Phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng NN PTNN đắk lăk, phòng giao dịch hòa bình

104 16 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HỒI TRANG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN ĐẮK LẮK, PHỊNG GIAO DỊCH HỊA BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HỒI TRANG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN ĐẮK LẮK, PHỊNG GIAO DỊCH HỊA BÌNH Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết phương án luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Người cam đoan NGUYỄN THỊ HỒI TRANG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn Phương pháp nghiên cứu Kết cấu chương Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN 1.1 HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm vốn huy động vốn 1.1.2.Vai trò nguồn vốn huy động vốn 1.1.3 Các hình thức huy động vốn 1.2 NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NH NNo& PTNT ĐĂK LĂK - PGD HỊA BÌNH 15 1.2.1 Phân tích mơi trường huy động vốn 15 1.2.2 Phân tích mục tiêu cơng tác huy động vốn 17 1.2.3 Phân tích biện pháp tiến hành huy động vốn 19 1.2.4 Phân tích tiêu nguồn vốn sử dụng vốn 25 1.2.5 Phân tích rủi ro liên quan đến tình hình huy động vốn: 25 1.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NH No & PTNT ĐĂK LĂK - PGD HỊA BÌNH 26 1.3.1 Sự phát triển kinh tế 26 1.3.2 Thị trường chứng khoán 27 1.3.3 Lãi suất 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNo & PTNT ĐĂKLĂK- PGD HÒA BÌNH 31 2.1 ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHNNo & PTNT ĐĂKLĂK - PGD HỊA BÌNH 31 2.1.1 Khái quát chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Đăk Lăk-PGD Hòa Bình 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động NHNo & PTNT ĐăkLăk - PGD Hòa Bìnhphận nhiệm vụ 34 2.1.3 Chức loại hình hoạt động 36 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng năm 37 2.1.5 Định hướng hoạt động năm 2015 43 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NH No&PTNN ĐẮK LẮK PGD HỊA BÌNH 44 2.2.1 Phân tích mơi trường huy động vốn 44 2.2.2 Phân tích tình hình tăng trưởng huy động vốn 55 2.2.3 Phân tích biên pháp tiến hành huy động vốn 59 2.2.4 Phân tích tiêu nguồn vốn huy động vốn 67 2.2.5 Phân tích rủi ro liên quan đến tình hình huy động vốn 73 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN ĐĂK LĂKPHỊNG GIAO DỊCH HỊA BÌNH 76 2.3.1 Những kết đạt 76 2.3.2 Những mặt tồn 76 2.3.3 Nguyên nhân 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 78 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN ĐĂKLĂK - PGD HỊA BÌNH 79 3.1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐĂKLĂK - PGD HỊA BÌNH 79 3.1.1 Giải pháp lãi suất 79 3.1.2 Công nghệ 81 3.1.3 Đa dạng hố hình thức huy đọnĝ vốn dịch vụ 82 3.1.4 Đào tạo nguồn nhân lực 84 3.1.5 Marketing Ngân hàng 86 3.1.6 Cơ sở vạt̂ chất 89 3.2 KIẾN NGHỊ 89 3.2.1 Đối với Nhà Nước 89 3.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 90 3.2.3 Đối với Hội sở 91 3.2.4 Đối với NHNo PTNN Đăk Lăk - Pgd Hồ Bình 92 3.2.5 Đối với NHNo&PTNT Việt Nam 93 KẾT LUẬN CHƯƠNG 94 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HĐ : Huy động KBNN : Kho Bạc Nhà nước NH : Ngân hàng NHNo&PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn NHTM : Ngân hàng Thương mại NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTW : Ngân hàng Trung ương TCTD : Tổ chức tín dụng TG : Tiền gửi VHĐ : Vốn huy động DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng 2.1 Thu nhập, chi phí, lợi nhuận ngân hàng qua ba năm 39 2.2 Tổng hợp nguồn vốn qua ba năm 57 2.3 Tình hình tổng nguồn vốn qua ba năm 58 2.4 Nguồn vốn phân theo kỳ hạn 60 2.5 Nguồn vốn huy động phân theo thành phần kinh tế 63 2.6 Nguồn vốn huy động phân theo loại tiền tệ 66 2.7 Đánh giá vốn huy động/ tổng nguồn vốn 68 2.8 Đánh giá vốn huy động/ tổng dư nợ 70 2.9 Thu nhập lãi chi phí lãi 72 2.10 Nguồn vốn tài sản nhạy cảm với lãi xuất qua ba năm 73 2.11 Hệ số đánh giá rủi ro lãi xuất ngân hàng 74 2.12 Hệ số khoản ngân hàng 75 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Để hội nhập cách tự tin với kinh tế Thế Giới sau gia nhập WTO, từ năm trước gia nhập Việt Nam có bước chuẩn bị quan trọng sách kinh tế lẫn sách xã hội, mà đặc biệt sách liên quan đến Kinh tế - Tài Ngân hàng, từ trước đến hệ thống Ngân hàng Việt Nam đứng giám sát Nhà nước (Chính Phủ), hoạt động Ngân hàng cần đến điều tiết từ Chính Phủ Trong thời gian qua - thời kỳ suy thối kinh tế tồn giới, với sách kiềm chế lạm phát trọn gói từ Chính phủ tác động lên thị trường tài Việt Nam, giúp cho thị trường tài kinh tế Việt Nam ổn định so với nước khu vực giới, thể rõ hệ thống Ngân hàng Ngân hàng với sách “ Huy động vốn” kênh kiềm chế lạm phát hiệu vĩ mô kinh tế mà thời gian ngắn đốn, tâm Chính phủ lãi suất huy động vốn cho vay Ngân hàng khơng ngừng thay đổi, chí thay đổi Việc thay đổi lãi suất cho vay theo hướng tăng dần tác động không nhỏ đến tâm lý người dân hệ lượng tiền mặt huy động Ngân hàng tăng giảm thất thường tâm lý muốn kiếm lời dân mà lượng tiền dân chưa huy động chưa cao Qua thời gian biến động lãi suất cho ta thấy rõ tính chuyên nghiệp văn hóa kinh doanh lĩnh vực Ngân hàng chưa thực tiến kịp với thời buổi kinh tế thị trường Bên cạnh việc huy động nguồn vốn việc sử dụng nguồn vốn để mang lại hiệu vấn đề quan trọng mà Nhà nước (Chính phủ) Ngân hàng quan tâm, nhằm thúc đẩy kinh tế nước phát triển trở thành vấn đề nóng hổi thu hút quan tâm nhà nghiên cứu kinh tế nhà quản lý Không huy động nguồn vốn từ nước mà cần phải huy động nguồn vốn từ nước ngoài, từ nhà đầu tư mạnh mà muốn mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh Việt Nam để nguồn tiền từ ngồi nước ln dồi Cùng với đổi đất nước, ngành Ngân hàng tự cải biến lấy để phù hợp với phát triển kinh tế, hệ thống Ngân hàng bước hoàn thiện tổ chức, chế nghiệp vụ, mở rộng hình thức kinh doanh,… Thành công bật ngành Ngân hàng thời gian qua cung cấp cho kinh tế lượng vốn lớn nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, xây dựng sở hạ tầng… Trong NHNo & PTNT Đăk Lăk - PGD Hòa Bình với hoạt động chủ yếu lĩnh vực Nông nghiệp Nông thôn Cũng Ngân hàng thương mại khác, Ngân hàng quan tâm đến nguồn vốn huy động từ kinh tế để tiến hành hoạt động kinh doanh Thấy tầm quan trọng nguồn vốn huy động hoạt động Ngân hàng Trong trình nghiên cứu hoạt động chi nhánh em chọn đề tàiPhân tích tình hình huy động vốn NHNo & PTNT Đăk Lăk - PGD Hòa Bình” Mục đích nghiên cứu Phân tích tình hình huy động vốn NHNo & PTNT Đăk Lăk - PGD Hòa Bình nhằm giúp cho Ngân hàng cạnh tranh với đối thủ khác địa bàn kinh tế Phân tích tình hình huy động vốn cụ thể phân tích kết huy động vốn Ngân hàng giai đoạn 2012-2014 Từ đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn NHNo & PTNT Đăk Lăk - PGD Hòa Bình 84 - Kết hợp huy động cho vay, để khuyến khích khách hàng gửi tiền ngân hàng nhằm tăng doanh số huy động loại tiền gửi tốn Ngồi cần tăng cường cung cấp dịch vụ - Cần gắn kết giửa tiền gửi huy động dân cư với tín dụng tiêu dùng - Thường xuyên nghiên cứu thị trường để đưa sản phẩm phù hợp, chẳng hạn hình thức huy động vốn vàng Thời gian qua giá vàng biến động mạnh nên nhiều người thích tích trữ vàng rút tiền để mua vàng, có hình thức huy động vàng tương lai ngân hàng tăng doanh số huy động Do hình thức đáp ứng nhu cầu người dân vừa tích trữ vàng mà vừa sinh lời số vàng nhàn rỗi - Nghiên cứu áp dụng hình thức tiết kiệm linh hoạt tiết kiệm tuổi già, tiết kiệm tích lũy hình thức bảo hiểm tuổi già, bảo hiểm nhân thọ công ty bảo hiểm Hình thức với BHXH đảm bảo sống người già, an toàn hưu - Cần kết hợp bán chéo dịch vụ ngân hàng để làm tảng cho công tác huy động vốn vừa tăng thêm nguồn thu cho ngân hàng - Thông qua kho bạc để chuyển lương, thu thuế, tiền điện, tiền nước, bảo hiểm xã hội để tăng nguồn vốn không kỳ hạn - Kết hợp với ngân hàng sách để mở thẻ lập nghiệp - Cải tiến hình thức trả lãi, thay phải đến ngân hàng rút lãi định kỳ, khách hàng rút qua thẻ máy ATM Mặt khác ngân hàng kết hợp dịch vụ thẻ huy động vốn, điều kiện thuận lợi có con, em học xa dùng lãi để chuyển thẳng mà làm thủ tục gửi tiền lần 3.1.4 Đào tạo nguồn nhân lực Bố trí đội ngũ cán nhiệt tình, ngồi khả chun mơn vững vàng 85 phải có tính quần chúng để làm việc phận trực tiếp giao dịch với khách hàng Tăng cường kiểm tra việc đặt bảng dẫn phòng ban, nghiệp vụ, bảng thông báo hướng dẫn chi tiết thủ tục cần thiết liên quan đến việc gửi tiền, rút tiền, làm giấy uỷ nhiệm lãnh tiền, báo sổ , để khách hàng tự tìm hiểu, nắm vững chuẩn bị trước cho tốt, tránh cho khách hàng yêu cầu giải thích nhiều, đỡ tốn thời gian cho Ngân hàng khách hàng Ngân hàng cần cải thiện tờ bướm giới thiệu sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, tờ bướm cần đưa biểu phí dịch vụ giúp cho khách hàng dễ dàng tìm hiểu, so sánh chọn lựa dịch vụ Mỗi Ngân hàng đưa hình thức huy động vốn Ngân hàng nên thông báo rõ yếu tố liên quan có thời hạn, lãi suất, thủ tục rút vốn, lĩnh lãi , phải niêm yết nơi mà người đọc thấy, đồng thời nên bố trí cán thường xuyên túc trực để giải đáp khúc mắc, hướng dẫn trực tiếp làm số việc để giúp khách hàng nhanh chóng phục vụ Thường xuyên mở lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cán làm công tác huy động vốn để họ nắm vững khía cạnh cách sâu sắc để lí giải cho khách hàng vấn đề mà họ chưa hiểu Với hướng dẫn nhiệt tình nhân viên Ngân hàng giúp cho khách hàng cảm thấy quan tâm giải toả tâm lí e ngại khiến họ đến Ngân hàng cách tự nhiên, cởi mở thân thiện Ngân hàng cần có sách khuyến khích tồn nhân viên Ngân hàng tham gia vào việc tìm kiếm khách hàng cho Ngân hàng thị trường sẵn có Ngân hàng cần tạo nguồn động lực thúc đẩy nhân viên nhiệt tình cơng tác huy động vốn Để nhân viên Ngân hàngđộng lực cần đảm bảo nhu cầu sống họ, có 86 sách động viên nhân viên khen thưởng, chăm lo đời sống vật chất tinh thần nhân viên 3.1.5 Marketing Ngân hàng Quảng bá sản phẩm dịch vụ hoạt động thu hút quan tâm nhiều khách hàng thị trường Công tác quảng bá tiếp thị sản phẩm dịch vụ không sản mà sản phẩm có, đại phận khách hàng chưa biết sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng cung cấp - Đổi công tác tiếp thị khách hàng quảng bá sản phẩm tới khách hàng với tinh thần làm cho khách hàng biết sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tiếp cận trực tiếp đến khách hàng - Nghiên cứu đặc thù kinh tế nơi để có hình thức tiếp thị, quảng bá sản phẩm phù hợp tương ứng với loại khách hàng.ở thị trường cách phù hợp - Tận dụng lợi cán công nhân viên đông đảo để quảng bá, sản phẩm dịch vụ ngân hàng (thông qua người thân, bạn bè ) Đây kênh truyền thông thực với chi phí thấp mà hiệu lại cáo, tạo tin tưởng cho khách hàng từ đầu - Tập trung giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng với nội dung hình ảnh rõ ràng, dể hiểu nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng - Thực hoạt động marketing trực tiếp như: gửi thư, tờ rơi đến khách hàng, gửi lời giới thiệu ngân hàng sản phẩm dịch vụ đến khách hàng, giải đáp truyền thanh, truyền hình, tổ chức hội nghị khách hàng , tăng cường hoạt động tài trợ, từ thiện, thực hoạt động khuyến mại cung cấp sản phẩm dịch vụ phải tuân theo quy định ngân hàng nhà nước hình thức khuyến - Ngân hàng cần kết hợp khuyến mại quảng cáo Đối với khách 87 hàng có lượng tiền lớn gửi vào ngân hàng, thay tặng tiền thưởng ngân hàng thay vào quà thiết kế mang đặc nét đặc trưng NHNo - Ngân hàng cần tạo mối quan hệ thân thiết với tổ chức kinh tế thơng qua hoạt động tín dụng sản phẩm dịch vụ khác ngân hàng toán quốc tế, mua bán ngoại tệ, bảo lãnh, chi trả lương cho công nhân , hay số sách ưu đãi số khách hàng thường xuyên, tín nhiêm để cố mối quan hệ ngân hàng khách hàng Đặc biệt cần tạo mối quan hệ tốt với doanh nghiệp xuất để thu hút nguồn vốn ngoại tệ - Vào dịp lễ tết, ngân hàng cần gửi quà, hoa chúc mừng để tạo mối quan hệ thân thiết khách hàng ngân hàng Đây cách thể quan tâm hiếu khách ngân hàng khách hàng - Đối với khách hàng hàng lần đến với ngân hàng việc tạo ấn tượng quan trọng Vì để tao ấn tượng tốt cần phải có thái độ phục vụ tốt, vui vẻ, nhiệt tình tận tâm Phải xây dựng thái độ phục vụ cho khách hàng đến với ngân hàng cảm nhận điều thành cơng, phục vụ cho họ thấy cần chờ đến - Đối với khách hàng có quan hệ lâu năm với Ngân hàng thì: Giữ tốt mối quan hệ với khách hàng thông qua hoạt động tín dụng, tạo mối quan hệ hai chiều thân thiết Ngân hàng với tổ chức kinh tế Ngân hàng cho tổ chức vay vốn kinh doanh thu kết ngồi việc tốn nợ cho Ngân hàng, họ sử dụng thêm dịch vụ Ngân hàng toán quốc tế, chi trả lương cho công nhân, mua bán ngoại tệ - Để thu hút khách hàng gửi tiền ngân hàng cần tạo mối quan hệ thân thiện với khách hàng khách hàng nhận thấy ngân hàng không 88 nơi giao dịch mà người bạn thân thiết khách hàng Chẳng hạn vào dịp tết người dân thường có tâm lý đổi tiền cũ lấy tiền mới, người có người chưa đến ngân hàng giao dịch Do việc gây ấn tượng cần thiết, nhân tố ảnh hưởng lớn đến cơng tác huy động vốn ngân hàng tương lai Tuy nghiệp vụ khơng mang lợi ích cho ngân hàng có ảnh hưởng đến lợi ích tương lai Nếu ngân hàng có thái độ đón tiếp niềm nở, nhiệt tình phục vụ khách hàng xem công tác quảng cáo không tốn đa số khách hàng người bn bán nhỏ nên khả tuyên truyền xa Tuy có số nghiệp vụ khơng mang lại lợi ích cho Ngân hàng mang lại lợi ích cho Ngân hàng tương lai Chẳng hạn như, dịp tết nhu cầu đổi tiền cũ lấy tiền khách hàng lớn, số khách hàng có người chưa đến Ngân hàng giao dịch Do việc gây ấn tượng với khách hàng cần thiết nhân tố ảnh hưởng lớn đế công tác huy động vốn Ngân hàng tương lai Đẩy mạnh công tác quảng cáo, giới thiệu chương trình Ngân hàng đến với khách hàng thông qua phương tiện truyền thông đại chúng để thu hút nhiều khách hàng đến giao dịch Tăng khả cạnh tranh với Ngân hàng thương mại khác Tóm lại cơng tác marketing nhân tố quan trọng việc thu hút khách hàngngân hàng cần tuyên truyền quảng bá cho đại phận người dân từ thành thị đến nông thôn biết đến sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Cần tăng cường quảng bá thương hiệu ngân hàng với hình ảnh Agribank thân thiện, gần gũi với khách hàng, mang tính cộng đồng, có độ an tồn cao, hoạt động có hiệu có tư vấn tốt cho khách hàng 89 3.1.6 Cơ sở vật chất Cơ sở vật chất khang trang đại có tác động khơng nhỏ đến tâm lý khách hàng tạo tâm lý an tâm khách hàng đến giao dịch NH Chính mà NH phải quan tâm đến vấn đề Tóm lại, hoạt động Ngân hàng trung gian tài quan trọng kinh tế Để đáp ứng nhu cầu vốn cho nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa bàn, Ngân hàng cần phải tiếp tục đa dạng hố sản phẩm huy động, nâng cao tính tiện ích thơng qua chất lượng tính đa dạng sản phẩm Về lâu dài, Ngân hàng phải đạt mục tiêu: cá nhân tổ chức có nguồn tiền chưa sử dụng, tìm kiếm Ngân hàng loại hình huy động phù hợp với mong muốn họ 3.2 KIẾN NGHỊ 3.2.1 Đối với Nhà Nước Tạo môi trường pháp lý đồng ổn định Nhà nước thông qua quan Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp cần xây dựng hệ thống pháp lý đồng Luật Ngân hàng với luật khác (Luật thương mại, Luật doanh nghiệp ) Việc ban hành không tạo niềm tin dân chúng qua luật pháp, mà giúp Ngân hàng hoạt động có hiệu Tạo môi trường tâm lý Yếu tố tâm lý xã hội, trình độ văn hố dân tộc, đất nước có ảnh hưởng đến phương pháp tập trung huy động vốn, vấn đề cần phải tính đến q trình xây dựng sách xây dựng biện pháp huy động vốn phù hợp Chính Nhà nước cần có chương trình giáo dục tun truyền với quy mơ toàn quốc, nhằm làm thay đổi quan điểm người dân việc giữ tiền nhà, xoá bỏ tâm lý e ngại, 90 thích tiêu dùng tích luỹ người dân Qua tạo điều kiện thuận lợi cho công tác huy động vốn hệ thống Ngân hàng Tăng cường biện pháp quản lý Nhà nước doanh nghiệp Một nguyên nhân gây tình trạng nợ hạn Ngân hàng thương mại từ phía doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng Để giảm bớt khó khăn cho Ngân hàng thương mại, Nhà nước cần: Thực kiểm soát quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép thành lập đăng ký kinh doanh doanh nghiệp cho phù hợp với lực thực tế doanh nghiệp Có biện pháp hữu hiệu buộc doanh nghiệp phải chấp hành pháp lệnh kế toán thống kê chế độ kế toán bắt buộc Bảo đảm môi trường kinh tế ổn định Môi trường kinh tế không ổn định gây cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, giảm hiệu huy động sử dụng vốn Ngân hàngNgân hàng Nhà nước cần có biện pháp nhằm đảm bảo môi trường kinh tế ổn định cho hoạt động Ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng Nên có bước đệm giải pháp thiết thực tháo gỡ khó khăn gây có chuyển đổi, điều chỉnh chế, sách liên quan đến tồn hoạt động kinh tế Mặt khác, Nhà nước cần có sách, biện pháp nhằm bảo vệ hoạt động sản xuất kinh doanh nước, sách ngăn chặn hàng nhập lậu 3.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Trong năm trở lại đây, tình hình kinh tế bất ổn, lạm phát liên tục, đồng tiền ngày giá, hoạt động kinh doanh Ngân hàng gặp nhiều khó khăn, Ngân hàng Nhà nước phải liên tục thay đổi công cụ điều hành để giải vấn đề Tuy nhiên, số sách điều hành gây tranh cãi chưa giải triệt để vấn đề chẳng hạn việc ấn định trần lãi suất huy động 14%/năm để tạo điều kiện cho tổ 91 chức tín dụng đưa mặt lãi suất cho vay biên độ 17-19% tránh việc tiền gửi chạy từ Ngân hàng sang Ngân hàng khác Ngân hàng chạy đua lãi suất huy động Thực tế cho thấy nhiều Ngân hàng vượt mức lãi suất huy động trần Ngân hàng Nhà nước ban hành Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước có họp với 12 Ngân hàng thương mại lớn, nội dung mà Ngân hàng Nhà nước công bố có đưa giải pháp “Các tổ chức tín dụng tự giám sát việc thực trần lãi suất huy động vốn, trường hợp phát vi phạm tổ chức tín dụng nào, báo cáo Ngân hàng Nhà nước để xử lý nghiêm, Ngân hàng Nhà nước cụ thể hóa biện pháp xử lý vi phạm công khai phổ biến cho Ngân hàng thương mại” Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước chưa có biện pháp chế tài cụ thể Điều cần thiết trước mắt phải có biện pháp chế tài rõ ràng việc quản lý, phát xử phạt sai phạm Ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà nước cần có văn hướng dẫn thật cụ thể cách đồng việc thực định Từ có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, tránh sai phạm đáng tiếc xảy Ngân hàng Nhà nước cần tạo điều kiện việc liên kết, hợp tác Ngân hàng với nhau, cầu nối NHTM với tổ chức nước Nhằm mục đích hồn thiện cơng nghệ Ngân hàng, Ngân hàng phát triển, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng cách thuận lợi 3.2.3 Đối với Hội sở Thúc đẩy hỗ trợ Chi nhánh việc xử lí nợ tồn đọng để lành mạnh hóa tài chi nhánh Tổ chức thi đua khen thưởng Chi nhánh Tiến hành đơn giản hóa hồ sơ vay vốn, bỏ bớt biểu mẫu không cần thiết đảm bảo pháp luật 92 Tăng cường trang bị thiết bị kỹ thuật cao, đại hóa Ngân hàng Đẩy mạnh công tác quảng cáo, tiếp thị Ngân hàng Giữ vững ổn định tiền tệ với mức lạm phát thấp, ổn định tỷ giá hối đoái với mức khuyến khích xuất Khơng ngừng ban hành, sửa đổi quy chế, thị sâu sắc cho hoạt động hệ thống ngân hàng, đổi hoàn thiện luật Ngân hàng, luật thương mại luật đầu tư nước ngồi cho thơng thống tạo tiền đề phát triển kinh tế đất nước Ngân hàng nhà nước cần tạo điều kiện việc liên kết, hợp tác Ngân hàng với nhau, cầu nối NHTM với tổ chức ngồi nước Nhằm mục đích hồn thiện công nghệ Ngân hàng, Ngân hàng phát triển, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng cách thuận lợi 3.2.4 Đối với NHNN PTNN Đăk Lăk - Pgd Hồ Bình PGD Hồ Bình nên cử cán có chun mơn khảo sát kỹ đặc điểm kinh tế - xã hội xu hướng phát triển tỉnh thời gian tới cách xác khoa học Từ Chi nhánh đề kế hoạch tiếp thị, sâu vào đối tượng, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ngành nghề phù hợp với sách tín dụng chung hệ thống Ngân hàng nên giao tiêu cụ thể cho cán huy động vốn thực nhằm phát huy lực nhân viên Tuỳ người có khả năng, biện pháp tiếp thị, thu hút khách hàng nhiều Mặt khác cách đưa sản phẩm Ngân hàng đến với công chúng hiệu Ngân hàng nên sâu khai thác, khơng ngừng hồn thiện sản phẩm riêng so với NHTM khác để nhắc tới sản phẩm dịch vụ Ngân hàng khách hàng nhắc đến Ngân hàng Nơng nghiệp nhiều 93 Nên có chiến lược kinh doanh trung hạn dài hạn, đặc biệt chiến lược nhân Gắn chiến lược nhân với trường đại học trọng điểm hình thành trung tâm đào tạo Ngân hàng thương mại Nhân viên Ngân hàng người làm việc lĩnh vực dịch vụ cao cấp nên phải đảm bảo tính chun nghiệp lương cao Vì vậy, cần có chế tiền lương phù hợp với trình độ lực cán Hiện tại, máy ATM địa bàn tỉnh hạn chế, nguyên nhân đến việc vốn huy động không kỳ hạn Ngân hàng thấp, cần đầu tư phát triển hệ thống máy ATM nhiều Cần có chiến lược liên doanh, liên kết với xí nghiệp, nhà máy, quan Nhà nước việc rút tiền lương thông qua hệ thống Ngân hàng Sacombank cách nâng cao hiệu huy động vốn, mở rộng thị phần cho Ngân hàng Như vậy, với chức trung gian tài chính, Ngân hàng cần đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động để ngày đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Cũng có nghĩa Ngân hàng ln có giải pháp để huy động nguồn vốn đáp ứng nhu cầu ngày mạnh mẽ thành phần kinh tế ngồi nước góp phần tạo phát triển kinh tế đất nước 3.2.5 Đối với NHNo&PTNT Việt Nam Nên có chương trình thơng tin tun truyền thương hiệu, triển khai thực toàn quốc, thực kịp thời đợt tuyên truyền danh vị mà Ngân hàng nhận Hoàn thiện Website cho NHN0&PTNT Việt Nam để khơng cơng cụ thơng tin tun truyền Ngân hàng mà phương tiện thơng tin liên lạc Ngân hàng với chi nhánh tồn quốc, đặc biệt phận làm cơng tác tiếp thị thông tin tuyên truyền 94 Các sản phẩm dịch vụ chuyển tải chi nhánh thiết phải tập huấn nghiệp vụ để cán tác nghiệp am hiểu tư vấn cho khách hàng sử dụng mang lại hiệu cao Đầu tư thêm sở hạ tầng, trang thiết bị để tạo điều kiện cho công tác phát triển dịch vụ địa bàn góp phần nâng cao khả cạnh tranh ngân hàng lĩnh vực huy động vốn Mạnh dạng phân quyền cho chi nhánh ngân hàng quyền mua sắm tài sản phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh KẾT LUẬN CHƯƠNG Với thực trạng tồn chương 2, chương tác giả đưa giải pháp để giải vấn đề tồn tại, từ hồn thiện hoạt động huy động vốn chi nhánh, đồng thời đưa số kiến nghị với ngân hàng Nhà nước, ngân hàng Hội sở Trung ương ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông Thôn Việt Nam, Pgd Hồ Bình nhằm hỗ trợ tối đa hoạt động huy động vốn ngân hàng chi nhánh 95 KẾT LUẬN Từ lâu hoạt động huy động vốn trở thành hoạt động quan trọng giữ vai trò truyền thống hoạt động kinh doanh NHTM Nguồn vốn huy động vừa giúp Ngân hàng trì hoạt động kinh doanh vừa giúp cho phát triển kinh tế thơng qua việc cung cấp “vốn tín dụng” Với chức trung gian tín dụng chi nhánh NHN0&PTNT Việt Nam huy động cung cấp vốn cho nông dân để mở rộng qui mơ hình thức sản xuất nơng nghiệp, góp phần nâng cao suất sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng nông sản làm tăng thu nhập cho nông dân Các chi nhánh NHN0&PTNT Việt Nam chủ yếu cung cấp vốn cho đối tượng sản xuất nơng nghiệp chủ yếu nhu cầu cho việc sản xuất nông nghiệp thường theo thời vụ NHN0&PTNT ĐắkLắk - PGD Hồ Bình Nguồn vốn huy động NH hình thành từ nhiều nguồn có nhiều đặc điểm khác như: TG tốn, TG có kỳ hạn, TGTK vốn huy động thơng qua phát hành giấy tờ có giá Trên cở sở khái quát lý thuyết nguồn vốn huy động Ngân háng, phương pháp phân tích, số đánh giá để phân tích tình hình huy động vốn NHN0&PTNT chi nhánh năm qua Trong năm vừa qua nguồn vốn huy động tăng qua năm tốc độ chưa cao so với mục tiêu đề Cơ cấu nguồn vốn huy động đáp ứng tương đối nhu cầu sử dụng vốn chi nhánh cho phát triển kinh tế quận hỗ trợ cho huy động cấp Tuy nhiên Ngân hàng chưa làm tốt công tác cân đối nguồn vốn nên làm tăng chi phí sử dụng vốn Ngân hàng Cơ cấu nguồn vốn huy động Ngân hàng không đồng đều; nguồn vốn huy động chủ yếu từ TGTK (chiếm đến 80% 96 tổng nguồn vốn huy động Ngân hàng) dân cư có thời hạn ngắn Ngân hàng chưa thu hút nhiều nguồn vốn trung dài hạn Còn cơng tác sử dụng vốn Ngân hàng làm tốt, dư nợ tín dụng ln tăng trưởng nguồn vốn dần đưa đến nhiều lĩnh vực, ngành nghề kinh tế Với địa bàn Thành phố Bn Ma Thuột nhu cầu vốn lớn để phát triển ngành nông nghiệp truyền thống cà phê, cao su, hồ tiêu Ngân hàng cần phát huy đạt năm qua đẩy mạnh công tác huy động vốn như: đưa nhiều hình thức huy động mới, tăng cường quảng cáo, xây dựng thêm đội ngũ nhân viên, năm tới để mở rộng quy mô nguồn vốn huy động đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển địa bàn góp phần vào phát triển chung kinh tế Với vai trò trung gian tài kinh tế, NHTM đứng tập hợp thu hút nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong kinh tế đem phân phối trở lại cho kinh tế Để hoàn thành tốt vai trò quan trọng đòi hỏi NHTM nói riêng hệ thống Ngân hàng nước ta nói chung phải không ngừng đổi hoạt động, đưa giải pháp biện pháp thích hợp để huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi kinh tế Bên cạnh cần sách biện pháp hỗ trợ cho hoạt động phát triển hệ thống Ngân hàng từ phía Nhà nước nhằm phát huy sức mạnh hệ thống NHTM nói riêng kinh tế nói chung TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] Võ Thị Thúy Anh, Lê Phương Dung (1997), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Tài Chính [2] Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng Thơn ĐăkLăk-PGD Hòa Bình (2010), Báo cáo tổng kết kinh doanh thường niên [3] Lê Hữu Nghĩa (2012), Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thành phố Vũng Tàu Luận văn Thạc sĩ kinh tế Hồ Chí Minh [4] Nguyễn Văn Nhu (2013), Chiến lược huy động vốn ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Trà Vinh Luận văn Thạc sĩ kinh tế Cần Thơ [5] Nguyễn Minh Phong (2014), “Kinh tế Việt Nam năm 2014 chuyển sắc hơn”, Tạp chí ngân hàng, Số 1+2 01/2014:19-21 [6] Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005), Luật doanh nghiệp năm 2005 [7] Nguyễn Văn Thành (2011), Tình hình huy động vốn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh ĐamRông - Lâm Đồng, Luận văn Thạc sĩ kinh tế Đà Lạt [8] Trịnh Quốc Trung (2008), Marketing Ngân hàng, Nhà xuất Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh [9] Bùi Thị Mỹ Xuân (2012), Phân tích tình hình huy động vốn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn ngân hàng BIDV chi nhánh Vĩnh Long Luận văn Thạc sĩ kinh tế Đà Lạt TIẾNG ANH [10] PhilipKotler (2003), Quản trị Marketing, Nhà xuất Thống kê [11] P.S.ROSE (2011), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài ... Nội dung phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng No & PTNT Đăk Lăk-PGD Hòa Bình gì? Những tiêu dùng để đánh giá tình hình huy động vốn? Nhân tố tác động đến tình hình huy động vốn ngân hàng? ... CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN 1.1 HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm vốn huy động vốn 1.1.2.Vai trò nguồn vốn huy động vốn ... Phân tích mơi trường huy động vốn 44 2.2.2 Phân tích tình hình tăng trưởng huy động vốn 55 2.2.3 Phân tích biên pháp tiến hành huy động vốn 59 2.2.4 Phân tích tiêu nguồn vốn huy
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng NN PTNN đắk lăk, phòng giao dịch hòa bình , Phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng NN PTNN đắk lăk, phòng giao dịch hòa bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn