Phát triển chăn nuôi bò thịt trên địa bàn huyện mđắk, tỉnh đắk lắk

112 25 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:26

BỘ GIÁO D ỤC VÀ ĐÀO T ẠO ĐẠI HỌC ĐÀ N ẴNG VŨ HỒNG NHẬT PHÁT TRI ỂN CHĂN NI BỊ TH ỊT TRÊN ĐỊA BÀN HUY ỆN M'ĐRẮK, TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã s ố: 60.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Quang Bình Đà N ẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên c ứu tơi D ưới hướng dẫn PGS.TS.Bùi Quang Bình Số liệu k ết nghiên ứcu luận văn hoàn toàn trung th ực, khách quan chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tơi xin cam đoan trích dẫn luận văn rõ ngu ồn gốc m ọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn Tác giả Vũ Hồng Nhật MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiênứcu Đối tượng ph ạm vi nghiên ứcu Nội dung nghiên ứcu Phương pháp nghiênứcu Ý ngh ĩa khoa học th ực tiễn đề tài Tổng quan nghiênứcu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ PHÁT TRI ỂN CHĂN NUÔI TH ỊT 1.1 VAI TRỊ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CHĂN NI TH ỊT 1.1.1 Vai trò c chăn ni th ịt 1.1.2 Đặc điểm chăn ni th ịt 11 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRI ỂN CHĂN NI BỊ TH ỊT 14 1.2.1 Gia tăng quy mô ch ăn ni th ịt 14 1.2.2 Nâng cao n ăng suất ch ất lượng chăn ni th ịt 15 1.2.3 Gia tăng nguồn lực cho phát triển 16 1.2.4 Tổ chức tốt chăn ni th ịt 20 1.2.5 Nâng cao k ết kinh doanh thu nh ập người chăn nuôi 20 1.3 CÁC NHÂN T Ố ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRI ỂN CHĂN NI BỊ TH ỊT 21 1.3.1 Các nhân t ố tự nhiên, kinh ết, xã hội 21 1.3.2 Các nhân t ố kĩ thuật chăn nuôi 26 1.3.3 Các nhân t ố sách th ị trường cho phát triển chăn ni th ịt 28 1.4 KINH NGHIỆM PHÁT TRI ỂN CHĂN NI BỊ TH ỊT CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG 30 1.4.1 Kinh nghiệm tỉnh Nghệ An 30 1.4.2 Kinh nghiệm tỉnh Quảng Nam 32 1.4.3 Bài h ọc rút cho huyện M'Đrắk 34 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN CHĂN NI BỊ TH ỊT TRÊN ĐỊA BÀN HUY ỆN M'ĐRẮK, TỈNH ĐẮK LẮK 35 2.1 TÌNH HÌNH PHÁT TRI ỂN CHĂN NI BỊ TH ỊT Ở HUYỆN M'ĐRẮK 35 2.1.1 Tình hình gia tăng quy mơ s ản lượng đàn th ịt 35 2.1.2 Tình hình nâng cao n ăng suất ch ất lượng chăn ni th ịt huyện M'Đrắk 38 2.1.3 Tình hình nguồn lực cho chăn ni th ịt 40 2.1.4 Tình hình tổ chức chăn ni th ịt 45 2.1.5 Nâng cao k ết kinh doanh thu nh ập người chăn nuôi 47 2.2 CÁC NHÂN T Ố ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRI ỂN CHĂN NI BỊ TH ỊT Ở HUYỆN M'ĐRẮK 52 2.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh ết, xã h ội 52 2.2.2 Nhóm nhân t ố kĩ thuật chăn nuôi 59 2.2.3 Tình hình sách thị trường cho phát triển chăn ni th ịt 68 CHƯƠNG QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GI ẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHĂN NI BỊ TH ỊT CỦA HUYỆN M'ĐRẮK, TỈNH ĐẮK LẮK 74 3.1 QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ M ỤC TIÊU PHÁT TRI ỂN CHĂN NI BỊ TH ỊT Ở HUYỆN M'ĐRẮK 74 3.1.1 Quan điểm phát triển 74 3.1.2 Phương hướng phát triển chăn ni th ịt huyện M'Đrắk 74 3.1.3 Mục tiêu phát ểtrin chăn ni th ịt huyện M'Đrắk 76 3.2 C ÁC GI ẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN CHĂN NI BỊ TH ỊT Ở HUYỆN M'ĐRẮK 76 3.2.1 Giải pháp mở rộng quy mơ đàn g ắn với quản lý quy ho ạch76 3.2.2 Giải pháp giống 82 3.2.3 Tổ chức lại sản xuất kinh doanh th ịt 85 3.2.4 Giải vấn đề vốn cho chăn nuôi 3.2.5 Phát triển nguồn nhân l ực 89 3.2.6 Giải vấn đề thức ăn cho th ịt 92 3.2.7 Giải vấn đề thị trường sản phẩm 95 3.2.8 Hoàn thi ện hệ thống dịch vụ kỹ thuật chăn nuôi thú y .96 KẾT LUẬN 99 TÀI LI ỆU THAM KHẢO 101 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LU ẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CH Ữ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải CP Chính phủ CTr Chương trình CNN Công nông nghi ệp CN-XD Công nghi ệp - Xây d ựng HTX Hợp tác xã HU Huyện ủy GTSX Giá trị sản xuất KH Kế hoạch KT-XH Kinh tế xã h ội KH - ĐT Kế hoạch Đầu tư NN&PTNT Nông nghi ệp Phát triển nông thôn N-L-TS Nông - Lâm - Th ủy sản QĐ-TTg Quyết định Thủ tướng Chính phủ THCN Trung học chuyên nghiệp TTCN Tiểu thủ công nghi ệp TM, DV Thương mại, dịch vụ UBND Ủy Ban Nhân dân DANH MỤC CÁC B ẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang Bảng 1.1 Thành ph ần dinh dưỡng thịt m ột số vật nuôi khác Bảng 2.1 Số lượng huyện M'Đrắk từ 2010 - 2014 35 Bảng 2.2 Cơ cấu đàn phân b ố theo xãở huyện M'Đrắk 36 Bảng 2.3 Quy mơ ni theo nhóm h ộ xã: Krơng Jing, Cư Prao 37 Bảng 2.4 Sản lượng sản phẩm thịt t 2010-2014 38 Bảng 2.5 Tỉ lệ lai giai đoạn 2010-2014 39 Bảng 2.6 Diện tích đất trồng cỏ huyện M'Đrắk 41 Bảng 2.7 Sử dụng lao động chăn ni huyện M'Đrắk 45 Bảng 2.8 Tình hình thu nhập từ chăn ni (2010-2014) 47 Bảng 2.9 Hiệu chăn ni th ịt 51 Bảng 2.10 Giá trị sản xuất trênđịa bàn huy ện 53 Bảng 2.11 Tình hình nguồn vốn đầu tư (2011 - 2014) 54 Bảng 2.12 Phân b ổ nguồn vốn 55 Bảng 2.13 Số lượng số phụ phẩm thu năm 2013 61 Bảng 2.14 Tỉ trọng bệnh tổng đàn 63 Bảng 2.15 Tình hình phòng tr dịch bệnh huyện M'Đrắk 64 Bảng 3.1 Phát triển đàn huy ện M’Đrắk đến năm 2020 77 Bảng 3.2 Phát triển lai Zêbu huyện M’Đrắk đến năm 2020 78 Bảng 3.3 Phát triển chuyên thịt huyện M’Đrắk đến năm 2020 79 Bảng 3.4 Số lượng đàn vùng ch ăn ni t ập trung đến 2020 81 DANH MỤC CÁC S Ơ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Số hiệu Sơ đồ 3.1 Tên ơs đồ bi ểu đồ Trang Mơ hình liên kết chăn ni th ịt 86 Biểu đồ 2.1 Trọng lượng xuất chuồng 48 Biểu đồ 2.2 Giá bán ơhi hộ chăn ni 49 Biểu đồ 2.3 Tỷ lệ chi phí sản xuất nhóm hộ sản xuất 50 Biểu đồ 2.4 Tỷ trọng tiêu thụ thịt theo kênh Biểu đồ 2.5 Tình hình dịch bệnh qua năm 62 Biểu đồ 2.6 Tỉ lệ tiêmphòng cho đàn 64 56 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chăn ni th ịt m ột nghề truyền thống sản xuất nông nghi ệp nước ta Phát triển chăn ni thịt khơng nh ững làm tăng sản phẩm xã hội mà khai thác sử dụng có hiệu nguồn lực, làm tăng thu nhập cho nông dân chuyển dịch cấu sản xuất nơng nghi ệp theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo Chăn ni thịt sở để phát huy triệt để tiềm sẵn có với lợi so sánh vùng, vùng trung du miền núi, làm đa dạng hóa sản xuất nơng nghi ệp, thúc đẩy sản xuất nơng nghi ệp phát triển tồn diện bền vững Thực trạng chăn ni thịt Việt Nam năm gần có tốc độ tăng trưởng chậm, suất thấp, chăn nuôi phân tán với quy mơ nhỏ mang tính chăn ni truy ền thống ơc sở tận dụng thức ăn tự nhiênlà chính, hình thức chăn ni thâm canh hạn chế Việc hình thành vùng chăn ni l ớn tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa chưa trọng M'Đrắk m ột huyện Miền Núi, đất đai bạc màu, khô c ằn lại không thiên nhiênưu đãi so v ới huyện khác ỉtnh Đắk Lắk Người dân n ch ủ yếu dựa vào s ản xuất nơng nghi ệp, đó, nghề chăn ni th ịt mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người nơng dân, góp ph ần giải việc làm, nên người dân n m ạnh dạn đầu tư vào ch ăn ni th ịt Tuy nhiên, việc phát triển chăn ni th ịt huyện M'Đrắk b ộc lộ nhiều hạn chế thi ếu tính bền vững Việc chăn ni th ịt hộ gia đình nơng thơn v ẫn chủ yếu mang tính tự phát chính, chưa có tính quy hoạch, định hướng lâu dài H ầu hết cácxã huyện chăn ni theo hình thức hộ gia đình Quy mô ph ương thức chăn nuôi qu ảng canh nhỏ lẻ, chưa tạo vùng chăn nuôi t ập trung, chưa có kh ối lượng sản phẩm lớn Q trình cải tạo đàn địa bàn huy ện tốc độ chậm, chưa phát huy hết tiềm lợi sẵn có c vùng Cơng tác cải tạo giống, chăm sóc ni d ưỡng, quản lý, công tác thú y chưa quan tâm mức Việc ứng dụng tiến kỹ thuật giống, lai tạo, chăm sóc, ni d ưỡng chưa triển khai hiệu dẫn đến số lượng đàn th ịt tăng suất, chất lượng đàn th ịt chưa cao Nguồn lợi phụ phẩm công, nông nghi ệp dồi nh ưng chưa biết tận dụng triệt để không nh ững lãng phí mà gây nhi ễm mơi tr ường Xuất phát ừt nhu cầu thực tiễn địa phương, ti ến hành đề tài: “ Phát triển chăn ni th ịt trênđịa bàn huy ện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk” làm Đề tài lu ận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiênứuc Đề tài t ập trung vào nghiên cứu mục tiêu ơc sau đây: - Hệ thống hóa làm rõ c sở lý luận chăn ni - Phân tích thực trạng chăn ni thịt huyện M'Đrắk giai đoạn 2010-2014 nhân t ố ảnh hưởng, từ đánh giá thành tựu hạn chế việc phát triển chăn ni thịt địa phương - Đề xuất số giải pháp chủ yếu kiến nghị phát triển chăn ni thịt huyện M’Đrắk Đối tượng ph ạm vi nghiên ứcu * Đối tượng nghiên ứcu: Tình hình phát triển chăn ni th ịt huyện M'Đrắk * Phạm vi nghiên ứcu: - Về không gian: Đề tài nghiên cứu trênđịa bàn huy ện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk - Về thời gian: Nghiên ứcu tình hình phát triển chăn ni th ịt 89 3.2.5 Phát triển nguồn nhân l ực Từ phân tích chương cho thấy trình độ thực tế người chăn ni t ầm quan trọng nâng cao trình độ cho người chăn ni T đòi h ỏi phải mở rộng đào t ạo chuyên môn kỹ thuật theo nhiều hình thức khác nhau, có nh có th ể phát triển nghề chăn ni Đào t ạo nghề phải gắn với thị trường lao động g ắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã h ội nói chung ch ăn ni thâm canh nói riêng K ế hoạch đào t ạo phải thích hợp vừa bảo đảm nhu cầu trước mắt, lâu dài, phục vụ nghiệp công nghi ệp hóa, hi ện đại hóa nơng nghi ệp nơng thơn nói chung ch ăn ni th ịt thâm canh nói riêng Phải bảo đảm đến năm 2020 xã huy ện có 1-2 cán có chun mơn lĩnh vực chăn ni Tr ước mắt cần phải khai thác lực có c Trung tâm Gi ống trồng vật nuôi c tỉnh Hội nghề nghiệp Ngoài ph ải khuyến khích đào t ạo dạy nghề khu vực tư nhân m trường tư thục dạy nghề nhiều địa phương Tây Nguyên Miền Trung làm, đường xã h ội hóa đào t ạo nghề Q trình xã hội hóa c ần ý tận dụng chương trình đào tạo nghề cho nơng dân c Chính phủ triển khai Để xã h ội hóa đào t ạo nghề yêu ầcu: thứ nhất, Phòng Lao động Thương binh Xã h ội Phòng Giáo dục - Đào t ạo cần phải ban hành quy chế chung cho hoạt động dạy nghề h ọc nghề, ơc sở quy chế cho phép cá nhân tổ chức kinh tế khác nhauđược mở sở đào t ạo nghề, gắn trường đào t ạo với sở sản xuất kinh doanh, quy định học phí đào tạo người lao động tham gia đào t ạo, khai thác khả chuyên gia, kỹ thuật gia c sở vật chất trường công nhân k ỹ thuật, cao đẳng đại học tỉnh; thứ hai, nâng cao ch ất lượng đào t ạo, quy định rõ trình độ tiêu chuẩn giáo viênạdy nghề phù hợp với nghề đào t ạo ki ểm tra thường xuyên việc thực quy định trường trung tâm đào t ạo 90 Đổi trang bị dạy nghề, phương pháp dạy h ọc; thứ ba, Lựa chọn chương trình đào t ạo phù hợp chăn ni thâm canh để đưa vào ch ương trình đào t ạo nghề cho nơng dân huy ện M'Đrắk; Thứ tư, có sách ưu đãi thuế đất đai, thuế nhà thu ế giá trị gia tăng với hoạt động đào t ạo nghề Cần trọng tới việc thay đổi cấu đào t ạo nghề cho người lao động ngành nông lâm nghi ệp trường địa phương Hiện nay, trường có đào t ạo chuyên ngành liên quanới tnông, lâm, th ủy sản sinh viên thường không mu ốn học nên ấrt khó ển sinh Thực tế, cấu lao động có trình độ chun mơn lực lượng lao động huyện làm việc ngành nông nghi ệp cân đối, số người có chun mơn quản lý kinh doanh chi ếm tỷ trọng lớn cấu 76,8 % bậc trung học chuyên nghiệp 69,6% b ậc cao đẳng đại học, l ại người có chun mơn kỹ thuật nơng - lâm th ủy sản thú y Thay đổi cấu, tăng dần tỷ trọng người có trình độ chun môn kỹ thuật nông lâm th ủy sản thú y để đạt tỷ lệ 43% THCN 36% cao đẳng đại học Để thực cần thiết có m ột chế sách phù hợp thu hút cán ộb chuyên môn làm việc lĩnh vực đề cập tới Với ngành ngh ề nông lâm th ủy sản huyện cần có s ự hỗ trợ cho người học miễn giảm học phí hay cấp học bổng đào t ạo theo địa cho ngành cho địa phương Đội ngũ cán kỹ thuật qu ản lý làm vi ệc trực tiếp sở nơng nghiệp r ất ít, chủ yếu tập trung ơc quan huyện, số không làm công vi ệc khác nêu phần hai Cần phải xây d ựng cho chiến lược phát triển nguồn nhân l ực chung, mà ý cho cơng nghiệp hóa, nơng nghi ệp nông thôn khâu tr ọng yếu Quy hoạch xây d ựng mạng lưới cán quản lý k ỹ thuật cho chăn ni t huyện đến xã thôn, buôn trênđịa bàn Đầu tiên 91 phải đánh giá,ốbtrí th ực luân chuy ển cán có theo h ướng gắn với sở, nhằm có ch ế độ đãi ng ộ phù hợp theo hiệu công việc mà h ọ hoàn thành, t ức m ức lương có th ể theo phần trăm so với kết mang lại Đi đơi v ới việc c ần hệ thống sách biện pháp “chiêu hiền đãi s ĩ” để thu hút nhân tài v ề với địa phương, nh ững công vi ệc thiếu Trong điều kiện kinh tế thị trường có th ể với mức lương cao với điều kiện sống làm vi ệc tốt có th ể ngang với trung tâm lớn bi ện pháp ốtt để thu hút nguồn nhân l ực có ch ất lượng cao từ nơi khác tới Song cần phải; thứ nhất, cần có m ột hệ thống tiêu chuẩn đánh giá khoa học khách quan,đúng đắn nhân tài, ng ười giỏi bảo đảm sách m ới có địa áp dụng; thứ hai, phải tuân theo quy lu ật đào th ải tự nhiên Nghĩa s ẽ thực chế sàng l ọc, mà theo đòi h ỏi quy định bổ nhiệm, bãi nhi ệm, tái bố trí thực cách linh hoạt, dễ dàng sách phân quyền, uỷ quyền mạnh mẽ cho lãnhđạo đơn vị; thứ ba, tạo hội bình đẳng cho ứng viên; nghĩa ph ải tạo hội bình đẳng cho tất ứng viên nhân tài có điều kiện tham gia vào cơng việc phát triển nông nghi ệp, nông thôn b ằng nhiều biện pháp công khai r ộng rãi nhu c ầu tuyển dụng - tổ chức thi tuyển công b ằng khoa học để chọn người giỏi, hạn chế xét tuyển mà thay b ằng thi tuyển; thứ tư, khắc phục tư tưởng bảo thủ địa phương cục n ặng nề ấcp quyền từ tỉnh tới sở; thứ năm, Sở Nội vụ cần xây d ựng chương trình tuyển chọn nhân tài từ trường Đại học, mà h ọ học trường, sau t ạo điều kiện để họ rèn luyện thực tế, qua có th ể lựa chọn bố trí người vào cơng vi ệc thích hợp t ạo điều kiện cho họ phát triển Việc đào t ạo bồi dưỡng kỹ thuật chăn nuôi qu ản lý cho chủ trang trại nông dân ph ần trước đề cập tới 92 Cần tiếp tục phổ biến nâng cao ki ến thức kỹ thuật qu ản lý cho người chăn nuôi b ằng việc mở ớlp tập huấn kỹ thuật chuyên môn quản lý ch ăn nuôi bò, thơng qua cơng tác khuy ến nơng xây d ựng ủt sách khoa học kỹ thuật tất trung tâm xã với hỗ trợ ơc quan tỉnh huy ện, thường xuyên bổ sung sách báoịpk thời Như vậy, tổ chức đào t ạo bồi dưỡng tốt nguồn nhân l ực, khơng có ch ế độ đãi ng ộ cácđiều kiện làm vi ệc đảm bảo cho họ làm việc tốt nhất, từ phát huy lực, học hỏi phát triển kỹ nghề nghiệp không th ể giữ người tài ch ứ đừng nói t ới thu hút thêm Những biện pháp nêu trênừavlà để đào t ạo bồi dưỡng, vừa tạo hội tốt cho muốn làm vi ệc phát triển, nghĩa th ực biện pháp phát ểtrin nông lâm nghi ệp 3.2.6 Giải vấn đề thức ăn cho th ịt Trong chăn ni, gi ống y ếu tố di truyền định đến suất thức ăn bi ện pháp hàng đầu, chiếm đến 70% giá thành sản phẩm Bởi giá thức ăn định giá thành phẩm làm cho ng ười chăn ni có hiệu hay khơng, ch ăn ni phát triển hay giảm Thức ăn chăn ni hi ện chủ yếu ch ăn thả tận dụng đồng cỏ tự nhiên, việc sử dụng thức ăn công nghi ệp chế biến hạn chế, tập trung vào mùa đông Để đápứng đủ thức ăn cho đàn phát triển gia súc khác thời gian tới, giải pháp thức ăn cần tập trung theo hướng sau: a Đối với thức ăn thô xanh Chăn nuôi theo h ướng chăn thả tận dụng đồng cỏ tự nhiên có hi ệu vì: người chăn ni h ầu khơng c ần phí thức ăn Hiện diện tích đồi cỏ tự nhiên tồn huyện có kho ảng 26.987 633.727 đồi cỏ tán láừngr có kh ả cho chăn nuôi gia súc Đây ngu ồn lợi lớn cho chăn nuôi phát triển Để trì phát triển đồng cỏ, cần: - Tiến hành quy ho ạch số diện tích cỏ có, tu b ổ phát triển thêm 93 diện tích đồi cỏ có th ể khai pháđược Vấn đề l ại mâu thu ẫn với sách ủca Nhà n ước việc bảo vệ phát triển rừng, h ướng giải có tính quy ết định cung cấp thức ăn cho gia súc giai đoạn mà ngành công nghi ệp chế biến thức ăn gia súc phát triển Chính vậy, Nhà n ước cần sửa đổi chế quản lý r ừng, cần dành diện tích rừng có th ể khai pháđược để tạo thành đồi cỏ cho chăn nuôi, k ết hợp hài hoà v ừa khai phá, vừa bảo vệ phát triển rừng Có nh đàn m ới phát triển - Có bi ện pháp ảci tạo ch ăm sóc đồi cỏ để có n ăng suất ch ất lượng cao như: bón phân; l ắp đặt hệ thống phun nước nơi có điều kiện; trồng thêm ốging cỏ mới… - Cần tận dụng triệt để nguồn thức ăn có t ại địa phương rơm lúa, thân khoai lang, thân láạlc thân ngô H ướng dẫn cách bảo quản để dự chữ chế biến s dụng tất thức ăn có th ể dùng cho chăn ni mà hi ện chưa nông dân s dụng mức độ sử dụng th ấp Cung cấp số th ức ăn t ận dụng diện tích để phát triển có th ể làm th ức ăn cho T ận dụng tất cácđất trống, hoang hố góc vườn, bờ ao… để trồng th ức ăn chuy ển đổi cấu sản xuất cách có th ể dành m ột phần diện tích đất trồng trọt đất vườn, đất ruộng chỗ đất trồng trọt hiệu để trồng cỏ ni b Đối với thức ăn cơng nghi ệp chế biến Xu hướng chăn nuôi hi ện thâm canh cao, s ản xuất với quy mô l ớn Cho nên việc sử dụng thức ăn công nghi ệp chế biến c ần thiết quan tr ọng vì: -Thức ăn cơng nghi ệp chế biến có đầy đủ thành phần chất dinh dưỡng thức ăn thơ xanh, s ẽ điều kiện để tăng suất sản phẩm đảm bảo cung cấp cho tiêu dùng cho xuất - Đảm bảo cung cấp cho gia súc liênụtc, ổn định phát triển sản xuất, sử dụng lao động hợp lý hi ệu 94 - Giảm thời gian chăn ni, s ẽ hạn chế nguồn lực (lao động, chi phí…), góp ph ần nâng cao hi ệu chăn nuôi Với tầm quan trọng trên, giải pháp thức ăn công nghi ệp chế biến cần thực là: * Phát triển mạnh ơc sở chế biến thức ăn đại gia súc với tham gia nhiều thành ph ần kinh tế, có quy mơ h ợp lý v ới khả cung cấp nguồn nguyên liệu phát triển ngành ch ăn nuôi Tu ỳ thuộc vào kh ả nguồn lực có th ể xây d ựng ơc sở chế biến thức ăn đại gia súc theo quy mơ Nhà máy, xí nghiệp, xưởng với công ngh ệ chế biến tiên tiến, đảm bảo chế biến cung c ấp cho vật ni nh ững loại thức ăn có ch ất lượng tốt đầy đủ thành ph ần dinh dưỡng * Về nguyên liệu chế biến, thực theo hướng sau: + Trên ơc sở đảm bảo lương thực cho nhu cầu người, cần phát triển để sản xuất loại sản phẩm lương thực (chủ yếu ngô, khoai) cung cấp cho ơc sở chế biến cách mở rộng diện tích sản xuất ơc sở đầu tư thâm canh, t ăng vụ, đưa giống lương thực có n ăng suất cao vào s ản xuất Tuy nhiên, giải nguyên liệu theo hướng l ại liên quanđến hàng lo ạt vấn đề cơng tác giống, phân bón, t ưới tiêu… mà vấn đề giải tốt đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu cho sở chế biến thức ăn đại gia súc + Tận dụng phế phẩm ngành tr ồng trọt, ơc sở chế biến có kh ả chế biến thức ăn đại gia súc + Nhập thêm nguyênệliu chế biến từ nước để đảm bảo nguyên liệu cho chế biến Nhà n ước cần tạo điều kiện thơng thống, bãi bỏ thủ tục hành nh ập nguyên ệliu chế biến thức ăn, xem xét miễn giảm thuế nhập nguyên liệu làm th ức ăn mà n ước chưa sản xuất đủ 95 + Có sách khuyến khích, tạo điều kiện cho nơng dân phát triển nguyên liệu cung cấp cho ơc sở chế biến hỗ trợ yếu tố đầu vào: giống, phân bón… + Tăng cường đầu tư khoa học kỹ thuật cho sản xuất vùng nguyên liệu + Tổ chức ngành d ịch vụ cung ứng thiết bị vật tư, kỹ thuật ụcm dân c ư, cung cấp chỗ * Tạo nguồn nhân l ực cán khoa học kỹ thuật, cán quản lý cho vùng nông thôn, đápứng nhu cầu số lượng, chất lượng cho công nghi ệp chế biến * Tổ chức lại ơc sở chế biến thức ăn đại gia súc có; thay đổi phương thức quản lý ho ạt động nhà máy, đặt mục tiêu ợli nhuận lên hàng đầu ơc sở đảm bảo chất lượng thức ăn chế biến; bước đầu tư trang thiết bị chế biến đại, đào t ạo b ồi dưỡng đội ngũ cán bộ, cơng nhân có trình độ chuyên môn kỹ thuật ngang tầm với yêu ầcu 3.2.7 Giải vấn đề thị trường sản phẩm Như ta bi ết kinh tế thị trường để đưa ngành ch ăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hố thị trường trở thành y ếu tố định phương hướng phát triển sản xuất chăn nuôi xây d ựng thương hiệu huyện M’Đrắk Có th ể nói v ấn đề gây khó kh ăn cho người sản xuất chăn nuôi Th ị trường - vào không ổn định, nhiều ách ắtc, người sản xuất không tiêu thụ sản phẩm làm Nh vậy, để đảm bảo cho trình tiêu thụ sản phẩm người sản xuất phải quan tâm h ơn đến vấn đề thị trường, cần phải hiểu biết nhu cầu th ị hiếu thị trường Chúng ta phải hiểu thị trường chi ến trường, có th ị trường có t ất cả, thị trường tất số khơng không h ơn không Hiện nay, sản phẩm thịt ch ưa có d ấu hiệu khó kh ăn tiêu thụ khối lượng sản phẩm ít, th ị trường tiêu thụ lại 96 lớn Trong tương lai phát triển sản xuất với quy mô l ớn, khối lượng sản phẩm nhiều nhiều khó kh ăn khâu tiêu thụ Chính giải pháp thị trường tiêu thụ tập trung vào nh ững vấn đề sau: Đối với thị trường huyện Trước mắt tổ chức tiêu thụ thị trấn, thị xã, khu dân cư nơi thường có thu nh ập cao vùng khác Tiến tới mở rộng tiêu thụ vào th ị trường nông thôn Đây khu v ực có đơng dân c sinh sống thường có thu nh ập thấp, ph ải có bi ện phápđể tăng thu nhập cho người dân, t ạo sức mua nông thôn ngày tăng Đối với thị trường huy ện Với hệ thống giao thơng thơng su ốt M'Đrắk có điều kiện thuận lợi cho tiêu thụ, đồng thời nh ững thị trường có nhu c ầu tiêu thụ lớn Do c ần đẩy mạnh tiêu thụ thị trường này, coi h ướng giải có tính chi ến lược Ngồi để tiêu thụ sản phẩm tốt, cần ý: - Nâng cao ch ất lượng sản phẩm trước đưa thị trường thông qua khâu ch ế biến, bảo quản, kiểm dịch… - Thiết lập hệ thống tiêu thụ phù hợp đồng cácđại lý, c ửa hàng… ph ục vụ cho đối tượng, nhóm dân c Đa dạng hoá loại sản phẩm để phù hợp với đối tượng người tiêu thụ - Sự tham gia Nhà n ước vào khâu tiêu thụ r ất quan trọng thông qua doanh nghiệp thương mại làm nhi ệm vụ xuất khẩu; tăng cường tìm kiếm m rộng thị trường; làm rõ nh ững vướng mắc nguyên nhân ách ắtc khâu tiêu thụ để có gi ải pháp cho tiêu ụthtốt 3.2.8 Hoàn thi ện hệ thống dịch vụ kỹ thuật chăn nuôi thú y Như bi ết, lồi vật ni nh ững thể sống, chúng 97 sinh trưởng phát triển theo quy luật sinh học định Là nh ững thể sống chúng nhạy cảm với mơi tr ường tự nhiên Mỗi thay đổi thời tiết, khí hậu, dịch bệnh; chăm sóc c người tácđộng trực tiếp đến trình phát triển chúng; đương nhiên làảnh hưởng đến kết cuối sản xuất Muốn hạn chế lo ại trừ tácđộng xấu đến vật ni có nhi ều biện pháp trongđó ph ải kể đến biện pháp thú y Nhiệm vụ công tác thú y bảo vệ sức khoẻ cho vật nuôi sinh tr ưởng phát triển cách ốtt Ngồi m ục đích bảo vệ sức khoẻ cho vật ni, cơng tác thú y có nhi ệm vụ bảo vệ người tránhđược bệnh lây nhi ễm trực tiếp từ động vật bệnh thức ăn gây ra; làm t ăng sức khoẻ cho người lao động Trước ch ăn nuôi ch ưa phát triển cộng với chế quản lý bao c ấp kinh tế, thiếu thốn vật tư trang thi ết bị, thiếu thông tin khoa h ọc kỹ thuật ngồi n ước, cán khơng thường xunđào t ạo lại làm cho công tác thú y phát ểtrin Những năm qua chuyển sang chế thị trường, tồn khách quan trênđây t ừng bước khắc phục theo ngành thú y c ũng bước phát triển lên Trong thời gian tới, để ngành thú y có đủ lượng s ức mạnh hoàn thành nhi ệm vụ thì: - Nhà n ước (tỉnh, Chính phủ) phải tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới thú y từ Trung ương đến sở với trang thiết bị, sở vật chất đại đảm bảo chữa trị, phòng tr dịch bệnh cho chăn nuôi Chú ý phát triển mạnh mạng lưới thú y sở - Kiện toàn t ổ chức, đào t ạo đội ngũ cán làm cơng tác thú y có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đủ giải vấn đề lý lu ận th ực tiễn ngành V ề đào t ạo cán bộ, kết hợp đào t ạo chỗ với đào t ạo trường đại học, viện có chuyên ngành thú y Nhà nước cần hỗ trợ 98 phần tồn b ộ chi phí đào t ạo, có nh thu hút đội ngũ cán làm vi ệc lĩnh vực - Đầu tư nghiên ứcu sản xuất loại thuốc thú y vắcxin phòng trừ dịch bệnh đápứng yêu ầcu phát triển chăn nuôi Các loại thuốc thú y phải đảm bảo chất lượng đồng thời giá thành hạ Trong tổ chức cung cấp dịch vụ thuốc thú y phải chi phối Nhà n ước c ngành, th ực phápệlnh thú y, tránh tình ạtrng sử dụng thuốc thú y sai mục đích hi ệu thấp - Đẩy mạnh việc quản lý c Nhà n ước ĩlnh vực: toán dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh sản phẩm chăn nuôi, ki ểm dịch vận chuyển gia súc… Trong th ời gian tới tất yếu phải tăng cường đồng - Thường xuyên vệ sinh chuồng trại; xây d ựng chuồng trại phù hợp với sinh lý ch ức sản xuất vật nuôi, đảm bảo mùa đơng êm, mùa hè mát, mùa mưa khơ Có bảo đảm vật nuôi phát triển nhanh, hạn chế dịch bệnh - Tiến tới bước xây d ựng khoa học công ngh ệ thú y thời đại sinh học phân t công ngh ệ sinh học đại đápứng nhu cầu phát triển ngày cao c chăn nuôi, ứng dụng thành t ựu khoa học công ngh ệ tiên tiến giới vào n ước ta sau 10 năm xây d ựng khoa học thú y đại, hồ nh ập với trình độ chung giới tr ước nh ững nước khu vực như: Thái Lan, Đài Loan, Hàn Qu ốc 99 KẾT LUẬN Huyện M'Đrắk có ti ềm để phát triển chăn ni th ịt điều kiện địa hình, đất đai với diện tích đồng cỏ chiếm tỷ lệ ớln tổng diện tích đất tự nhiên, có hệ thống tr ồng phong phú với nhiều phụ phẩm có th ể làm th ức ăn cho chăn ni th ịt Trong điều kiện nay, chăn ni th ịt hộ gia đình có th ể khẳng định có hi ệu quả, v ừa cung cấp khối lượng lớn sản phẩm cần thiết cho xã h ội, vừa góp ph ần tăng thu nhập, cải thiện đời sống góp ph ần xóa đói gi ảm nghèo cho nơng dân Đó m ột sở quan trọng để đảm bảo cho phát triển chăn ni thịt M'Đrắk Trong thời gian qua, chăn ni có b ước phát triển chủ yếu s ản xuất tự cung tự cấp, sản xuất hàng hố phát triển; chăn nuôi phân tán quy mô nh ỏ Mức độ phát triển chăn nuôi ch ưa tương xứng với tiềm l ợi huyện; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào s ản xuất h ạn chế; ơc sở hạ tầng kỹ thuật mạng lưới thú y phục vụ cho chăn nuôi y ếu kém, phát triển không đồng bộ… Từ thuận lợi t ồn trên, kết hợp với yêu ầcu đặt ơc sở tận dụng điều kiện tự nhiên, KT-XH, nguồn nhân l ực có t ương lai để phát huy ốti đa thuận lợi h ạn chế tới mức thấp tồn y ếu để phát triển mạnh đàn th ời gian tới theo hướng sản xuất hàng hố gắn với thị trường cơng nghi ệp chế biến Chính vậy, việc đề giải phápđể phát triển chăn ni th ời gian tới c ần thiết, việc thực giải phápđã đề cần phải ấcp ngành liên quan nhanh chóng triển khai thực hiện, đồng thời đơn vị sản xuất, người chăn nuôi c ần vươn lên chăn nuôi Cụ thể: - Giải pháp chung: thực giải pháp quy hoạch phát triển đàn 100 trênđịa bàn xã đến năm 2020 quy mơ đàn tồn huy ện 42.680 con, giải pháp kỹ thuật, giống, hỗ trợ vay vốn, đào t ạo phát triển nguồn cán kỹ thuật viên, ổt chức tập huấn cho người chăn nuôi, m ạng lưới thú y sở - Giải pháp cho ừtng tác nhân: Đối với người nuôi c ần phải nâng cao trình độ, khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng, chất lượng sản phẩm khuyến khích, hỗ trợ liên kết hộ ni nh ỏ lẻ để tạo nên ứsc mạnh tập thể Đối với người chăn nuôi c ần phải đổi cơng ngh ệ, kỹ thuật chăn ni, đẩy mạnh hình thức liên kết theo tổ hợp tác xã, xây dựng thành cơng th ương hiệu M’ Đrắk Đối với Nhà n ước - Dưới đạo UBND huyện, cácphòng ban ngành liên quan phòng NN&PTNT, phòng KH - ĐT… c ần tiến hành quy ho ạch vùng phát triển đàn có sách đầu tư trọng điểm, tạo bước đột phá đưa nghề chăn ni th ực phát triển có hi ệu m ột nghề ngành ch ăn nuôi - Các ấcp ngành liên quan cần tiếp tục triển khai thực sách phát triển đàn c UBND huyện; sửa đổi bổ sung để sách hồn thiện, phù hợp với tình hình Hàng n ăm phải tiến hành s kết, tổng kết q trình thực sách, phân tích hạn chế, rút kinh nghiệm, đề phương hướng gi ải phápđể cho sáchđạt hiệu kinh tế xã h ội cách cao - Tổ chức tham quan, giới thiệu hộ chăn nuôi gi ỏi để người học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi Với việc thực đồng giải pháp trêncùng với quan tâm cấp quyền có th ể đưa ngành ch ăn ni có ch ăn ni tr thành ngành s ản xuất nông nghi ệp, nông thôn 101 TÀI LI ỆU THAM KHẢO [1] Bộ Nông nghi ệp & Phát triển nơng thơn (2003), Chính sách phát triển chăn ni giai đoạn 1990-2002, NXB nông nghi ệp, Hà n ội [2] Bùi Quang Bình (2002), "Kinh nghiệm phát triển chăn ni s ữa theo mơ hình h ợp tác xã nước ASEAN", Tạp chí nghiên cứu Đơng Nam Á, s ố (67) [3] Bùi Quang Bình (2004), Thực trạng gi ải pháp nhằm phát triển chăn ni th ịt tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2005-2010” B2004-14-28 [4] Bùi Quang Bình (2005), "Chăn ni th ịt - đường phát triển kinh tế Duyên ảhi Nam Trung Bộ Việt Nam", Tạp chí kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 20 (64) [5] Bùi Quang Bình (2010), Kinh tế Phát Triển, NXB Giáo dục Hà N ội [6] Hồng Th ị Chính (2010), "Để nông nghi ệp phát triển bền vững", Tạp chí Phát triển kinh tế số tháng 6-2010 [7] Cục Chăn ni (2005), Tình hình chăn ni th ịt 2001-2005 định hướng phát triển giai đoạn 2006-2015, Hà N ội [8] Cục Thống kêĐắk Lắk (2009-2013), Niên giám ốthng kê ừt năm 20092013, Đắk Lắk [9] Nguyễn Sinh Cúc (2003), Nông nghi ệp, nông thôn Vi ệt Nam thời kỳ đổi 1986-2002, NXB Thống kê, Hà Nội [10] Đinh Phi Hổ (2003), Kinh tế Nông nghi ệp, NXB Thống kê, Hà Nội [11] Lê Viết Ly (1995), Ni th ịt nh ưng kết nghiên ứcu bước đầu Việt Nam, NXB nông nghi ệp, Hà N ội [12] Lewis, A W (1954), "Economic Development with Unlimited Supplies of Labour", The Manchester School, 22 (2), 1954, pp.139-191 [13] Nguyễn Thế Nhã (2002), Kinh tế nông nghi ệp, NXB Thống Kê [14] Park S,S (1992), Tăng trưởng Phát triển (bản dịch), Viện quản lý kinh 102 tế Trung ương, Trung tâm thông tin t liệu, Hà n ội [15] Hoàng M ạnh Quân (2000), Một số giải pháp kinh ết- kỹ thuật chủ yếu phát triển chăn ni hộ nơng dân t ỉnh Quảng Bình, Luận án ốtt nghiệp tiến sĩ, đại học nông nghi ệp I, Hà N ội [16] Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 [17] Sở Nông nghi ệp Phát triển nông thôn (2010), Báo cáo ổTng kết Dự án Phát triển đàn lai th ực chương trình giảm nghèo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2006 - 2010 [18] Sở Nông nghi ệp Phát triển nông thôn (2010), Dự thảo Báo cáo ựD án Quy hoạch tổng thể nông nghi ệp nông thôn t ỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến 2025 [19] Đặng Kim Sơn (2001), Cơng nghi ệp hóa t nơng nghi ệp - lý lu ận thực tiễn tri ển vọng áp dụng Việt Nam, NXB Nông nghi ệp, Hà N ội [20] Đặng Kim Sơn (2008), Phát triển nơng nghi ệp, nơng thơn q trình CNH, NXB Tri Thức, [21] Đào Th ế Tuân (2008), Vấn đề nông nghi ệp, nông dân nông thôn Vi ệt Nam, NXB Tri Thức 2008 [22] Nguyễn Văn Thưởng, Kỹ thuật ni s ữa, th ịt gia đình, NXB nơng nghi ệp, Hà N ội [23] Nguyễn Xuân Th ảo (2004), Góp ph ần phát triển bền vững Nơng thơn Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia 2004 [24] Phạm Thế Trịnh (2007), Điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghi ệp nông thôn t ỉnh Đắk Lắk đến 2010 t ầm nhìn 2020, Tạp chí địa số – 2007 [25] Phạm Thế Trịnh (2009), Nghiên ứcu đặc điểm tài nguyên đất hi ện trạng sử dụng đất huyện M’ Đrắk – Đắk Lắk, Tạp chí khoa học phát 103 triển tập 7, Số – 2009 [26] Viện Chăn nuôi (2001), Thành ph ần giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc, gia cầm Việt Nam, NXB nông nghi ệp, Hà N ội [27] Viện dinh dưỡng – B ộ y tế (2003), Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam, NXB y học, Hà N ội Các trang Web [28] Ricardo (1772-1823) On the Principles of Political Economy and Taxation, http://www.econlib.org/library/Ricardo/ricP.html [29] Http:// www.google.com.vn [30] Http://www.faostat.fao.org/faostat/collection,subset [31] Http://www.gso.gov.vn ... tiễn phát triển chăn nuôi c Việt Nam Quan điểm phát triển chăn nuôi th ể từ thời David Ricacdo (1772 - 1823) Nhà kinh t ế học người Anh cho phát triển nông nghi ệp phải trọng phát triển chăn. .. Cơ sở lý lu ận phát triển chăn ni bò th ịt Chương 2: Thực trạng phát triển chăn ni bò th ịt huyện M'Đrắk Chương 3: Quan điểm, Phương hướng gi ải pháp phát ểtrin chăn ni bò th ịt huyện M'Đrắk CHƯƠNG... phí mà gây nhi ễm môi tr ường Xuất phát ừt nhu cầu thực tiễn địa phương, ti ến hành đề tài: “ Phát triển chăn ni bò th ịt trên ịa bàn huy ện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk làm Đề tài lu ận văn tốt nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển chăn nuôi bò thịt trên địa bàn huyện mđắk, tỉnh đắk lắk , Phát triển chăn nuôi bò thịt trên địa bàn huyện mđắk, tỉnh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn