Đào tạo nguồn nhân lực hành chính huyện duy xuyên, tỉnh quảng nam

105 22 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ HỌA MY ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ HỌA MY ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ XUÂN TIẾN Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Thị Họa My MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Ý nghĩa công tác đào tạo nguồn nhân lực 10 1.1.3 Đặc điểm nguồn nhân lực hành 12 1.1.4 Nguyên tắc đào tạo nguồn nhân lực hành 15 1.2 NỘI DUNG CỦA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 16 1.2.1 Xác định mục tiêu đào tạo 16 1.2.2 Xác định kiến thức đào tạo 18 1.2.3 Xây dựng kế hoạch đào tạo 20 1.2.4 Lựa chọn phƣơng pháp đào tạo 22 1.2.5 Kinh phí cho đào tạo 25 1.2.6 Đánh giá kết đào tạo 26 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 28 1.3.1 Nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên: 28 1.3.2 Nhân tố thuộc điều kiện xã hội 28 1.3.3 Nhân tố thuộc điều kiện kinh tế 29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM 30 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA HUYỆN 30 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 30 2.1.2 Đặc điểm xã hội 31 2.1.3 Đặc điểm kinh tế 33 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy UBND huyện Duy Xuyên 36 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH HUYỆN DUY XUYÊN 38 2.2.1 Thực trạng nguồn nhân lực hành huyện Duy Xuyên 38 2.2.2 Thực trạng việc xác định mục tiêu đào tạo 45 2.2.3.Thực trạng việc xác định kiến thức đào tạo 47 2.2.4 Thực trạng việc xây dựng kế hoạch đào tạo 51 2.2.5 Thực trạng việc lựa chọn phƣơng pháp đào tạo 53 2.2.6 Thực trạng việc xác định kinh phí cho đào tạo 54 2.2.7 Thực trạng việc đánh giá kết công tác đào tạo 56 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO 57 2.3.1 Thành công hạn chế 57 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế 58 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020 60 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 60 3.1.1 Chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội huyện Duy Xuyên thời gian đến 60 3.1.2 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực hành huyện Duy Xuyên năm 2015 định hƣớng đến năm 2020 62 3.1.3 Quan điểm xây dựng giải pháp 63 3.2 GIẢI PHÁP VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH HUYỆN DUY XUYÊN ĐẾN NĂM 2020 64 3.2.1 Hoàn thiện việc xác định mục tiêu đào tạo 64 3.2.2 Hoàn thiện việc xác định nội dung đào tạo 66 3.2.3 Hồn thiện cơng tác xây dựng kế hoạch đào tạo 68 3.2.4 Đổi phƣơng pháp đào tạo 71 3.2.5 Sử dụng có hiệu kinh phí cho đào tạo 72 3.2.6 Hồn thiện cơng tác đánh giá kết đào tạo 75 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 81 3.3.1 Kiến nghị quan Trung ƣơng 81 3.3.2 Kiến nghị Tỉnh 82 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCC : Cán cơng chức CCHC : Cải cách hành CNH-HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa CN-TTCN : Cơng nghiệp, tiểu thủ công nghiệp CN-XDCB : Công nghiệp, xây dựng HĐND : Hội đồng nhân dân HCNN : Hành nhà nƣớc KT-XH : Kinh tế - xã hội QLNN : Quản lý nhà nƣớc UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 1.1 Mơ hình đánh giá Tiến sĩ Donald Kir Patrick 27 2.1 Dân số, mật độ dân số xã huyện Duy Xuyên 32 2011 – 2013 2.2 Cơ cấu kinh tế huyện Duy Xuyên giai đoạn 2011-2013 34 2.3 Số lƣợng CBCC thuộc huyện giai đoạn 2011-2014 38 2.4 Cơ cấu độ tuổi CBCC huyện giai đoạn 2011-2014 39 2.5 Thực trạng trình độ chun mơn đội ngũ CBCC cấp 41 huyện 2.6 Thực trạng trình độ chuyên môn đội ngũ CBCC cấp 41 xã 2.7 Thực trạng trình độ lý luận trị CBCC cấp huyện 42 2.8 Thực trạng trình độ lý luận trị CBCC cấp xã 43 2.9 Thực trạng trình độ QLNN, tin học ngoại ngữ CBCC 44 huyện Duy Xuyên giai đoạn 2011 - 2014 2.10 Số lƣợt CBCC đƣợc đào tạo với yêu cầu so với 47 tổng số CBCC tham gia đào tạo qua năm 2.11 Các lớp đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ 48 tỉnh Quảng Nam tổ chức 2.12 Các lớp đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ 50 huyện Duy Xuyên tổ chức 2.13 Số lƣợng, tỷ lệ tăng số CBCC đƣợc đào tạo qua năm 51 2.14 Phƣơng thức đào tạo cho CBCC HCNN huyện 53 2.15 Số kinh phí đào tạo qua năm 55 3.1 Các tiêu phát triển chủ yếu 61 3.2 Xây dựng kế hoạch đào tạo CBCC chuyên môn 69 3.3 Phiếu đánh giá ngƣời học chƣơng trình đào 80 tạo 3.4 Phiếu nhận xét kết thực công việc 81 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang 2.1 Bản đồ địa lý huyện Duy Xuyên 30 2.2 Sơ đồ cấu tổ chức máy UBND huyện Duy 37 Xun 3.1 Mơ hình xác định mục tiêu đào tạo 65 3.2 Mơ hình xác định nội dung đào tạo theo KSA 67 81 tra trình áp dụng kiến thức vào thực tế công việc sau khóa học kết thúc Phải thƣờng xuyên theo dõi, so sánh kết hồn thành cơng việc, thái độ, tác phong làm việc trƣớc sau đƣợc đào tạo Có thể sử dụng phiếu đánh giá nhƣ bảng 3.4: Bảng 3.4 Phiếu nhận xét kết thực công việc Họ tên: Bộ phận: Công việc: Ngƣời theo dõi nhận xét: Bộ phận: Chức vụ: Tiêu chí Xếp loại Tốt Khá TB Yếu Kém Ghi Khối lƣợng cơng việc hồn thành so với kế hoạch Chất lƣợng công việc Tinh thần, thái độ tác phong làm việc Địa phƣơng sử dụng kết phiếu để đánh giá mức độ thành cơng khóa đào tạo rút kinh nghiệm cần hoàn thiện Đồng thời, phiếu lƣu hồ sơ cơng việc cá nhân để giúp ích cho lần đào tạo sau 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị quan Trung ƣơng Với mục tiêu nâng cao chất lƣợng lực công tác đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc; kính đề nghị quan Trung ƣơng quan tâm xem xét số vấn đề sau: - Có phối hợp chặt chẽ Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Học viện Chính trị - Hành việc thiết kế, xây dựng chƣơng trình, kế hoạch tổ chức lớp đào tạo trị, hành kế hoạch tổ chức khóa đào tạo dài hạn CBCC HCNN 82 - Chỉ đạo, hƣớng dẫn biên soạn lại chƣơng trình, tài liệu bồi dƣỡng có cập nhật, bổ sung nội dung phù hợp với giai đoạn điều kiện thực tế địa phƣơng, bảo đảm không trùng lặp, có kết cấu phù hợp lý thuyết thực tiễn theo chƣơng trình Bộ Nội vụ ban hành - Duy trì kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chuyên làm công tác tổ chức, đào tạo Sở Nội vụ, phòng Nội vụ để đƣợc cập nhập kiến thức, rèn luyện kỹ nhằm thực nhiệm vụ ngày tốt - Đổi hồn thiện sách CBCC HCNN, hệ thống sách tiền lƣơng, sách đào tạo, bồi dƣỡng, sách khuyến khích, thu hút đãi ngộ nhân tài, tăng kinh phí cho cơng tác đào tạo, bồi dƣỡng - Xây dựng phần mềm quản lý cán bộ, cơng chức, viên chức, có quản lý đào tạo, bồi dƣỡng đạo, khuyến khích tỉnh xây dựng thống phạm vi tồn quốc để nâng cao hiệu cơng tác quản lý, rút ngắn thời gian, tiết kiệm công sức trình thực hiện, thao tác, tổng hợp, báo cáo từ sở đến Trung ƣơng cách nhanh chóng, kịp thời 3.3.2 Kiến nghị Tỉnh - Tỉnh Quảng Nam cần đầu tƣ nhiều việc định mức, phân bổ ngân sách dành cho công tác đào tạo, bồi dƣỡng CBCC - Xây dựng nhiều sách có chế độ hợp lý để khuyến khích CBCC tham gia tích cực vào hoạt động đào tạo - Phối hợp với sở đào tạo UBND huyện để thực tốt công tác đào tạo, bồi dƣỡng CBCC 83 KẾT LUẬN Sự nghiệp CNH-HĐH đất nƣớc đòi hỏi đội ngũ CBCC có đủ lực, giỏi chun mơn, tốt phẩm chất trị để đƣa đất nƣớc phát triển Nâng cao chất lƣợng QLNN đào tạo, bồi dƣỡng CBCC khâu xây dựng đội ngũ CBCC Chƣơng trình tổng thể CCHC nhà nƣớc nay, nhằm xây dựng đội ngũ CBCC có trình độ nhiều mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tình hình Cơng tác đào tạo, bồi dƣỡng CBCC cấp huyện UBND huyện Duy Xuyên năm qua đạt đƣợc nhiều kết cao Hiện nay, đa số CBCC cán lãnh đạo huyện qua đào tạo, có trình độ chun mơn, nghiệp vụ đƣợc nâng lên, nhiệt tình, động, sáng tạo cơng tác, góp phần điều hành hoạt động máy đạt hiệu có chất lƣợng Tuy nhiên, chất lƣợng đội ngũ CBCC cán lãnh đạo nhiều bất cập, đa số chƣa đƣợc đào tạo quy có hệ thống; số CBCC lực hạn chế, chƣa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán diễn Thơng qua việc nâng cao chất lƣợng QLNN đào tạo, bồi dƣỡng CBCC góp phần nâng cao chất lƣợng nhiều mặt cho đội ngũ Trong thời gian tới, huyện có nhiều sách khuyến khích, hỗ trợ nhằm thu hút cán trẻ, có trình độ Đại học vào công tác sở; xây dựng đề án nhằm nâng cao chất lƣợng CBCC UBND huyện Duy Xuyên giai đoạn 2011-2015 định hƣớng đến năm 2020 Muốn xây dựng tạo lập đƣợc cấu CBCC có chất lƣợng thực thi công vụ đạt hiệu cao, cần phải quan tâm trọng đến công tác QLNN đào tạo, bồi dƣỡng CBCC; thực đồng giải pháp chế, sách; quản lý, sử dụng CBCC; xây dựng quy hoạch, kế hoạch; 84 tài nhằm nâng cao hiệu việc nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC huyện, góp phần xây dựng hành dân chủ, sạch, vững mạnh chuyên nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS TS Bùi Quang Bình (2012), Giáo trình Kinh tế phát triển, Nhà xuất Thơng tin Truyền thông [2] Trần Kim Dung 2005 , Quản trị Nguồn nhân lực, NXB Thống kê [3] GS Phạm Minh Hạc 2001 , Vấn đề người Cơng nghiệp hóa Hiện đại hóa, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội [4] Phan Văn Kha 2007 , Đào sử dụng nhân lực kinh tế thị trường Việt Nam, NXB Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh [5] Đặng Công Ngữ, Giải pháp quản lý phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng [6] GS.TS Bùi Văn Nhơn, Các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ công chức hành nhà nước nước ta giai đoạn nay, Học viện Hành Quốc gia [7] TS Nguyễn Hữu Thân 2006 , Quản trị nhân sự, NXB Thống kê [8] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2006), Xây dựng phát triển nguồn nhân lực quan hành cấp quận (huyện), phường (xã) địa bàn thành phố Đà Nẵng [9] PGS.TS Võ Xuân Tiến 2007 , “Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển Đà Nẵng”, Kỷ yếu hội thảo Khoa học – Phát triển kinh tế biển, Đà Nẵng [10] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2008), Quản trị nguồn nhân lực, Tập giảng [11] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2009), Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành kinh tế công nghệ cao địa bàn thành phố Đà Nẵng, Đề tài NCKH cấp thành phố, Đà Nẵng [12] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2010), Một số vấn đề đào tạo phát riển nguồn nhân lực, Tạp chí Khoa học cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 40 [13] TS Nguyễn Quốc Tuấn 2006 , Quản trị Nguồn nhân lực, NXB Thống kê, Hà Nội [14] TS Nguyễn Ngọc Vân,Cơ sở khoa học đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành theo nhu cầu cơng việc, Viện Khoa học tổ chức Nhà nƣớc [15] Trần Thu Vân 2011 , Hoàn thiện cơng tác đào tạo CBCC hành cấp phường (xã) thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [16] Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng 2004 , Nghị số 42-NQ/TƯ công tác quy hoạch cán lãnh đạo quảnlý thời kỳ đẩy mạnh CNHHĐH, ngày 30-11-2004 [17] Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng 2011 , Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI năm 2011 [18] Báo cáo số 11/BC-NV ngày 23/11/2014 phòng Nội vụ tổng kết công tác Nội vụ năm 2014 [19] Đề án số 01- ĐA/HU ngày 14/4/2011 Huyện ủy Duy Xuyên tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, bố trí, luân chuyển sách nhằm xây dựng nâng cao chất lƣợng đôi ngũ CBCC từ đến năm 2015 định hƣớng năm sau 2015 [20] Chính phủ 2010 , Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 đào tạo, bồi dưỡng cơng chức [21] Chính phủ 2011 , Nghị 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 [22] Nghị số 04-NQ/TU Tỉnh ủy Quảng Nam công tác cán giai đoạn 2011-2015 định hƣớng đến năm 2020 [23] Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán chủ chốt xã, phƣờng, thị trấn địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2015 [24] Quyết định số 5754/QĐ-UBND UBND huyện Duy Xuyên, ngày 20/9/2011 việc ban hành Đề án xây dựng nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCC huyện Duy Xuyên giai đoạn 2011-2015, định hƣớng đến năm 2020 [25] Quốc hội khóa XII 2008 , Luật Cán bộ, cơng chức [26] Thủ tƣớng Chính phủ 1996 , Quyết định 874/TTg ngày 20/11/1996 công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức Nhà nước [27] Thủ tƣớng Chính phủ 2011), Quyết định 1374/QĐ-TTg ngày 12/08/2011về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC giai đoạn 2011-2020 [28] UBND tỉnh Quảng Nam 2013), Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 Quy định chế, sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng CBCC [29] http://www.baomoi.com/Doi-moi-cong-tac-danh-gia-can-bo-trong-tinhhinh-hien-nay/144/3291656.epi [30] http://caicachhanhchinh.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/71/0/109025/0/356/ Phat_trien_nguon_nhan_luc_va_dao_tao_cong_chuc_trong_nen_co ng_vu_o_mot_so_nuoc_ASEAN [31] http://www.daotao.dnict.vn/index.php/khoa-hoc/sua-chua-may-tinh/14dao-tao/3139-ao-to-bi-dng-can-b-cong-chc-vien-chc-theo-v-tri-viclam [32] http://tapchicongsan.org.vn/Home/huong-toi-Dai-hoi-XII-cua-DangCong-san-Viet-Nam/2015/32722/Yeu-cau-va-giai-phap-xay-dungdoi-ngu-can-bo-thoi.aspx PHỤ LỤC CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ QUAN, ĐƠN VỊ BÁO CÁO THỐNG KÊ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN Họ tên: Ngày, tháng, năm sinh: Giới tính: Mã ngạch giữ: Hệ số lƣơng: Thâm niên công tác: Chuyên ngành đào tạo: Trung cấp Cử nhân, kỹ sƣ Thạc sỹ Tiến sỹ I CÔNG VIỆC: STT Nhiệm vụ Ƣớc tính % thời gian thực Đầu (sản phẩm) Số lƣợng đầu (sản nhiệm vụ (nếu có thể) nhiệm vụ phẩm) trung bình/năm II ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC (trang thiết bị, phần mềm quản lý, địa bàn công tác ): III YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT CÁ NHÂN Các phẩm chất, trình độ, lực cần có để thực tốt nhiệm vụ vị trí việc làm đảm nhận Phẩm chất cá nhân cần thiết cho vị trí này? Thời gian, kinh nghiệm công tác cần thiết cho vị trí này? Các cấp, chứng chuyên môn kiến thức khác cần thiết cho vị trí cơng việc này? Những lực cần thiết cho vị trí này? Đánh dấu yếu tố quan trọng việc hồn thành tơt cơng việc này: Kỹ quản lý lãnh đạo Xử lý tình huấn Khả phân tích Kỹ giao tiếp Kỹ phối hợp Sử dụng ngoại ngữ Kỹ soạn thảo văn Kỹ tin học máy tính Khác đề nghị ghi rõ Thủ trƣởng đơn vị Ký ghi rõ họ tên Ngƣời kê khai PHỤ LỤC CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ QUAN, ĐƠN VỊ BÁO CÁO BẢNG MƠ TẢ CƠNG VIỆC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM (VTVL) Mã VTVL: Tên Vị trí việc làm: Ngày bắt đầu thực hiện: Đơn vị công tác Quản lý trực tiếp (VTVL cấp trực tiếp) Quản lý chức (VTVL cấp quản lý chức năng) Quan hệ cơng việc (Các vị trí cơng việc khác liên quan trực tiếp đến vị trí này) (Tên tài liệu, cơng việc liên quan đến vị trí này) Cơng việc liên quan Mục tiêu vị trí cơng việc (Tóm tắt tổng quan VTVL): Các nhiệm vụ Tỷ trọng thời gian (%) Tiêu chí đánh giá hồn thành công việc Thẩm quyền định: Số cán thuộc quyền quản lý: Thẩm quyền tài Trình độ chuyên môn: Kinh nghiệm công tác: Yêu cầu lực Năng lực cốt lõi: Năng lực quản lý: Năng lực chun mơn: Những đòi hỏi đặc thù vị trí cơng việc (nếu có): Các điều kiện cần có (ngồi lực cá nhân) để hồn thành tốt cơng việc (ví dụ yêu cầu hỗ trợ, phối hợp ): Điều kiện làm việc Chỗ làm việc: Trang thiết bị: Các điều kiện khác (nếu có): Tên ngƣời thực VTVL Tên ngƣời quản lý trực tiếp Chữ ký Chữ ký Ngày Ngày NGƢỜI LẬP BIỂU , ngày tháng năm 20 (Ký ghi rõ họ tên) THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (Ký ghi rõ họ tên) ... tạo nguồn nhân lực Chƣơng 2: Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực hành huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam Chƣơng 3: Một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực hành huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đến năm... TẠO NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM 30 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA... đào tạo nguồn nhân lực hành huyện Duy Xuyên 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Tập trung phân tích thực trạng cơng tác đào tạo nguồn nhân lực hành huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đề xuất giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực hành chính huyện duy xuyên, tỉnh quảng nam , Đào tạo nguồn nhân lực hành chính huyện duy xuyên, tỉnh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn