Phát triển cây keo ở huyện bắc trà my, tỉnh quảng nam

105 25 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HỒNG LÊ PHÁT TRIỂN CÂY KEO Ở HUYỆN BẮC TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HỒNG LÊ PHÁT TRIỂN CÂY KEO Ở HUYỆN BẮC TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Hồng Lê `MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Tổng quan nghiên cứu đề t i CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CÂY CÔNG NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÂY CÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN CÂY CÔNG NGHIỆP 1.1.1 Cây công nghiệp v đặc điểm công nghiệp 1.1.2 Vai trò phát triển, sản xuất cơng nghiệp 1.2 TỔNG QUAN VỀ CÂY KEO – MỘT LOẠI CÂY CƠNG NGHIỆP CĨ GIÁ TRỊ 11 1.2.1 Cây keo – đặc điểm chủng loại 11 1.2.2 Hiệu kinh tế keo 11 1.3 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN CÂY KEO 14 1.3.1 Gia tăng quy mô keo 14 1.3.2 Huy động, sử dụng nguồn lực cho phát triển keo 15 1.3.3 Phát triển hình thức tổ chức sản xuất keo 18 1.3.4 Phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm keo 20 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÂY KEO 21 1.4.1 Điều kiện tự nhiên 21 1.4.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 24 1.4.3 Các sách phát triển keo địa phƣơng 25 TIỂU KẾT CHƢƠNG 27 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY KEO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM 28 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KEO CỦA HUYỆN 28 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 28 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 32 2.1.3 Các sách phát triển keo 41 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY KEO TẠI HUYỆN BẮC TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM 45 2.2.1 Tình hình gia tăng quy mô keo 45 2.2.2 Tình hình huy động sử dụng nguồn lực để phát triển keo 51 2.2.3 Thực trạng tổ chức sản xuất keo 59 2.2.4 Thực trạng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm keo 62 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG PHÁT TRIỂN CÂY KEO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 65 2.3.1 Thuận lợi 65 2.3.2 Khó khăn 65 TIỂU KẾT CHƢƠNG 67 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY KEO Ở HUYỆN BẮC TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM 68 3.1 CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 68 3.1.1 Nhu cầu sản phẩm keo 68 3.1.2 Mục tiêu v định hƣớng phát triển keo huyện Bắc Trà My .71 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN CÂY KEO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC TRÀ MY 74 3.2.1 Mở rộng quy mô sản xuất keo 74 3.2.2 Tăng cƣờng nguồn lực phát triển keo 80 3.2.3 Hoàn thiện tổ chức sản xuất keo 86 3.2.4 Mở rộng thị trƣờng tiêu thụ cho sản phẩm keo 88 3.2.5 Giải pháp khác để phát triển keo 89 TIỂU KẾT CHƢƠNG 92 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93 KẾT LUẬN 93 KIẾN NGHỊ 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CN-XD Công nghiệp - Xây dựng DT Diện tích DTTS Dân tộc thiểu số DV Dịch vụ GDP Tổng sản phẩm quốc nội GTSX Giá trị sản xuât HDND Hội đồng nhân dân IUFRO Tổ chức Nghiên cứu lâm nghiệp quốc tế MG Mẫu giáo MN Mầm non NHCSXH Ngân h ng Chính sách Xã hội N-L-TS Nông – lâm – thủy sản NN-PTNT Nông nghiệp v phát triển nông thôn TH Tiểu học THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TRSX Trồng rừng sản xuất UBNN Ủy ban nhân dân VAC Vƣờn – ao - chuồng VACR Vƣờn – ao – chuồng – rừng VAFS Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam VĐT Vốn đầu tƣ WB3 Dự án phát triển ng nh Lâm nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Giá trị sản xuất giai đoạn 2009-2014 Tỷ trọng đóng góp ng nh v o 100% mức tăng trƣởng Lao động độ tuổi huyện năm 2014 Diện tích cơng nghiệp v tỷ trọng diện tích trồng keo huyện Bắc Tr My Diện tích thu hoạch keo phân theo xã, thị trấn Sản lƣợng keo v tỷ trọng sản lƣợng keo phân theo xã, thị trấn Trang 33 35 38 45 47 48 2.7 Năng suất keo huyện Bắc Tr My 49 2.8 Năng suất keo theo diện tích cho thu hoạch 50 2.9 Diện tích trồng keo phân theo xã, thị trấn 55 2.10 Tình hình lao động v hộ dân tham gia trồng keo 57 2.11 Tỷ lệ VĐT/GTSX giai đoạn 2009-2014 58 2.12 Cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ năm 2014 58 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Bản đồ h nh huyện Bắc Tr My Đồ thị GTSX v tốc độ tăng trƣởng huyện Bắc Tr My (2009-2014) Đồ thị dân số huyện Bắc Tr My qua năm (2010-2014) Đồ thị tình hình sử dụng đất qua năm Đồ thị vốn đầu tƣ d nh cho sản xuất keo huyện qua năm Trang 28 34 37 53 60 2.6 Mơ hình tổ chức sản xuất keo 61 2.7 Mơ hình tổ chức sản xuất keo huyện Bắc Tr My 62 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời đại nhƣ nay, công nghệ thông tin kỹ thuật tiên tiến đƣợc ứng dụng ngày nhiều vào cơng tác nơng nghiệp bà nơng dân Việt Nam không dừng lại vào trồng lúa, trồng rau màu, chăn ni gia súc gia cầm với mơ hình VAC đơn Bằng óc linh hoạt, tìm tòi, học hỏi, ngƣời nơng dân nhân rộng mơ hình VAC thành VACR biết tận dụng khí hậu, đặc điểm tính chất đất mà thiên nhiên ban tặng để khai phá, đầu tƣ trồng loại thích hợp tạo nên cánh rừng bạt ng n, hùng vĩ đem lại nhiều giá trị kinh tế nhƣ việc bảo vệ cải thiện môi trƣờng sống Bên cạnh đó, thấy Việt Nam đƣợc ƣu cơng nghiệp đất đai, vị thế, khí hậu hệ sinh thái trồng đa dạng Phát triển công nghiệp, đặc biệt công nghiệp lâu năm, l chủ trƣơng lớn Đảng v Nh nƣớc ta suốt thời kỳ, từ sau năm đổi Hiện nay, nhiều vùng Việt Nam, đặc biệt vùng cao – trung du, ngƣời dân dựa vào rừng để phát triển đời sống kinh tế thông qua việc trồng loại công nghiệp lâu năm Tùy thuộc vào mạnh địa phƣơng m có nhiều sản phẩm cơng nghiệp có thƣơng hiệu khơng nƣớc giới nhƣ c phê, hồ tiêu, dừa, cao su, chè, điều Thời gian gần đây, nhiều địa phƣơng trọng phát triển nhiều loại cơng nghiệp khác, có keo (với nhiều chủng loại khác nhau) Giá trị kinh tế keo đƣợc khẳng định thông qua nhiều báo cáo khoa học v đánh giá thực tiễn Nhiều gƣơng l m gi u từ keo diện phƣơng tiện thông tin đại chúng Việc nhận diện mạnh nhƣ khó khăn thách thức để từ tìm giải pháp phù hợp nhằm 82 b Đẩy mạnh thu hút nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư * Thu hút vốn: Tăng cƣờng thu hút vốn đầu tƣ theo hƣớng khai thác hợp lý đôi với phát triển nguồn lực nội tại, tích cực thu hút nguồn lực bên ngo i để phát triển kinh tế cách bền vững Trong điều kiện nguồn lực nội thiếu yếu, cần xác định tiết kiệm tạo nên nguồn lực quan trọng để tăng cƣờng Cần khuyến khích tổ chức, cá nhân, thành phần kinh tế tăng cƣờng thực hành tiết kiệm, tích lũy vốn nhằm tăng nhanh nguồn vốn cho đầu tƣ phát triển Đa dạng hóa hình thức huy động vốn từ tầng lớp dân cƣ, th nh phần kinh tế kết hợp với phát huy sức mạnh tổng hợp cơng cụ tài chính-tiền tệ Động viên, huy động rộng rãi nguồn lực tài vào lĩnh vực Nh nƣớc có chủ trƣơng xã hội hóa Tiếp tục hồn thiện mơi trƣờng đầu tƣ, đảm bảo thơng thống, cởi mở, minh bạch ổn định, quán biện pháp ƣu đãi v chế hỗ trợ mạnh mẽ cho nhiều doanh nghiệp tƣ nhân hình th nh v phát triển Các doanh nghiệp trồng chế biến keo thuộc thành phần kinh tế đƣợc ƣu tiên vay vốn từ nguồn tín dụng ƣu đãi Nh nƣớc để trồng, nhƣ đầu tƣ trang bị v đổi công nghệ thiết bị, đƣợc vay vốn từ chƣơng trình hỗ trợ phát triển trồng, vật nuôi, trồng rừng từ nguồn vốn ƣu đãi khác để sản xuất nguyên liệu Tích cực thu hút nguồn vốn đầu tƣ cho sản xuất kinh doanh từ bên nhiều biện pháp thiết thực hiệu nhƣ: (1) Đẩy mạnh công tác quảng bá, kêu gọi, xúc tiến đầu tƣ thông qua phƣơng tiện truyền thông đại chúng, internet, hội thảo, đối thoại, tọa đ m,… (2) Xây dựng chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền ban h nh chế ƣu đãi, vƣợt trội để thu hút đầu tƣ; (3) Đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng thiết yếu, giao thơng, cấp điện, cấp nƣớc, cụm cơng nghiệp, thƣơng mại, dịch vụ, khu đô 83 thị mới; (4) Phát triển nguồn nhân lực thị trƣờng lao động địa phƣơng để tạo thuận lợi cho nh đầu tƣ Khẩn trƣơng lập dự án tích cực đề xuất Trung ƣơng, Tỉnh hỗ trợ đầu tƣ chƣơng trình mục tiêu, dự án động lực huyện Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút, triển khai dự án sử dụng nguồn vốn ODA, NGO,… * Nâng cao hiệu sử dụng vốn: Để nguồn vốn đầu tƣ có hiệu cần trọng khâu định đầu tƣ (đối với đầu tƣ công) v chấp thuận đầu tƣ (đối với đầu tƣ ngo i ngân sách Nh nƣớc) Quyết định hay chấp thuận đầu tƣ cần phải vào quy hoạch, đặc biệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Bắc Trà My, có tầm nhìn dài hạn, có đầy đủ kinh tế, xã hội, môi trƣờng, theo hƣớng tăng cƣờng gắn kết, tƣơng tác, hỗ trợ phát triển ngành, địa phƣơng huyện Chỉ chấp thuận đầu tƣ v o dự án có hiệu tính khả thi cao, đảm bảo nguồn vốn để hoàn thành dự án, phù hợp thực tế v định hƣớng phát triển địa phƣơng, đảm bảo đƣợc nguồn nguyên liệu khả tiêu thụ sản phẩm, góp phần tạo việc l m, nâng cao đời sống ngƣời dân, xử lý tốt vấn đề môi trƣờng Cần cải tiến chế cấp vốn hỗ trợ, khắc phục tình trạng cấp vốn chậm trễ, đơn giản hóa thủ tục cấp vốn nhƣ thủ tục toán đối tƣợng đƣợc cấp vốn đa số hộ gia đình nên trình độ, kinh nghiệm, kỹ vấn đề tiếp nhận thực thủ tục theo qui định nhiều hạn chế Có thực đƣợc nhƣ hộ gia đình sẵn sàng nhận đất, nhận rừng để trồng keo góp phần vào phát triển keo địa bàn huyện đƣợc mở rộng quy mô diện tích nâng cao hiệu 84 kinh tế xã hội, cải thiện môi trƣờng sinh thái, đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn c Tăng cường lao động có chất lượng Về nguồn lao động để phát triển keo địa bàn huyện khơng đáng lo ngại nhƣng quyền địa phƣơng v quan hữu quan cần thiết phải quan tâm đến vấn đề sau: - Thƣờng xuyên đ o tạo, bồi dƣỡng kỹ thuật cho đội ngũ lao động địa phƣơng nhằm phát huy tinh thần lao động cần cù, phát huy kinh nghiệm trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng - Cần sử dụng khai thác tốt chƣơng trình đ o tạo nghề cho lao động nông thôn niên Nên sử dụng quỹ đ o tạo n y đặt h ng cho sở đ o tạo nghề cung cấp cho địa doanh nghiệp tổ chức sản xuất keo - Tăng cƣờng kinh phí nhân lực cho cơng tác đ o tạo, nhằm nhanh chóng nâng cao dân trí, khu vực đồng bào dân tộc, tăng tỷ lệ lao động có nghề, có kỹ thuật, nâng cao trình độ cho cán địa phƣơng, cấp huyện xã Hình thức sản xuất ni trồng, kết hợp với khai thác để tạo sản lƣợng ngày lớn phục vụ nhu cầu tiêu dùng nhân dân huyện - Xây dựng, đ o tạo sử dụng có hiệu mạng lƣới khuyến nông khuyến lâm đến xã, mạng lƣới kỹ thuật viên đến thôn để tạo điều kiện đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngƣ, hỗ trợ nông dân vƣơn lên sản xuất - Tăng cƣờng công tác tập huấn phổ biến tiến khoa học kỹ thuật, xây dựng điểm nhân giống chun mơn hóa sản xuất giống phù hợp với quy mô phát triển sản xuất Tăng cƣờng công tác kiểm định giống để hạn chế tối đa loại giống phẩm chất lƣu thông thị trƣờng 85 d Tăng cường phát triển ứng dụng khoa học công nghệ Khoa học - công nghệ nhân tố quan trọng thiếu đƣợc phát triển sản xuất Yếu tố để tăng suất lao động cải tiến kỹ thuật, áp dụng thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến vào sản xuất Vì vậy, phải tăng cƣờng phát triển khoa học - công nghệ việc thúc đẩy nhanh bền vững trình chuyển dịch cấu trồng - Ƣu tiên cho đề tài nghiên cứu ứng dụng cơng nghệ cao, nhằm hồn thiện kịp thời quy trình sản xuất theo cơng nghệ cao đối tƣợng sản xuất (khu công nghệ cao, hộ ứng dụng công nghệ cao) Hỗ trợ trang trại, doanh nghiệp làm dịch vụ cung cấp giống keo - Đẩy mạnh công tác ứng dụng khoa học công nghệ giống có suất chất lƣợng phù hợp với mơ hình sản xuất v điều kiện cụ thể tiểu vùng Trong đặc biệt trọng ứng dụng giống có chất lƣợng cao, có khả thích nghi với điều kiện khu vực, tổ chức nhân giống kiểm soát chặt chẽ việc nhân giống lâu năm - Ƣu tiên cho đề tài ứng dụng thành tựu công nghệ sinh học vào nhân giống, sản xuất giống, tạo giống cho sản phẩm chủ lực huyện, giúp nông nghiệp chủ động khâu giống với chất lƣợng cao, giá thành hạ đáp ứng kịp thời số lƣợng theo thời vụ sản xuất - Đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng loại hình cơng nghệ sau thu hoạch, bao gồm: thu hoạch, phơi sấy, chế biến, bảo quản nông lâm sản - Ứng dụng công nghệ tiên tiến canh tác l đất dốc nhằm sử dụng lâu bền t i nguyên đất đai huyện Nâng cao hiệu phòng chống dịch bệnh cho trồng vật ni, nhanh chóng nhân rộng việc áp dụng tiến kỹ thuật quản lý tổng hợp dịch hại trồng (IPM) 86 - Điều khiển thời vụ sát với điều kiện môi trƣờng khu vực, mùa vụ loại hình sử dụng đất để đảm bảo thu hoạch an to n trƣớc tác động hạn hán v lũ lụt - Từng bƣớc nhân rộng mơ hình nơng - lâm kết hợp, trọng mức đến phát triển chăn ni vƣờn nh , mơ hình vƣờn rừng 3.2.3 Hoàn thiện tổ chức sản xuất keo a Cải tiến công tác khai thác, chế biến keo - Khai thác: Hƣớng dẫn khuyến cáo hộ gia đình, đơn vị tham gia trồng keo khai thác keo đủ tuổi để đảm bảo suất, chất lƣợng sản phẩm, có nhƣ mang lại giá trị kinh tế thu nhập cao Cần tính tốn kỹ việc khai thác keo phục vụ nguyên liệu giấy hay chế biến sản phẩm gỗ dân dụng Cụ thể: + Hƣớng dần đến việc khai thác sản phẩm keo phục vụ xuất khẩu; + Đẩy mạnh khai thác sản phẩm keo đáp ứng nhu cầu gỗ mộc địa phƣơng, gỗ phục vụ xây dựng, mỹ nghệ + Nâng cao hiệu sản phẩm keo đáp ứng nhu cầu nhà máy chế biến Cần chủ động khai thác rừng keo gần đủ tuổi trƣớc mùa mƣa bão để đảm bảo suất chất lƣợng sản phẩm Vì khu vực Quảng Nam nói riêng miền Trung nói chung năm gánh chịu bão qua nên ảnh hƣởng lớn đến hoạt động sản xuất ni trồng nói chung trồng keo nói riêng - Chế biến: Bên cạnh việc cung ứng nguyên liệu cho nhà máy chế biến địa bàn tỉnh tỉnh lân cận khuyến khích phát triển làng nghề mộc dân dụng v sở chế biến gỗ tập trung phục vụ cho nhu cầu xã hội xuất Cụ thể: 87 + Hƣớng đến việc xây dựng nhà máy chế biến địa bàn huyện cách thích hợp + Đầu tƣ phát triển sở mộc địa bàn huyện, sở chế biến ván ép + Khuyến khích cơng ty thu mua chế biến dăm gỗ xuất địa bàn huyện b Tăng cường công tác quản lý cho phát triển keo Phát triển keo địa bàn huyện Bắc Trà My có ý nghĩa quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa bàn huyện nói riêng nhƣ to n tỉnh Quảng Nam nói chung công tác tổ chức quản lý cần phải đƣợc xác lập cách chặt chẽ v đồng quan liên quan - Thành lập Ban tổ chức, đạo cấp: Cấp tỉnh, cấp huyện - Thành lập Ban quản lý dự án dự án trồng rừng giao cho Ban quản lý dự án làm chủ đầu tƣ - Ban quản lý dự án bên cạnh việc điều hành thực thi dự án trồng rừng phải thƣờng xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực ban quản lý dự án sở hàng kỳ đột xuất, thơng qua kịp thời giải vƣớng mắc sở tổng hợp để tham mƣu, báo cáo lên ban điều h nh để kịp thời đạo - Trong công tác quản lý, Ban quản lý dự án phải quan tâm đến công tác khai thác, thu hoạch hộ gia đình Bởi lẽ hộ gia đình, đặc biệt xã miền núi thƣờng khai thác sản phẩm chƣa đủ tuổi dẫn đến suất hiệu sản xuất không cao - Công tác tổ chức quản lý phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề đảm bảo ổn định giá sản phẩm điều kiện bất lợi thiên tai, lũ lụt gây Chẳng hạn, v o mùa mƣa bão, rừng keo đổ gãy nhiều nên hộ gia đình phải khai thác đồng loạt l m cho cung gia tăng nhanh chóng, 88 thƣơng lái, nắm bắt đƣợc tình hình nên ép giá, nhũng nhiễu hộ gia đình dẫn đến tình trạng bán tháo sản phẩm - Trong cơng tác quản lý, Ban quản lý dự án đặc biệt quan tâm đến việc hƣớng dẫn, tuyên truyền hộ gia đình, đặc biệt xã miền núi giá trị kinh tế to lớn keo Bởi lẽ, xuất khơng tình trạng hộ gia đình nhận rừng trồng keo sau thời gian không thực theo cam kết chuyển hƣớng trồng cách tự phát 3.2.4 Mở rộng thị trƣờng tiêu thụ cho sản phẩm keo - Cần dự báo nhu cầu thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm gỗ keo nhu cầu nguyên liệu cho nhà máy chế biến nguyên liệu giấy Chúng ta biết gỗ, củi có tầm quan trọng to lớn công xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, nguyên liệu thiếu phục vụ cho nhu cầu sản xuất công nghiệp, xây dựng dân dụng, nghề mộc, nguồn thu nhập lớn từ việc xuất nguyên liệu thô v qua chế biến thành phẩm - Cần tiếp tục khai thác tốt địa thuận lợi huyện – hạt nhân phát triển cho Cụm Tây Nam Quảng Nam Bên cạnh đó, Chu Lai v Đ Nẵng, Huế có nhà máy chế biến nguyên liệu giấy thị trƣờng tiêu thụ lớn sản phẩm keo huyện - Đẩy mạnh việc mở rộng thị trƣờng xuất cho sản phẩm từ gỗ keo, hƣớng đến thị trƣờng lớn nhƣ: thị trƣờng nƣớc ASEAN, thị trƣờng Mỹ, EU,… có nhƣ mang lại giá trị cao cho keo - Bên cạnh quan tâm đến thị trƣờng xuất nhà máy chế biến nguyên liệu giấy nêu cần khai thác tốt thị trƣờng tiêu thụ gỗ dân dụng nhân dân địa bàn tỉnh Quảng Nam nƣớc nói chung, thị trƣờng củi đốt cơng nghiệp đốt lò, gỗ trụ mỏ, giải pháp thị trƣởng cho sản phẩm keo địa bàn huyện 89 3.2.5 Giải pháp khác để phát triển keo a Giải pháp để phát triển keo xã hội - Phát triển keo kết hợp với dự án xóa đói, giảm nghèo: Đối với hộ gia đình thuộc vùng đặc biệt khó khăn địa bàn huyện thƣờng đƣợc hƣởng chƣơng trình xóa đói, giảm nghèo từ Chính phủ Trong phát triển keo cần linh hoạt kết hợp với dự án để hỗ trợ, khuyến khích hộ gia đình tham gia trồng keo, để đảm bảo nguồn cung cho công nghiệp chế biến xuất Giải pháp giải tốt vấn đề huy động vốn cho phát triển keo địa phƣơng - Tăng cƣờng giải tình trạng thất nghiệp, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phƣơng cách xây dựng khu liên hiệp sở chế biến sản phẩm từ keo Nếu quy hoạch đƣợc sở chế biến địa bàn huyện giải đƣợc lƣợng lớn lao động địa phƣơng v tiết kiệm đƣợc khoản chi phí vận tải lớn - Nâng cao chất lƣợng hệ thống y tế - chăm sóc sức khỏe để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân địa bàn huyện Giải pháp vừa l điều kiện vừa l động lực cho phát triển keo Để l m đƣợc điều n y đòi hỏi lãnh đạo huyện phải có chiến lƣợc đạo sâu sát quan hữu quan địa bàn huyện Xem cơng tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nhiệm vụ quan trọng chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội Trong công tác này, phải đặc biệt quan tâm đến y tế vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn - Nâng cao chất lƣợng hệ thống giáo dục đ o tạo trêm địa bàn huyện để đảm bảo em thành phần kinh tế tham gia phát triển keo đƣợc học tập phát triển điều kiện tốt Công tác đào tạo ngƣời không quan trọng phát triển keo mà chìa khóa để thực phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng nói riêng v đất nƣớc nói chung Để nâng cao chất lƣợng hệ thống giáo dục đ o tạo đòi hỏi phải có 90 phối hợp đồng tâm Đảng nhân dân toàn huyện Cần tăng cƣờng hỗ trợ kinh phí, giáo viên cho vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn huyện Cần đặc biệt ngăn chặn tình trạng em gia đình khó khăn bỏ học để tham gia sản xuất b Giải pháp để phát triển keo môi trường - Tăng cƣờng công tác ứng phó với tình hình thiên tai, bão lũ Cơng tác phải đƣợc thực cách kịp thời, chủ động nhằm giảm thiểu thiệt hại cho chủ thể phát triển keo Huyện có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển keo Tuy nhiên, tình hình bão lũ diễn thƣờng xuyên đòi hỏi phát triển keo phải chủ động xây dựng phƣơng án ứng phó Làm tốt cơng tác giúp giảm thiểu thiệt hại từ rừng keo, nâng cao suất, hiệu hoạt động sở chế biến Bên cạnh đó, việc phát triển rừng keo có tác dụng cải thiện mơi trƣờng sinh thái góp phần giảm thiểu ảnh hƣởng đến mơi trƣờng địa bàn huyện nói riêng nƣớc nói chung - Tăng cƣờng cơng tác kiểm tra giám sát sở chế biến gây ô nhiễm môi trƣờng Trong phát triển keo khơng tránh khỏi tình trạng sở sản xuất, chế biến chạy theo lợi nhuận m không quan tâm đến vấn đề xử lý chất thải, gây ô nhiễm mơi trƣờng Để giảm thiểu v ngăn chặn tình trạng trên, cần phải tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát sở chế biến phải có hình thức chế t i thích đáng sở vi phạm hình thức vinh danh, biểu dƣơng kịp thời sở thực tốt - Nâng cao ý thức cho ngƣời dân trồng, bảo vệ khai thác rừng cách hiệu Phát triển keo trƣớc hết gắn liền với mở rộng diện tích rừng keo Cần có có biện pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức cho ngƣời dân trồng rừng, bảo vệ khai thác rừng cách hiệu thông qua việc 91 trồng, bảo vệ khai thác rừng keo cho đạt hiệu cao Cần có sách khuyến khích, động viên kịp thời hộ gia đình thực tốt công tác nhận đất trồng rừng sản xuất, chăm sóc v bảo vệ rừng tốt - Tăng cƣờng giáo dục cho hệ trẻ ý thức bảo vệ môi trƣờng sống xung quanh Tăng cƣờng lồng ghép chƣơng trình giáo dục mơi trƣờng v o trƣờng học Lãnh đạo huyện đạo quan đo n thể địa bàn huyện tăng cƣờng hoạt động giáo dục môi trƣờng cho đo n viên, niên thơng qua chƣơng trình sinh hoạt, chƣơng trình tình nguyện hè… 92 TIỂU KẾT CHƢƠNG L huyện miền núi, có quy mơ diện tích lớn, có vị trí quan trọng phát triển nơng nghiệp tỉnh, có nhiều lợi v tiềm to lớn phát triển keo, nhƣng có hạn chế điều kiện tự nhiên Cần khai thác hợp lý lợi vị trí địa lý, nguồn lực để tiếp tục phát triển keo với tốc độ cao v ổn định; có bƣớc chuyển biến tích cực cấu trồng n y Đẩy mạnh ứng dụng th nh tựu khoa học - công nghệ nhằm nâng cao suất, chất lƣợng sản phẩm Để phát triển cần thực đồng giải pháp sau: - Mở rộng quy mô sản xuất keo; - Tăng cƣờng nguồn lực phát triển keo; - Hoàn thiện tổ chức sản xuất keo; - Mở rộng thị trƣờng tiêu thụ cho sản phẩm keo; - Giải pháp khác để phát triển keo Tuy nhiên cần phải chuẩn bị điều kiện cụ thể phối hợp chặt chẽ bên tham gia bảo đảm thành công 93 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Phát triển keo địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xem chƣơng trình phát triển kinh tế xã hội v mơi trƣờng huyện, có ý nghĩa quan trọng đến việc nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt hộ gia đình thuộc xã miền núi có kinh tế khó khăn Phát triển tốt keo địa bàn huyện góp phần to lớn l m thay đổi cấu ng nh lĩnh vực lâm nghiệp, tạo việc l m, tăng thu nhập cho ngƣời dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển sản xuất, ổn định đời sống, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mơi trƣờng địa bàn huyện Phát triển keo địa bàn huyện nâng cao ý thức khuyến khích nhân dân tích cực tham gia công tác trồng, quản lý bảo vệ rừng, tạo điều kiện phát triển rừng sản xuất địa bàn huyện Tóm lại, phát triển keo địa bàn huyện Bắc Trà My góp phần chuyển đổi cấu kinh tế huyện theo hƣớng tích cực, hợp lý Đồng thời góp phần đẩy mạnh chƣơng trình phát triển nơng thơn mới, thực thắng lợi nghị đại hội đại biểu Đảng lần thứ XIX đặt – nhu cầu thiết thực địa phƣơng KIẾN NGHỊ Để phát triển keo địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đạt hiệu cao, cấp cần quan tâm: - Đối với cấp tỉnh: + Quan tâm đến việc đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng tỉnh, huyện + Chỉ đạo cải cách thủ tục liên quan đến hỗ trợ vốn đầu tƣ trồng rừng hộ gia đình tham gia trồng rừng sản xuất 94 + Thành lập Ban đạo, Ban quản lý dự án trồng rừng sản xuất hoạt động cách hiệu tổ chức kiểm tra đánh giá thƣờng xuyên công tác n y Ban quản lý sở + Tăng cƣờng xây dựng sở hạ tầng liên quan đến giao thông vận tải tuyến đƣờng thuộc xã miền núi huyện + Có chế hỗ trợ vốn vay sản xuất hộ gia đình tham gia dự án trồng rừng sản xuất cách hiệu - Đối với cấp huyện: + Đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng tỉnh, huyện + Tiến hành xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển keo địa bàn huyện + Khuyến khích thành lập hợp tác xã trồng, thu mua chế biến keo địa bàn huyện; + Đẩy mạnh đạo công tác khuyến nông – khuyến lâm; + Xúc tiến công tác mở rộng thị trƣờng tiêu thụ cho sản phẩm từ gỗ keo TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phan Đình Mạnh (2010), Phát triển cao su huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, Luận văn thạc sĩ kinh tế [2] Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/5/1999 Chính phủ qui định chi tiết thi hành luật khuyến khích đầu tƣ nƣớc [3] Nghị 66/2012/NQ-HĐND HĐND tỉnh Quảng Nam ngày 14/12/2012 “về chế hỗ trợ phát triển số trồng gắn với kinh tế vườn – kinh tế trang trại địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2013-2016” [4] Phòng thống kê huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (2011), Niên giám thống kê huyện Bắc Trà My 2010 [5] Phòng thống kê huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (2012), Niên giám thống kê huyện Bắc Trà My 2011 [6] Phòng thống kê huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (2013), Niên giám thống kê huyện Bắc Trà My 2012 [7] Phòng thống kê huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (2014), Niên giám thống kê huyện Bắc Trà My 2013 [8] Phòng thống kê huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (2015), Niên giám thống kê huyện Bắc Trà My 2014 [9] UBND huyện Bắc Trà My, Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, kế hoạch kinh tế - xã hội 2016-2020 [10] UBND huyện Bắc Trà My, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Trà My đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 [11] Nguyễn Văn (2011), Phát triển keo lai địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế Website: [12] Website http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi_Keo [13] ThS Trần Thanh Cao, ThS Ho ng Liên Sơn: Thực trạng rừng trồng sản xuất Việt Nam, http://vafs.gov.vn/vn/2014/06/thuc-trang-rung-trong-san-xuat-o-viet-nam/ [14] Việt Nam “vô địch” xuất dăm gỗ: Mừng hay lo, http://www.vietpaper.com.vn/tin-tuc/2216-vit-nam-vo-ch-xut-khu-dm-g-mnghay-lo.html [15] Đức Nghiêm: Vốn ƣu đãi “ƣơm mầm” keo, http://www.baomoi.com/Von-uu-dai-uom-mam-cay keo/45/14683309.epi [16] Hội nghị khoa học quốc tế “Duy trì v phát triển rừng trồng lo i Keo tƣơng lai”, http://www.baomoi.com/Cay-Keo-la-nguon-nguyen-lieu-quan-trong-mangtinh-toan-cau/45/13353387.epi [17]Sở T i nguyên môi trƣờng tỉnh Quảng Nam http://www.tnmtquangnam.gov.vn/ [18]Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam http://www.quangnam.gov.vn/ [19] Cổng thông tin điện tử huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam http://bactramy.quangnam.gov.vn/ ... QUAN VỀ CÂY KEO – MỘT LOẠI CÂY CÔNG NGHIỆP CÓ GIÁ TRỊ 11 1.2.1 Cây keo – đặc điểm chủng loại 11 1.2.2 Hiệu kinh tế keo 11 1.3 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN CÂY KEO ... triển keo địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam Chƣơng 3: Một số giải pháp phát triển keo địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam 4 Tổng quan nghiên cứu đề tài Có thể thấy rằng, phát triển keo. .. phát triển keo địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam 8 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CÂY CÔNG NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÂY CÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN CÂY CƠNG NGHIỆP 1.1.1 Cây cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cây keo ở huyện bắc trà my, tỉnh quảng nam , Phát triển cây keo ở huyện bắc trà my, tỉnh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn