031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019

5 22 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:32

031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH LONG KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUN NĂM HỌC 2018–2019 Mơn: TỐN (CHUYÊN) ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Bài (2.0 điểm) �x  x  �1 A�  : � � x x 8 � x  � � x với x  x �4 Tìm giá trị A a) Cho biểu thức x  14  b) Tính giá trị biểu thức A  12  80  32  12  80  32 Bài (1.0 điểm) x   2m   x  m   Cho phương trình (1) ( x ẩn số, m tham số) a) Chứng tỏ phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt với giá trị m x ,x b) Giả sử hai nghiệm phương trình (1) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt Bài (1.5 điểm) x1  x2 thỏa mãn x1  x2  x a) Giải phương trình    12 x  � x  y   36  x  � y  xy   b) Giải hệ phương trình � Bài (1.5 điểm) a) Tìm số tự nhiên x thỏa mãn biểu thức P   x  x  14 x  49 số nguyên tố 2 b) Tìm nghiệm nguyên phương trình x  xy  y  2x  3y  Bài (1.0 điểm) Cho tam giác ABC vuông A có AB  6cm , AC  8cm Các đường phân giác phân giác ngồi góc B cắt đường thẳng AC M N Tính diện tích tam giác BMN Bài (2.0 điểm)  AB  AC  đường cao AH Vẽ đường tròn  O  đường Cho tam giác ABC vng A kính BC Trên cung nhỏ AC lấy điểm E ( E �A , E �C ) cho hai tia AE BC cắt  O  điểm thứ hai D , DE I ; AC cắt BE N Kéo dài AH cắt đường tròn cắt BC M a) Chứng minh MN song song AD b) Chứng minh hai tam giác OME OEI đồng dạng Bài (1.0 điểm) Cho a, b, c số dương Chứng minh rằng: a3 b �a  2 a) a  b a3 b3 c3 a bc   � 2 2 2 ) a  ab  b b  bc  c c  ca  a b HẾT Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Giám thị khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh: SBD: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN VĨNH LONG NĂM HỌC 20182019 Mơn thi: TỐN CHUN HƯỚNG DẪN CHẤM Bài Điểm 2.0 �x  x  �1 A�  : � � x x 8 x 2� x � � a) Cho biểu thức với x  x �4 Tìm giá trị A x  14  Với x  0; x �4 , ta có: �x  x  �1 A�  : � � x x 8 � x  � � x � x3 x 2 �  � x 2 x2 x 4 �        x 2 x 2 x2 x 4 Ta có � �x x 2 x2 x 4 � � x2 x 4   x  3   14     Khi đó, ta có:  x x2 x 4 x  14    2.3    A 0.5   � x  3 5     3 3   24  8    0.25 0.25 b) Tính giá trị biểu thức A  12  80  32  12  80  32  A2  24     Ta có � A  �2     Do A  nên A   x   2m   x  m   Cho phương trình (1) ( x ẩn số, m tham số) a) Chứng tỏ phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt với giá trị m ac   m  1  Ta có nên phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt trái dấu với giá trị m x ,x b) Giả sử hai nghiệm phương trình (1) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1  x2 thỏa mãn x1  x2  0.5 0.25 0.25 1.0 0.25 Do phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt trái dấu x  x2  Suy , � x1   x1 , x2  x2 x1  x2 0.25 � x1  x2  �   x1  x2   � 2m   � m  3 x a) Giải phương trình 0.25 0.25 1.5    12 x  Biến đổi tương đương phương trình ta x    12 x  � x  18 x  81  12 x  0.25 � x  18 x  81  36 x  12 x  �  x     x  1 2 2 � � x2   x  x2  6x   x2 � � �2 � �2 �� x=4 x   6 x  � x  x  10  � � 0.5 S   2; 4 Vậy phương trình cho có tập nghiệm � x  y   36  x  � y  xy   b) Giải hệ phương trình � � x  y   36  x  (1) � y  xy   (2) x  y  � Điều kiện , ta có � 0.25 Phương trình (2) �  y  x  x  36 �2 x  y   2x  y    y  x   � � � 2y  x  Suy (1) � �x  �� �y  thỏa điều kiện Vậy hệ phương trình có nghiệm �x  � �y  0.25 0.25 1.5 a) Tìm số tự nhiên x thỏa mãn biểu thức P   x  x  14 x  49 số nguyên tố P    x  x2    x  x2  0.25 Ta có  x  x  x3 � � x2  x   � � x  2 (L) � Vì P số nguyên tố nên  x  x  Vậy x  � P  19 (thỏa mãn) 0.5 2 b) Tìm nghiệm nguyên phương trình x  xy  y  x  y  x  xy  y  x  y  � x   y   x  y  y    1    y     y  y    3 y  y   1 Để phương tình 0.5 có nghiệm  �0 � 3 y  y  �0 � y  y  �0 � 2 �y � Vì y nguyên nên y  2 y  1  1 � x  � x  Với y  2 , 0.25 x 1 �  1 � x  x  � � x0 � Với y  1 ,  0; 2  ,  0; 1 ,  1; 1 Vậy nghiệm phương trình: Cho tam giác ABC vng A có AB  6cm , AC  8cm Các đường phân giác phân giác ngồi góc B cắt đường thẳng AC M N Tính diện tích tam giác BMN 1.0 0.25 ABC vuông A � BC  AB  AC � BC  10(cm) MA MC �  BA BC BM đường phân giác ABC Áp dụng tính chất dãy tỉ số ta có: MA MC MA  MC AC      BA BC BA  BC BA  BC  10 � MA  3(cm) NA NC �  BN đường phân giác ABC BA BC Áp dụng tính chất dãy tỉ số ta có: NA NC NC  NA AC     2 � NA  12(cm) BA BC BC  BA BC  BA 10  NM  NA  MA  15(cm) S BMN  BA.NM  45 (cm )  AB  AC  đường cao AH Vẽ đường tròn  O  Cho tam giác ABC vng A đường kính BC Trên cung nhỏ AC lấy điểm E ( E �A , E �C ) cho hai tia AE BC cắt I ; AC cắt BE N Kéo dài AH cắt đường tròn  O  điểm thứ hai D , DE cắt BC M a) Chứng minh MN song song AD 0.25 0.25 0.25 2.0 Chứng minh tứ giác MNEC nội tiếp � �  900 NEC  900 � NMC 0.5 0.25 Ta có MN  BC , AD  BC suy MN / / AD b) Chứng minh OME ∽ OEI Gọi F giao điểm OE với đường tròn (O) ( F khác E ) � � � � Ta có BOF  EOC � EC  BF �  s�FD �  s�BD �  s�BF � DEF 2 �  s�AB �  s�EC � AIB (tính chất góc có đỉnh bên ngồi đường tròn) � � Suy AIB  DEF Xét hai tam giác OME OEI � EOI chung � � � OME ∽ OEI EIO  MEO Cho a, b, c số dương Chứng minh rằng:     a3 b �a  2 a) a  b a b3 c3 a bc   � 2 2 2 b) a  ab  b b  bc  c c  ca  a a ( a  b )  ab ab ab b a �a  a  2 2 a b a b 2ab a) Ta có : a  b b3 c c3 a � b  �c  2 2 , c a b) Tương tự theo câu a), ta có: b  c Cộng vế theo vế ba bất đẳng thức ta có: a3 b3 c3 a bc   � 2 2 2 a b b c c a 3 a a a �  2 2 a b a  ab  b a  b2 a2   b2 Ta có: a3 b3 b3 b3 �  2 b2  c b  bc  c b c 2 b  c Và 3 c c c3 �  c2  a2 c  ac  a c2  a2 2 c  a Cộng vế theo vế ba bất đẳng thức ta có: a3 b3 c3 � a3 b3 c3 � a  b  c   �   � �� a  ab  b b  bc  c c  ca  a �a  b b  c c  a � HẾT./ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.0 0.25 0.25 0.5 ... tên thí sinh: SBD: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN VĨNH LONG NĂM HỌC 2018 – 2019 Mơn thi: TỐN CHUN HƯỚNG DẪN CHẤM Bài Điểm 2.0 �x  x  �1 A�  : � � x... vuông A � BC  AB  AC � BC  10( cm) MA MC �  BA BC BM đường phân giác ABC Áp dụng tính chất dãy tỉ số ta có: MA MC MA  MC AC      BA BC BA  BC BA  BC  10 � MA  3(cm) NA NC �  BN...  x     x  1 2 2 � � x2   x  x2  6x   x2 � � �2 � �2 �� x=4 x   6 x  � x  x  10  � � 0.5 S   2; 4 Vậy phương trình cho có tập nghiệm � x  y   36  x  � y  xy   b)
- Xem thêm -

Xem thêm: 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019, 031 toán vào 10 chuyên vĩnh long 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn