Tổ chức thông tin kế toán quản trị phục vụ ra quyết định kinh doanh ở công ty cổ phần an hưng

121 18 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ THÚY HẰNG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH KINH DOANHCÔNG TY CỔ PHẦN AN HƢNG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ THÚY HẰNG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH KINH DOANHCÔNG TY CỔ PHẦN AN HƯNG Chuyên ngành : Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : PGS.TS Ngô Hà Tấn Đà Nẵng – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa đươc công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Võ Thị Thúy Hằng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải BH&CCDV Bán hàng cung cấp dịch vụ CP Chi phí CP NVL TT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CP NCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CP SXC Chi phí sản xuất chung CP BH Chi phí bán hàng CP QLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp DN Doanh nghiệp HĐKD Hoạt động kinh doanh KTTC Kế tốn tài LN Lợi nhuận TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định SP Sản phẩm SDĐP Số dư đảm phí DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Dự toán số lượng sản phẩm tiêu thụ sản phẩm năm 2014 45 2.2 Dự toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm năm 2014 46 2.3 Dự toán sản xuất sản phẩm năm 2014 47 2.4 Báo cáo quỹ tiền mặt 49 2.5 Báo cáo doanh thu bán chi nhánh, đại lý, cửa 50 bảng hàng 2.6 Báo cáo tình hình thực doanh thu tiêu thụ năm 2014 52 2.7 Phân tích tình hình thực doanh thu tiêu thụ sản 53 phẩm năm 2014 2.8 Báo cáo chi phí năm 2014 (Phụ lục 1) 54 2.9 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (Phụ lục 2) 54 2.10 Dự toán giá thành sản xuất áo sơ mi 59 2.11 Dự toán CPBH & CPQLDN 60 2.12 Bảng quy định bán nợ Công ty 62 2.13 Quy định bán nợ theo đối tượng khách hàng 63 2.14 Dự tốn chi phí sản xuất áo sơ mi 64 2.15 Phân tích chênh lệch hai phương án gia công tự 65 sản xuất 3.1 Báo cáo phân tích giá bán áo sơ mi theo sản lượng tiêu 73 thụ 3.2 Phân loại chi phí theo cách ứng xử (Phụ lục 3) 77 3.3 Dự toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh (Phụ lục 78 4) 3.4 Dự toán chi phí theo cách ứng xử (Phụ lục 5) 79 3.5 Dự toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh 80 3.6 Báo cáo trách nhiệm gắn với trung tâm trách nhiệm 81 3.7 Báo cáo trách nhiệm trung tâm đầu tư 82 3.8 Báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh theo cách ứng xử 83 (Phụ lục 6) 3.9 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 85 3.10 Báo cáo trách nhiệm trung tâm lợi nhuận 85 3.11 Báo cáo tình hình tiêu thụ Cơng ty 87 3.12 Báo cáo tình hình tiêu thụ Cơng ty 88 3.13 Bảng phân tích chi phí theo hai phương án 93 3.14 Bảng phân tích cơng nợ 95 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên sơ đồ Trang 2.1 Sơ đồ tổ chức quản lý Công ty 37 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Cơng ty 40 2.3 Sơ đồ hình thức kế tốn nhật ký chung 42 2.4 Sơ đồ tổ chức báo cáo KTQT Công ty 48 3.1 Sơ đồ xử lý thông tin phận KTQT 71 Cơng ty 3.2 Sơ đồ qui trình thu thập, xử lý, cung cấp 72 thông tin định giá bán áo sơ mi 3.3 Sơ đồ cung cấp phản hồi thông tin phận 76 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm định kinh doanh 1.1.2 Đặc điểm định kinh doanh doanh nghiệp 10 1.1.3 Trình tự định kinh doanh doanh nghiệp 11 1.2 THÔNG TIN KTQT VÀ KỸ THUẬT XỬ LÝ THÔNG TIN KTQT PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 13 1.2.1 Vai trò thơng tin KTQT việc định kinh doanh 13 1.2.2 Các loại thông tin KTQT phục vụ định kinh doanh 16 1.2.3 Tổ chức thông tin KTQT phục vụ định kinh doanh 18 1.2.4 Các kỹ thuật xử lý thông tin KTQT phục vụ định kinh doanh 21 1.3 MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP RA QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH DỰA VÀO THÔNG TIN KTQT 23 1.3.1 Một số định kinh doanh doanh nghiệp 23 1.3.2 Xử lý thông tin KTQT liên quan quan đến số định kinh doanh 288 CHƢƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THÔNG TIN KTQT PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN HƢNG 33 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN AN HƯNG 33 2.1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần An Hưng 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần An Hưng 36 2.1.3 Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần An Hưng 40 2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THÔNG TIN KTQT PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN HƯNG 42 2.2.1 Tổ chức thông tin KTQT Công ty cổ phần An Hưng 42 2.2.2 Các tình định kinh doanh việc tổ chức thơng tin KTQT cho tình Công ty cổ phần An Hưng 55 2.2.3 Đánh giá công tác tổ chức thông tin KTQT phục vụ định Công ty cổ phần An Hưng 65 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THÔNG TIN KTQT PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN HƢNG 70 3.1 HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THU THẬP, XỬ LÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN KTQT PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH KINH DOANHCÔNG TY CỔ PHẦN AN HƯNG 70 3.1.1 Đối với quy trình thu thập, xử lý thơng tin KTQT phục vụ định kinh doanh 70 3.1.2 Đối với quy trình cung cấp thơng tin KTQT phục vụ định kinh doanh 74 3.2 HỒN THIỆN THƠNG TIN KTQT THƠNG QUA VIỆC LẬP DỰ TỐN SẢN XUẤT KINH DOANHCÔNG TY CỔ PHẦN AN HƯNG 77 3.2.1 Phân loại chi phí theo cách ứng xử phục vụ lập dự toán 77 3.2.2 Lập bổ sung dự toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh 77 3.3 HỒN THIỆN THƠNG TIN KTQT QUA CÁC BÁO CÁO PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SXKD Ở CÔNG TY CỔ PHẦN AN HƯNG 80 3.3.1 Trung tâm trách nhiệm báo cáo gắn với trung tâm trách nhiệm 80 3.3.2 Xây dựng báo cáo KTQT gắn với trung tâm trách nhiệm 82 3.4 HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KTQT PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC TÌNH HUỐNG Ở CƠNG TY CỔ PHẦN AN HƯNG 89 3.4.1 Đối với thông tin KTQT phục vụ định giá bán sản phẩm89 3.4.2 Đối với thông tin KTQT phục vụ định tự sản xuất hay th ngồi gia cơng 93 3.4.3 Đối với thông tin KTQT phục vụ định mức tín dụng khách hàng 94 KẾT LUẬN CHUNG 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC 97 KẾT LUẬN CHUNG KTQT cung cấp phần lớn thông tin quan trọng cho nhà quản trị doanh nghiệp trình quản lý, điều hành, định kinh doanh Để có thơng tin thực hữu ích, phù hợp với mục đích nhà quản trị, đòi hỏi doanh nghiệp cần phải có phương pháp tổ chức thông tin KTQT cách khoa học, nhằm tận dụng tốt lợi thông tin cơng tác quản lý nói chung, phục vụ định kinh doanh, thơng tin KTQT nguồn thông tin chủ yếu cho quản trị nội doanh nghiệp Đối với Công ty cổ phần An Hưng, thông tin KTQT thực công cụ đắc lực hỗ trợ cho nhà quản trị công tác quản lý, đặc biệt đưa định kinh doanh Tổ chức thông tin KTQT phục vụ định kinh doanh Công ty vấn đề cần quan tâm nhằm nâng cao lực quản lý, thúc đẩy phát triển Công ty Qua nội dung trình bày, luận văn đạt mục tiêu đặt ra, cụ thể: - Tổng hợp sở lý luận KTQT định kinh doanh làm sở cho phân tích thực trạng tổ chức thơng tin KTQT phục vụ định kinh doanh Công ty cổ phần An Hưng - Nghiên cứu thực trạng tổ chức thông tin KTQT phục vụ định kinh doanh Công ty như: Quyết định giá bán sản phẩm, định sản lượng sản xuất, định hạn mức tín dụng khách hàng - Đề xuất giải pháp hồn thiện tổ chức thơng tin KTQT phục vụ định kinh doanh Công ty Cổ phần An Hưng như: Hồn thiện quy trình thu thập, xử lý cung cấp thơng tin KTQT; Hồn thiện tổ chức thông tin KTQT qua báo cáo KTQT; Hồn thiện tổ chức thơng tin KTQT phục vụ định kinh doanh tình đặt Cơng ty 98 Qua q trình nghiên cứu tổ chức thông tin KTQT phục vụ định kinh doanh Công ty cổ phần An Hưng, tác giả cho việc hồn thiện tổ chức thơng tin KTQT điều cần thiết có ý nghĩa, giúp cho nhà quản trị Cơng ty có đầy đủ thông tin để đánh giá kiểm sốt hoạt động kinh doanh Cơng ty, từ đưa định kinh doanh kịp thời đắn Trong trình thực luận văn, hạn chế kiến thức thời gian, nên luận văn chắn khơng tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến góp ý từ quý Thầy, Cô bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Thị Dương (2014), Tổ chức thông tin kế toán quản trị phục vụ định ngắn hạn Công ty cổ phần xi măng Cosevco Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng [2] Nguyễn Thị Thu Đến (2012), Kế toán quản trị phục vụ việc định doanh nghiệp thương mại qua trường hợp công ty cổ phần ô tô Trường Hải Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng [3] Hồ Phan Minh Đức (2011), Bài giảng thơng tin thích hợp cho việc định, địa http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/ke-toan-quan-tri-bai-8-thongtin-thich-hop-cho-viec-ra-quyet-dinh.502570.html [4] Vũ Quang Kết, 2009, Bài giảng KTQT cho việc định ngắn hạn, địa http://dlib.ptit.edu.vn/bitstream/123456789/472/6/KTQT%20Ch5.pdf [5] TS Trần Đình Phụng đồng nghiệp, Khoa Kế tốn tài chính, Đại học Tơn Đức Thắng (2009), Kế toán quản trị, Nhà xuất Lao Động [6] TS Đoàn Ngọc Quế đồng nghiệp, Khoa Kế tốn Kiểm tốn, Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh (2009), Kế toán quản trị, Nhà xuất Lao Động [7] Trương Bá Thanh, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng (2008), Kế toán quản trị, NXB Giáo Dục [8] Đoàn Thị Thanh Thảo (2013), , Đại học Đà Nẵng [9] Võ Khắc Thường (tháng 01-02/2013), Ứng dụng kế toán quản trị vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, Tạp chí phát triển hội nhập số (p18) 100 [10] Đồn Xn Tiên (2002), Tổ chức thơng tin kế tốn quản trị tư vấn cho tình định ngắn hạn doanh nghiệp, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Học viện tài chính, Hà Nội [11] THS Bùi Văn Trường, Khoa Kế tốn Kiểm tốn, Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh (2007), Kế toán quản trị, Nhà xuất Xã Hội [12] Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm tốn, Mơ hình tổ chức Kế tốn quản trị số nước giới ngày 20/08/2011, địa http://www.khoahockiemtoan.vn/Category.aspx?newsID=432 PHỤ LỤC Phụ lục 1: năm 2014 TT Tên chi phí Số tiền 186.224.122.342 36.066.774.929 Chi phí sản xuất chung 50.585.445.702 5.380.931.978 Chi phí cơng cụ, dụng cụ Chi phí bảo trì máy móc, thiết bị 4.432.786.125 Chi phí khấu hao TSCĐ 2.789.019.751 Chi phí lương quản lý phân xưởng 528.765.478 Chi phí dụng cụ văn phòng phục vụ sản xuất 341.442.324 Chi phí điện thoại phục vụ sản xuất 428.467.898 Chi phí nước Chi phí tài Chi phí dự phòng giảm giá đầu tư chứng khốn Chi phí th tài sản tài 17.590.744.268 107.897.787 6.945.179.516 563.935.603 1.946.833.189 Chiết khấu toán cho người mua 579.689567 Lỗ tỷ giá hối đoái chưa thực 568.973.459 Chi phí lãi vay Lỗ bán ngoại tệ 14.130.245.068 Chi phí điện sản xuất Chi phí sửa chữa 4.855.145.025 Chi phí bán hàng 3.197.250.000 88.497.698 18.310.843.720 lương 13.752.824.077 456.690.846 395.630.028 Chi phí vận chuyển bán hàng 125.426.785 Chi phí thêu, Wash 472.561.835 Chi phí khuyến 219.863.225 Chi phí khấu hao TSCĐ 365.801.765 Chi phí đồ dùng văn phòng phục vụ bán hàng 678.493.876 Chi phí điện thoại 581.389.750 Chi phí quảng cáo bán hàng 759.452.547 Chi phí điện phục vụ bán hàng 342.898.788 Chi phí nước phục vụ bán hàng 159.810.198 Chi phí quản lý doanh nghiệp 46.643.694.494 Chi phí lương quản lý doanh nghiệp 38.600.725.371 Chi phí tiếp khách Chi phí dụng cụ văn phòng 635.785.426 1.019.936.200 Chi phí khấu hao TSCĐ 393.999.581 Chi phí điện thoại 539.829.678 1.261.244.634 506.725.629 Chi phí nghiên cứu thị trường 2.679.897.788 Chi phí điện 897.652.400 Chi phí nước 107.897.787 Chi phí khác 361.557.478 Tổng cộng 345.137.618.181 (Nguồn: Phòng Kế tốn tài - Cơng ty cổ phần An Hưng) Phụ lục 2: Bảng 2.9 ĐVT: đồng Mã số minh Số tiền Doanh thu BH &CCDV 01 VI.01 351.280.814.916 02 VI.02 105.674.910 10 VI.03 351.175.140.006 11 VI.04 272.876.342.973 20 (10 = 01 - 02) 78.298.797.033 (20 = 10 - 11) 21 VI.05 3.352.189.050 22 VI.06 6.945.179.516 23 3.197.250.000 24 18.310.843.720 25 46.643.694.494 10 30 9.751.268.353 (30 = 20 + (21 - 22) – (24 + 25)) 11 31 VI.07 125.348.765 12 32 VI.08 361.557.478 13 40 (236.208.713) (40 = 31 – 32) 14 50 9.515.059.640 (50 = 30 + 40) 15 51 VI.09 2.093.313.121 16 52 17 60 VI.10 7.421.746.519 (60 = 50 – 51 – 52) 18 Lãi cổ phiếu 70 - (Nguồn: Phòng Kế tốn tài - Cơng ty cổ phần An Hưng) Phụ lục 3: Bảng 3.2 Phân loại chi phí theo cách ứng xử Công ty Phân loại TT Tên chi phí Biến phí Định phí Chi phí hỗn hợp X X Chi phí sản xuất chung X Chi phí cơng cụ, dụng cụ X Chi phí khấu hao TSCĐ X Chi phí lương quản lý phân xưởng X Chi phí dụng cụ văn phòng phục vụ X sản xuất Chi phí điện thoại phục vụ sản xuất X Chi phí sửa chữa X Chi phí bảo trì máy móc, thiết bị X Chi phí điện sản xuất X Chi phí bán hàng lương X X X Chi phí vận chuyển bán hàng X Chi phí thêu, Wash X Chi phí khuyến X Chi phí khấu hao TSCĐ X Chi phí văn phòng phục vụ bán X hàng Chi phí điện thoại X Chi phí quảng cáo bán hàng X Chi phí điện phục vụ bán hàng X Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí lương quản lý DN X Chi phí tiếp khách X Chi phí dụng cụ văn phòng X Chi phí khấu hao TSCĐ X Chi phí điện thoại X X X Chi phí nghiên cứu thị trường X Chi phí điện phát sinh phận X quản lý Phụ lục 4: (Chi phí phân loại theo chức năng) ĐVT: đồng Mã số Số tiền minh Doanh thu BH &CCDV 01 340.254.230.260 02 110.132.510 10 340.254.230.260 11 262.882.498.828 20 77.371.731.432 Doanh thu ho 21 3.215.698.986 22 7.024.582.612 23 4.128.310.301 24 12.193.999.792 25 52.760.538.422 30 8.608.309.592 11 31 - 12 32 - 13 40 - 50 8.608.309.592 (10 = 01 - 02) (20 = 10 - 11) 10 HĐKD (30 = 20 + (21 - 22) – (24 + 25)) (40 = 31 – 32) (50 = 30 + 40) 15 51 16 52 17 60 1.893.828.110 6.714.481.482 (60 = 50 – 51 – 52) 18 Lãi cổ phiếu 70 19 Lãi suy giảm cổ phiếu Phụ lục 5: Bảng 3.4 Dự tốn chi phí sản xuất kinh doanh theo cách ứng xử Năm 2014 ĐVT: đồng TT Tên chi phí I Biến phí Biến phí sản xuất Biến phí bán hàng Năm 2013 Tăng thêm Năm 2014 239.011.448.055 248.571.905.977 227.518.036.638 11.493.411.417 236.618.758.103 11.953.147.874 4% 10.435.215.124 Chi phí vận chuyển bán hàng 4% 846.789.346 Chi phí khuyến 880.660.920 4% II Định phí 211.406.947 76.216.472.169 Chi phí sản xuất chung 25.253.596.841 Chi phí khấu hao TSCĐ phân xưởng 10.852.623.729 219.863.225 79.265.131.055 26.263.740.715 4% 2.693.637.435 2.801.382.932 Chi phí lương quản lý phân xưởng 4% 519.458.751 Chi phí dụng cụ văn phòng phục vụ sản xuất 4% 327.483.347 Chi phí điện thoại phục vụ sản xuất 540.237.101 340.582.681 4% 404.402.789 Chi phí sửa chữa 420.578.901 4% 17.219.693.370 Chi phí bảo trì máy móc, thiết bị 17.908.481.105 4% 2.693.639.029 Chi phí điện sản xuất 2.801.384.590 4% 1.251.528.795 Chi phí nước sản xuất Chi phí quản lý doanh 1.301.589.947 4% 143.753.325 50.731.286.945 149.503.458 52.760.538.422 nghiệp Chi phí lương quản lý 37.717.123.538 4% 39.225.808.479 doanh nghiệp Chi phí tiếp khách 4% 606.328.745 Chi phí dụng cụ văn phòng 630.581.895 4% 952.682.306 Chi phí điện thoại 990.789.598 4% 508.700.729 529.048.758 4% 1.251.720.670 1.301.789.497 4% 481.228.964 500.478.123 Chi phí nghiên cứu thị trường Chi phí điện 2.701.586.796 4% 902.467.894 2.597.679.612 867.757.590 Chi phí nước Chi phí quản lý tiền 4% 4% 104.678.605 5.373.507.208 4% 108.865.749 5.588.447.496 269.878.978 4% 280.674.137 khác Khấu hao TSCĐ phận QLDN Chi phí bán hàng 231.588.383 Khấu hao TSCĐ 231.588.383 240.851.918 4% 240.851.918 phận bán hàng Tổng cộng 315.227.920.224 327.837.037.032 Phụ lục 6: Bảng 3.8 Báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh theo cách ứng xử Năm 2014 ĐVT: đồng TT Tên chi phí Phân loại Định phí Biến phí 186.224.122.342 36.066.774.929 Chi phí sản xuất chung 5.380.931.978 Chi phí cơng cụ, dụng cụ 4.855.145.025 Chi phí bảo trì máy móc, thiết bị 2.797.945.803 11.332.299.265 Chi phí điện sản xuất 1.393.216.315 3.039.569.810 Chi phí khấu hao TSCĐ 2.789.019.751 Chi phí lương quản lý phân xưởng 528.765.478 Chi phí dụng cụ văn phòng phục 341.442.324 vụ sản xuất Chi phí điện thoại phục vụ sản 428.467.898 xuất Chi phí sửa chữa Chi phí nước 17.590.744.268 107.897.787 Chi phí bán hàng lương 13.752.824.077 456.690.846 395.630.028 Chi phí vận chuyển hàng bán 125.426.785 Chi phí thêu, Wash 472.561.835 Chi phí khuyến 219.863.225 Chi phí khấu hao TSCĐ 365.801.765 Chi phí đồ dùng văn phòng phục 678.493.876 vụ bán hàng Chi phí điện thoại 581.389.750 Chi phí quảng cáo bán hàng 759.452.547 Chi phí điện phục vụ bán hàng 342.898.788 Chi phí nước phục vụ bán hàng 159.810.198 Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí lương quản lý doanh 38.600.725.371 nghiệp Chi phí tiếp khách Chi phí dụng cụ văn phòng 635.785.426 1.019.936.200 Chi phí khấu hao TSCĐ 393.999.581 Chi phí điện thoại 539.829.678 1.261.244.634 506.725.629 Chi phí nghiên cứu thị trường 2.679.897.788 Chi phí điện 897.652.400 Chi phí nước 107.897.787 Tổng cộng 75.509.041.042 262.321.840.145 ... kế tốn Công ty cổ phần An Hưng 40 2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THÔNG TIN KTQT PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN HƯNG 42 2.2.1 Tổ chức thông tin KTQT Công ty cổ phần An Hưng. .. định kinh doanh 1.1.2 Đặc điểm định kinh doanh doanh nghiệp 10 1.1.3 Trình tự định kinh doanh doanh nghiệp 11 1.2 THÔNG TIN KTQT VÀ KỸ THUẬT XỬ LÝ THÔNG TIN KTQT PHỤC VỤ RA QUYẾT ĐỊNH KINH. .. trò quan trọng thơng tin KTQT việc định kinh doanh doanh nghiệp - Triển khai tổ chức thông tin KTQT phục vụ định kinh doanh DN cụ thể Công ty cổ phần An Hưng, nhằm bảo đảm cho định kinh doanh Cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức thông tin kế toán quản trị phục vụ ra quyết định kinh doanh ở công ty cổ phần an hưng , Tổ chức thông tin kế toán quản trị phục vụ ra quyết định kinh doanh ở công ty cổ phần an hưng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn