Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác ( C.C.C)

13 1,754 5
Subrahmanyan Chandrasekhar

Subrahmanyan Chandrasekhar

Tải lên: 11,485 tài liệu

  • Loading...
1/13 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2013, 17:10

Xin kính chào Ban giám khảo, thầy cô giáo và các em học sinh Nă m ho ïc : 2006-2007 TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU THÀNH PHỐ TUY HÒA Xin kính chào Ban giám khảo, thầy cô giáo và các em học sinh Nă m ho ïc : 2006-2007 TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU THÀNH PHỐ TUY HÒA Hai tam giác trong hình sau có bằng nhau không ? Nếu có , hãy viết ký hiệu sự bằng nhau của hai tam giác đó ? A B C 60 0 70 0 D E H 5 0 0 7 0 0 Tuần : 11 Tiết : 22 TRƯỜNG HP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC CẠNH CẠNH CẠNH ( C.C.C ) 1. Vẽ tam giác biết ba cạnh : Bài toán : Vẽ tam giác ABC , biết AB = 2 cm , BC = 4 cm , AC = 3 cm Tg_ccc.exe ?1 Vẽ thêm tam giác A’B’C’ có : A’B’= 2 cm , B’C’ = 4 cm , A’C’ = 3cm Hãy đo rồi so sánh các góc tương ứng của tam giác ABC mục 1 và tam giác A’B’C’ . * Tính chất : ( Học SGK / 113 ) Nếu ∆ABC và ∆A’B’C’ : AB = A’B’ AC = A’C’ BC = B’C’ Thì ∆ABC = ∆A’B’C’ (c.c.c) A B C A’ B’ C’ 2. Trường hợp bằng nhau cạnh- cạnh- cạnh : 1. Vẽ tam giác biết ba cạnh : Tuần : 11 Tiết : 22 TRƯỜNG HP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC CẠNH CẠNH CẠNH ( C.C.C ) (Xem sách SGK) BAØI TAÄP TRAÉC NGHIEÄM Trac nghiem\Trac ng hiem.exe Bài tập 17 : Trên mỗi hình 68, 69, 70 có các tam giác nào bằng nhau ? Vì sao ? A C D B M N P Q H E I K Hình 68 Hình 69 Hình 70 ?2 Tìm số đo của góc B trên hình 67 120 0 A C B D GT : AC= BC ; AD = BD Â = 120 0 KL: BÂ = ? Chứng minh :  Xét ∆ACD và ∆BCD : AC = BC ( gt ) AD = BD ( gt ) CD cạnh chung Vậy: ∆ABC = ∆A’B’C’ (c.c.c) Ta suy ra : BÂ = Â = 120 0 ( cặp góc tương ứng theo đònh nghóa ) Hình 67 Tuần : 11 Tiết : 22 TRƯỜNG HP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC CẠNH CẠNH CẠNH ( C.C.C ) 1. Vẽ tam giác biết ba cạnh : Bài toán : Vẽ tam giác ABC , biết AB = 2 cm , BC = 4 cm , AC = 3 cm Giải : ( Xem SGK trang 113) * Tính chất : ( Học SGK trang 113 ) A B C A’ B’ C’ Nếu ∆ABC và ∆A’B’C’ có : AB = A’B’ AC = A’C’ BC = B’C’ Thì ∆ABC = ∆A’B’C’ (c.c.c) 2. Trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh –cạnh : . ∆A’B C (c. c .c) 2. Trường hợp bằng nhau c nh – c nh c nh : HƯỚNG DẪN TỰ H C a). Bài vừa h c : - Nêu đư c trường hợp bằng nhau ( c. c .c ) c a hai tam gi c. TRƯỜNG HP BẰNG NHAU THỨ NHẤT C A TAM GI C CẠNH C NH C NH ( C. C .C ) 1. Vẽ tam gi c biết ba c nh : Bài toán : Vẽ tam gi c ABC , biết AB = 2 cm , BC = 4 cm
- Xem thêm -

Xem thêm: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác ( C.C.C), Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác ( C.C.C), Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác ( C.C.C)

Bình luận về tài liệu truong-hop-bang-nhau-thu-nhat-cua-tam-giac-c-c-c

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP