Chính sách marketing cho sản phẩm nước bổ dưỡng sâm ngọc linh tại công ty cổ phần thương mại dược sâm ngọc linh quảng nam

265 31 0
  • Loading ...
1/265 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:32

B GIÁO DC VÀ ÐÀO TO Ð I HC ÐÀ NNG NGUYN TH HỒI THANH CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SN PHM NƯ CBD NG SÂM NGC LINH T I CÔNG TY C PH N THƯƠNG M I D C - SÂM NGC LINH QUNG NAM LU ᄂ N VĂN TH C SĨ QUN TR KINH DOANH Nng - Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÐÀO TO Ð I HC ÐÀ NNG NGUYN TH HỒI THANH CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SN PHM NƯ CBD NG SÂM NGC LINH T I CÔNG TY C PH N THƯƠNG M I D C - SÂM NGC LINH QUNG NAM Chuyên ngành: Qu ᄂ n tr kinh doanh Mã s : 60.34.01.02 LU ᄂ N VĂN TH C SĨ QUN TR KINH DOANH Ng i h ng dn khoa hc : GS.TS Nguyn Tr ng Sơn Nng - Năm 2015 LI CAM OAN Tơi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi Nguyn Th Hoài Thanh DANH MC CÁC CH- VIT T T CD L :Ch d ᄂ n a lý GDP :Tng sn phm n ᄂ c GDP :Th ᄂ c hành tt phân phi thuc GLP :H thng an tồn cht l ng phòng thí nghim GMP :Th ᄂ c hành tt sn xut thuc GSP :Th ᄂ c hành tt bo qun thuc GPP :Th ᄂ c hành tt qun lý nhà thuc HACCP : KCS :Kim tra cht l ng OECD :T chc Hp tác Phát trin Kinh t Quasapharco : Phân tích mi nguy kim sốt im t ᄂ i hn Cơng ty C ph-n Thương mi – D c – Sâm Ng c Linh Qung Nam DANH MC TÀI LI2U THAM KHO [1] B# Y t (2014), Thông tư “Quy ᄂ nh v" qun lý thc phm chc năng”, Hà N#i [2] Công ty C ph-n – Thương mi – D c – Sâm Ng c Linh Qung Nam (2011 – 2013), Báo cáo tài [3] PGS.TS Lê Th Gi ᄂ i – TS Nguyn Xuân Lãn (2012), Qun tr ᄂ Marketing - ᄂ nh h ng giá tr ᄂ, NXB Lao #ng Xã h#i, Hà N#i [4] Hàn Phi Hi (2013), Chính sách Marketing sn phm ng ti Cơng ty C ph ᄂ n ng Kontum, Tr *ng i h c Kinh t ihc NKng [5] Hip h#i Th ᄂ c phm chc Vit Nam (2013), Chin l c phát trin thc phm chc giai on 2013-2020 t ᄂ m nhìn 2030, Hà N#i [6] Philip Kotler (2009), Qun tr ᄂ Marketing, NXB Lao #ng Xã h#i, Hà N#i [7] Phm ình Luyn, E Quang Dương (2010) “Kho sát s ᄂ hiu bit v( th ᄂ c phm chc c!a ng *i bán, ng *i tiêu dùng nh h ᄂ ng vic qun lý thông tin qung cáo”, Y hc Thành ph H& Chí Minh, T)p 14, (s 4), trang 206 -214 [8] ,ng Ng c Phái, Nguyn Như Chính, Nguyn Minh c, Tr-n Th Vy C-m, Lê Th Trung, Nguyn Minh Cang (2002), “Tình hình tr"ng tr t – phát trin Sâm Vit Nam m#t s kt qu nghiên cu v( Sâm tr"ng”, Nghiên cu Y hc, T)p 6, (Ph' bn s 1), trang 12 – 17 [9] SH Nông nghip phát trin nông thôn t nh Qung Nam (2015), Quy hoch bo t&n phát trin Sâm Ngc Linh ᄂ a bàn huyn Nam Trà My, t(nh Qung Nam giai on 2014 – 2020, Qung Nam [10] TS Phan Thăng (2007), Marketing bn, NXB Thng Kê, Hà N#i [11] Nguyn ình Th - Nguyn Mai Trang (2008), Nguyên lý Marketing, NXB HQG TP.HCM, TP.H" Chí Minh [12] Tr-n Anh Tun (2014), Hồn thin sách Marketing cho sn phm phân bón NPK ti Cơng ty c ph ᄂ n phân bón d ᄂ ch v tng h p Bình ᄂ nh, Tr *ng i h c Kinh t ihc NKng Các website [13] http://quasapharco.com.vn [14] http://strategy.vn [15] http://namtramy.gov.vn [16] http://www.nielsen.com [17] http://www.tapchitaichinh.vn PH LC Ph< lC LINH TI CÔNG TY C PHAN THƯƠNG MI – DƯBC – SÂM NG>C LINH QU:NG NAM 72 3.4.1 Chính sách sn phm 72 3.4.2 Chính sách giá... 56 CHƯƠNG XÂY D.NG CHÍNH SÁCH MARKETING CHO SN PHM NƯ C B NG SÂM NGC LINH C/A CÔNG TY C PH D N THƯƠNG M I – D C – SÂM NGC LINH QUNG NAM 57 3.1 MC TIÊU PHÁT TRI9N C?A CÔNG TY GIAI ON 2014 – 2016... ng sách Marketing doanh nghip 3 Chương 2: Th ᄂ c trng sách Marketing cho sn phm n ᄂ c b d +ng Sâm Ng c Linh ti Công ty C ph-n Thương Mi - D c - Sâm Ng c Linh Qung Nam Chương 3: Xây d ᄂ ng sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách marketing cho sản phẩm nước bổ dưỡng sâm ngọc linh tại công ty cổ phần thương mại dược sâm ngọc linh quảng nam , Chính sách marketing cho sản phẩm nước bổ dưỡng sâm ngọc linh tại công ty cổ phần thương mại dược sâm ngọc linh quảng nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn