030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019

5 23 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:30

030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN  Năm học 2018 - 2019  ĐỀ THI CHÍNH THỨC Mơn thi: TỐN (CHUN) Ngày thi: 06/6/2018 (Thời gian: 150 phút - không kể thời gian phát đề)  Bài 1: (3,00 điểm) a) Giải phương trình x  x   3x x  b) Có số tự nhiên có chữ số abc cho a, b, c độ dài ba cạnh tam giác cân Bài 2: (2,00 điểm) a) Chứng minh với số thực a, b, c ta ln có  a  b  c   a  b2  c   ab  bc  ca  1 1 b) Cho ba số x, y, z khác đồng thời thỏa mãn x  y  z  , x  y  z  xyz  1    Tính giá trị biểu thức Q   y 2017  z 2017   z 2019  x 2019   x 2021  y 2021  x y z Bài 3: (3,00 điểm) Cho đường tròn (O) đường kính BC H điểm nằm đoạn thẳng BO (điểm H không trùng với hai điểm B O ) Qua H vẽ đường thẳng vuông góc với BC , cắt đường tròn (O) A D Gọi M giao điểm AC BD , qua M vẽ đường thẳng vng góc với BC N a) Chứng minh MNBA tứ giác nội tiếp �BO � OH b) Tính giá trị P  � � �AB � BH c) Từ B vẽ tiếp tuyến với đường tròn (O) , cắt hai đường thẳng AC AN K E Chứng minh đường thẳng EC qua trung điểm I đoạn thẳng AH điểm H di động đoạn thẳng BO Bài 4: (1,00 điểm) Với a, b, c số thực dương thỏa mãn điều kiện a  b  c  abc Chứng minh 1 a2  b2    c2  a b Bài 5: (1,00 điểm) Để tiết kiệm chi phí vận hành đồng thời đưa du khách tham quan hết 18 danh lam thắng cảnh tỉnh K, Công ty Du lịch lữ hành KH thiết lập tuyến chiều sau: có tuyến từ A đến B từ B đến C khơng có tuyến từ A đến C Hỏi có cách thiết lập để hết 18 địa điểm ?  HẾT  - Đề thi có 01 trang; - Giám thị khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh: SBD: /Phòng: Giám thị 1: Giám thị 2: HƯỚNG DẪN CHẤM TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUN LÊ Q ĐƠN MƠN: TỐN (CHUN) NĂM HỌC 20182019 - Hướng dẫn chấm có 04 trang; - Các cách giải khác đúng, cho điểm tối đa phần tương ứng Bài Đáp án Điểm a) Giải phương trình x  x   x x  2,00 Điều kiện x �1 , ta có x  x   x x  � x  3x x   2( x  1)  0,5 Đặt u  x v  x  �0 , Phương trình cho trở thành u  3uv  2v  u v  uv � � �  u  v   u  2v   � � �� u  2v  u  2v � � 0,5 0,5 �x �0 1 x 1  x � � � x 2 �x   x �x �0 � x  22 TH2: u  2v ta có x   x � � 4( x  1)  x � TH1: u  v ta có 0,5 1 b) Có số tự nhiên có chữ số abc cho a, b, c độ dài ba cạnh tam giác cân TH1: lập thành tam giác a  b  c  , có số lập Kết hợp với điều kiện ta có nghiệm phương trình cho x   2, x  Bài (3,00đ) 1,00 0,25 TH2: Xét a  b �c Vì a+ b> c nên (2,2,c) có cách chọn c, lập số (3,3,c) có cách chọn c, lập số (4,4,c) có cách chọn c, lập số Bắt đầu từ a = b �5 trở a  b �10 dù chọn c số từ đến (khơng tính 0,25 trường hợp trùng với a, b) ta có a+b>c Chọn a, b có cách chọn, Chọn c có cách chọn Nên có 8.5 = 40 cách chọn , lập 40 số Vì vai trò a, b, c nên có ( 2+4+6+40)×3 = 156 số Bài (2,00đ) 0,25 0,25 Vậy có 9+156 = 165 số cần tìm a) Cho a, b, c số thực Chứng minh 1,00  a  b  c   a  b  c   ab  bc  ca  2 2 Ta có VT   a  b  c   �  a  b  c� � �  a  b    a  b  c  c  a  b2  c   ab  bc  ca   VP (Điều phải chứng minh) 0,5 b) Cho ba số x, y, z khác đồng thời thỏa mãn x  y  z  , 1 1  2 2  4, x y z xyz 1    x y z Q   y 2017  z 2017   z 2019  x 2019   x 2021  y 2021  Tính giá trị biểu thức 0,5 1,00 Bài Đáp án Điểm Ta có: 4 �1 1 1 1 2 x  y  z 1 1 �  2 2  2 2 2     2�   � x y z xyz x y z xyz x y z �xy yz zx � 0,25 �1 1 �  �   �.( theo câu a) �x y z � 1 1 1    , suy    (1) x y z x y z 1  (2) Mặt khác x  y  z  � x y z Từ (1) (2) suy 1 1    � ( xy  yz  zx)( x  y  z )  xyz �  x  y   y  z   z  x   x y z x yz Mà Bài (3,00đ) 0,25 0,25 x  y � � �� y   z x 2021   y 2021 , y 2017   z 2017 , z 2019   x 2019 Vậy Q  � z  x � 0,25 Cho đường tròn (O) đường kính BC H điểm nằm đoạn thẳng BO (điểm H không trùng với hai điểm B O ) Qua H vẽ đường thẳng vuông góc với BC , cắt đường tròn (O ) A D Gọi M giao điểm AC BD , qua M vẽ đường thẳng vuông góc với BC N a) Chứng minh MNBA tứ giác nội tiếp 1,00 �  900 ( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) � BAM �  900 Ta có BAC �  900 Mặt khác MNB 0,25 �  MNB �  90  90  180 Suy Tứ giác MNBA có BAM Suy tứ giác MNBA tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính MB 0,25 0,25 0 0,25 �BO � OH b) Tính giá trị P  � � �AB � BH AB AB  BC BO AB 2 BO  AB OH  BO  BH  BO   BC BO Ta có ABC vng A, nên: BH  1,00 0,25 0,25 OH BO  AB �BO �   � � BH AB �AB � Vậy P = 0,25 0,25 Bài Đáp án c) Từ B vẽ tiếp tuyến với đường tròn (O) , cắt hai đường thẳng AC AN K E Chứng minh đường thẳng EC qua trung điểm I đoạn thẳng AH điểm H di động đoạn thẳng BO �  DBC � Ta thấy MBN (đối đỉnh) Điểm 1,00 �  DAC � ( Tứ giác DBAC nội tiếp) DBC �  DAC � � NMB �  BCA � (1) Suy MBN �  NAB � Tứ giác MNBA nội tiếp nên ta có NMB (2) 0,25 �  OAC � (3) Tam giác OAC cân O � BCA �  OAC � � OAC �  BAO �  NAB �  BAO � � BAC �  NAO � Từ (1), (2), (3) suy NAB �  900 � NAO �  900 Mà BAC Suy NA tiếp tuyến (O) �  EBA � Theo tính chất tiếp thuyến ta có EA=EB EAB �  EBA � � BKA �  EAK � Trong tam giác vng KAB, ta có EAB (Phụ với góc nhau) �VKAE cân E � AE  KE � EB  KE Mặt khác AH//BK ( vng góc với AB) AI//KE � CI AI  (Định lý Thales) CE KE 0,25 0,25 CI HI AI HI   (Định lý Thales) � CE BE KE BE Mà KE  EB , suy AI  HI nên I trung điểm đoạn thẳng AH Với a, b, c số thực dương thỏa mãn điều kiện a  b  c  abc Chứng minh HI//EB � Bài (1,00đ)  a2  b2    c2  a b 1 1 1    Đặt  x ,  y,  z Ta có a  b  c  abc � bc ca ab a b c 0,25 1,00 0,25 Khi x, y, z  xy  yz  zx  Vì 1 a2  b2 1 z2    c2  �  x2   y  1 a b z  � �   1    1   x 1 1 y 1  1 x 1 x 1 y 2 2 1 z2 1 y  0 z 0,25  z  z  x2  y  (4) z Ta có:  x  y   x  y  x y    xy    x  y    x  y  1 z2 0,25 Bài Đáp án  4 �   � � � Bài (1,00đ)   x2 1  1 y2 1  Điểm 1 z2  z  x  y  1 z2 0 z 1 x 1  z   xz  yz   z 1 y 1  0 z 1 x 1 y 1 x 1 y 2   1   1    z    xy   z  1  0 z xy  z  1   0, x, y, z  z 0,25 2 Ta có điều phải chứng minh Để tiết kiệm chi phí vận hành đồng thời đưa du khách tham quan hết 18 danh lam thắng cảnh tỉnh K, Công ty Du lịch lữ hành KH thiết lập tuyến chiều sau: có tuyến từ A đến B từ B đến C khơng có tuyến từ A đến C Hỏi có cách thiết lập để hết 18 địa điểm trên? Gọi A địa điểm có nhiều tuyến đường (gồm đường xuất phát từ A đường đến A) Ta chia địa điểm lại thành loại: Loại 1: tuyến đường xuất phát từ A có n(1) = m tuyến đường Loại 2: tuyến đường đến A có n(2) = n tuyến đường Loại 3: khơng có tuyến đến từ A có n(3) = p tuyến đường Khi đó: m+n+p = 17 Số tuyến đường liên quan đến A có m + n tuyến Số tuyến đường không liên quan đến A không vượt p  m  n  Số tuyến đường liên quan đến loại không vượt m.n 1,00 0,25 0,25 Vì  a  b  c  �3  ab  bc  ca  � a  b  c �ab  bc  ca �  a  b2  c  �2  ab  bc  ca  �  a  b    b  c    c  a  �0, với số thực 2 a, b, c Do ab  bc  ca � a  b  c  (5) Gọi S số cách thiết lập hết 18 địa điểm, áp dụng (5) 2 Có S �m  n  p  m  n   m.n  m.n   p  1 m  n  p  1  m  n  p  1 � m  � 18 � n6 Dấu đẳng thức xảy m  n  p    � � � �p  0,25  108 Vậy thiết lập tối đa 108 tuyến đường chiều để hết 18 địa điểm cho - HẾT - 0,25 ...HƯỚNG DẪN CHẤM TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ Q ĐƠN MƠN: TỐN (CHUN) NĂM HỌC 2018 – 2019 - Hướng dẫn chấm có 04 trang; - Các cách giải khác đúng, cho điểm... thỏa mãn x  y  z  , 1 1  2 2  4, x y z xyz 1    x y z Q   y 2017  z 2017   z 2019  x 2019   x 2021  y 2021  Tính giá trị biểu thức 0,5 1,00 Bài Đáp án Điểm Ta có: 4 �1 1... yz Mà Bài (3,00đ) 0,25 0,25 x  y � � �� y   z x 2021   y 2021 , y 2017   z 2017 , z 2019   x 2019 Vậy Q  � z  x � 0,25 Cho đường tròn (O) đường kính BC H điểm nằm đoạn thẳng BO (điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019, 030 toán vào 10 chuyên khánh hòa 2018 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn