Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ACB) tại công ty cổ phần dệt may huế

125 21 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG DƯƠNG NGỌC THÚY VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ DỰA TRÊN SỞ HOẠT ĐỘNG (ABC) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀ NẴNG – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG DƯƠNG NGỌC THÚY VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ DỰA TRÊN SỞ HOẠT ĐỘNG (ABC) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM HOÀI HƯƠNG ĐÀ NẴNG – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết phương án nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Dương Ngọc Thúy MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ DỰA TRÊN SỞ HOẠT ĐỘNG (ABC) 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1.1 Chi phí sản xuất 1.1.2 Giá thành sản phẩm 1.1.3 Mối liên hệ chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 11 1.2 PHƯƠNG PHÁP KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ DỰA TRÊN SỞ HOẠT ĐỘNG (ABC) 12 1.2.1 Khái quát phương pháp tính giá dựa sở hoạt động (ABC) 12 1.2.2 Trình tự thực phương pháp tính giá dựa sở hoạt động (ABC) 18 1.3 SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ ABC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ TRUYỀN THỐNG 24 1.3.1 Nhận xét chung phương pháp tính giá dựa sở hoạt động (ABC) 24 1.3.2 So sánh phương pháp tính giá dựa sở hoạt động (ABC) phương pháp tính giá truyền thống 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG .30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ 31 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần dệt may Huế 31 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty cổ phần dệt may Huế 32 2.1.3 Tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần dệt may Huế 33 2.1.4 Tổ chức máy quản lý Công ty cổ phần dệt may Huế 34 2.1.5 Tổ chức công tác kế tốn Cơng ty cổ phần dệt may Huế 39 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ 43 2.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất giá thành sản phẩm may Công ty cổ phần dệt may Huế 43 2.2.2 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần dệt may Huế 47 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MAY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ .77 KẾT LUẬN CHƯƠNG .79 CHƯƠNG VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ DỰA TRÊNCƠ SỞ HOẠT ĐỘNG (ABC) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ 80 3.1 TỔ CHỨC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ DỰA TRÊN SỞ HOẠT ĐỘNG (ABC) TẠI CÔNG TY CP DỆT MAY HUẾ 80 3.1.1 Xác định hoạt động nguồn sinh phí 80 3.1.2 Tập hợp trực tiếp chi phí vào đối tượng chịu chi phí hoạt động 81 3.1.3 Phân bổ chi phí hoạt động vào đối tượng tính giá thành 94 3.1.4 Tính giá thành sản phẩm 99 3.2 SO SÁNH GIÁ THÀNH THEO PHƯƠNG PHÁP ABC VÀ PHƯƠNG PHÁP HIỆN TẠI CÔNG TY ĐANG ÁP DỤNG 103 3.3 TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ PHỤC VỤ TÍNH GIÁ THÀNH THEO PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ DỰA TRÊN SỞ HOẠT ĐỘNG (ABC) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ 105 KẾT LUẬN CHƯƠNG .108 KẾT LUẬN 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Nghĩa Viết tắt BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CCDC Cơng cụ dụng cụ CP Chi phí CP NC TT CP NVL TT Chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CP SXC Chi phi sản xuất chung CPSX Chi phí sản xuất DN Doanh nghiệp KPCĐ Kinh phí cơng đồn KTQT Kế tốn quản trị MMTB Máy móc thiết bị NVL Nguyên vật liệu SPDD Sản phẩm dở dang TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định VLP Vật liệu phụ DANH MỤC CÁC BẢNG Số Tên bảng Trang Bảng định mức nguyên phụ liệu cho Áo Pl.shirt PO# 48 hiệu 2.1 730-TT20 2.2 Phiếu xuất kho 51 2.3 Sổ chi tiết tài khoản 6213 53 Bảng chi phí nguyên vật liệu cho sản phẩm sản 54 2.4 2.5 xuất tháng 10/2014 Bảng phân bổ chi phí nguyên vật liệu phụ cho sản phẩm sản xuất 55 tháng 10/2014 2.6 Bảng phân bổ tiền lương tháng 10/2014 58 2.7 Sổ chi tiết tài khoản 6223 59 Bảng chi phí tiền lương nhân công trực tiếp cho sản 60 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 phẩm sản xuất Tháng 10/2014 Bảng phân bổ chi phí khoản trích theo lương cho sản phẩm sản xuất tháng 10/2014 Bảng tổng hợp khoản mục chi phí sản xuất chung 64 phát sinh tháng 10/2014 Sổ chi tiết tài khoản 6273 65 Bảng phân bổ chi phí khấu hao, chi phí điện cho sản 67 phẩm sản xuất tháng 10/2014 Bảng phân bổ chi phí lương khoản trích theo 2.13 61 lương nhân viên phân xưởng cho mã sản phẩm tháng 10/2014 68 Bảng phân bổ chi phí vật liệu phụ, cơng cụ dụng cụ 2.14 69 chi phí tiền khác cho sản phẩm sản xuất Tháng 10/2014 2.15 Sổ chi tiết tài khoản 1543 70 2.16 Bảng kê sản phẩm may dở dang 31/10/2014 73 Bảng tổng hợp chi phí sản xuất – Chi phí nguyên vật liệu 74 2.17 2.18 phụ trực tiếp Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ mã hàng áo 75 PO#730 – TT20 tháng 10/2014 2.19 Bảng giá trị sản phẩm dở dang Tháng 10/2014 75 2.20 Bảng tính giá thành áo Pl.Shirt PO# 730-TT20 76 2.21 Giá thành sản phẩm sản xuất tháng 10/2014 77 Xác định hoạt động nguồn sinh phí cho hoạt 80 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 động tháng 10/2014 Bảng chi phí NVL Chính cho mã sản phẩm tháng 81 10/2014 Bảng tập hợp chi phí vật liệu phụ trực tiếp cho hoạt 83 động tháng 10/2014 Bảng chi phí lương NCTT cho mã sản phẩm tháng 84 10/2014 Bảng kê trích nộp khoản theo lương CNTT nhà máy may 85 Công ty CP Dệt may Huế Bảng phân bổ chi phí khoản trích theo lương theo 86 hoạt động CNTT tháng 10/2014 Bảng phân bổ chi phí khấu hao theo hoạt động tháng 10/2014 89 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 Bảng phân bổ chi phí điện theo hoạt động tháng 10/2014 91 Bảng phân bổ chi phí cơng cụ dụng cụ theo hoạt động 92 tháng 10/2014 Bảng tập hợp chi phí vật liệu phụ cuối kỳ theo hoạt 95 động tháng 10/2014 Bảng tập hợp chi phí phát sinh theo hoạt động tháng 96 10/2014 Bảng tỷ lệ phân bổ chi phí hoạt động cho 97 loại sản phẩm Bảng giá trị tiền ma trận APD 98 Bảng đánh giá chi phí dở dang cuối kỳ loại sản 100 phẩm tháng 10/2014 Bảng tính giá thành sản phẩm theo phương pháp ABC 101 mã hàng áo Pl.Shirt PO#730-TT20 Bảng giá thành sản phẩm Tháng 10/2014 theo 102 phương pháp ABC Bảng so sánh giá thành sản phẩm tháng 10/2014 tính theo 103 100 Bảng 3.14 Bảng đánh giá chi phí dở dang cuối kỳ loại sản phẩm Tháng 10/2014 Hoạt động Áo Pl.shirt Áo Pl.shirt PO# 730- PO# 731- TT20 TT10 Áo Pl.shirt PO# 8940746 Áo Pl.shirt Áo Pl.shirt Áo Pl.shirt Áo Pl.shirt PO# PO# PR PO# PO# 8940477 4272 8921284 9048957 … Cắt Vắt sổ May 2.358.959 10.548.942 5.872.434 Ủi Đóng nút KCS Đóng gói 30.095.105 1.162.945 7.188.239 12.435.775 7.188.239 20.667.168 Hỗ trợ chung TỔNG CỘNG 40.644.047 1.162.945 0 101 b Tính giá thành sản phẩm Với chi phí tập hợp đánh giá lại giá trị sản phẩm dở dang, ta bảng tính giá thành mã hàng áo PO#730-TT20 sau: Bảng 3.15 Bảng tính giá thành sản phẩm theo phương pháp ABC mã hàng áo Pl.Shirt PO#730-TT20 BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH (THEO PP ABC) Tháng 10 năm 2014 Mã sản phẩm: M02.2014.07.TT20.1 Tên sản phẩm: Áo PO# 730 – TT 20 (SLSP DD ĐK: 632, SLSP HT kỳ: 1000, SLSP DD CK: 532 ) Khoản mục CP 1.CP NVL trực tiếp DD đầu kỳ 49.928.625 2.CP NC trực tiếp PS kỳ 67.574.940 2.439.581 Hoạt động Vắt sổ 651.457 Hoạt động May 4.349.668 Hoạt động Ủi 175.753 Hoạt động Đóng nút 295.351 Hoạt động KCS 139.046 Hoạt động Đóng gói 2.276.213 Hoạt động Hỗ trợ chung 6.053.862 Tổng giá thành 39.944.298 13.247.000 3.Chi phí hoạt động Hoạt động Cắt TỔNG CỘNG DD cuối kỳ 49.928.625 97.202.869 637.951 61.798 40.644.047 106.487.446 Z đơn vị 106.487 Áp dụng cách tính tương tự, ta bảng giá thành sản phẩm may tháng 10/2014 sau đây: 102 Bảng 3.16 Bảng giá thành sản phẩm Tháng 10/2014 theo phương pháp ABC Sản phẩm i Áo Pl.shirt Chi phí Áo Pl.shirt PO# 730- PO# 731- TT20 TT10 Áo Pl.shirt Áo Pl.shirt Áo Pl.shirt Áo Pl.shirt Áo Pl.shirt PO# 8940746 PO# 8940477 PO# PR 4272 PO# 8921284 PO# 9048957 1.CP NVL TT 76.859.517 41.090.283 366.992.464 183.870.163 263.737.043 132.113.138 64.309.495 2.CP NCTT 13.247.000 6.409.440 142.554.948 89.275.680 86.381.358 72.266.640 48.748.000 2.439.581 1.484.336 5.124.149 2.946.026 2.460.168 6.042.338 1.099.355 651.457 396.372 1.368.334 786.696 656.954 1.588.871 293.568 3.711.717 2.646.507 9.136.138 5.252.637 4.386.374 10.386.413 1.960.104 Hoạt động Ủi 175.753 101.234 2.626.804 1.645.048 989.138 998.277 703.012 Hoạt động Đóng nút 295.351 170.122 4.414.310 2.764.482 1.662.233 1.677.591 1.181.402 Hoạt động KCS 139.046 80.090 2.078.174 1.301.466 782.548 789.779 556.182 Hoạt động Đóng gói 2.214.415 1.311.098 34.005.576 21.305.350 12.748.826 12.864.933 9.104.851 Hoạt động Hỗ trợ chung 6.053.862 2.929.106 65.147.423 40.798.868 39.476.167 33.025.759 22.277.772 106.487.446 56.618.587 633.463.019 349.946.415 413.342.508 272.229.162 150.233.741 106.487 98.296 42.383 37.387 73.444 47.928 37.558 3.CP hoạt động Hoạt động Cắt Hoạt động Vắt sổ Hoạt động May Tổng Z Z đơn vị 103 3.2 SO SÁNH GIÁ THÀNH THEO PHƯƠNG PHÁP ABC VÀ PHƯƠNG PHÁP HIỆN TẠI CƠNG TY ĐANG ÁP DỤNG So sánh kết tính toán theo phương pháp ABC với giá thành Cơng ty, nhận thấy khác biệt đáng kể giá thành loại sản phẩm Bảng 3.17 Bảng so sánh giá thành sản phẩm tháng 10/2014 tính theo phương pháp truyền thống phương pháp ABC Đơn vị tính: đồng SL STT Mã sản phẩm sản phẩm Áo Pl.shirt PO# 730TT20 Áo Pl.shirt PO# 731TT10 Giá thành đơn vị Chênh lệch PP truyền PP ABC +/_ % 6.009 5,98 4.740 5,07 1,25 thống 900 100.478 106.487 144 93.556 98.296 Áo Pl.shirt PO# 8940746 2.124 41.860 42.383 523 Áo Pl.shirt PO# 8940477 576 37.467 37.387 -80 -0,21 Áo Pl.shirt PO# PR 4272 1.764 75.463 73.444 -2.019 -2,68 Áo Pl.shirt PO# 8921284 72 52.053 47.928 -4.125 -7,93 Áo Pl.shirt PO# 9048957 540 37.322 37.558 … … 236 0,63 … Qua bảng so sánh ta nhận thấy rõ chênh lệch giá thành sản xuất theo phương pháp truyền thống với giá thành tính lại theo phương pháp ABC Nguyên nhân chênh lệch việc lựa chọn tiêu thức phân bổ khác Nhìn vào bảng giá thành ta thấy, sản phẩm trình bày tính lại giá thành theo phương pháp mới, mã áo giá thành cao giá 104 thành cũ tính theo phương pháp truyền thống Đặc biệt áo Áo Pl.shirt PO#730-TT20 giá thành cao giá thành cũ đến 6.009 đồng/áo, tức tăng 5,98% Sở dĩ tính giá, kế toán chọn tiêu thức phân bổ chi phí vật liệu phụ số lượng sản phẩm hồn thành, loại áo chi tiết phụ phức tạp áo Pl.shirt PO# PR 4272 áo Pl.shirt PO# 8921284, mà thực tế, chi phí vật liệu phụ cho áo nhiều Tuy nhiên, cách phân bổ mà mã áo chịu chi phí vật liệu phụ so với thực tế chúng sử dụng Ngược lại, mã áo mã giá thành giảm Đó áo Pl.shirt áo Pl.shirt PO# PR 4272, áo Pl.shirt PO# 8940477 áo Pl.shirt PO# 8921284 Mặc dù mức giảm áo Pl.shirt PO# PR 4272 2,68%, áo Pl.shirt PO# 8921284 giảm đến 7,93%, số lượng sản phẩm lớn nên tổng giá thành áo Pl.shirt PO# PR 4272 giảm đến 3.561.516 đồng Như vậy, qua phân tích trên, ta nhận thấy chênh lệch tổng giá thành giá thành đơn vị loại sản phẩm theo hai phương pháp tính khác Cụ thể hơn, khác bắt nguồn từ việc lựa chọn tiêu thức phân bổ khoản chi phí sản xuất chung Với đặc điểm Công ty sản xuất với quy mô lớn, mặt hàng đa dạng phong phú (với 200 mã sản phẩm sản xuất tháng), việc tính tốn chặt chẽ cho khoản mục chi phí điều cần thiết Trên trình bày tính lại giá thành 07 mã sản phẩm tổng số 240 mã sản phẩm sản xuất hoàn thành tháng 10/2014 Như vậy, giá thành sản phẩm tăng lên so với thực tế giá thành sản phẩm giảm xuống Tuy nhiên, việc tính tốn khơng xác giá thành ảnh hưởng đến việc định giá bán từ ảnh hưởng lợi nhuận gộp loại sản phẩm Mặc dù ngắn hạn tổng lợi nhuận khơng thay đổi lợi nhuận sản phẩm bù đắp cho sản phẩm kia, xét trung hạn dài hạn điều ảnh hưởng lớn đến dự tốn sản xuất, đến kế hoạch kinh doanh đến tính 105 cạnh tranh Cơng ty Thử hình dung đơn hàng bao gồm nhiều mã sản phẩm khác mà sản phẩm tính với giá thành thấp thực tế Cơng ty phải hứng chịu khoản lỗ không nhỏ, tiếp tục sản xuất nhận hợp đồng Ngược lại, với sản phẩm giá thành thực tế thấp Công ty lại đưa đơn giá cao dù trước mắt lợi nhuận, lâu dài ảnh hưởng đến tính cạnh tranh thị phần Cơng ty Tóm lại, qua phân tích trên, lần ta nhận thấy tầm quan trọng việc tính đúng, tính đủ tính hợp lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Và việc áp dụng phương pháp tính giá ABC doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp dệt may nói riêng, giúp cho việc tính giá thành sản phẩm xác hơn, từ giúp định giá bán hợp lý, tăng lực cạnh tranh sản phẩm thị trường Đồng thời, giúp doanh nghiệp định xác đơn đặt hàng Đây điều mà tất nhà quản lý trăn trở tìm cách để giải 3.3 TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ PHỤC VỤ TÍNH GIÁ THÀNH THEO PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ DỰA TRÊN SỞ HOẠT ĐỘNG (ABC) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ Phương pháp ABC thể ưu điểm vượt trội việc cung cấp thông tin giá thành, phục vụ cho công tác quản lý Tuy nhiên, việc thay đổi từ phương pháp tính giá truyền thống sang áp dụng phương pháp ABC điều không dễ dàng doanh nghiệp nói chung Cơng ty cổ phần dệt may Huế nói riêng Tuy nhiên, cho dù gặp phải khó khăn bước đầu, nhìn nhận ưu điểm vượt trội phương pháp ABC, ban quản trị toàn thể nhân viên Công ty cổ phần dệt may Huế đủ khả phối hợp với để vận dụng tốt phương pháp Và sau số đề xuất việc tổ chức cơng tác kế tốn chi phí công ty 106 Trước hết, việc tổ chức máy kế tốn Như trình bày sơ đồ 2.2 chương 2, máy kế toán Công ty cổ phần dệt may Huế tổ chức chặt chẽ Các phần hành kế toán chia nhỏ phụ trách nhiều nhân viên kế tốn khác Tuy nhiên, cơng ty, phận kế toán quản trị chưa trọng nhiều Công ty cần tổ chức máy kế tốn theo mơ hình kết hợp kế tốn tài kế tốn quản trị để nâng cao hiệu cơng tác kế tốn cơng ty Thứ hai, hệ thống chứng từ kế toán, Công ty cần theo dõi chi tiết số loại chứng từ Chẳng hạn như, với việc xuất vật liệu theo định mức nguyên vật liệu nay, phiếu xuất kho cần chi tiết theo lượng vật liệu cho mã sản phẩm Thứ ba, hệ thống tài khoản Ở công ty, hệ thống tài khoản chi tiết Tuy nhiên, để phục vụ cho việc theo dõi khoản chi phí chặt chẽ hơn, cần chi tiết tài khoản sau: - Tài khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Hiện Công ty tiến hành theo dõi chi phí nguyên vật liệu vật liệu phụ dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm nhà máy May tài khoản TK 6213 Trong đó, ngun vật liệu tập hợp trực tiếp cho loại sản phẩm, ngun vật liệu phụ khơng Như vậy, cần theo dõi chi tiết riêng hai khoản thể mở chi tiết sau: TK 6213_C_mã sản phẩm (TK CP NVL TT chi tiết theo mã sản phẩm) TK 6213_P_hoạt động (TK CP NVL phụ TT chi tiết theo hoạt động) - Tài khoản chi phí nhân cơng trực tiếp: Lương CNTT tập hợp trực tiếp cho mã sản phẩm Trong đó, khoản trích theo lương cần tập hợp theo hoạt động Do vậy, cần chi tiết tài khoản sau: TK 6223_1_mã sản phẩm (Tiền lương CNTT chi tiết theo mã sản phẩm) 107 TK 6223_2_hoạt động (Các khoản trích theo lương CNTT chi tiết theo hoạt động) - Tài khoản chi phí sản xuất chung: Một xác định hoạt động theo mơ hình tính giá ABC, cơng ty cần mở thêm tài khoản chi tiết theo hoạt động thay tài khoản chi phí chi tiết theo loại chi phí trước Chẳng hạn như: TK 6273_C: TK Chi phí sản xuất chung cho hoạt động cắt TK 6273_M: TK Chi phí sản xuất chung cho hoạt động may TK 6273_VS: TK Chi phí sản xuất chung cho hoạt động vắt sổ… Thứ tư, hệ thống báo cáo Công ty cần tăng cường phối hợp cấp, phận thông qua việc thiết lập hệ thống báo cáo thể thành lập phận tương ứng với hoạt động (Cắt, vắt sổ, may…), đồng thời báo cáo phận phải gắn với đặc điểm hoạt động 108 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương luận văn trình bày chi tiết việc tính lại giá thành sản phẩm May Công ty cổ phần dệt may Huế theo phương pháp tính giá dựa sở hoạt động (ABC) Căn dựa vào quy trình sản xuất sản phẩm May Công ty, tác giả phân định hoạt động bao gồm: Cắt, Vắt sổ, May, Ủi, Đóng nút, KCS, Đóng gói Hỗ trợ chung Trên sở đó, thực bước tính giá thành cho sản phẩm Chính lựa chọn lại tiêu thức phân bổ số khoản mục chi phí chi phí sản xuất chung tạo nên chênh lệch so với giá thành tính theo phương pháp áp dụng Công ty Phương pháp chủ yếu vận dụng phần quan sát, vấn tham khảo ý kiến chuyên gia để xác định nguồn sinh phí tiến hành phân bổ chi phí cho hoạt động Mặc dù hạn chế khơng chun mơn lĩnh vực may mặc, Công ty với quy mô lớn nên việc học hỏi, tiếp xúc gặp nhiều trở ngại, đó, số tỷ lệ đưa hướng mang tính chủ quan tác giả Tuy nhiên, thiết nghĩ với việc đề xuất vận dụng phương pháp này, phận kế tốn Cơng ty xem xét để vận dụng, với điều kiện sẵn máy kế tốn Cơng ty, trình độ chun mơn lĩnh vực sản xuất may mặc, Công ty cổ phần dệt may Huế đưa giá thành hợp lý 109 KẾT LUẬN Kế tốn quản trị chi phí sản xuất nội dung quan trọng tồn cơng tác KTQT doanh nghiệp sản xuất nói chung, Cơng ty cổ phần dệt may Huế nói riêng Chính u cầu kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải quan tâm đến công tác KTQT chi phí sản xuất cho cung cấp thơng tin chi phí cách hữu ích phục vụ cho chức quản lý Với đề tài “Vận dụng phương pháp tính giá dựa sở hoạt động Công ty cổ phần dệt may Huế” luận văn tập trung giải vấn đề sau: Thứ nhất: Hệ thống hoá vấn đề lý luận CPSX GTSP phương pháp tính giá dựa sở hoạt động (ABC) Thứ hai: Phản ánh thực trạng cơng tác kế tốn CPSX GTSP Cơng ty cổ phần dệt may Huế nhận xét sơ lược phương pháp áp dụng Thứ ba: Vận dụng phương pháp tính giá dựa sở hoạt động (ABC) vào Công ty cổ phần dệt may Huế để thực tính lại giá thành Từ đó, so sánh chênh lệch giá thành phương pháp truyền thống phương pháp ABC Qua đây, tác giả mong đóng góp ý kiến nhà khoa học, thầy bạn để luận văn hoàn chỉnh TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1]Nguyễn Tấn Bình (2003), Kế tốn quản trị, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh [2]PGS TS Phạm Văn Dược (2006), Kế toán quản trị, NXB Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh [3]Nguyễn Thị Linh Nguyệt (2012), Vận dụng phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động công ty sợi thuộc Tổng cơng ty cổ phần dệt may Hòa Thọ, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng [4]Trần Thị Uyên Phương (2008), Vận dụng phương pháp tính giá dựa sở hoạt động (ABC) Công ty khí Ơ tơ thiết bị điện Đà Nẵng, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng [5]Trần Thị Kim Phượng (2012), Vận dụng phương pháp tính giá ABC Cơng ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng [6]Trương Bá Thanh, Đinh Thị Thanh Hường (2009), Vận dụng phương pháp tính giá dựa hoạt động doanh nghiệp in [7]Khoa Kế toán – Kiểm toán trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (2002), Kế tốn quản trị, NXB Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh Tiếng Anh [8]Colin Drury (2001), Management Accounting for Bussiness Decisions, 2nd Edition, Thomson Learing [9] Rober S.Kaplan; Robin Cooper (1998), Cost & Effect, Havard Bussiness School Press Phụ lục 01: Lương sản phẩm Tháng 10/2014 LƯƠNG SẢN PHẨM THÁNG 10/2014 Tháng 10 năm 2014 Tên Đvt Mã số Số lượng CM Đơn giá lương Nhóm thành phẩm (TK155) 1.475.402 2.548.748 Nhóm áo quần 1.475.402 2.548.748 NM May (TK1553) 1.475.402 2.548.748 Aó PL.Shirt 232.610 1.348.826 Doanh thu CM Quỹ lương M02.2014.07.TT20.1 Aó Pl.shirt PO# 730-TT20 Cái 1000 26.494 13.247 26.494.000 13.247.000 M02.2014.07.TT20.2 Aó Pl.shirt PO# 730-TT20 (3X.4X) Cái 144 26.494 13.247 3.815.136 1.907.568 M02.2014.08.731TT10.1 Aó Pl.shirt PO# 731-TT10 Cái 576 22.255 11.128 12.818.880 6.409.440 … M04.2014.02.TM1075A M04.2014.02.TM1085V Áo Pl.shirt PO# 8940746 Áo Pl.shirt PO# 8940477 Cái 14.946 19.076 9.538 285.109.896 142.554.948 Cái 9.360 19.076 9.538 178.551.360 89.275.680 … M04.2014.04.TI2030B Áo Pl.shirt PO# PR 4272 Cái 5.628 30.697 15.349 172.762.716 86.381.358 M02.2014.08.731TT20.3 Aó Pl.shirt PO# 731-TT20W ( 3X) Cái 12,00 26.494 13.247 317.928 158.964 M02.2014.08.731TT20.4 Aó Pl.shirt PO# 731-TT20 (3,4X) Cái 468,00 26.494 13.247 12.399.192 6.199.596 M02.2014.08.731TT24.2 M02.2014.08.731TT40.1 Aó Pl.shirt PO# 731-TT24W Aó Pl.shirt PO# 731-TT40 Cái Cái 72,00 540,00 23.315 21.195 11.658 10.598 1.678.680 11.445.300 839.376 5.722.920 … … … … … … … … … Phụ lục 2: Bảng tính khấu hao tài sản cố định Tháng 10/2014 BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN Tháng 10 năm 2014 TK 62734 - Chi phí khấu hao TSCĐ NM May Mã số Tên tài sản Bộ phận Giá trị tài sản đầu kỳ Ngày bắt đầu thực tế Nguyên giá khấu hao Máy móc thiết bị Công Tác Giá trị tài sản cuối kỳ Khấu hao Hao mòn 66.027.833.140 57.944.220.010 Giá trị lại 8.083.613.130 Ngun giá kì 967.091.192 Hao mòn 63.341.341.566 56.224.819.628 11.284.000 11.284.000 Giá trị lại 7.116.521.938 A12.035 Máy hút vụn NMM 31/03/08 11.284.000 11.284.000 A12.037 Máy kim Kansai DBF NMM 01/03/06 18.626.846 18.626.846 A12.038 Máy vắt sổ kim NMM 01/03/06 16.427.954 16.427.954 16.427.954 16.427.954 A12.042 Máy đính nút JUKI MB NMM 01/04/06 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 A12.043 Máy thùa khuy LBH NMM 01/04/06 19.094.400 19.094.400 A12.044 Máy trang trí PICOT NMM 04/04/06 46.211.500 46.211.500 46.211.500 46.211.500 A12.045 Máy ép nhiệt ben NMM 26/03/07 15.500.000 15.500.000 A12.047 Máy ép nhiệt ben NMM 26/03/07 15.500.000 15.500.000 A12.055 Máy kim móc xích NMM 01/10/07 28.772.507 28.772.507 28,772,507 28.772.507 A12.667 01 Máy sấy khơ khơng khí NMM 24/02/12 68.399.000 59.292.230 9.106.770 1.899.972 68.399.000 61.192.202 A12.670 05 Bàn hút chân không NMM 02/04/12 42.250.000 42.203.044 46.956 46.956 42.250.000 42.250.000 NMM 28/04/12 46.725.000 45.323.250 1.401.750 1.401.750 46.725.000 46.725.000 … … … … … … … … … 135.135.120.785 84.034.269.240 51.100.851.545 1.533.134.578 132.448.629.211 82.880.912.244 49.567.716.967 7.206.798 Okurma A12.671 05 Bàn hút chân không Okurma … Tổng cộng … Phụ lục 3: Bảng phân bổ tiền điện Tháng 10/2014 PHỤ LỤC 03: BẢNG PHÂN BỔ TIỀN ĐIỆN THÁNG 10/2014 BẢNG PHÂN BỔ TIỀN ĐIỆN THÁNG 10/2014 ĐƠN VỊ SỬ DỤNG SỐ TIÊU HAO THỰC TẾ 3.305.076,75 Máy CN Trạm lạnh 18.024,96 Nhà ĐH 435,98 Y tế Nhà ăn 6.662,58 Tổ bốc xếp 1.703,03 Môi trường Kho vải NM Dệt Nhuộm Nhà máy May 158.014,03 220.127,39 103,00 Mộc khí 612,00 THÀNH TIỀN 2.402.692.968,60 1.463.120.396,51 602.650.514,78 13.103.613,55 7.979.448,27 3.281.233,16 316.943,04 193.002,53 79.364,67 4.843.498,72 2.949.449,58 1.212.844,73 1.238.055,59 753.914,22 310.017,47 114.871.524,7 69.951.039,5 28.764.604,1 160.026.099,85 97.447.927,69 40.071.614,06 74.877,95 45.596,94 18.749,94 444.906,60 270.925,97 TIỀN TRƯỚC THUẾ 4.467.463.880 36.261.386 213.587.168 297.545.642 966.465 Phụ lục 4: Báo cáo vật tư Tháng 10/2014 BÁO CÁO VẬT TƯ Tháng 10 năm 2014 Tài khoản: 1543-1 - Chi phí SXKD dở dang NM May - Sản xuất Đầu kỳ Dvt STT MÃ VT Phát sinh kỳ Tiêu hao kỳ Cuối kỳ TÊN VẬT TƯ Số lượng 14.1.01.02.01 14.1.01.02.02 14.1.01.02.05 Thùng CT lớp 400 x 300 x 100 Thùng CT lớp 420 x 300 x 100 Thùng CT lớp 300 x 240 x 150 14.1.01.02.06 14.1.01.02.07 Tiền Số lượng Tiền Số lượng Tiền Cái 3.427,00 28.176.794 3.427,00 28.176.794 Cái 1.522,00 12.857.856 1.522,00 12.857.856 Cái 2.820,00 17.639.100 2.820,00 17.639.100 Thùng CT lớp 40 x 30 x 10 Cái 6.642,00 55.905.714 6.642,00 55.905.714 Thùng CT lớp 42 x 30 x 10 Cái 1.118,00 9.669.582 1.118,00 9.669.582 Số lượng Tiền … 433 21.07.2.059 Mex giấy #8518F - Đen yard 1.799,00 6.488.999 2.691,70 9.708.968 3.510,00 12.660.579 980,70 3.537.388 434 21.07.2.068 Mex giấy # 8518 - Trắng yard 2.804,00 9.553.230 7.851,30 26.749.382 5.805,30 19.778.660 4.850,00 16.523.952 435 21.07.2.075 Mex giấy KF546 Yard 164,00 2.526.720 164,00 2.526.720 436 21.07.2.079 Mex vải PX300 Yard 1.321,00 32.924.548 20,00 498.479 1.301,00 32.426.069 … 562 4.04.01.025 Chỉ KT 40/2 - 10140 Cuộn 1.822,00 38.808.600 150,00 3.195.000 1.672,00 35.613.600 563 4.04.01.026 Chỉ KT 40/2 - 10363 Cuộn 299,00 6.368.700 17,00 362.100 282,00 6.006.600 Kg 227,10 49.081.919 227,10 49.081.919 1.471,00 393.228.776 1.527,63 405.423.696 … 759 8.07.375 760 8.07.376 Vải 97% Poly + % Sp Micro Pique W/Wick Vải 94% Poly + 6% Sp Jersey With Brushed Face W/W 761 8.07.377 Vải 100% Poly Print Interlock Kg 56,63 12.194.920 Kg 50,00 11.568.727 1.830.167 13.260.994.421 25,00 5.784.363 25,00 5.784.364 13.428.034 17.110.757.335 4.003.050 19.972.163.849 … TỔNG CỘNG 15.600.917 23.821.926.763 ... VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ DỰA TRÊNCƠ SỞ HOẠT ĐỘNG (ABC) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ 80 3.1 TỔ CHỨC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ DỰA TRÊN CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG (ABC) TẠI CÔNG TY CP DỆT MAY HUẾ... Tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần dệt may Huế 33 2.1.4 Tổ chức máy quản lý Công ty cổ phần dệt may Huế 34 2.1.5 Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần dệt may Huế 39 2.2 THỰC TRẠNG... TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ 43 2.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất giá thành sản phẩm may Công ty cổ phần dệt may Huế 43 2.2.2 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ACB) tại công ty cổ phần dệt may huế , Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ACB) tại công ty cổ phần dệt may huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn