Phát triển kinh tế tư nhân ở thị xã an khê tỉnh gia lai

114 53 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẬU QUANG ANH PHÁT TRIỂN KINH TẾNHÂN THỊ AN KHÊ - TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẬU QUANG ANH PHÁT TRIỂN KINH TẾNHÂN THỊ AN KHÊ - TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60 31 01 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ XUÂN TIẾN Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết phương án nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Đậu Quang Anh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾNHÂN 1.1 KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN 1.1.1 Khái niệm kinh tế nhân phát triển KTTN 1.1.2 Ưu điểm hạn chế kinh tế nhân 11 1.1.3 Vai trò KTTN kinh tế 13 1.2 NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN 17 1.2.1 Gia tăng số lượng doanh nghiệp nhân 17 1.2.2 Gia tăng quy mô nguồn lực doanh nghiệp 18 1.2.3 Phát triển hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh 22 1.2.4 Phát triển hình thức liên kết sản xuất 23 1.2.5 Phát triển mở rộng thị trường 24 1.2.6 Gia tăng kết sản xuất 25 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN 27 1.3.1 Các nhân tố điều kiện tự nhiên 28 1.3.2 Các nhân tố hội 28 1.3.3 Các nhân tố điều kiện kinh tế 28 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾNHÂN THỊ AN KHÊ, TỈNH GIA LAI 31 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, HỘI CỦA THỊ AN KHÊ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN 31 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 31 2.1.2 Đặc điểm hội 35 2.1.3 Đặc điểm kinh tế 36 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ AN KHÊ TRONG THỜI GIAN QUA 38 2.2.1 Thực trạng số lượng sở sản xuất kinh doanh 38 2.2.2 Thực trạng gia tăng quy mô nguồn lực 42 2.2.3 Thực trạng hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh 54 2.2.4 Thực trạng liên kết sở sản xuất kinh doanh 57 2.2.5 Thực trạng mở rộng thị trường 58 2.2.6 Kết sản xuất khu vực KTTN thời gian qua 61 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN THỊ AN KHÊ, TỈNH GIA LAI TRONG THỜI GIAN QUA 70 2.3.1 Thành tựu 70 2.3.2 Hạn chế 70 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 71 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾNHÂN THỊ AN KHÊ, TỈNH GIA LAI TRONG THỜI GIAN TỚI 74 3.1 CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 74 3.1.1 Căn vào xu hướng phát triển kinh tế nhân 74 3.1.2 Căn vào chiến lược phát triển kinh tế Thị An Khê, tỉnh Gia Lai 75 3.1.3 Một số quan điểm có tính ngun tắc đề giải pháp 77 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHÂN THỊ AN KHÊ TRONG THỜI GIAN TỚI 78 3.2.1 Gia tăng số lượng doanh nghiệp 78 3.2.2 Gia tăng quy mô nguồn lực doanh nghiệp 83 3.2.3 Phát triển hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh 89 3.2.4 Tăng cường liên kết sở sản xuất kinh doanh 90 3.2.5 Phát triển, mở rộng thị trường 92 3.2.6 Gia tăng kết hiệu sản xuất kinh doanh 93 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢPO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CN-XD : Công nghiệp-Xây dựng CNTB : Chủ nghĩa CTCP : Công ty cổ phần DNTN : Doanh nghiệp nhân DN : Doanh nghiệp GTSX : Giá trị sản xuất KD : Kinh doanh KTTN : Kinh tế nhân KTNN : Kinh tế nhà nước KT – XH : Kinh tế hội LĐ : Lao động NN : Nông nghiệp N – T – TS : Nông – lâm – thủy sản SXKD : Sản xuất kinh doanh TLSX : liệu sản xuất TM-DV : Thương mại - Dịch vụ TNHH : Trách nhiệm hữu hạn DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Dân số thị An Khê phân theo giới tính khu vực 35 2.2 Giá trị sản xuất phân theo ngành thị An Khê 37 2.3 Số lượng doanh nghiệp KTTN địa bàn thị An Khê 39 2.4 Tốc độ tăng số lượng DN khu vực KTTN 40 2.5 Số lượng DN KTTN phân theo ngành nghề KD 41 2.6 Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập 42 2.7 Vốn bình quân doanh nghiệp khu vực KTTN 42 2.8 Tốc độ tăng vốn bình quân DN thuộc khu vực KTTN 43 2.9 Vốn bình quân DN phân theo ngành nghề KD 44 2.10 Số lao động khu vực KTTN thị An Khê 46 2.11 Tốc độ tăng số lượng LĐ DN khu vực KTTN 47 2.12 Số lao động khu vực KTTN phân theo lĩnh vực KD 48 2.13 Cơ cấu DN theo lao động thị An Khê năm 2013 49 2.14 Số lao động bình qn DN phân theo loại hình cơng ty 50 2.15 Trình độ đào tạo giám đốc thuộc KTTN thị An Khê 51 2.16 Doanh nghiệp thuộc KTTN phân theo hình thức tổ chức 54 2.17 DN thuộc KTTN phân theo lĩnh vực hoạt động 56 2.18 Doanh thu bình quân 1DN khu vực KTTN 58 2.19 Tốc độ tăng doanh thu DN khu vực KTTN 59 2.20 Doanh thu bình quân DN theo lĩnh vực hoạt động 60 2.21 Số lượng sản phẩm chủ yếu khu vực KTTN 61 2.22 Tốc độ tăng số lượng sản phẩm chủ yếu khu vực KTTN qua năm 62 2.23 Tổng giá trị sản xuất phân theo thành phần kinh tế 64 2.24 Tốc độ tăng giá trị sản xuất thành phần kinh tế 65 2.25 Lợi nhuận sau thuế bình quân DN thuộc KTTN 66 2.26 Tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế bình quân 1DN 67 2.27 Tiền lương bình quân tháng/lao động qua năm 67 2.28 Nộp ngân sách nhà nước DN khu vực KTTN 68 2.29 Tốc độ tăng thuế khu vực KTTN đóng góp 69 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Bản đồ hành thị An Khê 31 2.2 Phân loại DN theo vốn kinh doanh thị An Khê 45 2.3 Cơ cấu doanh nghiệp theo lao động năm 2013 thị An Khê 49 2.4 Trình độ lao động DN thị An Khê năm 2013 50 2.5 Trình độ cơng nghệ DN thuộc KTTN thị An Khê năm 2013 53 2.6 Số lượng DN thuộc KTTN phân theo hình thức tổ chức 55 87 kỹ kiến thức phục vụ cho cơng việc cách có hiệu quả, thường xun cập nhật kiến thức theo xu hướng thị trường + Các doanh nghiệp cần quan tâm đến hình thức đào tạo chỗ Những nhân viên chưa có kinh nghiệm giao cho người có kinh nghiệm quản lý nhân viên đảm bảo khả làm việc Có thể áp dụng hình thức đào tạo mời chuyên gia đào tạo trực tuyến, đào tạo thơng qua hoạt động ngoại khóa + Chú trọng việc trang bị bồi dưỡng kiến thức tổng hợp, kiến thức chuyên môn kỹ thuật, kiến thức đặc thù cần thiết chủ doanh nghiệp đảm bảo đủ trình độ lĩnh để lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp ngày phát triển môi trường cạnh tranh khốc liệt c Phát triển nguồn lực vật chất Phát triển lực vật chất đóng vai trò quan trọng hình thành phát triển doanh nghiệp Để phát triển nguồn lực vật chất, trước hết cần tạo điều kiện phát triển sở hạ tầng mặt sản xuất kinh doanh, thông qua biện pháp sau: - Tăng cường dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp việc thực thủ tục pháp lý chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, chấp tài sản góp vốn quyền sử dụng đất, nhằm tạo điều kiện cho giao dịch đất đai có hiệu pháp luật - Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở, nhằm tạo điều kiện cho quản lý Nhà nước đất đai khai thông quan hệ giao dịch thức thị trường bất động sản, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhân thông qua thị trường tự tìm kiếm mặt sản xuất- kinh doanh cho - Có có chế thơng thống thủ tục quản lý cho nhà đầu nhân việc dùng giá trị quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng góp vốn 88 cổ phần với đối tác nước Đơn giản hóa thủ tục hành việc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch duyệt - Mở rộng bước đại hóa hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu mặt kinh doanh cho doanh nghiệp nhân việc bán buôn, bán lẻ, giới thiệu sản phẩm, ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ vừa thuê với giá hợp lý Đồng thời, dần xóa bỏ hệ thống chợ lề đường, chợ tạm, qua lập lại trật văn minh đô thị - Công bố công khai kịp thời, đầy đủ rộng rãi với doanh nghiệp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch khu công nghiệp, cụm tiểu thủ cơng nghiệp - Chính quyền cần có giải pháp xây dựng hạ tầng SXKD, tạo điều kiện cho việc phát triển ngành nghề địa bàn Tiếp tục mở rộng đầu tư, xây dựng tuyến đường chính, xây dựng kho bãi, hệ thống điện, nước… d Đầu đổi công nghệ ứng dụng công nghệ thơng tin Để theo kịp q trình hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nghiệp nhân cần trọng hoạt động đầu đổi công nghệ ứng dụng công nghệ thông tin, số vấn đề cần quan tâm thực là: - Trong xu mở cửa hội nhập, công nghệ yếu tố doanh nghiệp quan tâm, lại lỗ hổng doanh nghiệp địa bàn thị xã, đa số doanh nghiệp cơng nghệ lạc hậu, suất chất lượng sản phẩm dịch vụ không cao Nhưng năm qua, việc nhập máy móc thiết bị cũ, lạc hậu đem lại nhiều tốn thất cho doanh nghiệp, khơng gây lãng phí mà giảm sức cạnh tranh, uy tín doanh nghiệp thị trường Do doanh nghiệp cần phải đầu đổi công nghệ, nhiên, cần trọng công nghệ phù hợp, khơng thiết phải thay đổi tồn mà thay đổi khâu, đoạn đem lại hiệu cao với 89 số vốn đầu phù hợp - Dưới tác động khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ thông tin làm xuất hình thức thương mại điện tử Các doanh nghiệp cần phải chủ động phát triển thương mại điện tử không bị cô lập với giới bên - Các doanh nghiệp nhân liên kết với sở nghiên cứu, phòng thí nghiệm trường đại học, cao đẳng gắn kết hoạt động nghiên cứu với sản xuất đặc biệt ngành Nhà nước khuyến khích nghiên cứu như: khí chế tạo, vật liệu mới, lai tạo giống, công nghệ thực phẩm… Hiện tại, doanh nghiệp khu vực kinh tế nhân thường có tâm lý sử dụng kinh nghiệm, kết có sẵn mà khơng có hoạt động nghiên cứu phát triển Việc liên kết nghiên cứu thành cơng giúp doanh nghiệp tạo sản phẩm phù hợp với điều kiện doanh nghiệp nhu cầu thực tế, giúp doanh nghiệp tạo lợi cạnh tranh thị trường - Tăng trường hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp thương mại nhân nghiên cứu đề tài khoa học áp dụng đề tài khoa học công nhận vào sản xuất, khen thưởng xứng đáng đề tài cơng trình, tác phẩm có hiệu thiết thực Khuyến khích hỗ trợ nhà khoa học, quan nghiên cứu đề tài khoa học doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN đặt hàng Thường xuyên tổ chức định kì hội chợ công nghệ để nhà khoa học doanh nghiệp gặp gỡ, bàn bạc mua bán công nghệ 3.2.3 Phát triển hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh Sự phát triển hình thức tổ chức sản xuất thể phát triển kinh tế nhân Đối với loại hình doanh nghiệp DNTN, công ty TNHH, công ty CP, phát triển khơng quy mơ, số lượng mà thể ngành nghề Sự phát triển kinh tế nhân thể phát triển loại hình doanh nghiệp 90 Hình thức tổ chức định quy mô, khả huy động vốn doanh nghiệp Nên lựa chọn hình thức tổ chức sản xuất từ ban đầu có ý nghĩa quan trọng tiến trình phát triển doanh nghiệp Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nghiệp khu vực KTTN cần định hướng xây dựng phát triển theo xu hướng đầu dài hạn hơn, tăng hình thức tổ chức kinh tế hợp tác, huy động nhiều vốn, đầu quy mô lớn Để đáp ứng điều doanh nghiệp cần xác định loại hình cơng ty TNHH cơng ty CP phù hợp tình hình Việt Nam nói chung tỉnh Gia Lai nói riêng Thực tế cho thấy tỷ lệ thành lập loại hình công ty TNHH lớn địa bàn thị An Khê, có nhiều DNTN chuyển sang cơng ty TNHH từ công ty TNHH chuyển sang công ty CP Do vậy, bên cạnh việc đưa sách ưu đãi nhằm khuyến khích doanh nhân lựa chọn hình thức sản xuất cơng ty TNHH cơng ty CP thị cần đơn giản hóa thủ tục hành việc chuyển đổi hình thức tổ chức sản xuất sang hình thức tổ chức sản xuất khác 3.2.4 Tăng cƣờng liên kết sở sản xuất kinh doanh Thực sách liên kết sản xuất doanh nghiệp với hay vùng với sở để thúc đẩy KTTN thị An Khê ngày phát triển mạnh mẽ Để thúc đẩy việc liên kết doanh nghiệp cần thực số biện pháp sau: - Chính quyền doanh nghiệp cần nhận thức vai trò quan trọng liên kết doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu đơn vị kinh tế nói riêng khu vực kinh tế nhân nói chung Liên kết kinh tế giúp bù đắp điểm yếu phát huy mạnh doanh nghiệp hoạt động SXKD Hiện vai trò Hiệp hội doanh nghiệp ngày khẳng định đóng vai trò quan trọng việc phát triên KTTN; quyền phải có sách khuyến khích, hỗ trợ tạo điều kiện để thành 91 lập hiệp hội doanh nghiệp địa bàn - Hỗ trợ khuyến khích việc liên doanh, liên kết doanh nghiệp, đối tác kinh doanh, thông qua ưu đãi thuế, đất đai, cung cấp thông tin, tổ chức hội chợ triển lãm, trưng bày giới thiệu sản phẩm, tổ chức hội thảo với tham gia doanh nhân chuyên gia kinh tế - Phổ biến rộng rãi thông tin pháp luật sách Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp tham gia liên doanh, liên kết Tổ chức hội thảo, diễn đàn nâng cao nhận thức hợp tác kinh tế, có tham gia chuyên gia người có kinh nghiệm trực tiếp thực hợp đồng kinh tế - Thay đổi hình thức giao dịch thành tốn thơng qua ngân hàng, thơng qua tài khoản đối tác kinh doanh Thanh toán qua hệ thống ngân hàng vừa giúp quan chức có thơng tin xác tình hình hoạt động khả tài doanh nghiệp vừa tạo lòng tin đối tác tham gia liên kết - Thiết lập quan hệ liên kết doanh nghiệp tổ chức địa bàn thị xã, để giải tranh chấp thương mại doanh nghiệp với hay tham gia vào trình hoạch định sách pháp luật kinh tế có liên quan đến hoạt động SXKD doanh nghiệp Để hiệp hội thực đại diện cho lợi ích doanh nghiệp - Nâng cao lực liên kết chủ thể kinh tế, đặc biệt doanh nghiệp quy mơ nhỏ hộ gia đình, cá thể kinh doanh, cách đổi công nghệ, nâng cao trình độ lao động, lực quản lý từ nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp - Nâng cao ý thức liên kết, đặc biệt thiện chí sẵn sàng hợp tác chủ doanh nghiệp người quản lý doanh nghiệp 92 Trong xu hội nhập tồn cầu hóa Các doanh nghiệp muốn tồn phát triển cần có nhận thức vai trò liên kết kinh tế Để từ có biện pháp liên kết phù hợp, nhằm phát huy mạnh hạn chế điểm yếu mình, nâng cao khả cạnh tranh thị trường 3.2.5 Phát triển, mở rộng thị trƣờng Thị trường mơi trường sống doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp khu vực KTTN nói riêng Trong điều kiện nước ta, kỹ thuật cơng nghệ doanh nghiệp lạc hậu, chất lượng sản phẩm sức cạnh tranh việc bảo hộ, tìm kiếm thị trường giúp doanh nghiệp vô cần thiết Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày gay gắt, để có thị trường không riêng mối quan tâm cở sở sản xuất kinh doanh mà cần có nỗ lực phối hợp, hỗ trợ quyền địa phương Để đảm bảo thành công chiến lược kinh doanh cạnh tranh doanh nghiệp cần phải: - Đẩy mạnh tiến hành nghiên cứu thị trường, kể thị trường khu vực, thị trường nước Cần lưu ý việc nghiên cứu thị trường tốn lợi ích mang lại lớn Các doanh nghiệp cần phải tích cực đầu nghiên cứu để có thơng tin, nhu cầu thị trường kịp thời, từ nâng cao khả cạnh tranh - Nghiên cứu thị trường trình phức tạp, tốn kém, đòi hỏi kỹ thuật, cơng nghệ cao Do doanh nghiệp nên cân nhắc để thuê hay mua lại kết nghiên cứu thị trường tránh thiệt hại việc dựa thông tin độ tin cậy cần thiết Điều nhiều nguy hiểm định dựa kinh nghiệm - Tận dụng, chọn lọc nguồn liệu có sẵn để khai thác như: nguồn thơng tin thức miễn phí với chi phí thấp internet, 93 quan thương mại Việt Nam nước ngoài, đại diện thương mại nước nước ta, hội thảo, giao lưu thương mại - Các doanh nghiệp cần tích cực, thường xuyên tham gia hội chợ, triễn lãm tổ chức tỉnh Gia Lai, nước Đặc biệt coi trọng tham dự hội thảo, hội nghị, tranh thủ tiếp cận đối tác, bạn hàng, nắm bắt tận dụng hội đàm phán, mở rộng thị trường - Xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu giải pháp quan trọng mà doanh nghiệp nhân phải thực Thực tế, việc xây dựng quảng bá thương hiệu doanh nghiệp nhân địa bàn thị An Khê yếu Một phần chủ doanh nghiệp chưa nhận thức vai trò thương hiệu, phần tiềm lực tài nhỏ nên chiến lược quảng bá chưa mang lại hiệu cao - Tăng cường đầu đổi công nghệ, xây dựng hệ thống đo lường chất lượng sản phẩm nhằm tăng suất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng hàng hóa để từ tăng sức cạnh tranh thị trường, góp phần giữ vững mở rộng thị trường khu vực - Tổ chức điều tra khách hàng, thiết lập hệ thống thơng tin chi tiết khách hàng, bên cạnh cần cung cấp thông tin doanh nghiệp cho khách hàng - Gia tăng giao tiếp với khách hàng Nắm bắt kiện quan trọng, tham gia tài trợ cho chương trình để từ khách hàng biết đến doanh nghiệp nhiều hơn, liên lạc thường xuyên với khách hàng kiểu chăm sóc khách hàng… 3.2.6 Gia tăng kết hiệu sản xuất kinh doanh Bên cạnh giải pháp từ phía nhà nước, thân kinh tế nhân phải tự nỗ lực đổi hoàn thiện cho phù hợp với phát triển hội nhập 94 a Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh Xây dựng điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với trình hội nhập kinh tế quốc tế Chiến lược kinh doanh hợp lý vấn đề sống doanh nghiệp Điều đặt cho doanh nghiệp nhiệm vụ đánh giá lại chiến lược mình, bao gồm chiến lược sản phẩm, chiến lược phát triển thị trường, chiến lược phát triển nguồn nhân lực Đầu tiên phải quan tâm đến việc đánh gia lực sản phẩm, hội để đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu thị trường, khả cạnh tranh sản phẩm điều kiện cạnh tranh quốc tế Bước đầu nghiên cứu thị trường, bao gồm lượng cầu, thị hiếu, mẫu mã, quy cách, quy định tiêu thụ hàng hóa vùng, nước khác Trên sở đó, định hướng lại chiến lược sản phẩm, đồng thời cần kết hợp tính đặc thù sản phẩm với tính phổ thơng, lựa chọn xu hướng chuyên biệt hóa đa dạng hóa sản phẩm giai đoạn Kế tiếp tìm biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm sở đổi công nghệ, nâng cao chất lượng nguyên liệu Trong xây dựng chiến lược phải có biện pháp dự phòng tình thị trường biến đổi có chiến lược thay tương ứng với số tình Ngồi chủ doanh nghiệp cần ý vấn đề quan trọng xây dựng chiến lược chưa đủ Còn phải ý q trình vận hành cách hiệu để tránh tình trạng lãng phí nguồn lực, giảm khả cạnh tranh Đồng thời với chiến lược bên nội doanh nghiệp ý chiến lược bên Đây mối quan hệ doanh nghiệp với quan, tổ chức quyền, đơn vị kinh tế khác b Quản lý chuỗi cung ứng hiệu * Phát triển sản phẩm, dịch vụ Trong điều kiện ngày nay, cạnh tranh thị trường ngày 95 gay gắt, mối ngày có hàng loạt sản phẩm, dịch vụ xuất thị trường, doanh nghiệp cần phải đổi liên tục, tích cực phát triển sản phẩm dịch vụ mới, cung ứng cho thị trường Các doanh nghiệp cần nắm bắt thay đổi thị trường kể khía cạnh cạnh tranh thị hiếu người tiêu dùng Những doanh nghiệp năm bắt xu thế, đưa sản phẩm dịch vụ thích hợp phát triển thành doanh nghiệp lớn Còn doanh nghiệp nhỏ cần tập trung nguồn lực vào sản phẩm dịch vụ mang tính đột phá Đó đường để phát triển Càng đưa sản phẩm thị trường sớm doanh nghiệp trở nên chủ động * Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ Để nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ, doanh nghiệp địa bàn thị An Khê cần ý công tác sau: - Hiện đại hóa cơng nghệ: chất lượng sản phẩm phụ thuộc nhiều vào cơng nghệ sử dụng công nghệ đại giải tốt điều Các doanh nghiệp nhập thiết bị từ nước ngoài, học tập nguyên tắc thiết kế, tự thiết kế lại, cải tiến cho phù hợp với điều kiện sản xuất địa phương - Nâng cao trình độ người lao động: nguồn lao động doanh nghiệp địa bàn thị An Khê thấp, đa số lao động phổ thông chưa qua đào tạo nghề, điều ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ Do cần có biện pháp đào tào đào tạo lại, nâng cao tay nghề người lao động - Nâng cao trình độ đội ngũ làm cơng tác quản lý; nâng cao trình độ học vấn, tổ chức học tập kinh nghiệm doanh nhân thành công, tuyển dụng cơng khai người có trình độ - Phát triển thương mại điện tử, hệ thống bán hàng qua mạng giao hàng nhà theo đặt hàng qua điện thoại, thiết lập mạng lưới tiêu thụ hiệu Nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hành hậu bán hàng 96 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Thực tiễn lý luận cho thấy vai trò quan trọng thành phần kinh tế nhân giải việc làm, huy động nguồn vốn, khai thác tài nguyên lam nhiều cải phục vụ nâng cao đời sống nhân dân đóng góp cho đất nước Những sách lớn bước đầu tạo điều kiện, môi trường cho phát triển khu vực KTTN khu vực kinh tế đạt thành tựu định Tuy nhiên, thực tế cho thấy khu vực KTTN thị An Khê chưa phát huy hết tiềm to lớn Còn tồn nhiều hạn chế như: Số lượng cở SXKD nhiều quy mô nhỏ, số DN bị giải thể hàng năm nhiều; Quy mô nội lực DN không vững, quy mơ vốn nhỏ, nguồn nhân lực có trình độ chưa cao, chưa có chiến lược kinh doanh xuyên suốt phù hợp với hình thức kinh doanh mình; Các doanh nghiệp thiếu tính chủ động, chưa thiết lập mối quan hệ với doanh nghiệp khác, hợp tác liên kết với thành phần kinh tế khác; Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khả tiếp cận thông tin mở rộng thị trường, sản phẩm hàng hóa dịch vụ chủ yếu phục vụ nhu cầu địa bàn thị xã; Doanh thu qua năm có tăng tỷ suất lợi nhuận thấp, thu nhập người lao động so với địa phương khu vực chưa cao, nộp ngân sách nhà nước thấp Để phát huy vai trò vị trí kinh tế nhân giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, thị An Khê cần tiếp tục đổi mới, hồn thiện mơi trường thể chế cho phát triển KTTN, thực tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực KTTN phát triển KIẾN NGHỊ Để khu vực KTTN thị An Khê phát triển nữa, phát huy hết nguồn lực, tiềm mình, tác giả xin đưa số kiến nghị sau: 97 - UBND thị An Khê đạo quan chức tạo điều kiện thuận lợi khuôn khổ pháp luật cho việc thành lập doanh nghiệp phát triển SXKD, kịp thời giải vướng mắc, kiến nghị doanh nghiệp theo thẩm quyền Tổ chức đạo thực nghiêm chế phối hợp liên thông quan giải đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế khắc dấu doanh nghiệp - Tăng cường biện pháp chống gian lận thương mại, hoạt động kinh doanh phi pháp buôn lậu, trốn thuế, làm hàng giả, lừa đảo…nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương kinh doanh Tạo lập trì mơi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng doanh nghiệp - Hồn quy hoạch kinh tế liên quan đến KTTN, đảm bảo quy hoạch thực xây dựng sở luận chứng khoa học thật chắn phù hợp thực tế địa phương Quy hoạch sản phẩm, dịch vụ thực mạnh giải pháp định hướng phát triển giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu thị trường - Trước thực trạng thiếu vốn cho nhu cầu SXKD DN thuộc khu vực KTTN, thị sớm thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng để hình thành công cụ trợ giúp DN phát triển, trước hết hỗ trợ vốn Đồng thời phát triển tổ chức vấn nghiệp vụ thị trường chứng khoán thị trường vốn để DN có khả tiếp cận nguồn vốn tài khác - Tổ chức lớp đào tạo ngắn nghiệp vụ quản lý chủ DN; mở lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý, sách phủ, thành phố thời kỳ hội nhập; phối hợp trường dạy nghề, DN tổ chức dạy nghề cho lao động địa phương 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Vũ Đình Ánh (2004), “Vai trò kinh tế nhân kinh tế nước ta”, Tạp chí Lý luận trị, số [2] Lê Xuân Bá (2002), “Kinh tế nhân – phận cấu thành quan trọng kinh tế nước ta”, Tạp chí cộng sản, (số 8), trang 41 - 46 [3] GS.TS Vũ Đình Bách, “Phát triển kinh tế nhân trình chuyển sang kinh tế thị trường định hướng XHCN”, Tạp chí Cộng Sản, số 16 [4] PGS.TS Bùi Quang Bình (2012), Giáo trình Kinh tế phát triển, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam [5] PGS.TS Bùi Quang Bình (2010), Giáo trình Kinh tế vĩ mơ, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam [6] Nguyễn Mạnh Công (2011), Phát triển kinh tế nhân địa bàn Quận Thanh Khê, thành phố Đà Năng, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [7] Vũ Hùng Cường (2011), Sở hữu nhân vai trò động lực tăng trưởng, NXB Khoa học hội [8] Chi cục thống kê thị An Khê, Niên giám thống kê thị An Khê năm 2011,2012,2013,2014 [9] GS.TS Tô Xuân Dân (2002), Phát triển quản lý doanh nghiệp quốc doanh, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội [10] PGS.TS Lê Thế Giới (2004), “Cải thiện môi trường đầu để phát triển kinh tế nhân địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Tạp chí khoa học & Công nghệ, (Số 2), trang 50-55 [11] Bạch Thị Minh Huyền (2003), “Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp vừa nhỏ: vấn đề đặt tiến trình hội nhập”, Tạp chí 99 tài chính, số 11, trang 17 – 19 [12] TS Đinh Phi Hổ, TS Lê Ngọc Uyển (2006), Kinh tế phát triển: Lý thuyết thực tiễn, NXB Thống kê, TP HCM [13] Nguyễn Quốc Khánh (2014), Phát triển kinh tế nhân địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [14] Đào Thị Hồng Lý (2012), Phát triển kinh tế nhân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [15] Lý Hoàng Mai (2007), Xây dựng văn hóa doanh nghiệp – hướng để phát triển khu vực kinh tế nhân, [16] PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai, (2005), Kinh tế nhân Việt Nam tiến trình hội nhập, NXB Thế giới, Hà Nội [17] GS.TS Lê Hữu Nghĩa TS Đinh Văn Ân (2004), Phát triển kinh tế nhiều thành phần Việt Nam – Lý luận thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội [18] Nguyễn Hữu Thắng (2008), Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam xu hội nhập kinh tế quốc tế nay, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội [19] Đinh Trọng Thịnh, Nguyễn Minh Phong (2007), Doanh nghiệp Việt Nam – hợp tác liên kết hội nhập, NXB Tài chính, Hà Nội [20] PGS.TS Phạm Quý Thọ (2005), “Vai trò kinh tế nhân phát triển thị trường lao động Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế & phát triển, (số 94), trang 5-8 [21] Nguyễn Thị Trang (2014), Phát triển kinh tế nhân tỉnh Nghệ An, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [22] Đặng Minh Tiến (2007),“Phát triển kinh tế nhân – Xu tất yếu 100 phát triển kinh tế thị trường nước ta nay”, Tạp chí triết học, số [23] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2004), “Bàn vấn đề đẩy mạnh tiến trình hội nhập vào kinh tế giới”, Tạp chí Khoa học & Cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng, (Số: 3(7)) [24] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2005), “ Những vấn đề kinh tế cần giải phát triển kinh tế nhân”, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, (Số: 1(68)) [25] PGS.TS Võ Xuân Tiến (5/2010), “Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực”, Tạp chí Khoa học & Cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng, (Số đặc biệt),trang 263 [26] PGS.TS Võ Xuân Tiến (5/2011), “Đẩy mạnh phát triển kinh tế nhân tiến trình hội nhập kinh tế giới”, Tạp chí Khoa học & Cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng, (Số: 3(11)) [27] PGS.TS Võ Xuân Tiến (2014), “Đẩy mạnh phát triển dịch vụ công nước ta nay”, Tạp chí Khoa học & Cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng, (Số: (75)) [28] PGS.TS Võ Xuân Tiến (5/2011), “ Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thực công hội Việt Nam phát triển kết cấu hạ tầng nơng thơn”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, (Số: 4(77)) [29] TS Trang Thị Tuyết (2006), Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước doanh nghiệp, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [30] GS.TS Hồ Văn Vĩnh (2011), Kinh tế nhân quản lý nhà nước kinh tế nhân nước ta nay, Đề tài cấp Bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ CHí Minh, Hà Nội [31] Ủy ban nhân dân thị An Khê, (2011,2012,2013,2014), Báo cáo tình 101 hình kinh tế hội [32] Cổng thơng tin điện tử thị An Khê http://ankhe.gialai.gov.vn ... hóa sở lý luận kinh tế tư nhân phần nghiên cứu mình, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế tư nhân thời gian qua thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai Từ đó, đưa giải pháp phát triển kinh tế tư nhân địa... nhân thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai Chương Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai thời gian tới Tổng quan tài liệu nghiên cứu Hiện nước ta, khu vực kinh tế tư nhân dần chiếm... địa bàn thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai thời gian tới 6 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN 1.1 KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN 1.1.1 Khái niệm kinh tế tƣ nhân phát triển KTTN
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh tế tư nhân ở thị xã an khê tỉnh gia lai , Phát triển kinh tế tư nhân ở thị xã an khê tỉnh gia lai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn