Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các công ty trong ngành thực phẩm dược niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

0 21 0
  • Loading ...
1/0 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THỊ ANH ĐÀO NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY TRONG NGÀNH THỰC PHẨM ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THỊ ANH ĐÀO NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY TRONG NGÀNH THỰC PHẨM ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS ĐOÀN GIA DŨNG Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả HUỲNH THỊ ANH ĐÀO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải BMI Tổ chức Giám sát kinh doanh quốc tế BV Giá trị sổ sách cổ phiếu CPI Chỉ số giá tiêu dùng DCF Mơ hình chiết khấu dòng tiền DIV Tỷ lệ chi trả cổ tức DSE Sở giao dịch chứng khoán Dhaka DPS Cổ tức cổ phiếu EPS Thu nhập cổ phiếu GDP Tổng sản phẩm quốc nội HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HOSE Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh NAVPS P P/E Giá trị tài sản ròng cổ phiếu Giá cổ phiếu thị trường Hệ số giá thị trường cổ phiếu thu nhập UAE Các nước tiểu Ả rập thống Size Quy mô doanh nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Báo cáo số liệu thống kê HOSE giai đoạn 2010- 31 bảng 2.1 2014 2.2 Thang đo nhân tố nội sinh 36 2.3 Thang đo nhân tố ngoại sinh 36 2.4 Xếp hạng nhân tố nội sinh ảnh hưởng đến giá cổ 37 phiếu ngành thực phẩm 2.5 Xếp hạng nhân tố ngoại sinh ảnh hưởng đến giá cổ 38 phiếu ngành thực phẩm 2.6 Danh sách 15 công ty ngành thực phẩm niêm 40 yết Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh 2.7 Danh sách 10 công ty chọn mẫu ngành thực phẩm 41 niêm yết Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 2.8 Bảng biến tham gia vào nghiên cứu 43 2.9 Tỷ lệ chi trả cổ tức 10 công ty ngành thực phẩm 45 niêm yết sàn HOSE 2.10 Thu nhập cổ phiếu 10 công ty 47 ngành thực phẩm niêm yết sàn HOSE 2.11 Giá trị tài sản ròng cổ phiếu 10 công ty ngành 49 thực phẩm niêm yết sàn HOSE 2.12 Doanh thu 10 công ty ngành thực phẩm niêm yết sàn HOSE 51 Số hiệu Tên bảng Trang bảng 2.13 Thống kê số CPI nước từ năm 2010-2014 53 2.14 Tổng sản phẩm quốc nội nước từ năm 2010-2014 54 3.1 Thống kê mẫu khảo sát (N = 200) 59 3.2 Ma trận tương quan biến 61 3.3 Thống kê mơ tả biến phân tích hồi quy 62 3.4 Bảng đánh giá độ phù hợp mơ hình 63 3.5 Phân tích phương sai (hồi quy) 63 3.6 Hệ số hồi quy sử dụng phương pháp Enter 64 3.7 Phân tích phương sai theo thời gian 68 3.8 Kiểm định ANOVA - thời gian 68 3.9 Phân tích phương sai theo cơng ty 68 3.10 Kiểm định ANOVA - công ty 69 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ 23 hình 1.1 phiếu thị trường tài UAE Hussein A Hassan Al- Tamimi (2007) 1.2 Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ 24 phiếu Ngân hàng thương mại Jordan (2010) 1.3 Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ 25 phiếu Ngân hàng niêm yết sàn giao dịch chứng khốn Amman (2014) 1.4 Mơ hình nghiên cứu yếu tố định biến động giá 27 cổ phiếu Bangladesh (2009) 2.1 Biến động giá cổ phiếu 10 công ty ngành thực 33 phẩm niêm yết Sở chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 2.2 Quy trình nghiên cứu 34 2.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 42 3.1 Mối quan hệ biến phụ thuộc biến độc lập 70 MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu tham khảo CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 CỔ PHIẾU 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại 1.1.3 Đặc điểm 13 1.2 GIÁ CỔ PHIẾU 13 1.2.1 Giá phát hành cổ phiếu 13 1.2.2 Thị giá cổ phiếu 14 1.2.3 Giá trị cổ phiếu 14 1.2.4 Giá mở cửa giá đóng cửa cổ phiếu 14 1.2.5 Một số phương pháp định giá cổ phiếu thường 15 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU 18 1.3.1 Các điều kiện kinh tế vĩ mô 18 1.3.2 Tình hình chung ngành 19 1.3.3 Tình hình tài thân công ty niêm yết 19 1.3.4 Diễn biến thị trường tiền tệ, thị trường hối đoái, thị trường bất động sản, lĩnh vực kinh doanh khác 21 1.3.5 Một số nhân tố khác 22 1.4 CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU TRƯỚC .23 1.4.1 Mơ hình nghiên cứu Hussein A Hassan Al - Tamimi 23 1.4.2 Mơ hình nghiên cứu Faris Nasif AL- Shubiri 24 1.4.3 Mơ hình nghiên cứu Mohammad A Almumani 25 1.4.4 Mơ hình nghiên cứu Shohrab Hussain Khan 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 30 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH THỰC PHẨM 30 2.1.1 Tình hình Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) 30 2.1.2 Tình hình chung ngành Thực phẩm Việt Nam 31 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.2.1 Quy trình nghiên cứu 34 2.2.2 Nghiên cứu định tính 35 2.2.3 Nghiên cứu định lượng 39 2.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 42 2.3.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 42 2.3.2 Mô tả thành phần mơ hình nghiên cứu 43 2.3.3 Các giả thuyết ban đầu 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 57 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 58 3.1 MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU 58 3.1.1 Giá cổ phiếu (P) 58 3.1.2 Tỷ lệ chi trả cổ tức (DIV) 58 3.1.3 Thu nhập cổ phiếu (EPS) 58 3.1.4 Giá trị tài sản ròng cổ phiếu (NAVPS) 59 3.1.5 Quy mô doanh nghiệp (Size) 59 3.1.6 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 59 3.1.7 Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 59 3.2 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU BẰNG PHÂN TÍCH HỒI QUY 60 3.2.1 Phân tích tương quan 60 3.2.2 Phân tích hồi quy 61 3.3 KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU .65 3.3.1 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu H1 65 3.3.2 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu H2 66 3.3.3 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu H3 66 3.3.4 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu H4 66 3.3.5 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu H5 67 3.3.6 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu H6 67 3.4 KIỂM TRA SỰ KHÁC NHAU THEO THỜI GIAN .68 3.5 KIỂM TRA SỰ KHÁC NHAU THEO CÔNG TY 68 KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 CHƯƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 71 4.1 TÓM TẮT MỘT SỐ KẾT QUẢ CHÍNH VÀ ĐĨNG GĨP CỦA NGHIÊN CỨU 71 4.1.1 Kết 71 4.1.2 Đóng góp nghiên cứu 73 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 75 4.2.1 Đối với công ty ngành thực phẩm 75 4.2.2 Đối với quan quản lý nhà nước, Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh 76 4.2.3 Đối nhà đầu tư 77 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Thị trường chứng khoán Việt Nam từ đời trải qua giai đoạn phát triển thăng trầm với biến động kinh tế nước lúc tăng, lúc giảm Song, thể đầy đủ chất thị trường, nơi mà chủ thể kinh doanh huy động vốn nhanh hiệu nhất, nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh kịp thời, thơng qua việc phát hành loại chứng khốn Trong đó, nhóm ngành thực phẩm đánh giá có độ hấp dẫn cao Theo Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh, mười tháng đầu năm 2013, tốc độ tăng trưởng số ngành công nghiệp giảm mạnh ngành chế biến thực phẩm lại có mức tăng trưởng mạnh, lên tới 15,5% so với kỳ năm ngối, chiếm 16,5% tỷ trọng ngành cơng nghiệp trọng yếu thành phố Hồ Chí Minh Theo chuyên gia công ty nghiên cứu thị trường, sức tiêu thụ sản phẩm thực phẩm chế biến thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt mì ăn liền bánh kẹo lớn Khoảng 56% số dân thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội độ tuổi 30, có xu hướng tiêu dùng bánh kẹo nhiều hệ cha ông Tốc độ tăng trưởng doanh số ngành bánh kẹo thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội giai đoạn 2010 - 2014 ước đạt khoảng 10% Theo dự báo tổ chức Giám sát kinh doanh quốc tế (BMI), mức tiêu thụ thực phẩm bình quân đầu người Việt Nam tăng 4,3%/năm Vì vậy, thị trường thực phẩm Việt Nam đánh giá có độ hấp dẫn cao Từ lý nêu trên, lựa chọn tiến hành thực đề tài “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty ngành thực phẩm niêm yết Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)” Việc nghiên cứu, tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng biến động giá cổ phiếu công ty ngành thực phẩm, từ đó, đưa nhận định kiến nghị cung cầu giá cổ phiếu công ty ngành thực phẩm thời gian tới nhằm góp phần phát triển thị trường chứng khốn nói chung thị trường chứng khốn cơng ty ngành thực phẩm nói riêng việc làm cần thiết cấp bách hội nhập kinh tế quốc tế Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu cốt lõi luận văn tập trung nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu công ty ngành thực phẩm, trường hợp nghiên cứu: công ty niêm yết sàn HOSE Chính vậy, nhiệm vụ nghiên cứu luận văn tập trung vào: - Hệ thống hóa lý thuyết nghiên cứu ứng dụng nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu - Tổng hợp biến động giá cổ phiếu mối tương quan với nhân tố - Xây dựng mơ hình nghiên cứu - Xác định nhân tố ảnh hưởng mức độ tác động chúng đến giá cổ phiếu công ty ngành thực phẩm niêm yết sàn HOSE - Đề xuất kiến nghị nhằm giúp nhà quản lý bình ổn giá cổ phiếu công ty ngành thực phẩm Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Giả thuyết nghiên cứu - Các nhân tố ngoại sinh tác động mạnh hay yếu nhân tố nội sinh - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có ảnh hưởng hay khơng đến giá cổ phiếu công ty ngành thực phẩm niêm yết Sở chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty ngành thực phẩm niêm yết sàn HOSE Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian nghiên cứu: nghiên cứu 15 công ty ngành thực phẩm niêm yết HOSE - Phạm vi thời gian nghiên cứu: liệu dùng để thực luận văn thu thập từ năm 2010- 2014 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng kết hợp hai phương pháp nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Phương pháp nghiên cứu định tính Dựa sở nghiên cứu vấn đề lý thuyết tổng quan giá cổ phiếu thơng qua mơ hình từ nghiên cứu trước nhằm thiết lập bảng câu hỏi sử dụng cho việc nghiên cứu thức Phỏng vấn, thu thập ý kiến chun gia để xây dựng mơ hình nghiên cứu đề xuất Phương pháp định lượng Được thực nhằm kiểm định nhận diện nhân tố thông qua giá trị, độ tin cậy mức độ phù hợp thang đo, kiểm định mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến giá cổ phiếu công ty ngành thực phẩm niêm yết sàn HOSE Dữ liệu mẫu Nghiên cứu sử dụng liệu sơ cấp thứ cấp Dữ liệu sơ cấp: thu thập từ nhà đầu tư có liên quan đến doanh nghiệp chia sẻ cách sử dụng bảng câu hỏi có cấu trúc Các số liệu liên quan đến giá cổ phiếu công ty niêm yết công bố Bản cáo bạch Bản tin Chứng khoán HOSE qua năm Số lượng cơng ty chọn lựa để phân tích chạy hồi quy phải hoạt động xuyên suốt từ năm 2010 tới đề tài có ý nghĩa Do lấy số liệu 10 công ty thuộc ngành thực phẩm niêm yết thị trường chứng khoán từ năm 2010 để phân tích Và cơng ty chọn phải đảm bảo niêm yết sàn HOSE Dữ liệu thứ cấp: thống kê lạm phát, lãi suất Tổng cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Các phân tích nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu tác giả, chuyên gia nước Các phân tích, tổng hợp số liệu thị trường chứng khốn Việt Nam cơng ty chứng khoán, quỹ đầu tư Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục chữ viết tắt, danh mục hình bảng, phụ lục tài liệu tham khảo; luận văn bố cục theo chương sau: - Chương 1: Cơ sở lý luận giá cổ phiếu nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu - Chương 2: Thiết kế nghiên cứu - Chương 3: Kết nghiên cứu - Chương 4: Hàm ý sách kiến nghị Tổng quan tài liệu tham khảo Tài liệu Đề tài " Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thị trường tài nước tiểu Ả rập thống (UAE)" (2007) [10] Nghiên cứu tìm yếu tố định giá cổ phiếu thị trường chứng khoán UAE Các liệu nghiên cứu bao gồm giai đoạn 1990-2005 Các mẫu bao gồm 17 công ty dựa sẵn có liệu thời gian Mơ hình hồi quy mẫu chạy cho thị trường tài UAE với biến độc lập sau loại bỏ biến giá dầu cổ tức cổ phiếu vấn đề đa cộng tuyến Những phát nghiên cứu phù hợp với hầu hết nghiên cứu trước Kết nghiên cứu cho thấy tác động mạnh mẽ tích cực EPS giá cổ phiếu UAE Các hệ số cung tiền GDP mong đợi, tích cực khơng đáng kể mặt thống kê Hơn nữa, hệ số số giá tiêu dùng lãi suất mong đợi, tiêu cực có ý nghĩa thống kê mức 1% không đáng kể mặt thống kê trường hợp lãi suất Tài liệu Đề tài “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến biến động giá chứng khoán thị trường: Một nghiên cứu thực nghiệm Ngân hàng Thương mại Jordan” (2010) [7] Nghiên cứu cho chuyển động giá cổ phiếu kết chuyển động nhân tố ngoại sinh vi mô kinh tế vĩ mô Các mẫu nghiên cứu bao gồm 14 ngân hàng thương mại thị trường chứng khoán Amman giai đoạn 2005 - 2008 Phân tích hồi quy đơn biến đa biến tiến hành để tìm mối quan hệ nhân tố ngoại sinh vi mô với giá cổ phiếu mối quan hệ có ý nghĩa tích cực giá thị trường cổ phiếu giá trị tài sản ròng cổ phiếu; giá thị trường với tỷ lệ chi trả cổ tức, tổng sản phẩm nước, mối quan hệ có ý nghĩa tiêu cực với tỷ lệ lạm phát lãi suất cho vay khơng có ý nghĩa với số năm thị trường chứng khoán Amman Jordan 6 Tài liệu Đề tài “Các yếu tố định giá cổ phiếu ngân hàng niêm yết sản giao dịch chứng khoán Amman: Phương pháp định lượng” (2014) [6] Nghiên cứu giúp xác định yếu tố định lượng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngân hàng niêm yết thị trường chứng khoán Amman giai đoạn 2005 – 2011, sử dụng phân tích thực nghiệm tập hợp biến độc lập phụ thuộc Các kết thực nghiệm cho thấy rằng, có mối tương quan biến độc lập DPS, EPS, BV, PE S với biến phụ thuộc MP mức ý nghĩa 1% Tuy nhiên, kết thực nghiệm thêm rằng, có mối quan hệ tích cực EPS MP ngân hàng niêm yết Jordan Hơn nữa, có mối quan hệ BV MP ngân hàng Một phát thực nghiệm từ phân tích hồi quy cho thấy mối quan hệ tích cực P/E MP Kết thực nghiệm từ phân tích hồi quy mối quan hệ S MP có mối quan hệ nghịch đảo S MP Và biến số khác DPS DP có tác động đáng kể MP Tài liệu Đề tài “Yếu tố định biến động giá cổ phiếu Bangladesh: Cổ tức lợi nhuận giữ lại” (2009) [12] Nghiên cứu áp dụng số mơ hình trước xem xét để kiểm tra mối quan hệ giá cổ phiếu biến số tài khác Dữ liệu lựa chọn từ công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Dhaka (DSE) giai đoạn 2000 - 2006 thu thập từ báo cáo hàng năm công ty tương ứng, báo giá hàng ngày DSE Kết nghiên cứu phân tích từ chứng thực nghiệm cho thấy cổ tức, lợi nhuận để lại yếu tố khác có mối quan hệ động với giá thị trường cổ phiếu Kết nghiên cứu cho thấy tác động tổng thể cổ tức lên giá cổ phiếu tương đối tốt lợi nhuận giữ lại dự kiến cổ tức đóng vai trò quan trọng việc xác định giá cổ phiếu Tài liệu Đề tài “Tác động lãi suất lên giá cổ phiếu UAE” (2010) [8] Nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng lãi suất giá cổ phiếu UAE Mặc dù theo lý thuyết tài chính, lãi suất yếu tố định yếu tố giá cổ phiếu, tác giả lại đưa giả thuyết cho UAE lãi suất khơng có sức mạnh dự đốn giá cổ phiếu Tác giả sử dụng hồi quy, kiểm tra quan hệ nhân Granger sử dụng liệu hàng tháng để hỗ trợ thực nghiệm cho giả thuyết Phát tác giả có ý nghĩa quan trọng: sai lầm dựa vào dự báo xu hướng lãi suất để đưa định đầu tư vào thị trường chứng khoán UAE Tài liệu Đề tài “Nhân tố ảnh hưởng đến giá chứng khoán Việt Nam Một số điểm cần lưu ý” (2013) [1] Nghiên cứu cho giá chứng khoán tiêu nhạy cảm môi trường tổng thể hệ thống kinh tế xã hội, trước hết độ an tồn tài quốc gia Nếu xét cách tổng hợp, nhân tố ảnh hưởng đến hình thành biến động giá chứng khoán bao gồm: Những nhân tố nội sinh, nhân tố ngoại sinh số nhân tố ảnh hưởng khác Dựa vào nghiên cứu, kết đề tài sở khoa học giúp hoàn thiện việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Một là, kết nghiên cứu có ý nghĩa việc bổ sung vào hệ thống lý thuyết liên quan đến nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty niêm yết sàn giao dịch chứng khoán, đặc biệt công ty ngành thực phẩm 8 Hai là, khả điều chỉnh ứng dụng kết nghiên cứu cho đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến giá cổ phiếu Ba là, quy trình nghiên cứu chuyên đề tham khảo quy trình phương pháp nghiên cứu xây dựng thang đo lường Bốn là, kết nghiên cứu giúp ích cho công ty sản xuất kinh doanh tham khảo để xác định nhân tố chủ yếu tác động đến giá cổ phiếu cơng ty, qua tìm nguồn lực chủ chốt việc tạo giá trị tập trung để ni dưỡng phát triển nguồn lực cốt lõi 9 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 CỔ PHIẾU 1.1.1 Khái niệm Theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH-11 ngày 29 tháng năm 2009 Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam quy định: “Cổ phiếu loại chứng khốn xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu phần vốn cổ phần tổ chức phát hành” Cổ phiếu giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành Cổ phiếu chứng cơng ty cổ phần phát hành bút tốn ghi sổ xác nhận quyền sở hữu cổ phần cơng ty Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông đồng thời chủ sở hữu công ty phát hành.[2,tr114] Lịch sử đời cổ phiếu gắn liền với lịch sử hình thành cơng ty cổ phần cổ phiếu sản phẩm riêng công ty cổ phần Vốn điều lệ công ty cổ phần chia thành nhiều phần gọi cổ phần Người mua cổ phần gọi cổ đông Cổ đông cấp giấy xác nhận sở hữu cổ phần gọi cổ phiếu Cổ phiếu chứng chứng xác nhận quyền sở hữu cổ đông công ty cổ phần Quyền sở hữu cổ đông công ty cổ phần tương ứng với số lượng cổ phần mà cổ đơng nắm giữ Vì vậy, cổ phiếu gọi chứng khốn vốn 1.1.2 Phân loại Khi xem xét cổ phiếu công ty cổ phần, thường có phân biệt cổ phiếu phép phát hành, cổ phiếu phát hành, cổ phiếu quỹ, cổ phiếu lưu hành 10 Cổ phiếu phép phát hành: Khi cơng ty cổ phần thành lập, phép phát hành cổ phiếu để huy động vốn Nhưng luật pháp nước quy định công ty phải đăng ký tổng số cổ phiếu công ty phải ghi điều lệ công ty gọi cổ phiếu phép phát hành hay cổ phiếu đăng ký Cổ phiếu phép phát hành số lượng cổ phiếu tối đa cơng ty phát hành từ lúc bắt đầu thành lập suốt q trình hoạt động Khi cần có thay đổi số lượng cổ phiếu phép phát hành phải đa số cổ đơng bỏ phiếu tán thành phải sửa đổi điều lệ công ty Cổ phiếu phát hành: cổ phiếu mà công ty bán cho nhà đầu tư thị trường cơng ty thu tồn tiền bán số cổ phiếu đó, nhỏ tối đa với số cổ phiếu phép phát hành Cổ phiếu quỹ: cổ phiếu giao dịch thị trường tổ chức phát hành mua lại nguồn vốn Số cổ phiếu cơng ty lưu giữ thời gian sau lại bán ra; luật pháp số nước quy định số cổ phiếu không bán mà phải hủy bỏ Cổ phiếu quỹ cổ phiếu lưu hành, khơng có vốn đằng sau nó; khơng tham gia vào việc chia lợi tức cổ phần khơng có quyền tham gia bỏ phiếu Cổ phiếu lưu hành: cổ phiếu phát hành, lưu hành thị trường cổ đông nắm giữ Số cổ phiếu lưu hành xác định sau: Số cổ phiếu lưu hành = Số cổ phiếu phát hành - Số cổ phiếu quỹ Trong trường hợp cơng ty có hai loại cổ phiếu thường cổ phiếu ưu đãi, người ta xác định cụ thể cho loại Số cổ phiếu thường lưu hành quan trọng để phân chia lợi tức cổ phần cơng ty 11 Dựa vào hình thức cổ phiếu, phân biệt cổ phiếu ghi danh cổ phiếu vơ danh Cổ phiếu ghi danh: cổ phiếu có ghi tên người sở hữu tờ cổ phiếu Cổ phiếu có nhược điểm việc chuyển nhượng phức tạp, phải đăng ký quan phát hành phải Hội đồng Quản trị công ty cho phép Cổ phiếu vô danh: cổ phiếu không ghi tên người sở hữu Cổ phiếu tự chuyển nhượng mà không cần thủ tục pháp lý Dựa vào quyền lợi mà cổ phiếu đưa lại cho người nắm giữ, phân biệt cổ phiếu phổ thơng (cổ phiếu thường) cổ phiếu ưu đãi - Đây cách phân loại phổ biến Khi nói đến cổ phiếu cơng ty, người ta thường nói đến cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu thường) cổ phiếu ưu đãi Cổ phiếu phổ thông Là loại cổ phiếu có thu nhập phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh công ty Người sở hữu cổ phiếu phổ thông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu định vấn đề quan trọng công ty, quyền bầu cử ứng cử vào Hội đồng Quản trị công ty Cổ phiếu cơng ty khơng có thời hạn hồn trả, khơng phải khoản nợ công ty Cổ đông chia phần giá trị tài sản lại lý cơng ty sau cơng ty tốn khoản nợ tốn cho cổ đơng ưu đãi Người góp vốn vào công ty không quyền trực tiếp rút vốn khỏi công ty, quyền chuyển nhượng sở hữu cổ phần hình thức bán lại cổ phiếu hay hình thức quà tặng hay để lại cho người thừa kế Chính điều tạo tính khoản cho cổ phiếu công ty, đồng thời hấp dẫn nhà đầu tư 12 Được quyền ưu tiên mua cổ phiếu công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn Được quyền triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường theo luật định Cổ đông thường phải gánh chịu rủi ro mà công ty gặp phải, tương ứng với phần vốn góp chịu trách nhiệm giới hạn phạm vi số lượng vốn góp vào cơng ty Cổ phiếu ưu đãi Cổ phiếu ưu đãi chứng xác nhận quyền sở hữu công ty, đồng thời cho phép người nắm giữ loại cổ phiếu hưởng số quyền lợi ưu tiên so với cổ đông phổ thơng mặt tài bị hạn chế quyền hạn cơng ty góp vốn Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi gọi cổ đông ưu đãi công ty Cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi có quyền lợi sau: Quyền nhận cổ tức trước cổ đông thường, người có cổ phiếu ưu đãi quyền hưởng lợi tức cổ phần giới hạn họ trả cổ tức trước chia lợi tức cho cổ đông thường Khác với cổ tức cổ phiếu phổ thông, cổ tức cổ phiếu ưu đãi xác định trước thường xác định tỷ lệ phần trăm cố định so với mệnh giá cổ phiếu số tiền định in cổ phiếu Quyền ưu tiên toán trước, giải thể hay lý công ty, sau người có trái phiếu Tương tự cổ phiếu phổ thơng, cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi không tham gia bầu cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị định vấn đề quan trọng cơng ty Cổ phiếu ưu đãi có mệnh giá khơng có mệnh giá mệnh giá khơng ảnh hưởng tới giá thị trường cổ phiếu ưu đãi Mệnh giá cổ phiếu ưu đãi có ý nghĩa mệnh giá cổ phiếu 13 phổ thơng, để trả cổ tức để hồn vốn lý hay giải thể cơng ty Cổ tức cổ phiếu ưu đãi cố định,và cổ đông ưu đãi nhận cổ tức cơng ty làm ăn khơng có lợi nhuận (thua lỗ) 1.1.3 Đặc điểm a Khơng có kỳ hạn khơng hồn vốn Cổ phiếu chứng nhận góp vốn cổ đông vào công ty cổ phần Chỉ có chiều góp vào, khơng thể thời hạn hồn vốn; khơng có kỳ hạn (Khi cơng ty phá sản giải thể, khơng tồn cổ phiếu) b Cổ tức không ổn định phụ thuộc vào kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Cổ tức cổ phiếu thường tùy thuộc vào kết kinh doanh doanh nghiệp, kết kinh doanh không ổn định nên cổ tức cố định Khi doanh nghiệp làm ăn phát đạt cổ đông hưởng lợi nhuận nhiều so với loại chứng khốn khác có lãi suất cố định Ngược lại, làm ăn khó khăn thua lỗ, cổ tức thấp khơng có cổ tức c Khi phá sản, cổ đông người cuối nhận giá trị lại tài sản lý d Giá cổ phiếu biến động mạnh Giá biến động nhiều thị trường thứ cấp, giá chịu tác động nhiều nhân tố, nhân tố quan trọng kết kinh doanh công ty 1.2 GIÁ CỔ PHIẾU 1.2.1 Giá phát hành cổ phiếu Giá phát hành cổ phiếu giá bán đơn vị phát hành cổ phiếu Do mức doanh lợi công ty giá thị trường không giống 14 giá phát hành cổ phiếu không giống Thơng thường có loại giá sau: - Bình giá: giá phát hành dựa mệnh giá cổ phiếu - Thời giá giá dựa vào giá hành cổ phiếu lưu thông thị trường để xác định mức giá phát hành - Giá trung gian: giá dựa vào giá trung gian giá cổ phiếu giá thị trường để xác định mức giá phát hành - Chiết giá phát hành: giá phát hành cổ phiếu thấp mệnh giá 1.2.2 Thị giá cổ phiếu Thị giá cổ phiếu giá cổ phiếu mua bán thị trường giao dịch cổ phiếu Các nhân tố ảnh hưởng đến thị giá cổ phiếu nhiều Công thức để tính thị giá: Thị giá = Mệnh giá cổ phiếu x Lợi tức dự tính Lợi tức thị trường Đây mức giá theo lý thuyết Khoảng cách mức giá lý thuyết so với giá thực tế tương đối lớn 1.2.3 Giá trị cổ phiếu Giá trị cổ phiếu giá trị mà cổ phiếu thể cách thức thời điểm 1.2.4 Giá mở cửa giá đóng cửa cổ phiếu - Giá mở cửa Là giá mua bán loại cổ phiếu thời điểm mở thị trường ngày nơi giao dịch cổ phiếu - Giá đóng cửa Là giá cuối loại cổ phiếu mua bán vào thời điểm cuối ngày nơi giao dịch cổ phiếu 15 1.2.5 Một số phương pháp định giá cổ phiếu thường [2,tr114] a Ý tưởng chung Khi định giá trái phiếu cổ phiếu ưu đãi thấy giá trái phiếu cổ phiếu ưu đãi giá dòng tiền tệ thu nhập tạo cho nhà đầu tư Tương tự, giá cổ phiếu thường xem giá dòng tiền tệ thu nhập tạo cho nhà đầu tư từ cổ phiếu thường Do đó, mơ hình định giá cổ phiếu thường nói chung có dạng sau: V= + + …+ = (1.1) Trong đó, Dt cổ tức chia thời kỳ t ke tỷ suất lợi nhuận đòi hỏi nhà đầu tư Tuy nhiên mơ hình phù hợp với tình nhà đầu tư mua cổ phiếu giữ mãi để hưởng cổ tức Nhà đầu tư mua cổ phiếu giữ n năm sau bán lại với giá Pn, giá cổ phiếu là: V= + + …+ (1.2) Nói chung để định giá cổ phiếu thường sử dụng mơ hình DCF trường hợp khó ước lượng dòng tiền so với trường hợp định giá trái phiếu cổ phiếu ưu đãi Do trước áp dụng mơ hình định giá người ta mơ tả tìm quy luật để xác định dòng tiền thu nhập từ cổ phiếu thơng qua quy luật chi trả cổ tức Mơ gọi mơ hình chiết khấu cổ tức, dạng ứng dụng cụ thể mơ hình DCF b Mơ hình chiết khấu cổ tức Mơ hình chiết khấu cổ tức thiết kế để tính giá trị lý thuyết (intrinsic value) cổ phiếu thường Mơ hình Merrill lunch, CS First Boston số ngân hàng đầu tư khác sử dụng với giả định: (1) biết động thái tăng trưởng cổ tức, (2) biết trước tỷ suất chiết khấu Thế động thái chi trả cổ tức thường phức tạp, nên để mơ tả mơ hình hố được, người ta thường đưa giả định xem xét động thái cổ tức qua số 16 trường hợp đặc biệt Liên quan đến động thái tăng trưởng cổ tức, xem xét trường hợp sau: Trường hợp tốc độ tăng trưởng cổ tức không đổi Trong trường hợp mơ hình định giá cổ phiếu sau: V= + +…+ Trong Do cổ tức cổ phiếu g tốc dộ tăng trưởng cổ tức Cổ tức kỳ vọng cuối kỳ n cổ tức nhân với thừa số (1+g)n Giả sử ke >g, nhân vế (1.3) với (1+ke)/(1+g), sau trừ vế với vế cho (1.3) được: = D0 - ... 15 công ty ngành thực phẩm niêm 40 yết Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh 2.7 Danh sách 10 công ty chọn mẫu ngành thực phẩm 41 niêm yết Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. .. phiếu công ty ngành thực phẩm niêm yết Sở chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty ngành thực phẩm niêm. .. lý nêu trên, lựa chọn tiến hành thực đề tài Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty ngành thực phẩm niêm yết Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)” Việc nghiên cứu,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các công ty trong ngành thực phẩm dược niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các công ty trong ngành thực phẩm dược niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn