Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ truyền hình MYTV của khách hàng cá nhân tại thành phố đà nẵng

135 22 0
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO ÐẠI HỌC ÐÀ NẴNG HOÀNG THỊ NGỌC HÀ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH MYTV CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ðà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO ÐẠI HỌC ÐÀ NẴNG - HOÀNG THỊ NGỌC HÀ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH MYTV CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐƢỜNG THỊ LIÊN HÀ Ðà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Hồng Thị Ngọc Hà MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .2 Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MƠ HÌNH CHẤP NHẬN CƠNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ IPTV 1.1 TIẾN TRÌNH MUA CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG 1.2 THUYẾT VỀ HÀNH VI NGƢỜI TIÊU DÙNG .9 1.2.1 Thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action – TRA) 1.2.2 Thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behaviour - TPB) 10 1.2.3 Mơ hình chấp nhận cơng nghệ (Technology Acceptance Model -TAM) .11 1.2.4 Mơ hình hợp chấp nhận sử dụng công nghệ (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology – UTAUT) 13 1.3 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH IPTV 16 1.3.1 Khái niệm đặc điểm cơng nghệ truyền hình IPTV .16 1.3.2 Các dịch vụ cung cấp IPTV 17 1.3.3 Khái quát tình hình thị trƣờng dịch vụ truyền hình tƣơng tác IPTV Việt Nam 18 1.4 TỔNG THUẬT KHẢO CỨU VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ IPTV 25 TÓM TẮT CHƢƠNG .34 CHƯƠNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 35 2.1 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 35 2.1.1 Cơ sở xây dựnghình nghiên cứu 35 2.1.2 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 36 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 47 2.2.1 Quy trình nghiên cứu 47 2.2.2 Xây dựng thang đo sơ 48 2.2.3 Nghiên cứu định tính 52 2.2.4 Tiền kiểm định thang đo .57 2.2.5 Nghiên cứu định lƣợng 62 TÓM TẮT CHƢƠNG .68 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 69 3.1 MÔ TẢ MẪU 69 3.1.1 Phƣơng pháp thu thập liệu tỷ lệ hồi đáp 69 3.1.2 Mô tả thông tin mẫu 69 3.2 KIỂM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ THANG ĐO 71 3.2.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA 71 3.2.2 Phân tích Cronbach’s Alpha 74 3.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU HIỆU CHỈNH 75 3.4 KIỂM ĐỊNHHÌNHCÁC GIẢ THUYẾT .75 3.4.1 Phân tích tƣơng quan 75 3.4.2 Phân tích hồi quy 76 3.4.3 Kiểm định giả thuyết 78 3.5 PHÂN TÍCH ANOVA 79 TÓM TẮT CHƢƠNG .83 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 4.1 TÓM TẮT CÁC KẾT QUẢ CHÍNH .84 4.2 Ý NGHĨA CỦA NGHIÊN CỨU 84 4.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 85 4.4 HẠN CHẾ VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 88 TÓM TẮT CHƢƠNG .90 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT E-CAM : E-Commerce Acceptance Model EFA : Exploratory Factor Analysis IDT : Information Diffusion Theory IPTV : Internet Protocol Television MPCU : Model of Personal Computer Utilization PRT : Theory of Perceived Risk SCT : Social Cognitive Theory TAM : Technology Acceptance Model TPB : Theory of Planned Action TRA : Theory of Reasoned Action UTAUT : Unified Technology Acceptance and Use Technology DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Thuận lợi, kh kh n nhà cung cấp dịch vụ truyền hình IPTV 21 1.2 Bảng tổng hợp nghiên cứu trƣớc yếu tố ảnh hƣởng đến ý định sử dụng 32 2.1 Bảng tổng hợp thang đo trƣớc yếu tố hiệu mong đợi 39 2.2 Bảng tổng hợp thang đo trƣớc yếu tố nỗ lực mong đợi 42 2.3 Bảng tổng hợp thang đo trƣớc yếu tố ảnh hƣởng xã hội 44 2.4 Bảng tổng hợp thang đo trƣớc yếu tố điều kiện thuận tiện 45 2.5 Bảng tổng hợp thang đo trƣớc ý định sử dụng 47 2.6 Các bƣớc thực trình nghiên cứu 47 2.7 Bảng thang đo Hiệu mong đợi 54 2.8 Bảng thang đo Nỗ lực mong đợi 54 2.9 Bảng thang đo Ảnh hƣởng xã hội 55 2.10 Bảng thang đo Các điều kiện thuận tiện 56 2.11 Bảng thang đo Ý định sử dụng 56 2.12 Kết phân tích nhân tố cho biến độc lập 58 2.13 Kết phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc 59 2.14 Kết phân tích Cronbach’s Alpha cho biến phụ thuộc độc lập 61 3.1 Bảng thống kê mô tả thông tin nhận biết việc sử dụng dịch vụ MyTV 69 3.2 Bảng thống kê mô tả thông tin đáp viên 70 3.3 Kết phân tích nhân tố cho biến độc lập 72 3.4 Kết phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc 73 3.5 Kết phân tích Cronbach’s Alpha cho biến phụ thuộc độc lập 74 3.6 Các giả thuyết mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 75 3.7 T m tắt mô hình hồi quy 76 3.8 Kiểm định độ phù hợp mơ hình 77 3.9 Kết phân tích hồi quy 77 DANH MỤC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Sơ đồ tiến trình mua ngƣời tiêu dùng 1.2 Thuyết hành động hợp lý TRA (Nguồn: Fishbein Ajzen, 1975) 10 1.3 Thuyết hành vi dự định TPB (Nguồn: Ajzen, 1985) 11 1.4 Mơ hình chấp nhận công nghệ TAM (Nguồn: Fred D Davis, 1989) 12 1.5 Mơ hình hợp chấp nhận sử dụng công nghệ (UTAUT) 13 1.6 Thị phần dịch vụ truyền hình IPTV Đà Nẵng n m 2014 24 1.7 Biểu đồ số lƣợng thuê bao MyTV phát triển Đà Nẵng giai đoạn 2010 – 2014 25 1.8 Mơ hình ý định sử dụng IPTV (Satoshi KINUGASA, Kazuyuki MOTOHASHI, Yeong-Wha SAWNG Shin- 26 ichiro TERADA, 2010) 1.9 Mơ hình thực nghiệm ý định khách hàng việc chấp nhận, sử dụng dịch vụ Mobile TV Hà Lan (M.G.J van 27 Vianen, 2012) 1.10 Mô hình Dự báo ý định sử dụng IPTV (Matthias W Kampmann, 2009) 28 1.11 Mơ hình Ý định khách hàng việc sử dụng dịch vụ IPTV (Sandra Weniger, 2010) 29 1.12 Mơ hình Chấp nhận nhận khách hàng chất lƣợng dịch vụ IPTV (Hyeong Yu Janga, Mi Jin Nohb, 2011) 30 Nhận biết dv OneTV Frequency Percent Valid Valid Percent Cumulative Percent Chƣa biết Đã biết 95 219 30.3 69.7 30.3 69.7 Total 314 100.0 100.0 30.3 100.0 Nhận biết dv NetTV Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Chƣa biết Đã biết 113 201 36.0 64.0 36.0 64.0 Total 314 100.0 100.0 36.0 100.0 Nhận biết dv DigiTV Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Chƣa biết Đã biết 151 163 48.1 51.9 48.1 51.9 Total 314 100.0 100.0 48.1 100.0 Kinh nghiệm sd IPTV Frequency Valid Percent Valid Percent Chƣa c kinh nghiệm Đã c kinh nghiệm 159 155 50.6 49.4 50.6 49.4 Total 314 100.0 100.0 Cumulative Percent 50.6 100.0 Đã sd MyTV Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Chƣa sử dụng Đã sử dụng 211 103 67.2 32.8 67.2 32.8 Total 314 100.0 100.0 67.2 100.0 Thời gian sd MyTV Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Dƣới n m 211 19 67.2 6.1 67.2 6.1 67.2 73.2 Từ - n m 41 13.1 13.1 86.3 Từ - n m 30 9.6 9.6 95.9 Trên n m 13 4.1 4.1 100.0 314 100.0 100.0 Total PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA Phân tích cho biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 843 Approx Chi-Square 4102.276 df 231 Sig .000 Communalities Initial Extraction HQ1-tiết kiệm thời gian sống HQ2-cung cấp tiện ích thơng tin 1.000 1.000 549 583 HQ3-dv cung cấp hữu ích 1.000 668 HQ4-Dv c chất lƣợng cao 1.000 693 HQ5-c tính giải trí cao 1.000 694 HQ6-dv làm sống vui NL1-Thủ tục đ ng kí, tốn đơn giản 1.000 1.000 652 641 NL2-Học cách sử dụng dv dễ dàng 1.000 688 NL3-chức n ng dịch vụ dễ hiểu 1.000 668 NL4-Dv linh hoạt tƣơng tác 1.000 676 NL5-Tƣơng tác với dv đơn giản 1.000 487 NL6-Sử dụng dv không cần hỗ trợ 1.000 535 NL7-Dv dễ sử dụng 1.000 506 XH1-Gia đình khuyến khích XH2-Bạn bè khuyến khích XH3-Đồng nghiệp khuyến khích 1.000 1.000 1.000 534 836 793 XH4-Ngƣời quen khuyến khích ĐK1-Tơi c đủ nguồn lực cần thiết 1.000 1.000 765 624 ĐK2-Tôi c đủ kiến thức cần thiết 1.000 749 ĐK3-Dễ dàng sử dụng c đủ điều kiện 1.000 783 ĐK4-Dịch vụ tƣơng thích 1.000 687 ĐK5-Sẵn sàng hỗ trợ 1.000 685 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Componen t Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 6.297 3.723 28.623 16.922 28.623 45.545 6.297 3.723 28.623 16.922 28.623 45.545 4.181 3.856 19.005 17.529 19.005 36.534 2.697 12.260 57.805 2.697 12.260 57.805 3.597 16.351 52.886 1.779 8.086 65.891 1.779 8.086 65.891 2.861 13.006 65.891 918 4.173 70.064 790 3.589 73.653 699 3.177 76.829 608 2.762 79.591 554 2.520 82.111 10 521 2.366 84.477 11 454 2.064 86.541 12 413 1.876 88.417 13 390 1.771 90.189 14 356 1.620 91.809 15 296 1.347 93.156 16 279 1.267 94.423 17 263 1.196 95.620 18 240 1.092 96.712 19 205 932 97.644 20 186 847 98.491 21 169 770 99.261 22 163 739 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component HQ4-Dv c chất lƣợng cao 631 NL3-chức n ng dịch vụ dễ hiểu 616 NL4-Dv linh hoạt tƣơng tác 609 NL1-Thủ tục đ ng kí, tốn đơn giản 595 HQ5-c tính giải trí cao 593 NL5-Tƣơng tác với dv đơn giản 593 NL2-Học cách sử dụng dv dễ dàng 591 HQ6-dv làm sống vui 591 HQ2-cung cấp tiện ích thơng tin 590 HQ3-dv cung cấp hữu ích 578 XH1-Gia đình khuyến khích 555 HQ1-tiết kiệm thời gian sống 550 NL6-Sử dụng dv không cần hỗ trợ 543 XH4-Ngƣời quen khuyến khích 535 ĐK5-Sẵn sàng hỗ trợ ĐK3-Dễ dàng sử dụng c -.520 -.567 -.544 -.554 521 720 đủ điều kiện 706 ĐK4-Dịch vụ tƣơng thích 690 ĐK2-Tơi c đủ kiến thức cần thiết 668 ĐK1-Tôi c đủ nguồn lực cần thiết 634 NL7-Dv dễ sử dụng -.513 XH3-Đồng nghiệp khuyến khích 558 -.587 XH2-Bạn bè khuyến khích 527 -.547 Component Matrixa Component HQ4-Dv c chất lƣợng cao 631 NL3-chức n ng dịch vụ dễ hiểu 616 NL4-Dv linh hoạt tƣơng tác 609 NL1-Thủ tục đ ng kí, tốn đơn giản 595 HQ5-c tính giải trí cao 593 NL5-Tƣơng tác với dv đơn giản 593 NL2-Học cách sử dụng dv dễ dàng 591 HQ6-dv làm sống vui 591 HQ2-cung cấp tiện ích thơng tin 590 HQ3-dv cung cấp hữu ích 578 XH1-Gia đình khuyến khích 555 HQ1-tiết kiệm thời gian sống 550 NL6-Sử dụng dv không cần hỗ trợ 543 XH4-Ngƣời quen khuyến khích 535 -.520 -.567 -.544 -.554 521 ĐK5-Sẵn sàng hỗ trợ 720 ĐK3-Dễ dàng sử dụng c đủ điều kiện 706 ĐK4-Dịch vụ tƣơng thích 690 ĐK2-Tơi c đủ kiến thức cần thiết 668 ĐK1-Tôi c đủ nguồn lực cần thiết 634 NL7-Dv dễ sử dụng -.513 XH3-Đồng nghiệp khuyến khích 558 -.587 XH2-Bạn bè khuyến khích 527 -.547 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa Component NL2-Học cách sử dụng dv dễ dàng 813 NL4-Dv linh hoạt tƣơng tác 807 NL1-Thủ tục đ ng kí, tốn đơn giản 781 NL3-chức n ng dịch vụ dễ hiểu NL6-Sử dụng dv không cần hỗ trợ 779 716 NL7-Dv dễ sử dụng NL5-Tƣơng tác với dv đơn giản HQ5-c tính giải trí cao 685 646 820 HQ4-Dv c chất lƣợng cao HQ3-dv cung cấp hữu ích 807 801 HQ6-dv làm sống vui 785 HQ2-cung cấp tiện ích thông tin 725 HQ1-tiết kiệm thời gian sống 723 ĐK3-Dễ dàng sử dụng c đủ điều kiện 871 ĐK2-Tôi c đủ kiến thức cần thiết 862 ĐK5-Sẵn sàng hỗ trợ 806 ĐK4-Dịch vụ tƣơng thích 805 ĐK1-Tôi c đủ nguồn lực cần thiết 772 XH2-Bạn bè khuyến khích 893 XH3-Đồng nghiệp khuyến khích 862 XH4-Ngƣời quen khuyến khích 806 XH1-Gia đình khuyến khích 665 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Componen t 606 -.579 576 015 349 801 424 148 317 -.792 152 499 444 -.201 462 -.741 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Phân tích cho biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 804 598.100 df 10 Sig .000 Communalities Initial Extraction YD1-Sử dụng dịch vụ ý tƣởng hay YD2-Dự định sử dụng 1.000 1.000 627 646 YD3-Dự định sử dụng thƣờng xuyên 1.000 559 YD4-Tìm hiểu để sử dụng thành thạo YD5-Giới thiệu cho ngƣời 1.000 1.000 518 698 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Compone nt Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 3.047 681 60.946 13.612 60.946 74.558 507 10.147 84.705 470 9.408 94.113 294 5.887 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component YD5-Giới thiệu cho ngƣời YD2-Dự định sử dụng 835 804 YD1-Sử dụng dịch vụ ý tƣởng hay 792 YD3-Dự định sử dụng thƣờng xuyên 748 YD4-Tìm hiểu để sử dụng thành thạo 720 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total 3.047 % of Variance 60.946 Cumulative % 60.946 PHỤ LỤC 6: KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY Hiệu mong đợi Case Processing Summary N Cases Valid % Excludeda 314 100.0 Total 314 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 885 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted HQ1-tiết kiệm thời gian sống HQ2-cung cấp tiện ích thông tin 19.05 18.95 5.620 5.605 638 659 874 871 HQ3-dv cung cấp hữu ích 18.95 5.100 717 862 HQ4-Dv c chất lƣợng cao 19.10 5.192 733 859 HQ5-c tính giải trí cao 18.96 5.244 740 858 HQ6-dv làm sống vui 19.01 5.157 705 864 Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Nỗ lực mong đợi Case Processing Summary N Cases Valid % Excludeda 314 100.0 Total 314 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 883 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted NL1-Thủ tục đ ng kí, tốn đơn giản NL2-Học cách sử dụng dv dễ dàng 21.48 21.48 5.605 5.592 709 736 862 858 NL3-chức n ng dịch vụ dễ hiểu 21.49 5.471 725 859 NL4-Dv linh hoạt tƣơng tác NL5-Tƣơng tác với dv đơn giản NL6-Sử dụng dv không cần hỗ trợ 21.54 21.47 21.44 5.566 5.956 5.889 740 582 621 858 877 873 NL7-Dv dễ sử dụng 21.43 6.022 586 877 Ảnh hƣởng xã hội Case Processing Summary N Cases % Valid Excludeda 314 100.0 Total 314 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 864 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted XH1-Gia đình khuyến khích XH2-Bạn bè khuyến khích 10.28 10.66 2.405 2.066 571 806 883 786 XH3-Đồng nghiệp khuyến khích 10.67 2.255 752 811 XH4-Ngƣời quen khuyến khích 10.60 2.228 734 817 Các điều kiện thuận tiện Case Processing Summary N Cases Valid % Excludeda 314 100.0 Total 314 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 890 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted ĐK1-Tôi c đủ nguồn lực cần thiết ĐK2-Tôi c đủ kiến thức cần thiết 12.97 12.93 5.194 4.235 680 755 878 865 ĐK3-Dễ dàng sử dụng c đủ điều kiện ĐK4-Dịch vụ tƣơng thích ĐK5-Sẵn sàng hỗ trợ 13.11 12.85 12.80 4.614 4.690 5.149 811 727 726 848 867 870 Ý định sử dụng Case Processing Summary N Cases % Valid Excludeda 314 100.0 Total 314 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 836 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted YD1-Sử dụng dịch vụ ý tƣởng hay YD2-Dự định sử dụng 14.97 14.99 3.271 3.195 646 675 800 791 YD3-Dự định sử dụng thƣờng xuyên 14.99 3.345 601 813 YD4-Tìm hiểu để sử dụng thành thạo 14.98 3.396 563 823 YD5-Giới thiệu cho ngƣời 14.80 3.422 716 785 PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN Correlations HQ HQ Pearson Correlation Sig (2-tailed) N NL Pearson Correlation Sig (2-tailed) N XH Pearson Correlation Sig (2-tailed) N ĐK Pearson Correlation Sig (2-tailed) N YD Pearson Correlation Sig (2-tailed) N NL XH ĐK YD 338** 000 235** 000 222** 000 599** 000 314 314 314 314 314 338** 000 356** 000 051 371 480** 000 314 314 314 314 314 235** 000 356** 000 303** 000 525** 000 314 314 314 314 314 222** 000 051 371 303** 000 315** 000 314 314 314 314 314 599** 000 480** 000 525** 000 315** 000 314 314 314 314 314 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY ĐA BIẾN Model Summaryb Model R R Square 749a Std Error of the Estimate Adjusted R Square 560 555 Durbin-Watson 29817 2.082 a Predictors: (Constant), ĐK, NL, HQ, XH b Dependent Variable: YD ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square Regression Residual 35.015 27.471 309 Total 62.486 313 F 8.754 089 Sig .000a 98.465 a Predictors: (Constant), ĐK, NL, HQ, XH b Dependent Variable: YD Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Std Error -.018 196 HQ 417 040 NL 239 XH ĐK a Dependent Variable: YD Standardized Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF -.092 927 426 10.337 000 840 1.191 046 219 5.178 000 794 1.259 286 039 313 7.358 000 788 1.269 095 033 115 2.844 005 872 1.147 PHỤ LỤC 9: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ANOVA Bảng điều khiển “Giới tính” Descriptives 95% Confidence Interval for Mean N HQ NL XH Mean Std Deviation Std Error Lower Bound 3.8153 3.7886 39811 49814 03377 03766 3.7486 3.7143 3.8821 3.8629 3.00 2.83 5.00 5.00 Total 314 3.8004 45607 02574 3.7498 3.8511 2.83 5.00 Nam Nữ Total 139 175 314 3.5072 3.6219 3.5711 40122 40910 40899 03403 03093 02308 3.4399 3.5609 3.5257 3.5745 3.6829 3.6165 2.67 3.00 2.67 4.33 4.50 4.50 Nam Nữ 139 175 3.3129 3.6786 32006 53596 02715 04051 3.2593 3.5986 3.3666 3.7585 3.00 3.00 5.00 5.00 Total 314 3.5167 48779 02753 3.4626 3.5709 3.00 5.00 Sig 7.486 234 1 312 312 007 629 XH 52.280 312 000 Sum of Squares XH Maximum 139 175 HQ NL NL Minimum Nam Nữ Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 HQ Upper Bound ANOVA df Mean Square Between Groups Within Groups 056 65.049 312 Total 65.104 313 Between Groups Within Groups 1.019 51.337 312 Total 52.356 313 Between Groups Within Groups 10.356 64.119 312 Total 74.475 313 F Sig .056 208 266 606 1.019 165 6.195 013 10.356 206 50.391 000 Bảng điều khiển “Độ tuổi” Descriptives Std N HQ Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 3.7381 3.7031 39915 40624 07543 04146 3.5833 3.6208 3.8929 3.7854 3.00 3.00 4.50 5.00 Từ 28 - 40 tuổi 141 3.7766 43041 03625 3.7049 3.8483 2.83 5.00 49 4.0952 53684 07669 3.9410 4.2494 3.00 5.00 314 3.8004 45607 02574 3.7498 3.8511 2.83 5.00 Dƣới 22 tuổi Từ 22 - 27 tuổi 28 96 3.4762 3.5764 39988 39950 07557 04077 3.3211 3.4954 3.6312 3.6573 3.00 3.00 4.00 4.50 Từ 28 - 40 tuổi 141 3.5650 41727 03514 3.4955 3.6345 2.67 4.33 49 3.6327 40963 05852 3.5150 3.7503 3.00 4.33 314 3.5711 40899 02308 3.5257 3.6165 2.67 4.50 Dƣới 22 tuổi Từ 22 - 27 tuổi 28 96 3.4196 3.4401 47655 41318 09006 04217 3.2349 3.3564 3.6044 3.5238 3.00 3.00 5.00 5.00 Từ 28 - 40 tuổi 141 3.5089 51531 04340 3.4231 3.5947 3.00 5.00 49 3.7449 49077 07011 3.6039 3.8859 3.00 4.25 314 3.5167 48779 02753 3.4626 3.5709 3.00 5.00 Dƣới 22 tuổi Từ 22 - 27 tuổi 28 96 3.1429 3.3167 54394 38789 10280 03959 2.9319 3.2381 3.3538 3.3953 2.20 2.40 4.00 4.00 Từ 28 - 40 tuổi 141 3.0525 56702 04775 2.9581 3.1469 2.00 4.00 49 3.6408 45640 06520 3.5097 3.7719 2.40 4.20 314 3.2331 53901 03042 3.1733 3.2930 2.00 4.20 Trên 40 tuổi Total Trên 40 tuổi Total ĐK Std Error 28 96 Total XH Deviation Dƣới 22 tuổi Từ 22 - 27 tuổi Trên 40 tuổi NL Mean 95% Confidence Interval for Mean Trên 40 tuổi Total Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig HQ NL 1.807 462 3 310 310 146 709 XH 1.663 310 175 ĐK 7.564 310 002 ANOVA Sum of Squares HQ NL XH ĐK df Mean Square Between Groups Within Groups 5.357 59.748 310 Total 65.104 313 Between Groups Within Groups 446 51.910 310 Total 52.356 313 Between Groups Within Groups 3.387 71.087 310 Total 74.475 313 Between Groups Within Groups 13.644 77.292 310 Total 90.936 313 F Sig 1.786 193 9.264 000 149 167 887 448 1.129 229 4.924 002 4.548 249 18.240 000 Bảng điều khiển “Kinh nghiệm” Descriptives 95% Confidence Interval for Mean N NL XH ĐK Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Chƣa c kinh nghiệm Đã c kinh nghiệm 159 155 3.5273 3.6161 40037 41412 03175 03326 3.4645 3.5504 3.5900 3.6818 2.67 3.00 4.33 4.50 Total 314 3.5711 40899 02308 3.5257 3.6165 2.67 4.50 Chƣa c kinh nghiệm Đã c kinh nghiệm 159 155 3.4953 3.5387 48512 49111 03847 03945 3.4193 3.4608 3.5713 3.6166 3.00 3.00 5.00 5.00 Total 314 3.5167 48779 02753 3.4626 3.5709 3.00 5.00 Chƣa c kinh nghiệm Đã c kinh nghiệm 159 155 3.1560 3.3123 56194 50405 04456 04049 3.0680 3.2323 3.2440 3.3922 2.00 2.00 4.20 4.20 Total 314 3.2331 53901 03042 3.1733 3.2930 2.00 4.20 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig NL XH 1.292 001 1 312 312 257 970 ĐK 4.905 312 057 ANOVA Sum of Squares NL XH ĐK df Mean Square Between Groups Within Groups 620 51.736 312 Total 52.356 313 Between Groups Within Groups 148 74.327 312 Total 74.475 313 Between Groups Within Groups 1.917 89.019 312 Total 90.936 313 F Sig .620 166 3.739 049 148 238 621 431 1.917 285 6.719 010 Bảng điều khiển “Thu nhập” Descriptives 95% Confidence Interval for Mean ĐK N Std Deviation Mean Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Dƣới triệu Từ - triệu 85 96 2.9435 3.2229 57785 39563 06268 04038 2.8189 3.1428 3.0682 3.3031 2.00 2.40 4.00 4.00 Từ - 10 triệu 116 3.3793 51373 04770 3.2848 3.4738 2.20 4.20 17 3.7412 47836 11602 3.4952 3.9871 2.40 4.00 314 3.2331 53901 03042 3.1733 3.2930 2.00 4.20 Trên 10 triệu Total Test of Homogeneity of Variances ĐK Levene Statistic 7.105 df1 df2 Sig 310 060 ANOVA ĐK Sum of Squares df Mean Square Between Groups Within Groups 14.005 76.930 310 Total 90.936 313 4.668 248 F 18.812 Sig .002 ... ý định sử dụng dịch vụ MyTV khách hàng cá nhân thành phố Đà Nẵng Câu hỏi nghiên cứu: − Các nhân tố ảnh hƣởng đến ý định sử dụng dịch vụ MyTV khách hàng cá nhân thành phố Đà Nẵng? − Các nhân tố. .. mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến ý định sử dụng dịch vụ MyTV khách hàng cá nhân - Đo lƣờng mức độ ảnh hƣởng nhân tố đến ý định sử dụng dịch vụ truyền hình tƣơng tác MyTV khách hàng cá nhân. .. VÀ ÐÀO TẠO ÐẠI HỌC ÐÀ NẴNG - HOÀNG THỊ NGỌC HÀ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH MYTV CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ truyền hình MYTV của khách hàng cá nhân tại thành phố đà nẵng , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ truyền hình MYTV của khách hàng cá nhân tại thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn