Ảnh hưởng của các yếu tố tài chính đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành nông, thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

129 30 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÔ THỊ VÂN ANH ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ TÀI CHÍNH ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH NÔNG, THỦY SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÔ THỊ VÂN ANH ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ TÀI CHÍNH ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH NÔNG, THỦY SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành: Kế tốn Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đƣờng Nguyễn Hƣng Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Ngơ Thị Vân Anh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ SỰ ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ TÀI CHÍNH ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.2 CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 15 1.2.1 Các tiêu phản ánh hiệu hoạt động kinh doanh mang tính cá biệt 15 1.2.2 Các tiêu phản ánh hiệu hoạt động kinh doanh mang tính tổng hợp 16 1.3 ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ TÀI CHÍNH ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 19 1.3.1 Ảnh hƣởng cấu trúc vốn đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 20 1.3.2 Ảnh hƣởng tốc độ tăng trƣởng doanh nghiệp đến hiệu hoạt động kinh doanh 24 1.3.3 Ảnh hƣởng quy mô doanh nghiệp đến hiệu hoạt động kinh doanh 25 1.3.4 Ảnh hƣởng tỷ trọng tài sản cố định đến hiệu hoạt động kinh doanh 26 1.3.5 Ảnh hƣởng vòng quay tài sản đến hiệu hoạt động kinh doanh 27 KẾT LUẬN CHƢƠNG 28 CHƢƠNG 2.THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH NÔNG, THỦY SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁNVIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN NGHIÊN CỨU 29 2.1 TÔNG QUAN NGÀNH NÔNG, THỦY SẢN 29 2.1.1 Các khu vực nuôi trồng lớn giới 30 2.1.2 Tình hình sản xuất, ni trồng Việt Nam 32 2.1.3 Nguồn nguyên liệu nuôi trồng thủy sản 34 2.1.4 Các vùng hoạt động thủy sản mạnh nƣớc 39 2.1.5 Các doanh nghiệp xuất thủy sản lớn nƣớc 40 2.2 THỊ TRƢỜNG TIÊU THỤ CỦA NGÀNH 41 2.2.1 Thị trƣờng tiêu thụ nội địa 41 2.2.2 Thị trƣờng tiêu thụ xuất 42 2.3 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH NÔNG, THỦY SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 50 KẾT LUẬN CHƢƠNG 62 CHƢƠNG 3.PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÀI CHÍNH ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁCDOANH NGHIỆP NGÀNH NÔNG, THỦY SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 63 3.1 ĐO LƢỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH NÔNG, THỦY SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 63 3.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 64 3.2.1 Các giả thuyết mối quan hệ yếu tố tài hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành nông, thủy sản niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 64 3.2.2 Mơ hình nghiên cứu 67 3.2.3 Mô tả biến mơ hình 69 3.2.4 Chọn mẫu 70 3.2.5 Phƣơng pháp ƣớc lƣợng kiểm định mơ hình nghiên cứu 70 3.3 CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 71 3.3.1 Mô tả thống kê biến 71 3.3.2 Mối quan hệ tƣơng quan biến mơ hình 73 3.3.3 Kết ƣớc lƣợng mơ hình nghiên cứu 75 3.4 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ƢỚC LƢỢNG CỦA MƠ HÌNH 95 KẾT LUẬN CHƢƠNG 99 CHƢƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH NƠNG, THỦY SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM 100 4.1 PHÁT TRIỂN CÁC KÊNH HUY ĐỘNG VỐN KHÁC 100 4.2 NÂNG CAO NĂNG LỰC KINH DOANH VÀ ĐẨY MẠNH UY TÍN CỦA DOANH NGHIỆP 102 KẾT LUẬN 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Tổng hợp xuất thủy sản Việt Nam năm 2012 44 2.2 Tỷ lệ nợ ngắn hạn tổng nợ doanh nghiệp 56 niêm yết ngành (%) 2.3 Tỷ lệ nợ ngắn hạn tổng tài sản doanh nghiệp 57 niêm yết ngành (%) 3.1 Mô tả biến 69 3.2 Mô tả thống kê biến 72 3.3 Mô tả hệ số tƣơng quan 73 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Trang 2.1 Đồ thị khu vực nuôi trồng thủy sản lớn giới 30 2.2 Đồ thị khu vực nuôi trồng thủy sản lớn giới (%) 30 2.3 Đồ thị quốc gia nuôi trồng thủy sản lớn giới 31 2.4 Sản lƣợng thủy sản Việt Nam qua năm 32 2.5 Tỷ lệ tỉnh nuôi cá tra lớn nƣớc 37 2.6 Tỷ lệ diện tích ni cá tra doanh nghiệp tự đầu tƣ số tỉnh 37 2.7 Đồ thị xuất thủy sản vùng 39 2.8 Top 10 doanh nghiệp có kim ngạch xuất thủy sản lớn 41 (dữ liệu thu thập năm 2012) 2.9 Xuất thủy sản qua năm 42 2.10 Cơ cấu sản phẩm xuất thủy sản Việt Nam năm 2012 45 2.11 Cơ cấu sản phẩm xuất thủy sản Việt Nam 10 tháng 46 đầu năm 2013 2.12 Thị trƣờng xuất thủy sản Việt Nam năm 2012 47 2.13 Thị trƣờng xuất thủy sản Việt Nam 10 tháng đầu 47 năm 2013 2.14 Giá trị xuất tôm sang Trung Quốc từ năm 2003 đến 48 năm 2013 2.15 Biểu đồ chuỗi giá trị ngành nuôi trồng thủy sản 51 2.16 Doanh thu bình quân giai đoạn 2008 – 2013 51 doanh nghiệp niêm yết 2.17 Biểu đồ so sánh tiêu doanh thu số doanh nghiệp niêm yết 52 2.18 Biểu đồ so sánh tổng tài sản bình quân số doanh 54 nghiệp niêm yết 2.19 So sánh tỷ lệ nợ nhóm ngành Việt Nam 54 2.20 Đồ thị so sánh tỷ lệ bình quân nợ ngắn hạn/ tổng tài sản, bình quân nợ dài hạn/ tổng tài sản số doanh nghiệp niêm yết ROA bình quân doanh nghiệp niêm yết giai 58 2.21 59 đoạn nghiên cứu (%) 2.22 ROE bình quân doanh nghiệp niêm yết giai 60 đoạn nghiên cứu (%) 2.23 Lợi nhuận sau thuế số doanh nghiệp niêm yết qua 61 năm (2011 – 2012 – 2013) 3.1 Biểu đồ tần số Histogram khảo sát phân phối phần dƣ 80 (đối với mơ hình ROA) 3.2 Biểu đồ tần số Histogram khảo sát phân phối phần dƣ (đối với mơ hình ROE) 91 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiệu vấn đề lĩnh vực sản xuất kinh doanh hình thái kinh tế xã hội Các chủ thể tham gia vào kinh tế tiến hành sản xuất kinh doanh phải đặt mục tiêu hiệu lên hàng đầu với nâng cao suất chất lƣợng Có nhiều yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, đặc biệt yếu tố tài Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam gia nhập tổ chức thƣơng mại giới (WTO), doanh nghiệp nƣớc, đặc biệt doanh nghiệp ngành nông, thủy sản có hội cạnh tranh bình đẳng Bên cạnh đó, với thay đổi to lớn mơi trƣờng kinh doanh đồng thời tạo nhữngthách thức lớn việc phát triển điều kiện cạnh tranh nhƣ Hiện nay, ngành nông, thủy sản ngành đứng đầu tỷ trọng xuất khẩu, ngành tạo lƣợng công ăn việc làm lớn cho ngƣời lao động, nên tác động đến doanh nghiệp ngành ảnh hƣởng nhiều đến kinh tế nói chung sách an sinh xã hội nói riêng Đặc biệt điều kiện cạnh tranh gay gắt nhƣ nay, việc nghiên cứu yếu tố tài ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh doanh giúp doanh nghiệp nắm bắt đƣợc yêu cầu, cách thức để nâng cao đƣợc hiệu hoạt động kinh doanh, từ nâng cao lực cạnh tranh, phát huy đƣợc khả mình, đóng góp nhiều vào phát triển chung kinh tế đất nƣớc Xuất phát từ tầm quan trọng nhƣ tính cấp bách vấn đề hiệu hoạt động kinh doanh cần thiết phải tìm hiểu yếu tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành nông, thủy sản, tác giả lựa chọn đề tài “Ảnh [10] Margaritis & Psillaki (2008), “Capital structure, equity ownership and firm performance”, Journal of Business Finance and Accouting, 34(9) [11] Murilata (2012), “An Empirical Analysis of Capital Structure on Firm Performanc in Nigera”, International Journal of Advances in Management and Economics, 1(5), 116-124 [12] Onaolapo, Kajola A, Kajola (2010), Sunday O, “Capital structure and firm performance: evidan from Nigeria”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences [13] Weixu (2005), “An empirical study on relationship between corporation performance and capital structure” [14] Zeitun & Tian (2007), “Capital structure and corporate performance: Evidence from Jordan”, Australasian Accounting Business and Finance Journal, 1(4), 40-61 Website [15] Báo cáo xuất thủy sản Việt Nam, [vasep.com.vn] [16] Cập nhật tình hình kinh doanh doanh nghiệp niêm yết ngành thủy sản,[http://fpts.com.vn/FileStore/File/2013/07/11/BC%20cap%20nhat%2 02012_thuy%20san.pdf] [17] Diễn đàn CFO Việt Nam [cfo.vn], “Các lý thuyết cấu trúc vốn đại” (2014) [18] Mơ hình GMM phân tích liệu bảng Panel data [http://nghiencuudinhluong.com/mo-hinh-gmm/] [19] Nguyễn Văn Duy, “Nghiên cứu yếu tố tác động tới hiệu hoạt động công ty niêm yết sàn HOSE” [http://nghiencuudinhluong.com/nghien-cuu-cac-yeu-tac-dong-toihieu-qua-hoat-dong-cac-cong-ty-niem-yet-tren-san-hose/ ] [20] Nguyễn Văn Tạo (2006), Thông tin chuyên đề “Nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trƣờng” [http://na.gov.vn/htx/vietnamese/default.asp?Newid=1218#LwpnuK0g] [21] Phƣơng pháp hồi quy GMM – Dữ liệu dạng bảng [http://eco.giaquyen.net/phuong-phap-hoi-quy-du-lieu-dang-bang-phan-1/] [22] [vpbs.com.vn] [23] [fpts.com.vn] PHỤ LỤC Phụ lục Danh sách 25 doanh nghiệp ngành nông, thủy sản niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam STT MÃ CK TÊN DOANH NGHIỆP AAM Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong ABT ACL Công ty Cổ phần Xuất nhập Thủy sản Bến Tre Công ty Cổ phần Xuất nhập Thủy sản Cửu Long An Giang AGF Công ty Cổ phần Xuất nhập Thủy sản An Giang ANV Công ty Cổ phần Nam Việt ATA Công ty Cổ phần NTACO Công ty Cổ phần Việt An Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất nhập CMX Cà Mau FMC Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 10 HVG Công ty Cổ phần Hùng Vƣơng 11 ICF Công ty Cổ phần Đầu tƣ Thƣơng mại Thủy sản 12 MPC Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thủy sản Minh Phú 13 TS4 Công ty Cổ phần Thủy sản số 14 VHC Công ty Cổ phần Vĩnh Hồn 15 VNH Cơng ty Cổ phần Thủy Hải sản Việt Nhật 16 VTF Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng 17 BLF Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu AVF Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản xuất Ngô Quyền 18 NGC 19 SJ1 20 ASM Cơng ty Cổ phần Tập đồn Sao Mai 21 FDG Công ty Cổ phần Docimexco 22 NSC Công ty Cổ phần Giống trồng Trung Ƣơng 23 SHV Công ty Cổ phần Hải Việt 24 SSC Công ty Cổ phần Giống trồng Miền Nam 25 AGD Cơng ty Cổ phần Gò Đàng Cơng ty Cổ phần Thủy sản số Phụ lục Dữ liệu STT firm Year ROA AAM 2008 0.800341 AAM 2009 AAM ROE TDTA SDTA LDTA SIZE GROWTH TANG 0.8565 6.556846 6.109123 0.447724 19.52147 14.4293 16.7129 13.66368 11.15829 2.505396 19.71249 24.6402 20.09529 2010 13.78504 15.66026 11.97444 9.796741 2.177694 19.61864 -0.34656 22.72336 AAM 2011 19.39446 22.2868 12.97781 10.87082 2.106981 19.61453 26.1492 22.15726 AAM 2012 4.899383 5.4835 10.65226 9.568475 1.083784 19.47067 -23.5435 20.01344 AAM 2013 2.710402 3.169838 14.49398 13.46996 1.024024 19.52617 5.380832 17.30123 ABT 2008 5.848752 6.582357 11.14502 11.14502 19.77177 ABT 2009 16.93363 20.64554 17.97924 17.97924 20.10152 17.03171 9.773492 ABT 2010 15.59612 21.13022 26.19048 26.19048 20.21564 26.38305 8.370395 10 ABT 2011 20.87031 25.43477 17.94574 17.92189 0.023852 19.98535 -3.80017 9.813474 11 ABT 2012 15.328 20.57528 25.50287 25.50287 20.06188 -5.41828 8.795383 12 ABT 2013 10.74127 17.82218 39.73086 39.73086 20.34969 -15.4517 8.220236 13 ACL 2008 18.89484 50.60104 62.65919 51.93 10.72919 19.73831 14 ACL 2009 8.191356 28.29216 71.04726 65.77218 5.275074 20.23541 10.66944 24.09731 15 ACL 2010 8.208024 26.10348 68.55582 65.8565 2.699315 20.40318 52.01935 26.52565 16 ACL 2011 14.48029 38.5392 62.42711 61.51876 0.908352 20.49181 18.76132 25.26346 17 ACL 2012 1.817131 5.491531 66.91031 64.88832 2.021996 20.53905 -21.6872 26.82861 18 ACL 2013 0.716068 1.913874 62.58541 59.23777 3.347645 20.39331 -4.74113 35.00401 19 AGF 2008 0.917909 1.999664 52.59572 49.10837 3.487346 21.02131 20 AGF 2009 1.193819 2.303857 48.18172 47.50126 0.680457 20.91384 17.90679 12.80805 23.38304 39.08879 -31.9173 32.98078 21 AGF 2010 3.114143 6.764285 53.96197 53.17052 0.791457 21.02679 23.37776 36.27939 22 AGF 2011 3.605773 9.445941 61.82728 60.65514 1.172138 21.26381 55.14258 25.27706 23 AGF 2012 2.170027 5.15513 57.90548 56.80017 1.105318 21.17114 1.789363 26.93998 24 AGF 2013 0.947699 2.602042 63.57863 62.98809 0.590541 21.5346 9.387583 18.26482 25 ANV 2008 3.674886 6.103512 39.79063 36.91794 2.872686 21.70153 26 ANV 2009 -5.80472 -86.8621 33.02909 30.48458 2.544513 21.51177 -43.8378 27.66196 27 ANV 2010 3.652693 4.918126 21.53149 19.56206 1.969438 21.38237 -21.8056 34.38135 28 ANV 2011 3.40959 5.074961 30.22498 29.24133 0.983651 21.49037 21.2097 30.25015 29 ANV 2012 1.40319 2.414803 41.85505 41.16665 0.688397 21.61454 -4.015 22.417 30 ANV 2013 0.239844 0.494141 51.44604 49.52085 1.925192 21.75689 45.00122 21.25138 31 ATA 2008 5.39823 18.04398 70.08293 65.91596 4.166979 19.71023 32 ATA 2009 7.278759 28.23976 74.22514 71.44585 2.779283 20.02503 15.9783 24.25651 33 ATA 2010 6.289177 30.21355 79.18425 72.50589 6.678359 20.41785 59.16218 21.91479 34 ATA 2011 2.714883 12.01491 77.40405 72.68488 4.719168 20.34999 -14.6393 23.31048 35 ATA 2012 0.712016 3.161028 77.47517 76.55096 0.924215 20.36335 -32.2593 23.07871 36 ATA 2013 0.042587 0.204996 79.22527 79.22527 20.44205 -42.9348 20.05218 37 AVF 2008 1.067081 6.547139 83.70157 73.19686 10.5047 20.36047 38 AVF 2009 6.874893 42.001 83.6316 82.31284 1.318754 20.80861 38.57797 16.91483 39 AVF 2010 5.323035 22.68476 75.50455 68.17702 7.327526 21.14234 32.63752 28.77924 40 AVF 2011 3.245704 15.73569 79.37362 78.85266 0.520959 21.36033 18.27937 13.66426 41 AVF 2012 1.946808 7.358854 73.54469 73.39388 0.150813 21.23 -1.66619 19.50787 42 AVF 2013 0.968616 3.932847 75.37113 75.17414 0.196992 21.33724 -20.1371 18.1328 43 CMX 2008 6.852606 23.38783 70.70012 68.44549 2.254634 19.95677 22.71319 26.63262 24.17946 24.88346 44 CMX 2009 3.856717 21.26488 81.86344 80.63428 1.229159 20.45082 2.494615 16.84836 45 CMX 2010 3.959251 24.71615 83.98111 82.30851 1.672599 20.77068 17.04773 11.8408 46 CMX 2011 0.51222 2.881589 82.2244 78.71237 3.512027 20.61311 -19.9017 21.46359 47 CMX 2012 0.396027 1.743556 77.28627 74.53416 2.75211 20.38267 -16.9772 27.60831 48 CMX 2013 -20.7917 -367.401 94.34086 93.07719 1.263679 20.22773 -38.8229 32.92424 49 FMC 2008 3.625855 8.925415 54.10908 53.95391 0.155168 19.63 50 FMC 2009 2.239706 10.10952 75.61156 75.52173 0.089829 20.25071 -7.5914 13.80082 51 FMC 2010 5.337794 15.95213 66.89362 66.78804 0.105583 20.03406 56.37124 18.7215 52 FMC 2011 3.647933 17.82663 77.92548 77.85607 0.069404 20.4723 29.19382 13.87166 53 FMC 2012 1.328307 3.773142 65.90857 65.79309 0.115478 19.94447 -19.1189 24.94384 54 FMC 2013 4.41349 94.95288 68.25264 68.18119 0.071451 20.42455 42.20625 15.91888 55 HVG 2008 6.064009 10.95088 43.45228 42.72272 0.729565 21.72237 56 HVG 2009 7.737094 17.12961 53.17035 50.82173 2.348618 22.05575 3.406306 15.54076 57 HVG 2010 4.059698 12.02307 58.84163 57.23756 1.604069 22.40746 50.70643 20.5166 58 HVG 2011 6.636194 19.98408 60.05478 59.07398 0.980797 22.56304 69.11488 16.14967 59 HVG 2012 4.075035 11.96949 59.52261 58.97179 0.550819 22.57813 -3.08084 16.41539 60 HVG 2013 2.481913 10.60159 67.94558 67.78083 0.164746 23.02483 45.79369 12.56645 61 ICF 2008 3.38474 8.255422 58.99979 56.15582 2.843969 19.84824 62 ICF 2009 7.867617 15.11087 47.93405 46.23061 1.703437 19.7214 -2.12783 21.82691 63 ICF 2010 5.361297 11.27895 52.46633 51.37042 1.095913 19.74852 -30.4073 18.37061 64 ICF 2011 2.761519 6.431793 57.06455 56.56854 0.496017 19.80172 11.73285 15.10247 65 ICF 2012 0.111433 0.264988 57.94801 56.25555 1.692463 19.84041 -69.2888 16.85664 66 ICF 2013 0.385123 0.854209 54.91468 42.61069 12.30399 19.77934 53.97763 15.94036 24.14318 15.70403 17.74596 67 MPC 2008 -1.84021 -4.43675 56.40908 46.96108 9.447998 21.54168 12.97712 68 MPC 2009 10.76419 21.98811 48.95443 38.15797 10.79645 21.52184 3.958513 19.21685 69 MPC 2010 7.864141 22.89241 63.91917 44.63547 19.2837 22.08291 57.05274 24.87059 70 MPC 2011 4.353801 17.89588 74.42697 56.36151 18.06546 22.56785 36.77431 26.06414 71 MPC 2012 0.268581 1.285435 77.9777 64.7034 13.2743 22.55903 11.99453 26.24671 72 MPC 2013 3.536977 17.05046 73.54289 73.20995 0.332943 22.75634 40.33939 20.41199 73 TS4 2008 4.172221 6.482875 35.64243 16.1581 19.48433 19.31536 74 TS4 2009 7.321818 15.56993 52.97462 14.09576 38.87886 19.72018 58.6313 61.75229 75 TS4 2010 4.851713 10.99626 55.87851 33.03502 22.84348 20.12411 31.65284 52.35398 76 TS4 2011 3.5685 10.39657 65.67616 57.78005 7.896116 20.37686 70.33689 43.38011 77 TS4 2012 1.629123 6.038911 73.02289 67.01199 6.010906 20.63519 -8.75804 31.16479 78 TS4 2013 1.405068 4.858665 71.08119 67.04236 4.038823 20.70971 18.73339 24.75912 79 VHC 2008 6.586956 20.42399 65.82608 48.29866 17.52741 20.91815 80 VHC 2009 12.74382 29.67607 54.77676 40.87076 13.906 21.13951 13.94527 37.53586 81 VHC 2010 11.7467 22.86696 45.93482 40.96718 4.967638 21.32325 8.846563 32.31449 82 VHC 2011 16.37896 31.72405 45.72173 43.15662 2.56511 21.6019 36.96074 23.50035 83 VHC 2012 6.847113 15.83525 54.28602 54.28602 21.8461 2.463953 23.15329 84 VHC 2013 6.212146 10.79001 38.96015 35.37609 3.584066 21.65921 20.31857 31.65341 85 VNH 2008 4.747495 7.942208 39.05382 38.5536 0.500217 18.7331 86 VNH 2009 6.95505 11.51115 39.57991 39.37586 0.204043 18.74809 -48.9802 35.90106 87 VNH 2010 0.908211 1.887892 51.89288 40.17308 11.71981 18.97987 7.377215 34.03905 88 VNH 2011 1.004535 2.208731 54.51979 45.85872 8.661071 19.02537 10.38555 43.09485 89 VNH 2012 -6.03209 -13.1105 53.99055 53.88225 0.1083 18.88942 11.79685 23.00652 61.91774 41.11189 34.54498 90 VNH 2013 4.238192 7.192554 41.07529 41.07529 18.75639 -8.12425 20.48732 91 VTF 2008 0.281299 1.04298 73.02928 65.74411 7.285163 19.72984 92 VTF 2009 6.340386 13.68984 53.68546 50.83085 2.854614 20.27894 41.208 22.61985 93 VTF 2010 6.096326 16.23327 62.44549 62.34267 0.102827 20.59628 24.1751 18.90753 94 VTF 2011 20.27057 39.0097 48.0371 47.85261 0.184492 20.5747 40.7892 23.14572 95 VTF 2012 11.42556 23.7091 51.8094 51.67168 0.137719 20.96925 28.00312 18.99533 96 VTF 2013 7.90311 13.85482 42.95767 42.84493 0.112741 21.19204 7.967922 13.86364 97 BLF 2008 -2.32266 -7.03797 66.99815 66.18362 0.814536 19.19307 98 BLF 2009 0.231785 1.08406 78.6188 70.42544 8.193363 19.63939 54.70392 41.22511 99 BLF 2010 0.599572 2.934837 79.57052 72.61934 6.951176 19.72538 21.76642 36.20526 100 BLF 2011 1.336299 7.087201 81.1449 76.39552 4.749371 19.86371 -18.2936 29.77649 101 BLF 2012 0.213641 1.08447 80.29999 76.83401 3.465977 19.83266 -28.1109 28.86014 102 BLF 2013 0.669771 3.821898 82.47543 76.99234 5.483082 19.98865 88.17546 24.97064 103 NGC 2008 9.708768 28.63703 66.09716 65.13349 0.963678 17.54139 104 NGC 2009 6.416794 22.63003 71.64479 30.09987 41.54491 17.88327 -28.19 36.52957 105 NGC 2010 3.444687 18.98905 81.85961 49.45448 32.40513 18.29292 -5.42228 37.9623 106 NGC 2011 2.485796 16.62472 85.04759 63.08607 21.96152 18.51999 99.9141 46.87842 107 NGC 2012 1.851696 11.77263 84.27118 68.50319 15.76798 18.43734 -5.79981 49.90342 108 NGC 2013 2.568715 16.31586 84.25633 76.82005 7.436281 18.49156 -22.7742 46.22892 109 SJ1 2008 15.24893 18.2808 16.58501 16.33368 0.251327 18.28849 110 SJ1 2009 9.759292 13.72143 28.87553 25.35198 3.52355 18.48297 -6.40491 28.24997 111 SJ1 2010 9.44077 13.24154 28.70338 28.70338 18.52766 20.38404 58.17053 112 SJ1 2011 7.431897 12.57813 40.91411 40.78494 0.129174 18.85784 22.97756 51.11925 38.23548 45.95453 27.0761 14.23952 113 SJ1 2012 6.17695 12.00305 48.5385 48.5385 19.06365 35.70796 41.77787 114 SJ1 2013 3.505483 8.142594 56.94882 56.94882 19.27296 13.67163 35.42634 115 ASM 2008 2.393156 8.542293 68.98128 48.0903 20.89098 20.58564 116 ASM 2009 7.96337 20.1791 60.33874 34.58847 25.75027 20.44778 94.88028 21.66019 117 ASM 2010 12.61931 39.24968 67.72798 50.74203 16.98595 20.94232 1.145542 17.16955 118 ASM 2011 4.824356 9.99003 51.59879 42.74156 8.857221 21.04408 57.92211 12.72335 119 ASM 2012 0.839466 1.955258 56.97029 47.12431 9.845973 21.17931 16.5389 15.00744 120 ASM 2013 1.5228 3.625609 57.90806 33.83352 24.07455 21.23819 11.49038 15.17966 121 FDG 2008 18.43169 63.3158 70.88927 63.50047 7.388801 20.33773 122 FDG 2009 6.361717 27.12271 73.28373 63.31963 9.964102 20.51659 -14.1529 19.14565 123 FDG 2010 5.511783 26.1856 76.08455 68.30626 7.778287 20.75955 17.20679 20.64886 124 FDG 2011 2.995415 17.66008 79.86175 73.12497 6.736784 20.90471 50.76042 21.44854 125 FDG 2012 -3.95342 -26.3722 84.13926 73.44954 10.68973 20.669 -25.833 18.03408 126 FDG 2013 -20.6405 -1713.73 100.1739 83.01253 17.1614 20.29695 -27.0119 24.25335 127 NSC 2008 13.94455 19.57906 28.77823 28.46914 0.309094 19.13005 128 NSC 2009 13.50572 19.31791 30.08708 29.83265 0.254431 19.32467 25.76587 16.0771 129 NSC 2010 14.26248 21.03188 32.18636 32.00124 0.185121 19.5292 44.9676 16.99363 130 NSC 2011 17.17099 29.04493 39.77088 39.60445 0.166438 19.70867 24.4748 14.9876 131 NSC 2012 19.89611 29.22389 30.8883 30.85185 0.036447 19.78971 12.49602 17.14916 132 NSC 2013 21.86679 29.75562 25.55481 25.5363 0.018503 19.9012 9.218098 15.1599 133 SHV 2008 3.281486 10.41575 68.49495 55.17176 13.32319 19.56909 134 SHV 2009 6.631421 21.32072 68.89682 66.34165 2.555173 19.67043 12.76866 16.26726 135 SHV 2010 4.577924 15.68759 70.81818 69.538 1.280178 19.76507 2.559809 9.020216 15.51487 12.94047 7.810386 26.05859 136 SHV 2011 2.663851 15.65081 82.97947 77.16013 5.819338 20.25672 29.79722 10.72276 137 SHV 2012 5.195574 21.38908 75.70922 75.70922 20.01266 16.07823 11.6279 138 SHV 2013 5.347179 19.83205 73.03769 73.03769 20.03424 10.80446 8.448935 139 SSC 2008 17.88033 21.77955 17.90312 15.10854 2.79457 18.94881 140 SSC 2009 20.98917 28.98908 27.17707 25.61757 1.559503 19.3013 27.72174 22.95409 141 SSC 2010 19.1472 24.15795 20.11167 19.25608 0.855587 19.37662 20.57412 21.78587 142 SSC 2011 18.22689 25.21072 27.26041 26.82782 0.432584 19.56993 23.22236 22.34299 143 SSC 2012 15.99168 25.3281 36.61434 36.07107 0.543278 19.86528 19.72662 16.12481 144 SSC 2013 16.44966 25.62881 35.60125 35.29339 0.307863 19.96418 31.34186 20.67162 145 AGD 2008 5.995423 14.91995 59.81606 51.45536 8.360701 19.47529 146 AGD 2009 7.293339 17.35891 57.98503 53.34023 4.644804 19.53528 -11.0946 34.72795 147 AGD 2010 9.273546 25.25662 63.28272 61.26864 2.014075 19.94395 17.72961 35.90092 148 AGD 2011 19.4435 46.18756 57.90317 57.90317 20.32685 41.0446 27.46509 149 AGD 2012 7.589477 13.14522 42.26435 42.26435 20.96547 1.021307 22.39744 150 AGD 2013 -0.57051 -1.49106 61.73813 54.75507 6.983065 21.35108 1.019315 30.61509 29.45958 34.75037 Phụ lục Bảng số liệu khắc phục tƣợng tự tƣơng quan với ρ = 0,339027 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 firm AAM AAM AAM AAM AAM AAM ABT ABT ABT ABT ABT ABT ACL ACL ACL ACL ACL ACL AGF AGF AGF AGF AGF AGF ANV ANV ANV ANV ANV ANV ATA ATA ATA ATA ATA ATA Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ROA1 SDTA1 LDTA1 GROWTH1 14.15797 8.893112 14.72096 -1.67586 1.049379 4.929852 14.95075 9.855159 15.58281 8.252395 5.544668 15.25326 1.785495 5.430933 11.69755 -3.09208 0.100012 0.675143 0.882623 2.709407 2.549994 0.947573 0.212002 3.35359 -7.05061 5.62065 2.171228 0.247247 -0.23588 5.316916 5.448614 3.821481 0.582682 -0.2084 -0.19881 9.087131 6.01378 7.549465 5.882972 10.22599 6.578342 14.20078 20.09503 9.042607 19.42687 31.0847 38.46016 48.16651 43.55796 39.19163 44.0318 37.23888 29.02517 30.85219 37.06631 42.6289 36.23644 43.7313 15.56328 17.9684 9.226961 22.60926 31.25305 35.56424 49.12705 49.09857 48.28382 48.10342 51.90882 53.27243 2.353605 1.328298 1.368684 0.369461 0.656592 -0.34717 0 0.023852 -0.00809 10.72919 1.63759 0.910923 -0.00679 1.71404 2.662134 2.352404 -0.50185 0.560763 0.903813 0.707931 0.215808 2.672477 1.570595 1.106779 0.315959 0.354912 1.691807 3.514287 1.366565 5.736107 2.455024 -0.67571 -0.31333 24.6402028 -8.7002536 26.2666948 -32.408748 13.3627017 -1.8242474 17.0317055 20.6088421 -12.744739 -4.1299189 -13.614711 5.2385279 10.6694431 48.4021191 1.12535845 -28.047841 2.61143017 1.60737169 -31.917284 34.1985815 47.2168886 -16.905461 8.78094081 -3.1826441 -43.83784 -6.9433719 28.6023776 -11.205662 46.362418 -15.25663 15.9782997 53.7451001 -34.696908 -27.29621 -31.998019 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 AVF AVF AVF AVF AVF AVF CMX CMX CMX CMX CMX CMX FMC FMC FMC FMC FMC FMC HVG HVG HVG HVG HVG HVG ICF ICF ICF ICF ICF ICF MPC MPC MPC MPC MPC MPC TS4 TS4 TS4 TS4 TS4 TS4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.052643 6.513124 2.99226 1.441052 0.846426 0.308595 6.524219 1.533499 2.65172 -0.83007 0.22237 -20.926 10.6748 1.010443 4.578474 1.838277 0.091559 3.963158 4.567716 5.681231 1.436614 5.259847 1.825186 1.100366 2.543305 6.720098 2.693962 0.943895 -0.8248 0.347344 -1.97078 11.38807 4.214789 1.687644 -1.20747 3.445921 2.97309 5.907323 2.369419 1.923638 0.419306 0.852752 46.33736 57.49713 40.27074 55.73881 46.6607 50.29163 42.95943 57.42941 54.97132 50.80756 47.84854 67.80809 22.39823 57.2299 41.18413 55.21312 39.39778 45.87555 19.60745 36.33757 40.00762 39.66891 38.94412 47.7878 33.17629 27.19227 35.69699 39.15258 37.07729 23.53854 32.51491 22.2369 31.69889 41.22888 45.59532 51.27375 -8.66205 8.617732 28.25618 46.58028 47.42299 44.32349 10.5047 -2.24262 6.880433 -1.96327 -0.02581 0.145863 2.187849 0.464777 1.255881 2.944971 1.561438 0.330639 -0.27325 0.037223 0.075129 0.033609 0.091949 0.0323 0.705341 2.101276 0.807824 0.436975 0.218302 -0.022 2.788115 0.739255 0.518402 0.124473 1.5243 11.7302 5.276611 7.593327 15.62341 11.52776 7.149626 -4.1674 19.37146 32.27314 9.662501 0.151558 3.33391 2.000963 14.5560584 38.5779747 19.5585482 7.21436964 -7.8633873 -19.572187 6.82701016 2.49461457 16.2019912 -25.681304 -10.23003 -33.067189 13.1620211 -7.5914018 58.9449267 10.0824493 -29.016418 48.6880854 -14.30906 3.40630576 49.5515957 51.924029 -26.512647 46.8381735 -15.525296 -2.1278311 -29.685875 22.0417307 -73.266511 77.4683862 -18.299873 3.9585127 55.7106989 17.431887 -0.4729504 36.272924 -13.676144 58.6313003 11.7752454 59.605727 -32.604143 21.702605 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 VHC VHC VHC VHC VHC VHC VNH VNH VNH VNH VNH VNH VTF VTF VTF VTF VTF VTF BLF BLF BLF BLF BLF BLF NGC NGC NGC NGC NGC NGC SJ1 SJ1 SJ1 SJ1 SJ1 SJ1 ASM ASM ASM ASM ASM ASM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 6.1106 10.51067 7.426197 12.39651 1.294205 3.890789 2.64141 5.34552 -1.44974 0.696627 -6.37265 6.283233 -1.15556 6.245018 3.946764 18.20375 4.553286 4.029538 -5.00203 1.01923 0.520991 1.133028 -0.2394 0.597341 9.481697 3.12526 1.26922 1.317954 1.008944 1.94094 14.37806 4.589495 6.132106 4.231221 3.657336 1.41133 1.204703 7.152025 9.919509 0.54607 -0.79612 1.238199 25.56949 24.49621 27.11089 29.26764 39.65476 16.97166 26.56015 26.30515 26.82359 32.23897 38.3349 22.80775 51.81848 28.54182 45.10963 26.71676 35.44836 25.32683 51.65803 47.98741 48.74322 51.77561 50.93386 50.94354 39.031 8.017864 39.24981 46.31967 47.11531 53.59562 -9.71039 19.81442 20.10837 31.05372 34.71131 40.49296 28.78311 18.28456 39.01561 25.53865 32.63377 17.8571 16.15814 7.96373 0.25313 0.880946 -0.86964 3.584066 -0.71488 0.034455 11.65063 4.68774 -2.82804 -0.03672 7.285163 0.384747 -0.86496 0.149631 0.075171 0.066051 0.776313 7.917213 4.173405 2.392735 1.855812 4.308023 -0.89524 41.2182 18.32029 10.97531 8.322435 2.090509 -2.26977 3.438343 -1.19458 0.129174 -0.04379 20.89098 18.66766 8.255911 3.098526 6.843136 20.7365 -6.3511264 13.9452735 4.11873924 33.9615126 -10.066735 19.4832225 -6.8885435 -48.980238 23.9828381 7.88447377 8.27586732 -12.123703 2.75434119 41.2080008 10.2044779 32.5931853 14.1744845 -1.5258926 -2.7013409 54.7039228 3.22031399 -25.673043 -21.908871 97.7058152 -29.893861 -28.190008 4.13489685 101.752396 -39.67339 -20.807905 7.72106814 -6.4049112 22.5554771 16.0668251 27.9179493 1.56566807 -4.6350524 94.8802825 -31.021435 57.533739 -3.0982595 5.88324716 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 FDG FDG FDG FDG FDG FDG NSC NSC NSC NSC NSC NSC SHV SHV SHV SHV SHV SHV SSC SSC SSC SSC SSC SSC AGD AGD AGD AGD AGD AGD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 17.91542 0.112876 3.354989 1.126771 -4.96895 -19.3002 20.94226 8.778137 9.683679 12.33563 14.07468 15.12147 -4.13194 5.518909 2.329694 1.111811 4.292456 3.585739 16.06749 14.92726 12.0313 11.73547 9.812267 11.02805 0.418543 5.260728 6.800907 16.29952 0.997605 -3.14355 52.03 41.79125 46.8392 49.9673 48.6582 58.11116 0.325646 20.18084 21.88716 28.75516 17.42488 15.07669 46.51426 47.63693 47.04639 53.58487 49.54985 47.37022 -9.6532 20.49536 10.57103 20.29949 26.97571 23.06432 39.48994 35.89547 43.18487 37.13144 22.63362 40.42631 -0.77312 7.459099 4.400188 4.099734 8.405774 13.53729 -5.50908 0.149639 0.098862 0.103677 -0.01998 0.006146 13.31691 -1.96175 0.413905 5.385323 -1.97291 2.79457 0.612068 0.326873 0.142517 0.39662 0.123677 8.256327 1.8103 0.439361 -0.68283 6.983065 -3.8955493 -14.152851 22.0049936 44.9268565 -43.042148 -18.253842 9.1577716 25.7658686 36.2322787 9.22956806 4.198404 4.98160884 -3.125184 12.7686575 -1.769111 28.9293736 5.9761732 5.35349948 -3.663002 27.7217388 11.1756978 16.2471837 11.8536129 24.6540057 -10.625738 -11.094573 21.4909689 35.0337828 -12.89392 0.67306402 ... HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁCDOANH NGHIỆP NGÀNH NÔNG, THỦY SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 63 3.1 ĐO LƢỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH NÔNG, THỦY... động Trong kinh doanh, hiệu hoạt động kinh doanh mối quan tâm hàng đầu tất nhà kinh tế Hiệu hoạt động kinh doanh phạm trù kinh tế phức tạp, việc hiểu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh việc làm... động kinh doanh 27 KẾT LUẬN CHƢƠNG 28 CHƢƠNG 2.THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH NÔNG, THỦY SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁNVIỆT NAM TRONG
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của các yếu tố tài chính đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành nông, thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Ảnh hưởng của các yếu tố tài chính đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngành nông, thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn