Hoàn thiện hoạt động huy động tiền giử tại ngân hàng NNPTNT việt nam, chi nhánh ngân hàng NNPTNT huyện EAHLEO

92 16 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐINH XUÂN PHONG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN EAH’LEO Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu mang tính độc lập riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, bảo đảm tính khách quan, khoa học Được hồn thành sau trình học tập, nghiên cứu thực tiễn, kinh nghiệm riêng tôi, hướng dẫn thầy PGS.TS Lâm Chí Dũng Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn ĐINH XUÂN PHONG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 NGUỒN VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM 1.1.1 Vốn chủ sở hữu 1.1.2 Vốn hu đ ng NHTM 1.1.3 Vốn nhận ủ thác đầu tư nguồn vốn khác 12 1.2 HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NHTM 12 1.2.1 Khái niệm hoạt đ ng hu đ ng tiền gửi 12 1.2.2 Các hình thức hu đ ng tiền gửi NHTM 12 1.2.3 Vai trò hoạt đ ng hu đ ng tiền gửi 15 1.2.4 Rủi ro hoạt đ ng nhận tiền gửi 16 1.2.5 N i dung hoạt đ ng hu đ ng tiền gửi 19 1.2.6 Tiêu chí đánh gía kết hoạt đ ng nhận tiền gửi NHTM 21 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NHTM 25 1.3.1 Những nhân tố bên ngân hàng 25 1.3.2 Những nhân tố bên ngân hàng 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NHNo&PTNT - CHI NHÁNH HUYỆN EAH’LEO (DAKLAK) 33 2.1 TỔNG QUAN VỀ NHNO - CN HUYỆN EAHLEO (DAKLAK) 33 2.1.1 Giới thiệu NHNo Việt Nam 33 2.1.2 Khái quát NHNo - CN hu ện Eahleo 37 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NHNO&PTNT - CHI NHÁNH HUYỆN EAH’LEO (DAKLAK) 43 2.2.1 Bối cảnh thị trường 43 2.2.2 Thực trạng triển khai hoạt đ ng hu đ ng tiền gửi Chi nhánh NHNo hu ện Eahleo 46 2.2.3 Kết hoạt đ ng hu đ ng tiền gửi NHNo - Chi nhánh Eahleo 49 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NHNO TRÊN ĐỊA BÀN 55 2.3.1 Những kết đạt 55 2.3.2 Những hạn chế ngu ên nhân hạn chế 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 60 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NHNo&PTNT - CHI NHÁNH HUYỆN EAH’LEO (DAKLAK) 61 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA NHNO & PTNT - CN EAHLEO 61 3.1.1 Định hướng chung công tác hu đ ng vốn NHNo&PTNT Việt Nam 61 3.1.2 Định hướng Chi nhánh công tác hu đ ng vốn 62 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NHNO - CN HUYỆN EAHLEO 63 3.2.1 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ hu đ ng tiền gửi phù hợp với đặc thù địa bàn 63 3.2.2 Phối hợp linh hoạt sách lãi suất biện pháp khu ến 65 3.2.3 Phát triển sản phẩm dịch vụ toán dịch vụ hổ trợ khác cho hoạt đ ng hu đ ng tiền gửi 66 3.2.4 Tăng cường hoạt đ ng tru ền thông, cổ đ ng, củng cố thương hiệu phù hợp với đặc thù địa bàn hoạt đ ng 68 3.2.5 Tăng cường hu đ ng vốn trung, dài hạn biện pháp thích hợp 70 3.2.6 Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ đổi công tác chăm sóc khách hàng 71 3.2.7 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện chế đ ng viên 73 3.3 KIẾN NGHỊ 76 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 76 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 76 3.3.3 Kiến nghị NHNNo cấp 79 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn BIDV : Ngân hàng đầu tư CBCNV : Cán b công nhân viên CN : Chi nhánh GĐ : Giám đốc KH : Khách hàng NH : Ngân hàng NHCT : Ngân hàng công thương NHNN : Ngân hàng nhà nước NHNo : Ngân hàng nông nghiệp NHNo&PTNT : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW : Ngân hàng trung ương PTNT : Phát triển nông thôn SPDV : Sản phẩm dịch vụ TCTD : Tổ chức tín dụng TG : Tiền gửi VietComBank : Ngân hàng ngoại thương VietTinBank : Ngân hàng công thương DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Tên bảng Kết cơng tác tín dụng giai đoạn 12-2014 M t số tiêu chủ ếu chi nhánh Agribank Eahleo Qu mô thị phần hu đ ng tiền gửi Chi nhánh NHNNo Eahleo Trang 41 42 49 Bảng 2.4 Cơ cấu hu đ ng TG theo loại tiền 51 Bảng 2.5 Cơ cấu tiền gửi hu đ ng theo Kỳ hạn 52 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Cơ cấu hu đ ng tiền gửi theo đối tượng khách hàng Nguồn vốn hu đ ng tiền gửi bình quân m t nhân viên 53 55 MỞ ĐẦU Lý nghiên cứu đề tài Hoạt đ ng hu đ ng vốn m t hoạt đ ng chủ ếu quan trọng ngân hàng thương mại, góp phần mang lại nguồn vốn cho ngân hàng thực hoạt đ ng kinh doanh khác Có thể nói tiền gửi tảng cho thịnh vượng phát triển ngân hàng, tu không mang lại lợi nhuận trực tiếp cho ngân hàng tiền gửi nguồn gốc sâu xa lợi nhuận phát triển ngân hàng tiền gửi sở khoản cho va ngân hàng kinh tế Thông qua hoạt đ ng hu đ ng tiền gửi, ngân hàng thương mại đo lường u tín tín nhiệm khách hàng ngân hàng, từ NHTM có biện pháp khơng ngừng hoàn thiện nâng cao chất lượng phục vụ để giữ vững mở r ng nguồn vốn hu đ ng Mặt khác hoạt đ ng hu đ ng tiền gửi NHTM có ý nghĩa quan trọng khách hàng cung cấp cho họ m t kênh tiết kiệm đầu tư an toàn, sinh lợi tạo h i cho công chúng tiếp cận, sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại Hoạt đ ng lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng địa bàn Tỉnh Đắk Lắk - thủ phủ vùng Tâ Ngu ên thu c khu vực Miền trung Việt Nam, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Tỉnh Đắk Lắk (Agribank Đak Lak) hệ ngân hàng vùng Đến na với phát triển mạnh mẽ đời sống kinh tế xã h i địa phương đời hàng loạt chi nhánh NHTM nước Trong bối cảnh hàng loạt NHTM toàn quốc mở chi nhánh hoạt đ ng địa bàn tỉnh Đak Lak (đến 30/06/2014 có 30 chi nhánh NHTM) làm gia tăng áp lực cạnh tranh Để giữ vững mở r ng nguồn vốn hu đ ng cầu cấp thiết Agribank Đak Lak nhằm mục tiêu chiếm lĩnh thị phần nguồn vốn hu đ ng góp phần tăng cường hiệu hoạt đ ng kinh doanh Tại NHNo Chi nhánh hu ện Eahleo không ngoại lệ Hoạt đ ng hu đ ng tiền gửi Chi nhánh cần hoàn thiện nhằm đạt mục tiêu kinh doanh Chi nhánh Xuất phát từ vị trí quan trọng hoạt đ ng hu đ ng tiền gửi đặc điểm cụ thể thực tiễn hoạt đ ng kinh doanh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh hu ện Eahleo, tơi lựa chọn đề tài: “Hồn thiện hoạt động huy động tiền gửi ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Huyện EaH’Leo” để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu: - Hệ thống hóa, tổng hợp, phân tích vấn đề lý luận hoạt đ ng hu đ ng tiền gửi NHTM - Đánh giá, phân tích thực trạng hoạt đ ng hu đ ng tiền gửi Agribank - CN huyện Eahleo - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt đ ng hu đ ng tiền gửi, đáp ứng mục tiêu hoạt đ ng NHNo&PTNT Việt Nam - chi nhánh Hu ện EaH’Leo (Daklak) Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề lý luận hoạt đ ng hu đ ng tiền gửi NHTM nói chung thực tiễn hoạt đ ng hu đ ng tiền gửi NHNo - Chi nhánh huyện Eahleo (Daklak) 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về n i dung: Luận văn giới hạn n i dung nghiên cứu hoạt đ ng hu đ ng tiền gửi theo khái niệm nhận tiền gửi nêu Luật Tổ chức tín dụng 2010 - Về đánh giá, phân tích thực trạng luận văn tập trung nghiên cứu liệu hoạt đ ng hu đ ng tiền gửi NHNo&PTNT chi nhánh Hu ện EaH’Leo Daklak) giai đoạn 11 đến năm 2014 Câu hỏi nghiên cứu Để giải qu ết mục tiêu nghiên cứu, đề tài phải trả lời câu hỏi nghiên cứu sau đâ : - N i dung hoạt đ ng hu đ ng tiền gửi NHTM gì? Các tiêu chí đánh giá hoạt đ ng hu đ ng tiền gửi NHTM gì? Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt đ ng hu đ ng tiền gửi NHTM? - Thực trạng hoạt đ ng hu đ ng tiền gửi Chi nhánh NHNo&PTNT Eahleo diễn biến nào? Có hạn chế cần khắc phục ngu ên nhân hạn chế đó? - Giải pháp cần triển khai nhằm hoàn thiện hoạt đ ng hu đ ng tiền gửi Chi nhánh NHNo&PTNT Eahleo? Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, luận văn dựa sở vận dụng phép du vật biện chứng kết hợp với phương pháp như: - Phương pháp phân tích & tổng hợp; logic lịch sử; quy nạp diễn dịch - Phương pháp thống kê - Phương pháp so sánh; đối chiếu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu - Hệ thống hóa, phân tích lý luận hoạt đ ng hu đ ng tiền gửi NHTM - Đánh giá, phân tích thực trạng hoạt đ ng hu đ ng tiền gửi Agribank - CN Eahleo (Daklak) 71 thỏa thuận với NH gửi tiền tùy theo thu nhập thân, không hạn chế thời gian, lãi suất ấn định trước thả số dư thực gửi Từ năm thứ trở khách hàng vay vốn NH theo mức lãi suất tiền gửi c ng m t khoản phí với số tiền va tương đương số vốn gốc lãi c ng dồn sổ tiết kiệm thời điểm để sửa chữa, cải tạo nhà Sau gửi liên tục năm trở đi, khách hàng vay bổ sung đủ tiền mua nhà xây nhà số tiền vốn gốc lãi c ng dồn 50% giá trị nhà định mua xây dựng, NH cho phép bảo đảm tiền vay tài sản hình thành từ vốn vay, thời hạn va khả tích lũ khách hàng 3.2.6 Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ đổi c ng tác chăm sóc khách hàng - Cần triển khai hoạt đ ng khảo sát ý kiến khách hàng m t cách chu ên nghiệp nhằm đo lường hài lòng chất lượng dịch vụ hu đ ng tiền gửi Trên sở có biện pháp cụ thể để tiếp tục hồn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ hu đ ng tiền gửi - Tiến hành công tác xâ dựng sở liệu đầ đủ khách hàng bao gồm khách hàng khách hàng tiềm năng, sở thực phân loại khách hàng nhằm xâ dựng sách chăm sóc khách hàng cụ thể phù hợp với đối tượng - Chú trọng việc nghiên cứu biện pháp chăm sóc khách hàng phù hợp với đặc thù khách hàng h đồng bào dân t c thiểu số địa bàn - Tiếp tục nghiên cứu cải thiện phong cách làm việc giao dịch viên, tăng cường tính chuyên nghiệp, giảm thời gian chờ đợi, tăng cường thuận tiện cho khách hàng 72 Ngân hàng phải có m t sách khách hàng bạn hàng dài hạn Giữ thu hút m t số lượng lớn khách hàng tầm c địa bàn tạo khả tăng cường vốn Thực đa phương hoá khách hàng theo hướng: - Tiếp tục phát triển mối quan hệ chặt chẽ với đơn vị khách hàng tru ền thống - Phát triển khách hàng h sản suất tư nhân cá thể thu c tầng lớp dân cư tất lĩnh vực: kinh doanh, dịch vụ, thương mại đời sống Thực sách khách hàng tích cực hấp dẫn lợi ích khách hàng NH: - Trước hết phải tạo chữ tín khách hàng, NH phải bảo đảm an toàn nguồn vốn mà khách hàng gửi biện pháp bảo hiểm tiền gửi, khu ến khích người dân tin tưởng ên tâm gửi tiền - Phải tạo hấp dẫn lợi ích vật chất khách hàng, thường xu ên nắm bắt lãi suất thị trường để áp dụng m t chế lãi suất linh hoạt, mang tính cạnh tranh, khơng phân biệt doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp quốc doanh Phải tạo thu ết phục u tín đ tin cậ , tính dài hạn hợp tác, khiêm nhường giao tiếp tính khẩn trương xử lí cơng việc - Tiến hành phân loại khách hàng, thơng qua có sách ưu đãi với khách hàng tru ền thống, khách hàng có tín nhiệm, ngành nghề cần khu ến khích phát triển, khách hàng suất nhập khẩu, - Trong quan hệ với khách hàng, NH cần khơi dậ khả tiềm tàng họ, khách hàng tháo g giải qu ết khó khăn vướng mắc, để tạo đồng tình tin tưởng khách hàng chi nhánh 73 Như vậ , việc xâ dựng chiến lược khách hàng m t vấn đề quan trọng, qu ết định tới việc mở r ng thu hẹp hoạt đ ng m t NH Do trình thực NH cần có tầm nhìn xa mưu cầu lợi ích lâu dài 3.2.7 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện chế đ ng viên Chi nhánh cần tiến hành biện pháp công tác nhân hai mặt: kiến thức, k phẩm chất, đạo đức Những biện pháp bao gồm: - Phân cơng, phân nhiệm hợp lý: Cơng tác hu đ ng tiền gửi có u cầu nhân khác với cơng tác tín dụng Nhân viên yêu cầu cao kỳ bán hàng, giao dịch, tiếp xúc phong cách, thái đ giao tiếp Vì vậy, Chi nhánh cần lựa chọn phải xem xét điều chuyển vị trí Mọi hoạt đ ng ngân hàng thành công đ i ngũ nhân không thường xu ên đào tạo, nâng cao chất lượng Công tác đào tạo phải thực nhiều cấp đ khác phù hợp với định hướng chiến lược ngân hàng thời kỳ Với thực trạng đ i ngũ nhân NH nay, cần tổ chức đào tạo nâng cao chất lượng theo hướng sau: - Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên từ tuyển dụng, trọng đào tạo chu ên môn đạo đức để xây dựng đ i ngũ cán b có phẩm chất tốt, tinh thơng nghề nghiệp Tổ chức học tập tôn NHNN Việt Nam để người hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi nghĩa vụ ngân hàng - Đào tạo chuyên sâu theo u cầu cơng việc, tích cực áp dụng công nghệ thông tin để đào tạo từ xa, tăng cường huấn luyện đào tạo ch , khuyến khích tự học để nâng cao trình đ nghiệp vụ nhân viên hướng tới mục tiêu xây dựng m t lực lượng lao đ ng có kinh nghiệm trình đ chun 74 mơn đáp ứng u cầu m t ngân hàng đại, tâm huyết với phát triển lên NH Đối với nhân viên làm công tác hu đ ng vốn phải nắm rõ loại hình hu đ ng vốn có NHNN Việt Nam (tính sản phẩm, lãi suất, thủ tục giao dịch,…) dịch vụ mà NH cung cấp cho khách hàng - Đầu tư đào tạo lại theo qui trình nghiệp vụ xây dựng với việc ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin mới, đại Gắn kết đào tạo với việc bố trí sử dụng người, việc, phát huy sáng kiến, đ ng viên sức lực, trí tuệ khả nhân viên nhằm tạo sức mạnh tổng hợp cho toàn hệ thống - Về công tác tuyển dụng nhân sự: Trong tuyển dụng cần ý k đặc thù nhân viên làm công tác hu đ ng vốn, kể tiêu chuẩn ngoại hình - Coi trọng việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán b phụ trách công tác hu đ ng, xây dựng quy chế đạo đức tác nghiệp - Có chế đ ng viên, khen thưởng thích hợp Hiện nay, việc trả lương NH bị hạn chế thang bảng lương Nhà nước qu định nên chưa thực thúc đẩy tinh thần làm việc nhân viên, nhân viên giỏi, có lực Trong thời gian tới, NH nên tích cực gắn nghiên cứu việc giao tiêu kinh doanh cho b phận trả lương theo hiệu suất cơng việc, có sách đãi ng thỏa đáng cho nhân viên làm việc hiệu quả, vị trí chịu trách nhiệm cao cơng việc mang tính k thuật cao để đ ng viện tinh thần làm việc nhân viên Cần có qu định cụ thể áp dụng đầ đủ, công khai chế đ đánh giá định kỳ vị trí cơng tác để b phận vị trí thực 75 tốt cơng việc mình; b phận cán b phụ trách không thực tốt với mức đ cụ thể - Xây dựng môi trường công tác lành mạnh, nâng cao suất lao đ ng xây dựng văn hoá doanh nghiệp hướng tới khách hàng Tất cán b , nhân viên NH từ cấp thấp phải có tinh thần tận tụy thành cơng ngân hàng Văn hóa phong cách toàn ngân hàng m i thành viên nhằm tạo thỏa mãn cho khách hàng Mọi thành viên ngân hàng cần hiểu rõ nhu cầu mong muốn khách hàng bên (cán b , nhân viên) khách hàng bên ngồi, ln cố gắng tất hài lòng khách hàng Bên cạnh đó, cần thiết phải xây dựng m t môi trường làm việc tích cực Mọi người muốn trả lương cao, họ thích thú nhiều đối xử thái đ tôn trọng họ cảm nhận giá trị Mức lương cao đưa nhân viên giỏi đến với ngân hàng, mơi trường làm việc khơng ý khiến họ Nếu đem so sánh, việc tuyển dụng nhân viên thấy nhiều kinh phí thời gian giữ chân m t nhân viên làm việc Vì vậy, Chi nhánh cần có sách tạo đ ng làm việc nhằm giữ chân nhân viên trung thành có lực như: tạo khơng khí làm việc thoải mái ngân hàng, khơng đặt đòi hỏi khơng rõ ràng đưa nhiều qui định không cần thiết bu c nhân viên thực hiện; sử dụng lao đ ng phải phù hợp với trình đ lực nhân viên; khuyến khích việc chịu trách nhiệm cá nhân, đồng thời tạo h i thăng tiến cho họ; đẩy mạnh việc giao lưu hoạt đ ng đ i nhóm, cho phép nhân viên chủ đ ng công việc; thiết lập mục tiêu nhiệm vụ mang tính thách thức cho tất nhân viên, xây dựng tiêu chuẩn đánh giá phản ánh gia tăng hiệu hoạt đ ng; không nhân nhượng cá nhân làm việc không hiệu quả… 76 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ - Ổn định mơi trường kinh tế vĩ mô: Môi trường kinh tế vĩ mô ổn định m t ếu tố quan trọng hoạt đ ng kinh doanh ngân hàng thương mại Do vậ nhà nước phải đưa định hướng, chiến lược phát triển kinh tế thời gian dài, tạo môi trường kinh tế ổn định, kiềm chế đẩ lùi lạm phát, thiểu phát, ổn định sức mua đồng tiền, ổn định giá cả, khu ến khích đầu tư nước Mở r ng quan hệ hợp tác với nước giới, tranh thủ nguồn tài tổ chức tài tiền tệ giới Từ mở r ng quan hệ tín dụng kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt đ ng ngân hàng thương mại - Từng bước hoàn thiện củng cố môi trường pháp lý lành mạnh, xâ dựng đồng b luật, đảm bảo qu ền lợi đáng cho người đầu tư, cho doanh nghiệp ngân hàng, hướng dẫn tầng lớp dân cư tiêu dùng tiết kiệm, khu ến khích đầu tư nước ngồi nước, thực xử phạt nghiêm minh trường hợp tham ơ, làm thất đến tài sản nhà nước, nhân dân - Nhà nước quan tâm đến lợi ích ngân hàng, khu ến khích ngân hàng thương mại hu đ ng nguồn vốn trung dài hạn đâ nguồn vốn quan trọng, tạo sở vật chất cho nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, thực giảm thuế lợi tức cho ngân hàng thương mại 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước - Xâ dựng hệ thống ngân hàng tổ chức tín dụng đủ mạnh nguồn vốn, vững b má tổ chức, đại công nghệ, mạng lưới hoạt đ ng r ng khắp, tu ên tru ền đến thành phần kinh tế b luật ngân hàng nhà nước, luật tổ chức tín dụng, bước thực cải tiến mở r ng hình thức tốn, tu ên tru ền vận đ ng tầng lớp dân cư thực toán chi trả hàng hoá dịch vụ qua tài khoản tiền gửi ngân hàng, để nhân dân tin cậ thành tập 77 quán sử dụng công cụ toán qua ngân hàng Thường xu ên quan tâm, nâng cao hiệu dịch vụ ngân hàng, củng cố sức mua đồng tiền, ổn định giá tỷ giá hối đối, nâng cao tính hiệu hoạt đ ng kinh doanh ngân hàng tổ chức tín dụng, tạo lập củng cố u tín hệ thống ngân hàng - Hồn thiện thị trường tiền tệ , thiết lập củng cố mở r ng quan hệ tín dụng ngân hàng khách hàng, đòi hỏi ngân hàng phải không ngừng đổi hoạt đ ng, mở r ng nâng cao chất lượng hoạt đ ng - Đưa cơng cụ phương tiện tốn thuận tiện phục vụ khách hàng, nâng cao chất lượng hoạt đ ng thị trường liên ngân hàng, đảm bảo điều hoà kịp thời nơi thừa nơi thiếu vốn - Mở r ng quan hệ đối ngoại với tổ chức tài nước ngồi, tranh thủ giúp đ tài trợ nguồn vốn với lãi suất thấp, mở r ng quan hệ tín dụng, đa dạng hoá hoạt đ ng ngoại tệ, tham gia hoạt đ ng thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, điều hành tỷ giá đồng Việt Nam m t cách linh hoạt phù hợp với tình hình hoạt đ ng thị trường - Ngân hàng nhà nước thực tốt chức quản lý nhà nước, tăng cường hoạt đ ng tra, chấn chỉnh xử lý kịp thời hành vi, biểu sai trái làm thất thoát vốn nhà nước, nhân dân, đưa hoạt đ ng ngân hàng thương mại vào nề nếp , có hiệu quả, phục vụ tốt cho chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế đất nước khơng ngừng nâng cao u tín hệ thống ngân hàng kinh tế - Lành mạnh hoá hệ thống ngân hàng, đề cao trách nhiệm NHTM việc qu ết định cho va , nâng cao chất lượng quản lý nhà nước thiết lập đồng b cỏ chế phòng ngừa rủi ro, bảo đảm lành mạnh, an toàn hệ thống ngân hàng Lành mạnh hoá hệ thống ngân hàng không mục tiêu phấn đấu thân ngành ngân hàng, mà bao quát m t trận địa r ng 78 phức tạp, cần phối hợp đồng b ngành chức nhà nước, từ lập pháp đến hành pháp tư pháp việc vận hành sách tiền tệ quốc gia qui định luật NHNN luật TCTD - Hồn thiện hệ thống tốn chế tín dụng để h i nhập phát triển, đẩ nhanh tiến đ cải tổ đổi mặt, ngành ngân hàng Việt Nam cần tập trung chỉnh sửa hạn chế vốn làm su ếu hệ thống nhằm đuổi kịp hệ thống ngân hàng nước phát triển khu vực giới, đồng thời khai thác triệt để tinh hoa k thuật nghiệp vụ ngân hàng giới với bề dầ lịch sử lâu đời nghành công nghiệp đặc biệt nà Hệ thống ngân hàng Việt Nam phải thực tăng chất lượng qui mô công tác tốn khơng dùng tiền mặt Khả nà ngân hàng Việt Nam na cải tiến nhiều đặc biệt việc đưa công nghệ tin học lĩnh vực toán năm gần đâ , khả nà ngân hàng Việt Nam phải nói ếu chất lượng thấp lạc hậu hệ thống toán khiến cho tâm lý ưa thích sử dụng lưu giữ tiền công chúng doanh nghiệp khơng giảm mà có dấu hiệu tăng lên Hệ thống tài khoản cứng nhắc, thiếu tài khoản lư ng tính (tài khoản vãng lai) khiến cho NHTM gặp nhiều khó khăn việc ứng dụng k thuật toán linh hoạt đại, phục vụ nhu cầu đa dạng khách hàng Nâng cao hiệu tác đ ng nghiệp vụ thị trường mở tới sách tiền tệ Nghiệp vụ thị trường mở hoạt ngân hàng trung ương thị trường mở thông qua việc mua bán chứng khoán tiếp đến mức lãi suất.của NHTM gián tiếp đến mức lãi suất Nghiệp vụ thị trường mở thực chất hoạt đ ng ngân hàng trung ương thị trường mở để tác đ ng tới lượng tiền tệ cung ứng thời kỳ M t điều kiện tham gia nghiệp vụ thị trường mở thành viên phải có giấ tờ có giá để bán chủ đ ng vốn khả dụng Nhưng TCTD chưa đầu tư nhiều vào giấ tờ có giá ngắn 79 hạn nhiều ngu ên nhân, thực họ chịu thiếu bình đ ng kinh doanh Các NHTM quốc doanh va theo định, nên có nhiều lợi giao dịch thị trường mở nhờ va với giá rẻ để mua giấ tờ có giá có lãi suất lợi Các NHTMCP, ngân hàng liên doanh, quĩ tín dụng có ưu nà Điều nà khơng kích cầu tín dụng, tạo phân biệt đáng kể thị trường tạo phương thức giao dịch phù hợp, hoàn thiện thị trường liên ngân hàng Ngoài cần phải tu ên tru ền thường xu ên, sâu r ng cho TCTD nghiệp vụ nà Về lãi suất: Không nên để NHTM tự hạ lãi suất cho va theo kiểu phá na NHNN trung ương nên đạo chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố chủ trì tổ chức h i nghị NHTM địa bàn nhằm thoả thuận m t cam kết mức lãi suất phù hợp cho va khu vực Kiềm chế đẩ lùi tượng la hố Trước hết, phải giữ vững ổn định giá trị VND mức lạm phát thấp với thời gian dài, gâ lòng tin dân chúng doanh nghiệp vào tiền VND áp dụng chế lãi suất tiền gửi VND cao lãi suất tiền gửi USD để hướng người tích lu gửi vào NHTM VND + Nâng cao vai trò tra giám sát Kiện tồn lại hệ thống tra NHTW có chế đạo theo chiều dọc thống Lập tiêu chí tra giám sát với vai trò NHTW, với mục tiêu giữ vững an toàn hệ thống ngân hàng 3.3.3 Kiến nghị NHNNo cấp Là quan quản lý, điều hành toàn b hệ thống NHNo&PTNT, NHNo&PTNT Việt Nam có trách nhiệm việc hoạch định sách, xâ dựng qu chế kế hoạch phát triển toàn hệ thống, làm sở cho việc xâ dựng kế hoạch kinh doanh có kế hoạch phát triển nguồn vốn chi nhánh hệ thống 80 Để cho giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác hu đ ng vốn Chi nhánh NHNo&PTNT Hu ện EaHLeo thực cần thiết phải có h trợ , tác đ ng, giúp đ NHNo&PTNT Việt Nam - H trợ công tác đào tạo đào tạo lại kể nước nước, đặc biệt nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng đại, kịp thời có văn làm pháp lý sở nghiệp vụ để mở r ng sản phẩm, dịch vụ dịch vụ thẻ toán điện tử, séc du lịch … - Bổ sung lao đ ng đảm bảo đủ biên chế để hoàn thành cơng việc, hạn chế tình trạng làm việc q tải, tạo điều kiện thời gian cho cán b nhân viên học tập nâng cao trình đ chu ên môn - Tăng cường sở vật chất, đảm bảo đủ mặt giao dịch, tăng cường theo hướng đại hoá trang thiết bị k thuật phục vụ cho hoạt đ ng kinh doanh Bên cạnh NHNo&PTNT Việt Nam cần phải thể vai trò quản lý, đạo toàn b hệ thống qua việc làm sau : - Thường xu ên tổ chức h i thảo trao đổi kinh nghiệm hoạt đ ng chi nhánh, thu thập ý kiến đóng góp kiến nghị từ sở góp phần đề văn phù hợp với thực tế na , qu trình nghiệp vụ thực thực tế không xâ dựng sát thực phù hợp làm cho chi nhánh hoạt đ ng khó khăn thực tế không đáp ứng cầu đề qu định, chi nhánh không dám vận dụng vi phạm qu định - NHNo&PTNT Việt Nam cần xâ dựng định hướng chiến lược kinh doanh toàn ngành, phù hợp với thực tế địa phương NHNo&PTNT Việt Nam pháp nhân du hệ thống NHNo&PTNT, đơn vị chi nhánh hạch toán phụ thu c, tất ếu cần đến định hướng chiến lược kinh doanh toàn ngành Tu nhiên điều kiện đơn vị khác khác 81 điều kiện môi trường khu vực miền núi, hải đảo, nông thôn với thành thị đặc thù khu vực thường xu ên thiên tai lũ lụt …do định hướng, chiến lược kinh doanh NHNo&PTNT Việt Nam thiết phải lưu ý đến thực tế, điều kiện môi trường đơn vị thành viên - Tăng cường đầu tư trang thiết bị, nghiên cứu ứng dụng cơng nghệ thơng tin để bước đại hố cơng nghệ ngân hàng Việc đại hố cơng nghệ ngân hàng chi nhánh tự thực khơng có nguồn vốn, mặt khác có khơng đảm bảo tính thống nhất, đồng b khơng vận hành Do NHNo&PTNT Việt Nam cần phải đạo việc nghiên cứu, đầu tư đại hố cơng nghệ ngân hàng - Hồn thiện chế khốn tài đơn vị chi nhánh thành viên, đâ đ ng lực quan thúc đẩ hoạt đ ng kinh doanh chi nhánh phát triển Các chi nhánh na thực chế khốn tài NHNo&PTNT Việt Nam, theo NHNo&PTNT Việt Nam điều tiết quản lý thu nhập, chi phí đặc biệt tồn b nguồn vốn tài sản cố định hoàn toàn NHNo&PTNT Việt Nam cấp phát Cơ chế khốn tài cho đơn vị thành viên vấn đề nhạ cảm, đảm bảo phân phối công thúc đẩ phát triển chi nhánh 82 KẾT LUẬN Căn mục tiêu nghiên cứu đề ra, n i dung luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau đâ : - Hệ thống hóa sở lý luận nguồn vốn, n i dung hoạt đ ng huy đ ng tiền gửi, tiêu chí đánh giá hoạt đ ng hu đ ng tiền gửi nhân tố ảnh hưởng công tác hu đ ng tiền gửi NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt đ ng hu đ ng tiền gửi NHNo &PTNT - Chi nhánh Eahleo hoạt đ ng triển khai nhằm đạt mục tiêu hu đ ng tiền gửi chi nhánh, kết hoạt đ ng nà qua nêu hạn chế nguyên nhân hạn chế Trên sở định hướng hu đ ng vốn NHCTVN Chi nhánh, luận văn đưa giải pháp Đó giải pháp sau đâ : - Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ hu đ ng tiền gửi phù hợp với đặc thù địa bàn - Phối hợp linh hoạt sách lãi suất biện pháp khu ến - Phát triển sản phẩm dịch vụ toán dịch vụ hổ trợ khác cho hoạt đ ng hu đ ng tiền gửi - Tăng cường hoạt đ ng tru ền thông, cổ đ ng, củng cố thương hiệu phù hợp với đặc thù địa bàn hoạt đ ng - Tăng cường hu đ ng vốn trung, dài hạn biện pháp thích hợp - Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ đổi cơng tác chăm sóc khách hàng - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện chế đ ng viên 83 Ngoài ra, để thực tốt giải pháp trên, đề tài nêu kiến nghị Chính phủ, với Ngân hàng nhà nước NH NN & PTNT Việt Nam Hy vọng với giải pháp trên, hoạt đ ng hu đ ng tiền gửi NHNo&PTNT - Chi nhánh Eahleo cải thiện qu mô, cấu, kỳ hạn phục vụ tốt cho hoạt đ ng kinh doanh Chi nhánh 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Học viện ngân hàng (2 1), Quản trị ngân hàng, NXB Thống kê [2] Ngu ễn Văn Hu (2014), Huy động tiền gửi Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - CN Daklak, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [3] Trần Đức Huấn (2014), Giải pháp Marketing huy động tiền gửi NHTMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Bình, Luận văn thạc sĩ Đại học Đà Nẵng [4] TS Ngu ễn Minh Kiều (2 7), Nghiệp v ngân hàng đại, NXB Thống kê [5] Thái Trịnh Nam (2010), Các giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [6] NHNN Việt Nam (2 ), Thông tư số 13/2010/TT-NHNN, ngày Qui định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt đ ng tổ chức tín dụng [7] NHNo Việt Nam (2 7), Quyết định số 1377/QĐ/HĐQT-TCCB ngày 24/12/2007 ban hành qui chế T chức Hoạt động chi nhánh NHNo Việt Nam [8] NHNo Việt Nam (2 8), Tài liệu hội nghị t ng kết chuyên đề kế hoạch t ng hợp năm 2007 tập huấn qui định huy động vốn, Khanh Hòa [9] NHNo Việt Nam (2 ), Tài liệu hội nghị triển khai sản ph m dịch v công nghệ thông tin năm 2009, Đà Nẵng [10] NHNo Việt Nam (2 ), Tài liệu hội nghị t ng kết đánh giá hoạt động sản ph m dịch v kinh doanh ngọai hối NHNo Việt Nam năm 2009, kế hoạch phát triển năm 2010, Vũng Tàu 85 [11] NHNo Việt Nam (2 ), Đề án t ng quát phát triển sản ph m dịch v NHNo Việt Nam môi trường tin học h a giai đọan 2009 - 2010 [12] Huỳnh Thị Kim Phương (2009), Giải pháp gia tăng ngu n vốn huy động hệ thống Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam, Luận văn Thạc s Đại học Đà Nẵng [13] Mai Xuân Phúc (2013), M rộng huy động vốn ngân hàng TMCP Phương Tây CN Đà Nẵng, Luận văn Thạc s , Đại học Đà Nẵng [14] Bùi Thị Thùy Trang (2014), Phân tích tình hình huy động tiền gửi cá nhân NHTMCP Ngoại thương Việt Nam, CN Daklak (2014), Luận văn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [15] Vụ CSTT - NHNN (2 ), Thông tin lãi suất, hoạt đ ng tín dụng chế tín dụng tháng đầu năm , Thơng tin tín d ng, số 26, Tr - ... bỏ để thực việc hu đ ng vốn tiền gửi ngân hàng Chi phí hu đ ng vốn tiền gửi bao gồm chi phí lãi chi phí phi lãi (i) Chi phí l i 23 Chi phí lãi số tiền mà ngân hàng phải trả cho khách hàng dựa... Phương pháp chi phí cận biên (ii) Chi phí phi l i Chi phí phi lãi bao gồm nhiều loại như: chi phí bảo hiểm tiền gửi, chi phí dạng khoản dự trữ bắt bu c theo qu định, chi phí nhân viên, chi phí quản... NHNN : Ngân hàng nhà nước NHNo : Ngân hàng nông nghiệp NHNo&PTNT : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW : Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động huy động tiền giử tại ngân hàng NNPTNT việt nam, chi nhánh ngân hàng NNPTNT huyện EAHLEO , Hoàn thiện hoạt động huy động tiền giử tại ngân hàng NNPTNT việt nam, chi nhánh ngân hàng NNPTNT huyện EAHLEO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn