Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn EAKAR, tỉnh đắk lắk

109 21 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒ THẢO VY QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN EAKAR, TỈNH ĐẮK LẮK Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS HỒ HỮU TIẾN Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Người cam đoan HỒ THẢO VY MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHO VAY CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm cho vay 1.1.2 Phân loại cho vay NHTM 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 10 1.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 12 1.2.4 Hậu rủi ro tín dụng 13 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CỦA NHTM 15 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 15 1.3.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng cho vay 15 1.3.3 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng 16 1.3.4 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 16 1.3.5 Các tiêu chí phản ảnh kết quản trị rủi ro tín dụng 26 1.3.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH EAKAR- TỈNH ĐAK LAK 36 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH EAKAR 36 2.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar 36 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar 38 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH EAKAR 44 2.2.1 Đặc điểm khách hàng vay vốn Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar 44 2.2.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh EaKar 46 2.2.3.Công tác tổ chức máy quản trị rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar 47 2.2.4 Tình hình thực quản trị rủi ro tín dụng cho vay Agribank Chi nhánh EaKar- Đak Lak 49 2.2.5 Kết quản trị rủi ro tín dụng 65 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT TỈNH DAK LAK - CHI NHÁNH EAKAR 68 2.3.1 Những thành công 68 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH EAKAR 73 3.1.PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH EAKAR 73 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh EaKar 73 3.1.2 Mục tiêu kinh doanh 74 3.1.3 Định hướng hồn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay Agribank Chi nhánh EaKar 74 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH EAKAR 76 3.2.1 Tổ chức khai thác tốt nguồn thơng tin tín dụng 76 3.2.2 Xác định mục tiêu QTRRTD đầy đủ, cụ thể 77 3.2.3 Tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định tín dụng 81 3.2.4 Chú trọng công tác nhận dạng RRTD 83 3.2.5 Tập trung cải tiến cơng tác xếp hạng tín dụng nội 86 3.2.6 Thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ nghề nghiệp đạo đức cán nhân viên chi nhánh.87 3.2.7 Các giải pháp khác 89 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 92 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 92 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 95 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TAI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa BĐTV Bảo đảm tiền vay CBTD Cán tín dụng HĐTD Hợp đồng tín dụng HĐBĐ Hợp đồng bảo đảm NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại GDBĐ Giao dịch bảo đảm PDTD Phê duyệt tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm TCTD Tổ chức tín dụng QSD Quyền sử dụng QSH Quyền sở hữu QTRR Quản trị rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng UBND Ủy ban nhân dân XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Tên bảng Dư nợ cho vay Agribank CNEaKar 2011 – 2014 Kết kinh doanh Agribank CNEaKar 2011 – 2014 Số lượng khách hàng vay vốn Agribank CN Eakar 2012 – 2014 Trang 40 43 45 Bảng 2.5 Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành kinh tế 2011 – 2014 45 Bảng 2.6 Bảng tiêu chí chấm điểm tín dụng doanh nghiệp 50 Bảng 2.7 Bảng thang điểm xếp loại theo quy mô doanh nghiệp 51 Bảng 2.8 Thang điểm xếp loại doanh nghiệp 52 Bảng 2.9 Bảng xếp hạng mức độ rủi ro khách hàng doanh nghiệp 53 Bảng 2.10 Bảng tiêu xác định cấp tín dụng 55 Bảng 2.11 Kết xếp hạng khách hàng vay vốn (2011-2014) 56 Bảng 2.12 Kết công tác thẩm định hồ sơ vay vốn Agribank CN EaKar 2012-2014 57 Bảng 2.13 Cơ cấu dư nợ Agribank CN Eakar 2011 – 2014 65 Bảng 2.14 Tỷ lệ nợ xấu Agribank CN EaKar 2011 – 2014 66 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên sơ đồ Trang Sơ đồ 1.1 Mơ hình rủi ro tín dụng Ngân hàng 10 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ phân loại rủi ro tín dụng 10 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức Agribank Chi nhánh EaKar 37 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, với xu hướng hội nhập quốc tế, ngân hàng mở rộng danh mục hoạt động đầu tư kinh doanh mình, đem lại khoản lợi nhuận khơng nhỏ Nhưng khơng mà hoạt động truyền thống ngân hàng không trọng, ngược lại chiếm tỷ trọng lớn lại nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng, khơng thể thiếu hoạt động cho vay Tuy nhiên, với việc đem lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro nhiều Hậu rủi ro tín dụng lớn ảnh hưởng đến tình hình tài chính, uy tín vị ngân hàng; chí tác động trực tiếp đến sống ngân hàng Mặc dù khơng thể loại bỏ hồn tồn rủi ro tín dụng ngân hàng áp dụng biện pháp để phòng ngừa giảm thiểu thiệt hại tối đa rủi ro xảy Thực tiễn hoạt động cho vay Ngân hàng No& PTNT Chi nhánh EaKar thời gian qua cho thấy rủi ro tín dụng chi nhánh chưa kiểm sốt cách hiệu có xu hướng ngày gia tăng Chính vậy, u cầu cấp bách đặt rủi ro tín dụng phải quản trị cách có hiệu quả, đảm bảo tín dụng hoạt động phạm vi rủi ro chấp nhận Hỗ trợ việc phân bổ vốn hiệu hoạt động tín dụng, giảm thiểu thiệt hại phát sinh từ rủi ro tín dụng tăng thêm lợi nhuận kinh doanh ngân hàng, góp phần nâng cao uy tín tạo lợi ngân hàng cạnh trạnh Đó lý tơi chọn đề tài nghiên cứu “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar - Tỉnh Đak Lak " làm luận văn 2 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar năm qua - Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh thời gian đến Câu hỏi nghiên cứu - Nội dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay NHTM bao gồm vấn đề gì? Các tiêu chí phản ánh kết quản trị rủi ro tín dụng cho vay NHTM? - Những tồn hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay Chi nhánh Eakar thời gian qua? Nguyên nhân? - Chi nhánh NH cần làm để tiếp tục hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng cho vay thời gian tới? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Lý luận thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar - Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng thời gian từ năm 2011 đến năm 2014 Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp: phương pháp lịch sử, phương pháp thống kê - mô tả, phương pháp so sánh, phương pháp diễn giải quy nạp từ sở lý thuyết đến thực tiễn nhằm giải làm sáng tỏ mục đích đặt luận văn 87 xếp hạng khách hàng khoa học giúp Chi nhánh thực sách tín dụng hiệu quả, hạn chế đến mức thấp rủi ro tín dụng Theo định huớng, Chi nhánh NHNo&PTNT EaKar triển khai thực hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng theo 10 hạng, cụ thể: - Nhóm AAA, AA, A: loại tối ưu, loại ưu loại tốt Đây nhóm có rủi ro tín dụng thấp, cần ưu tiên mở rộng cho vay, ưu đãi lãi suất dịch vụ; - Nhóm BBB, BB, B: loại khá, loại trung bình loại trung bình, nhóm có độ rủi ro trung bình cao, cần thận trọne mở rộng tín dụng; - Nhóm CCC, CC, C, D: loại trung bình, q trung bình, loại yếu loại yếu Đày nhóm có rủi ro tín dụng từ cao đến cao, cần hạn chế cho vay, thu hồi nợ áp dụng biện pháp cần thiết để hạn chế rủi ro tín đụng 3.2.6 Thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ nghề nghiệp đạo đức cán nhân viên chi nhánh Do hoạt động tín dụng liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề, sản phẩm, đội ngũ tín dụng chủ yếu đào tạo từ trường kinh tế, kinh nghiệm liên quan đến kỹ thuật bị hạn chế, đòi hỏi cán tín dụng khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn, thường xun tìm hiểu ngành nghề lĩnh vực khác để phục vụ cho hoạt động tín dụng Đặc biệt cần tăng cường đào tạo tăng cường chuyên môn, nghiệp vụ cho cán phụ trách QTRRTD Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp, hiệu Cụ thể, công tác đào tạo chi nhánh cần tập trung vào số vấn đề sau: Tăng cường hình thức đào tạo tập trung, kết hợp hình thức tập huấn chỗ, hình thức đào tạo nhằm làm cho cán tín dụng nắm bắt số nghiệp vụ định thời gian ngắn như; tổ chức buổi sinh hoạt nghiệp vụ định kỳ, thảo luận vướng mắc cơng tác tín dụng, văn bản, quy trình nghiệp vụ 88 Phát động phong trào tự học, tự nghiên cứu, tự nâng cao nhận thức, trình độ chun mơn, nghiệp vụ tránh tụt hậu trước thay đổi chế thị trường, cơng nghệ q trình phát triển hội nhập ngân hàng Cán tín dụng cần phải chặt chẽ cần có số tiêu chuẩn sau: - Phải đào tạo chuyên sâu lĩnh vực tài chính- ngân hảng - Có khả ngoại ngữ, tin học, điều kiện để phục vụ cho việc nghiên cứu tài liệu, giao dịch sử dụng máy tính tính tốn thẩm định dự án - Có phẩm chất đạo đức: Đây tiêu chuẩn quan trọng cán tín dụng, định đến vấn đề rủi ro đạo đức kinh doanh ngân hàng - Hiểu biết xã hội có kỹ giao tiếp tốt: giúp khách hàng ngân hàng hiểu hơn, làm cho khách hàng có thiện cảm với ngân hàng, gắn bó với ngân hàng, với kỹ giao tiếp tốt, cán tín dụng tìm hiểu thêm nhiều thơng tin khách hàng phục vụ xử lý nghiệp vụ NHNo&PTNT chi nhánh EaKar cần có sách tuyển dụng khoa học, hiệu quả: - Thường xuyên tuyển dụng, đào tạo sàng lọc nhằm đảm bảo đủ nhân có chất lượng tốt để thực công tác thẩm định, định cấp tín dụng kiểm tra kiểm sốt rủi ro - Tuyển chọn, đào tạo, phát triển đội ngũ cán phê duyệt tín dụng chuyên nghiệp trực thuộc khối quản lý tín dụng xây dựng lộ trình, tiêu chí để giao quyền phê duyệt tín dụng cho cá nhân, nhóm cá nhân thực phê duyệt tín dụng độc lập cách khoa học, hợp lý; - Áp dụng sách đãi ngộ hợp lý tiền lương, tiền thưởng,… thường xuyên tổ chức khám sức khỏe định kỳ, xét khen thưởng cho nhân viên đạt thành tích cơng tác tốt Bên cạnh đó, chi nhánh cần thường xuyên tổ chức 89 buổi giao lưu, sinh hoạt cánh chi nhánh nhân viên PGD trực thuộc giúp gia tăng chia sẽ, gắn bó nhân viên với ngân hàng 3.2.7 Các giải pháp khác a Đa dạng hóa phương thức cho vay Trong hoạt động tín dụng có nhiều phương thức cho vay như: cho vay hạn mức, cho vay thấu chi, cho vay theo món, cho vay đồng tài trợ Tuy nhiên nay, chi nhánh EaKar chủ yếu áp dụng phương thức cho vay truyền thống như: cho vay hạn mức tín dụng cho vay theo món, việc cho vay đồng tài trợ hạn chế, Tuy nhiên, thực tế cho thấy hĩnh thức cho vay đồng tài trợ lại tỏ an tồn, khơng có nợ q hạn, nợ xấu Vì vậy, ngồi hình thức tín dụng truyền thống, chi nhánh nên áp dụng hình thức cho vay mới, liên kết ngân hàng khác đế cẩp tín dụng dự án cẩn nhiều vốn, đồng thời cán tín dụng phải có trình độ cao b Đa dạng hóa khách hàng Việc mở rộng cho vay thành phần kinh tế, đối tượng khách hàng nhằm tránh việc vay mức khách hàng, hạn chế rủi ro khách hàng gặp rủi ro không trả nợ Với tiềm lớn NHNo&PTNT chi nhánh EaKar, hồn tồn mở rộng đối tượng khách hàng DNNN, DNNQD, cá nhân hộ gia đình, mở rộng mục đích cho vay, mức vay, thời hạn vay c Giám sát chặt chẽ hoạt động kiểm soát giải ngân kiểm tra, kiểm soát sau cho vay Thực giải ngân theo định cấp tín dụng cấp phê duyệt, đối chiếu mục đích vay, yêu cầu giải ngân cấu chi phí nhu cầu vốn khách hàng, đảm bảo việc sử dụng vốn vay có đầy đủ 90 chứng từ chứng minh hợp lệ Hạn chế giải ngân tiền mặt, áp dụng phương thức toán chuyển khoản để kiểm sốt việc sử dụng vốn vay khách hàng Những rủi ro tín dụng xuất sau cho vay không thân phương án kinh doanh hiệu quả, khách hàng vay sử dụng vốn sai mục đích mà ngân hàng khơng kiểm sốt dòng tiền sau kết thúc phương án kinh doanh, dẫn đến tình trạng khách hàng sử dụng nguồn tiền vào mục đích hiệu hay khơng minh bạch Để phòng ngừa rủi ro này, cần thực kiểm soát chặt chẽ sau cho vay: - Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay phù hợp với đặc thù khoản vay, chất lượng khách hàng Do khoản vay, khách hàng vay có khác biệt định mà cần xây dựng lựa chọn kế hoạch kiểm tra sử dụng vốn hợp lý, đảm bảo an tồn tín dụng tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh khách hàng mối quan hệ bên Nên xác định định kỳ hàng tháng, hàng quý nửa năm kiểm tra sử dụng vốn vay, khách hàng có lực tài cao, có uy tín quan hệ tín dụng thời hạn kiểm tra sử dụng dài hơn, khách hàng có khả tài thấp mật độ kiểm tra nhiều Đối với khách hàng có nợ xấu, cần kiểm tra phân loại nợ lần/tháng để theo sát tình hình khách hàng, có nhận định, phân tích giải pháp đắn nhằm hạn chế rủi ro - Trong kiểm tra sử dụng vốn, cần nghiêm túc thực kiểm tra thực tế, có đánh giá việc sử dụng vốn, tài sản bảo đảm khách hàng, kịp thời phát rủi ro có biện pháp xử lý, tránh tình trạng thực kiểm tra mang tính đối phó, thực giấy tờ 91 Cần có phân tích đánh giá kịp thời dấu hiệu rủi ro - khách hàng có khó khăn việc trả nợ, thay đổi mơi trường kinh doanh, tình hình thị trường ảnh hưởng xấu đến phương án kinh doanh, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, dựa hệ thống tín hiệu cảnh báo sớm rủi ro tín để nắm bắt khả xử lý chủ động, kịp thời rủi ro có nguy xảy Theo dõi chặt chẽ nguồn tiền khách hàng sở xây dựng chế tra soát loại vay (các khoản vay để xuất kiểm tra ngày xuất hàng, yêu cầu đòi tiền, chứng từ hàng xuất thời gian toán; khoản vay xây dựng cần kiểm tra tiến độ cơng trình, xác nhận chủ đầu tư cơng nợ cam kết chuyển tồn nguồn tiền toán tài khoản khách hàng mở chi nhánh; khoản vay thường mại cần kiểm tra tồn kho, công nợ hàng tháng kiểm tra việc sử dụng nguồn thu khách hàng, quy định nguồn tiền hàng từ phương án vay phải trả nợ sau thu tiền, cho dù khoản vay chưa đến hạn ưu tiên từ phương án kinh doanh giúp ngân hàng kịp thời thu nợ hạn d Tăng cường hiệu hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội chi nhánh Đồng thời với việc thiết lập chế “giám sát song song” thông qua công tác quản lý nợ, cần trọng công tác “hậu kiểm” kiểm tra nội để tăng cường khả kiểm sốt tính tn thủ hoạt động cấp tín dụng, giảm thiểu rủi ro tín dụng Trong cơng tác kiểm tra nội bộ, ngồi thực kiểm tra theo định kỳ, cần tập trung tăng tần suất kiểm tra khách hàng có nợ xấu, đánh giá việc thực thi biện pháp quản lý nợ có vấn đề khả thu hồi nợ Công tác kiểm tra nội cần thực có trọng điểm, theo ngành nghề, lĩnh vực tiềm ẩn nguy rủi ro để kịp thời chấn chỉnh đề xuất giải pháp để tăng cường khả phòng ngừa rủi ro tín dụng 92 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ a Hồn thiện hệ thống sách hành: NHNo&PTNT chi nhánh EaKar cần tiến hàng chỉnh sửa, bổ sung sách theo hướng ưu tiên cho phát triển KT-XH cho vùng cụ thể, tất nhiên có sách thơng thống tạo chủ động cho tỉnh Chú trọng sách xóa đói giảm nghèo, sách quản lý đất đai, sách quy hoạch, sách vốn, sách thị trường tiêu thụ sản phẩm, sách khoa học kỹ thuật đào tạo, sách an ninh quốc phòng b Hồn thiện chế pháp lý việc xử lý tài sản bảo đảm tín dụng Chính phủ cần ban hành chế cho phép khuyến khích hoạt động thu hồi nợ ngồi tòa án, linh hoạt việc chi hoa hồng, thu hồi mua bán khai thác tài sản xiết nợ, tránh việc hình hóa hoạt động Tạo điều kiện pháp lý tốt cho cơng ty xử lý nợ chủ động phát mại tài sản tự chịu trách nhiệm hoạt động mình, chế đấu giá, phát mại tài sản cầm cố, chấp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phát mại tài sản thuộc sở hữu doanh nghiệp nhà nước Tăng cường tính hiệu lực thực thi hệ thống pháp luật Các nghiên cứu tổng kết cho thấy rằng, nước mà hệ thống pháp luật hoạt động khơng chức khơng thể có hệ thống ngân hàng lành mạnh Tuy nhiên, từ trước tới nay, hệ thống pháp luật Việt Nam đánh giá tính minh bạch tính thực thi , hiệu lực Sự hiệu lực, thực thi hệ thống pháp luật Việt Nam dẫn đến việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay, tài sản cầm cố chấp vơ khó khăn phức tạp Tình trạng kéo dài dẫn đến khoản nợ khó đòi, nợ xấu tích tụ NHTM, gây khó khăn không nhỏ cho hoạt động ngân hàng 93 Sửa đổi sách bảo đảm quyền chủ động TCTD xử lý tài sản đảm bảo, chế sách bảo vệ quyền lợi người cho vay theo ngun tắc thơng thường người vay khơng hồn nợ, TCTD cho vay quyền bán tài sản bảo đảm, chấp để lý khoản nợ khơng phải thơng quan nào, ngoại trừ hợp đồng tín dụng có tranh chấp Đề nghị Chính phủ ban hành chế đặc biệt, cho phép NHTM hoàn thiện thủ tục pháp lý tài sản chấp, bất động sản để thu hồi mua bán khai thác tài sản xiết nợ, tránh việc hình hóa quan bảo vệ pháp luật vào hoạt động Chính sách, quy chế phải ràng minh bạch Sửa đổi Luật Đất đai, Luật phá sản cần liền đồng với quy định, hướng dẫn chi tiết Quản lý quy hoạch đất đai lĩnh vực yếu Vịêt Nam từ trước đến ngun nhân để làm tình trạng nợ xấu Tình trạng chậm trễ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nguyên nhân trực tiếp làm cho khoản nợ ngân hàng có tính lưu hoạt chậm khơng có khả lý c Đầy nhanh tiến trình tái cấu hệ thống ngân hàng Tiếp tục tái cấu ngân hàng, bao gồm NHNN NHTM điều kiện trì tăng trưởng kinh tế hội nhập quốc tế Thúc đẩy q trình cổ phần hóa ngân hàng, cho phép nhà đầu tư nước tham gia khu vực ngân hàng nhằm tăng cường lực tài chính, tăng cường quản trị, điều hành NHTM Nhà nước Đây giải pháp lâu dài bền vững nhằm ngăn chặn nguy gia tăng nợ xấu Một yếu tài NHTM thời gian qua quy mô vốn tự có nhỏ Cải cách hệ thống NHTM biện pháp tăng vốn đôi với xử lý nợ xấu, nâng cao lực quản trị, điều hành, quản lý tín dụng rủi ro… Thực tế với mức vốn Nhà nước cấp cho NHTM Nhà 94 nước thấp, ngân hàng hoạt động tài trợ cho DNNN, tỷ lệ an toàn vốn mức thấp Trong năm qua, nhà nước tăng vốn cho NHTM nhà nước chủ yếu hình thức trái phiếu Chính phủ khơng chuyển đổi khả toán ngân hàng chưa cải thiện bao chiết khấu trái phiếu loại NHNN thực 20% Mặc dù NHTM có nhiều nỗ lực, cố gắng việc nâng cao hiệu kinh doanh, tăng khả sinh lợi… song đáp ứng phần vốn tăng thêm nhỏ, thực hạn chế lớn trình hội nhập kinh tế quốc tế Để tái cấu, tái cấu trúc hoạt động NHTM cần có hỗ trợ tài từ phía nhà nước thơng qua cấp bổ sung vốn điều lệ để tăng vốn tự có đạt hệ số CAR theo chuẩn mức quốc tế, nhà nước cần cho phép cổ phần hóa, cho phép phát hành trái phiếu đặc biệt để thu hút vốn, đổi phương thức quản lý, quản trị kinh doanh Nhà nước cần ổn định mức nộp ngân sách vài năm để khuyến khích NHTM phấn đấu vượt tiêu lợi nhuận Cho phép NHTM lấy phần vượt thu hồi khoản nợ xấu xử lý để bổ sung vốn điều lệ Trong cấu lại tài sản, việc xử lý ngăn chặn nguy nợ xấu cần coi yêu cầu trọng tâm Gắn cải cách ngân hàng với cải cách kinh tế toàn diện Việc tái cấu ngân hàng khó thành cơng khu vực khác kinh tế không đổi cách đồng bộ.Tái cấu ngân hàng cần phải tiến hành song song với tiến trình đổi chế quản lý kinh tế vĩ mô, cải cách máy quản lý nhà nước đặc biệt phải gắn với cải cách hoạt động đầu tư Cải cách hoạt động cá nhân, hộ kinh doanh giúp hệ thống sử dụng tốt nguồn vốn đầu tư từ ngân hàng, đảm bảo tăng trưởng ổn định khả chi trả cho ngân hàng 95 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thứ nhất, nghiên cứu để trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh số điểm sách tín dụng sách tín dụng thể luật TCTD chưa hồn tồn tạo cho TCTD tính độc lập tư quyền lực chuyên môn Các TCTD phải theo đuổi mệnh lệnh kinh tế dự đốn chế sách thiếu ràng, vốn khơng sinh lời có xu hướng gia tăng Việc xử lý nợ tồn đọng chịu ảnh hưởng chế bao cấp, ỷ vào việc “khoanh, giãn, xóa” cho vay theo định phủ, vòng luẩn quẩn thiếu tự chủ, bị lệ thuộc Thứ hai, bảo đảm việc ban hành tham mưu cho phủ ban hành sách TDNH phù hợp với thực tiễn nhiều sách tín dụng ban hành mang nặng tính chủ quan, chưa giải thỏa đáng đòi hỏi mà thực tiễn đặt ra, dẫn tới hiệu mang lại thấp Thứ ba, hạn chế dần để tới xóa bỏ bao cấp hoạt động tín dụng Do chưa dự tính hết tính phức tạp quan hệ kinh tế chủ quan ban hành, nhiều sách tín dụng thể bao cấp hoạt động tín dụng Nhiều sách khơng vào khả tài khách hàng vay, dẫn tới nhiều khách hàng vay không trả nợ, phải xử lý chế khoanh, xóa nợ thể bao cấp hoạt động tín dụng Bài học kinh nghiệm nhiều nước giới ưu đãi điều kiện vay vốn người nghèo cần thiết, riêng ưu đãi lãi suất nên trì mức độ chừng mực Nếu ưu đãi lãi suất gây tổn hại cho người vay TCTD cho vay Thứ tư, tiếp tục thực số nội dung khác liên quan đến tra, giám sát, xử lý nợ xấu, mua bán nợ: 96 - NHNN cần ban hành văn hướng dẫn hoạt động mua bán nợ, khai thác tài sản công ty quản lý nợ với tổ chức cá nhân khác ngược lại - Tăng cường công tác tra hoạt động tín dụng NHTM, từ phát sai sót, xu hướng lệch lạc… để đạo phòng ngừa, chỉnh sửa khắc phục cách triệt để Q trình tra cần phòng ngừa xu hướng cạnh tranh không lành mạnh, buông lỏng điều kiện tín dụng dẫn tới nguy rủi ro hoạt động tín dụng khơng ngân hàng mà hệ thống - NHNN cần ban hành quy chế chuyển nợ thành vốn góp giúp ngân hàng có sở để tiến hành xúc tiến cải tổ lại hoạt động doanh nghiệp để thu hồi nợ - NHNN cần ban hành thông tư việc xử lý tổn thất NHTM mua bán nợ tạo điều kiện cho ngân hàng yên tâm thực việc xử lý nợ - Hậu gánh nặng nợ xấu tồn đọng ngành ngân hàng gây mà hậu sách, cấu kinh tế bất hợp lý, diễn biến bất thường thiên tai, môi trường kinh tế vĩ mô, điều hành yếu doanh nghiệp Đề nghị NHNN Việt Nam báo cáo Chính phủ cần ổn định sách kinh tế vĩ mô, nâng cao lực dự báo, đẩy mạnh phát triển hoạt động bảo hiểm góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho NHTM - Các vướng mắc thực xử lý tài sản Khi xử lý nợ vấn đề đề cập đến nhiều lần chưa giải dứt điểm Đề nghị NHNN làm việc với quan có thẩm quyền quan tâm mức tới xúc ngành ngân hàng - Các tiêu chí báo cáo xử lý nợ NHNN định chế tài quốc tế có điểm chưa thống nhất, NHNN cần thống vấn đề 97 này, tránh tình trạng kỳ họp kiểm điểm tiến độ triển khai chương trình cải cách ngân hàng thường hay phát sinh vướng mắc số liệu báo cáo - NHNN cần có chế cho NHTM có quyền chủ động xử lý phát tài sản thu hồi nợ, không lệ thuộc vào nhiều ngành, gây khó khăn chồng chéo, kéo dài thời gian xử lý nợ mức Kiến nghị NHNN nghiên cứu trình Quốc hội, đưa vào luật tổ chức tín dụng quyền trực tiếp phát tài sản bên cho vay trình thu hồi nợ 98 KẾT LUẬN Quản trị rủi ro tín dụng cho vay hoạt động mà ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, tăng hiệu hoạt động kinh doanh, tăng cường lực tài Ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện phát triển kinh tế thị trường hội nhập quốc tế chủ trương lớn Đảng Nhà nước ta đạo toàn ngành ngân hàng triển khai thực Cùng với khó khăn kinh tế khủng hoảng tài phạm vi tồn cầu, chất lượng tín dụng Agribank nói chung Agribank Chi nhánh EaKar nói riêng có dấu hiệu giảm sút Do đó, nâng cao chất lượng tín dụng thơng qua hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng nhiệm vụ hàng đầu chi nhánh giai đoạn Dựa vào sở lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng việc vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học phân tích đánh giá tổng kết thực tiễn, đề tài hoàn thành nhiệm vụ: - Luận văn khái quát hoá sở lý thuyết hoạt động cho vay ngân hàng thương mại, cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay NHTM, nguyên nhân phát sinh nội dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay NHTM - Luận văn nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh EaKar giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014, sâu phân tích, lý giải thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay Agribank Chi nhánh EaKar Qua cho thấy cơng tác QTRRTD Agribank Chi nhánh EaKar đơn điệu, thiếu hiệu có nhiều hạn chế từ khâu tổ chức quản lý, nhân thiếu sách xử lý RRTD Điều khiến cho mức RRTD chi nhánh thời gian vừa qua cao 99 - Trên sở đánh giá thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay sở quan điểm, định hướng mục tiêu giai đoạn phát triển tới Agribank Chi nhánh EaKa, luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị có tính khả thi nhằm quản lý nợ xấu có hiệu quả, hạn chế, bù đắp tổn thất xảy rủi ro tín dụng cho vay nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng như: Xác định mục tiêu QTRRTD đầy đủ, cụ thể; Tổ chức khai thác tốt nguồn thơng tin tín dụng; Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng; Đào tạo nâng cao trình độ cán bộ; Nâng cao cơng tác nhận dạng RRTD; Nâng cao cơng tác kiểm sốt RRTD Bên cạnh đó, tác giả đề xuất số kiến nghị NHNN, Chính phủ thời gian tới Trong q trình nghiên cứu, luận văn vướng mắc số tồn định hạn chế cần bổ sung Rất mong nhận tham gia đóng góp ý kiến, chỉnh sửa quý Thầy, Cơ giáo để nội dung luận văn hồn chỉnh 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn Cang (2003) Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngắn hạn Chi nhánh No&PTNT Thành phố Đà Nẵng Luận văn Thạc sĩ kinh tế trường Đại học Đà Nẵng [2] PGS.TS Lâm Chí Dũng (2011), Slide giảng quản trị Ngân hàng thương mại, Đại Học Đà Nẵng [3] Lê Thị Hồng Điều (2008) Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam Luận văn Thạc sĩ kinh tế trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh [4] PGS.TS Trần Huy Hoàng (2010), Quản trị Ngân hàng, NXB Lao động xã hội [5] PGS.TS Nguyễn Minh Kiều (2008), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê [6] PGS.TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Quản trị rủi ro Ngân hàng, NXB Thống kê [7] Phan Thị Linh (2010) Quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng No& PTNT Thành phố Đà Nẵng Luận văn Thạc sĩ kinh tế trường Đại học Đà Nẵng [8] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quyết định số 1627/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 ban hành “Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng” Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 “Về việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng ba hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001” Thống đốc NHNN Việt Nam [9] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 việc “Ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập 101 sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng” Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 “về việc sửa đổi số điều Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005” Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam [10] Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar (2010 - 2013), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh [11] Ngân hàng No&PTNT Việt Nam, Quyết định số số 699/2013/QĐNHNNngày 02/07/2013 việc “Quy định cấp giới hạn tín dụng khách hàng tổ chức” [12] Ngân hàng No&PTNT Việt Nam, Quyết định số số 493/2005/QĐHĐQT-NHNo ngày 22/04/2005 việc “Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng” [13] Peter S.Rose (2004), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội [14] Quốc hội, Luật thi hành án dân (2008) [15] Quốc hội, Luật Ngân hàng Nhà nước Luật Tổ chức tín dụng (2010) [16] Võ Thanh Trắc (2011) Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Luận văn Thạc sĩ kinh tế Đại học Đà Nẵng [18] Tạp chí ngân hàng từ năm 2011 - 2014 [17] Trang web http://vnexpress.net, http://cafef.vn http://www.agribank.com.vn, http://www.sbv.gov.vn ... QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHO VAY CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm cho vay 1.1.2 Phân loại cho vay NHTM 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG ... TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH EAKAR 73 3.1.PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI... từ: Tạp chí Ngân hàng, báo chí, internet… CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHO VAY CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm cho vay Tín dụng ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn EAKAR, tỉnh đắk lắk , Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn EAKAR, tỉnh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn