Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần VICEM vật liệu xây dựng đà nẵng

112 24 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN MINH NHẬT KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN MINH NHẬT KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Đà Nẵng- Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Phan Minh Nhật MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 1.1.1 Khái niệm kế toán trách nhiệm 1.1.2 Vai trò kế toán trách nhiệm 1.2 PHÂN CẤP QUẢN LÝ – SỰ HÌNH THÀNH KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 12 1.2.1 Phân cấp quản lý sở kế toán trách nhiệm 12 1.2.2 Sự hình thành trung tâm trách nhiệm 13 1.3 ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 16 1.3.1 Đánh giá thành trung tâm trách nhiệm 16 1.3.2 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm 21 KẾT LUẬN CHƯƠNG 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG .24 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG 24 2.1.1 Q trình hình thành, phát triển cơng ty Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng 24 2.1.2 Chức Công ty Cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng 27 2.1.3 Mục tiêu hoạt động Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng 28 2.1.4 cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng 30 2.1.5 Tổ chức máy kế tốn cơng ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng 33 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG 36 2.2.1 Phân cấp quản lý công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng 36 2.2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn phục vụ đánh giá trách nhiệm theo yêu cầu phân cấp quản lý công ty 41 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG 66 3.1 TỐ CHỨC XÂY DỰNG MƠ HÌNH CÁC TRƯNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY CP XI MĂNG VÀ VLXD ĐÀ NẴNG 66 3.1.1 Xác định trung tâm trách nhiệm Công ty 66 3.1.2 Xác định mục tiêu, nhiệm vụ trung tâm trách nhiệm 68 3.2 HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẮNG 70 3.2.1 Hồn thiện cơng tác lập dự tốn trung tâm trách nhiệm công ty 70 3.3 TỔ CHỨC PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY 87 3.3.1 Đối với trung tâm chi phí 87 3.3.2 Đối với trung tâm doanh thu 90 3.3.3 Đối với trung tâm lợi nhuận 93 3.3.4 Đối với trung tâm đầu tư 97 KẾT LUẬN CHƯƠNG 99 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮ T CN Công nghiệp DN Doanh nghiệp HĐQT Hội đồng quản trị ROI Return on investment ( Tỷ suất sinh lời vốn đầu tư) RI Residual income (Thu nhập thặng dư) SXKD Sản xuất kinh doanh TNTT Thu nhập trước thuế TNST Thu nhập sau thuế TSCĐ Tài sản cố định VLXD Vật liệu xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty năm qua 26 2.2 Kế hoạchsản lượng sản xuất năm 2014 nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng Đà Nẵng Xí 42 2.3 Kế hoạch giá thành sản xuất năm 2014 nghiệp sản xuất vỏ baoXi măng Đà Nẵng Xí 42 2.4 Kế hoạch doanh thu năm 2014 Xí nghiệp sản xuất vỏ baoXi măng Đà Nẵng 46 2.5 Kế hoạch doanh thu năm 2014 Chi nhánh Quảng Ngãi 46 2.6 Kế hoạch sản lượng sản xuất năm 2014 Công ty 47 2.7 Kế hoạch doanh thu tồn Cơng ty năm 2014 49 2.8 Bảng kế hoạch kết sản xuất kinh doanh tồn Cơng ty năm 2014 50 2.9 Báo cáo sản lượng sản xuất quý IV Xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng Đà Nẵng 52 2.10 Báo cáo tình hình sử dụng vật tư quý IVnăm 2014 54 2.11 Quy trình kiểm sốt chi phí lao động xí nghiệp sản xuất 55 2.12 Bảng tính giá thành cơng xưởng vỏ bao Hồng Mai Xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng Đà Nẵng 56 2.13 Báo cáo sản lượng tiêu thụ quý IV luỹ kế năm 2014 Xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng ĐN 57 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.14 Báo cáo sản lượng tiêu thụ thành phẩm Công ty CPXi măng VLXD Đà Nẵng năm 2014 2.15 Bảng tổng hợp doanh thu Xi măng tháng 12 nhánh Quảng Ngãi 2.16 Bảng tổng hợp tốn phí Chi nhánh doanh Quảng Ngãi 3.1 Nhiệm vụ cụ thể trung tâm chi phí cơng ty 68 3.2 Bảng dự tốn chi phí sản xuất sợi Tổ sợi thuộc Xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng Đà Nẵng 71 3.3 Dự tốn chi phí phòng Cơng ty năm 2014 72 3.4 Dự toán tiêu thụ xi măng Hoàng Mai P40 (Chi nhánh Quảng Ngãi) 75 3.5 Bảng tổng hợp dự toán doanh thu Xi măng năm 2014 (Chi nhánh Quảng Ngãi) 75 3.6 Báo cáo dự toán trung tâm lợi nhuận 76 3.7 Dự toán trung tâm đầu tư năm 2014 Công ty cổ phần Xi măng VLXD Đà Nẵng 77 3.8 Dự toán kết đầu tư năm 2014 Công ty cổ phần Xi măng VLXD Đà Nằng 78 3.9 Báo cáo tình hình sản xuất Tổ sợi vào cuối ca 80 3.10 Báo cáo tình hình sản xuất cuối ngày Tồ sợi 81 3.11 Báo cáo tình hình sử dụng vật tư Xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng ngày 28 tháng 12 năm 82 2014 58 chi 59 kinh 60 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.12 Báo cáo chi phí sản xuất sợi 83 3.13 Báo cáo doanh thu tiêu thụ xi măng trung tâm doanh thu – Chi nhánh Quảng Ngãi tháng 12 năm 84 2014 3.14 Báo cáo doanh thu tiêu thụ xi măng chung cho tồn Cơngty tháng 12 năm 2014 85 3.15 Bảo cáo tình hình thực lợi nhuận 86 3.16 Báo cáo hiệu đầu tư 87 3.17 Bảng đánh giá Trung tâm chi phí – Tổ sợi tháng 12 năm 2014 88 3.18 Bảng đánh gỉá tiêu trung tâm chi phí Phòng Tài kế tốn Cơng ty quý - 2014 89 3.19 Bảng đánh giả tiêu trung tâm doanh thu tồn Cơng ty tháng 12 năm 2014 92 3.20 Bảng phân tích tình hình thực lợi nhuận Trung tâm lợi nhuận Xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi 94 măng Đà Nẵng 3.21 Bảng đánh giá trung tâm lợi nhuận – Xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng Đà Nẵng – tháng 12/2014 96 3.22 Bảng đánh giá trung tâm đâu tư quý năm 2014 98 87 Bảng 3.16 Báo cáo hiệu đầu tư BÁO CÁO HIỆU QUẢ ĐẰU TƯ QUÝ NĂM 2014 CÔNG TY CP XI MĂNG VLXD XÂY LẮP ĐÀ NẴNG TT Chỉ tiêu Cách tính Đvt Dự toán Thực tế Doanh thu Tr.đ 133.549 138.300 Chi phí sản xuẩt kinh doanh Tr.đ 132.412 136.735 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 1.137 1.565 Thuế thu nhập DN Tr.đ 284 391 Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 853 1.174 Vốn đầu tư bình quân Tr.đ 446.303 451.303 ROI mục tiêu % 10 - Số vòng quay vốn đầu tư 8=(l)/(6) lần 0.299 0.306 Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) 9=(3)/(6) % 0.003 0.002 10 Chi phí sử dụng vốn bình quân 10=(6)x(7) Tr.đ 44.630 45.130 11 Lợi nhuận để lại (RI) Tr.đ -43.493 -43.565 1l=(3)-(10) (Nguồn: Công ty CP xi măng VLXD xây lắp Đà Nẵng) 3.3 TỔ CHỨC PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY 3.3.1 Đối với trung tâm chi phí a Trung tâm chi phí tổ sản xuất Bên cạnh việc đánh giá trung tâm chi phí cách dựa vào báo cáo dự tốn chi phí linh hoạt để so sánh chi phí thực tế với chi phí dự tốn theo sản lượng thực tế trình bày nội dung Bằng phương pháp số chênh lệch để đánh giá chi tiết tiêu cụ thể chi phí thực tế so với dự tốn 88 Ví dụ: Bảng đánh giá Trung tâm chi phí - Tổ tạo sợi sau: Bảng 3.17 Bảng đánh gía Trung tâm chi phí - Tổ sợi tháng 12 năm 2014 Chênh lệch TT Nội dung Hạt nhựa PP500 Hạt nhựa H03w-00 Dự toán Thực tế 55.235.978 57.938.890 Giá trị Tỷ lệ (%) 2.702.912 0,049 2.012.524.257 2.058.801.810 46.277.553 0,023 48.759.834 48.030.933 -728.901 0,015 1.245.879 1.285.458 39.579 0,032 800.000 800.000 0,000 13.567.471 14.181.348 613.877 0,045 Trích BHXH, BHYT, KPCĐ 2.577.819 2.696.356 118.537 0,046 Chi phí vệ sinh cơng nghiệp 2.456.895 2.635.987 179.092 0,073 Chi phí cơng cụ dụng cụ 1.245.699 1.258.794 13.095 0,011 Phụ gia tạo sợi Trục ren Phiễu cấp liệu Lương cơng nhân trực tiếp 10 Chi phí khấu hao TSCĐ 80.454.567 78.314.488 -2.140.079 0,027 11 Chi phí dịch vụ mua ngồi 2.456.715 2.561.489 104.774 0,043 12 Chi phí tiền khác 1.879.456 1.987.564 108.108 0,058 Tổng cộng 2.223.204.570 2.270.493.117 47.288.547 0,021 (Nguồ n: Xí nghiệp sả n xuất vỏ bao xi măng Đà Nẵng) b Trung tâm chi phi phòng quản lý Trên sở báo cáo chi phí dự tốn thực hệ thống tiêu kinh tế kỹ thuật, tiến hành so sánh thực tế kế hoạch để đánh giá việc tăng giảm chi phí thơng qua độ lệch 89 Bảng 3.18 Bảng đánh giá tiêu trung tâm chi phí Phòng Tài kế tốn Công ty quý – 2014 ĐVT: đồng Tổng cộng NỘI DUNG TỔNG CỘNG Tiền lương Trong Phòng TCKT Phòng Thực tế Kế hoạch Chênh lệch Thực tế Kế hoạch C.lệch KHTT 2.527.565 2.653.450 (125.885) 401.125 384.405 16.720 956.365 955.200 1.165 145.687 149.251 (3.564) 27.499 26.990 509 13.163 15.200 (2.037) Chi phí khẩn hao TSCĐ 308.558 312.710 Trích KH TSCĐ hữu hình hộ phận quản lý 289.720 289.720 Trích KH TSCĐ vơ hình phần mềm kế tốn 18.839 22.990 Tiếpkhách 175.000 168.766 6.234 30.000 32.000 (2.000) Tiếp khách 95.000 92.311 2.689 30.000 32.000 (2.000) Chi phí hội nghị khách hàng 80.000 76.455 3.545 185.000 181.023 24.000 25.789 (1.789) 161.000 155.234 5.766 Vãn phòng phẩm Chi phí hội họp, học tập Hội nghị, họp, tổng kết, Đại hội CNVC Học tập nghiệp vụ, đào tạo (4.152) …… _ (4.151) 3.977 29.500 _ 25.361 4.139 25361(25.361) (Nguồn: Công ty CP Xi măng vật liệu xây dựng Đà Nẵng 90 Đối với trung tâm chi phí Ban quản lý dự án, Trạm tiếp nhận đầu nguồn sử dụng phương pháp so sánh để đánh giá tiêu tế so với dự tốn giống Phòng Tài Kế tốn Trung tâm chi phí Cơng ty Xi măng vật liệu xây dựng, xây lắp Đà Nang xem tốt tối thiểu hố chi phí đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giao, đặc biệt kiểm sốt chi phí phát sinh sở chi phí kế hoạch định mức chi phí 3.3.2 Đối với trung tâm doanh thu Hệ thống tiêu phân tích đánh giá trung tâm trách nhiệm doanh thu: Các chi nhánh kinh doanh xi măng nơi phát sinh doanh thu xi măng Mỗi chi nhánh trách nhiệm nắm bắt nhu cầu bao gồm: số lượng, chủng loại, nhu cầu theo mùa, tình hình diễn biến thị trường để báo cáo giám đốc Cơng ty kế hoạch cung ứng hợp lý Tiếp nhận chuyển giao xi măng Công ty chuyển đến cho khách hàng theo thủ tục, nhanh, thuận tiện Chủ động giao dịch với khách hàng để lập kế hoạch cung ứng bán cho khách hàng theo giá bán bn khu vực Khi phân tích tình hình thực kế hoạch cần so sánh tiêu nghiên cứu tế so với kỳ kế hoạch qua kết luận cụ thể hiệu trung tâm trách nhiệm nhà quản trị trung tâm Chỉ tiêu đánh giá Phương pháp so sánh Doanh thu thực tế - Doanh thu kế Chênh lệch doanh thu Chênh lệch sản lượng tiêu thụ hoạch Sản lượng thực tế - Sản lượng kế hoạch Đơn giá bình quân thực tế - Đơn giá Chênh lệch đơn giá bình quân bình quân kế hoạch 91 Ta c ó:DT =ỵ PiX Q i DT: doanh thu xi măng tiêu thụ Pi: Đơn giá (theo loại xi măng) Qi: Sản lượng xi măng tiêu thụ loại giá i Đơn giả bình quân = Loại giá i * Tỉ trọng sản lượng xi măng loại giá i tổng sản lượng tiêu thụ Hiện nay, Công ty, chi nhánh số báo cáo chi tiết như: - Báo cáo doanh thu xi măng tiêu thụ theo loại xi măng - Báo cáo chi tiết sổ phải thu theo đối tượng khách hàng - Báo cáo doanh thu tồn Cơng ty Hệ thống báo cáo phần phản ánh thực trạng tình hình quản lý Chi nhánh chưa thể trách nhiệm Giám đốc chi nhánh quản lý doanh thu, thu hồi vốn Để đánh giá hiệu trách nhiệm Chi nhánh, cần sâu vào phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tiêu doanh thu phương pháp thay liên hoàn phương pháp số chênh lệch: ∆DT = DTtt- DTkh = Asl+ Ađg Asllà mức độ ảnh hưởng thay đổi sản lượng xi măng tiêu thụ đến tăng giảm doanh thu: Asl= Ađg mức độ ảnh hưởng thay đổi đơn giá bình quân đến tăng giảm doanh thu: Ađg= Trên góc độ tồn Cơng ty, thiết phải cỏ so sánh phân tích tình hình thực cơng tác kinh doanh, mức đóng góp chi nhánh hồn thành mục tiêu chung tồn Cơng ty 92 Bảng 3.19 Bảng đánh giả tiêu trung tâm doanh thu tồn Cơng ty tháng 12 năm 2014 Chỉ tiêu Doanh thu (Triệu Sản lượng xi măng đồng) (Tấn) Đon giá bán bình quân (đ/tấn) Asl Ađg ∆DT Kế hoạch Thực Kế hoạch Thực Kế hoạch Thực -XN Đà Nẵng 17.160 17.408 22.000 21.760 % so với Công ty 23% 21% 23% 21% -CN Quảng Ngãi 800 1.132 1.000 1415 % so với Công ty 1% 1% 1% 1% 17.380 17.254,68 22.000 21704 -CN Bình Định % so với Cơng ty 23% 21% 23% 21% 1.600 2.182,35 2000 2711 % so với Công ty 2% 3% 2% 3% … … … … 105.031,4 81.524,47 132.115 -Chi nhánh Phú n Tồn Cơng ty 102.161 780.000 800.000 -187,2 435,2 800.000 800.000 790.000 795.000 800.000 805.000 795.000 798.000 -23.813 306,4 -23.507 332 248 332 -233,8 108,5 -125,3 568,8 13,5 582,36 (Nguồn: Công ty CP Xi măng vật liệu xây dựng, xây lắp Đà Nẵng) 93 Nhận xét: Kết phân tích cho thấy doanh thu xi măng Công ty tháng 12/2014 giảm 23.507 triệu đồng so với kế hoạch mà chủ yếu ảnh hưởng nhân tố sản lượng tiêu thụ thực tế giảm so với kế hoạch Xét mặt biến động ta thấy thay đổi sản lượng tiêu thụ đơn giá bình quân Do thay đổi sản lượng xi măng tiêu thụ: Phần lớn chi nhánh giảm mạnh sản lượng tiêu thụ thực tế so với kế hoạch chi nhánh Quảng Nam sản lượng tiêu thụ giảm nên doanh thu giảm 507 triệu đồng,., làm doanh thu tồn Cơng ty giảm 23.813 triệu đồng Chi nhánh Đà Nẵng sản lượng giảm lại chiếm tỷ trọng sản lượng tiêu thụ lớn tồn Cơng ty Về đơn giá bình qn: Ỏ hầu hết chi nhánh, giá bán bình quân xi măng tăng không đáng kế nên làm tăng doanh thu tồn Cơng ty 306 triệu đồng Với hệ thống tiêu phân tích cho phép nhà quản lý tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến doanh thu xi măng để đánh giá trách nhiệm nhà quản lý trung tâm doanh tim Từ đưa điều chỉnh thích hợp nhằm tăng doanh thu, tăng giá bán góp phần tăng lợi nhuận tồn Cơng ty 3.3.3 Đối với trung tâm lợi nhuận Trung tâm lợi nhuận Công ty xi măng vật liệu xây dựng - xây lắp ĐàNẵng gồm xí nghiệp sản xuất Đánh giá trung tâm lợi nhuận cách Sũ sánh tiêu Báo cáo kết hoạt động kinh doanh thực so với dự tốn Ví dụ: Đánh giá Trung tâm lợi nhuận - Xí nghiệp sản xuất vỏ bao Xi măng Đà Nẵng sau: 94 Bảng 3.20 Bảng phân tích tình hình thực lợi nhuận Trung tâm lợi nhuận Xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng Đà Nẵng PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN THÁNG 12 NĂM 2014 Xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng Đà Nẵng Tháng 12 năm 2014 Chênh lệch TT Chỉ tiêu Dự toán Thực tế Giá trị Tỷ lệ (%) Doanh thu 57.919.959.725 56.925.638.451 -994.321.274 -1,72 Biến phí sản xuất 52.459.326.296 52.396.452.112 -62.874.184 -0,12 Số dư đảm phí sản xuất 5.460.633.429 4.529.186.339 -931.447.090 -17,06 Biến phí quản lý bán hàng 1.164.957.247 1.163.926.713 -1.030.534 -0,09 Tổng số dư đảm phí 4.295.676.182 3.365.259.626 -930.416.556 -21,66 Tổng định phí 4.281.265.094 4.192.872.782 -88.392.312 -2,06 Lợi nhuận trước thuế 14.411.088 -827.613.156 -842.024.244 -5842,89 (Nguồn: Xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng Đà Nẵng 95 Đánh giá sơ cho thấy, Xí nghiệp khơng đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận dự toán Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực tế so với dự toán giám 842.024.244đ tương ứng tỉ lệ giảm 5842,89% Do: - Doanh thu thực tế giảm 994.321.274đ tương ứng với tỉ lệ giảm 1,72% so với dự tốn, biến phí sản xuất giảm 62.874.184đ tương ứng với tỉ lệ giảm 0,12% nên làm số dư đảm phí sản xuất giảm 931.447.090đ tương ứng với tỉ lệ giảm 17,06% - Bên cạnh biến phí bán hàng quản lý giảm 1.030.534đ tương ứng với tỉ lệ giảm 0,09% nên tổng số dư đảm phí giảm 930.416.556đ tương ứng với tỉ lệ giảm 21,66% Chỉ tiêu tổng định phí giảm khơng đáng kể, giảm 88.392.312đ tương ứng với tỉ lệ giảm 2,06% Với nội dung phân tích xác định trách nhiệm thuộc phận nào? Cần xem xét doanh thu thực tế tiêu thụ thấp dự toán? Doanh thu tiêu thụ giảm sản lượng tiêu thụ giảm hay giá bán giảm? Bộ phận quản lý chi phí chưa làm tốt cơng tác kiểm sốt chi phí xí nghiệp Doanh thu thực tế giảm mạnh chi phí ại giảm khơng đáng kể Mặc dù ngun nhân khách quan, trách nhiệm thuộc Giám đốc xí nghiệp Xí nghiệp cần nâng cao lực dự báo, hồn thiện cơng tác lập dự tốn Bên cạnh để đánh giá trách nhiệm quản lý thành hoạt động trung tâm lợi nhuận phải phân tích tỉ suất lợi nhuận sau: Chỉ tiêu đánh giá Phương pháp tính Tỉ suất lợi nhuận doanh thu Lợi nhuận / Doanh thu Tỉ suất lợi nhuận vốn đầu tư Lợi nhuận / Vốn đầu tư bình quân Tỉ suất lợi nhuận tổng tài sản Lợi nhuận / Tổng tài sản bình qn Tỉ suất lợi nhuận chi phí SXKD Lợi nhuận / Chi phí SXKD Số vòng quay tổng tài sản Doanh thu/ Tổng tài sản bình quân 96 Đánh giá trung tâm lợi nhuận Xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng Đà Nẵng tháng 12/2013 sau: Bảng 3.21 Bảng đánh giá trung tâm lợi nhuận – Xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng Đà Nẵng – tháng 12/2014 Cách TT Chỉ tiêu tính Đvt Dự Thực toán Chênh lệch Giá trị Tỷ lệ (%) Doanh thu Tr.đ 57.919 56.925 -994 0,001716 Chi phí sản xuất kinh doanh Tr.đ 57.905 57.752 -153 0,00264 Lợi nhuận Tr.đ Vốn đầu tư Tổng tài sản bình quân Tỉ suất lợi nhuận doanh thu (6)=(3)/(1) Tỉ suất lợi nhuận vốn đầu tư (7)=(3)/(4) Tỉ suất lợi nhuận tổng tài sản (8)=(3)/(5) Tỉ suất lợi nhuận chi phí (9)=(3)/(2) 14 -827 -841 -60,0714 Tr.đ 61.538 55.256 -6.282 -0,10208 Tr.đ 70.021 69.315 -706 -0,01008 % 0,024 -1,453 -1,477 -61,1029 % 0,023 -1,497 -1,519 -66,7872 % 0,020 -1,193 -1,213 -60,6731 % 0,024 -1,432 -1,456 -60,2279 Lần 0,827 -0,006 -0,00715 X100 X100 X100 X100 SXKD 10 Số vòng quay tổng tài sản (10)=(1)/(5) 0,821 (Nguồn: Xí nghiệp sản xuất vỏ bao xi măng Đà Nẵng) 97 Trong năm 2014, doanh thu tăng tốc độ tăng doanh thu thấp mức độ giảm chi phí nên lợi nhuận giảm 21,429%, tỉ suất lợi nhuận giảm Đánh giá tình hình thực lợi nhuận chưa tốt 3.3.4 Đối với trung tâm đầu tư Để đánh giá trung tâm đầu tư ta so sánh tiêu bảng báo cáo kết đầu tư thực tế so với dự toán giá trị tỉ lệ để đánh giá việc tăng giảm thông qua độ lệch Ví dụ: Các tiêu đánh sau Chỉ tiêu đánh giá Phương pháp tính Chênh lệch doanh thu Doanh thu thực tế - Doanh thu dự tốn Chênh lệch chi phí SXKD Chi phí SXKD thực tế - Chi phí SXKD dự tốn Chênh lệch lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận trước thuế thực tế - Lợi nhuận trước thuế dự toán Chênh lệch chi phí thuế TNDN Chi phí thuế TNDN thực tế - Chi phí thuế TNDN dự tốn …… 98 Bảng 3.22 Bảng đánh giá trung tâm đầu tư quý năm 2014 BẢNG ĐÁNH GIÁ TRUNG TÂM ĐẦU TƯ QUÝ 4/2014 CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG Cách TT Chỉ tiêu Dự Thực toán tế Chênh lệch Tỷ lệ Giá trị (%) Đvt tính Doanh thu Tr.đ 133.549 138.300 4.751 3.557 Chi phí SXKD Tr.đ 132.412 136.735 4.323 3.265 LNTT Tr.đ 1.137 1.565 428 37.643 CP thuế TNDN Tr.đ 284 391 107 37.676 LNST Tr.đ 853 1.174 321 37.632 Vốn đầu tư BQ Tr.đ 446.303 451.303 5.000 1.120 ROI mục tiêu % Số vòng quay vốn đầu tư 8=(1)/ Lần (6) 0.299 0.306 0.007 2.410 Tỷ kệ hoàn vốn đầu tư (ROI) 9=(3)/ % (6) 0.003 0.002 0.001 36.118 Chi phí sử dụng vốn bình qn 10=(6) Tr.đ X(7) 44.630 45.130 500 1.120 Lợi nhuận để lại (RI) 11=(6) Tr.đ -(10) -43.493 -43.565 -72 - 0.166 10 11 10 - - - (Nguồn: Công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng) - Quý 4/2014, lợi nhuận tăng 428 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 37,643%, vốn đầu tư tăng 5.000 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 1,120% nên ROI tăng so với kế hoạch 0,001% tương ứng với tỷ lệ tăng 36,118% 99 KẾT LUẬN CHƯƠNG Nhằm góp phần thiết lập hệ thống kế tốn trách nhiệm phát huy tốt vai trò kiểm sốt Cơng ty Trên sở phân tích thực trạng kế tốn trách nhiệm, hạn chế, thiếu sót hệ thống kế toán trách nhiệm đưa giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn trách nhiệm Cơng ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng Hoàn thiện kế tốn trách nhiệm theo phân cấp quản lý Cơng ty cách xây dựng trung tâm trách nhiệm, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, tổ chức nhân cho trung tâm Trên sở đó, nhà quản lý sở đánh giá cá nhân, phận hoạt động hiệu quả, nhằm gắn kết trách nhiệm phận nhằm tiến tới mục tiêu chung tổ chức Hoàn thiện hệ thống báo cáo trách nhiệm nhằm cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho việc đánh giá trách nhiệm đơn vị, phận công ty.Xây dựng hệ thống tiêu đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh 100 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kế toán trách nhiệm cơng cụ để kiểm sốt đáng giá cơng ty phân quyền Kế tốn trách nhiệm công cụ đánh giá kết hiệu hoạt động trung tâm trách nhiệm doanh nghiệp Trên tinh thần này, luận văn khái quát cách kế toán trách nhiệm giải số vấn đề sau: Hệ thống hoá vấn đề lý luận kế tốn trách nhiệm, đưa cách nhìn tồn diện kế toán trách nhiệm, làm sở để đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn trách nhiệm đưa giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn trách nhiệm Công ty Làm rõ chất kế toán trách nhiệm, sở để tổ chức kế toán trách nhiệm, xây dựng trung tâm trách nhiệm, quy trình tổ chức thu thập xử lý thơng tin, thiết lập hệ thống báo cáo thành hệ thống tiêu đánh giá, dựa hệ thống báo cáo tiêu đánh giá, phân tích kết hoạt động trung tâm trách nhiệm, qua xác định nguyên nhân gây biến động biện pháp xử lý nhằm đạt mục tiêu chung Để giải pháp luận văn thực được, tác giả xin mạnh dạn đưa số kiến nghị công ty sau: + Quán triệt cho đơn vị thành viên, phận, phân xưởng, người ý thức vai trò, trách nhiệm cơng tác kế tốn trách nhiệm, hiểu ý nghĩa, tác dụng báo cáo trách nhiệm + Áp dụng thống nhất, đồng hệ thống báo cáo theo trung tâm trách nhiệm + Tạo điều kiện cho cán nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ đáp ứng u cầu, nhiệm vụ giao DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt [1] Phạm Văn Được (1995), Kế tốn quản trị phân tích kinh doanh, Nhà xuất Thống [2] TS Phạm Văn Được, TS Huỳnh Đức Lộng (2010), Mơ hình báo cáo đánh giá trách nhiệm quản trị công ty niêm yết [3] Huỳnh Lợi (2003), Kế toán quản trị, Nhà xuất Thống [4] TS Đồn Ngọc Quế, Bài giảng kế tốn quản trị cao cấp, dung cho học viên cao học [5] Đào Văn Tài – Võ Văn Nhị, Kế toán quản trị, Nhà xuất thống [6] Trương Bá Thanh (2008), Giáo trình kế tốn quản trị, Nhà xuất giáo dục [7] Trần Văn Tùng (2010), Xây dựng hệ thống báo cáo đánh giá trách nhiệm quản trị công ty niêm yết Việt Nam, Luận án tiến sĩ TiếngAnh [8] Anthony A.Atkinson, Rajiv D.Banker, RobertS.Kaplan & S.Markyoung rd [9] (2001), ManagementAccouting, Edition, PrenticeHall International Inc Anthony A Atkinson & Robert S Kaplan (2005), Advance Management rd Accouting, Edition, PrenticeHall International Inc [10] Hilton,R.H.(1991), ManagerialAccounting, McCraw-Hill, Inc NewYork, USA [11] Richard M.S Wilson and Wai Fong Chua (1993), Managerial Accounting: Methodand Meaning, Chapman and hall Iniversity and Profession Division Website [12] Web http://khoahockiemtoan.vn: Một số vấn đề kế tốn trách nhiệm cơng ty niêm yết ... công ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng 30 2.1.5 Tổ chức máy kế tốn cơng ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng 33 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CƠNG TY. .. 24 2.1.2 Chức Công ty Cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng 27 2.1.3 Mục tiêu hoạt động Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng 28 2.1.4... tốn trách nhiệm Cơng ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng Từ trực trạng đưa kiến nghị tổ chức hệ thống kế tốn trách nhiệm Cơng ty cổ phần Vicem vật liệu xây dựng Đà Nẵng nhằm giúp cho nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần VICEM vật liệu xây dựng đà nẵng , Kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần VICEM vật liệu xây dựng đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn