Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ truyền hình MYTV của khách hàng cá nhân tại thành phố đà nẵng

135 23 0
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO ÐẠI HỌC ÐÀ NẴNG HOÀNG THỊ NGỌC HÀ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH MYTV CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ðà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO ÐẠI HỌC ÐÀ NẴNG - HOÀNG THỊ NGỌC HÀ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH MYTV CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐƢỜNG THỊ LIÊN HÀ Ðà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Hồng Thị Ngọc Hà MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MƠ HÌNH CHẤP NHẬN CƠNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ IPTV 1.1 TIẾN TRÌNH MUA CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG 1.2 THUYẾT VỀ HÀNH VI NGƢỜI TIÊU DÙNG 1.2.1 Thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action – TRA) 1.2.2 Thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behaviour - TPB) 10 1.2.3 Mơ hình chấp nhận cơng nghệ (Technology Acceptance Model -TAM) 11 1.2.4 Mơ hình hợp chấp nhận sử dụng công nghệ (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology – UTAUT) 13 1.3 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH IPTV 16 1.3.1 Khái niệm đặc điểm cơng nghệ truyền hình IPTV 16 1.3.2 Các dịch vụ cung cấp IPTV 17 1.3.3 Khái quát tình hình thị trƣờng dịch vụ truyền hình tƣơng tác IPTV Việt Nam 18 1.4 TỔNG THUẬT KHẢO CỨU VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ IPTV 25 TÓM TẮT CHƢƠNG 34 CHƯƠNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 35 2.1 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 35 2.1.1 Cơ sở xây dựng mơ hình nghiên cứu 35 2.1.2 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 36 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 47 2.2.1 Quy trình nghiên cứu 47 2.2.2 Xây dựng thang đo sơ 48 2.2.3 Nghiên cứu định tính 52 2.2.4 Tiền kiểm định thang đo 57 2.2.5 Nghiên cứu định lƣợng 62 TÓM TẮT CHƢƠNG 68 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 69 3.1 MÔ TẢ MẪU 69 3.1.1 Phƣơng pháp thu thập liệu tỷ lệ hồi đáp 69 3.1.2 Mô tả thông tin mẫu 69 3.2 KIỂM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ THANG ĐO 71 3.2.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA 71 3.2.2 Phân tích Cronbach’s Alpha 74 3.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU HIỆU CHỈNH 75 3.4 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 75 3.4.1 Phân tích tƣơng quan 75 3.4.2 Phân tích hồi quy 76 3.4.3 Kiểm định giả thuyết 78 3.5 PHÂN TÍCH ANOVA 79 TÓM TẮT CHƢƠNG 83 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 4.1 TĨM TẮT CÁC KẾT QUẢ CHÍNH 84 4.2 Ý NGHĨA CỦA NGHIÊN CỨU 84 4.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 85 4.4 HẠN CHẾ VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 88 TÓM TẮT CHƢƠNG 90 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT E-CAM : E-Commerce Acceptance Model EFA : Exploratory Factor Analysis IDT : Information Diffusion Theory IPTV : Internet Protocol Television MPCU : Model of Personal Computer Utilization PRT : Theory of Perceived Risk SCT : Social Cognitive Theory TAM : Technology Acceptance Model TPB : Theory of Planned Action TRA : Theory of Reasoned Action UTAUT : Unified Technology Acceptance and Use Technology DANH MỤC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 1.1 1.2 Thuận lợi, kh kh n nhà cung cấp dịch vụ truyền hình IPTV Bảng tổng hợp nghiên cứu trƣớc yếu tố ảnh hƣởng đến ý định sử dụng Trang 21 32 2.1 Bảng tổng hợp thang đo trƣớc yếu tố hiệu mong đợi 39 2.2 Bảng tổng hợp thang đo trƣớc yếu tố nỗ lực mong đợi 42 2.3 Bảng tổng hợp thang đo trƣớc yếu tố ảnh hƣởng xã hội 44 2.4 Bảng tổng hợp thang đo trƣớc yếu tố điều kiện thuận tiện 45 2.5 Bảng tổng hợp thang đo trƣớc ý định sử dụng 47 2.6 Các bƣớc thực trình nghiên cứu 47 2.7 Bảng thang đo Hiệu mong đợi 54 2.8 Bảng thang đo Nỗ lực mong đợi 54 2.9 Bảng thang đo Ảnh hƣởng xã hội 55 2.10 Bảng thang đo Các điều kiện thuận tiện 56 2.11 Bảng thang đo Ý định sử dụng 56 2.12 Kết phân tích nhân tố cho biến độc lập 58 2.13 Kết phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc 59 2.14 3.1 Kết phân tích Cronbach’s Alpha cho biến phụ thuộc độc lập Bảng thống kê mô tả thông tin nhận biết việc sử dụng dịch vụ MyTV 61 69 3.2 Bảng thống kê mô tả thông tin đáp viên 70 3.3 Kết phân tích nhân tố cho biến độc lập 72 3.4 3.5 Kết phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc Kết phân tích Cronbach’s Alpha cho biến phụ thuộc độc lập 73 74 3.6 Các giả thuyết mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 75 3.7 T m tắt mơ hình hồi quy 76 3.8 Kiểm định độ phù hợp mơ hình 77 3.9 Kết phân tích hồi quy 77 DANH MỤC HÌNH Số hiệu Tên hình hình 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Sơ đồ tiến trình mua ngƣời tiêu dùng Thuyết hành động hợp lý TRA (Nguồn: Fishbein Ajzen, 1975) Thuyết hành vi dự định TPB (Nguồn: Ajzen, 1985) Mơ hình chấp nhận cơng nghệ TAM (Nguồn: Fred D Davis, 1989) Mơ hình hợp chấp nhận sử dụng công nghệ (UTAUT) Thị phần dịch vụ truyền hình IPTV Đà Nẵng n m 2014 Biểu đồ số lƣợng thuê bao MyTV phát triển Đà Nẵng giai đoạn 2010 – 2014 Trang 10 11 12 13 24 25 Mơ hình ý định sử dụng IPTV (Satoshi KINUGASA, 1.8 Kazuyuki MOTOHASHI, Yeong-Wha SAWNG Shin- 26 ichiro TERADA, 2010) Mơ hình thực nghiệm ý định khách hàng việc chấp 1.9 nhận, sử dụng dịch vụ Mobile TV Hà Lan (M.G.J van 27 Vianen, 2012) 1.10 1.11 1.12 Mơ hình Dự báo ý định sử dụng IPTV (Matthias W Kampmann, 2009) Mô hình Ý định khách hàng việc sử dụng dịch vụ IPTV (Sandra Weniger, 2010) Mơ hình Chấp nhận nhận khách hàng chất lƣợng dịch vụ IPTV (Hyeong Yu Janga, Mi Jin Nohb, 2011) 28 29 30 Nhận biết dv OneTV Frequency Valid Chƣa biết Percent Valid Percent Cumulative Percent 95 30.3 30.3 30.3 Đã biết 219 69.7 69.7 100.0 Total 314 100.0 100.0 Nhận biết dv NetTV Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Chƣa biết 113 36.0 36.0 36.0 Đã biết 201 64.0 64.0 100.0 Total 314 100.0 100.0 Nhận biết dv DigiTV Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Chƣa biết 151 48.1 48.1 48.1 Đã biết 163 51.9 51.9 100.0 Total 314 100.0 100.0 Kinh nghiệm sd IPTV Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Chƣa c kinh nghiệm 159 50.6 50.6 50.6 Đã c kinh nghiệm 155 49.4 49.4 100.0 Total 314 100.0 100.0 Đã sd MyTV Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Chƣa sử dụng 211 67.2 67.2 67.2 Đã sử dụng 103 32.8 32.8 100.0 Total 314 100.0 100.0 Thời gian sd MyTV Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 211 67.2 67.2 67.2 Dƣới n m 19 6.1 6.1 73.2 Từ - n m 41 13.1 13.1 86.3 Từ - n m 30 9.6 9.6 95.9 Trên n m 13 4.1 4.1 100.0 314 100.0 100.0 Total PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA Phân tích cho biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 843 Approx Chi-Square 4102.276 df 231 Sig .000 Communalities Initial Extraction HQ1-tiết kiệm thời gian sống 1.000 549 HQ2-cung cấp tiện ích thơng tin 1.000 583 HQ3-dv cung cấp hữu ích 1.000 668 HQ4-Dv c chất lƣợng cao 1.000 693 HQ5-c tính giải trí cao 1.000 694 HQ6-dv làm sống vui 1.000 652 NL1-Thủ tục đ ng kí, tốn đơn giản 1.000 641 NL2-Học cách sử dụng dv dễ dàng 1.000 688 NL3-chức n ng dịch vụ dễ hiểu 1.000 668 NL4-Dv linh hoạt tƣơng tác 1.000 676 NL5-Tƣơng tác với dv đơn giản 1.000 487 NL6-Sử dụng dv không cần hỗ trợ 1.000 535 NL7-Dv dễ sử dụng 1.000 506 XH1-Gia đình khuyến khích 1.000 534 XH2-Bạn bè khuyến khích 1.000 836 XH3-Đồng nghiệp khuyến khích 1.000 793 XH4-Ngƣời quen khuyến khích 1.000 765 ĐK1-Tơi c đủ nguồn lực cần thiết 1.000 624 ĐK2-Tôi c đủ kiến thức cần thiết 1.000 749 ĐK3-Dễ dàng sử dụng c đủ điều kiện 1.000 783 ĐK4-Dịch vụ tƣơng thích 1.000 687 ĐK5-Sẵn sàng hỗ trợ 1.000 685 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Componen t Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 6.297 28.623 28.623 6.297 28.623 28.623 4.181 19.005 19.005 3.723 16.922 45.545 3.723 16.922 45.545 3.856 17.529 36.534 2.697 12.260 57.805 2.697 12.260 57.805 3.597 16.351 52.886 1.779 8.086 65.891 1.779 8.086 65.891 2.861 13.006 65.891 918 4.173 70.064 790 3.589 73.653 699 3.177 76.829 608 2.762 79.591 554 2.520 82.111 10 521 2.366 84.477 11 454 2.064 86.541 12 413 1.876 88.417 13 390 1.771 90.189 14 356 1.620 91.809 15 296 1.347 93.156 16 279 1.267 94.423 17 263 1.196 95.620 18 240 1.092 96.712 19 205 932 97.644 20 186 847 98.491 21 169 770 99.261 22 163 739 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component HQ4-Dv c chất lƣợng cao 631 NL3-chức n ng dịch vụ dễ hiểu 616 NL4-Dv linh hoạt tƣơng tác 609 NL1-Thủ tục đ ng kí, tốn đơn giản 595 HQ5-c tính giải trí cao 593 NL5-Tƣơng tác với dv đơn giản 593 NL2-Học cách sử dụng dv dễ dàng 591 HQ6-dv làm sống vui 591 HQ2-cung cấp tiện ích thơng tin 590 HQ3-dv cung cấp hữu ích 578 XH1-Gia đình khuyến khích 555 HQ1-tiết kiệm thời gian sống 550 NL6-Sử dụng dv khơng cần hỗ trợ 543 XH4-Ngƣời quen khuyến khích 535 -.520 -.567 -.544 -.554 521 ĐK5-Sẵn sàng hỗ trợ 720 ĐK3-Dễ dàng sử dụng c đủ điều kiện 706 ĐK4-Dịch vụ tƣơng thích 690 ĐK2-Tơi c đủ kiến thức cần thiết 668 ĐK1-Tôi c đủ nguồn lực cần thiết 634 NL7-Dv dễ sử dụng -.513 XH3-Đồng nghiệp khuyến khích 558 -.587 XH2-Bạn bè khuyến khích 527 -.547 Component Matrixa Component HQ4-Dv c chất lƣợng cao 631 NL3-chức n ng dịch vụ dễ hiểu 616 NL4-Dv linh hoạt tƣơng tác 609 NL1-Thủ tục đ ng kí, tốn đơn giản 595 HQ5-c tính giải trí cao 593 NL5-Tƣơng tác với dv đơn giản 593 NL2-Học cách sử dụng dv dễ dàng 591 HQ6-dv làm sống vui 591 HQ2-cung cấp tiện ích thơng tin 590 HQ3-dv cung cấp hữu ích 578 XH1-Gia đình khuyến khích 555 HQ1-tiết kiệm thời gian sống 550 NL6-Sử dụng dv khơng cần hỗ trợ 543 XH4-Ngƣời quen khuyến khích 535 -.520 -.567 -.544 -.554 521 ĐK5-Sẵn sàng hỗ trợ 720 ĐK3-Dễ dàng sử dụng c đủ điều kiện 706 ĐK4-Dịch vụ tƣơng thích 690 ĐK2-Tơi c đủ kiến thức cần thiết 668 ĐK1-Tôi c đủ nguồn lực cần thiết 634 NL7-Dv dễ sử dụng -.513 XH3-Đồng nghiệp khuyến khích 558 -.587 XH2-Bạn bè khuyến khích 527 -.547 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa Component NL2-Học cách sử dụng dv dễ dàng 813 NL4-Dv linh hoạt tƣơng tác 807 NL1-Thủ tục đ ng kí, tốn đơn giản 781 NL3-chức n ng dịch vụ dễ hiểu 779 NL6-Sử dụng dv không cần hỗ trợ 716 NL7-Dv dễ sử dụng 685 NL5-Tƣơng tác với dv đơn giản 646 HQ5-c tính giải trí cao 820 HQ4-Dv c chất lƣợng cao 807 HQ3-dv cung cấp hữu ích 801 HQ6-dv làm sống vui 785 HQ2-cung cấp tiện ích thơng tin 725 HQ1-tiết kiệm thời gian sống 723 ĐK3-Dễ dàng sử dụng c đủ điều kiện 871 ĐK2-Tôi c đủ kiến thức cần thiết 862 ĐK5-Sẵn sàng hỗ trợ 806 ĐK4-Dịch vụ tƣơng thích 805 ĐK1-Tơi c đủ nguồn lực cần thiết 772 XH2-Bạn bè khuyến khích 893 XH3-Đồng nghiệp khuyến khích 862 XH4-Ngƣời quen khuyến khích 806 XH1-Gia đình khuyến khích 665 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Componen t 606 576 349 424 -.579 015 801 148 317 -.792 152 499 444 -.201 462 -.741 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Phân tích cho biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 804 Approx Chi-Square 598.100 df 10 Sig .000 Communalities Initial Extraction YD1-Sử dụng dịch vụ ý tƣởng hay 1.000 627 YD2-Dự định sử dụng 1.000 646 YD3-Dự định sử dụng thƣờng xuyên 1.000 559 YD4-Tìm hiểu để sử dụng thành thạo 1.000 518 YD5-Giới thiệu cho ngƣời 1.000 698 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Compone nt Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 3.047 60.946 60.946 681 13.612 74.558 507 10.147 84.705 470 9.408 94.113 294 5.887 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component YD5-Giới thiệu cho ngƣời 835 YD2-Dự định sử dụng 804 YD1-Sử dụng dịch vụ ý tƣởng hay 792 YD3-Dự định sử dụng thƣờng xuyên 748 YD4-Tìm hiểu để sử dụng thành thạo 720 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total % of Variance 3.047 60.946 Cumulative % 60.946 PHỤ LỤC 6: KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY Hiệu mong đợi Case Processing Summary N Cases Valid % 314 a Excluded Total 100.0 0 314 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 885 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted HQ1-tiết kiệm thời gian sống 19.05 5.620 638 874 HQ2-cung cấp tiện ích thông tin 18.95 5.605 659 871 HQ3-dv cung cấp hữu ích 18.95 5.100 717 862 HQ4-Dv c chất lƣợng cao 19.10 5.192 733 859 HQ5-c tính giải trí cao 18.96 5.244 740 858 HQ6-dv làm sống vui 19.01 5.157 705 864 Nỗ lực mong đợi Case Processing Summary N Cases Valid % 314 a Excluded Total 100.0 0 314 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 883 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted NL1-Thủ tục đ ng kí, tốn đơn giản 21.48 5.605 709 862 NL2-Học cách sử dụng dv dễ dàng 21.48 5.592 736 858 NL3-chức n ng dịch vụ dễ hiểu 21.49 5.471 725 859 NL4-Dv linh hoạt tƣơng tác 21.54 5.566 740 858 NL5-Tƣơng tác với dv đơn giản 21.47 5.956 582 877 NL6-Sử dụng dv không cần hỗ trợ 21.44 5.889 621 873 NL7-Dv dễ sử dụng 21.43 6.022 586 877 Ảnh hƣởng xã hội Case Processing Summary N Cases Valid % 314 100.0 0 314 100.0 a Excluded Total a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 864 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted XH1-Gia đình khuyến khích 10.28 2.405 571 883 XH2-Bạn bè khuyến khích 10.66 2.066 806 786 XH3-Đồng nghiệp khuyến khích 10.67 2.255 752 811 XH4-Ngƣời quen khuyến khích 10.60 2.228 734 817 Các điều kiện thuận tiện Case Processing Summary N Cases Valid % 314 a Excluded Total 100.0 0 314 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 890 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted ĐK1-Tôi c đủ nguồn lực cần thiết 12.97 5.194 680 878 ĐK2-Tôi c đủ kiến thức cần thiết 12.93 4.235 755 865 ĐK3-Dễ dàng sử dụng c đủ điều kiện 13.11 4.614 811 848 ĐK4-Dịch vụ tƣơng thích 12.85 4.690 727 867 ĐK5-Sẵn sàng hỗ trợ 12.80 5.149 726 870 Ý định sử dụng Case Processing Summary N Cases Valid a Excluded Total % 314 100.0 0 314 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 836 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted YD1-Sử dụng dịch vụ ý tƣởng hay 14.97 3.271 646 800 YD2-Dự định sử dụng 14.99 3.195 675 791 YD3-Dự định sử dụng thƣờng xuyên 14.99 3.345 601 813 YD4-Tìm hiểu để sử dụng thành thạo 14.98 3.396 563 823 YD5-Giới thiệu cho ngƣời 14.80 3.422 716 785 PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN Correlations HQ HQ NL Pearson Correlation Sig (2-tailed) N NL XH ĐK YD Pearson Correlation 314 338 338 YD 222 ** 599** 000 000 000 314 314 314 314 ** 051 480** 000 371 000 314 314 314 ** 525** 000 000 ** 000 N 314 314 ** ** 235 235 ** 000 Sig (2-tailed) Pearson Correlation ĐK XH ** 356 Sig (2-tailed) 000 000 N 314 356 303 314 314 314 314 ** 051 ** 315** Sig (2-tailed) 000 371 000 N 314 314 314 314 314 ** ** ** ** Pearson Correlation Pearson Correlation 222 599 480 303 525 000 315 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 314 314 314 314 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 314 PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY ĐA BIẾN Model Summaryb Model R R Square 749a Std Error of the Estimate Adjusted R Square 560 555 Durbin-Watson 29817 2.082 a Predictors: (Constant), ĐK, NL, HQ, XH b Dependent Variable: YD ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square Regression 35.015 8.754 Residual 27.471 309 089 Total 62.486 313 F Sig .000a 98.465 a Predictors: (Constant), ĐK, NL, HQ, XH b Dependent Variable: YD Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Std Error -.018 196 HQ 417 040 NL 239 XH ĐK a Dependent Variable: YD Standardized Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF -.092 927 426 10.337 000 840 1.191 046 219 5.178 000 794 1.259 286 039 313 7.358 000 788 1.269 095 033 115 2.844 005 872 1.147 PHỤ LỤC 9: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ANOVA Bảng điều khiển “Giới tính” Descriptives 95% Confidence Interval for Mean N HQ NL XH Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Nam 139 3.8153 39811 03377 3.7486 3.8821 3.00 5.00 Nữ 175 3.7886 49814 03766 3.7143 3.8629 2.83 5.00 Total 314 3.8004 45607 02574 3.7498 3.8511 2.83 5.00 Nam 139 3.5072 40122 03403 3.4399 3.5745 2.67 4.33 Nữ 175 3.6219 40910 03093 3.5609 3.6829 3.00 4.50 Total 314 3.5711 40899 02308 3.5257 3.6165 2.67 4.50 Nam 139 3.3129 32006 02715 3.2593 3.3666 3.00 5.00 Nữ 175 3.6786 53596 04051 3.5986 3.7585 3.00 5.00 Total 314 3.5167 48779 02753 3.4626 3.5709 3.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig HQ 7.486 312 007 NL 234 312 629 XH 52.280 312 000 ANOVA Sum of Squares HQ NL XH Between Groups df Mean Square 056 056 Within Groups 65.049 312 208 Total 65.104 313 Between Groups 1.019 1.019 Within Groups 51.337 312 165 Total 52.356 313 Between Groups 10.356 10.356 Within Groups 64.119 312 206 Total 74.475 313 F Sig .266 606 6.195 013 50.391 000 Bảng điều khiển “Độ tuổi” Descriptives N HQ Dƣới 22 tuổi Upper Bound Minimum Maximum 39915 07543 3.5833 3.8929 3.00 4.50 Từ 22 - 27 tuổi 96 3.7031 40624 04146 3.6208 3.7854 3.00 5.00 Từ 28 - 40 tuổi 141 3.7766 43041 03625 3.7049 3.8483 2.83 5.00 49 4.0952 53684 07669 3.9410 4.2494 3.00 5.00 314 3.8004 45607 02574 3.7498 3.8511 2.83 5.00 Dƣới 22 tuổi 28 3.4762 39988 07557 3.3211 3.6312 3.00 4.00 Từ 22 - 27 tuổi 96 3.5764 39950 04077 3.4954 3.6573 3.00 4.50 Từ 28 - 40 tuổi 141 3.5650 41727 03514 3.4955 3.6345 2.67 4.33 49 3.6327 40963 05852 3.5150 3.7503 3.00 4.33 314 3.5711 40899 02308 3.5257 3.6165 2.67 4.50 Dƣới 22 tuổi 28 3.4196 47655 09006 3.2349 3.6044 3.00 5.00 Từ 22 - 27 tuổi 96 3.4401 41318 04217 3.3564 3.5238 3.00 5.00 Từ 28 - 40 tuổi 141 3.5089 51531 04340 3.4231 3.5947 3.00 5.00 49 3.7449 49077 07011 3.6039 3.8859 3.00 4.25 314 3.5167 48779 02753 3.4626 3.5709 3.00 5.00 Dƣới 22 tuổi 28 3.1429 54394 10280 2.9319 3.3538 2.20 4.00 Từ 22 - 27 tuổi 96 3.3167 38789 03959 3.2381 3.3953 2.40 4.00 Từ 28 - 40 tuổi 141 3.0525 56702 04775 2.9581 3.1469 2.00 4.00 49 3.6408 45640 06520 3.5097 3.7719 2.40 4.20 314 3.2331 53901 03042 3.1733 3.2930 2.00 4.20 Trên 40 tuổi Total Trên 40 tuổi Total ĐK Lower Bound 3.7381 Total XH Std Error 28 Trên 40 tuổi NL 95% Confidence Interval for Mean Std Deviation Mean Trên 40 tuổi Total Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig HQ 1.807 310 146 NL 462 310 709 XH 1.663 310 175 ĐK 7.564 310 002 ANOVA Sum of Squares HQ NL XH ĐK Between Groups df Mean Square 5.357 1.786 Within Groups 59.748 310 193 Total 65.104 313 Between Groups 446 149 Within Groups 51.910 310 167 Total 52.356 313 Between Groups 3.387 1.129 Within Groups 71.087 310 229 Total 74.475 313 Between Groups 13.644 4.548 Within Groups 77.292 310 249 Total 90.936 313 F Sig 9.264 000 887 448 4.924 002 18.240 000 Bảng điều khiển “Kinh nghiệm” Descriptives 95% Confidence Interval for Mean N NL XH ĐK Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Chƣa c kinh nghiệm 159 3.5273 40037 03175 3.4645 3.5900 2.67 4.33 Đã c kinh nghiệm 155 3.6161 41412 03326 3.5504 3.6818 3.00 4.50 Total 314 3.5711 40899 02308 3.5257 3.6165 2.67 4.50 Chƣa c kinh nghiệm 159 3.4953 48512 03847 3.4193 3.5713 3.00 5.00 Đã c kinh nghiệm 155 3.5387 49111 03945 3.4608 3.6166 3.00 5.00 Total 314 3.5167 48779 02753 3.4626 3.5709 3.00 5.00 Chƣa c kinh nghiệm 159 3.1560 56194 04456 3.0680 3.2440 2.00 4.20 Đã c kinh nghiệm 155 3.3123 50405 04049 3.2323 3.3922 2.00 4.20 Total 314 3.2331 53901 03042 3.1733 3.2930 2.00 4.20 F Sig Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig NL 1.292 312 257 XH 001 312 970 ĐK 4.905 312 057 ANOVA Sum of Squares NL XH ĐK Between Groups df Mean Square 620 620 Within Groups 51.736 312 166 Total 52.356 313 148 148 Within Groups 74.327 312 238 Total 74.475 313 Between Groups Between Groups 1.917 1.917 Within Groups 89.019 312 285 Total 90.936 313 3.739 049 621 431 6.719 010 Bảng điều khiển “Thu nhập” Descriptives ĐK 95% Confidence Interval for Mean N Std Deviation Mean Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Dƣới triệu 85 2.9435 57785 06268 2.8189 3.0682 2.00 4.00 Từ - triệu 96 3.2229 39563 04038 3.1428 3.3031 2.40 4.00 Từ - 10 triệu 116 3.3793 51373 04770 3.2848 3.4738 2.20 4.20 17 3.7412 47836 11602 3.4952 3.9871 2.40 4.00 314 3.2331 53901 03042 3.1733 3.2930 2.00 4.20 Trên 10 triệu Total Test of Homogeneity of Variances ĐK Levene Statistic 7.105 df1 df2 Sig 310 060 ANOVA ĐK Sum of Squares df Mean Square Between Groups 14.005 4.668 Within Groups 76.930 310 248 Total 90.936 313 F 18.812 Sig .002 ... Nhận diện nhân tố ảnh hƣởng đến ý định sử dụng dịch vụ MyTV đề xuất mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến ý định sử dụng dịch vụ MyTV khách hàng cá nhân - Đo lƣờng mức độ ảnh hƣởng nhân tố đến... MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 35 2.1 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 35 2.1.1 Cơ sở xây dựng mơ hình nghiên cứu 35 2.1.2 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 36 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN... hình tƣơng tác MyTV khách hàng cá nhân - Đƣa giải pháp kiến nghị nhằm g p phần nâng cao ý định sử dụng dịch vụ MyTV khách hàng cá nhân thành phố Đà Nẵng Câu hỏi nghiên cứu: − Các nhân tố ảnh hƣởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ truyền hình MYTV của khách hàng cá nhân tại thành phố đà nẵng , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ truyền hình MYTV của khách hàng cá nhân tại thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn