Vận dụng thẻ điểm cân bằng trong đánh giá kết quả hoạt động tại trường đại học tài chính kế toán

115 25 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH TRẦN BÍCH PHƢỢNG VẬN DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – KẾ TỐN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH TRẦN BÍCH PHƢỢNG VẬN DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – KẾ TỐN Chun ngành: Kế tốn Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài “Vận dụng thẻ điểm cân đánh giá kết hoạt động trường Đại học Tài – Kế tốn” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Huỳnh Trần Bích Phượng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC 1.1 TỔNG QUAN VỀ THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG 1.1.1 Nguồn gốc, hình thành phát triển thẻ điểm cân 1.1.2 Tính tất yếu khách quan việc sử dụng BSC đánh giá kết hoạt động 1.1.3 Khái niệm thẻ điểm cân khái niệm liên quan 1.1.4 Vai trò BSC 13 1.2 NỘI DUNG CÁC KHÍA CẠNH CỦA THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG 15 1.2.1 Phƣơng diện tài 15 1.2.2 Phƣơng diện khách hàng 18 1.2.3 Phƣơng diện quy trình hoạt động nội 22 1.2.4 Phƣơng diện học hỏi phát triển 25 1.3 MỐI QUAN HỆ NHÂN QUẢ GIỮA CÁC KHÍA CẠNH CỦA MƠ HÌNH BSC 29 1.3.1 Mối quan hệ nhân mục tiêu 30 1.3.2 Mối quan hệ nhân thƣớc đo 31 1.4 ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG BSC ĐỂ ĐO LƢỜNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC 31 1.4.1 Xây dựng đƣợc hệ thống chiến lƣợc cụ thể 31 1.4.2 Sự hiểu biết BSC Ban giám hiệu nhà trƣờng 32 1.4.3 Điều kiện nguồn lực ngƣời khả tài để thực BSC 32 1.4.4 Sự hỗ trợ hệ thống công nghệ thông tin đại hiệu 32 1.5 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC THEO PHƢƠNG PHÁP THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG 33 1.5.1 Xem xét sứ mệnh, tầm nhìn xác định chiến lƣợc 33 1.5.2 Xây dựng mục tiêu cho khía cạnh 33 1.5.3 Xác định số đo lƣờng hiệu suất (KPI) 33 1.5.4 Ứng dụng KPI 34 1.5.5 Theo dõi đánh giá 34 1.6 THỰC TẾ ỨNG DỤNG BSC TRONG TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN 36 1.6.1 Ứng dụng BSC tổ chức phi lợi nhuận 36 1.6.2 Lợi ích BSC 39 1.6.3 Hạn chế BSC 39 KẾT LUẬN CHƢƠNG 41 CHƢƠNG THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 42 2.1 GIỚI THIỆU VỀ TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TỐN 42 2.1.1 Khái quát lịch sử hình thành phát triển nhà trƣờng 42 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý trƣờng 45 2.2 THỰC TRẠNG VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN 48 2.2.1 Cách thức đánh giá chung kết hoạt động trƣờng Đại học Tài – Kế tốn 48 2.2.2 Về phƣơng diện tài 48 2.2.3 Về phƣơng diện ngƣời học 52 2.2.4 Về phƣơng diện hoạt động nội 54 2.2.5 Về phƣơng diện học hỏi phát triển 57 KẾT LUẬN CHƢƠNG 62 CHƢƠNG VẬN DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – KẾ TỐN 63 3.1 QUAN ĐIỂM VỀ VIỆC VẬN DỤNG BSC TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – KẾ TỐN 63 3.1.1 Quan điểm kế thừa 63 3.1.2 Quan điểm phù hợp với đặc điểm quản lý quy mô đào tạo 63 3.1.3 Quan điểm hội nhập 64 3.2 VẬN DỤNG BSC TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – KẾ TỐN 64 3.2.1 Lập nhóm BSC 64 3.2.2 Xác định sứ mệnh, tầm nhìn chiến lƣợc phát triển trƣờng Đại học Tài – Kế tốn 65 3.2.3 Xác định mục tiêu cho phƣơng diện BSC 66 3.2.4 Xác định số KPI tính tốn số KPI 73 3.2.5 Đánh giá kết hoạt động trƣờng Đại học tài – Kế tốn theo phƣơng pháp BSC 80 3.2.6 Giải pháp cải thiện cho KPI 92 KẾT LUẬN CHƢƠNG 97 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CB Cán CBQL Cán quản lý CĐ Cao đẳng CNVC LĐ Công nhân viên chức, lao động CNTT Cơng nghệ thơng tin CP Chi phí CQ Chính quy CSVC Cơ sở vật chất DN Doanh nghiệp ĐH Đại học GT Giá trị HĐTX Hoạt động thƣờng xuyên KH Khoa học KTX Không thƣờng xuyên LT Liên thông NSNN Ngân sách Nhà nƣớc SL Số lƣợng SV Sinh viên GV Giảng viên TC Trung cấp TCKH TCKT Tạp chí khoa học Tài – Kế tốn TL Tài liệu TNBQ Thu nhập bình quân TX Thƣờng xuyên VLVH Vừa làm vừa học DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng bảng Trang 1.1 Thang đo mức độ phối hợp phòng ban, khoa 25 1.2 Các mức tần suất sử dụng công nghệ thông tin 28 2.1 Tổng hợp giao dự toán 49 2.2 2.3 2.4 Tổng hợp thu nhập bình qn cán bộ, cơng nhân viên chức lao động Các khoản kinh phí đầu tƣ năm 2014 Số liệu duyệt toán thu – chi hoạt động nghiệp hoạt động dịch vụ 50 50 51 2.5 Tổng hợp quy mô đào tạo 52 2.6 Số liệu tuyển sinh 55 2.7 Số liệu khối lƣợng giảng dạy giảng viên 56 2.8 Bảng tổng hợp số liệu sinh viên tốt nghiệp 56 2.9 Thống kê số lƣợng, trình độ cán bộ, viên chức 58 2.10 2.11 2.12 2.13 Thống kê cán bộ, giảng viên đƣợc cử đào tạo, bồi dƣỡng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ Số lƣợng tuyển dụng giảng viên, cán quản lý nhân viên Giảng viên quy đổi Số liệu thâm niên công tác đội ngũ cán bộ, giảng viên 58 59 59 60 2.14 Tổng hợp kết thực nghiên cứu khoa học 61 3.1 Chỉ số KPI tƣơng ứng với mục tiêu phƣơng diện tài 74 3.2 Chỉ số KPI tƣơng ứng với mục tiêu phƣơng diện sinh viên 74 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Chỉ số KPI tƣơng ứng với mục tiêu hƣơng diện quy trình hoạt động nội Chỉ số KPI tƣơng ứng với mục tiêu phƣơng diện học hỏi phát triển Đánh giá % hoàn thành cho KPI phƣơng diện tài Đánh giá % hồn thành cho KPI phƣơng diện sinh viên Đánh giá % hoàn thành cho KPI phƣơng diện quy trình nội Đánh giá % hồn thành cho KPI phƣơng diện học hỏi, phát triển Mức độ hoàn thành mục tiêu nhà trƣờng 75 76 84 85 86 87 90 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu 1.1 1.2 2.1 Tên hình Bốn phƣơng diện thẻ điểm cân Mối quan hệ nhân khía cạnh mơ hình BSC Sơ đồ mơ hình cấu tổ chức Trang 10 29 48 94 Hai là, nâng cao lực chuyên môn đội ngũ giảng viên, viên chức quản lý phục vụ đào tạo thơng qua chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng thích hợp để tiếp cận nhanh, thực tốt yêu cầu đổi công tác phát triển đào tạo Ba là, bên cạnh phải tranh thủ nguồn lực để tăng cƣờng xây dựng sở vật chất, trang thiết bị đại đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lƣợng đào tạo Công việc trƣớc mắt nhà trƣờng phải làm tăng cƣờng thêm quỹ đất để đầu tƣ xây dựng với đầy đủ tiện nghi đáp ứng quy mô đào tạo tƣơng lai Tăng cƣờng đại hóa trang thiết bị phục vụ phòng học để phục vụ cho giảng dạy học tập Bên cạnh đó, nhà trƣờng phải đại hóa thƣ viện với mục đích cung cấp tài liệu dạy học đại, với chƣơng trình đào tạo trực tuyến Đây đầu mối tiếp cận trao đổi chƣơng trình giáo dục Trung tâm thƣ viện cần đƣợc trang bị loại máy tính đại tiện lợi, có phòng đọc, khu học tập, phòng tổ chức Hội nghị, hội thảo rộng rãi thoáng mát để giảng viên sinh viên nghiên cứu trao đổi thông tin Nhà trƣờng tiếp tục hoàn thiện thƣ viện điện tử để phục vụ kịp thời nhu cầu khai thác thông tin học tập giảng viên sinh viên Bốn là, Bộ phận y tế trƣờng cần đƣợc đầu tƣ nâng cao lực chuyên môn để phục vụ ngày tốt nhu cầu y tế trƣờng Năm là, Nhà trƣờng cần khảo sát lấy ý kiến sinh viên thái độ làm việc nhân viên phòng ban để kịp thời có biện pháp chấn chỉnh thay đổi theo hƣớng tích cực, tận tình giải đề nghị sinh viên giảng viên Cuối tháng, nhà trƣờng cần tổng hợp số khiếu nại sinh viên, giảng viên theo nội dung, phòng ban để tìm hiểu nguyên nhân có biện pháp xử lý 95 d Đối với số “Tỷ lệ cán bộ, giảng viên có trình độ đại học”, “tỷ lệ cán bộ, giảng viên có trình độ ngoại ngữ B1 trở lên” Một là, đào tạo nâng cao trình độ Nhà trƣờng cần rà sốt phân loại trình độ đội ngũ giảng viên, viên chức quản lý giáo dục theo chuẩn quy định để xây dựng kế hoạch chi tiết bồi dƣỡng đào tạo theo ngành đào tạo, đơn vị trƣờng Từ kế hoạch đó, nhà trƣờng cử giáo viên đào tạo sở đào tạo nƣớc Cần thu hút ngƣời có học vị trƣờng sách tuyển dụng ƣu đãi Nhà trƣờng cần thực bồi dƣỡng trình độ sƣ phạm theo chuẩn giáo viên theo chuyên đề hàng năm; có kế hoạch phân công nhiệm vụ giảng dạy hợp lý để tạo điều kiện cho giảng viên học tập nâng cao trình độ; khuyến khích ƣu tiên ứng viên tham gia đào tạo sau đại học sở đào tạo nƣớc ngồi có uy tín; đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế để tạo điều kiện cho cán giảng viên đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng nƣớc Hai là, đào tạo thông qua tuyển dụng, thu hút, trọng dụng sử dụng nhân lực Tiếp tục hoàn thiện quy chế tuyển dụng theo hƣớng tăng cƣờng chủ động trƣờng tìm kiếm, thu hút ứng viên có chất lƣợng, có đạo đức, phẩm chất tố chất giảng viên, cán quản lý giỏi Xây dựng sách thu hút, hỗ trợ khuyến khích giảng viên giỏi từ trƣờng đại học, quan quản lý nhà nƣớc doanh nghiệp trƣờng giảng dạy Ba là, đào tạo thông qua dự án chƣơng trình hợp tác quốc tế Phấn đấu để đƣợc cử giảng viên đào tạo tiến sỹ theo đề án 322 Bộ giáo dục đào tạo đề án 165 Trung ƣơng Đảng Tích cực tìm kiếm, đàm phán để thực liên kết đào tạo giảng viên, sở nƣớc Thông qua liên kết đào tạo, dự án, hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm trao đổi giảng viên trƣờng với trƣờng đại học, sở nghiên cứu nƣớc 96 Bốn là, khuyến khích tơn vinh cống hiến sáng tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên Xây dựng sách khuyến khích thực cán bộ, giảng viên giỏi thông qua chế độ đãi ngộ xứng đáng Nghiên cứu ban hành sách khuyến khích tơn vinh tinh thần cống hiến sáng tạo cán giảng viên, viên chức nhà trƣờng Đổi công tác thi đua theo hƣớng gắn thi đua với đánh giá viên chức hàng năm sách lƣơng thu nhập Bên cạnh đó, phải xây dựng quy định quản lý việc chấp hành kỷ luật lao động hệ thống đánh giá xếp loại lao động để trả lƣơng thu nhập tăng thêm ngồi lƣơng, trì tinh thần kỷ luật đồng tâm toàn trƣờng e Đối với số đo lường lĩnh vực nghiên cứu khoa học Nhà trƣờng tiếp tục rà soát xây dựng Quy chế quản lý khoa học ứng dụng thực tế trƣờng; mở rộng phát triển lực nghiên cứu cho công chức, viên chức giảng viên sinh viên Tổ chức hình thức hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ đa dạng nhằm thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học nhƣ: hội nghị, hội thảo chuyên môn, đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo bộ, ngành đơn vị tổ chức, gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học đào tạo, ứng dụng cơng trình nghiên cứu vào đào tạo, vào thực tiễn Bên cạnh đó, nhà trƣờng phải xây dựng chế khuyến khích, động viên cơng trình nghiên cứu khoa học; nhà trƣờng phải dành lƣợng kinh phí định, ln đảm bảo kinh phí để triển khai thực đề tài khoa học mức chi trả thù lao phải tăng lên qua năm 97 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở lý luận chƣơng 1, thực trạng đánh giá kết hoạt động nhà trƣờng chƣơng kết hợp với chiến lƣợc mà nhà trƣờng đƣa cho giai đoạn 2011 – 2015, tác giả xác định mục tiêu cụ thể cần thiết cho nhà trƣờng, đồng thời thiết lập thƣớc đo tiêu cụ thể cho phƣơng diện Các mục tiêu thƣớc đo có mối quan hệ với giúp nhà trƣờng đạt đƣợc mục tiêu chung đề Những mục tiêu thƣớc đo bất biến phù hợp giai đoạn Để thực thành cơng mơ hình BSC, nhà trƣờng cần có chuẩn bị nguồn lực Đồng thời phải có lòng tâm nhƣ đồng thuận kết hợp tất phòng ban, khoa, cán công nhân viên cần theo dõi đánh giá để có điều chỉnh cho phù hợp mục tiêu, thƣớc đo 98 KẾT LUẬN Balanced scorecard (BSC) không hệ thống quản lý mà hệ thống đo lƣờng hệ thống thơng tin Trong xu tồn cầu hóa nay, BSC đời nhƣ giải pháp hữu hiệu cho tổ chức việc đánh giá kết hoạt động Thẻ điểm cân giải hiệu hạn chế thƣớc đo tài mang tính ngắn hạn phản ánh kết khứ việc bổ sung thƣớc đo phi tài Các mục tiêu thƣớc đo BSC bắt nguồn từ tầm nhìn chiến lƣợc tổ chức BSC giúp kết nối mục tiêu với chiến lƣợc thực có tính chất tự hồn thiện mục tiêu phát triển chung Bởi vậy, BSC thể đƣợc tính ứng dụng việc đo lƣờng kết hoạt động tổ chức Khi BSC đƣợc áp dụng cách triệt để tạo cân đối lâu dài BSC giúp cân đối mục tiêu tài phi tài chính, mục tiêu ngắn hạn trƣớc mắt mục tiêu dài hạn Mặc dù tác giả cố gắng để hồn thành nhƣng đề tài khơng tránh khỏi khiếm khuyết Kính mong Q thầy, bạn đọc góp ý để luận văn đƣợc hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt [1] TS Nguyễn Thị Kim Anh (2010), Ứng dụng mơ hình Balanced Scordcard quản trị trường đại học, Tham luận kỷ yếu Hội thảo khoa học 10 năm Ban liên lạc trƣờng Đại học, Cao đẳng Việt Nam [2] Dƣơng Thị Thu Hiền (2009), Thẻ điểm cân bằng, NXB tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh [3] Ths Phạm Thị Thu Nguyệt (2013), Vận dụng BSC đánh giá kết hoạt động trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Quảng Nam, Đại học Đà Nẵng [4] Nguyễn Hữu Quý (2010), Quản lý trƣờng đại học theo mơ hình Balanced Scorecard, “Tạp chí khoa học công nghệ”, Đại học Đà Nẵng – Số 2(37).2010 [5] Ths Phạm Thị Thu Quỳnh (2013), Vận dụng BSC đánh giá kết hoạt động trường Cao đẳng Đức Trí Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng [6] Ths Huỳnh Thị Thanh Trang (2012), Vận dụng BSC đánh giá kết hoạt động trường Đại học Quang Trung, Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [7] Trƣờng Cao đẳng Tài – Kế toán (2010), “ Báo cáo tự đánh giá” để đăng ký kiểm định chất lƣợng giáo dục trƣờng Cao đẳng [8] Trƣờng Đại học Tài – Kế tốn (2011), “35 năm chặng đường phát triển" [9] TS Lƣu Trƣờng Văn, KS Nguyễn Phi Khanh (2012), Ứng dụng Balanced Scorecard (BSC) để đánh giá thành phòng kinh doanh Công ty bất động sản Việt Nam, “Tạp chí khoa học”, số 1(24).2012 [10] Nguyễn Quốc Việt (2008), Phát triển hệ thống thể cân điểm cho phận kinh doanh may xuất nhập – Tổng cơng ty cổ phần dệt may Hòa Thọ, Tuyển tập báo cáo “Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học” lần thứ 6, Đại học Đà Nẵng Tài liệu tiếng Anh [11] 2GC Limited (2002), The development of the Balanced scorecard as a strategic management tool [12] Nayeri, Mashhadi and Mohajeri (2007), Universities strategic Evaluation using Balanced scorecard [13] Robert S.Kaplan, David Norton (1992), The balanced scorecard: measures that drive performance, Harvard Buisiness Review [14] Robert S.Kaplan, David Norton (1996), Balanced ScoredCard: Translating strategy into Action, Harvard Buisiness School Press PHỤ LỤC PHỤ LỤC Phƣơng diện tài Tăng trƣởng nguồn thu Cân đối thu – chi Tăng cƣờng đầu tƣ sở vật chất trang thiết bị Mở rộng quan hệ hợp tác với doanh nghiệp Nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên Phƣơng diện nội Phƣơng diện sinh viên Nâng cao chất lƣợng hoạt động dịch vụ hỗ trợ Nâng cao uy tín xây dựng nên thƣơng hiệu trƣờng CHIẾN LƢỢC Mở rộng quy mô đào tạo Đổi phƣơng pháp thực quy trình giảng dạy Tăng mức độ hài lòng sinh viên Đổi nội dung chƣơng trình đào tạo Tăng cƣờng phối hợp đồng nhịp nhàng Phƣơng diện học hỏi phát triển Nâng cao lực chuyên CB, GV Tăng cƣờng hoạt động nghiên cứu khoa học Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin Gia tăng hài lòng CB, CNV Sơ đồ mối quan hệ mục tiêu PHỤ LỤC Trọng số số KPI phương diện Trọng KPI/Phƣơng diện số (%) PHƢƠNG DIỆN TÀI CHÍNH 19,11 PHƢƠNG DIỆN SINH VIÊN Tốc độ tăng nguồn thu 3,82 Tỷ lệ SV TN đạt giỏi Mức đảm bảo chi phí hoạt động Tỷ lệ sinh viên có việc làm 3,56 thƣờng xuyên chuyên ngành Tỷ lệ % thu nhập bình quân tăng Số lƣợng sinh viên quy 3,01 thêm cán bộ, GV giảng viên quy đổi Giá trị đầu tƣ cho sở vật chất Tỷ lệ sinh viên tăng thêm 3,10 trang thiết bị Tỷ lệ phần trăm giá trị tài trợ Tỷ lệ tiêu tuyển sinh tăng 2,87 doanh nghiệm tăng thêm thêm Tỷ lệ phần trăm doanh nghiệp 2,75 Mức độ hài lòng sinh viên hợp tác tăng thêm PHƢƠNG DIỆN QUY TRÌNH PHƢƠNG DIỆN HỌC HỎI 28,25 NỘI BỘ PHÁT TRIỂN Tỷ lệ đề nghị sinh viên đƣợc Tỷ lệ cán bộ, giảng viên có 3,50 đáp ứng kịp thời trình độ đại học Tỷ lệ diện tích sàn phục vụ học Tỷ lệ cán bộ, giảng viên có 3,17 tập sinh viên trình độ ngoại ngữ B1 trở lên Tỷ lệ diện tích sàn kí túc xá Kinh phí đầu tƣ cho đào tạo, 2,15 sinh viên bồi dƣỡng nâng cao trình độ Tỷ lệ diện tích sàn phòng làm Tỷ lệ đề tài khoa học 2,45 việc cán bộ, giảng viên cán bộ, giảng viên - Tỷ lệ máy móc phục vụ thực Tỷ số sách xuất cán hành chuyên môn sinh 3,05 hữu viên quy Tần suất đổi phƣơng pháp Tỷ lệ phần trăm sinh viên tham 3,21 giảng dạy gia nghiên cứu khoa học Tỷ lệ giảng viên thực Tỷ lệ doanh thu kinh phí 3,41 quy trình giảng dạy nghiên cứu khoa học Tần suất đổi nội dung Tỷ lệ % CB, CNV sử dụng 3,15 chƣơng trình đào tạo cơng nghệ thơng tin Mức độ phối hợp phòng Giá trị đầu tƣ cho công nghệ 4,16 ban, khoa thông tin Mức độ thõa mãn cán bộ, nhân viên KPI/Phƣơng diện Trọng số (%) 20,35 3,75 3,96 2,65 2,52 4,22 3,25 32,29 4,05 3,32 3,52 3,15 3,25 2,88 2,95 2,71 2,32 4,14 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN Xin chào anh (chị), Học viên cao học Trƣờng Đại học Kinh tế (ĐH ĐN) Nhằm phục vụ cho trình viết luận văn, tơi thực khảo sát “sự hài lòng sinh viên dịch vụ đào tạo trƣờng Đại học Tài – Kế tốn” Rất mong anh (chị) vui lòng dành thời gian để trả lời câu hỏi dƣới Tôi cam đoan, ý kiến anh (chị) mang tính chất tổng hợp nghiên cứu, khơng cơng bố danh tính cá nhân Xin chân thành cảm ơn A Thơng tin cá nhân: Hệ, bậc học tại: a Đại học quy b Đại học liên thơng quy c Đại học liên thông vừa học vừa làm d Cao đẳng quy Chuyên ngành đào tạo: a Kế toán b Quản trị kinh doanh c Tài ngân hàng d Khác Xin vui lòng cho biết anh (chi) thuộc nhóm tuổi dƣới đây: a Dƣới 23 tuổi b Từ 23 đến 40 tuổi c Trên 40 tuổi Mong muốn anh (chị) chƣơng trình đào tạo: a Đào tạo nghiên cứu b Đào tạo ứng dụng B Xin vui lòng đánh giá phát biểu theo mức độ: Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Đồng ý Hồn tồn đồng ý I Chƣơng trình đào tạo Mục tiêu chƣơng trình đào tạo ngành học rõ ràng Ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực xã hội Tỷ lệ phân bố lý thuyết thực hành phù hợp với ngành học Tổng số tín tất mơn chƣơng trình phù hợp Cấu trúc chƣơng trình mềm dẻo, linh hoạt thuận lợi cho việc học tập Nội dung học phần bổ trợ có giá trị Nội dung học phần chun ngành có tính hàn lâm Nội dung học phần chun ngành có tính nâng cao Nội dung chƣơng trình đƣợc cập nhật, đổi II 10 11 12 13 III 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Đội ngũ giảng viên (GV) GV có trình độ cao, sâu rộng chun mơn giảng dạy GV có phƣơng pháp truyền đạt tốt, dễ hiểu GV sử dụng nhiều phƣơng pháp giảng dạy GV thƣờng xuyên sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc giảng dạy GV có phong cách nhà giáo GV đảm bảo lên lớp kế hoạch giảng dạy GV giảng dạy theo kế hoạch phân GV có thái độ gần gũi thân thiện GV sẵn sàng chia sẻ kiến thức kinh nghiệm với sinh viên GV sử dụng nhiều hình thức kiểm tra đánh giá môn học GV kiểm tra đánh giá thƣờng xuyên suốt trình học tập GV đánh giá kết học tập xác GV đánh giá kết học tập công Tổ chức, quản lý đào tạo sở vật chất Sinh viên (SV) đƣợc thông báo đầy đủ kế hoạch giảng dạy SV đƣợc thơng báo đầy đủ tiêu chí đánh giá kết học tập Lớp học có số lƣợng SV hợp lý Thời gian học tập đƣợc bố trí thuận lợi cho SV Các hình thức kiểm tra đánh giá khác phù hợp với tính chất mơn học Đề thi bám sát với nội dung mục tiêu môn học Công tác tổ chức thi cử nghiêm túc chặt chẽ Giáo trình mơn học đầy đủ, đa dạng Giáo trình mơn học rõ ràng, nội dung xác Giáo trình giúp SV tự học đƣợc Phòng học rộng rãi, thoáng mát, đảm bảo yêu cầu chỗ ngồi Phòng học đảm bảo đủ âm thanh, ánh sáng Phòng học trang bị đầy bủ máy chiếu, chiếu Phòng thực hành có đầy đủ dụng cụ thực hành cần thiết Phòng máy tính có nhiều máy hoạt đông hiệu đáp ứng nhu cầu Thƣ viện có nguồn tài liệu tham khảo phong phú, đa dạng Thƣ viện đảm bảo không gian, chỗ ngồi đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu Thƣ viện điện tử giúp tra cứu tài liệu dễ dàng, nhanh chóng Cán quản lý giải thỏa đáng yêu cầu SV Nhân viên hành có thái độ phục vụ tốt tôn trọng SV Các thông tin website đa dạng, phong phú cập nhật thƣờng xuyên IV V Kết đạt đƣợc chung khóa học Khóa học đáp ứng mong đợi cá nhân anh (chị) Khóa học nâng cao khả tự học, tự nghiên cứu Khóa học nâng cao lực tƣ hệ thống Khóa học nâng cao lực tƣ sáng tạo Khóa học nâng cao lực giải vấn đề Đánh giá chung Nếu đƣợc chọn lại anh (chị) lại chọn ngành học? Anh (chị) hài lòng chất lƣợng dịch vụ đào tạo nhƣ môi trƣờng học tập trƣờng Đại học Tài – Kế tốn? Một lần nữa, tơi xin chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến anh (chị) PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA CÁN BỘ CƠNG NHÂN VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – KẾ TỐN Xin chào anh chị đồng nghiệp! Tôi giảng viên thuộc Khoa kế toán – Kiểm toán Trƣờng Đại học Tài – Kế tốn Nhằm phục vụ cho q trình viết luận văn, tơi thực khảo sát “Sự hài lòng cán bộ, cơng nhân viên cơng việc trƣờng Đại học Tài – Kế tốn” Rất mong anh (chị) vui lòng dành thời gian để trả lời câu hỏi dƣới Tôi cam đoan, ý kiến anh (chị) mang tính chất tổng hợp nghiên cứu, khơng cơng bố danh tính cá nhân Xin chân thành cảm ơn A Thông tin cá nhân: Câu 1: Anh/ chị làm việc cho trƣờng đƣợc bao lâu? • Dƣới năm • Từ năm đến năm • Từ năm đến năm • Từ năm đến 10 năm • Trên 10 năm Câu 2: Anh/ chị độ tuổi nào? • Dƣới 23 tuổi • Từ 23 đến 30 tuổi • Từ 31 tuổi đến 40 tuổi • Từ 41 đến 50 tuổi • Trên 50 tuổi Câu 3: Vị trí cơng việc anh/chị gì? • Giảng viên • Hỗ trợ, phục vụ công tác quản lý hoạt động nhà trƣờng • Lãnh đạo, quản lý, điều hành Câu 4: Xin vui lòng cho biết giới tính anh/chị: • Nữ • Nam Câu 5: Trình độ học vấn mà anh/chị hồn thành? • Cao đẳng Trung cấp chuyên nghiệp • Đai học • Sau đại học • Khác B Xin vui lòng đánh giá phát biểu theo mức độ: Hoàn toàn khơng đồng ý Khơng đồng ý Khơng có ý kiến Đồng ý 10.Hoàn toàn đồng ý I Ý kiến nhân viên trƣờng Tôi tự hào đƣợc làm việc cho trƣờng Tơi hài lòng với sách cho nhân viên đào tạo, bồi dƣỡng trƣờng Tôi an tâm việc tơi làm việc lâu dài trƣờng Tơi chia sẻ ý kiến cách thoải mái Cấp trực tiếp tơi có trình độ mặt chun môn Cấp trực tiếp giỏi việc xây dựng trì mối quan hệ ngƣời Tơi u thích cơng việc Cấp trực tiếp tơi giải công vấn đề nhân viên Tơi nhận đƣợc thơng tin từ phía nhà trƣờng kịp thời 10 Tôi nhận đƣợc hỗ trợ cơng việc từ phòng ban khác 11 Phòng ban đƣợc tổ chức tốt, phù hợp với công việc đảm nhiệm 12 Việc quản lý phòng ban, khoa nhà trƣờng khoa học 13 Nhà trƣờng ghi nhận thành tích làm việc nhân viên 14 Nhà trƣờng có cấu khen thƣởng rõ ràng phù hợp 15 Nhà trƣờng quan tâm đến phúc lợi lâu dài nhân viên 16 Cơ sở vật chất trƣờng đầy đủ, tiện nghi đại 17 Nhà trƣờng tổ chức hoạt động phong trào có ý nghĩa 18 Nhà trƣờng ln quan tâm đến gia cảnh nhân viên II Đánh giá chung: Anh (chị) hài lòng làm việc trƣờng Đại học Tài – Kế tốn Một lần nữa, tơi xin chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến anh (chị) ... LÝ LUẬN VỀ THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC 1.1 TỔNG QUAN VỀ THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG 1.1.1 Nguồn gốc, hình thành phát triển thẻ điểm cân 1.1.2 Tính tất yếu... SỞ LÝ LUẬN VỀ THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC 1.1 TỔNG QUAN VỀ THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG 1.1.1 Nguồn gốc, hình thành phát triển thẻ điểm cân Những thƣớc đo truyền... cơng BSC trƣờng học Trong trình nghiên cứu, tác giả tìm hiểu tài liệu có liên quan đến thẻ điểm cân nghiên cứu trƣớc có liên quan đến đề tài, tác giả vận dụng lý thuyết thẻ điểm cân vào thực tiễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng thẻ điểm cân bằng trong đánh giá kết quả hoạt động tại trường đại học tài chính kế toán , Vận dụng thẻ điểm cân bằng trong đánh giá kết quả hoạt động tại trường đại học tài chính kế toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn