Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện hòa vang

93 34 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ NHƯ HOA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CƠNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỊA VANG Chun ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Quang Bình Đà Nẵng, Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết Luận văn trung thực tơi xin chịu trách nhiệm hồn tồn điều trình bày Luận văn Tác giả Lê Thị Như Hoa MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 4 Câu hỏi nghiên cứu 5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆPTIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHIỆPTIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1.1.1 Các khái niệm công nghiệp 1.1.2 Các khái niệm tiểu thủ công nghiệp 1.1.3 Khái niệm phát triển công nghiệptiểu thủ cơng nghiệp .10 1.1.4 Vai trò phát triển CN-TTCN 11 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 15 1.2.1 Gia tăng số lượng quy mô sở sản xuất 15 1.2.2 Bảo đảm nguồn lực cho SX CN-TTCN 16 1.2.3 Hồn thiện hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh 19 1.2.4 Thị trường đầu sản phẩm 19 1.2.5 Gia tăng giá trị đóng góp CN-TTCN 20 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CNTTCN 21 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 21 1.3.2 Kết cấu hạ tầng kinh tế 21 1.3.3 Điều kiện xã hội 23 1.3.4 Sự phát triển khoa học, công nghệ 23 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CƠNG NGHIỆP HUYỆN HỊA VANG – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 25 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN HỊA VANG ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 25 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 25 2.1.2 Đặc điểm kinh tế 29 2.1.3 Đặc điểm xã hội 33 2.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CN-TTCN HUYỆN HỊA VANG - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 36 2.2.1 Số lượng, quy mô sở hoạt động sản xuất CN-TTCN .36 2.2.2 Các yếu tố nguồn lực cho phát triển CN-TTCN 40 2.2.3 Tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh ngành CN-TTCN địa bàn huyện Hòa Vang 50 2.2.4 Thị trường tiêu thu sản phẩm CN-TTCN: 52 2.2.5 Giá trị sản xuất ngành CN-TTCN 53 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CN-TTCN HUYỆN HÒA VANG TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2014 54 2.3.1 Những thành tựu đạt 54 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế 55 2.3.3 Nguyên nhân tồn 57 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆPTIỂU THỦ CƠNG NGHIỆP HUYỆN HỊA VANG – TP ĐÀ NẴNG 59 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TIỂU THỦ CƠNG NGHIỆP HUYỆN HỒ VANG 59 3.1.1 Phương hướng phát triển kinh tế xã hội địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2015-2020 59 3.1.2 Mục tiêu phát triển cơng nghiệp tiểu thủ cơng nghiệp Huyện Hòa Vang thời gian đến 61 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP–TIỂU THỦ CƠNG NGHIỆP HUYỆN HỊA VANG-THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 202063 3.2.1 Đổi hồn thiện cơng tác quy hoạch nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi huyện, đảm bảo cho phát triển CN – TTCN 63 3.2.2 Về phát triển số lượng sở sản xuất 64 3.2.3 Huy động sử dụng có hiệu nguồn lực để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 66 3.2.4 Đối với công tác tổ chức sản xuất kinh doanh 76 3.2.5 Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo mối liên kết kinh tế 77 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CN-XD Cơng nghiệp, xây dựng ĐVT Đơn vị tính HTX Hợp tác xã LĐ Lao động NN Nông nghiệp NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn CN-TTCN Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp CSSXCN Cơ sở sản xuất công nghiệp THCS Trung học sở TM-DV Thương mại dịch vụ TTHC Trung tâm hành TNHH Trách nhiệm hữu hạn THPT Trung học phổ thông UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Tổng giá trị tốc độ tăng trưởng kinh tế Huyện giai đoạn 2010 -2014 (Giá so sánh 2010) 29 2.2 Số sở lao động lĩnh vực CN-TTCN, DV 32 2.3 Tỷ trọng ngành kinh tế xã thuộc huyện năm 2014 32 2.4 Chuyển dịch cấu lao động 2010-2014 35 2.5 Số sở sản xuất CN-TTCN phân theo thành phần kinh tế 36 2.6 Số sở sản xuất CN-TTCN phân theo ngành 37 2.5 Cơ cấu lao động CN-TTCN huyện Hoà Vang 42 2.7 Một số tiêu vốn sở sản xuất CN-TTCN giai đoạn 2010-2014 48 2.8 Hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh CN-TTCN huyện Hòa Vang 51 2.9 Sản phẩm CN-TTCN chủ yếu Huyện Hòa Vang giai đoạn 2010-2014 52 2.10 Dự báo số tiêu phát triển ngành công nghiệp 62 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang 2.1 Tỷ trọng ngành kinh tế huyện qua năm 31 2.2 Số lượng sở sản xuất công nghiệp qua năm 37 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Phát triển công nghiệp tiểu thủ cơng nghiệp đóng vai trò quan trọng q trình cơng nghiệp hố, đại hố đất nước góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động, ổn định xây dựng nông thôn mới, giữ gìn ngành nghề truyền thống Sự phát triển nghành cơng nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp góp phần thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, giải việc làm giảm dịch chuyển lao động từ khu vực nông thôn thành thị Với đặc điểm riêng có Việt Nam, 80% dân số khu vực nông thôn, chứa đựng tiềm kinh tế lớn, nguồn lao động dồi dào, tài nguyên thiên nhiên phong phú đa dạng ngành nghề truyền thống Tuy vậy, đời sống đại phận dân cư nông thôn thấp, lạc hậu, khoảng cách giàu nghèo điều kiện sống xa so với thành thị Nếu dựa vào phát triển ngành nông nghiệp khơng thể chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp nước ta qui mô sản xuất nhỏ lẻ, suất, độ đồng chất lượng thấp, khả hợp tác liên kết nơng dân Việt Nam yếu; dịch vụ sở hạ tầng hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp nông thôn không theo kịp với đà tăng trưởng kinh tế tồn xã hội Vì vậy, việc phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp yêu cầu tất yếu khách quan, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, đưa công nghệ nông thôn thực q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nông thôn Cùng với phát triển chung nước, huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh đầu tư phát triển kinh tế huyện Tuy nhiên, nhìn chung kinh tế Huyện tăng trưởng chưa cao; mức tăng trưởng thấp chưa tương xứng với lợi tiềm vốn có, thu nhập bình quân đầu người thấp Việc ứng dụng tiến khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến thấp đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn Để khắc phục tình trạng trên, thân nơng-lâm-ngư nghiệp đẩy nhanh đươc phát triển kinh tế Huyện, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa thành phố nói riêng đất nước nói chung nhằm đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng thơn, thực thành cơng sớm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, khai thác, phát huy tiềm lợi huyện Để phát triển kinh tế huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng việc phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vấn đề quan trọng cấp thiết giai đoạn Vì vậy, tơi chọn đề tài “Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng” làm luận văn Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành kinh tế phát triển Tổng quan vấn đề nghiên cứu Trong thời gian qua có nhiều nghiên cứu vấn đề phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nước ta nói chung phát triển kinh tế cho kinh tế huyện Hồ Vang nói riêng Tuy nhiên, việc nghiên cứu phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp địa bàn huyện điều kiện kinh tế thị trường nhiều hạn chế Để nghiên cứu vấn đề này, luận văn tham khảo cơng trình nghiên cứu số tài liệu sau: - Theo PGS.TS Phạm Vân Đình, KS Đinh Văn Hiến, KS Nguyễn Phượng Lê: “Ngành nghề tiểu thủ cơng nghiệp có vị trí quan trọng có tác dụng nâng cao thu nhập cư dân nông thôn sở sử dụng tốt nguồn lực sản xuất.” - Đỗ Xuân Luận “Phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên” Luận văn thạc sỹ kinh tế năm 2009 Đề tài tập trung phân tích đánh giá tình hình phát triển nghề tiểu thủ cơng nghiệp huyện Phổ Yên, thuận lợi khó khăn phát triển 71 đầu tư Tạo lập mơi trường kinh doanh ổn định, khuyến khích sở sản xuất mở rộng sản xuất nguồn vốn tự có tự huy động được, tăng cường tích luỹ vốn cho đầu tư phát triển sản xuất Tận dụng nguồn vốn nhân dân cách để người đầu tư trực tiếp tham gia vào sản xuất, đưa vốn vào sản xuất như: chủ thợ góp vốn mua máy móc thiết bị, nguyên liệu, chủ sở vay vốn người lao động theo thoả thuận với mức lãi suất thảo thuận Như vậy, vừa tận dụng nguồn vốn tích lũy đại phận nhân dân vừa nâng cao hiệu sử dụng vốn người lao động người chủ hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh Trên sở tạo mơi trường đầu tư thơng thống, bình đẳng chiến lược thu hút đầu tư từ nước vào sở sản xuất CN-TTCN, với nguồn vốn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh, học hỏi kinh nghiệm, trình độ quản lý đảm bảo lâu dài lợi ích cho nhà đầu tư nước ngoài; cần đẩy mạnh việc thu hút nguồn đầu tư từ nước ngoài, chủ động việc chào mời, kêu gọi tiềm kiếm đối tác Vốn đầu tư gián tiếp từ nước (FPI) dùng để đầu tư xây dựng sở hạ tầng (giao thơng, cấp nước, điện, thơng tin liên lạc ) tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư Vốn thu hút phải hướng mạnh vào ngành công nghiệp chế biến nông sản, tiểu thủ công nghịêp, chế biến hàng xuất sản phẩm sẵn có địa phương, đảm bảo sức cạnh tranh sản phẩm tỷ lệ hàng hoá xuất Ngoài ra, cần xác định lĩnh vực ưu tiên để phân bổ vốn đầu tư, thực sách khuyến công, phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp + Dành vốn đầu tư đào tạo nguồn nhân lực như: xây dựng đội ngũ cán khoa học kỹ thuật, công nhân lành nghề, tăng cường lực quản lý 72 doanh nghiệp Chú ý liên kết đào tạo – nghiên cứu – sản xuất – kinh doanh, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào thực tiến sản xuất + Nghiên cứu xây dựng quỹ tín dụng dạy nghề nhằm hỗ trợ, giúp đỡ lao động nghèo, lao động sách, người việc cần đào tạo lại Tổ chức hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp có khả đào tạo chỗ thu hút nhiều lao động làm việc ổn định lao động nữ + Đầu tư xây dựng thương hiệu, quảng bá mở rộng thị trường + Đầu tư vốn cho xây dựng hệ thống xử lý chất thải bảo vệ môi trường Tất khu, cụm công nghiệp đề xây dựng hệ thống xử lý nước thải tạo điều kiện cho phát triển bền vững CN-TTCN + Đầu tư xây dựng nguồn cung cấp nguyên liệu hay đầu vào ổn định cho sở sản xuất kinh doanh + Đầu tư phát triển, khôi phục làng nghề tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề gắn liền với địa phương song may, chiếu, nón, gạch Tuynen, khí, hàn, mộc,… Về khoa học công nghệ Khoa học công nghệ yếu tố nguồn lực đầu vào quan trọng tăng trưởng phát triển, lực lượng sản xuất tiên tiến, trực tiếp có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội chuyển dịch cấu kinh tế Việc khai thác, ứng dụng công nghệ đại, công nghệ sản xuất sở sản xuất CN-TTCN góp phần nâng cao suất lao động, quy trình cơng nghệ để tạo sản phẩm có giá trị cao hơn; tạo thêm nhiều giá trị gia tăng, cải thiện nâng cao đời sống người lao động; đưa CN-TTCN phát triển Trong thời đại ngày nay, tạo sản phẩm có chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh thị trường nước khơng có máy móc thiết bị cơng nghệ tiên tiến, đại Chính ví lẽ 73 việc đổi công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tăng suất lao động Tuy nhiên, thực trạng thị trường công nghệ ứng dụng vào sản xuất CNTTCN Việt Nam nói chung vào sản xuất CN-TTCN huyện Hòa Vang nói riêng chưa phát triển Sự hạn chế chưa am hiểu hiểu kiến thức khoa học công nghệ nên chưa thấy vai trò to lớn khoa học cơng nghệ với sản xuất; sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp nhỏ, ngồn vốn đầu tư đổi công nghệ hạn hẹp; thiếu thơng tin thị trường khoa học cơng nghệ nên lung túng lựa chọn cơng nghệ thích hợp Để phát triển thị trường khoa học công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh khu công nghiệp, làng nghề sản xuất tiểu thủ cơng nghiệp có hiệu Sau số giải pháp nhằm khuyến khích áp dụng, đổi công nghệ sản xuất nhằm tạo điều kiện để phát triển toàn diện CN-TTCN huyện: + Tập trung đổi công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật theo hướng đại hóa phần, công đoạn dây chuyền sản xuất; không đầu tư, nhập thiết bị, công nghệ lạc hậu; trọng đầu tư nghiên cứu khoa học phục vụ cho ngành mạnh địa phương khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông, lâm, thủy sản; nhân rộng, chuyển giao kết nghiên cứu khoa học nghiệm thu, đánh giá vào sản xuất + Ưu tiên vốn tín dụng ưu đãi đầu tư từ Quỹ hỗ trợ phát triển để hỗ trợ doanh nghiệp việc đầu tư đổi thiết bị, công nghệ, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất Hướng dẫn doanh nghiệp xúc tiến xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO), đăng ký thương hiệu sản phẩm v.v để đảm bảo cạnh tranh hội nhập với thị trường khu vực quốc tế 74 + Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cải tiến công nghệ Các khoản thu từ việc nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ để đổi cải tiến chịu thuế Tăng chi ngân sách cho công tác nghiên cứu khoa học công nghệ tổng chi ngân sách hàng năm, dùng ngân sách để giúp hỗ trợ phần công tác nghiên cứu cải tiến khoa học công nghệ doanh nghiệp Có sách kêu gọi đầu tư nước ngồi, thực ưu đãi cho doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngồi có chuyển giao cơng nghệ đại Tiếp tục loại bỏ trở ngại pháp lý việc chuyển giao công nghệ vào địa bàn huyện tạo môi trường đầu tư tuận lợi để thu hút vốn đầu tư nước + Cần tạo hành lang pháp lý nhằm khuyến khích đổi cơng nghệ sở đảm bảo lợi ích hài hồ bên chuyển giao Hình thành phát triển trung tâm tư vấn dịch vụ cho nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật vào sản xuất CN-TTCN Khi suất lao động sở sản xuất nâng cao, giá thành sản phẩm hạ, thu nhiều lợi nhuận, kích thích phát triển thị trường cơng nghệ + Hỗ trợ, chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp, sở: * Xác định việc lựa chọn công nghệ tiên tiến hướng ưu tiên Lựa chọn mơ hình áp dụng kỹ thuật cơng nghệ cho ngành nghề sản xuất: chia làm bốn nhóm: Thứ nhất, nhóm sản xuất sản phẩm hàng hố độc đáo, có tính cổ truyền dân tộc trạm khảm gỗ, nón ngựa, mỹ nghệ, nên phát huy công nghệ truyền thống, động viên phục hồi phát triển, sử dụng kỹ thuật đại khâu cần thiết, phát huy sức sáng tạo nghệ nhân, có sản phẩm làm đem lại giá trị cao Thứ hai, mặt hàng mang giá trị sử dụng thơng dụng sản xuất gạch ngói, bánh kẹo v.v cần đầu tư đổi tiến đến công nghệ đại 75 Thứ ba, ngành sản xuất sản phẩm có yêu cầu cạnh tranh cao chất lượng ưu tiên lựa chọn công nghệ tiên tiến chế biến thực phẩm, chế biến nông, lâm sản xuất Thứ tư, ngành dựa vào khai thác tài nguyên chủ yếu khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng thơng thường chọn cơng nghệ sử dụng nhiều lao động * Hỗ trợ cho sở sản xuất CN-TTCN lựa chọn công nghệ phù hợp với sản xuất thị trường; hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị, cơng nghệ mới, tổ chức liên kết nghiên cứu Đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường thu hút cán khoa học kỹ thuật, người có trình độ chun mơn cao theo hình thức thích hợp sở tạo lập môi trường pháp lý phù hợp gắn kết nhà khoa học, sở nghiên cứu, triển khai nhanh chóng đề tài, sáng kiến ứng dụng cơng nghệ * Chính quyền địa phương cần hỗ trợ cho dự án có trọng điểm, có hàm lượng công nghệ giá trị gia tăng cao, thực có hiệu chuyển dịch cấu kinh tế huyện + Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho địa phương, cho sở sản xuất cần thiết phải đổi áp dụng công nghệ sản xuất + Khuyến khích sở sản xuất đầu tư đổi công nghệ theo hướng áp dụng công nghệ cao, ưu đãi chuyên gia kỹ thuật hàng đầu, nghệ nhân, cơng nhân có tay nghề cao đến làm việc huyện + Lộ trình ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến nên tiến hành ngành CN-TTCN có khả tạo thêm nhiều việc làm; cung cấp sản phẩm mới, sản phẩm có triển vọng xuất khẩu; mặt khác cần đại hố cơng nghệ cổ truyền, cải tiến kỹ thuật sản xuất Từng bước xây dựng thị trường công nghệ có tổ chức, có khoa học; tránh tư tưởng nơn nóng du nhập cơng nghệ, kỹ thuật phương tây mà không phù hợp với thực tế 76 địa phương + Tăng cường công tác thông tin, tư vấn đảm bảo đổi kỹ thuật công nghệ phù hợp đạt yêu cầu Chính quyền địa phương cung cấp thơng tin cho xí nghiệp phải thơng qua công ty tư vấn để nắm hồ sơ, lý lịch máy móc, thiết bị Khi đổi phải đảm bảo trình độ kỹ thuật cao trình độ cơng nghệ cũ + Phát triển khoa học công nghệ phải đôi với bảo vệ môi trường: Thực đầy đủ biện pháp bảo vệ môi trường tất đơn vị sản xuất, cụm, điểm công nghiệp huyện; đánh giá đầy đủ nguồn gây ô nhiễm môi trường sản xuất để thực biện pháp khắc phục nhiễm; khuyến khích ngăn chặn ô nhiễm từ nguồn áp dụng công nghệ sạch, công nghệ thân thiện với môi trường theo quy định Đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật, đầu tư đổi thiết bị máy móc, dây chuyền cơng nghệ đôi với bảo vệ môi trường Kết hợp chặt chẽ đổi công nghệ với bảo vệ môi trường Cần có quy hoạch chung hệ thống xử lý rác thải công nghiệp rác thải sinh hoạt Khi phê duyệt dự án đầu tư thiết phải đánh giá tác động dự án tới môi trường sinh thái sức khoẻ cộng đồng 3.2.4 Đối với công tác tổ chức sản xuất kinh doanh Từ thực tế cho ta thấy tình hình tổ chức sản xuất ngành CN-TTCN địa bàn huyện Hòa Vang mang tính tự phát, đậm tính kinh tế hộ gia đình làm cho qui mô sản xuất ngành CN-TTCN nhỏ kèm với hạn chế cơng nghệ qui mô sản xuất Và để khắc phục thực trạng cần tạo điều kiện để doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có hội học hỏi kinh nghiệm lẫn thơng qua Hiệp hội tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm nước có ngành cơng nghiệp phát triển Qua học tập nhiều kinh nghiệm 77 áp dụng vào thực tiển sản xuất đơn vị mình, nâng cao lực phát riển sản xuất tổ chức sản xuất, nhân lực để bước phát triển ngành CN-TTCN huyện Đồng thời đồng thời doanh nghiệp cần áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào trình sản xuất hệ thống quản lý chất lượng ISO, coi trọng việc áp dụng tổ chức quản lý theo quy trình, mơ hình phát triển tiên tiến giới để quản lý toàn diện người, sản phẩm chất lượng Từ ý thức công tác tổ chức quản lý tốt điều kiện đưa sản phẩm công nghiệp tiêu thụ xuất thị trường nước 3.2.5 Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo mối liên kết kinh tế Trong kinh tế thị trường sản xuất nhu cầu tiêu dùng xã hội định, sản xuất ? Sản xuất bao nhiểu ? khả tiêu thụ thị trường thị hiếu người tiêu dung định Đồng thời thị trường tiêu thụ sản phẩm (thị trường đầu ra) khâu cuối định đến kết sản xuất kinh doanh Để sản phẩm CNTTCN chiếm lĩnh thị trường nội địa thị trường xuất khẩu; sở sản xuất có hội phát triển mạnh hơn, mấu chốt định trình lên tạo đà để phát triển kinh tế huyện thời gian tới số giải pháp sau có tác dụng tích cực: Về quyền địa phương: + Đẩy mạnh xúc tiến thương mại sản phẩm CN-TTCN Chính sách có hiệu quả, Chính quyền địa phương cần: Tạo điều kiện cho sở, sản phẩm CN-TTCN tham gia vào hội chợ triển lãm để quảng bá cho sản phẩm 78 Hỗ trợ tạo điều kiện doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm để giới thiệu sản phẩm huyện đến thị trường nước, quảng bá sản phẩm, đăng ký bảo hộ sở hữu cơng nghiệp nước nước ngồi Tạo điều kiện cho hội ngành nghề hình thành, hoạt động phát triển nhằm bảo vệ lợi ích đáng doanh nghiệp Tăng cường mở rộng thị trường hội nhập kinh tế quốc tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu sâu thị trường như: châu Á, EU, nước Đông Âu châu Mỹ… Khuyến khích đa dạng hóa loại hình xúc tiến thương mại nước + Bên cạnh đó, cần tổ chức thi “Sáng tạo sản phẩm cơng nghiệp-tiểu thủ cơng nghiệp”, tổ chức “bình chọn cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu”, tổ chức hội chợ, triển lãm ngành nghề, mỹ nghệ, khí phục vụ thủ công nghiệp khác, lĩnh vực chế biến nông-lâm sản, thủ công nông nghiệp, chế biến thực phẩm tiểu nhằm khơi dậy tiềm sáng tạo sở sản xuất CN-TTCN địa phương Qua đó, hỗ trợ sở sản xuất CNTTCN đầu tư phát triển sản xuất sản phẩm mũi nhọn, góp phần khôi phục phát triển số ngành hàng truyền thống, hàng thủ công mỹ nghệ + Tăng chi ngân sách hỗ trợ khuyến khích xuất xúc tiến thương mại doanh nghiệp công nghiệp Dành mức ưu đãi cho sản phẩm xuất qua chế biến, sản phẩm chất lượng cao, đặc biệt sản phẩm mang thương hiệu + Thực tốt sách thị trường tiêu thụ sản phẩm, quan chức liên quan cần tăng cường quản lý thị trường, áp dụng chế tài đủ mạnh hành vi gian lận thương mại hành vi làm giả làm nhái sản phẩm 79 + Tập trung phát triển CN – TTCN, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển mạnh kinh tế tư nhân, doanh nghiệp vừa nhỏ, hộ sản xuất kinh doanh cá thể, sử dụng lao động nhàn rỗi nơng thơn nhằm đẩy nhanh q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn Đầu tư phát triển CN - TTCN phải gắn kết sản xuất tiêu thụ, nhà máy chế biến với vùng nguyên liệu, nhà máy với người nông dân, tạo thành khối liên minh công - nông vững nhằm chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn, phát triển công nghiệp chế biến nông sản, bước hình thành doanh nghiệp có cổ phần đóng góp nơng dân + Khuyến khích doanh nghiệp, sở đầu tư đổi thiết bị, công nghệ nhằm nâng cao suất chất lượng sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng xuất Khuyến khích tạo điều kiện cho thành phần kinh tế đầu tư xây dựng sở kinh doanh Bên cạnh phát triển nghề truyền thống, hình thành làng nghề nông thôn gắn với điều kiện phát triển nguyên liệu lao động chỗ Về phía sở sản xuất + Các chủ sở sản xuất cần chủ động việc thâm nhập, tìm hiểu thị trường, lựa chọn sở khai thác thị trường địa phương tỉnh, thành phố nước Những sản phẩm tham gia xuất cần coi trọng công tác đầu tư công nghệ tiên tiến để tiếp tục giữ vững thị trường nước + Các sở sản xuất CN -TTCN phải coi trọng sản xuất mặt hàng, sản phẩm phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn Từ hình thành nguồn ngun liệu nơng lâm sản bán thành phẩm cung cấp cho sản xuất mặt hàng tiêu dùng, xuất Thị trường nông nghiệp, nông thôn mà tảng kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế tập thể… sở kinh tế vừa tiêu thụ sản phẩm CN-TTCN, vừa tự đầu tư, tiếp nhận chuyển 80 giao tiến kỹ thuật, công nghệ, thiết bị tiên tiến, đại góp phần chuyển dịch cấu kinh tế thực CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn + Phát triển sản phẩm làng nghề phải phù hợp với thị hiếu tiêu chuẩn thị trường nước đặc biệt quan tâm đến chất lượng mẫu mã sản phẩm + Các sở sản xuất CN-TTCN cần phải nỗ lực việc tham gia hội chợ triển lãm, mở rộng tiếp cận thị trường, tích cực quảng bá giới thiệu cho khách hàng nước sản phẩm tiểu thủ công nghiệp đặc trưng địa phương, vùng miền + Chủ động đầu tư nâng cao lực sản xuất, huy động nguồn vốn phát triển; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, lựa chọn sản phẩm chủ lực, mũi nhọn phải trọng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng thị hiếu nhu cầu khách hàng + Tiếp tục trì nâng cao uy tín sản phẩm, tạo dựng, bảo vệ khuyếch trương thương hiệu riêng doanh nghiệp thị trường, đổi phương thức tiếp thị, quảng cáo, bán hàng + Nâng cao chất lượng sản phẩm, liên doanh liên kết với doanh nghiệp lớn có đầu ổn định + Mỗi doanh nghiệp cần phải xây dựng cho hình ảnh, hệ thống phân phối sản phẩm hợp lý, tham gia vào kênh phân phối tập đoàn nước (tập đoàn xuyên quốc gia) + Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin việc tìm kiếm thơng tin, tiềm hội kinh doanh tạo liên kết thị trường thơng qua hình thức thương mại điện tử, sử dụng trang mạng internet Về thông tin thị trường + Sở cơng thương số ngành có liên quan có trách nhiệm nghiên cứu, cung cấp thơng tin hàng tuần thị trường cho địa phương 81 doanh nghiệp khu vực làng nghề, giới thiệu sản phẩm miễn phí mạng internet Vì thơng tin thị trường có vị trí quan trọng hàng đầu, sở có nhiều thơng tin thị trường xác định hướng đầu tư, tiến hành tổ chức sản xuất tiêu thụ sản phẩm… Do phía huyện cần làm tốt cơng tác tuyên truyền giới thiệu hướng dẫn sở biết + Đồng thời thường xuyên phối hợp với ngành huyện việc cung cấp thông tin cho sở Cung cấp thơng tin, tìm kiếm đối tác kinh doanh; giới thiệu quảng bá sản phẩm… nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thuộc thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp địa phương, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại tạo điều kiện hỗ trợ sở tiếp cận với thị trường tiềm năng, liên kết để mở rộng thị trường tỉnh Về liên kết việc cung ứng tiêu thụ sản phẩm: Thị trường tiêu thụ sản phẩm khu công nghiệp sản phẩm tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển nhỏ hẹp, phân tán, thị trường địa phương chỗ, sức mua tầng lớp dân cư nơng thơn thấp nên phải mở rộng thị trường vùng, địa phương khác đặc biệt thị trường nước Để mở rộng thị trường, trước hết thân cac doanh nghiệp, hộ gia đình, sở sản xuất phải chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm Và để làm điều đó, cần ý nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo thương hiệu sản phẩm có uy tín đăng ký quyền thương hiệu, cải tiến mẫu mã cho hợp thị hiếu, tạo hấp dẫn khách hàng chất lượng, giá cả, phương thức phục vụ Chủ động việc đẩy mạnh liên doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm cac vùng kinh tế khác để có điều kiện tiếp cận mở rộng thị trường 82 Về phía huyện, cần xây dựng kế hoạch phối hợp phát triển với huyện thành phố tỉnh, với huyện thành phố tỉnh liền kề Sự phối hợp huyện ngành, huyện, tỉnh địa phương khác khu vự miền Trung-Tây nguyên đầu tư phát triển xây dựng, ban hành chế sách nhằm thúc đẩy phát triển ngành nghề có lợi Đồng thời tăng cường phối hợp huyện với sở, ban ngành tỉnh từ khâu nghiên cứu, hình thành dự án, phù hợp với quy hoạch phát triển ngành tỉnh, huyện Đảm bảo nguồn vốn, phương án cung cấp nguyên liệu tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo môi trường sinh thái tái định cư Khuyến khích thành lập tổ hợp tác tạo liên doanh, liên kết doanh nghiệp với người nông dân vùng nguyên liệu Phối hợp với điạ phương khác việc xây dựng khu Công nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ, vùng cung cấp nguyên liệu tiêu thụ sản phẩm Công nghiệp, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm 83 KẾT LUẬN Hòa Vang huyện nơng nghiệp thành phố Đà Nẵng Là địa phương trung ương lựa chọn để xây dựng điểm chương trình mục tiêu Quốc gia nơng thơn Đặt cho huyện nhiều hội thử thách để phát triển Vì vậy, với mục tiêu Phát triển công nghiệptiểu thủ công nghiệp địa bàn huyện Hòa Vang nhằm vận dụng, khai thác hiệu điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, môi trường huyện nguồn lực đầu tư bên nhằm tập trung phát triển kinh tế xã hội vào năm 2020 Luận văn thực nghiên cứu hệ thống hóa vấn đề lý luận phát triển ngành công nghiệptiểu thủ cơng nghiệp Đánh giá phân tích thực trạng, nguồn lực, thuận lợi khó khăn cần khắc phục để phát triển kinh tế huyện, nâng cao tỷ trọng công nghiệp cấu kinh tế huyện Nêu lên quan điểm, định hướng phát triển công nghiệptiểu thủ công nghiệp huyện đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 Từ đề xuất số giải pháp nhằm góp phần phát triển bền vững nơng nghiệp huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng thời gian đến Từ kết nghiên cứu đề tài đưa số kiến nghị sau nhằm phần góp sức tạo điều kiện để CN-TTCN Huyện ngày phát triển hơn: Một là, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành sách hỗ trợ phát triển CN- TTCN làng nghề phù hợp với giai đoạn nay; ưu tiên giải mặt phù hợp cho loại hình sản xuất làng nghề gắn với cụm CN-TTCN 84 Hai là, Hỗ trợ sở ổn định thị trường truyền thống, mở rộng thị trường Xây dựng chiến lược sản phẩm gắn với chiến lược thị trường Ba là, Khuyến khích sở làng nghề đầu tư đổi công nghệ thiết bị theo phương châm kết hợp công nghệ tiên tiến với công nghệ thủ công truyền thống nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm để đủ sức cạnh tranh thị trường… Bốn là, sở CN-TTCN làng nghề ngành ngân hàng, tổ chức tín dụng cần có biện pháp tích cực việc cho vay hộ sản xuất, HTX, doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh lĩnh vực với lãi suất thấp hơn, thủ tục vay vốn thuận lợi Năm là, tổ chức huấn luyện, đào tạo, nâng cao tay nghề trình độ quản lý người lao động người dử dụng lao động Sáu là, giải tốt vấn đề môi trường sở sản xuất đảm bảo cho phát triển bền vững Trong trình làm đề tài nổ lực, cố gắng chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đóng góp ý kiến từ Q Thầy(Cơ), đồng nghiệp, bạn đọc để đề tài hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] PGS.TS Bùi Quang Bình (2011), “Đẩy mạnh cơng nghiệp hóa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam”, Tạp chí Phát triển Kinh tế số 251 tháng 9/2011 [2] PGS.TS Bùi Quang Bình (2010), Kinh tế Phát triển, NXB Giáo dục 2010 [3] Lê Hữu Đốc (2004), Công nghiệp thành phố Đà Nẵng: Thực trạng giải pháp phát triển, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội [4] Đỗ Xuân Luận (2009), Phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp huyện Phổ Yên, tỉnh thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ, Đại học Thái Nguyên [5] Ngô Bá Anh Tuấn (2013), Phát riển công nghiệp địa bàn huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam, Luận văn thạc sĩ, Đà nẵng [6] Chi cục thống kê Huyện Hòa Vang, Niên giám thống kê năm 2010, 2011,2012, 2013; Số liệu tổng điều tra công nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp huyện Hòa Vang năm 2014 [7] Đề án phát triển cơng nghiệp dịch vụ huyện Hồ Vang giai đoạn 20112015 [8] UBND huyện Hòa Vang, “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hòa Vang đến năm 2020”, Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2010,2011, 2012, 2013 tháng đầu năm 2014 [9] Cổng thông tin điện tử Bộ Kế Hoạch & Đầu tư; Tổng cục thống kê Việt Nam Trang Web: thành phố Đà Năng; huyện Hòa Vang Websites [10] http://sonongnghiepptnt.danang.gov.vn [11] http://sokehoach.danang.gov.vn [12] http://cucthongke.danang.gov.vn ... mạnh phát triển công nghiệp – tiểu thủ cơng nghiệp Hòa Vang Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng phát triển công nghiệp – tiểu thủ cơng nghiệp huyện Hòa Vang nay? Để phát triển cơng nghiệp – tiểu thủ. .. phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Chương Thực trạng phát triển công nghiệp – tiểu thủ cơng nghiệp huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng Chương Giải pháp phát triển công nghiệp – tiểu thủ. .. đẩy sản xuất tiểu thủ công nghiệp phát triển 1.1.3 Khái niệm phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Phát triển cơng nghiệp -tiểu thủ cơng nghiệp thể q trình thay đổi công nghiệp giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện hòa vang , Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện hòa vang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn