Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng NNPTNT, chi nhánh huyện kroong ana

99 18 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGƠ TRUNG HIẾU PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN KRÔNG ANA Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn NGÔ TRUNG HIẾU MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Các câu hỏi nghiên cứu Phương pháp nhiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 10 1.1.1 Khái niệm Tín dụng Ngân hàng 10 1.1.2 Bản chất Tín dụng Ngân hàng 10 1.1.3 Nguyên tắc Tín dụng Ngân hàng 10 1.1.4 Phân loại Tín dụng Ngân hàng 12 1.1.5 Vai trò Tín dụng 15 1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 16 1.2.1 Tổng quan cho vay Hộ kinh doanh 16 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay HKD NHTM 17 1.3 NỘI DUNG, TIÊU CHÍ, PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 25 1.3.1 Phân tích bối cảnh mơi trường bên ngồi, đặc điểm Ngân hàng có ảnh hưởng đến hoạt động cho vay hộ kinh doanh NH 25 1.3.2 Phân tích cơng tác tổ chức thực trình cho vay hộ kinh doanh NH 26 1.3.3 Phân tích hoạt động NH thực nhằm đạt mục tiêu hoạt động cho vay HKD 26 1.3.4 Phân tích kết hoạt động cho vay HKD Agribank Krông Ana 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN KRÔNG ANA 32 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN KRÔNG ANA 32 2.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Krông Ana 32 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Agribank Krông Ana 36 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HKD TẠI AGRIBANK KRƠNG ANA 40 2.2.1 Bối cảnh chung hoạt động cho vay HKD NHTM năm qua 40 2.2.2 Tổ chức thực quy trình cho vay 44 2.2.3 Phân tích hoạt động Agribank Krông Ana thực cho vay KHD 45 2.2.4 Phân tích kết hoạt động cho vay HKD Agribank Krông Ana 49 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CHO VAY HKD TẠI AGRIBANK KRƠNG ANA 60 2.3.1 Những thành công đạt hoạt động cho vay HKD 60 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN KRÔNG ANA 65 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 65 3.1.1 Định hướng phát triển Kinh tế - Xã hội Tỉnh Đăk Lăk 65 3.1.2 Kết từ việc phân tích thực trạng hoạt động cho vay HKD chi nhánh .66 3.1.3 Định hướng cho vay HKD Agribank Krông Ana bối cảnh thị trường 67 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HKD TẠI AGIBANK KRÔNG ANA 70 3.2.1 Khắc phục điểm thiếu sót, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ 70 3.2.2 Đổi cấu ngành nghề cho vay, đa dạng hóa hình thức cho vay, nâng cao tỷ cho vay trung dài hạn 73 3.2.3 Đảm bảo cạnh tranh mặt lãi suất với TCTD khác địa bàn 73 3.2.4 Đổi hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay HKD .75 3.2.5 Thực sách cạnh tranh, đẩy mạnh quảng cáo phù hợp 79 3.2.6 Tăng cường công tác huy động vốn .81 3.3 KIẾN NGHỊ 81 3.3.1 Kiến nghị với Chính Phủ 81 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 83 3.3.3 Kiến nghị với Agribank 85 3.3.4 Kiến nghị với Chính quyền địa phương .86 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NH NGHĨA TIẾNG VIỆT Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại KH HKD TD Khách hàng Hộ kinh doanh Tín dụng TSTC Tài sản chấp SXKD Sản xuất kinh doanh TSBĐ Tài sản bảo đảm CN Chi nhánh CBTD Cán tín dụng UBND Ủy ban nhân dân CV QHKH Chuyên viên Quan hệ khách hàng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Kết Huy động vốn Agribank Krông Ana 37 2.2 Kết hoạt động Tín dụng Agribank Krơng Ana 38 2.3 Kết tài Agribank Krơng Ana (2011 đến 2013) 41 2.4 Tỷ trọng cho vay HKD Agribank Krơng Ana 50 2.5 Tỷ lệ hồn thành kế hoạch năm cho vay HKD 51 2.6 Số lượng KH HKD dư nợ bình quân/KHD 52 2.7 Thị phần cho vay HKD địa bàn 53 2.8 Cơ cấu dư nợ cho vay HKD theo kỳ hạn 54 2.9 Cơ cấu cho vay HKD theo hình thức bảo đảm tiền vay 55 2.10 Cơ cấu cho vay HKD theo ngành nghề 57 2.11 Phân tích kết tài từ cho vay HKD Agribank Krông Ana 58 2.12 Phân tích kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay HKD 59 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Sau gia nhập WTO, kinh tế Việt Nam có bước chuyển biến phát triển rõ rệt, ngành Ngân hàng đạt thành tựu định như: nâng cao lực tài chính, đẩy mạnh áp dụng công nghệ, quản trị điều hành, phát triển mạng lưới - kênh phân phối hệ thống sản phẩm dịch vụ Tuy nhiên thực lộ trình mở cửa kinh tế theo quy định WTO, số lượng Ngân hàng nước hoạt động Việt Nam tăng lên đáng kể Đây vốn Ngân hàng có tiềm lực tài mạnh, có bề dày kinh nghiệm, chất lượng dịch vụ công nghệ hẳn Ngân hàng nước, tạo nên cạnh tranh gay gắt Ngân hàng việc nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm chiếm thị phần Bên cạnh đó, Việt Nam với kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, với nhiều hình thức sở hữu khác Ngoài thành phần kinh tế nhà nước, liên doanh, liên kết, doanh nghiệp thành phần kinh tế Hộ nước ta chiếm vai trò quan trọng kinh tế nước nhà Kinh tế Hộ hoạt động tất lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có mặt tất địa bàn từ Thành phố đến Nông thôn, đồng bằng, miền núi hải đảo góp phần khơng nhỏ cho GDP hàng năm đảm bảo cho an sinh xã hội Tuy nhiên nói nhu cầu vốn để sản xuất kinh doanh hộ sản xuất kinh doanh nước ta nói chung địa bàn tỉnh Đăk Lăk địa bàn huyện Krơng Ana nói riêng thiếu nhiều, lí Ngân hàng thương mại nhắm đến đối tượng vay nhằm mục tiêu góp phần giúp hộ phát triển sản xuất kinh doanh nhằm mở rộng hoạt động Nhận thức điều Trong năm qua Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh huyện Krông Ana triển khai đẩy mạnh phát triển, mở rộng hoạt động cho vay Hộ kinh doanh đạt thành tựu đáng kể Tỷ lệ cho vay Hộ kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn, góp phần chủ yếu thu nhập Chi nhánh Trong năm vừa qua, hoạt động cho vay Hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Krơng Ana có mức tăng trưởng khá, đạt nhiều thành cơng Tuy nhiên tồn điểm bất cập, hạn chế cần tháo gỡ khắc phục Xuất phát từ nhu cầu trên, chọn đề tài: “Phân tích tình hình cho vay Hộ kinh doanh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn - Chi nhánh huyện Krông Ana” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu:  Hệ thống hóa sở lý luận cho vay Hộ kinh doanh Ngân hàng thương mại  Phân tích tình hình cho vay HKD Ngân hàng Nơng Nghiệp Phát triển Nông thôn – Chi nhánh huyện Krông Ana để đưa đánh giá, nhận định thành công hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay HKD  Trên sở kết phân tích đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm đạt mục tiêu cho vay HKD Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Krông Ana đề thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu:  Đối tượng: Đề tài tập trung nghiên cứu cho vay HKD Agribank Krông Ana Những vấn đề lý luận cho vay HKD thực tiễn cho vay HKD 77 đầy đủ Bộ luật quy định thể Nhà nước, địa phương  Thường xuyên thu thập thông tin biến động thị trường, thông tin mặt đời sống xã hội, diễn biến ngành sản xuất – kinh doanh, thay đổi môi trường kinh tế vĩ mô Nhằm phổ biến lại cho cán nhân viên ngân hàng để đảm bảo CBTD nắm thông tin cần thiết thẩm định cho vay  Tăng cường công tác kiểm tra giám sát ban lãnh đạo quy trình thẩm định CBTD, đảm bảo trình thẩm định cho vay tuân thủ quy trình, quy chế Agribank NHNN Cũng thông qua việc giám sát, kiểm tra để kịp thời phát sai sót bất cập cơng tác thẩm định chi nhánh để từ đưa giải pháp, kiến nghị khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng công tác thẩm định, tái thẩm định nhằm đánh giá lại tài sản đảm bảo theo định kỳ nhằm theo dõi kịp thời biến động tài sản bảo đảm để có điều chỉnh kịp thời Tăng cường kiểm soát, kiểm tra vốn vay, trình sử dụng vốn vay Khách hàng, tiến độ thực dự án xin vay vốn… Cần thiết lập kế hoạch kiểm tra định kỳ kỳ theo quy định với nội dung như:  Quá trình sử dụng vốn vayTình hình thực cam kết theo hợp đồng tín dụng Tình trạng tài sản đảm bảo, tài sản hình thành từ vốn vay, dấu hiệu bất thường liên quan đến tình hình tài phi tài khách hàng  Những nội dung quan trọng nhằm đánh giá khả sử dụng vốn thiện chí trả nợ khách hàng 78 Chi nhánh cần có biện pháp tra, kiểm sốt nhằm kiểm tra tính trung thực cán nghiệp vụ, ngăn chặn biểu trục lợi, có hình thức xử lý nghiêm khắc cán vi phạm, làm ảnh hưởng đến q trình hoạt động đến uy tín NH Tăng cường cơng tác kiểm tra kiểm sốt quy trình nghiệp vụ cán tác nghiệp nhằm hạn chế rủi ro xảy Thường xuyên đào tạo lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ Chỉ lĩnh vực, ngành, khâu công việc có khả phát sinh rủi ro tín dụng Cần phải phân biệt hiểu nội dung công việc so với công việc đo lường rủi ro tín dụng mục đích, phương pháp, cơng cụ tiến hành Mặt khác, việc nhận diện RRTD phải tiến hành tảng thu thập liệu thống kê thu thập qua nhiều năm dựa thông tin hệ thống hóa để có sở liệu thống kê đầy đủ hơn, qua tiến hành phân tích có nhằm nhận diện RRTD Hiện công tác cho vay Agribank Krông Ana dựa nhiều vào bảo tài sản đảm bảo để định cho vay nên CBTD có xu hướng tập trung chủ yếu vào khai thác thông tin tài sản bảo đảm nên việc thu thập thơng tin tồn diện người vay mang tính hình thức Do cần thay đổi nhận thức CBTD việc thu thập thông tin KH cách có hệ thống đầy đủ Ngồi cần có biện pháp kiểm sốt độ tin cậy thông tin cách kiểm tra, đối chiếu, so sánh từ nhiều nguồn khác như: đối tác KH, địa phương KH cư trú… Đồng thời cần tổ chức tốt hệ thống xử lý thông tin, áp dụng phần mềm xử lý thông tin đại, coi trọng công tác lưu trữ thông tin khoa học, bảo mật tốt dễ dàng tiếp cận Tích cực xử lý khoản nợ có vấn đề phát sinh Gắn trách nhiệm quyền lợi CBTD quản lý khoản vay với việc thu hồi nợ xấu Tránh 79 tâm lý ỷ lại vào xử lý từ nguồn trích lập dự phòng rủi ro Áp dụng biện pháp cấu lại nợ sở đánh giá khả thiện chí trả nợ tăng cường biện pháp giám sát Song song với xử lý nợ xấu phải có biện pháp xử lý người có liên quan gây nợ xấu Tùy vào nguyên nhân dẫn đến nợ xấu, cần phải phân định rõ ràng trách nhiệm, mức độ sai phạm, hậu kinh tế - xã hội để có hình thức xử lý thỏa đáng Điều giúp ngăn ngừa nợ xấu phát sinh, giải pháp quan trọng để mở rộng tín dụng an tồn, hiệu Chủ động xử lý tài sản bảo đảm nợ vay Kết hợp với quan có thẩm quyền việc xử lý tài sản bảo đảm khoản vay Tiếp tục đẩy mạnh hình thức bảo tín dụng thích hợp với khoản vay Tăng cường tuyên truyền, giúp KH nắm rõ ueu điểm việc tham gia bảo hiểm Tín dụng Từ phần giảm thiểu rủi ro hoạt động cho vay NH 3.2.5 Thực sách cạnh tranh, đẩy mạnh quảng cáo phù hợp Nghiên cứu xây dựng lựa chọn thực thi số chương trình Marketing có điểm nhấn, tạo dấu ấn riêng nhằm thu hút ý KH Nhằm thu hút KH, giành thị phần, tránh thực ạt, giàn trải khơng có chương trình đủ sức hấp dẫn không gay dược ấn tượng với KH Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, cổ động, coi trọng kênh trực tiếp thông qua mối quan hệ thân nhân, bạn hữu, đối tác nhân viên ngân hàng kênh gián tiếp như: báo chí, đài truyền hình, panơ, áp phích, tờ rơi, tài trợ thi, bắt tay với cơng ty phân bón lớn địa bàn, thường xuyên tổ chức họp, giao lưu Ngân hàng với nhân dân, với quyền địa phương… 80 Phân loại khách hàng HKD theo nhiều tiêu chí: theo quan hệ; theo ngành nghề; theo quy mơ; theo lợi ích đem lại cho NH đặc biệt trọng dến nhóm khách hàng đặc thù hộ người dân tộc thiểu số để có sách khách hàng phù hợp Đảm bảo cung cấp tối đa nhu cầu Khách hàng Cần triển khai nghiên cứu thực đồng sách tổ chức phối hợp tốt sách thu hút quan tâm KH nhằm tăng quy mô dư nợ, khai thác tối đa lợi sản phẩm Vì đối tượng phục vụ Chi nhánh chủ yếu HKD nên cơng tác Marketing, tun truyền đóng vai trò quan trọng Đặc biệt với điều kiện tự nhiên huyện Krông Ana rộng lớn, dân cư thưa thớt, rải rác khơng tập trung Do Agribank Krơng Ana cần phối hợp với NH cấp tạo chủ động định sách xúc tiến Marketing áp dụng đối dịch vụ cho vay HKD nhằm chủ động giới thiệu đến Khách hàng nhanh chóng, đầy đủ mục tiêu, sách Chi nhánh Chính sách truyền thông, cổ động cần thể đặc thù dịch vụ cho vay HKD Cần có riêng chương trình truyền thơng, quảng cáo dành cho sản phẩm hộ kinh doanh với phạm vi đối tượng tiếp nhận chuyên biệt Phương pháp phương tiện thông tin đại chúng phổ biến như: loa đài, phát thanh, truyền hình địa phương, gửi thư trực tiếp đến Khách hàng cần phù hợp với đối tượng tiếp nhận Cần trọng đến công tác chăm sóc khách hàng HDK, định kỳ cần thực phân loại khách hàng, kiểm tra, đánh giá mức độ hài lòng KH dịch vụ NH… để có sách chăm sóc khách hàng phù hợp Qua có điều chỉnh thích hợp phí dịch vụ, chất 81 lượng dịch vụ Xây dựng thường xuyên cập nhật sở liệu khách hàng hộ kinh doanh 3.2.6 Tăng cường công tác huy động vốn Nhằm đảm bảo thực hoạt động Ngân hàng nói chung cho vay HKD nói riêng huy động vốn hoạt động quan trọng Chi nhánh cần có kế hoạch rõ ràng nguồn vốn huy động Đây sở để phát triển hoạt động cho vay nói chung Để tăng cường nguồn vốn huy động Chi nhánh Agribank Krơng Ana cần có giải pháp cụ thể: - Tăng cường huy động vốn từ dân cư, trọng đến công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức tiện ích loạt dịch vụ Ngân hàng Khách hàng gửi tiền Đặc biệt địa bàn xa phòng giao dịch Chi nhánh - Cần đưa sách lãi suất hợp lý Đảm bảo lợi ích cho Ngân hàng Khách hàng Góp phần ổn định nguồn vốn cho vay Ngân hàng - Cần đa dạng hóa hình thức huy động để thu hút tiền gửi từ dân cư Kèm theo sách khuyến mãi, chăm sóc khách hàng phù hợp - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở Nhân viên tầm quan trọng cơng tác huy động vốn Có sách khen thưởng, động viên phù hợp kịp thời cho cán hoàn thành tốt nhiệm vụ để tạo động lực cho đội ngũ Nhân viên việc tìm kiếm Khách hàng 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính Phủ Để hoạt động Agribank Việt Nam nói chung Agribank Krơng Ana nói riêng thuận lợi, đạt mục tiêu đề cách tồn 82 diện Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương Chính Phủ ban ngành đứng đầu có trách nhiệm định hướng, hỗ trợ hoạt động TD phát triển an toàn hiệu hàng động cụ thể hơn: - Giữ vững ổn định môi trường vĩ mô kinh tế, ổn định giá cả, trì tỷ lệ lạm phát mức hợp lý, thực sách kích cầu đầu tư tiêu dùng cần trọng thực hợp lý Nhằm tạo mơi trường Kinh tế - Chính trị - Xã hội ổn định lành mạnh tạo điều kiện cho trình phát triển kinh tế, chất lượng đời sống dân cư cải thiện, khả tiêu dùng cải thiện, đẩy mạnh nhu cầu hàng hóa, dịch vụ kinh, tạo động lực cho hoạt động sản xuất - kinh doanh Hơn nữa, việc có môi trường ổn định giúp cho HDK an tâm tiến hành đầu tư trang thiết bị, sở vật chất giúp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu đa dạng, phong phú hàng hoá dịch vụ tiêu dùng dân cư Đó điều kiện cần thiết để phát triển hoạt động cho vay HKD Tiếp tục thực cải cách thủ tục Hành Xây dựng mơi trường pháp lý thống nhất, chặt chẽ, hoàn thiện hệ thống văn pháp luật có liên quan, cải thiện lực công tác cán địa phương, đội ngũ cán xã, phường Giúp KH dễ dàng hồn tất thủ tục, giấy tờ cần thiết để giao dịch với NH Tạo điều kiện cho TCTD việc tiếp xúc thông tin, việc phối hợp quan chức trình hoạt động chia sẻ thông tin giúp cho việc giải thủ tục hành nhanh gọn, giảm chi phí giao dịch KH Ngân hàng Hiện tại, hoạt động đăng ký giao dịch đảm bảo thiếu liên kết thông tin thái độ bất hợp tác số cán thừa hành làm nản lòng khơng KH Hoạt động Ngân hàng nói chung sản phẩm dịch vụ nói riêng phụ thuộc nhiều vào hành lang pháp lý,vì quan hữu quan 83 cần có chế phối hợp cung cấp thơng tin để việc đánh giá, định tín dụng ngân hàng xác, tránh lựa chọn ngược ảnh hưởng xấu đến hoạt động ngân hàng Các quan tư pháp cần xử lý vấn đề liên quan thủ tục hành tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng việc quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng, quyền sử dụng đất, xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ, đồng thời có biện pháp cần thiết để đảm bảo việc thực thi trách nhiệm dân khách hàng việc thi hành định án liên quan đến hoạt động vay vốn với Ngân hàng Chú trọng tăng cường hợp tác với NHNN việc ban hành định hướng phù hợp việc xử lý nợ xấu tồn đọng trích lập dự phòng rủi ro Qua tạo đồng có hiệu cao cho hoạt động phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Vai trò NHNN quan trọng việc định hướng phát triển ngành Ngân hàng Do NHNN cần nâng cao tính tự chủ độc lập kinh doanh NHTM, hỗ trợ NHTM việc phát triển hoạt động kinh doanh theo định hướng Chính phủ NHNN đặt Tăng cường phối hợp với Chính Phủ, Bộ nhằm hỗ trợ cho hoạt động cho vay nói chung cho vay HKD nói riêng phát triển, tạo hành lang pháp lý thơng thống, đơn giản, sửa đổi hạn chế số luật liên quan đến hoạt động tín dụng luật dân sự, luật TCTD,luật đất đai…nhằm tạo khuôn khổ pháp lý giải vấn đề nảy sinh, tranh chấp trình giải cho vay ngân hàng, góp phần hồn thiện mơi trường pháp lý 84 Đưa nhiều biện pháp, hình thức nhằm hỗ trợ NHTM TCTD đẩy nhanh tiến độ đại hoá hệ thống ngân hàng nghiệp vụ toán tự động qua ngân hàng, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, xác Hỗ trợ phát triển cơng cụ dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt lưu thơng, ban hành sách khuyến khích tốn khơng dùng tiền mặt thu phí rút tiền, giảm thuế tiêu thụ hàng hóa Tăng cường cơng tác tra kiểm tra, giám sát NHNN Có sách khen thưởng chế tài xử phạt nghiêm khắc ngân hàng vi phạm quy định cho vay NHNN, góp phần làm cho phát triển hoạt động cho vay NH vào khuôn khổ, tránh tượng tiêu cực, diễn biến ảnh hưởng xấu đến hoạt động cho vay NHTM ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô Hỗ trợ hoạt động Trung Tâm thơng tin tín dụng (CIC) NHNN Cần đưa chế tài nhằm nâng cao trách nhiệm NHTM việc cung cấp thông tin khách hàng có quan hệ tín dụng cách kịp thời, đầy đủ xác để NHTM khai thác thông tin, làm sở đánh giá lực uy tín khách hàng họ có nhu cầu vay vốn Thông tin thu thập cần phải phân loại, xếp, phân tích trước đưa vào hệ thống lưu trữ, nhằm minh bạch hố thơng tin khách hàng với tổ chức tín dụng, chấm dứt trường hợp cạnh tranh không lành mạnh, che dấu thông tin khách hàng, đảm bảo giảm thiểu rủi ro đến mức thấp cho tổ chức tín dụng Tránh trường hợp đưa thơng tin khơng xác lên hệ thống làm cho hoạt động tra cứu thông tin, đánh giá khách hàng NHTM bị sai lệch Dẫn đến rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng nói chung Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ, đội ngũ lãnh đạo NHTM, định hướng mục tiêu NHNN Chính 85 Phủ Giúp cán nhận thức cần phải rèn luyện, trau dồi kỹ năng, nâng cao trình độ để đáp ứng nhu cầu Hội nhập Tạo kết nối NHTM với Giữa NHTM với TCTD, định chế tài phi ngân hàng khác, nhằm giúp NH thu thập thơng tin Khách hàng thuận thiện, dễ dàng xác Thống số nghiệp vụ cho vay hay sách tín dụng, lãi suất nhằm giảm bớt cạnh tranh không lành mạnh NTHM, TCTD thị trường tài tiền tệ, tạo niềm tin, an tâm cho KH đến với TCTD 3.3.3 Kiến nghị với Agribank Sự đạo giúp đỡ Agribank cấp sách, định hướng đóng vai trò nòng cốt hoạt động Agribank Krông Ana Để hỗ trợ hoạt động cho vay HKD, Agribank cấp cần tiến hành:  Ban hành Quy chế cụ thể quy trình tín dụng cho sản phẩm riêng biệt Khi có quy trình cụ thể, áp dụng cho sản phẩm cho vay riêng biệt tạo thơng suốt trongq trình xét duyệt cho vay, giảm thời gian làm thủ tục vay vốn Khách hàng, tạo điều kiện để Agribank mở rộng hoạt động cho vay  Ban hành lại quy định mức phán cho vay Hiện mức phán Giám đốc Agribank Krông Ana 02 tỷ đồng, Giám đốc phòng giao dịch trực thuộc mức 1,2 tỷ đồng Đây mức phán thấp, không tạo chủ động cong việc Giám đốc Chi nhánh Agribank Krông Ana PGD trực thuộc Khi mức phán phù hợp tạo chủ động, linh hoạt việc phê duyệt cho vay tiền đề quan trọng để phát triển hoạt động cho vay Agribank Krông Ana 86  Tích cực đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển áp dụng công nghệ công việc Hiện Agribank triển khai nhiều chương trình, phần mềm bổ trợ cho công việc tốt Thực tốt mục tiêu tắt - đón đầu việc ứng cụng Công nghệ, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đại Thế Giới nước cách phù hợp vào hoạt động kinh doanh Ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm sức cạnh tranh Agribank với TCTD khác thị trường Tài  Yếu tố Nhân lực phải phát triển nâng cao chất lượng Cần trọng vào khâu đào tạo nhân lực Hiện lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ dẫn đến tiếp thu áp dụng quy định Agribank nhiều hạn chế Điều làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng công việc đội ngũ nhân viên Agribank, đặc biệt đội ngũ nhân viên Chi nhánh, Phòng giao dịch vùng sâu, vùng xa Cần bổ sung thêm CBTD để chi nhánh có đủ nhân lực việc mở rộng hoạt động kinh doanh chi nhánh Tránh trường hợp kiêm nhiệm nhièu vị trí, cơng việc lúc đêr tránh rủi ro hoạt động kinh doanh Ngân hàng 3.3.4 Kiến nghị với Chính quyền địa phương Tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ HKD hồn thiện thủ tuc hành cần thiết cho nhu cầu vay vốn Ngân hàng Đơn giản hóa tăng cường hoạt động đo đạc, cấp giấy chứng nhận giấy tờ sở hữu tài sản, đặc biệt Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền đất HKD Tạo điều kiện để KHD dùng làm tài sản chấp vay vốn Ngân hàng thuận tiện Đảm bảo công ác thẩm định Ngân hàng dễ dàng 87 Khuyến khích thành lập đảm bảo hoạt động tổ nông dân, chi hội phụ nữ, hội niên hiệp hội nghề địa bàn để phát huy vai trò người đại diện, tiếng nói hộ dân địa bàn Là cầu nối thơng tin giúp HKD tiếp cận nhanh chóng với thơng tin sản phẩm, dịch vụ vốn vay Ngân hàng Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương Luận văn chủ yếu nêu mục tiêu kinh doanh Agribank nói chung Agribank Krơng Ana nói riêng Qua đưa giải pháp , kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động cho vay HKD chi nhánh Agribank Krơng Ana Đồng thời có số kiến nghị với Chính phủ, với Agribank với Chính quyền địa phương nới Agribank Krơng Ana đặt trụ sở làm việc nhằm hỗ trợ tối đa cho hoạt động kinh doanh Agribank Krơng Ana nói chung hoạt động cho vay HKD nói riêng 88 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu Luận văn đạt số kết sau:  Hệ thống lại vấn đề lý luận cho vay HKD NHTM  Luận giải vấn đề liên quan đến nội dung phân tích tình hình cho vay nhân tố ảnh hưởng cho vay HKD NHTM  Phân tích tình hình cho vay HKD Agribank Krơng Ana thời gian qua Đưa nhận định thành công hạn chế hoạt động cho vay HKD  Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cho vay HKD Agribank  Đề xuất kiến nghị với Chính Phủ, Ngân hàng nhà nước, Agribank Agribank Krông Ana Nhằm tạo tiền đề để thực triển khai giải pháp đề xuất Hy vọng qua nghiên cứu này, đề tài đóng góp phần nhỏ vào việc giúp Agribank Krơng Ana hoàn thành tốt việc cho vay hộ kinh doanh chi nhánh Từng bước nâng cao lực cạnh tranh để tồn phát triển bền vững Đề tài tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp ý kiến Thầy, Cô Qua xin gửi lời cảm ơn chân đến thầy PGS.TS Lâm Chí Dũng, người tận tình hướng dẫn tơi tồn thành nghiên cứu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Trần Khôi An (2010), Mở rộng tín dụng khu vực kinh tế tư nhân Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi nhánh Quảng Nam, Luận văn Luận văn Thạc sỹ Đại học Đà Nẵng [2] Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2010 ,2011, 2012 [3] Thiều Hữu Chung (2012), Phân tích tình hình cho vay HKD Ngân hàng TMCP Sacombank - Chi nhánh ĐakLak, Đại học Đà Nẵng [4] PGS.TS Phan Thị Cúc, Tín dụng Ngân hàng, NXB Thống kê [5] PGS.TS Phan Thị Cúc, Quản trị Ngân hàng Thương mại, NXB Giao thông Vận tải [6] PGS.TS Lâm Chí Dũng, Giáo trình Kế toán Ngân hàng Thương mại, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng [7] Đỗ Mình Điệp (2011), Nâng cao chất lương tín dụng NHNo&PTNT huyện Phú Bình, Trường ĐH Thái Nguyên [8] Phan Thị Thu Hà, Ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê [9] Nguyễn Minh Kiều, Tín dụng Thẩm định Tín dụng Ngân hang, NXB Tài [10] Nguyễn Minh Kiều, Tiền tệ ngân hang, NXB Thống Kê [11] Cao Sỹ Kiêm, Đổi sách tiền tệ - tín dụng - ngân hàng giai đoạn chuyển sang kinh tế thị trường nước ta, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội [12] TS Nguyễn Minh Kiều, Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hang, NXB Tài Chính [13] Luật Tổ chức tín dụng, Luật số 47/2010/QH 12 Quốc hội [14] Luật Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Chủ tịch Quốc hội [15] Nguyễn Thị Mùi, Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính [16] Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 Chính phủ tổ chức hoạt động ngân hàng thương mại [17] Nghị định số 41/2010 ngày 12/4/2010 Chính Phủ sách tín dụng phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn [18] Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 Chính phủ đăng ký kinh doanh [19] Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Ngân hàng Nhà nước quy chế cho vay Tổ chức tín dụng khách hàng [20] Quyết định 67/1999/QĐ-TTg Thủ tướng phủ ngày 30/3/1999, số sách ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn [21] Ngô Bảo Thiên (2013), Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay Hộ kinh doanh Ngân hàng thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn Thạc sỹ Đại học Đà Nẵng [22] Nguyễn Thị Minh Trang (2012), Mở rộng cho vay hộ sản xuất chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, Luận văn Thạc sỹ [23] Lê Văn Tư, Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, NXB Tài [24] Nguyễn Thanh Văn (2012), Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay quỹ tín dụng Trung Ương, chi nhánh Đắk Lắk [25] Đặng Ngọc Việt (2012), Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân NHTMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Đà Nẵng”, Luận văn Thạc sỹ , Đại học Đà Nẵng [26] Lê Quang Vinh (2011), Mở rộng cho vay kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng, Luận văn Thạc sỹ Đại học Đà Nẵng Trang Web: [27] Website: www.agribank.com.vn [28] Các tạp chí Kinh tế khác trang web ... động cho vay Hộ kinh doanh đạt thành tựu đáng kể Tỷ lệ cho vay Hộ kinh doanh chi m tỷ trọng lớn, góp phần chủ yếu thu nhập Chi nhánh Trong năm vừa qua, hoạt động cho vay Hộ kinh doanh Ngân hàng. ..  Chương 1: Cơ sở lý luận Cho vay Hộ kinh doanh  Chương Phân tích tình hình cho vay Hộ kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Krông Ana  Chương 3: Một số giải... HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Tổng quan cho vay Hộ kinh doanh a Khái niệm cho vay Hộ kinh doanh: Theo Luật dân ngày 14 tháng 06 năm 2005, Hộ kinh doanh (HKD)
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng NNPTNT, chi nhánh huyện kroong ana , Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng NNPTNT, chi nhánh huyện kroong ana

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn