Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm tại công ty cổ phần bia hà nội quảng bình

1,058 43 0
  • Loading ...
1/1,058 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:30

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG NGUYN TH DIU LINH HOÀN THIN KÊNH PHÂN PHI S N PHM TI CÔNG TY C PH N BIA HÀ N I – QU NG BÌNH LU N VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH Nng – Năm 2015 B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG NGUYN TH DIU LINH HOÀN THIN KÊNH PHÂN PHI S N PHM TI CÔNG TY C PH N BIA HÀ N I – QU NG BÌNH Chuyên ngành: Qun tr ᄉ kinh doanh Mã s ᄉ: 60.34.01.02 LU N VĂN THC SĨ QU N TR KINH DOANH Ngưi hưng dn khoa hc:GS TS NGUYN TRƯ%NG SƠN Nng – Năm 2015 L%I CAM OAN Tôi cam oan ây cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng c công b b t kỳ cơng trình khác Tác gi Nguy*n Th ᄉ Di-u Linh DANH M.C CÁC CH/ VI0T T1T CP : C phn HC : i hi HQT : Hi n tr HUDA NPP SABECO UBND ng c ông ng qu u (2015), “Phát trin kênh phân phi: Nên da th k mnh” ăng website:www.haiquanonline.vn [3] NguyBn Th Hà Giang (2013), Hồn thin cơng tác qun tr kênh phân phi ti Cơng ty c phn hóa ch t vt liu in N-ng, Lu$n văn Thc sĩ Qu n tr kinh doanh, i hc NEng [4] PGS.TS Lê Th ᄉ Gii, TS NguyBn Xuân Lãn, ThS Võ Quang Trí, ThS inh Th L Trâm, ThS Phm Ngc Ái (2011), Qun tr Marketing – nh h ng giá tr, NXB Tài Chính, Thành ph NEng [5] PGS.TS Lê Th ᄉ Gii (ch biên), TS NguyBn Xuân Lãn (2010), Qun tr Marketing, NXB Giáo Dc, Hà Ni [6] Khut Quang Hưng (2014), S tht v mi quan h gia doanh nghip nhà phân phi” ăng website www.khuatquanghung.com [7] Hán Thanh Long, “Các quyt nh t chc qun lý kênh” [8] Trn Th Nga (2014), Qun tr kênh phân phi sn phm ti Công ty c phn D c – Thit b y t N-ng (Dapharco) Lu$n văn Thc sĩ Qu n tr kinh doanh, i hc NEng [9] Philip Kotler, Vũ Trng Hùng d ch, Phan Thăng hi u ính (2009), Qun tr Marketing, NXB Lao ng Xã hi, TP H Chí Minh [10] B Công Thương (2009), Quyt nh phê duyt quy hoch phát trin ngành Bia – R u – N c gii khát Vit Nam n năm 2015, tm nhìn n năm 2025 [11] TS Th Minh Thanh, NguyBn Quang Tun (2010), Qun tr kênh phân phi, NXB Tài Chính, Hà Ni [12] Bùi Th Thanh Thúy (2012), M ᄉ t s gii pháp hoàn thin kênh phân phi sn phm bánh ko ti Công ty bánh ko Qung Ngãi Biscafun Lu$n văn Thc sĩ Qu n tr kinh doanh, i hc NEng [13] TS Trn Th Ngc Trang, ThS Trn Văn Thi (2008), Qun tr kênh phân phi, NXB Thng kê [14] NguyBn Th ᄉ Vũ (2013), Qun tr kênh phân phi sn phm ti th tr ng Bình nh ca Cơng ty c phn bia Sài Gòn – Min Trung, Lu$n văn Thc sĩ Qu n tr kinh doanh, i hc NEng Trang website http://doanhnhanvietnam.org.vn http://doanhnhansaigon.vn http://www.itgvietnam.com http://www.marketing.com http://www.quangbinh.gov.vn http://www.vmi.edu.vn ... thành viên ca kênh phân phi 30 K+T LU/N CHƯƠNG 32 CHƯƠNG TH=C TRNG HOT NG C>A KÊNH PHÂN PHI TI CÔNG TY C PH N BIA HÀ N I – QU NG BÌNH 33 2.1 T)NG QUAN V' CÔNG TY C) PH2N BIA. .. phn Bia Hà Ni – Qu ng Bình 71 3.2 HOÀN THI7N C&U TRÚC KÊNH PHÂN PH(I TI CƠNG TY 72 3.2.1 Phân tích bi ᄉ n s nh h ng ᄉ n cu trúc kênh phân phi ca Công ty 72 3.2.2 Ti ᄉ p tc hoàn. .. TRÚC, T) CH*C KÊNH PHÂN PH(I TI CÔNG TY C) PH2N BIA HÀ N I – QU,NG BÌNH 41 2.2.1 Th-c trng phân tích nh h ng ᄉ n kênh 4c i#m nhân t phân phi 41 2.2.2 Cu trúc kênh phân phi hi
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm tại công ty cổ phần bia hà nội quảng bình , Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm tại công ty cổ phần bia hà nội quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn