Vận dụng kế toán quản trị tại trường cao đẳng giao thông vận tải II

102 23 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒNG THỊ LAN CHI VẬN DỤNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI II LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒNG THỊ LAN CHI VẬN DỤNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI II Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN ĐÌNH KHƠI NGUN Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Hoàng Thị Lan Chi MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN 1.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.1.1 Khái niệm kế toán quản trị 1.1.2 Sự đời phát triển kế toán quản trị 1.1.3 Vai trò kế tốn quản trị chức quản lý 1.2 ĐẶC ĐIỂM CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 11 1.2.1 Đặc điểm hoạt động đơn vị nghiệp công lập 11 1.2.2 Đặc điểm quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập 11 1.2.3 Sự cần thiết thực kế toán quản trị cho đơn vị nghiệp công lập 13 1.3 VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀO CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG – ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 14 1.3.1 Đặc điểm hoạt động trường cao đẳng 14 1.3.2 Đặc điểm chi phí hoạt động trường cao đẳng 17 1.3.3 Vận dụng kế toán quản trị trường cao đẳng 18 CHƯƠNG THỰC TRẠNG ÁP DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI II 26 2.1 TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI II 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức lĩnh vực hoạt động 29 2.1.3 Đặc điểm quản lý tài trường Cao đẳng GTVT II 30 2.1.4 Tổ chức kế toán trường Cao đẳng GTVT II 31 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI II 32 2.2.1 Công tác lập dự toán 33 2.2.2 Cơng tác tập hợp chi phí hoạt động đào tạo trường 42 2.2.3 Cơng tác kiểm tra, đánh giá thực dự tốn 45 2.2.4 Cung cấp thông tin thích hợp cho việc định trường Cao đẳng GTVT II 50 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI II 52 2.3.1 Ưu điểm 52 2.3.2 Nhược điểm 53 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VẬN DỤNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THƠNG VẬN TẢI II 55 3.1 SỰ CẦN THIẾT VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI II 55 3.2 ĐỊNH HƯỚNG VẬN DỤNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THƠNG VẬN TẢI II 56 3.2.1 Hoàn thiện việc xây dựng phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí 57 3.2.2 Hồn thiện cơng tác lập dự tốn 59 3.2.3 Hoàn thiện cơng tác kiểm tra, kiếm sốt, đánh giá phân tích 66 3.2.4 Cung cấp thơng tin hỗ trợ việc định 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT CNV Công nhân viên ĐBCLGD Đảm bảo chất lượng giáo dục DT Dự tốn GTVT Giao thơng vận tải HSSV Học sinh sinh viên HV Học viên KTQT Kế tốn quản trị KTTC Kế tốn tài KTX Ký túc xá NCKH Nghiên cứu khoa học NSNN Ngân sách nhà nước QLKH Quản lý khoa học SV Sinh viên TGNH Tiền gửi ngân hàng TH Thực TNCN Thu nhập cá nhân TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định XDCĐ Xây dựng cầu đường XDDD Xây dựng dân dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Quy mô tuyển sinh hệ đào tạo từ 2011-2014 27 2.2 Kết nghiên cứu khoa học từ 2011-2014 28 2.3 Định mức thu sinh viên năm học năm 2014 37 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Dự tốn chi tiết nguồn thu học phí từ hệ cao đẳng hệ trung cấp năm 2014 Dự tốn chi tiết nguồn thu học phí bồi dưỡng nghiệp vụ 2014 37 38 Dự toán chi nghiệp vụ quản lý quỹ học phí chi cho việc phục vụ giảng dạy Dự toán tổng hợp thu chi năm 2014 Dự tốn trích lập quỹ phân phối kết tài 2014 40 42 2.9 Tập hợp chi phí trực tiếp năm 2014 44 2.10 Tập hợp chi phí gián tiếp năm 2014 45 2.11 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Dự toán kết tài lớp nâng bậc Cơng nhân kỹ thuật K14CN Bảng phân tích biến động biến phí định phí năm 2014 Định mức sử dụng văn phòng phẩm khoa, phòng ban Định mức tỷ lệ trích nộp Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Dự toán chi theo quý năm 2014 Dự toán linh hoạt lớp Nâng bậc Công nhân kỹ thuật 51 59 60 61 65 66 3.6 Báo cáo kiểm soát thực chi quỹ tiền lương năm 2014 67 3.7 Bảng theo dõi tiến độ tốn viết giáo trình 68 3.8 Báo cáo chấp hành dự toán năm 2014 69 3.9 Bảng tổng hợp chi phí theo đơn vị năm 2014 71 3.10 Bảng phân bổ thu, chi theo ngành đào tạo 72 3.11 Bảng tổng hợp thu theo ngành đào tạo 73 3.12 Bảng tổng hợp chi theo ngành đào tạo 73 3.13 Báo cáo hiệu hoạt động theo ngành đào tạo 74 3.14 3.15 Bảng phân loại biến phí định phí lớp Nâng bậc cơng nhân kỹ thuật K14CN Bảng phân tích biên lớp đào tạo Tin học sử dụng Autocad 76 78 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Tên sơ đồ Số hiệu Trang 1.1 Sơ đồ thực chức quản lý kế toán quản trị 13 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức trường Cao đẳng GTVT II 29 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế toán trường Cao đẳng 31 GTVT II 3.1 Trình tự lập dự tốn trường Cao đẳng GTVT II 61 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kế tốn cơng cụ quan trọng tổ chức, kể tổ chức kinh doanh tổ chức phi lợi nhuận Nó có vai trò tích cực việc quản lý điều hành kiểm sốt hoạt động kinh tế tài Tuy nhiên, để kế tốn phát huy tồn diện chức cung cấp thơng tin, kiểm tra, cần phải xây dựng hệ thống kế toán quản trị bao gồm hai phân hệ kế tốn tài kế tốn quản trị Trong kế tốn tài phản ánh thơng tin xảy mang tính khách quan Còn kế tốn quản trị phản ánh thơng tin trước sau xảy nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý, thơng tin kế tốn quản trị mang tính linh hoạt, có tính dự báo, phục vụ cho việc đánh giá xây dựng kế hoạch tài phù hợp với mục tiêu xác lập Vì nói, việc xây dựng hệ thống kế tốn hồn chỉnh đề cao vai trò kế tốn quản trị vấn đề quan trọng cho đơn vị kế tốn Tuy nhiên, Việt Nam thơng tin kế tốn quản trị phục vụ cho mục đích quản lý chưa thật phát huy tác dụng nhiều Việc xác định nội dung, phạm vi kế tốn quản trị có đề cập thơng tư hướng dẫn 53/2006-BTC ban hành ngày 12/06/2006 cho doanh nghiệp Còn đơn vị nghiệp cơng lập chưa thực kế tốn quản trị, quản lý hiệu nguồn lực yêu cầu nhà quản lý Việt Nam hội nhập vào thị trường quốc tế, không cạnh tranh lĩnh vực sản xuất kinh doanh mà giáo dục Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải II đơn vị nghiệp công lập, giai đoạn thực chiến lược nâng cấp thành Đại học Giao Thông Vận Tải, 79 * Ứng dụng cụ thể việc phân tích biên: Xem xét lớp đào tạo Tin học sử dụng Autocad cho HSSV Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng GTVT II Yêu cầu tổ chức lớp Đào tạo sử dụng Autocad cho HSSV đảm bảo chất lượng tối đa 35 sinh viên, thời gian học 02 tháng Mức học phí 400.000đ/SV/khóa (200.000đ/SV/tháng), chi phí trả tiền giảng cho giáo viên 3.000.000đ/lớp/tháng Giả định chi phí hay lợi nhuận tương quan khác Số lượng đăng ký 78 sinh viên, đơn vị nên tổ chức lớp học hợp lý Theo phương pháp tiếp cận trung bình phép phân tích này: - Thu nhập dự tính tháng: 200.000đ * 78 sinh viên 15.600.000 - Chi phí dự tính tháng: 3.000.000 * 03 giáo viên 9.000.000 - Lợi nhuận gộp: 6.600.000 Với số liệu Trường dự định tổ chức 03 lớp học, lớp học 35 sinh viên lợi nhuận 6.600.000đ/tháng Phương pháp tiếp cận biên cho phép phân tích này: Bảng 3.15 Bảng phân tích biên lớp đào tạo Tin học sử dụng Autocad STT Số Sinh viên Thu nhập biên Chi phí biên Lợi nhuận (lỗ) 01-35 7.000.000 3.000.000 4.000.000 36-70 7.000.000 3.000.000 4.000.000 71-78 1.600.000 3.000.000 (1.400.000) Tổng cộng 15.600.000 9.000.000 6.600.000 Bảy sinh viên số học phí 400.000/khóa mà người mang lại bị từ chối Trung tâm xúc tiến tổ chức giảng dạy 02 lớp học, mời 02 giáo viên giảng dạy, lớp 35 người lợi nhuận tháng 8.000.000đ 80 Như vậy, với việc vận dụng Kế toán quản trị mang lại, ứng dụng đơn giản cung cấp thơng tin hữu ích giúp Ban giám hiệu Trường Cao đẳng GTVT II có cách nhìn có định hoạt động đào tạo trường mang lại hiệu KẾT LUẬN CHƯƠNG Kế tốn quản trị có vai trò tích cực quản lý, điều hành kiểm soát hoạt động trường Cao đẳng GTVT II Qua nghiên cứu khảo sát trường có thấy việc vận dụng KTQT trường hạn chế Vì chýõng này, tác giả ðã nêu số nội dung KTQT vận dụng trường Cao đẳng GTVT II, hồn thiện cơng tác lập dự tốn, xây dựng định mức chi phí, hồn thiện loại báo cáo Ngồi ra, tác giả đưa số kiến nghị để bảo đảm việc thực KTQT Trường Tất vấn đề kế toán quản trị đề cập chương nhằm tăng cường vai trò thơng tin kế tốn phục vụ cho mục đích định quản lý Lãnh đạo Trường, cần thiết giai đoạn trường phải tự chủ tài cạnh tranh thị trường đào tạo 81 KẾT LUẬN Đã từ lâu, kế toán quản trị trở thành công cụ quan trọng nhà quản trị doanh nghiệp, có vai trò tích cực việc quản lý, điều hành kiểm soát hoạt động kinh tế tài Đối với đơn vị hoạt động lĩnh vực giáo dục đào tạo việc vận dụng KTQT yếu tố khách quan nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, xây dựng thương hiệu tăng cường tính cạnh tranh Tác giả chọn đề tài: “Vận dụng kế toán quản trị trường Cao đẳng Giao thơng vận tải II” đề tài có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn Luận văn tập trung giải số vấn đề sau: - Hệ thống hóa sở lý luận mà trường Cao đẳng vận dụng KTQT nêu khái niệm, vai trò KTQT chức quản lý, nội dung KTQT vận dụng trường Cao đẳng để quản lý tài cách hiệu - Trên sở phân tích thực trạng việc vận dụng KTQT trường Cao đẳng GTVT II, từ đánh giá khách quan ưu nhược điểm nguyên nhân tồn vận dụng KTQT - Từ thực trạng việc vận dụng KTQT trường Cao đẳng GTVT II luận văn đưa nội dung vận dụng KTQT trường xây dụng phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí, lập dự tốn, lập báo cáo phân tích phục vụ kiểm tra, kiểm soát hỗ trợ cho việc định Với mục tiêu mà luận văn xây dựng nhìn chung luận văn đáp ứng yêu cầu mà mục tiêu đề Tuy nhiên nội dung KTQT vào thực tiễn trở thành cơng cụ hữu ích hỗ trợ cho nhà quản trị cần có phối hợp nhận thức người quản lý Trường Cùng với phát triển không ngừng ngành giáo dục đào tạo nói chung trường cao đẳng nói riêng, chắn nhiều vấn đề phát sinh 82 cần phải nghiên cứu hoàn thiện Mặc dù cố gắng khả nghiên cứu có giới hạn nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp để luận văn hoàn chỉnh TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài Chính (2006), Thơng tư số 53/2006/TT-BTC ngày 12/06/2006 hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị doanh nghiệp [2] Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Thông tư số 14/2009/TTBGDĐT ngày 28/05/2009 ban hành Điều lệ trường Cao đẳng [3] Bộ Tài (2006), Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 ban hành chế độ kế tốn hành nghiệp [4] Bộ tài (2010), Thơng tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 sửa đổi bổ sung chế độ kế tốn hành nghiệp ban hành theo định số 19/2006/QĐ-BTC [5] Chính phủ (2006), Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập lĩnh vực kế tốn nhà nước [6] Chính phủ (2015), Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập [7] PGS.TS Phạm Văn Được (2006), Kế toán quản trị, NXB Thống kê [8] Nguyễn Thị Hường (2008), Vận dụng kế toán quản trị trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng [9] Huỳnh Lợi - Nguyễn Khắc Tâm (2001), Kế toán quản trị, NXB Thống kê Hà Nội [10] Nguyễn Duy Liễu (2007), Thực hành kế toán trường học, NXB Giáo dục Hà Nội [11] Nguyễn Minh Phương (2004), Giáo trình kế tốn quản trị, NXB Tài [12] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật kế tốn, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội [13] Nguyễn Quang Quynh (2004), Kiểm tốn tài chính, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội [14] Robert S.Kaplan, Anthony (2007), Advanced Management Accounting, third edition, Prentice Hall International, Inc [15] PGS TS Trương Bá Thanh (2008), Giáo trình Kế tốn quản trị, NXB Giáo dục [16] Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (2006), Kế tốn quản trị [17] Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Khoa kế toán kiểm toán (2001), Kế toán quản trị, NXB Thống kê [18] TS Mai Vinh (2003), Kiểm toán ngân sách Nhà nước, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Phụ lục 2.1 QUYẾT TỐN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 STT I II III I a b NỘI DUNG A TỔNG SỐ THU CỦA ĐƠN VỊ Tổng số thu từ học phí, thu khác Thu học phí Thu học phí khác Thu nghiệp khác Số thu nộp ngân sách nhà nước Học phí Thu nghiệp khác Số thu để lại sử dụng theo chế độ quy định Học phí Thu nghiệp khác B TỔNG SỐ CHI CỦA ĐƠN VỊ Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp Chi thường xuyên Chi toán cá nhân 100 - Tiền lương 101 - Tiền công 102 - Phụ cấp lương 103 - Học bổng 104 - Tiền thưởng 105 - Phúc lợi tập thể 106 - Các khoản đóng góp Chi hàng hóa dịch vụ 109 - Thanh tốn dịch vụ cơng cộng 110 - Vật tư văn phòng 111 - Thơng tin, tun truyền, liên lạc 112 - Hội nghị 113 - Công tác phí Thực năm 2013 Đơn vị tính :Ngàn đồng Năm 2014 Ghi Dự toán Thực giao 11,949,568 9,715,095 1,554,416 680,057 0 11,949,568 13,126,800 10,670,400 1,708,800 747,600 0 13,126,800 11,705,922 9,515,800 1,523,563 666,559 0 11,705,922 9,715,095 1,554,416 10,670,400 1,708,800 9,515,800 1,523,563 20,289,561 19,408,620 15,138,676 7,227,250 338,770 3,168,968 960,019 552,234 1,548,672 1,342,763 2,963,371 719,052 187,669 240,333 22,966,000 22,070,000 17,681,000 8,381,000 341,000 3,371,000 1,867,000 658,000 1,621,000 1,442,000 3,029,000 726,000 203,000 242,000 22,966,000 22,070,000 17,681,000 8,381,000 341,000 3,371,000 1,867,000 658,000 1,621,000 1,442,000 3,029,000 726,000 190,000 242,000 92,838 337,307 100,000 342,000 100,000 342,000 c d II a b c d III a 104 - Chi thuê mướn 117 - Sửa chữa thường xuyên 119 - Chi phí nghiệp vụ chuyên môn Chi mua sắm SCTX, TSCĐ Chi khác Chi thực đề tài NCKH Chi thực chương trình mục tiêu QG Dự toán nguồn thu để lại Chi thường xuyên Chi toán cá nhân 102 - Phụ cấp lương 103 - Học bổng 104 - Tiền thưởng 105 - Phúc lợi tập thể Chi hàng hóa dịch vụ 109 - Thanh tốn dịch vụ cơng cộng 110 - Vật tư văn phòng 111 - Thơng tin, tuyên truyền, liên lạc 112 - Hội nghị 113 - Cơng tác phí 114 - Chi th mướn 117 - Sửa chữa thường xuyên 119 - Chi phí nghiệp vụ chuyên môn Chi mua sắm SCTX, TSCĐ Chi khác Chi thực đề tài NCKH Chi thực chương trình mục tiêu QG 120,358 569,898 695,916 122,000 578,000 716,000 135,000 578,000 716,000 554,474 752,099 790,941 90,000 600,000 760,000 806,000 90,000 600,000 760,000 806,000 90,000 11,949,568 8,831,409 7,364,301 6,675,080 14,185 675,036 573,309 2,803 81,648 13,126,800 10,263,615 8,657,321 7,879,453 15,643 762,225 689,673 3,202 82,527 11,705,922 9,635,119 8,009,539 7,568,607 4,917 103,806 380,135 6,774 105,930 491,240 11,938 85,747 589,488 457,908 435,891 0 463,685 452,936 0 416,365 442,736 0 Tổng số chi từ nguồn NSNN cấp nguồn thu để lại 29,030,970 33,229,615 32,568,879 Chi thường xuyên Chi toán cá nhân 100 - Tiền lương 101 - Tiền công 102 - Phụ cấp lương 28,240,029 22,502,977 7,227,250 338,770 9,844,048 32,333,615 26,338,321 8,381,000 341,000 11,250,453 31,705,119 25,690,539 8,381,000 341,000 10,939,607 14,079 426,853 766,479 2,545 76,761 b c d 103 - Học bổng 104 - Tiền thưởng 105 - Phúc lợi tập thể 106 - Các khoản đóng góp Chi hàng hóa dịch vụ 109 - Thanh tốn dịch vụ cơng cộng 110 - Vật tư văn phòng 111 - Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 112 - Hội nghị 113 - Cơng tác phí 114 - Chi thuê mướn 117 - Sửa chữa thường xuyên 119 - Chi phí nghiệp vụ chun mơn Chi mua sắm SCTX, TSCĐ Chi khác Chi thực đề tài NCKH Chi thực chương trình mục tiêu QG 960,019 566,419 2,223,708 1,342,763 3,536,680 721,855 187,669 321,981 1,867,000 673,643 2,383,225 1,442,000 3,718,673 729,202 203,000 324,527 1,867,000 672,079 2,047,853 1,442,000 3,795,479 728,545 190,000 318,761 97,755 337,307 224,164 569,898 1,076,051 106,774 342,000 227,930 578,000 1,207,240 111,938 342,000 220,747 578,000 1,305,488 1,012,382 1,187,990 790,941 1,063,685 1,212,936 806,000 90,000 1,016,365 1,202,736 773,760 90,000 Phụ lục 2.2 QUY MÔ ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP NĂM 2014 STT 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 Bậc, ngành Bậc Cao đẳng Xây dựng cầu đường Xây dựng dân dụng Cơ khí - Điện Kế toán doanh nghiệp Bậc trung cấp Xây dựng cầu đường Xây dựng dân dụng Cơ khí - Điện Tổng cộng Khóa 12 573 225 172 86 90 573 Khóa học Khóa 13 706 258 241 87 120 202 87 43 72 908 Khóa 14 546 26 177 272 71 110 38 36 36 656 Phụ lục 2.3 Danh mục chứng từ kế toán S TÊN CHỨNG TỪ TT A Chứng từ kế toán ban hành theo SỐ HIỆU LOẠI CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BB HD Quyết định I Chỉ tiêu lao động tiền lương Bảng chấm công C01a-HD x Bảng chấm công làm thêm C01b-HD x Bảng toán tiền lương C02a-HD x Bảng toán học bổng (Sinh hoạt C03-HD x C04-HD x phí) Bảng toán tiền thưởng …… II Chỉ tiêu vật tư Phiếu nhập kho C 20 - HD x Phiếu xuất kho C 21 - HD x Biên kiểm kê vật tư, công cụ, sản C 23 - HD x phẩm, hàng hoá III Chỉ tiêu tiền tệ Phiếu thu C 30 - BB x Phiếu chi C 31 - BB x Giấy đề nghị tạm ứng C 32 - HD x Giấy toán tạm ứng C 33 - BB Biên kiểm kê quỹ (Dùng cho C 34 - HD x x đồng Việt Nam) IV Chỉ tiêu tài sản cố định Biên giao nhận TSCĐ C 50 - BD x Biên lý TSCĐ C 51 - HD x Biên kiểm kê TSCĐ C 53 - HD x B Chứng từ kế toán ban hành theo văn pháp luật khác Vé Hoá đơn GTGT 01 GTKT- 3LL x Hoá đơn bán hàng thơng thường 02 GTGT- 3LL x 10 Hố đơn bán lẻ (Sử dụng cho máy tính tiền) 12 Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH x Phụ lục 2.4 Danh mục sổ sách kế toán ST Ký hiệu T TÊN SỔ mẫu sổ Sổ Cái (Dùng cho hình thức kế tốn Nhật ký chung) S03- H Sổ Nhật ký chung S04- H Bảng cân đối số phát sinh S05-H Sổ quỹ tiền mặt (Sổ chi tiết tiền mặt) S11- H Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc S12- H Sổ tài sản cố định S31 - H Sổ theo dõi TSCĐ công cụ, dụng cụ nơi sử dụng S32 - H Sổ chi tiết tài khoản S33- H Sổ theo dõi dự toán ngân sách S41- H 10 Sổ theo dõi nguồn kinh phí S42- H 11 Sổ tổng hợp nguồn kinh phí S43- H 12 Sổ chi tiết khoản thu S52- H 13 Sổ chi tiết chi hoạt động S61- H 14 Sổ chi tiết chi dự án S 62 - H 15 Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh (Hoặc đầu tư XDCB) S63 - H 16 Sổ theo dõi tạm ứng kinh phí Kho bạc S72- H Phụ lục 3.1 Dự toán quỹ lương năm 2014 ĐVT: ngàn đồng STT 10 11 Nội dung Lương - Từ tháng 01/2013 - 06/2013 - Từ tháng 07/2012 - 12/2013 Hệ số lương Hệ số chức vụ Hệ số ưu đãi ngành Hệ số thâm niên Hệ số điều chỉnh tăng thêm Tổng quỹ lương theo kế hoạch - Tiền lương theo chế độ - Tiền lương tăng them Thực năm 2013 Dự toán năm 2014 1,050 1,150 720.78 7.20 288.65 6.94 269.71 17,071,298 13,915,814 3,155,484 1,150 1,150 736.02 7.48 320.04 7.21 281.28 19,631,453 15,551,247 4,080,206 Ghi Phụ lục 3.2 Bảng Quyết toán tiền lương năm 2014 STT (A) Nội dung (B) Năm 2014 Tổng cộng Lương CB (1) 1,150 Hs Lương BQ (2) 736.02 Hệ số chức vụ HS ưu đãi ngành (4) (5) 7.38 317.67 Hs thâm niên (6) 7.21 TLCĐ 01 tháng 1năm (7) (8) 1,292,883 15,514,592 15,514,592 TLTT 01 tháng (9) 317,168 TL toán năm (10) (11) 3,806,015 19,320,607 3,806,015 19,320,607 ... TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI II 55 3.1 SỰ CẦN THIẾT VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI II 55 3.2 ĐỊNH HƯỚNG VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI TRƯỜNG CAO. .. quản lý tài trường Cao đẳng GTVT II 30 2.1.4 Tổ chức kế toán trường Cao đẳng GTVT II 31 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI II 32 2.2.1... phục vụ cho quản lý trường trường Cao đẳng Giao thông vận tải II - Phạm vi nghiên cứu: Cơng tác vận dụng kế tốn quản trị trường Cao đẳng Giao thông vận tải II năm 2014 Phương pháp nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng kế toán quản trị tại trường cao đẳng giao thông vận tải II , Vận dụng kế toán quản trị tại trường cao đẳng giao thông vận tải II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn