Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ở các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

114 28 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ QUYÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ QUYÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đoàn Ngọc Phi Anh Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn "Nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến việc lập dự toán DN địa bàn thành phố Đà Nẵng" cơng trình nghiên cứu riêng tôi, liệu, kết đề tài không chép nghiên cứu khác công bố, ngoại trừ tài liệu đƣợc trích dẫn Tác giả Lê Thị Quyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Tổng quan tài liệu Kết cấu đề tài 10 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LẬP DỰ TOÁNCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 11 1.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 11 1.1.1 Khái niệm kế toán quản trị 11 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ kế toán quản trị 12 1.1.3 KTQT lý thuyết ngữ cảnh (contingent theory) 13 1.2 TỔNG QUAN VỀ DỰ TOÁN TỔNG THỂ TRONG DOANH NGHIỆP 14 1.2.1 Khái niệm dự toán 14 1.2.2 Phân loại dự toán 15 1.2.3 Tầm quan trọng lập dự toán tổng thể doanh nghiệp 17 1.2.4 Nội dung dự toán tổng thể DN 20 1.2.5 Dự toán linh hoạt 27 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI VIỆC LẬP DỰ TỐN 28 1.3.1 Qui mơ doanh nghiệp 29 1.3.2 Thời gian hoạt động DN 30 1.3.3 Cạnh tranh 30 1.3.4 Phân cấp quản lý doanh nghiệp 31 1.3.5 Hình thức sở hữu 32 1.3.6 Văn hóa 33 1.3.7 Giáo dục 33 KẾT LUẬN CHƢƠNG 36 CHƢƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 37 2.1 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU, GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 37 2.1.1 Câu hỏi nghiên cứu 37 2.1.2 Giả thiết 37 2.1.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 41 2.2 ĐO LƢỜNG CÁC NHÂN TỐ 42 2.3 THU THẬP DỮ LIỆU 44 2.3.1 Thiết kế bảng câu hỏi 44 2.3.2 Thu thập liệu 45 2.3.3 Xử lý liệu 46 KẾT LUẬN CHƢƠNG 53 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 54 3.1 ĐẶC ĐIỂM VỀ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG 54 3.2 THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CƠNG CỤ LẬP DỰ TỐN CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 55 3.2.1 Mức độ vận dụng công cụ lập dự tốn theo quy mơ DN 57 3.2.2 Mức độ vận dụng cơng cụ lập dự tốn xét theo thời gian hoạt động DN 58 3.2.3 Mức độ vận dụng công cụ lập dự toán xét theo lĩnh vực hoạt động 60 3.3 MỨC ĐỘ LỢI ÍCH CẢM NHẬN CỦA VIỆC VẬN DỤNG CƠNG CỤ LẬP DỰ TOÁN 62 3.3.1 Mức độ lợi ích cảm nhận việc vận dụng lập dự tốn xét theo quy mơ DN 63 3.3.2 Mức độ lợi ích cảm nhận việc vận dụng lập dự toán xét theo thời gian hoạt động 64 3.3.3 Mức độ lợi ích cảm nhận việc vận dụng lập dự toán xét theo lĩnh vực hoạt động 64 3.4 PHÂN TÍCH MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI ĐỂ ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI VIỆC LẬP DỰ TOÁN 66 3.4.1 Nghiên cứu điều kiện vận dụng mơ hình 66 3.4.2 Kết hồi quy 69 KẾT LUẬN CHƢƠNG 75 CHƢƠNG 4: HÀM Ý CHÍNH SÁCH 76 4.1 TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 76 4.1.1 Mức độ áp dụng cơng cụ lập dự tốn doanh nghiệp địa bàn TP Đà Nẵng 76 4.1.2 Lợi ích việc lập dự tốn 76 4.1.3 Các nhân tố tác động đến việc lập dự toán 76 4.2 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 78 4.2.1 Kết luận 78 4.2.2 Hàm ý sách 80 4.3 ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU, HẠN CHẾ VÀ PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 82 4.3.1 Đóng góp nghiên cứu 82 4.3.2 Hạn chế phƣơng hƣớng phát triển đề tài 82 KẾT LUẬN CHƢƠNG 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tắt KTQT DNVVL DNNVV SX QLDN BCĐKT HĐKD VN Diễn giải Kế toán quản trị Doanh nghiệp vừa lớn Doanh nghiệp nhỏ vừa Sản xuất Quản lý doanh nghiệp Bảng cân đối kế toán Hoạt động kinh doanh Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 0.1 Mức độ sử dụng công cụ dự toán DNVVL VN Bảng 0.2 Mức độ lợi ích cơng cụ dự tốn DNVVL VN Bảng 1.1 Tóm lƣợc nhân tố ảnh hƣởng đến việc vận dụng KTQT 33 Bảng 1.2 Tóm lƣợc ảnh hƣởng nhân tố đến KTQT 35 Bảng 2.1 Thông tin mẫu điều tra 45 Bảng 3.1 Mức độ vận dụng công cụ lập dự toán 56 Bảng 3.2 Mức độ vận dụng cơng cụ dự tốn theo quy mơ DN 57 Bảng 3.3 Mức độ vận dụng công cụ lập dự toán xét theo thời gian hoạt động DN 59 Bảng 3.4 Mức độ vận dụng công cụ lập dự toán theo lĩnh vực hoạt động DN 61 Bảng 3.5 Mức độ lợi ích cảm nhận việc vận dụng cơng cụ lập dự tốn 62 Bảng 3.6 Mức độ lợi ích cảm nhận việc vận dụng lập cơng cụ dự tốn xét theo quy mơ DN 63 Bảng 3.7 Mức độ lợi ích cảm nhận việc vận dụng lập dự toán xét theo thời gian hoạt động 64 Bảng 3.8 Mức độ lợi ích cảm nhận việc vận dụng lập dự toán xét theo lĩnh vực hoạt động 65 Bảng 3.9 Kết phân tích độ tin cậy thang đo Cạnh tranh 66 Bảng 3.10 Kết phân tích độ tin cậy thang đo Phân cấp quản lý 67 Bảng 3.11 Ma trận tƣơng quan biến 68 Bảng 3.12 Kết hồi quy 69 Bảng 3.13 Kết kiểm định phƣơng sai sai số không đổi 72 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kế tốn quản trị có bề dày phát triển nƣớc có kinh tế thị trƣờng phát triển, nhƣng lĩnh vực tƣơng đối bắt đầu đƣợc trọng từ Việt Nam chuyển hƣớng sang kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên, khía cạnh pháp lý kế tốn quản trị đƣợc thức thừa nhận Luật kế tốn có hiệu lực từ 2004 Sự thay đổi hệ thống kế toán từ hệ thống kế toán phục vụ cho việc giám sát thuế quản lý tài nhà nƣớc, sang hệ thống kế tốn khơng phục vụ thơng tin cho việc quản lý nhà nƣớc, mà phục vụ thơng tin cho nhà quản trị DN phù hợp với thông lệ chuẩn mực kế tốn quốc tế Các cơng cụ kế toán quản trị đƣợc áp dụng doanh nghiệp Việt Nam bao gồm nhiều nhóm nhƣ: tính giá, dự toán, đánh giá thành quả, hỗ trợ định phân tích chiến lƣợc Trong đó, dự toán chức quan trọng doanh nghiệp Hoạch định xây dựng mục tiêu doanh nghiệp vạch bƣớc thực để đạt đƣợc mục tiêu đặt Dự toán việc thực hóa kế hoạch phƣơng diện tài nhằm liên kết mục tiêu cụ thể, rõ tài nguyên phải sử dụng, đồng thời dự tính kết thực sở kỹ thuật dự báo Việc nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến việc vận dụng cơng cụ dự tốn kế toán quản trị giúp nhà quản trị việc đề sách kế tốn thúc đẩy việc vận dụng công cụ này, nâng cao lực quản trị DN Mục tiêu đề tài - Làm rõ sở lý luận nhân tố ảnh hƣởng đến việc lập dự toán doanh nghiệp - Thông qua kết từ điều tra thực nghiệm, xác định mức độ sử dụng mức độ lợi ích cảm nhận cơng cụ nhóm lập dự tốn doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng - Xác định nhân tố ảnh hƣởng đến việc lập dự toán doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng Từ đề xuất hàm ý sách góp phần thúc đẩy việc vận dụng công cụ lập dự toán doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: nhóm cơng cụ dự tốn tổng thể nhân tố ảnh hƣởng đến việc vận dụng công cụ DN Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu đƣợc thực thông qua việc khảo sát DN địa bàn thành phố Đà Nẵng, hoạt động lĩnh vực khác không bao gồm DN hoạt động lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, ngân hàng Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định tính định lƣợng Phƣơng pháp định tính đƣợc sử dụng giai đoạn xây dựng khung lý thuyết, phiếu điều tra đề xuất sách góp phần thúc đẩy việc vận dụng công cụ lập dự toán DN Phƣơng pháp định lƣợng đƣợc thực thông qua phƣơng pháp vấn trực tiếp kế toán DN địa bàn thành phố Đà Nẵng phiếu điều tra Dữ liệu thu thập đƣợc xử lý phần mềm SPSS Tổng quan tài liệu Dự toán bao gồm thành phần chủ yếu tính tốn, dự kiến, phối hợp chi tiết toàn diện, nguồn lực, thời gian thực hiện, hệ thống chi tiêu lƣợng giá trị (TS Huỳnh Lợi, 2009) Các thành phần đƣợc diễn giải nhƣ sau: PHỤ LỤC KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ VỀ MỨC ĐỘ SỬ DỤNG CÁC CƠNG CỤ DỰ TỐN TÌNH HÌNH CHUNG Statistics Muc su dung cong cu Muc su Muc su Muc su Muc su du toan chi Muc su Muc su dung cong cu dung cong cu dung cong cu dung cong cu dung cong cu phi ban hang dung cong cu N Valid du toan tieu du toan san thu xuat du toan chi du toan gia phi san xuat von hang ban Muc su du toan bao Muc su dung cong cu Muc su dung cong cu du toan bang dung cong cu va chi phi du toan chi cao ket qua du toan von can doi ke du toan linh quan ly DN phi tai chinh hdkd bang tien toan hoat 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 0 0 0 0 0 Mean 3.6429 2.9048 2.8095 2.7857 3.5476 3.2857 3.5476 3.2619 3.1429 2.5238 Std Deviation 89857 1.51488 1.48977 1.44558 93473 1.03427 1.00882 1.09675 1.06369 96095 Missing TÌNH HÌNH THEO ĐẶC TÍNH CỦA DOANH NGHIỆP Theo quy mơ doanh nghiệp ANOVA Sum of Squares Muc su dung cong Between cu du toan tieu thu Groups df Mean Square 30.941 15.470 69.988 123 569 Total 100.929 125 Muc su dung cong Between 138.650 69.325 cu du toan san xuat Groups Within Groups 148.207 123 1.205 Total 286.857 125 Muc su dung cong Between 125.352 62.676 cu du toan chi phi san Groups xuat Within Groups 152.077 123 1.236 Total 277.429 125 Between 127.315 63.658 Within Groups 133.899 123 1.089 Total 261.214 125 29.721 14.861 79.493 123 646 109.214 125 20.757 10.379 918 Within Groups Muc su dung cong F Sig 27.189 000 57.534 000 50.692 000 58.476 000 22.994 000 11.301 000 21.742 000 14.488 000 cu du toan gia von hang Groups ban Muc su dung cong Between cu du toan chi phi ban Groups hang va chi phi quan ly Within Groups DN Total Muc su dung cong Between cu du toan chi phi tai Groups chinh Within Groups 112.957 123 Total 133.714 125 33.227 16.613 93.988 123 764 127.214 125 28.668 14.334 121.689 123 989 Muc su dung cong Between cu du toan bao cao ket Groups qua hdkd Within Groups Total Muc su dung cong Between cu du toan von bang Groups tien Within Groups Total Muc su dung cong 150.357 125 13.068 6.534 Within Groups 128.361 123 1.044 Total 141.429 125 34.791 17.395 80.638 123 656 115.429 125 Between 6.261 003 26.534 000 cu du toan bang can doi Groups ke toan Muc su dung cong Between cu du toan linh hoat Groups Within Groups Total Theo thời gian hoạt động Group Statistics Thoi gian hoat dong N Mean Std Deviation Std Error Mean Muc su dung cong cu DN moi hoat dong 48 3.3750 60582 08744 du toan tieu thu DN hoat dong lau nam 78 3.8077 1.00722 11404 Muc su dung cong cu DN moi hoat dong 48 1.7500 1.15777 16711 du toan san xuat DN hoat dong lau nam 78 3.6154 1.25077 14162 Muc su dung cong cu DN moi hoat dong 48 1.7500 1.15777 16711 du toan chi phi san xuat DN hoat dong lau nam 78 3.4615 1.28621 14564 Muc su dung cong cu DN moi hoat dong 48 1.6250 93683 13522 du toan gia von hang ban DN hoat dong lau nam 78 3.5000 1.22474 13868 Muc su dung cong cu DN moi hoat dong 48 3.3125 58913 08503 du toan chi phi ban hang DN hoat dong lau nam 78 3.6923 1.07278 12147 Muc su dung cong cu DN moi hoat dong 48 2.8750 70334 10152 du toan chi phi tai chinh DN hoat dong lau nam 78 3.5385 1.12460 12734 Muc su dung cong cu DN moi hoat dong 48 3.1250 86603 12500 du toan bao cao ket qua DN hoat dong lau nam 78 3.8077 1.00722 11404 Muc su dung cong cu DN moi hoat dong 48 2.9375 83555 12060 du toan von bang tien DN hoat dong lau nam 78 3.4615 1.19188 13495 Muc su dung cong cu DN moi hoat dong 48 3.0625 90873 13116 du toan bang can doi ke DN hoat dong lau nam 78 3.1923 1.15160 13039 Muc su dung cong cu DN moi hoat dong 48 2.4375 50133 07236 du toan linh hoat DN hoat dong lau nam 78 2.5769 1.15679 13098 va chi phi quan ly DN hdkd toan Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of F Muc su dung cong cu Equal variances du toan tieu thu Sig 3.715 t 056 df Sig (2-tailed) Mean Std Error Difference Difference the Difference Lower Upper -2.690 124 008 -.43269 16088 -.75112 -.11427 -3.011 123.959 003 -.43269 14371 -.71714 -.14825 -8.360 124 000 -1.86538 22314 -2.30704 -1.42373 -8.516 105.530 000 -1.86538 21905 -2.29969 -1.43108 -7.529 124 000 -1.71154 22731 -2.16145 -1.26162 -7.721 107.614 000 -1.71154 22166 -2.15093 -1.27214 -9.091 124 000 -1.87500 20626 -2.28324 -1.46676 -9.680 118.108 000 -1.87500 19369 -2.25855 -1.49145 assumed Equal variances not assumed Muc su dung cong cu Equal variances du toan san xuat 184 669 assumed Equal variances not assumed Muc su dung cong cu Equal variances 1.372 244 du toan chi phi san xuat assumed Equal variances not assumed Muc su dung cong cu Equal variances du toan gia von hang assumed ban Equal variances not assumed 3.565 061 Muc su dung cong cu Equal variances 17.597 000 -2.251 124 026 -.37981 16875 -.71382 -.04580 -2.562 122.689 012 -.37981 14827 -.67331 -.08630 -3.667 124 000 -.66346 18094 -1.02160 -.30532 -4.074 123.952 000 -.66346 16285 -.98579 -.34113 -3.892 124 000 -.68269 17541 -1.02987 -.33551 -4.035 110.906 000 -.68269 16921 -1.01799 -.34739 -2.668 124 009 -.52404 19645 -.91287 -.13521 -2.895 121.815 004 -.52404 18099 -.88233 -.16575 -.664 124 508 -.12981 19557 -.51690 25728 -.702 116.405 484 -.12981 18495 -.49611 23649 -.790 124 431 -.13942 17655 -.48887 21002 -.932 113.806 353 -.13942 14964 -.43586 15702 du toan chi phi ban hang assumed va chi phi quan ly DN Equal variances not assumed Muc su dung cong cu Equal variances du toan chi phi tai chinh 19.058 000 assumed Equal variances not assumed Muc su dung cong cu Equal variances 060 808 du toan bao cao ket qua assumed hdkd Equal variances not assumed Muc su dung cong cu Equal variances du toan von bang tien 8.025 005 assumed Equal variances not assumed Muc su dung cong cu Equal variances 1.435 233 du toan bang can doi ke assumed toan Equal variances not assumed Muc su dung cong cu Equal variances du toan linh hoat 29.095 000 assumed Equal variances not assumed Theo lĩnh vực hoạt động ANOVA Sum of Squares Muc su dung cong cu Between Groups du toan tieu thu Within Groups df Mean Square 3.095 1.032 97.833 122 802 Total 100.929 125 Muc su dung cong cu Between Groups 197.324 65.775 du toan san xuat Within Groups 89.533 122 734 Total 286.857 125 Muc su dung cong cu Between Groups 187.229 62.410 du toan chi phi san xuat Within Groups 90.200 122 739 Total 277.429 125 Between Groups 156.581 52.194 104.633 122 858 261.214 125 7.914 2.638 830 Muc su dung cong cu du toan gia von hang ban Within Groups Total Muc su dung cong cu Between Groups du toan chi phi ban hang Within Groups 101.300 122 va chi phi quan ly DN Total 109.214 125 Muc su dung cong cu Between Groups 13.581 4.527 du toan chi phi tai chinh Within Groups 120.133 122 985 Total 133.714 125 11.331 3.777 950 Muc su dung cong cu Between Groups du toan bao cao ket qua Within Groups 115.883 122 hdkd Total 127.214 125 Muc su dung cong cu Between Groups 8.074 2.691 du toan von bang tien Within Groups 142.283 122 1.166 Total 150.357 125 15.379 5.126 1.033 Muc su dung cong cu Between Groups du toan bang can doi ke Within Groups 126.050 122 toan Total 141.429 125 Muc su dung cong cu Between Groups 9.295 3.098 du toan linh hoat Within Groups 106.133 122 870 Total 115.429 125 F Sig 1.287 282 89.626 000 84.412 000 60.857 000 3.177 027 4.597 004 3.976 010 2.308 080 4.961 003 3.562 016 PHỤ LỤC KẾT QUẢ THỐNG KÊ MƠ TẢ VỀ LỢI ÍCH CẢM NHẬN ĐỐI VỚI CÁC CƠNG CỤ DỰ TỐN TÌNH HÌNH CHUNG Statistics Loi ich cua cong cu du toan Loi ich Loi ich Loi ich cua cua cua Missing Mean Std chi phi cua ban Loi ich cong cu hang va cua Loi ich Loi ich Loi ich cua cua cua cong cu cong cu cong cu Loi ich cong cu du toan chi phi cong cu du toan du toan du toan cua cong cong cu cong cu du toan gia von quan ly du toan bao cao du toan du toan hang doanh chi phi ban nghiep tai chinh chi phi tieu thu san xuat san xuat N Valid Loi ich von ket qua bang hdkd tien bang cu du can doi toan linh ke toan hoat 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 0 0 0 0 0 3.9524 3.3571 3.6905 3.5000 3.6190 3.4524 3.6667 3.5000 3.4524 2.76190 1.00285 1.17619 1.20972 1.22474 1.15832 1.12148 1.10995 1.07889 1.20404 1.347166 Deviation TÌNH HÌNH CỤ THỂ THEO ĐẶC TÍNH DOANH NGHIỆP Theo quy mô doanh nghiệp Group Statistics Quy mo doanh nghiep (nguon von) N Mean Std Deviation Std Error Mean Loi ich cua cong cu du toan tieu DN nho 75 3.7600 1.11307 12853 thu DN vua 39 4.3077 83205 13323 Loi ich cua cong cu du toan san DN nho 75 2.8800 1.18504 13684 xuat DN vua 39 4.0769 83932 13440 Loi ich cua cong cu du toan chi DN nho 75 3.4400 1.36797 15796 phi san xuat DN vua 39 3.9231 83932 13440 Loi ich cua cong cu du toan gia DN nho 75 3.2000 1.39497 16108 von hang ban DN vua 39 4.0769 73930 11838 Loi ich cua cong cu du toan chi DN nho 75 3.4400 1.30736 15096 phi ban hang va chi phi quan ly DN vua 39 4.0769 83932 13440 Loi ich cua cong cu du toan chi DN nho 75 3.2400 1.14891 13266 phi tai chinh DN vua 39 3.8462 1.03970 16648 Loi ich cua cong cu du toan DN nho 75 3.4400 1.24380 14362 bao cao ket qua hdkd DN vua 39 4.0769 83932 13440 Loi ich cua cong cu du toan von DN nho 75 3.3200 1.12898 13036 bang tien DN vua 39 3.7692 1.06281 17019 Loi ich cua cong cu du toan DN nho 75 3.3200 1.35726 15672 bang can doi ke toan DN vua 39 3.6923 1.00404 16078 Loi ich cua cong cu du toan linh DN nho 75 2.52000 1.509967 174356 hoat 39 3.23077 1.062805 170185 doanh nghiep DN vua LỢI ÍCH CẢM NHẬN ĐỐI VỚI CÁC CƠNG CỤ DỰ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP LỚN Statistics Loi ich cua cong cu du toan Loi ich Loi ich Loi ich cua cua cua chi phi tieu thu san xuat san xuat Mean cua ban cong cu du toan du toan du toan Missing chi phi Loi ich cong cu hang va cong cu cong cu du toan N Valid Loi ich cua Loi ich Loi ich Loi ich cua cua cua cong cu cong cu cong cu chi phi cong cu du toan du toan gia von quan ly du toan bao cao hang doanh chi phi ban nghiep tai chinh von Loi ich du toan cua bang cong cu ket qua bang can doi du toan hdkd tien ke toan linh hoat 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 4.0000 4.0000 4.5000 3.5000 3.2500 3.5000 3.7500 3.7500 3.5000 2.75000 00000 00000 52223 52223 45227 90453 45227 45227 52223 452267 Std Deviation Theo thời gian hoạt động Group Statistics Thoi gian hoat dong N Mean Std Deviation Std Error Mean Loi ich cua cong cu du toan DN moi hoat dong 48 4.1875 89100 12860 tieu thu 78 3.8077 1.04518 11834 Loi ich cua cong cu du toan DN moi hoat dong 48 3.1250 1.00266 14472 san xuat 78 3.5000 1.25615 14223 Loi ich cua cong cu du toan DN moi hoat dong 48 3.9375 97645 14094 chi phi san xuat 78 3.5385 1.31616 14903 Loi ich cua cong cu du toan DN moi hoat dong 48 3.6875 1.22312 17654 gia von hang ban 78 3.3846 1.21923 13805 48 3.7500 1.36054 19638 78 3.5385 1.01537 11497 48 3.5000 1.18501 17104 78 3.4231 1.08734 12312 Loi ich cua cong cu du toan DN moi hoat dong 48 3.6250 1.17826 17007 bao cao ket qua hdkd 78 3.6923 1.07278 12147 Loi ich cua cong cu du toan DN moi hoat dong 48 3.6875 1.16977 16884 von bang tien 78 3.3846 1.00945 11430 Loi ich cua cong cu du toan DN moi hoat dong 48 3.4375 1.38235 19953 bang can doi ke toan 78 3.4615 1.08941 12335 Loi ich cua cong cu du toan DN moi hoat dong 48 3.00000 1.713526 247326 linh hoat 78 2.61538 1.047331 118587 DN hoat dong lau nam DN hoat dong lau nam DN hoat dong lau nam DN hoat dong lau nam Loi ich cua cong cu du toan DN moi hoat dong chi phi ban hang va chi phi DN hoat dong lau nam quan ly doanh nghiep Loi ich cua cong cu du toan DN moi hoat dong chi phi tai chinh DN hoat dong lau nam DN hoat dong lau nam DN hoat dong lau nam DN hoat dong lau nam DN hoat dong lau nam Theo lĩnh vực hoạt động Group Statistics Linh vuc hoat dong N Mean Std Deviation Std Error Mean Loi ich cua cong cu du toan San xuat 54 3.7778 1.04008 14154 tieu thu Thuong mai 36 4.5833 50000 08333 Loi ich cua cong cu du toan San xuat 54 3.6667 89020 12114 san xuat Thuong mai 36 1.13074 18846 Loi ich cua cong cu du toan San xuat 54 3.8333 1.02331 13926 chi phi san xuat Thuong mai 36 91026 15171 Loi ich cua cong cu du toan San xuat 54 3.6111 89899 12234 gia von hang ban Thuong mai 36 1.31747 21958 Loi ich cua cong cu du toan San xuat 54 3.3889 89899 12234 chi phi ban hang va chi phi Thuong mai 36 3.8333 1.42428 23738 Loi ich cua cong cu du toan San xuat 54 3.3333 95166 12950 chi phi tai chinh Thuong mai 36 3.4167 1.27335 21223 Loi ich cua cong cu du toan San xuat 54 3.5000 90596 12328 bao cao ket qua hdkd Thuong mai 36 3.6667 1.19523 19920 Loi ich cua cong cu du toan San xuat 54 3.3333 89020 12114 von bang tien Thuong mai 36 3.5833 1.27335 21223 Loi ich cua cong cu du toan San xuat 54 3.1667 84116 11447 bang can doi ke toan Thuong mai 36 3.3333 1.45406 24234 Loi ich cua cong cu du toan San xuat 54 2.88889 743948 101239 linh hoat Thuong mai 36 2.75000 1.857418 309570 quan ly doanh nghiep LỢI ÍCH CẢM NHẬN ĐỐI VỚI CÁC CƠNG CỤ DỰ TỐN CỦA DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ Statistics Loi ich cua cong cu du toan Loi ich Loi ich Loi ich cua cua cua Missing Mean chi phi cua ban Loi ich cong cu hang va cua Loi ich Loi ich Loi ich cua cua cua cong cu cong cu cong cu Loi ich cong cu du toan chi phi cong cu du toan du toan du toan cua cong cong cu cong cu du toan gia von quan ly du toan bao cao du toan du toan hang doanh chi phi ban nghiep tai chinh chi phi tieu thu san xuat san xuat N Valid Loi ich von bang ket qua bang hdkd tien cu du can doi toan linh ke toan hoat 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 3.6000 0 3.7000 3.6000 4.0000 3.7000 4.1000 2.40000 1.13259 0 1.20773 1.22051 1.36458 1.20773 1.32222 1.522249 Std Deviation PHỤ LỤC KIỂM TRA PHÂN PHỐI CHUẨN Skewness Std Error of Skewness Kurtosis Std Error of Kurtosis Mức độ sử dụng Dự toán tiêu thụ -0.64001 0.215679 0.532839 0.428161 Dự toán sản xuất -0.13079 0.215679 -1.58308 Dự toán chi phí sản xuất 0.023114 0.215679 -1.51834 0.428161 Dự tốn giá vốn hàng bán -0.00494 0.215679 -1.45656 0.428161 Dự toán chi phí bán hàng chi phí quản lý DN -0.23009 0.215679 -0.01903 0.428161 Dự tốn chi phí tài 0.194333 0.215679 -0.6129 0.428161 Dự toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh -0.41716 0.215679 -0.41389 0.428161 -0.0949 0.215679 -0.7491 0.428161 Dự toán bảng cân đối kế toán 0.196021 0.215679 -0.93559 0.428161 Dự toán linh hoạt 0.755798 0.215679 0.407389 0.428161 Lợi ích cảm nhận Dự tốn tiêu thụ -0.91904 0.215679 0.466427 0.428161 Dự tốn chi phí sản xuất -0.54964 0.215679 Dự toán giá thành -0.70439 0.215679 -0.36614 0.428161 Dự toán giá vốn hàng bán -0.39824 0.215679 -0.78337 0.428161 Dự toán chi phí bán hàng chi phí quản lý DN -0.24772 0.215679 -1.05385 0.428161 Dự tốn chi phí tài 0.069002 0.215679 -0.97738 Dự toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh -0.26949 0.215679 -0.8651 0.428161 Dự toán vốn tiền -0.17477 0.215679 -0.81302 0.428161 -0.0121 0.215679 -1.26857 0.428161 Dự toán vốn tiền Dự toán bảng cân đối kế toán -0.5658 0.428161 0.428161 0.428161 Dự toán linh hoạt 0.26513 0.215679 -0.92163 0.428161 Các khía cạnh cạnh tranh Nguyên liệu, nguồn hàng 0.366082 0.215679 -0.11083 0.428161 Nguồn nhân lực 0.238576 0.215679 -0.31317 0.428161 Bán hàng phân phối 0.336869 0.215679 -0.5373 0.428161 Chất lượng sản phẩm dịch vụ 0.211048 0.215679 -0.52479 0.428161 Sự đa dạng sản phẩm 0.149863 0.215679 -0.39039 0.428161 Giá 0.046621 0.215679 -0.3897 0.428161 Các khía cạnh khác 0.328357 0.215679 0.524163 0.428161 Năng lực chun mơn nhân viên kế tốn Các khía cạnh phân cấp quản lý Phát triển sản phẩm, dịch vụ 0.366726 0.215679 -0.78321 0.428161 0.146309 0.215679 -0.26968 0.428161 Thuê sa thải nhân viên 0.141797 0.215679 -0.11731 0.428161 Chọn lựa việc đầu tư 0.288178 0.215679 -0.34106 0.428161 Quyết định giá 0.009106 0.215679 0.047932 0.428161 Phân bổ ngân sách 0.146309 0.215679 -0.26968 0.428161 Mức độ ứng dụng công nghệ thơng tin lập dự tốn 0.031809 0.215679 -0.25851 0.428161 ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ QUYÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN Ở CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01... nhân tố ảnh hƣởng đến việc lập dự toán doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng Từ đề xuất hàm ý sách góp phần thúc đẩy việc vận dụng công cụ lập dự toán doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng Đối... CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 54 3.1 ĐẶC ĐIỂM VỀ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG 54 3.2 THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CƠNG CỤ LẬP DỰ TỐN Ở CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 55 3.2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ở các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ở các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn