Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành khai khoán niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

129 24 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHÙNG THỊ HẰNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH KHAI KHOÁNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHÙNG THỊ HẰNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH KHAI KHOÁNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành : Kế tốn Mã số : 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN PHÙNG Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Phùng Thị Hằng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH 1.1.TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm cấu trúc tài 1.1.2 Các tiêu phản ánh cấu trúc tài 10 1.1.3 Mối quan hệ cấu trúc tài giá trị doanh nghiệp 12 1.2.CÁC LÝ THUYẾT VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH 15 1.2.1 Quan điểm truyền thống 15 1.2.2 Quan điểm đại 15 1.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 25 1.3.1 Hiệu kinh doanh 28 1.3.2 Rủi ro kinh doanh 29 1.3.3 Cấu trúc tài sản doanh nghiệp 29 1.3.4 Quy mô doanh nghiệp 30 1.3.5 Tốc độ tăng trưởng 32 1.3.6 Thời gian hoạt động 32 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHAI KHỐNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 36 2.1 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU MƠ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHAI KHỐNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 36 2.1.1 Dữ liệu nghiên cứu 36 2.1.2 Giả thiết nghiên cứu 36 2.1.3 Đo lường biến 37 2.1.4 Trình tự tiến hành phân tích 38 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHAI KHỐNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 43 2.2.1 Tổng quan ngành khai khoáng 43 2.2.2 Đặc điểm mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp khai khoáng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 47 2.2.3 Nội dung phân tích mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp khai khống niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 54 2.2.4 Kết nghiên cứu 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 73 CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74 3.1 KẾT LUẬN 74 3.2 KIẾN NGHỊ 76 3.2.1 Đối với Cơ quan Nhà nước 76 3.2.2 Đối với doanh nghiệp khai khoáng 79 3.2.3 Đối với người cho vay 85 KẾT LUẬN CHƯƠNG 87 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Bảng tổng hợp kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài 33 2.1 Kết kiểm định tính phân phối chuẩn 39 2.2 Tình hình chung kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành khai khoáng 45 2.3 Bảng thống kê tỷ suất nợ doanh nghiệp ngành khai khống 47 2.4 Đặc trưng cấu trúc tài doanh nghiệp khai khoáng 48 2.5 Đặc trưng nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài 50 2.6 Đặc điểm cấu trúc tài theo hiệu kinh doanh 51 2.7 Đặc điểm cấu trúc tài theo đòn bẩy kinh doanh 52 2.8 Đặc điểm cấu trúc tài theo cấu trúc tài sản 52 2.9 Đặc điểm cấu trúc tài theo quy mơ doanh nghiệp 53 2.10 Đặc điểm cấu trúc tài theo tốc độ tăng trưởng 53 2.11 Đặc điểm cấu trúc tài theo thời gian hoạt động 54 2.12 Ma trận tương quan biến mơ hình 55 2.13 Hệ số xác định độ phù hợp mơ hình R2 59 2.14 Bảng hệ số xác định mơ hình tỷ suất nợ 61 2.15 Các thơng số thống kê mơ hình tỷ suất nợ 62 2.16 Bảng phân tích ANOVA mơ hình tỷ suất nợ 63 2.17 Bảng hệ số xác định mô hình tỷ suất nợ ngắn hạn 64 2.18 Các thơng số thống kê mơ hình tỷ suất nợ ngắn hạn 65 2.19 Bảng phân tích ANOVA mơ hình tỷ suất nợ ngắn hạn 66 2.20 Bảng hệ số xác định mơ hình tỷ suất nợ dài hạn 67 2.21 Các thơng số thống kê mơ hình tỷ suất nợ dài hạn 68 2.22 Bảng phân tích ANOVA mơ hình tỷ suất nợ dài hạn 69 2.23 Bảng thống kê kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp khai khoáng 70 3.1 Bảng thống kê cơng ty có tỷ suất nợ 40% 75 3.2 Bảng thống kê cơng ty có tỷ suất nợ từ 40% đến 50% 75 3.3 Bảng thống kê cơng ty có tỷ suất nợ từ 50% 76 3.4 Nhu cầu vốn định tài trợ theo chu kỳ sống doanh nghiệp 80 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ 2.1 Tên biểu đồ Cơ cấu nợ vay bình quân Trang 48 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ gia nhập tổ chức thương mại giới WTO, bên cạnh hội phát triển trình liên kết, hội nhập, Việt Nam gặp phải khơng thách thức Các doanh nghiệp Việt Nam phải đương đầu với tình trạng lạm phát, giá thay đổi thường xuyên, sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn dẫn đến thị trường bị thu hẹp, lợi nhuận giảm sút Khai khoáng ngành quan trọng kinh tế Việt Nam Phát biểu Lễ khai mạc Triển lãm Hội thảo quốc tế Mining Vietnam 2014, Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Dương Quang cho biết: “Cơng nghiệp khai khống đóng góp từ 11 – 15% GDP Việt Nam” Theo kết điều tra, đánh giá, thăm dò khống sản nước ta đến phát 5000 mỏ điểm quặng với 60 loại khoáng sản khác Trong năm gần đây, ngành khai khoáng có nhiều đóng góp tích cực việc tạo cải, vật chất cho xã hội, góp phần giải việc làm, nâng cao chất lượng sống cho phận lớn lao động Trong tình hình kinh tế chung, ngành khai khoáng gặp phải khó khăn bất cập q trình phát triển Trên thực tế, quan Nhà nước đối mặt với nhiều khó khăn việc quản lý tài ngun khống sản Cơng nghiệp khai khống mang lại nguồn thu đáng kể cho số địa phương, đòn bẩy quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội Tuy nhiên, việc phát triển khai khoáng làm tăng phụ thuộc vào tài nguyên giảm tính cạnh tranh ngành sản xuất phi khoáng khác Bên cạnh đó, khai khống gây nhiều hệ lụy xung đột nhóm lợi ích xã hội, tham nhũng, suy thối mơi trường nhiều vấn đề xã hội khác Do đó, cơng tác quản lý Nhà nước tài nguyên khoáng sản thường phức tạp PHỤ LỤC 3: MƠ HÌNH HỒI QUY ĐƠN Biến độc lập: Tỷ suất nợ Biến phụ thuộc: Các nhân tố ảnh hưởng Hiệu kinh doanh (ROE) Variables Entered/Removed Model Variables Entered ROE b Variables Removed a Method Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: TSN Model Summary Model R R Square 218 a Adjusted R Square 048 019 Std Error of the Estimate 2354223 a Predictors: (Constant), ROE ANOVA Model b Sum of Squares Regression df Mean Square 094 Residual 1.884 34 Total 1.978 35 F 094 1.696 Sig .202 a 055 a Predictors: (Constant), ROE b Dependent Variable: TSN Coefficients Model Unstandardized Coefficients B (Constant) ROE a Std Error 375 311 a Dependent Variable: TSN 058 239 Standardized Coefficients t Sig Beta 218 6.410 000 1.302 202 Rủi ro kinh doanh (Độ lệch chuẩn ROA) Variables Entered/Removed Model Variables Entered DLCROA b Variables Removed a Method Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: TSN Model Summary Model Std Error R Square Adjusted R Square of the Estimate R 629 a 395 377 1876159 a Predictors: (Constant), DLCROA ANOVA Model Sum of Squares Regression b df Mean Square 782 Residual 1.197 34 Total 1.978 35 F Sig .782 22.205 035 a Predictors: (Constant), DLCROA b Dependent Variable: TSN Coefficients Model Unstandardized Coefficients B (Constant) DLCROA a -.057 -.389 a Dependent Variable: TSN Standardized Coefficients Std Error 108 082 t Sig Beta -.629 -.523 -4.712 604 000 000 a Cấu trúc tài sản Variables Entered/Removed Model Variables Entered CTTS b Variables Removed a Method Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: TSN Model Summary Model R 646 R Square a Adjusted R Square Std Error of the Estimate 417 400 1842133 a Predictors: (Constant), CTTS ANOVA Model Sum of Squares Regression b df Mean Square 825 Residual 1.154 34 Total 1.978 35 F 825 24.300 Sig .000 034 a Predictors: (Constant), CTTS b Dependent Variable: TSN Coefficients Model Unstandardized Coefficients B a (Constant) CTTS a Dependent Variable: TSN Std Error 140 721 067 146 Standardized Coefficients t Sig Beta 2.097 646 4.930 043 000 a Quy mô doanh nghiệp (Doanh thu) Variables Entered/Removed Model Variables Entered DT b Variables Removed a Method Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: TSN Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate 769 a a Predictors: (Constant), 592 580 DT ANOVA Model 1541618 Sum of Squares Regression Residual Total b df Mean Square 1.170 1.170 808 34 024 1.978 35 F Sig 49.245 a Predictors: (Constant), DT b Dependent Variable: TSN Coefficients Model Unstandardized Coefficients B (Constant) a Standardized Coefficients Std Error -1.898 333 206 029 DT a Dependent Variable: TSN t Sig Beta 5.702 769 7.017 000 000 000 a Tốc độ tăng trưởng Variables Entered/Removed Model Variables Entered TDTT b Variables Removed Method a Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: TSN Model Summary Model R 352 R Square Adjusted R Square a a Predictors: (Constant), 124 098 2258258 TDTT ANOVA Model Std Error of the Estimate Sum of Squares Regression b df Mean Square 244 244 Residual 1.734 34 051 Total 1.978 35 F Sig 4.794 036 a Predictors: (Constant), TDTT b Dependent Variable: TSN Coefficients Model Unstandardized Coefficients B (Constant) TDTT Standardized Coefficients Std Error 374 -.143 a Dependent Variable: TSN a 046 065 t Sig Beta -.352 8.190 -2.190 000 036 a Thời gian hoạt động Variables Entered/Removed Model Variables Entered TGHD b Variables Removed a Method Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: TSN Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate 468 a 219 196 2132177 a Predictors: (Constant), TGHD ANOVA Model Sum of Squares Regression b df Mean Square 433 433 Residual 1.546 34 045 Total 1.978 35 F 9.518 Sig .004 a Predictors: (Constant), TGHD b Dependent Variable: TSN Coefficients Model Unstandardized Coefficients B (Constant) TGHD Standardized Coefficients Std Error 019 337 a Dependent Variable: TSN a 138 109 t Sig Beta 468 136 3.085 893 004 a PHỤ LỤC 4: MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI Biến phụ thuộc: Tỷ suất nợ, Tỷ suất nợ ngắn hạn, Tỷ suất nợ dài hạn Biến độc lập: Các nhân tố ảnh hưởng Phương pháp Backward Biến phụ thuộc: Tỷ suất nợ Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate 870a 870b 757 757 707 716 1286537 1266144 868c 754 722 1253043 865d 748 724 1249251 857e 735 719 1261224 a Predictors: (Constant), TGHD, DLCROA, ROE, CTTS, TDTT, DT b Predictors: (Constant), TGHD, DLCROA, CTTS, TDTT, DT c Predictors: (Constant), TGHD, CTTS, TDTT, DT d Predictors: (Constant), CTTS, TDTT, DT e Predictors: (Constant), CTTS, DT ANOVAf Model Sum of Squares df Regression Residual 1.498 480 29 Total 1.978 35 Regression Residual 1.497 481 30 Total 1.978 35 Mean Square F Sig .250 15.088 017 000a 299 18.682 016 000b Regression 1.492 487 31 Total 1.978 35 Regression Residual 1.479 499 32 Total 1.978 35 Regression Residual 1.453 525 33 Total 1.978 35 Residual 000c 373 23.751 016 493 31.590 016 000d 727 45.687 016 000e a Predictors: (Constant), TGHD, DLCROA, ROE, CTTS, TDTT, DT b Predictors: (Constant), TGHD, DLCROA, CTTS, TDTT, DT c Predictors: (Constant), TGHD, CTTS, TDTT, DT d Predictors: (Constant), CTTS, TDTT, DT e Predictors: (Constant), CTTS, DT f Dependent Variable: TSN Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients B (Constant) CTTS DT Std Error Standardized Coefficients t Sig Beta -1.604 458 281 108 -5.707 410 4.219 000 000 164 026 611 000 a Dependent Variable: TSN 6.288 Biến phụ thuộc: Tỷ suất nợ ngắn hạn Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate 665a 665b 442 442 327 349 1042659 1025699 657c 431 358 1018359 625d 390 333 1037907 a Predictors: (Constant), TGHD, DLCROA, ROE, CTTS, TDTT, DT b Predictors: (Constant), TGHD, ROE, CTTS, TDTT, DT c Predictors: (Constant), TGHD, ROE, TDTT, DT d Predictors: (Constant), TGHD, TDTT, DT ANOVAe Model Sum of Squares df Regression Residual 250 315 29 Total 565 35 Regression Residual 250 316 30 Total 565 35 Regression Residual 244 321 31 Total 565 35 Mean Square F Sig .042 011 3.833 006a 050 011 4.747 003b 061 010 5.877 001c Regression 221 074 Residual 345 32 011 Total 565 35 001d 6.825 a Predictors: (Constant), TGHD, DLCROA, ROE, CTTS, TDTT, DT b Predictors: (Constant), TGHD, ROE, CTTS, TDTT, DT c Predictors: (Constant), TGHD, ROE, TDTT, DT d Predictors: (Constant), TGHD, TDTT, DT e Dependent Variable: TSNNH Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients B (Constant) DT Std Error Standardized Coefficients t Sig Beta -.703 077 255 024 -2.760 540 3.171 009 003 TDTT 082 040 379 2.051 049 TGHD 139 072 360 1.915 064 a Dependent Variable: TSNNH Biến phụ thuộc: Tỷ suất nợ dài hạn Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate 586a 585b 343 342 207 232 8400327 8265943 576c 332 246 8191323 553d 305 240 8222096 a Predictors: (Constant), TGHD, DLCROA, ROE, CTTS, TDTT, DT b Predictors: (Constant), DLCROA, ROE, CTTS, TDTT, DT c Predictors: (Constant), ROE, CTTS, TDTT, DT d Predictors: (Constant), CTTS, TDTT, DT ANOVAe Model Sum of Squares df Regression Residual 10.682 20.464 29 Total 31.146 35 Regression Residual 10.648 20.498 30 Total 31.146 35 Regression Residual 10.346 20.800 31 Total 31.146 35 Mean Square F Sig 1.780 706 2.523 043a 2.130 683 3.117 022b 2.586 671 3.855 012c Regression 9.513 3.171 Residual 21.633 32 676 Total 31.146 35 4.691 008d a Predictors: (Constant), TGHD, DLCROA, ROE, CTTS, TDTT, DT b Predictors: (Constant), DLCROA, ROE, CTTS, TDTT, DT c Predictors: (Constant), ROE, CTTS, TDTT, DT d Predictors: (Constant), CTTS, TDTT, DT e Dependent Variable: TSNDH Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients B (Constant) CTTS Std Error -6.994 1.437 2.040 716 DT 475 TDTT 574 a Dependent Variable: TSNDH Standardized Coefficients t Sig Beta -3.428 325 2.008 002 053 190 448 2.505 018 281 356 2.045 049 ... CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHAI KHOÁNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 36 2.1 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU MƠ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN... HỌC ĐÀ NẴNG PHÙNG THỊ HẰNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH KHAI KHOÁNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành : Kế toán Mã... ngành khai khoáng niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Xác định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài doanh nghiệp ngành khai khoáng niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành khai khoán niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành khai khoán niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn