Giải quyết việc làm cho thanh niên huyện đắk mil, tỉnh đắk nông

96 13 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:29

BỘ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THÁI LẬP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN HUYỆN ĐĂK MIL, TỈNH ĐĂK NÔNG Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HIỆP Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Trần Thái Lập MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu .3 Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu .4 CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN 1.1 VIỆC LÀMGIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 1.1.1 Khái niệm phân loại việc làm 1.1.2 Đặc điểm ý nghĩa giải việc làm cho niên .20 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN 28 1.2.1 Tạo việc làm cho niên 29 1.2.2 Kết nối niên với sở sử dụng lao động 32 1.2.3 Đào tạo nghề cho niên .33 1.2.4 Giải việc làm thông qua xuất lao động .34 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN 35 1.3.1 Điều kiện tự nhiên .35 1.3.2 Điều kiện kinh tế 36 1.3.3 Điều kiện xã hội 38 CHƯƠNG THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN HUYỆN ĐĂK MIL 40 2.1 TỔNG QUAN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN HUYỆN ĐĂK MIL 40 2.1.1 Điều kiệntự nhiên 40 2.1.2 Điều kiện kinh tế 44 2.1.3 Điều kiện xã hội 46 2.2 THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN HUYỆN ĐĂK MIL .49 2.2.1 Thực trạng giải việc làm từ tạo việc làm cho niên 49 2.2.2 Thực trạng kết nối niên với sở sử dụng lao động 50 2.2.3 Thực trạng tạo việc làm thông qua đào tạo, dạy nghề cho niên 53 2.2.4 Thực trạng tạo việc làm thông qua đẩy mạnh xuất lao động cho niên 55 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN HUYỆN ĐĂK MIL 56 2.3.1 Một số kết đạt giải việc làm cho niên huyện Đăk Mil 56 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế 57 2.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 60 CHƯƠNG GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK MIL .62 3.1 QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN HUYỆN ĐĂK MIL 62 3.1.1 Một số quan điểm chung .62 3.1.2 Định hướng mục tiêu giải việc làm huyện Đăk Mil đến năm 2020 63 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK MIL 68 3.2.1 Giải pháp tạo việc làm cho niên 68 3.2.2 Tăng cường kết nối niên với sở sử dụng lao động 71 3.2.3 Hoàn thiện đẩy mạnh việc đào tạo, dạy nghề cho niên huyện Đăk Mil 72 3.2.4 Giải pháp đẩy mạnh xuất 75 3.2.5 Các giải pháp khác 77 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CĐ : Cao đẳng CN : Công nghiệp CNH - HĐH : Công nghiệp hố, đại hố CNKT : Cơng nhân kỹ thuật ĐTN : Đào tạo nghề GQVL : Giải việc làm KT : Kinh tế KH - CN : Khoa học - Công nghệ KT-XH : Kinh tế - Xã hội LĐ-TB&XH : Lao động Thương binh Xã hội LĐ : Lao động LĐNT : Lao động nông thôn LLLĐ : Lực lượng lao động NT : Nông thôn NN : Nông nghiệp TC : Trung cấp THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông TN : Thanh niên UBND : Uỷ ban nhân dân VL : Việc làm XKLĐ : Xuất lao động DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình thu-chi ngân sách huyện qua năm 45 2.2 Cơ cấu kinh tế huyện qua năm 46 2.3 Chuyển dịch cấu lao động 2010-2014 47 2.4 Lực lượng lao động 48 2.5 Tình hình tạo việc làm cho niên 49 2.6 Cơ cấu việc làm cho niên theo ngành 49 2.7 Việc làm cho TN nhờ kết nối 51 2.8 Hoạt động tư vấn việc làm cho niên 51 2.9 Việc làm nhờ đào tạo nghề 54 2.10 Số việc làm nhờ xuất lao động 55 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Giải việc làm sách quan trọng quốc gia, đặc biệt nước phát triển có lực lượng lao động lớn Việt Nam Giải việc làm cho người lao động phát triển thị trường lao động tiền đề quan trọng để sử dụng có hiệu nguồn lao động, góp phần tích cực vào việc hình thành thể chế kinh tế thị trường, đồng thời tận dụng lợi để phát triển, tiến kịp khu vực giới Nhận thức rõ tầm quan trọng vấn đề giải việc làm, Đảng Nhà nước ta đề nhiều chủ trương, đường lối, sách thiết thực, hiệu nhằm phát huy tối đa nội lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển đổi cấu lao động, đáp ứng yêu cầu q trình cơng nghiệp hố, đại hố, tạo nhiều việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị, tăng tỷ lệ sử dụng, thời gian lao động nơng thơn, góp phần tăng thu nhập cải thiện đời sống nhân dân Gần 30 năm đổi mới, với thành tựu to lớn tăng trưởng kinh tế, Việt Nam đạt kết quan trọng việc giải việc làm cho người lao động, đời sống người lao động có tầng lớp niên cải thiện rõ rệt Thanh niên lực lượng tiên phong phát triển trị, kinh tế xã hội, đồng thời lực lượng mang lại thay đổi đổi Thế giới việc làm tạo môi trường cho niên để họ tham gia cách chủ động vào xã hội, cống hiến tài tầm nhìn cho tương lai, phát triển cam kết mối quan hệ xã hội Tuy nhiên, tính trung bình, tỷ lệ thất nghiệp niên cao từ hai đến ba lần so với nhóm dân số lớn tuổi hơn, niên nông thôn, vùng khó khăn Cũng nhiều địa phương khác nước, khu vực huyện Đăk Mil, trình thị hố diễn nhộn nhịp Đây quy luật phát triển tất yếu, đem lại sống văn minh, đại, kinh tế phát triển Song, bên cạnh biến đổi tích cực vấn đề xã hội khác cần quan tâm giải Điển hình vấn đề việc làm niên vùng nông thôn Điều phát huy hiệu hay không phụ thuộc phần vào sách quan tâm quyền địa phương quan chức Điều đặt yêu cầu cần có nghiên cứu cách bản, có hệ thống vấn đề giải việc làm cho niên huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông, đảm bảo kinh tế tăng trưởng cao, ổn định điều kiện Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới khu vực Để góp phần vào nghiên cứu chung đó, tơi chọn vấn đề “Giải việc làm cho niên huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông” làm đề tài luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Kinh tế Phát triển Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu luận văn góp phần làm rõ thêm vấn đề lý luận thực tiễn vấn đề lao động, việc làm, giải việc làm cho niên điều kiện kinh tế thị trường nước ta nói chung huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nơng nói riêng Trên sở đó, đề xuất giải pháp giải việc làm cho niên địa bàn huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông Đạt mục tiêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu đặt là: - Hệ thống hoá làm rõ thêm số vấn đề lý luận lao động, việc làm, giải việc làm cho niên điều kiện kinh tế thị trường - Phân tích, đánh giá thực trạng giải việc làm cho niên địa bàn huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông - Xác định quan điểm đề xuất giải pháp giải việc làm cho niên địa bàn huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông đến năm 2020 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến việc làm tạo việc làm cho niên địa bàn huyện Đăk Mil - Phạm vi nghiên cứu: luận văn sâu nghiên cứu vấn đề tạo việc làm cho niên địa bàn huyện Đăk Mil giai đoạn 2010 - 2014, đề xuất giải pháp tạo việc làm đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu Luận văn vận dụng phương pháp tiếp cận hệ thống, sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp so sánh Ngoài ra, cách thức thu thập tài liệu, thông tin sử dụng nghiên cứu là: - Kế thừa cơng trình nghiên cứu trước - Tổng hợp nguồn số liệu thông qua báo cáo, tổng kết phòng, ban, ngành tỉnh Đăk Nơng huyện Đăk Mil - Tìm thơng tin thông qua phương tiện thông tin đại chúng như: - Kết hợp phương pháp thu thập thông tin, tài liệu, số liệu để có liệu nghiên cứu, phân tích đầy đủ Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Luận văn góp phần làm rõ vấn đề việc làm, giải việc làm cho niên, đánh giá thực trạng giải việc làm cho niên địa bàn huyện Đăk Mil, giai đoạn 2010-2014;đề xuất giải pháp tạo việc làm cho niên địa bàn huyện Đăk Mil đến năm 2020 Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận giải việc làm cho niên Chương 2: Thực trạng giải việc làm cho niên huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông 75 động nông thôn, người khuyết tật, học sinh bỏ học phổ thông - Huyện cần phải đầu tư nguồn lực quy hoạch lại hệ thống sở đào tạo nghề, tránh thực trạng số lượng sở đào tạo nghề huyện nhiều quy mô đào tạo nhỏ, phân bố khơng đồng đều, chưa có sở đào tạo nghề làng nghề hợp tác xã - Các sở đào tạo nghề ngồi cơng lập đạt chuẩn kiểm định vay tín dụng ưu đãi, tín dụng đầu tư phát triển theo quy định pháp luật, tham gia đấu thầu đặt hàng đào tạo từ ngân sách huyện Đăk Mil 3.2.4 Giải pháp đẩy mạnh xuất Đẩy mạnh việc xuất lao động, đưa lao động làm việc nước Công tác xuất lao động coi cơng tác mũi nhọn giải việc làm, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội huyện thông qua hoạt động ký kết hợp đồng lao động, giới thiệu việc làm nước Mời cơng ty thực có uy tín, có lực tham gia thực công tác XKLĐ địa bàn Các công ty XKLĐ phải phát huy trách nhiệm việc đào tạo nghề, giáo dục định hướng cho người lao động; Phối hợp chặc chẽ với ban ngành, đơn vị XKLĐ, quyền địa phương, cung cấp đầy đủ thông tin thị trường, yêu cầu nhà tuyển dụng, tạo điều kiện cho người lao động biết rõ thông tin XKLĐ Hỗ trợ tài cho người lao động XKLĐ xem xét cho vay phù hợp với yêu cầu thị trường lao động Xuất lao động giải pháp quan trọng trình triển khai thực chương trình mục tiêu giải việc làm cho lao động nói chung, lao động niên nói riêng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng nguồn thu ngoại tệ góp phần chuyển dịch cấu lao động nông thôn, xây dựng đội ngũ lao động có tay nghề Tuy nhiên, thời gian qua cơng 76 tác xuất lao động địa bàn huyện chưa quan tâm mức bộc lộ tồn hạn chế chưa có liên kết chặt chẽ tạo nguồn lao động, số lao động xuất có trình độ nghề chiếm tỷ lệ thấp, doanh nghiệp tham gia xuất lao động Hiện nay, suy giảm kinh tế nước khu vực giới dần hồi phục, kinh tế phục hồi tăng trưởng, nhập cư lao động có thời hạn, nước công nghiệp phát triển Châu Á, Trung Đông có xu hướng gia tăng Để tiếp tục đẩy mạnh cơng tác xuất lao động, góp phần thực có hiệu Chương trình giải việc làm - giảm nghèo bền vững năm tiếp theo, cần tập trung thực số biện pháp sau đây: - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương sách Đảng Nhà nước hoạt động xuất lao động, giúp người dân nâng cao nhận thức, nắm rõ thông tin thị trường lao động nước, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật phòng tránh thiệt hại cho người lao động - Tổ chức tốt việc đào tạo, đa dạng hoá ngành nghề, chuẩn bị nguồn lao động đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế Người lao động cần đào tạo toàn diện ngoại ngữ, trình độ chun mơn kỹ thuật, kiến thức pháp luật hiểu biết khác… phục vụ cho trình làm việc sinh sống nước ngồi Chương trình đào tạo phải biên soạn cho phù hợp với khu vực, nước, đảm bảo chất lượng nguồn lao động đáp ứng với yêu cầu thị trường lao động quốc tế - Cần có sách hỗ trợ doanh nghiệp việc đào tạo người lao động xuất Lao động địa bàn huyện vốn có truyền thống cần cù, chịu khó tác phong người nơng dân túy, chưa quen với môi trường công nghiệp, không đào tạo họ khó có khả thị trường lao động nước 77 - Tăng cường công tác quản lý nhà nước việc quản lý xuất lao động, nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp người xuất lao động - Xây dựng chế cho vay tín dụng từ nguồn quốc gia giải việc làm; có sách ưu đãi người lao động cho vay với lãi suất thấp, hỗ trợ rủi ro, thông báo rộng rãi, đồng thời phổ biến rõ thủ tục cho người lao động Nhằm hỗ trợ người lao động bị việc làm suy giảm kinh tế, hỗ trợ cho người việc suy giảm kinh tế thời gian 12 tháng kể từ ngày người lao động nước - Cần phải tạo hội cho doanh nghiệp phát huy tốt khả Mở rộng mơ hình liên kết doanh nghiệp - Trung tâm giới thiệu việc làm - địa phương để tuyển dụng lao động, đặc biệt lao động niên… Cần có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn tình trạng tiêu cực hoạt động xuất lao động Những cá nhân, doanh nghiệp vi phạm bị trừng trị thích đáng theo pháp luật Ngoài ra, xây dựng kế hoạch tạo nguồn xuất lao động Kế hoạch giúp chuẩn bị người xuất khẩu, đào tạo cho họ đủ trình độ lực phù hợp với nhu cầu xuất khẩu, giúp người lao động có việc làm ổn định, thu nhập cao 3.2.5 Các giải pháp khác a Thực chương trình mục tiêu giải việc làm cho niên Chương trình niên lập thân, lập nghiệp: chương trình hỗ trợ niên tự tạo việc làm, khu vực nông thôn, bao gồm: - Hỗ trợ niên phát triển kinh tế hộ gia đình; - Hỗ trợ niên khởi doanh nghiệp nhỏ vừa; - Hỗ trợ niên phát triển kinh tế trang trại Chương trình niên tham gia xố đói giảm nghèo: Cần hình 78 thành kênh riêng cho niên để tập trung vào đối tượng niên nghèo, nhóm hộ gia đình trẻ, tách hộ nơng thơn, khơng có ruộng đất huy động lực lượng niên tham gia xố đói, giảm nghèo thơn, xã khó khăn Chương trình niên tham gia xuất lao động: Trong thời gian tới niên cần tham gia vào chương trình xuất chuyên gia, xuất lao động chủ yếu lứa tuổi niên Mục tiêu hướng tới là: tăng số lượng nâng tỷ lệ lao động niên có nghề xuất lao động; tăng thu ngoại tệ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho niên huyện Khai thác sử dụng có hiệu nguồn vốn vay hỗ trợ niên tạo việc làm Vốn nhân tố q trình tăng trưởng phát triển kinh tế nói chung giải việc làm nói riêng Sự gia tăng vốn làm gia tăng lực sản xuất nước, thúc đẩy gia tăng sản lượng suất lao động, nâng cao chất lượng hàng hóa sản xuất ra, tạo khả thu hút sử dụng có hiệu nguồn lực đất đai, lao động Đăk Mil, huy động vốn từ nguồn: - Nguồn vốn Trung ương: Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục - Đào tạo thuộc dự án “Tăng cường lực dạy nghề” - Ngân sách địa phương: Từ ngân sách huyện, tỉnh đầu tư nâng cấp, xây dựng trường, trung tâm dạy nghề công lập phù hợp với quy mô sở dạy nghề - Các nguồn khác: Tranh thủ nguồn đào tạo nước quốc tế để đầu tư cho dạy nghề; huy động doanh nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, cá nhân đầu tư cho hoạt động dạy nghề theo hướng xã hội hoá; huy động đóng góp người học nghề 79 Các nguồn vốn hoạt động mang tính hỗ trợ vốn mở rộng sản xuất kinh doanh với lãi suất ưu đãi, khuyến khích người lao động tự tạo việc làm Do nội dung hoạt động nguồn vốn có tính chất xã hội gắn liền với kinh tế nên chế hoạt động cần linh hoạt, động Để đảm bảo cho nguồn vốn vận hành thông suốt, nhịp nhàng, từ khâu phân bổ kế hoạch, xây dựng dự án, thẩm định, phê duyệt, giải ngân đến giám sát thu hồi vốn phải có tham gia phối hợp quan đơn vị máy Nhà nước, số tổ chức đồn thể trị xã hội, các đầu mối uỷ quyền quản lý sử dụng vốn Các quan chức năm qua hoạt động tích cực, lý đạt kết cao sử dụng vốn Tuy nhiên trình quản lý điều hành nguồn vốn có tồn định, ảnh hưởng đến kết hoạt động đặc biệt ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn vay Để khắc phục hạn chế nâng cao hiệu quản lý quan chức cần hồn thiện theo hướng sau: - Nâng cao chất lượng xây dựng dự án, để dự án đảm bảo tính khoa học tính khả thi Dự án mẫu cần sửa đổi theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, dễ hiểu đầy đủ yếu tố pháp lý - Đơn giản hoá thủ tục thẩm định dự án, trình tự xét duyệt theo hướng phân cấp xuống quan cấp huyện sở nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý, điều hành cán thực - Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, giảm thời gian phát vốn vay từ có định phê duyệt đến lúc giải ngân vốn cho người vay - Tăng cường công tác kiểm tra giám sát vốn vay sau giải ngân đảm bảo việc sử dụng vốn mục đích, sử dụng vốn nội dung, tránh việc thất vốn, rủi ro q trình thực dự án - Tăng cường công tác thu hồi vốn đến hạn, giảm nợ hạn dư nợ 80 - Kế hoạch hoá việc xây dựng dự án phù hợp với nguồn vốn phân bổ tiến độ thu hồi vốn - Tạo việc làm cho lao động niên qua Quỹ quốc gia giải việc làm Ngày 26/2/2010, Thủ tướng Chính phủ ký định số 259/QĐTTg phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 20102015” Theo lao động niên hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn với múc tối đa triệu/người/khóa vay vốn để tự tạo việc làm nhằm tăng tỷ lệ lao động niên đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm có thu nhập ổn định, giúp xóa đói giảm Để triển khai thực có hiệu đề án, Hội Liên hiệp niên Đăk Mil phải xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, chủ động phối hợp với ngành Lao động - Thương binh Xã hội, Tài - Kế hoạch, Nơng nghiệp phát triển nơng thôn Phát triển mạnh khu vực dân doanh, trước hết phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ để nhanh tạo việc làm khả thu hút lao động niên vào sản xuất; phấn đấu giảm tỷ lệ thất nghiệp lao động niên mức thấp nhất; phát triển kinh tế trang trại, hợp tác xã nông nghiệp, đặc biệt coi trọng phát triển kinh tế dịch vụ, chế biến nông sản, khôi phục phát triển làng nghề thủ công mỹ nghệ sản xuất sản phẩm cho tiêu dùng nước xuất dệt thổ cẩm, đồ lưu niệm… để tận dụng nguồn lao động niên dư thừa Huyện doanh nghiệp quan tâm đào tạo lao động niên có trình độ cao, trình độ lành nghề khu vực nông thôn để cung ứng cho vùng kinh tế trọng điểm, khu công nghiệp, khu du lịch, dịch vụ xuất lao động có nhu cầu thu hút lao động niên mạnh Tập trung xử lý lao động niên dôi dư doanh nghiệp nhà nước theo hướng chuyển đổi ngành nghề cho họ Khắc phục tình trạng "đóng băng” đổi cấu 81 lao động làm ảnh hưởng tới phát triển đa dạng chiều sâu kinh tế trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập kinh tế quốc tế Chuyển mạnh đơn vị nghiệp cung cấp dịch vụ công sang đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực chế độ hợp đồng lao động để lao động khu vực có điều kiện tham gia vào thị trường lao động nước nước, nâng cao hiệu lao động Tạo chế cho vay thông thống, ưu tiên cho dự án lớn có sử dụng nhiều lao động, tạo nhiều việc làm ưu tiên cho mơ hình tổ hợp tác liên kết sản xuất tạo sản phẩm hàng hóa có lợi cạnh tranh, có giá trị kinh tế cao - Tạo việc làm thông qua đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giới thiệu việc làm huyện Đăk Mil Xác định công tác tạo việc làm cho lao động niên nông thôn giới thiệu việc làm cho lao động niên việc làm quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, thời gian qua Đăk Mil nỗ lực nhiều giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giải việc làm cho lao động niên qua đề án đào tạo nghề: Xây dựng triển khai dự án đào tạo nghề cho lao động niên người thuộc diện thu hồi đất để phát triển công nghiệp đô thị: Đây giải pháp có tính cấp bách, cần triển khai thống từ Trung ương đến địa phương để tránh tình trạng người dân sau nhận tiền đền bù ruộng đất phải lâm vào tình trạng thất nghiệp khơng có thu nhập; từ phát sinh nhiều hệ lụy mặt xã hội Mấu chốt từ khâu quy hoạch, cấp phép đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ngồi “hàng rào” khu cơng nghiệp, khu thị mới, phải có kinh phí cho việc đào tạo nghề người dân bị thu hồi đất Tiếp tục ưu tiên đào tạo nghề cho lao động niên theo chương trình khuyến nơng, khuyến lâm, khuyến ngư: Đây hình thức 82 đào tạo ổn định, cần tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia nâng cao chất lượng đào tạo Trong đó, cần thu hút người tham gia đào tạo vào mạng lưới tiêu thụ sản phẩm Bởi bảo đảm “đầu ra” người học thực hành nghề đào tạo Và nhờ người làm cơng ăn lương nơng thơn phát triển kinh tế gia đình, giảm cường độ mức độ làm thuê Hỗ trợ đào tạo nghề theo chiến lược xuất khẩu, kể hỗ trợ đào tạo nghề để tham gia xuất lao động: Nền nơng nghiệp nói riêng kinh tế nước ta nói chung tiếp tục hướng xuất Do đó, đào tạo nghề theo chiến lược xuất phương hướng thực hành nghề quan trọng Ưu tiên hỗ trợ cho vay vốn cho lao động niên để học nghề, lao động nghèo: Chi phí cho việc học nghề, chuyển đổi nghề vấn đề lớn người dân nghèo Vì vậy, cần có sách giảm chi phí học nghề, ví dụ cách hỗ trợ cho vay vốn để đào tạo nghề cho hộ nơng dân nghèo Bên cạnh đó, cần có sách ưu đãi lao động niên để lao động niên sau học nghề có việc làm phù hợp địa phương, việc làm doanh nghiệp xây dựng đồng ruộng trước họ để từ họ có hội tự tìm việc làm cho b Mở rộng xã hội hố, nâng cao vai trò quyền tổ chức đồn niên cấp việc giải việc làm cho niên Xã hội hố khơng chủ trương mà giải pháp quan trọng để huy động nguồn lực xã hội vào giải việc làm vấn đề vừa bản, lâu dài vừa cấp thiết huyện Đăk Mil, đặc biệt niên Xã hội hoá GQVL cho niên thực chất trình mở rộng tham gia chủ thể, đối tác xã hội với hình thức, phương thức đa dạng, linh hoạt nhằm huy động tối đa nguồn lực cộng đồng, xã 83 hội Nhà nước tạo nhiều việc làm cho lao động xã hội, cho niên Đó q trình xác định rõ vai trò đối tác tham gia; phân công, phân cấp phối hợp trình thực Các hướng xã hội hoá giải việc làm cho niên cần phải tập trung thực là: - Nâng cao nhận thức, làm cho niên có hiểu biết cần thiết nghề nghiệp kinh tế thị trường để tự thay đổi nhận thức thang giá trị xã hội điều chỉnh hành vi trình định hướng nghề nghiệp cho phù hợp với lực, sở thích, điều kiện -Đổi cách hệ thống định hướng nghề nghiệp cho niên theo hướng mở động, bao gồm nhà trường, sở đào tạo xã hội, đa dạng hố hình thức phương thức dịch vụ, kể khu vực công khu vực tư nhân lĩnh vực này; hình thành mạng lưới áp dụng bước công nghệ thông tin, viễn thông vào hoạt động định hướng nghề nghiệp cho niên - Định hướng nghề nghiệp cho niên phải trở thành nội dung hoạt động chủ yếu thường xuyên niên thơng qua chương trình nghị sự; hình thức câu lạc bộ; lồng ghép với chương trình hành động khác đặc thù niên… phải trở thành phong trào sôi động niên, niên học sinh, sinh viên - Thanh niên phải tự tạo việc làm cho mình, tự lập thân, lập nghiệp sở giải phóng sức lao động trẻ, nâng cao lực nghề nghiệp (thể lực, trí lực, tâm lực) tính động xã hội niên, kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, khởi doanh nghiệp nhỏ vừa… - Đào tạo nguồn nhân lực niên, nguồn nhân lực trẻ khoa học, công nghệ kỹ thuật thực hành trình độ cao khâu then chốt, đột phá chìa khố để niên tự lập thân, lập nghiệp tham gia KT-XH, làm giàu cho thân góp phần vào tăng trưởng kinh tế huyện - Cần phải phát huy mạnh niên đa dạng hoá hoạt 84 động thơng qua chương trình nghị niên việc làm sở mở rộng tham gia niên vào chương trình việc làm, xố đói giảm nghèo, đào tạo lao động kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, hướng nghiệp,… c Tăng cường vai trò quyền huyện Đăk Mil Rà soát, đề xuất bãi bỏ sửa đổi bổ sung quy định khơng phù hợp; xây dựng hoàn thiện văn quy phạm pháp luật quản lý công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, giải việc làm cho lực lượng lao động, ưu tiên đối tượng lao động niên Cụ thể tập trung vào nội dung chủ yếu sau: - UBND huyện tiếp tục đề xuất sửa đổi, bổ sung ban hành sách sau: Chính sách giáo viên cán quản lý dạy nghề; Chính sách niên tham gia học nghề; Chính sách sở đào tạo nghề; Chính sách doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề; Chính sách giải việc làm người sau học nghề, sách hỗ trợ niên học nghề, đặc biệt niên có hồn cảnh khó khăn, xã khó khăn - Đổi chế kế hoạch tài đào tạo nghề từ ngân sách huyện theo hướng tập trung vào sở trọng điểm, ngành nghề trọng điểm cho niên Hình thành quỹ đào tạo nghề giải việc làm huyện để huy động nguồn tài hỗ trợ cho người học nghề, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề, ưu tiên giải việc làm cho niên sau học nghề Nhằm khắc phục tình trạng đào tạo nghề chưa gắn liền với nhu cầu xã hội - Đổi cách làm, bổ sung chế sách đề án “có việc làm” huyện theo hướng xây dựng chiến lược việc làm cho ngành, lĩnh vực kinh tế; xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, dạy nghề, phát triển thị trường lao động cho thời kỳ phát triển huyện Đầu tư hệ thống thông tin lao động Xây dựng thiết lập hệ thống thông tin 85 lao động thông suốt từ sở Là đầu mối kết nối thông tin thị trường lao động với hệ thống thông tin việc làm tỉnh, quốc gia Đẩy mạnh hoạt động chợ việc làm Nghiên cứu đề xuất ban hành sách, chế gắn bó doanh nghiệp sở đào tạo liên kết thực hành sử dụng lao động - UBND huyện xây dựng Chiến lược giải việc làm đến năm 2020; cần xây dựng chiến lược đào tạo lao động phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội huyện; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đóng chân địa bàn thực liên kết đào tạo với trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, đại học, cao đẳng, đào tạo phải gắn liền với sử dụng để tránh lãng phí q trình đào tạo - Kiểm tra nội dung, chương trình, cấu ngành nghề đạo tạo trường dạy nghề, trung tâm, sở dạy nghề địa bàn nhằm đảm bảo nguồn nhân lực sau đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường sức lao động chất lượng cấu nghề nghiệp Có sách ưu tiên thu hút đầu tư ngành nghề có khả giải việc làm cho số đông lao động phổ thông - Tăng cường quản lý Nhà nước sách, pháp luật hoạt động liên quan đến vấn đề tạo mở việc làm Đảm bảo hoạt động như: tư vấn, hỗ trợ, đào tạo, sản xuất kinh doanh tạo mở việc làm tự do, thơng thống khn khổ pháp luật quy định Xử lý nghiêm minh theo luật định tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm đến sách lao động việc làm 86 KẾT LUẬN Giải việc làm cho niên nhiệm vụ quan trọng toàn Đảng, toàn dân, cấp, ngành, vấn đề xúc xã hội niên Giải việc làm cho niên sử dụng hiệu nguồn lực lao động to lớn, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đất nước Nhận thức tầm quan trọng vấn đề tạo việc làm cho niên, năm qua, cấp, ngành huyện Đăk Mil có nhiều chủ trương, sách để giải việc làm cho niên, số việc làm tạo tăng qua năm, tạo điều kiện thuận lợi để lao động niên tạo việc làm thơng qua chương trình xúc tiến việc làm, dạy nghề, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp khuyến khích niên lập thân, lập nghiệp Khai thác sử dụng hiệu chương trình quốc gia tạo việc làm, trọng phát triển đa dạng hố loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ qua tạo nhiều việc làm cho niên Tuy nhiên, vấn đề tạo việc làm cho niên hạn chế như: Quy mơ tạo việc làm chưa đáp ứng nhu cầu có việc làm niên; tạo việc làm thông qua Quỹ quốc gia giải việc làm hoạt động xuất lao động đạt kết chưa cao; công tác đào tạo nghề cho niên chưa gắn với nhu cầu thị trường, hoạt động giới thiệu việc làm đạt hiệu chưa cao; hoạt động định hướng nghề nghiệp, khuyên khích niên lập nghiệp hiệu chưa cao; ý thức, kỹ việc tự tạo việc làm cho thân niên thấp… Để giải việc làm cho niên hiệu thời gian đến, luận văn đề số giải pháp: tạo việc làm cho niên; tăng cường kết nối niên với sở sử dụng lao động; hoàn thiện đẩy mạnh việc đào tạo, dạy nghề cho niên huyện Đăk Mil; đẩy mạnh xuất lao động; thực chương trình mục tiêu giải việc làm 87 cho niên; mở rộng xã hội hố, nâng cao vai trò quyền tổ chức đoàn niên cấp việc giải việc làm cho niên; tăng cường vai trò quyền huyện Đăk Mil Để nghiên cứu hồn thiện công tác giải việc làm cho người lao động nói chung cho niên nói riêng đòi hỏi phải có q trình am hiểu sâu rộng lý thuyết lẫn thực tiễn cho kết có giá trị ứng dụng Mặc dù tác giả cố gắng tìm tòi nghiên cứu lý thuyết thực tiễn để hoàn thành luận văn này, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế, mong nhận góp ý thầy giáo để luận văn hồn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ngô Quỳnh An (2012), Tăng cường khả tự tạo việc làm cho niên Việt Nam, Luận án tiến sĩ, trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội [2] Bùi Quang Bình (2010), "Học vấn, thu nhập đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ”, Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 6(41) [3] Bùi Quang Bình (2012), "Nâng cao chất lượng NNL vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung", Tạp chí Phát triển Kinh tế số 256 [4] Bùi Quang Bình (2011), "Đẩy mạnh CNH nâng cao chất lượng NNL Việt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế số 251 [5] Trần Xuân Cầu Mai Quốc Chánh đồng chủ biên (2008), Giáo trình Kinh tế Nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [6] Nguyễn Hữu Dũng (2003), Sử dụng hiệu nguồn lực người Việt Nam, NXB Lao động xã hội, Hà Nội [7] Nguyễn Tiến Dũng (2012), “Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy nghề cho nông dân vùng duyên hải miền”, Tạp chí cộng sản [8] Phạm Minh Hạc (1996), Vấn đề người cơng nghiệp hố-hiện đại hố, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [9] Tạ Đức Khánh (2009), Kinh tế Lao động, NXB Giáo dục 2009 [10] Lưu Bích Ngọc (2011), Giải việc làm cho lao động nữ tỉnh Quảng Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng [11] Nguyễn Viết Sự, Nguyễn Thị Hoàng Yến (2003), “Hệ thống đào tạo kỹ thuật thực hành Việt Nam - Nội dung giải pháp thực hiện”, Tạp chí Thông tin khoa học đào tạo nghề số 1/2003, Hà Nội [12] Võ Xuân Tiến (2008), “Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho số ngành kinh tế - kỹ thuật ngành công nghiệp cao địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Đề tài NC H cấp thành phố [13] Võ Xuân Tiến (2008), Quản trị nguồn nhân lực, Tập giảng [14] Võ Xuân Tiến (2010), "Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực", Tạp chí khoa học Đại học Đà Nẵng số (40) [15] Nguyễn Văn Bửu (2013), Giải việc làm cho niên huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sỹ kinh tế phát triển, Đại học Đà Nẵng [16] Hoàng Thị Nguyệt Nga (2012), Giải việc làm cho lao động thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Luận văn thạc sỹ kinh tế phát triển, Đại học Đà Nẵng [17] HĐND tỉnh Đăk Nơng (2013), "Thơng qua chương trình Quỹ giải việc làm tỉnh Đăk Nông năm 2013" [18] HĐND tỉnh Đăk Nơng (2013), "Thơng qua chương trình giải việc làm tỉnh Đăk Nông năm 2013 " [19] UBND tỉnh Đăk Nơng (2013), "Ban hành chương trình hành động thực chiến lược phát triển dạy nghề địa bàn tỉnh Đăk Nông thời kỳ 2011-2020" [20] UBND huyện Đăk Mil (2008), “Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Đăk Mil đến năm 2020” [21] UBND huyện Đăk Mil (2010; 2011; 2012; 2013; 2014), “Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện Đăk Mil” ... lý luận giải việc làm cho niên Chương 2: Thực trạng giải việc làm cho niên huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông 4 Chương 3: Giải pháp giải việc làm cho niên địa bàn huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông Tổng... phần làm rõ vấn đề việc làm, giải việc làm cho niên, đánh giá thực trạng giải việc làm cho niên địa bàn huyện Đăk Mil, giai đoạn 2010-2014;đề xuất giải pháp tạo việc làm cho niên địa bàn huyện. .. ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN 1.1 VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 1.1.1 Khái niệm phân loại việc làm 1.1.2 Đặc điểm ý nghĩa giải việc làm cho niên .20 1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết việc làm cho thanh niên huyện đắk mil, tỉnh đắk nông , Giải quyết việc làm cho thanh niên huyện đắk mil, tỉnh đắk nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn