043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019

7 27 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:33

043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019 SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TỈNH LÀO CAI KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018-2019 Môn thi: TOÁN CHUYÊN Câu 1) Rút gọn biểu thức biết 2) Cho số dương thực dương: a − b3 a b − − a −b a+ b b− a c số khác thỏa mãn điều kiện 1 + + =0 a b c Chứng minh a+b = a+c + b+c : 3) Cho: a, b a, b P= x = 3 + 2 − 3 − 2    y = 17 + 12 − 17 − 12 M = ( x − y ) + ( x − y ) ( xy + 1) Tính giá trị biểu thức Câu 1) Một công ty vận tải dự định dùng loại xe lớn để chở 20 rau theo hợp đồng Nhưng vào công việc cơng ty khơng xe lớn nên thay xe có trọng lượng nhỏ so với xe lớn ban đầu Để đảm bảo thời gian hợp đồng công ty cần dùng nhiều xe Hỏi trọng tải xe nhỏ 2) Tìm tất giá trị nguyên m để phương trình: x1 + x2 ( x1 x2 ) x2 − 3x + m − = có nghiệm thỏa 2019 số ngun Câu Cho đường tròn (w) có tâm O điểm A nằm ngồi đường tròn (w) Qua A kẻ tiếp tuyến AK, AL tới (w) với K, L tiếp điểm Dựng tiếp tuyến d (w) E thuộc cung nhỏ KL Đường thẳng d cắt đường thẳng AL, AK tương ứng M, N Đường thẳng KL cắt OM P ON Q Chứng minh rằng: 1) ·AOL = ·AKL · KAL · MON = 900 − 2) 3) MQ vng góc ON 4) KQ.PL = EM EN Câu Cho số thực dương a, b, c a+b+c = thỏa mãn điều kiện 1 + + a b c Chứng minh ( a + b + c ) ≥ 8a + + 8b + + 8c + 2 Câu x, y 1) Tìm tất cặp số nguyên thỏa mãn y + xy − 3x − = ( m + n ) − mn m, n 2) Cho số nguyên thỏa mãn chia hết cho 225 chia hết cho 225 CMR : ĐÁP ÁN Câu 1) Rút gọn 3 a − b a b P= − − a −b a+ b b− a = = a a −b b −a ( ( a+ ) ( b) ( a − b) a − b +b a+ b a a −b b −a a +a b +b a +b b ( a+ b )( a− b ) ) = ab ( ( a+ b a+ b )( ) a− b 2) Cho số dương a, b… Ta có: 1 1 1 = −  + ÷  c 1  a b  ⇒ c < + + =0⇒  a b c ab + ac + bc ab + ac + bc =  =0  abc a+b = a+c + b+c ⇔ a+b = a+c+b+c+2 ( a + c) ( b + c) ⇔ c + ab + ac + bc + c = ⇔ c2 + c2 = ⇔ c − c = 0(c < 0) Vậy a+b = a+c + b+c ) = ab a− b mn 3) Cho…… Ta có: ) ( (  3 x = + 2 − − 2 x = 3 + 2 − 3 − 2   ⇔    y = 17 + 12 − 17 − 12  y = 17 + 12 − 17 − 12   x3 = + 2 − 3 + 2 − 2 3 + 2 − 3 − 2 − + 2  ⇔  y = 17 + 12 − 3 17 + 12 17 − 12 17 + 12 − 17 − 12 − 17 + 12  ( )( ( )( )(  x = − 3x ⇔  y = 24 − y ⇒ M = ( x − y ) + ( x − y ) ( xy + 1) = x − 3xy ( x − y ) − y + xy ( x − y ) + ( x − y ) = x3 − y3 + ( x − y ) = − x − 24 + y + x − y = −20 Câu 1) Một công ty… x Giả sử xe nhỏ chở Khi xe lớn chở Theo đề ta có: ( < x < 20 ) x +1 (tấn) 20 20 = +1 x x +1 ⇔ 20 ( x + 1) = 20 x + x + x ⇔ x + x − 20 =  x = 4(tm) ⇔  x = −5(ktm) Vậy trọng tải xe nhỏ 2) Tìm tất giá trị nguyên…… )( ) ) ) ∆' > ⇔ Để phương trình có nghiệm Áp dụng định lý Vi-et ta có: Khi theo đề ta có: Khi theo đề ta có: ⇔ x1 + x2 =  x1 + x2 =   x1 x2 = m −  x1 + x2 =   x1 x2 = m − x1 + x2 ( x1x2 ) 2019 số nguyên ( x1 x2 ) ( m − 4) 2019 ⇒ 3M ( m − ) ⇒ ( m − ) ∈ U (3) 2019 2019 m ∈ ¢ m =  ⇒ m − = ⇔  m − = −1  m =  Vậy giá trị Câu m thỏa mãn 25 −m+4> 0⇔ m< 4 m = 5, m = 1) Ta có: Do đó: ·AKO + ·ALO = 900 + 900 = 1800 ·AKL = ·AOL (Tứ giác có tổng hai góc đối diện (hai góc nội tiếp chắn cung AL) (đpcm) 2) Ta có: 1· · · ∆OLM : ∆OEM ( g − g ) ⇒ LOM = MOE = LOE 1· · · ∆EON : ∆KON ( g − g ) ⇒ KON = EON = KOE Vì tứ giác AKOL nội tiếp (cmt) Ta có ngay: · · ⇒ KOL = 1800 − KAL ( 1· 1· 1· · · · · MON = MOE + EON = EOL + EOK = KOL = 1800 − KAL 2 2 · KAL · ⇒ MON = 900 − 3) ) 1800 ) Ta có: · · · QOM = MON = QLM nên QOLM · · ⇒ MQO = 1800 − MLO = 1800 − 900 = 900 4) Tứ giác OEML có tứ giác nội tiếp) hay MQ vng góc với ON (đpcm) · · OLM + OEM = 900 + 900 = 1800 ⇒ OEML tứ giác nội tiếp 1· · · · · · · · · ⇒ EMO = ELO = ELK + KLO = EOK + LKO = NOK + LKO = NQK Mà · · OEM = OML (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) · · · ⇒ NQK = LMO (= OME ) Có · · NKQ = MLP (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau) ⇒ ∆MLP : ∆QKN ( g g ) ⇒ ML LP = QK KN ⇒ KQ.PL = ML.NL = EM EN (đpcm) Câu Ta có: 18 ( a + b + c ) = ( a + b + c ) + ( a + b + c ) + ( a + b + c ) 1       =  8a + + 9a ÷+  8b + + 9b ÷+  8c + + 9c ÷ a b c       2 8a + 8b + 8c + = + 9a + + 9b + + 9c a b c Áp dụng bất đẳng thức Cosi ta có: 8a + 8b + 8c + + 9a + + 9b + + 9c ≥ 8a + + 8b + + 8c + a b c ⇔ 18 ( a + b + c ) ≥ 8a + + 8b + + 8c + ⇔ ( a + b + c ) ≥ 8a + + 8b + + 8c + 1( dpcm) a=b=c Dấu “=” xảy Câu 1) Coi phương trình cho phương trình bậc ẩn y có tham số x Ta có: Vì ∆ = x + 12 x + x, y ∈ ¢ ⇒ ∆ số phương ⇒ x + 12 x + = k ⇔ x + 12 x + − k = ⇔ ( x + 3) − k = ⇔ ( 2k + − k ) ( 2k + + k ) =  2 x + − k =   x = −1 (tm)   x + + k = k =   ⇔ ⇔  2 x + − k = −1   x = −2   (tm)  2 x + + k = −1  k = Thay vào phương trình đề x = −1 ⇒ ( *) ⇔ y − y + = ⇔ ( y − 1) = ⇒ y = 1(tm) Với x = −2 ⇒ ( *) ⇔ y − y + = ⇔ ( y − ) = ⇔ y = 2(tm) Với Vậy tập nghiệm phương trình cho 2) ( x; y ) = { ( −1;1) ; ( −2;2 ) } A = ( m + n ) − mn Đặt 2 2 ⇒ A = 16 ( m + n ) − 4mn = 16 ( m + n ) − ( m + n ) − ( m − n )    = 15 ( m + n ) + ( m − n ) 2 ( m − n ) M3 ( m − n ) M AM225 = 15 ⇒  ⇒ ⇒ ( m − n ) M225 ( m − n ) M5 ( m − n ) M25 ( m + n ) M ( m − n ) M 15 mM 15 ⇒ ( m + n) M 15 ⇒  ⇒ ⇒ ⇒ mnM225 15 ( m + n ) M 15 nM ( m + n ) M ( m + n ) − mn Vậy chia hết cho 225 mn chia hết cho 225 ...  x1 x2 = m −  x1 + x2 =   x1 x2 = m − x1 + x2 ( x1x2 ) 2019 số nguyên ( x1 x2 ) ( m − 4) 2019 ⇒ 3M ( m − ) ⇒ ( m − ) ∈ U (3) 2019 2019 m ∈ ¢ m =  ⇒ m − = ⇔  m − = −1  m =  Vậy giá... x + + k = k =   ⇔ ⇔  2 x + − k = −1   x = −2   (tm)  2 x + + k = −1  k = Thay vào phương trình đề x = −1 ⇒ ( *) ⇔ y − y + = ⇔ ( y − 1) = ⇒ y = 1(tm) Với x = −2 ⇒ ( *) ⇔ y − y
- Xem thêm -

Xem thêm: 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019, 043 toán vào 10 chuyên lào cai 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn