Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty TNHH TM DV an trung, TP buôn ma thuột, tỉnh đắk lắk

121 26 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ THU THẢO HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI – DỊCH VỤ AN TRUNG, TP BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ THU THẢO HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI – DỊCH VỤ AN TRUNG, TP BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ VĂN HUY Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Q trình phân tích đánh giá thơng qua số liệu sổ sách Công ty thông tin tơi thu nhận suốt q trình thực tập vừa qua Tác giả luận văn Trần Thị Thu Thảo MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Mối quan hệ tuyển dụng công tác khác quản trị nguồn nhân lực 1.2 NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC 13 1.2.1 Quá trình chiêu mộ nhân lực 13 1.2.2 Quá trình tuyển chọn nhân lực 19 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá kết tuyển dụng 26 1.3 Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG 28 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ AN TRUNG 30 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI-DỊCH VỤ AN TRUNG 30 2.1.1 Lịch sử hình thành 30 2.1.2 Quá trình phát triển 30 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ kinh doanh chủ yếu 31 2.1.4 Cơ cấu quản lý điều hành công ty 32 2.1.5 Tổ chức nhân Phòng/ Ban Cơng ty 33 2.1.6 Kết hoạt động kinh doanh Công ty từ năm 2012-2014 35 2.1.7 Tổng quan nguồn nhân lực Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thƣơng Mại - Dịch Vụ An Trung 36 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI-DỊCH VỤ AN TRUNG 41 2.2.1 Các hoạt động quản trị nhân lực liên quan đến công tác tuyển dụng nhân lực Công ty TNHH TM-DV An Trung 41 2.2.2 Quy trình tuyển dụng nhân Cơng ty TNHH TM-DV An Trung 45 2.3 ĐIỀU TRA, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA ỨNG VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI-DỊCH VỤ AN TRUNG 59 2.3.1 Mục tiêu điều tra 59 2.3.2 Nội dung kết điều tra 59 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI-DỊCH VỤ AN TRUNG 67 2.4.1 Ƣu điểm 67 2.4.2 Khuyết điểm 69 2.4.3 Nguyên nhân 71 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ AN TRUNG 73 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI-DỊCH VỤ AN TRUNG TRONG TƢƠNG LAI 73 3.1.1 Phƣơng hƣớng phát triển chung 73 3.1.2 Phƣơng hƣớng phát triển nguồn nhân lực 74 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠIDỊCH VỤ AN TRUNG 76 3.2.1 Cải tiến chất lƣợng quảng cáo tuyển dụng 76 3.2.2 Nâng cao trình độ nghiệp vụ tác phong chuyên viên tuyển dụng 79 3.2.3 Bổ sung hình thức tuyển chọn 80 3.2.4 Hồn thiện cơng tác bố trí đánh giá tình hình thực cơng việc 81 3.2.5 Hồn thiện cơng tác xác định nhu cầu tuyển dụng 82 3.2.6 Đa dạng hoá nguồn chiêu mộ 83 3.2.7 Một số giải pháp khác 85 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 92 3.3.1 Kiến nghị Doanh nghiệp 92 3.3.2 Kiến nghị Ngƣời lao động 93 3.3.3 Kiến nghị Nhà nƣớc 93 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế CSTL : Chính sách tiền lƣơng GĐ : Giám đốc HCNS : Hành nhân HĐLĐ : Hợp đồng lao động KCS : Kiểm tra chất lƣợng sản phẩm LĐ-TBXH : Lao động, thƣơng binh xã hội NV : Nhân viên P.PTNNL : Phòng phát triển nguồn nhân lực R&D : Phòng nghiên cứu phát triển TD : Tuyển dụng THPT : Trung học phổ thông TM-DV : Thƣơng mại-Dịch vụ TNHH : Trách nhiệm hữu hạn DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty giai đoạn 2012 -2014 35 2.2 Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn 36 2.3 Cơ cấu lao động theo độ tuổi lao động 37 2.4 Cơ cấu lao động theo giới tính 38 2.5 Cơ cấu lao động theo tính chất lao động 39 2.6 Tình hình biến động nhân Công ty giai đoạn 2012 - 2014 40 2.7 Xác định nhu cầu tuyển dụng qua năm 48 2.8 Kết đánh giá tỷ lệ ứng viên đạt sau thử việc 58 2.9 Thống kê sơ lƣợc đối tƣợng đƣợc khảo sát 60 2.10 Đánh giá việc nhận biết thông tin tuyển dụng Công ty 61 2.11 Bảng đánh giá thông báo tuyển dụng 61 2.12 Bảng thể cách thức nộp hồ sơ 62 2.13: Bảng đánh giá tác phong chuyên viên tuyển dụng 63 2.14 Bảng đánh giá mô tả công việc chuyên viên tuyển dụng 64 2.15 Bảng đánh giá trả lời thắc mắc ứng viên 64 2.16 Bảng đánh giá trình độ nghiệp vụ chuyên viên vấn 65 2.17 Bảng đánh giá việc bổ sung hình thức tuyển chọn ứng viên 66 Bảng đánh giá phù hợp lực thân với công việc 66 Bảng nhận xét cơng tác đánh giá tình hình thực công việc nhân viên thử việc 67 2.20 Chi phí tuyển dụng từ năm 2012-2014 68 2.21 Số lao động phải đào tạo lại sau tuyển chọn từ năm 2012-2014 69 2.18 2.19 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Thị Ngọc An Đồng Thị Thanh Phƣơng (2012), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Lao động – Xã hội, Hà Nội [2] Trần Kim Dung (2013), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh [3] Vũ Thùy Dƣơng Hoàng Văn Hải (2005), Quản trị nhân lực, NXB Thống kê, Hà Nội [4] Nguyễn Vân Điềm Nguyễn Ngọc Quân (2012), Giáo trình Quản trị nhân lực, Nhà xuất Đại học kinh tế Quốc dân, Hà Nội [5] ThS Bùi Hoàng Lợi (2007), Quản trị nhân lực, Tủ sách nhà quản trị doanh nghiệp, Nhà xuất Thành phố Hồ Chí Minh [6] Trần Minh Nhật (2009), Giáo trình Phương pháp sử dụng nguồn nhân lực, Nhà xuất Thời đại, Thành phố Hồ Chí Minh [7] Nguyễn Hữu Thân (2008), Quản trị nhân sự, Nhà xuất Lao động – Xã hội, Hà Nội [8] Nguyễn Quốc Tuấn cộng (2006), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Thống Kê, Đà Nẵng [9] Vũ Văn Tuấn cộng (2001), Chủ doanh nghiệp chức quản lý nguồn nhân lực, Nhà xuất Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh [10] Vũ Văn Tuấn cộng (2001), Mô tả công việc-u cầu chun mơn tiêu chuẩn hồn thành cơng việc, Nhà xuất Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh [11] Vũ Văn Tuấn cộng (2001), Thu hút-tìm kiếm lựa chọn nguồn nhân lực, Nhà xuất Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh [12] Vũ Văn Tuấn cộng (2001), Phân tích cơng việc, Nhà xuất Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh [13] Vũ Văn Tuấn cộng (2001), Hệ thống tiền lương tiền công, Nhà xuất Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh Tiếng Anh [14] Harvard Business School (2005), Tuyển dụng đãi ngộ người tài (sách dịch), Nhà xuất Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh [15] Hindle T (2005), Kỹ vấn (sách dịch), Nhà xuất Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh [16] Ivancevich J (2010), Quản trị nguồn nhân lực (sách dịch), Nhà xuất Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh [17] Jay R (2011), Thật đơn giản vấn tuyển dụng ( sách dịch), Nhà xuất Lao động – Xã hội, Hà Nội Tài liệu website [18].http://www.eduviet.vn/index.php/Tuyen-dung-nhan-su/tam-quan-trongcua-tuyen-dung-nhan-su.html, (12/9/2014) [19].http://3ps.dnd.vn/chuyende/tuyendung/More/Temp2_QuanTrongTDung html, (12/9/2014) [20].http://www.vieclambank.com/thao-luan/chi-tiet/vai-tro-cua-nha-tuyendung-nhan-su-157.html, (12/9/2014) [21].http://careerbuilder.vn/vi/hiringsite/phong-van-giu-chan-nhanvien.35A4ED89.html, (13/9/2014) [22].http://www.eduviet.vn/index.php/Tuyen-dung-nhan-su/mu-quy-trinhtuyn-dng-nhan-s-ti-cty-kinh-doanh-phn-mm.html, (13/9/2014) [23].http://www.dankinhte.vn/so-do-qui-trinh-cac-buoc-tuyen-dung, (13/9/2014) [24].http://dantri.com.vn/nghe-nghiep/uu-tien-yeu-to-van-hoa-trongtuyen-dung-nhan-su-813892.htm, (13/9/2014) [25].http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/chieu-tuyen-dunggay-soc-2762213.html, (7/10/2014) [26].http://l-a.com.vn/vi/blog/chi-so-do-luong-hieu-suat-kpi/ PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01 BẢN CÂU HỎI Ý KIẾN CỦA ỨNG VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY Xin chào Quý Anh, Chị! Tôi tên Trần Thị Thu Thảo, học viên lớp Cao học Quản Trị Kinh Doanh Trong khn khổ chƣơng trình, tơi thực đề tài nghiên cứu “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng Cơng ty TNHH TM-DV An Trung” Để hồn thành đề tài, mong nhận đƣợc quan tâm giúp đỡ Quý Anh (Chị) việc tham gia trả lời câu hỏi Trƣớc bắt đầu trả lời, mong Quý Anh (Chị) đọc ý dƣới đây:  Trả lời tất câu hỏi (bằng cách đánh dấu X vào nội dung anh/chị cho nhất)  Tất thông tin Quý Anh (Chị) cung cấp câu hỏi, chúng tơi sử dụng cho mục đích nghiên cứu đề tài, ngồi ra, chúng tơi hồn tồn khơng sử dụng cho mục đích khác Xin chân thành cám ơn giúp đỡ Quý Anh (Chị)! A THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: Giới Tính: Nam Nữ 3.Trình độ văn hóa: Phổ thơng Cao đẳng, Đại học Trung cấp Trên Đại học Anh (Chị) thuộc nhóm tuổi dƣới đây: Dƣới 25 Từ 35 đến 45 Từ 25 đến 35 Trên 45 Anh (Chị) ứng tuyển phận dƣới đây: Ban lãnh đạo, quản lý Bộ phận KD Bộ phận HC – NS, TC – KT Bộ phận sản xuất 6.Thu nhập Anh (Chị) nằm khoảng dƣới đây: Dƣới 2,5 triệu đồng Từ triệu đến 10 triệu Từ 2,5 đến triệu đồng Trên 10 triệu đồng đồng B CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG Anh (Chị ) biết đƣợc thông tin tuyển dụng Công ty từ: Trung tâm giới thiệu việc làm Bạn bè, ngƣời thân Trên báo, đài, internet Từ nguồn khác……… Theo Anh (Chị ) thông báo tuyển dụng Công ty: Hồn tồn rõ ràng Khơng rõ ràng Rõ ràng Bình thƣờng Hồn tồn khơng rõ ràng Anh (Chị ) nộp hồ sơ xin việc cách nào: Trực tiếp mang đến Gửi ngƣời thân, quen làm công ty Gửi qua mail tuyển dụng Công ty Khác………………… Theo Anh (Chị ) tác phong ngƣời vấn Rất chun nghiệp Chun nghiệp Bình thƣờng Khơng chun nghiệp Khác: Trong buổi vấn Anh (chị) có đƣợc chuyên viên tuyển dụng nêu rõ u cầu cơng việc cụ thể Anh (chị): Hồn tồn rõ ràng Rõ ràng Bình thƣờng Khơng rõ ràng Hồn tồn khơng rõ ràng Các chun viên vấn có trả lời đầy đủ thắc mắc Anh (Chị) cơng ty: Hồn tồn đầy đủ Khơng đầy đủ Đầy đủ Bình thƣờng Hồn tồn khơng đầy đủ Theo anh/chị, trình độ nghiệp vụ đội ngũ cán tuyển dụng  Giỏi  Khá  Trung bình  Yếu Theo anh/chị, cơng ty nên bổ sung hình thức thi trắc nghiệm để làm đánh giá lực ứng viên  Trắc nghiệm IQ  Trắc nghiệm EQ  Trắc nghiệm cá tính  Khác Anh/Chị đánh giá nhƣ phù hợp lực thân với công việc sau trúng tuyển (Câu hỏi dành cho nhân viên thử việc Công ty)  Rất phù hợp  Phù hợp  Không phù hợp  Rất không phù hợp 10 Theo Anh (Chị) cơng tác đánh giá tình hình thực cơng việc ứng viên thời gian thử việc (Câu hỏi dành cho nhân viên thử việc Công ty) Rất công Không công Công Rất không cơng 11 Các ý kiến đóng góp khác anh/chị Công Ty TNHH TMDV An Trung PHỤ LỤC 02 CÔNG TY TNHH TM-DV AN TRUNG BM01/AT/12 PHIẾU THEO DÕI - ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Đơn vị:…………… Số: …………………… Kỳ đánh giá: Thời gian từ : / /20 đến / /20 Họ & tên nhân viên: ………………………Mã số nhân viên: …………………….…… Chức danh:……………………………Đơn vị:……………………………………… Ngày nhận việc: _/ / _ Ngày đánh giá: _/ / _ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CÁ NHÂN (Đánh  dấu vào thích hợp) Mục tiêu cần đánh giá TÍNH KỶ LUẬT HIỆU QUẢ CƠNG VIỆC Trọng Tiêu chí cần đánh giá Hiểu biết công ty Tuân thủ Quy chế, Quy định Công ty Tuân thủ đạo CBQL trực tiếp Ý thức trách nhiệm công việc Tác phong làm việc Tổng cộng điểm: 10 Nắm rõ qui trình, quy định Đơn vị Thể xác chu đáo Tính kiểm tra, kiểm sốt cơng việc Xác định kịp thời khó khăn, vƣớng mắc Thu thập phân tích thơng tin Khả phối hợp công việc Giải pháp hiệu quả, thông minh Cải tiến nâng cao chất lƣợng Phấn đấu nâng cao lực, suất Giải vấn đề thời hạn Tổng cộng điểm: Đáp ứng trình độ chun mơn Đáp ứng trình độ ngoại ngữ Kỹ nghiệp vụ văn phòng Hoạch định cá nhân Khả lập kế hoạch thực Kỹ huấn luyện nghiệp vụ Tinh thần làm việc đội, nhóm TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ Truyền đạt phản hồi thơng tin kịp thời Kiểm sốt tiến độ thực công việc 10 Tự đánh giá kết công việc số 0,2 0,3 0,3 Thang điểm Tổng cộng điểm: Mục tiêu cần đánh giá Chỉ tiêu cần đánh giá Thang điểm Trọng số Khả chịu áp lực công việc ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN ĐƠN VỊ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC (Chỉ dành để đánh giá Cán Quản lý) Khả dự báo, phán đoán vấn đề Khả làm việc độc lập 0,2 Khả sửa đổi, tiếp thu tƣ tƣởng Khả sáng tạo, đề xuất ý tƣởng Tổng cộng điểm: Tổng điểm - Tổng trọng số: 1.0 Phong cách Lãnh đạo Kỹ Phân tích - Tổng hợp Kỹ Hoạch định Kỹ Tổ chức Thực Kỹ Kiểm soát, Đánh giá 1.0 Tổng điểm - Tổng trọng số: 1.0 BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU TÍNH KỶ LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN ĐƠN VỊ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CƠNG VIỆC TRÌNH ĐỘ CHUN MƠN – KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ Điểm tổng cộng cuối kỳ đánh giá: NHẬN XÉT KHÁC CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CỦA CHỦ QUẢN ĐƠN VỊ KẾT LUẬN - ĐỀ NGHỊ (nếu có) P.TCNS-HC Chức danh:………… CHỦ QUẢN ĐƠN VỊ Chức danh:…………… CÁN BỘ HƢỚNG DẪN Chức danh:…………………… Họ & tên: Họ & tên: _ Họ & tên: Ngày : _/ _/ _ Ngày : / / _ Ngày : _/ _/ _ PHỤ LỤC 03 CTY TNHH TM-DV AN TRUNG BM03/AT/12 PHIẾU YÊU CẦU TUYỂN DỤNG – NHÂN VIÊN : Vị trí tuyển dụng Trình độ học vấn: Phòng ban/ phận : Tiểu học  Trung học  Số lƣợng: Tổng số lƣợng ……nam / …… nữ Tuổi:……… ……………… … Lý tuyể n dụ ng : …………… Trung cấp  Cao đẳng   Đại học Trên ĐH  Trù bị nhân lực  Thời vụ   Bổ sung có ngƣời thơi việc  Cộng tác viên Khác: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… Thời hạ n cầ n nhân : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Yêu cầ u kinh nghiệ m làm việ c: 06 tháng 1-2 năm   5-7 năm 10 năm   3-5 năm  Không  Ngƣời đề xuất Giám đốc PHỤ LỤC 04 CTY TNHH TM-DV AN TRUNG BM05/AT/12 KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 200… Phòng ban: SỐ VỊ TRÍ SỐ TT TD LƢỢNG THỜI HẠN CẦN YÊU CẦU (TIÊU CHUẨN TD) Giới tính: …… Trình độ chun mơn: … …… Kỹ năng: ……… Kinh nghiệm: …… Yêu cầu khác: ……… Giới tính: …… Trình độ chun mơn: … … Kỹ năng: ……… Kinh nghiệm: …… Yêu cầu khác: ……… Giới tính: …… Trình độ chun mơn: … …… Kỹ năng: ……… Kinh nghiệm: …… Yêu cầu khác: ……… Giới tính: …… Trình độ chun mơn: … …… Kỹ năng: ……… Kinh nghiệm: …… Yêu cầu khác: ……… GHI CHÚ Giới tính: …… Trình độ chun môn: … Kỹ năng: ……… Kinh nghiệm: …… Yêu cầu khác: ……… Ngày tháng năm PHỤ LỤC 05 CTY TNHH TM-DV AN TRUNG TB07/AT/13 THƠNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí tuyển: Nhân viên kế toán tổng hợp Số lƣợng: ngƣời Yêu cầu: - Tốt nghiệm Đại học quy chun ngành kế tốn – tài - Giới tính: Nữ - Độ tuổi: Từ 27 tuổi trở lên - Có năm làm việc phận kế tốn - Có khả kiểm tốn, tổng hợp, phân tích số liệu - Có kỹ tổ chức quản lý cơng việc, cẩn thận trung thực - Nắm vững am hiểu quy định pháp luật thuế, chuẩn mực kế toán chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam - Sử dụng thành thạo phần mềm kế tốn vi tính văn phòng - Có ngoại hình khá, sức khoẻ tốt, có khả cơng tác xa làm việc ngồi u cầu hồ sơ: Hồ sơ bao gồm: - Đơn xin việc viết tay - Sơ yếu lý lịch - Bản tóm tắt khả năng, kinh nghiệm làm việc - Bản văn bằng, chứng có liên quan - Bản CMND - Giấy chứng nhận sức khoẻ tháng gần (Chỉ yêu cầu - Không hồn lại hồ sơ khơng trúng tuyển) Thời gian nhận hồ sơ: 10/04/2013 đến hết 10/05/2013 Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng hành nhân - cơng ty TNHH TM-DV An Trung PHỤ LỤC 06 CTY BM07/AT/13 TNHH TM-DV AN Ngƣời thực hiện: ………… Họ tên ứng viên : Chức vụ Vị trí ứng tuyển: : …………… TRUNG ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ điểm điểm điểm điểm Đẹp Dễ mến Trung bình Khó cảm tình Trang phục Lịch Gọn gàng Phơ trƣơng Cẩu thả Phong cách Tự tin Dáng dấp, hình thức   Kiến thức chun mơn Tính cách    Do dƣ    Bi quan  Nắm vững Trung bình Có thể đào tạo Khơng đạt     Trung thực Có thể tin Cần dè dặt    Không trung thực Cần dè dặt Khơng có Hồn tồn an tâm Có thể tin đƣợc  Rất nhiệt tình Nhiệt tình với cơng việc tiếp thu Khả sáng tạo  Có nhiệt tình   Nhiệt tình Khơng nhiệt tình đƣợc khen thƣởng  Trung bình Hơi Chậm chạp     Sáng tạo có tính khả thi Có ý tƣởng sáng tạo Phụ thuộc vào hƣớng dẫn Thiếu khả sáng tạo  Khả học hỏi, Tiếp thu nhanh công việc  Lạc quan   Lòng trung thành 10 Phối hợp      Rất tốt Có phối hợp   ĐIỂM TỔNG CỘNG : ……………   Ít chịu phối hợp Khơng phối hợp   ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỎNG VẤN Đạt  Không đạt  Chờ xét ĐÁNH GIÁ CHUNG ……………………… …….………………  NGƢỜI ĐÁNH GIÁ ... nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu công tác tuyển dụng công ty TNHH TM – DV An Trung Phạm vi nghiên cứu công ty TNHH TM – DV An Trung, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, thời gian thực khảo sát từ tháng... luận tốt nghiệp cơng ty TNHH TM- DV An Trung, tơi nhận thấy cơng ty số mặt hạn chế cơng tác Do đó, tơi định chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân công ty TNHH TM- DV An Trung” để làm khóa... TRẦN THỊ THU THẢO HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI – DỊCH VỤ AN TRUNG, TP BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty TNHH TM DV an trung, TP buôn ma thuột, tỉnh đắk lắk , Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty TNHH TM DV an trung, TP buôn ma thuột, tỉnh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn