tham mƣu, giúp việc nhằm sử dụng nguồn vốn đƣợc giao mục đích, hiệu quả, góp phần cơng xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế - xã hội 82 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng Luận văn đƣa giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG ngân sách tỉnh Văn phòng KBNN Đăk Nơng Việc hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG thuộc nguồn vốn NSNN KBNN đòi hỏi phải thực đồng nhóm giải pháp kiến nghị sách chế độ, quy trình nghiệp vụ, cơng nghệ thông tin, tổ chức máy, công tác tra, kiểm tra, giám sát cấp ngành để góp phần nâng cao hiệu cơng tác kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG, hạn chế thất thoát, lãng phí, tiêu cực hoạt động 83 KẾT LUẬN Với đổi mới, cải cách công tác kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG thời gian qua mang lại kết định, góp phần cơng xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng Tuy nhiên giống nhƣ hoạt động khác, trình thực hiện, triển khai ln có mặt trái, tồn đặt cần phải giải hồn thiện, theo cơng tác kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG phải thay đổi, bổ sung thƣờng xuyên nhằm phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu đầu tƣ công nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phạm Bình (2012), “Mở sử dụng tài khoản chi chƣơng trình mục tiêu quốc gia vận hành Hệ thống Tabmis – Những kiến nghị từ thực tế”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, (số 12), Hà Nội [2] ThS Phạm Bình (2013), “Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi chƣơng trình mục tiêu quốc gia”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, (số 10), Hà Nội [3] Bộ Tài (2006), Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ kế tốn trưởng, NXB Tài chính, Hà Nội [4] Bộ Tài (2008), Chế độ ngân sách nhà nước hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, Hà Nội [5] TS Lâm Chí Dũng (2008), Nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, NXB Tài chính, Hà Nội [6] Trần Mạnh Hà (2012), “Một số điểm chế kiểm soát chi thƣờng xuyên NSNN qua KBNN theo quy định Thơng tƣ 161/2012/TTBTC”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, (số 12), Hà Nội [7] Nguyễn Văn Hoan (2012), “Một số trao đổi quy trình kiểm sốt chi cửa qua KBNN”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, (số 5), Hà Nội [8] Kho bạc Nhà nƣớc (2010), Hỏi đáp kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng thuộc ngân sách nhà nước, NXB Bách khoa, Hà Nội [9] Kho bạc Nhà nƣớc (2010), Kho bạc Nhà nước Việt nam 20 năm xây dựng phát triển, Hà Nội [10] Kho bạc Nhà nƣớc (2009), Quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước, Hà Nội [11] Khoa đầu tƣ Trƣờng Đại học kinh tế quốc dân (2010), Giáo trình kinh tế đầu tư, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [12] Khoa kinh tế Trƣờng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ chí Minh (2007), Tài cơng, NXB Đại học Quốc gia, TP Hồ Chí Minh [13] Nguyễn Thị Lai (2013), “Quản lý, kiểm soát cam kết chi KBNN Đăk Lăk, hạn chế phát sinh kiến nghị giải pháp hồn thiện”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, (số 11), Hà Nội [14] Đoàn Kim Phiên, Hoàn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư xây dựng KBNN Đà Nẵng, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Đà Nẵng [15] Nguyễn Xn Quảng, Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội [16] TS Nguyễn Đức Thanh (2012), “Quản lý, toán vốn đầu tƣ cơng theo hợp đồng vai trò KBNN”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, (số 1+2), Hà Nội [17] Lƣơng Ngọc Tuyền, Hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ... THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI NGUỒN VỐN CTMTQG THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH TẠI VĂN PHÒNG KBNN ĐĂK NÔNG .67 3.1 ĐỊNH HƢỚNG, MỤC TIÊU VỀ KIỂM SOÁT CHI NGUỒN VỐN CTMTQG THUỘC NGÂN SÁCH TỈNH TẠI VĂN... dụng nguồn vốn ngân sách đầu tƣ cho CTMTQG, học viên chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia thuộc ngân sách tỉnh Văn phòng KBNN Đăk Nơng” Mục tiêu. .. học Quốc gia Hà Nội “Hồn thiện cơng tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước , Luận văn nghiên cứu cách tổng thể cơng tác kiểm sốt chi ngân sách nhà nƣớc (bao gồm chi đầu tƣ chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia thuộc ngân sách tỉnh tại văn phòng kho bạc nhà nước đắk nông , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia thuộc ngân sách tỉnh tại văn phòng kho bạc nhà nước đắk nông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn