Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh ngũ hành sơn

101 11 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ KIỀU THÚY VY KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN Chuyên ngành: TàiNgân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HÒA NHÂN Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hồ Kiều Thúy Vy MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Cách tiếp cận nghiên cứu phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG 1.1.1 Hoạt động cho vay ngân hàng 1.1.2 Hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng 12 1.2 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG 14 1.2.1 Khái niệm rủi ro loại rủi ro cho vay 14 1.2.2 Rủi ro tín dụng phân loại rủi ro tín dụng 16 1.2.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 18 1.2.4 Hậu rủi ro tín dụng 21 1.3 KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 23 1.3.1 Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 23 1.3.2 Quan niệm kiểm soát RRTD cho vay doanh nghiệp 24 1.3.3 Nội dung kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 24 1.3.4 Các tiêu chí phản ánh kết cơng tác kiểm soát RRTD NHTM 38 1.3.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng 40 KẾT LUẬN CHƯƠNG 41 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNGCHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 42 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 42 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn 42 2.1.2 Chức nhiệm vụ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn 43 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 44 2.1.4 Khái quát hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn 46 2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 56 2.2.1 Mục tiêu kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Vietinbank-Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2011 - 2013 56 2.2.2 Các biện pháp Vietinbank-Ngũ Hành Sơn thực để kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 57 2.2.3 Phân tích Kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh ghiệp ngân hàng TMCP Công Thương CN Ngũ Hành Sơn 66 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CN NGŨ HÀNH SƠN 69 2.3.1 Thành tựu 69 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN73 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CN NGŨ HÀNH SƠN 73 3.1.1 Định hướng chung Ngân hàng 73 3.1.2 Định hướng mục tiêu kiểm sốt rủi ro tín dụng Vietinbank - Ngũ Hành Sơn thời gian tới 73 3.2 GIẢI PHÁP KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CN NGŨ HÀNH SƠN 74 3.2.1 Tuân thủ nguyên tắc phân tán rủi ro quản lý danh mục cho vay 74 3.2.2 Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng 75 3.3.3 Tăng cường hiệu công tác thẩm định tín dụng 76 3.2.4 Tăng cường khâu kiểm tra, giám sát khoản vay 79 3.2.5 Quản lý tốt danh mục tài sản bảo đảm 80 3.2.6 Nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm sốt nội hoạt động ngân hàng82 3.2.7 Bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán nghiệp vụ lẫn đạo đức nghề nghiệp 83 3.3 KIẾN NGHỊ 86 3.3.1 Kiến nghị với NHNN 86 3.3.2 Kiến nghị với Vietinbank 87 KẾT LUẬN CHƯƠNG 88 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung đầy đủ CBTD Cán tín dụng CN Chi nhánh DPRR Dự phòng rủi ro DN Doanh nghiệp GHTD Giới hạn tín dụng KH Khách hàng KTKSNB Kiểm tra, kiểm sốt nội MMTB Máy móc thiết bị NHCT Ngân hàng Công thương NHNN Ngân hàng nhà nước QĐ Quyết định QHKH Quan hệ khách hàng RRTD Rủi ro tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh TMCP Thương mại cổ phần TSBĐ Tài sản bảo đảm TSC Trụ sở XLRR Xử lý rủi ro DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Kết huy động vốn Vietinbank Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2011 – 2013 47 2.2 Dư nợ cho vay Vietinbank Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2011-2013 51 2.3 Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu cho vay Vietinbank Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2011 – 2013 54 2.4 Kết hoạt động kinh doanh Vietinbank Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2011 – 2013 55 2.5 Tình hình cấp tín dụng cho ngành Vietinbank - Ngũ Hành Sơn năm 2011-2013 58 2.6 Tỷ lệ xếp hạng DN qua kỳ xếp hạng, 2011-2013 60 2.7 Phân loại nợ cho vay KHDN Vietinbank - Ngũ Hành Sơn năm 2011-201 63 2.8 Dự phòng rủi ro KHDN - Vietinbank Ngũ Hành Sơn năm 2011 - 2013 64 2.9 Mức giảm tỷ lệ nợ xấu cho vay khách hàng doanh nghiệp qua năm 2011-2013 66 2.10 Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng qua năm 2011-2013 68 2.11 Mức giảm trích lập dự phòng rủi ro với khách hàng doanh nghiệp qua năm 2011 - 2013 68 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Sơ đồ tổ chức quản lí ngân hàng TMCP Công Thương CN Ngũ Hành Sơn 44 2.2 Cơ cấu nợ doanh nghiệp 2011-2013 67 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động tín dụng nghiệp vụ chủ yếu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, mang lại 80-90% thu nhập ngân hàng, nhiên rủi ro khơng nhỏ Rủi ro tín dụng cao q mức ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Do đó, việc nâng cao chất lượng tín dụng đã, mối quan tâm hàng đầu ngân hàng thông qua việc không ngừng đưa ra, hồn thiện sách kiểm sốt tín dụng Trong điều kiện kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn lạm phát mức cao, tăng trưởng thấp, lãi suất cao ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, điều gây tác động không nhỏ đến hoạt động tín dụng ngân hàng hoạt động cho vay đối khách hàng doanh nghiệp Do đó, việc nâng cao hiệu hoạt động cho vay ngân hàng việc tìm biện pháp nhằm kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay đối tượng khách hàng doanh nghiệp giai đoạn cần thiết ngày ngân hàng thương mại quan tâm Hòa chung với phát triển ngân hàng thương mại Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Cơng thương nói chung Chi nhánh ngân hàng TMCP Công thương Ngũ Hành Sơn nói riêng khơng ngừng nâng cao tốc độ tăng trưởng đôi với nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng Tại chi nhánh ngân hàng TMCP Cơng Thương Ngũ Hành sơn, hoạt động cho vay doanh nghiệp chiếm tỷ trọng 60% tổng dư nợ, nợ xấu có hướng tăng cao mà chủ yếu phát sinh từ vay doanh nghiệp Trên sở nhận thức cần thiết phải nâng cao cơng tác kiểm sốt tín dụng doanh nghiệp nhằm đảm bảo an tồn hoạt động ngân hàng, tơi chọn nghiên cứu đề 78 làm tăng chi phí trượt giá, phát sinh thêm khối lượng, biến động tỷ giá ngoại tệ dự án có sử dụng ngoại tệ + Nguồn vốn đầu tư: Cán thẩm định cần phải rà soát đánh giá khả tham gia loại nguồn vốn tham gia tài trợ cho dự án, kết hợp phân tích tình hình tài chủ đầu tư để đánh giá khả tham gia nguồn vốn chủ sở hữu Chi phí loại nguồn vốn, điều kiện vay kèm loại nguồn vốn Cân đối nhu cầu vốn đầu tư khả tham gia tài trợ nguồn vốn dự kiến để đánh giá tính khả thi nguồn vốn thực dự án -Thẩm định hiệu mặt tài dự án: Đây yếu tố định đến việc Ngân hàng đồng ý tài trợ lựa chọn dự án đầu tư Các phương pháp thẩm định, đánh giá khả hoàn trả vốn vay dự án phương pháp giá trị ròng, tỷ suất hồn vốn nội bộ, thời gian hồn vốn có chiết khấu, đồng thời phân tích độ nhạy dự án biến động tương lai giá thị trường, nhu cầu tiêu thụ, lãi suất phương thức hoàn trả vốn vay - Công tác thẩm định tiến hành sở thông tin thu thập Như kết thẩm định phụ thuộc vào chất lượng thông tin, lượng thơng tin đầy đủ, xác điều kiện cần để có kết thẩm định tốt Hai vấn đề cần quan tâm nguồn thông tin chất lượng thơng tin Cán tín dụng nên thường xuyên xuống sở kinh doanh doanh nghiệp để nắm bắt thông tin thực tế Bên cạnh đó, phải tăng cường việc khai thác thơng tin từ nhiều nguồn như: internet, báo chí, CIC, tập san chuyên ngành, quan thuế… - Cần tiến hành nhiều biện pháp để thu thập thông tin như: Phỏng vấn khách hàng vay, chủ doanh nghiệp, cán công nhân viên làm việc doanh nghiệp, bạn hàng Tuy nhiên, kết việc thu thập thông tin đầu 79 vào tốt hay không phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm, lực tư duy, khả quan sát nhạy bén cuả cán tín dụng - Cán tín dụng phải khai thác triệt để nguồn thông tin trung tâm CIC cung cấp, nơi lưu giữ thông tin bản, cần thiết doanh nghiệp.Mở rộng trao đổi thông tin với quan nhà nước, công ty bảo hiểm Hợp tác với ngân hàng tổ chức tài khác sở cạnh tranh hợp tác để trao đổi thông tin hai chiều, tránh tượng cho vay chồng chéo 3.2.4 Tăng cường khâu kiểm tra, giám sát khoản vay - Trong trình giải ngân, chi nhánh phải kiểm định lại thông tin giá trị hàng hóa chứng từ ( tham khảo giá thị trường hàng hóa tương tự, tham khảo trực tiếp nhà cung cấp…) để tránh cho vay cao nhu cầu sử dụng vốn thực tế Chỉ thực giải ngân khách hàng đáp ứng đầy đủ điều kiện cấp tín dụng, đặc biệt lưu ý cho vay dự án đầu tư, việc yêu cầu KH phải bỏ vốn tự có trước song song với vốn vay ngân hàng theo tỷ lệ Bắt buộc, giải ngân vốn vay phải vào tiến độ triển khai dự án đầy đủ hồ sơ chứng từ hợp lệ, phù hợp với khối lượng công việc nghiệm thu - Tăng cường công tác quản lý, giám sát thường xuyên thăm, kiểm tra thực tế hoạt động SXKD Doanh nghiệp, đặc biệt trình sản xuất lưu kho…đối với cho vay theo phương án SXKD kiểm tra thực tế tiến độ dự án cơng trình cho vay theo dự án đầu tư - Chủ động kiểm sốt dòng tiền hoạt động kinh doanh để nắm bắt diễn biến hoạt động DN , kịp thời có ứng xử phù hợp, giám sát chặt chẽ nguồn thu từ phương án vay ( hợp đồng đầu yêu cầu khách hàng định chuyển khoản tài khoản tiền gửi chi nhánh, xác định kỳ hạn cho vay phù hợp với chu kỳ luân chuyển vốn tính thời vụ hoạt động SXKD 80 DN…) , tránh tượng DN sử dụng nguồn thu từ phương án SXKD vay vốn sang mục đích kinh doanh khác kinh doanh BĐS, góp vốn đầu tư… mà khơng trả nợ cho ngân hàng Khơng cấp tín dụng khơng kiểm sốt dòng tiền Hạn chế việc cấp tín dụng ngồi địa bàn - Khi DN có dấu hiệu khó khăn hay dấu hiệu có khả ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh , tài khả trả nợ, cán tín dụng phải bám sát diễn biến hàng ngày kịp thời có hành động cụ thể để đảm bảo an tồn vốn vay - Kiên sàng lọc, chấm dứt quan hệ tín dụng với khách hàng yếu kếm trước khách hàng đổ vỡ, khách hàng có nhóm nợ cao TCTD khác, khách hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật 3.2.5 Quản lý tốt danh mục tài sản bảo đảm Tài sản bảo đảm nhân tố chủ yếu việc định đầu tư khoản vay, nhiên hệ thống thông tin khách hàng thiếu chưa đủ độ tin cậy cao, quy định chế độ kiểm tốn tài doanh nghiệp chưa bắt buộc dẫn đến việc đánh giá xác lực tài chính, thẩm định dự án phương án khách hàng khơng xác Vì tài sản bảo đảm giai đoạn ngân hàng xem biện pháp phòng ngừa rủi ro quan trọng trường hợp khách hàng vay làm ăn thua lỗ, khơng khả trả nợ Vì vậy, Chi nhánh cần phải có quy định chặt chẽ tài sản đảm bảo, tính xác giấy tờ sở hữu tài sản khách hàng để tránh khách hàng dùng tài sản để chấp vay nhiều chỗ Thứ nhất, cần nâng cao chất lượng bảo đảm tín dụng hình thức chấp, cầm cố Đối với việc nhận tài sản cầm cố, chấp, điều quan trọng phải xem xét tính pháp lý hồ sơ chấp, cầm cố tài sản đảm bảo cho việc chuyển 81 nhượng tài sản bán đấu giá, tránh tượng lừa đảo giấy chứng nhận sở hữu giả Bên cạnh cần quan tâm tới việc định giá xác tài sản, đặc biệt tài sản nhà đất, dây chuyền máy móc thiết bị nhập ngoại qua sử dụng Nếu tài sản cầm cố ngoại tệ cần quan tâm tới yếu tố ảnh hưởng tương lai tỷ giá, lạm phát khoản cho vay lớn dài hạn Trên thực tế tài sản cầm cố, chấp phong phú đa dạng Cán ngân hàng hiểu nguồn gốc đặc điểm yếu tố tác động giá trị chúng Chẳng hạn, để thực vay chấp nhà đất đòi hỏi cán tín dụng khơng có kiến thức nhà đất luật đất đai, biểu tính giá đất quyền thành phố, phải hiểu giá thực biến động thị trường Để định giá xác giá trị tài sản chấp cán tín dụng nên đưa tiêu chí định để đánh giá Với tài sản chấp nhà đất cần tiêu chí: vị trí nhà đất, tình trạng tại, biến động giá thị trường, khung giá nhà nước với tài sản chấp cầm cố máy móc ngân hàng nên người vay thuê người giám định, vừa khách quan vừa đảm bảo tính xác Một điều kiện khơng thể thiếu với tài sản chấp, cầm cố khả phát mại tài sản khơng tài sản có giá trị Nhà nước cho phép mà tài sản có khả bán trường hợp khách hàng không trả nợ Do nhận tài sản chấp cán tín dụng không nên nhận tài sản lớn, công trình xây dựng dở dang, phát mại khó tìm người mua có khó bù đắp khoản vay Bên cạnh đó, ngân hàng cần kiểm tra kỹ giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu khơng trường hợp tài sản đem chấp nhiều ngân hàng Ngồi ra, ngân hàng nên có quan hệ tốt với địa 82 phương tránh vướng mắc trình xử lý tài sản chấp Đồng thời, ngân hàng nên yêu cầu tất thành viên có liên quan đến tài sản bảo đảm ký vào giấy đề nghị vay vốn Thứ hai, cần hạn chế đến mức thấp thiệt hại khả xảy rủi ro tín dụng hình thức mua bảo hiểm tín dụng Khi có rủi ro xảy khách hàng, theo lẽ thường khách hàng người trực tiếp hứng chịu ngân hàng người ảnh hưởng lớn điều Vì vậy, mua bảo hiểm để chia sẻ rủi ro, công ty bảo hiểm chịu phần rủi ro đó, ngân hàng khách hàng khơng phải chịu thiệt hại rủi ro, không ảnh hưởng đến tình hình tài khả khách hàng, đảm bảo khả thu hồi nợ ngân hàng 3.2.6 Nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm sốt nội hoạt động ngân hàng Hoạt động kiểm tra kiểm soát cần đổi nội dung phường pháp kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh giai đoạn hội nhập Muốn phận KTKSNB phải đủ mạnh số lượng chất lượng để bao quát tất nghiệp vụ ngân hàng, nghiệp vụ tín dụng nghiệp vụ ngân hàng Tại VietinBank để cơng tác kiểm tra kiểm sốt đủ mạnh, thực “tai mắt” Ban điều hành, cần phải quan tâm vấn đề sau: - Bố trí đủ lực lượng cán kiểm tra kiểm sốt để bảo đảm an tồn cho quy mơ hoạt động ngân hàng ngày mở rộng - Nâng cao chất lượng trình độ cán KTKSNB thơng qua xây dựng tiêu chuẩn cán kiểm sốt: có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, kinh nghiệm công tác nghiệp vụ từ 3-5 năm trở lên, biết ngoại ngữ, tin học, có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp thẳng thắn đóng góp với sai trái 83 - Việc lựa chọn cán phải Hội sở định thơng qua xem xét q trình, lịch sử công tác cán để tránh trường hợp CN thường giữ lại người giỏi làm công tác chuyên môn đưa người thiếu kinh nghiệm sang làm công tác KTKSNB 3.2.7 Bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán nghiệp vụ lẫn đạo đức nghề nghiệp Ngày nay, rủi ro tín dụng cho vay ngày diễn biến phức tạp khó lường Thực tế cho thấy, rủi ro hoạt động kinh doanh Ngân hàng rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng phụ thuộc nhiều vào chất lượng cán làm cơng tác tín dụng thẩm định Ngay từ việc tuân thủ chấp hành sách, chế tín dụng thẩm định phương án kinh doanh, xét duyệt, định cho vay, kiểm tra việc sử dụng vốn vay thu nợ có hay sai, thành cơng hay thất bại khoản vay ngồi ngun nhân khách quan có yếu tố chủ quan người Việc chủ quan người thể hai yếu tố trình độ, kỹ chưa đáp ứng u cầu cơng việc có yếu tố chủ quan cố ý, mục đích tư lợi, biến chất đạo đức trước tiêu cực xã hội Do cần tiêu chuẩn hóa cán hoạt động tín dụng từ khâu tuyển dụng, xếp, bố trí cán theo chức năng, chun mơn, sở trường có đạo đức Những cán chưa đủ tiêu chuẩn, chưa đáp ứng yêu cầu cần phải tiến hành đào tạo đào tạo lại nhằm bổ sung cập nhập kiến thức để phục vụ cơng tác tín dụng tốt qua giảm thiểu rủi ro trình tác nghiệp Để hoạt động kinh Ngân hàng ngày hiệu môi trường cạnh tranh gay gắt, mở rộng tín dụng gắn với việc giảm thiểu rủi ro, Chi nhánh cần phải xây dựng riêng cho chế tuyển dụng, bố trí, xếp sử dụng người cách hợp lý nhằm phát huy tối đa tố chất, kỹ năng, sở trường họ, cụ thể là: 84 - Vấn đề tuyển dụng: Trong trình tuyển dụng, Chi nhánh đưa tiêu chí cụ thể vị trí cần tuyển dụng, cần tập trung vào vấn đề đạo đức, trình độ chuyên môn, đào tạo bản, hiểu biết nhiều lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật xã hội Ngày nay, cán QHKH không đơn biết cho vay vốn mà biết tư vấn cho khách hàng vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh tài Do đó, Chi nhánh cần có sách thu hút tuyển dụng ưu tiên sinh viên giỏi, có kiến thức tốt, am hiểu nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội, có lực phân tích, đánh giá tốt có khiếu hoạt động Ngân hàng, khơng thiết phải sinh viên chuyên ngành Ngân hàng - Vấn đề bố trí nguồn nhân lực: Lựa chọn, bố trí nhân lực hợp lý cán có lực, có trình độ chun mơn có phẩm chất đạo đức tốt nhằm thay dần cán thiếu kiến thức, linh hoạt phẩm chất đạo đức hay chun mơn nghiệp vụ Bố trí đủ phân công công việc cho cán cách hợp lý, tránh tình trạng tải cho cán để đảm bảo chất lượng công việc, giúp cho cán có đủ thời gian nghiên cứu, thẩm định kiểm tra giám sát khoản vay cách có hiệu Việc luân chuyển cán quản lý khách hàng để giảm trừ tiêu cực mối quan hệ tạo lập dài, phát sai sót q trình cho vay Tuy nhiên việc luân chuyển phải đảm bảo việc phục vụ khách hàng không bị thay đổi, bị ảnh hưởng cán thực Hiện nay, thực tế cho thấy cường độ làm việc cán QHKH thời gian qua căng thẳng, chí việc làm thêm phổ biến.Và điều dẫn đến hạn chế hoạt động tiếp xúc với khách hàng, kiểm tra kiểm soát khoản cho vay Vì vậy, để đảm bảo an tồn tín dụng việc tăng cường số lượng chất lượng giúp cho Ngân hàng đảm bảo nhịp độ tăng trưởng tín dụng đồng thời đảm bảo 85 chất lượng tín dụng - Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Chi nhánh cần tạo điều kiện quan tâm mức việc đào tạo từ đến chuyên sâu nghiệp vụ cụ thể, đối tượng khách hàng có đặc điểm đặc thù sản xuất kinh doanh cụ thể Thường xuyên tổ chức buổi hội thảo chuyên đề trao đổi học kinh nghiệm liên quan đến tín dụng Cập nhật kiến thức nghiệp vụ tập huấn quy định pháp luật Ngoài ra, Ngân hàng phải thường xuyên liên kết, tổ chức khóa đào tạo chun mơn nghiệp vụ để nâng cao trình độ Nếu chưa gửi người đào tạo kịp thời đào tạo chỗ thơng qua hình thức thuê chuyên gia bên ngoài, cán QHKH có kinh nghiệm Ngân hàng, biên soạn cập nhật giáo trình giảng dạy mang tính thực tiễn Bênh cạnh đó, phát động phong trào tự nghiên cứu, học tập, nắm vững, thực quy định hành phải không ngừng nâng cao lực công tác, tránh tụt hậu trước thay đổi kinh tế thị trường, công nghệ trình phát triển hội nhập Ngân hàng Yêu cầu cán Ngân hàng phải thường xuyên tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lĩnh nghề nghiệp nêu cao ý thức trách nhiệm Hàng năm cần thực rà soát, đánh giá, phân loại cán QHKH để có hướng đào tạo, bổ sung kịp thời tránh hụt hẫng đội ngũ cán QHKH - Vấn đề đãi ngộ, thưởng phạt: Ngân hàng cần phải có chế độ đãi ngộ xứng đáng lương, khen thưởng hợp lý, cơng tránh tình trạng bình quân chủ nghĩa thu nhập Đối với cán có thành tích xuất sắc nên biểu dương, khen thưởng mặt vật chất lẫn tinh thần tương xứng với kết mà họ mang lại, kể việc nâng lương trước thời hạn đề bạt lên vị trí cao Đồng thời, Ngân hàng khơng thể bỏ qua việc xây dựng sách đãi ngộ nhân nhằm thu hút 86 nhân tài trì đủ nhân lực chất lượng đảm trách hoạt động tín dụng Ngân hàng, từ giúp cho chất lượng khoản tín dụng nâng cao, đồng thời tránh tình trạng “chảy máu chất xám” 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với NHNN NHNN quan chủ quản, trực tiếp hướng dẫn hoạt động kiểm soát NHTM Do vậy, sách, định hướng NHNN ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Để nâng cao chất lượng cơng tác kiểm sốt RRTD cho vay doanh nghiệp chi nhánh NH TMCP công thương Ngũ Hành Sơn nói riêng NHTM nói chung, khóa luận xin đưa số kiến nghị sau: - Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng bao gồm Luật NHNN, Luật TCTD phù hợp với sách phát triển kinh tế xã hội, với tiêu chuẩn hoạt động quốc tế, với cam kết hội nhập quốc tế Cần tạo hành lang pháp lý có tính bình đẳng, minh bạch để khuyến khích NHTM Việt Nam an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu kinh tế thời hội nhập Đồng thời NHNN nhanh chóng xây dựng Luật giám sát an toàn hoạt động ngân hàng Luật bảo hiểm tiền gửi để trình theo tiến độ đề - Nâng cao chất lượng cung cấp thơng tin tín dụng : nhằm phục vụ tốt cho công tác thẩm định, kiểm tra giám sát khách hàng cho vay vốn, giúp giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng cho TCTD, có đủ lượng thơng tin đầu vào thống nhất, có độ tin cậy cao có tính xác cao phục vụ cho cơng tác giám sát từ xa có hiệu quả, NHNN cần quan tâm thực số giải pháp sau: CIC tiếp tục đổi bước mơ hình tổ chức đẩy mạnh việc đôn đốc TCTD báo cáo thông tin, tăng cường việc thu thập, xử lý quản lý thông tin đầu vào nhằm tạo sở liệu tốt để phục 87 vụ công tác điều hành sách tiền tệ - tín dụng NHNN, đồng thời thực nhiệm vụ kinh doanh TCTD, nhằm ngăn ngừa rủi ro Đặc biệt trọng việc nâng cao chất lượng thông tin đầu vào, thường xun cập nhật bảo đảm thơng tin đầy đủ, xác, tăng cường phát triển thêm sản phẩm thiết thực, hữu ích, nâng cao chất lượng bảng trả lời tin, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá để TCTD thấy lợi ích, chủ động khai thác thông tin phục vụ cho hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng, ngân hàng 3.3.2 Kiến nghị với Vietinbank - Tăng thời gian bước thu thập thông tin phục vụ cơng tác thẩm định tín dụng quy trình cho vay Hiện nay, thời gian thực bước ngắn, không đủ thời gian để phận thẩm định tìm hiểu, thu thập thơng tin từ nguồn khác để đưa vào xử lý, đánh giá, phân tích sử dụng thơng tin hỗ trợ cho cơng tác thẩm định tín dụng - Nghiên cứu tiêu xếp hạng tín dụng cụ thể, chi tiết, phù hợp với đối tượng khách hàng đảm bảo kết chấm điểm xếp hạng phản ánh với tình hình thực tế khách hàng hỗ trợ đắc lực cho chi nhánh việc phân loại khách hàng để sách tín dụng với đối tượng khách hàng cụ thể - Cho phép chi nhánh chủ động kết xuất báo cáo tín dụng phục vụ công tác chi nhánh Hiện nay, theo định kỳ Vietinbank gửi báo cáo tín dụng chi nhánhchi nhánh không chủ động kết xuất cần - Cho phép chi nhánh tuyển thêm cán tín dụng để giảm bớt áp lực cơng việc cho cán tín dụng, nâng cao hiệu chất lượng kiểm sốt rủi ro tín dụng chi nhánh 88 KẾT LUẬN CHƯƠNG Để kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp đồng thời đem lại lợi nhuận cao mức cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Ngũ Hành Sơn, luận văn đề xuất giải pháp thiết thực áp dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Ngũ Hành Sơn như: Tuân thủ nguyên tắc phân tán rủi ro quản lý danh mục cho vay ;Hồn thiện cơng tác xếp hạn tín dụng; Tăng cường hiệu cơng tác thẩm định tín dụng;Tăng cường khâu kiểm tra, giám sát khoản vay; Quản lý tốt danh mục tài sản đảm bảo ; Nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm sốt nội hoạt động ngân hàng; Bồi dưỡng nâng cao trình độ cán đạo đức lẫn nghề nghiệp Đồng thời luận văn có kiến nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước việc hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng doanh nghiệp sách liên quan để hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Chi nhánh 89 KẾT LUẬN Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng nay, trước bối cảnh kinh tế trải qua nhiều biến động khó khăn, chủ thể kinh tế gặp nhiều khó khăn hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, thị trường chứng khoán bất động sản biến động bấp bênh, khó lường, NHTM có nguy gia tăng nợ xấu, khả không thu hồi nợ gia tăng, chất lượng tín dụng ngày suy giảm Vì vậy, hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp nhiệm vụ quan trọng công tác quản trị Vietinbank- Ngũ Hành Sơn Tự thân chi nhánh cần phải hoàn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng sở hỗ trợ Vietinbank, NHNN Chính phủ để thúc đẩy hoạt động tín dụng phát triển an toàn, hiệu quả, mức độ rủi ro giới hạn ngân hàng Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học phân tích đánh giá tổng kết thực tiễn, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: 1- Luận văn khái quát hoá sở lý thuyết hoạt động cho vay ngân hàng thương mại; rủi ro tín dụng cho vay NHTM nguyên nhân phát sinh nội dung kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp NHTM 2- Luận văn nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013, sâu phân tích, lý giải thực trạng cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Vietinbank Ngũ Hành Sơn, qua đánh giá nguyên nhân dẫn đến hạn chế công tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Vietinbank Ngũ Hành Sơn 90 3- Trên sở đánh giá thực trạng công tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Vietinbank Ngũ Hành Sơn, luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị có tính khả thi nhằm quản lý nợ xấu có hiệu quả, nâng cao chất lương tín dụng Vietinbank Ngũ Hành Sơn thời gian tới Luận văn đưa số kiến nghị với quan liên quan kiến nghị Vietinbank Những kết nghiên cứu luận văn hy vọng góp phần nhỏ việc hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng Vietinbank- Ngũ Hành Sơn, đưa Vietinbank - Ngũ Hành Sơn trở thành chi nhánh dẫn đầu công tác kiểm sốt an tồn rủi ro tín dụng hệ thống Vietinbank, đủ sức cạnh tranh với NHTM nước TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] TS Hồ Diệu (2000), Giáo trình Tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê [2] Đỗ Văn Độ (2007), “Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại nhà nước thời kỳ hội nhập”, Tạp chí Ngân hàng , 76 (15), tr.20-27 [3] Nguyễn Hữu Chương (2009), Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ, Thành phố Hồ Chí Minh [4] PGS.TS Trần Huy Hồng (2010), Giáo trình Quản trị ngân hàng, NXB Lao động xã hội, TP Hồ Chí Minh [5] PGS.TS Lưu Thị Hương, PGS.TS Vũ Duy Hào (2006), Quản trị tài doanh nghiệp, Nxb Tài Chính, Hà Nội [6] TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Thống kê [7] Luật tổ chức tín dụng ngày 16 tháng năm 2010 [8] Nguyễn Hòa Nhân (Chủ biên), Lâm Chí Dũng, Hồ Hữu Tiến, Võ Văn Vang, Trịnh Thị Trinh, Đặng Tùng Lâm (2012), Giáo trình Tài – tiền tệ, NXB Tài [9] Ngân hàng Vietinbank (2011-2013), Báo cáo thường niên Vietinbank Ngũ Hành Sơn 2011-2013 [10] Quyết định 493/2005/QĐ/NHNN, Ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý RRTD hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, Hà Nội [11] Quyết định số 3808/QĐ-NHCT35 ngày 27/03/2012, Quy trình cho vay khách hàng doanh nghiêp theo mơ hình tín dụng [12] Quyết định số 1168/QĐ-NHCT35 ngày 12/06/2011, Quy định tài sản đảm bảo hệ thống NHCT VN [13] Quyết định số 208/QĐ-NHCT35 ngày 22/02/2010, Quy định Giới hạn tín dụng [14] Standard & Poor’s (2005), Corporate Ratings Criteria1–119, page [15] Tài liệu Công ước Basel [16] Tài liệu Cảnh báo rủi ro tín dụng NHCT VN (hàng tháng từ tháng 1/2009 đến tháng 4/2012) ... kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn 46 2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH NGŨ... SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG – CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 42 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN... THIỆN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN73 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh ngũ hành sơn , Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương việt nam, chi nhánh ngũ hành sơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn