Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

110 31 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TRẦN BẢO UYÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH KHOÁNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TRẦN BẢO UYÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH KHOÁNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS TS TRƯƠNGTHANH Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Trần Bảo Uyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍNH THANH KHOẢNCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA DOANH NGHIỆP .10 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍNH THANH KHOẢN CỦA DOANH NGHIỆP 10 1.1.1 Tổng quan tính khoản .10 1.1.2 Lý thuyết ưa chuộng tính khoản 15 1.1.3 Ý nghĩa tính khoản doanh nghiệp .18 1.1.4 Đo lường tính khoản 19 1.2 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN 28 1.2.1 Quy mơ doanh nghiệp 28 1.2.2 Nợ ngắn hạn 29 1.2.3 Thời gian tồn kho 30 1.2.4 Tỷ suất sinh lợi tài sản (ROA) 32 1.2.5 Tài sản ngắn hạn 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN NGÀNH KHOÁNG SẢN .35 2.1 ĐẶC ĐIỂM NGÀNH KHOÁNG SẢN 35 2.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 36 2.2.1 Câu hỏi nghiên cứu .36 2.2.2 Giả thuyết nghiên cứu 36 2.2.3 Phương pháp nghiên cứu 40 2.2.4 Thu thập xử lý số liệu 44 KẾT LUẬN CHƯƠNG 48 CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 49 3.1 THỰC TRẠNG TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH KHOÁNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 49 3.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA DOANH NGHIỆP 50 KẾT LUẬN CHƯƠNG 66 CHƯƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 67 4.1 TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ TÍN DỤNG 67 4.2 HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO .70 4.3 SỬ DỤNG ĐÒN BẨY NỢ HỢP LÝ .71 4.4 NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 72 4.5 TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN 72 4.6 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI ĐỊA PHƯƠNG VÀ NHÀ NƯỚC 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 78 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa CCC Cash Conversion Cycle - Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt DN Doanh nghiệp EITI Sáng kiến Minh bạch công nghiệp khai thác FEM Fixed Effect Model - Mơ hình ảnh hưởng cố định GVHB Giá vốn hàng bán GDP Tổng sản phẩm quốc nội HTK Hàng tồn kho ICP Inventory Conversion Period - Kỳ chuyển đổi hàng tồn kho Khh Tỷ số toán hành LM Lagrangian Multiplier - Kiểm định phương sai sai số thay đổi - Kiểm định LM LNTT Lợi nhuận trước thuế OLS Mơ hình hồi quy theo phương pháp bình phương bé PDP Payable Deferral Period - Kỳ toán cho nhà cung cấp P/E Hệ số giá thu nhập cổ phiếu ROE Return on Equity - Tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu ROA Return on total Assets - Tỷ số lợi nhuận ròng tài sản RCP Receivable Conversion Period - Kỳ thu tiền khách hàng REM Random Effect Model - Mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên TTS Tổng tài sản TSNH Tài sản ngắn hạn VLXD Vật liệu xây dựng VIF Hệ số phóng đại phương sai DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 So sánh tiêu để đánh giá tính khoản 22 2.1 Mã hóa biến mơ hình 43 3.1 Thống kê mô tả biến nghiên cứu 54 3.2 Ma trận tương quan biến 56 3.3 Hệ số VIF 57 3.4 Mơ hình Pooled Regression (OLS) 57 3.5 Mơ hình ảnh hưởng cố định FEM 58 3.6 Kiểm định Hausman 59 3.7 Mơ hình REM 59 3.8 Kiểm định LM 60 3.9 Kiểm định tự tương quan 60 3.10 Mơ hình REM ( phương pháp robust error) 61 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu Tên hình hình 2.1 Sơ đồ quy trình nghiên cứu Trang 47 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, ngành cơng nghiệp khống sản đóng vai trò quan trọng phát triển công nghiệp Việt Nam, chiếm từ 10% -12% GDP, đáp ứng đủ kịp thời nguyên liệu than đá, thiếc, chì, kẽm sắt, đồng, appatit cho số ngành kinh tế sử dụng nguyên liệu khống sản nhiệt điện, ximăng, hóa chất, luyện kim Với thành tích đạt được, ngành khống sản xứng đáng ngành kinh tế mũi nhọn nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa kinh tế đất nước tương lai Tuy nhiên, để ngành khoáng sản Việt Nam theo kịp tiến trình phát triển chung giới, đồng thời tạo tảng cho phát triển bền vững yêu cầu đặt cho doanh nghiệp phải quản trị vốn có cấu trúc vốn hợp lý, tối ưu nhằm nâng cao khả cạnh tranh mình, việc hoạch định cấu trúc vốn đáp ứng nhu cầu phát triển tiến tới tối đa hóa giá trị doanh nghiệp đặc biệt quan trọng Ngành khai thác khống sản Việt Nam tồn nhiều điểm bất cập Vấn đề minh bạch trách nhiệm giải trình cần nâng cao để quản lý hiệu nguồn tài nguyên khoáng sản đất nước Để làm điều này, trước hết Chính phủ cần giao cho tổ chức xã hội dân độc lập xây dựng báo cáo thực trạng khai thác quản lý khoáng sản Việt Nam với kiến nghị cải cách theo lộ trình thích hợp bao gồm sửa đổi, bổ sung Luật Khoáng Sản, điều chỉnh quy định phân cấp cấp phép khai thác quản lý khống sản… Ngồi ra, Chính phủ cần sớm có định tham gia Sáng kiến Minh bạch công nghiệp khai thác (EITI) thực đầy đủ tiêu chuẩn quy định EITI Để doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản vượt qua khó khăn, hoạt [39] Myers, S.C., Rajan, R.G (1998), “The paradox of liquidity”, The Quarterly Journal of Economics, 113 (3), pp 733-771 [40] Myers, S.C., Majluf, N.S (1984), “Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors not have”, Journal of Financial Economics, 13 (2), pp 187-221 [41] Niaz Ahmed Bhutto ,Ghulam Abbas, Mujeeb-ur-Rehman and Syed Mir M Shah (2011), “Relationship of Cash Conversion Cycle with Firm Size, Working Capital Approaches and Firm’s Profitability: A Case of Pakistani Industries”, Pakistan Journal of Engineering and Applied Sciences, (2), pp 45-64 [42] Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R and Williamson, R (1999), “The determinants and implications of corporate cash holdings”, Journal of Financial Economics, 52 (1), pp 3-46 [43] Petersen, Mitchell A and Raghuram G Rajan (1994), “The Benefits of Firm-Creditor Relationships: Evidence from Small Business Data”, Journal of Finance, 49, pp 3-37 [44] Reilly, F.K., Brown, K.C (2003), “Investment Analysis and Portfolio Management”, South Western, 7th Edition [45] Smith, C (1986), "Raising Capital: Theory and Evidence", Midland Corporate Finance Journal, (1), pp 6-22 [46] Uyar, A (2009), “The Relationship of Cash Conversion Cycle with Firm Size and Profitability: An Empirical Investigation in Turkey”, International Research Journal of Finance and Economics, 24, pp 1450-2887 [47]Verlyn Richards Eugene Laughlin (1980), “Một tiếp cận chu kỳ chuyển đổi tiền mặt để phân tích tính khoản”, Quản lý tài chính, Vol.9, No.1 [48] Wells, P (1983), “A Post Keynesian View of Liquidity Preference and the Demand for Money”, Journal of Post Keynesian Economics, (4) [49] Whited, Toni M (1992), “ Debt, Liquidity Constraints, and Corporate Investment: Evidence from Panel Data”, Journal of Finance, 47 (4), pp 1425-1460 [50] W.Wongthatsanekorn (2010), “Study of Cash-to-Cash Cycle Management on Profitability of Private Hospital in Thailand by Regular and Panel Data Regression Analyses”, World Congress on Engineering and Computer Science, [51] http://www.ukessays.com/dissertation/literature-review/research-on-thefactors -affecting-corporate-liquidity.php PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh sách doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản niểm yết thị trường chứng khốn việt nam Cơng ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới - ALV Cơng ty Cổ phần Khống sản Á Châu - AMC Cơng ty Cổ phần Khống sản Luyện kim Bắc Á – BAM Công ty Cổ phần Khai thác chế biến Khoáng sản Bắc Giang - BGM Cơng ty cổ phần Khống sản Bắc Kạn – BKC Cơng ty cổ phần Khống sản Bình Định – BMC Cơng ty cổ phần Khống sản Becamex – BMJ Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam – CMI Công ty cổ phần Đầu tư, Xây dựng Khai thác mỏ Vinavico – CTM 10.Công ty Cổ phần Khống sản FECON – FCM 11.Cơng ty cổ phần Cơ khí Khống sản Hà Giang – HGM 12.Cơng ty cổ phần Khống sản Hòa Bình – KHB 13.Cơng ty Cổ phần Khống sản Vật liệu Xây dựng Hưng Long – KHL 14.Công ty Cổ phần Cơng Nghiệp Khống Sản Bình Thuận – KSA 15.Cơng ty cổ phần Khống sản Xây dựng Bình Dương – KSB 16.Cơng ty Cổ phần Tập đồn Khống sản Hamico – KSH 17.Cơng ty Cổ phần Khống sản Luyện kim màu - KSK 18.Cơng ty Cổ phần Khống sản Quang Anh – KSQ 19.Tổng cơng ty cổ phần Khống sản Na Rì Hamico – KSS 20.Cơng ty cổ phần Đầu tư Khống sản Tây Bắc – KTB 21.Cơng ty cổ phần Khoáng sản Vật liệu xây dựng Lâm Đồng – LBM 22.Cơng ty cổ phần Khai khống Cơ khí Hữu nghị Vĩnh Sinh – MAX 23.Cơng ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin – MDC 24.Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam – MIC 25.Cơng ty cổ phần Khống sản Cơ khí – MIM 26.Cơng ty cổ phần Khống sản Mangan – MMC 27.Công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin – NBC 28.Cơng ty cổ phần Khống sản Sài Gòn - Quy Nhơn – SQC 29.Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - TKV – TC6 30 Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV- TCS 31 Công ty cổ phần Than Đèo Nai - VINACOMIN – TDN 32 Công ty cổ phần than Hà Tu – Vinacomin – THT 33 Công ty cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin – TVD 34 Cơng ty Cổ phần Khống sản Đầu tư VISACO – VMI 35 Công ty cổ phần Xi măng Khoáng sản Yên Bái – YBC Phụ lục 2: Các tiêu từ BCTC doanh nghiệp Phụ lục 3: Quy mô doanh nghiệp Phụ lục 4: Nợ ngắn hạn/ Tổng TS Phụ lục 5: Thời gian tồn kho Phụ lục 6: ROA Phụ lục 7: Tài sản ngắn hạn Phụ lục 8: Các khoản mục sau tính tốn Năm 2012 Nợ ngắn Quy mô hạn / Tổng TS STT Doanh nghiệp ICP ROA ALV 10,4621 AMC TSNH 0,3572 141,89 0,0207 20.970.000.000 10,8441 0,3294 65,90 0,1498 27.076.000.000 BAM 12,8122 0,4253 121,44 0,0330 335.614.000.000 BGM 11,3613 0,5480 968,50 0,0033 51.500.000.000 BKC 11,0679 0,4551 170,35 -0,1202 50.783.000.000 BMC 11,4359 0,2158 99,80 0,4129 144.705.000.000 BMJ 10,9992 0,2165 44,02 0,1191 63.174.000.000 CMI 11,3537 0,5323 137,80 0,0111 81.728.000.000 CTM 10,9913 0,5470 408,69 -0,0315 85.369.000.000 10 FCM 11,7586 0,2773 101,75 0,0590 185.142.000.000 11 HGM 11,5232 0,1130 77,46 0,5188 248.786.000.000 12 KHB 11,0113 0,0742 276,24 -0,0636 60.720.000.000 13 KHL 11,0260 0,3173 1.455,29 0,0006 35.181.000.000 14 KSA 11,6412 0,2829 188,89 0,0478 138.297.000.000 15 KSB 11,8390 0,1175 31,59 0,1754 252.825.000.000 16 KSH 11,3783 0,3801 116,79 -0,0678 44.427.000.000 17 KSK 11,3405 0,1216 6,01 0,0528 40.555.000.000 18 KSQ 10,6238 0,2495 287,41 0,0459 25.089.000.000 19 KSS 12,2046 0,6391 280,63 0,0033 934.169.000.000 20 KTB 11,5775 0,1725 60,07 0,1216 183.002.000.000 21 LBM 11,2038 0,1680 73,76 0,1150 80.665.000.000 22 MAX 11,3094 0,4367 281,30 0,0033 177.659.000.000 23 MDC 12,0228 0,2470 11,60 0,0388 149.950.000.000 24 MIC 10,9646 0,4508 42,59 -0,1022 35.643.000.000 25 MIM 10,9214 0,4657 73,96 0,0058 37.452.000.000 26 MMC 10,6214 0,3167 739,89 -0,1041 40.434.000.000 27 NBC 12,0695 0,4666 21,49 0,0652 364.253.000.000 28 SQC 12,2116 0,1798 153,20 0,0979 476.494.000.000 29 TC6 12,1521 0,6107 23,17 0,0291 991.180.000.000 30 TCS 12,2229 0,4611 13,66 0,0381 316.661.000.000 31 TDN 12,0523 0,4719 24,50 0,0312 500.912.000.000 32 THT 11,8876 0,4774 45,72 0,0375 350.102.000.000 33 TVD 12,2572 0,1815 26,24 0,0502 431.297.000.000 34 VMI 10,9310 0,5926 72,91 0,0201 59.023.000.000 35 YBC 11,5767 0,5169 50,69 -0,0526 105.074.000.000 Năm 2013 Doanh STT nghiệp Nợ ngắn Quy mô hạn / Tổng TS TSNH ICP ROA ALV 10,1778 0,3060 141,95 0,0261 21.351.832.174 AMC 11,0565 0,3321 63,78 0,1478 39.767.982.000 BAM 11,1392 0,4675 223,24 0,0391 460.331.342.120 BGM 10,1793 0,0462 484,16 0,0006 71.153.642.307 BKC 10,1625 0,4735 280,46 -0,1731 37.433.610.548 BMC 11,5712 0,1825 106,86 0,3622 143.693.354.363 BMJ 10,9422 0,2792 49,60 0,0480 73.587.468.692 CMI 10,7233 0,5995 137,50 0,0732 114.654.442.738 CTM 10,2778 0,5937 641,92 -0,0929 81.317.292.053 10 FCM 11,6289 0,3113 72,50 0,0837 339.321.565.923 11 HGM 11,2195 0,0650 67,79 0,2860 219.568.382.143 12 KHB 10,0058 0,0914 209,75 -0,0271 61.863.599.765 13 KHL 9,7732 0,3357 1.622,74 0,0004 39.379.446.483 14 KSA 10,4500 0,0850 645,54 0,0567 267.397.467.273 15 KSB 11,7312 0,0751 39,22 0,1630 232.881.098.700 16 KSH 10,8209 0,4753 204,22 0,0079 58.862.985.542 17 KSK 10,7023 0,1480 204,18 0,0736 62.680.764.758 18 KSQ 10,0294 0,2538 783,93 0,0054 28.673.179.083 19 KSS 11,3939 0,7127 1.124,28 0,0087 1.310.720.660.047 20 KTB 10,7004 0,2682 196,24 0,0062 224.413.126.033 21 LBM 11,3093 0,1271 76,54 0,1581 76.693.059.099 22 MAX 11,1178 0,4486 256,65 -0,0475 167.841.175.930 23 MDC 12,1887 0,2883 127,13 0,0354 238.975.618.580 24 MIC 10,7620 0,4095 58,98 -0,0415 20.811.006.599 25 MIM 10,9441 0,4785 63,00 -0,1181 27.641.056.445 26 MMC 10,2723 0,3183 588,51 -0,1887 30.814.652.757 27 NBC 12,3459 0,4123 21,39 0,0881 396.697.616.797 28 SQC 11,5399 0,1807 284,10 -0,0169 381.314.196.845 29 TC6 12,0958 0,5325 27,70 0,0465 510.995.211.877 30 TCS 12,5896 0,5705 20,03 0,0397 529.090.132.071 31 TDN 12,3969 0,4789 36,74 0,0312 372.230.108.819 32 THT 12,2800 0,5703 44,17 0,0499 395.786.959.288 33 TVD 12,4403 0,2716 34,63 0,0657 639.979.931.248 34 VMI 10,7333 0,3542 122,11 0,0363 55.687.832.164 35 YBC 11,6374 0,6325 52,04 -0,0528 120.388.970.570 Năm 2014 Doanh STT nghiệp Nợ ngắn Quy mô hạn / Tổng TS 9,7631 0,2290 ICP ROA TSNH 212,16 0,0204 30.222.000.000 ALV AMC 11,1339 0,3689 51,37 0,1279 36.621.000.000 BAM 11,1025 0,4957 304,82 0,0338 525.022.000.000 BGM 10,6657 0,1673 242,34 0,0030 126.823.000.000 BKC 10,8767 0,3838 202,38 0,0383 84.095.000.000 BMC 11,1872 0,1016 276,99 0,1032 137.557.000.000 BMJ 10,8565 0,2423 63,09 0,0920 76.714.000.000 CMI 11,0552 0,4634 98,93 0,1017 184.076.000.000 CTM 10,4122 0,6406 633,55 -0,0463 93.272.000.000 10 FCM 11,6864 0,4000 164,41 0,0339 645.102.000.000 11 HGM 11,0511 0,1196 110,04 0,1115 161.448.000.000 12 KHB 10,5965 0,0805 158,44 0,0026 82.379.000.000 13 KHL 10,3924 0,2604 398,75 0,0035 68.571.000.000 14 KSA 10,8407 0,1228 190,59 0,0632 198.898.000.000 15 KSB 11,7952 0,1365 43,17 0,1606 303.472.000.000 16 KSH 11,0752 0,0337 67,33 0,0399 53.589.000.000 17 KSK 10,9579 0,5285 72,98 0,0135 84.575.000.000 18 KSQ 11,0021 0,1818 112,14 0,0435 63.773.000.000 19 KSS 11,5178 0,4510 898,85 0,0035 1.557.569.000.000 20 KTB 11,2449 0,2555 77,44 0,0086 409.029.000.000 21 LBM 11,3154 0,1447 68,64 0,0903 88.707.000.000 22 MAX 10,1455 0,4531 1.564,72 -0,0255 145.680.000.000 23 24 MDC MIC 12,2343 25 10,6654 0,3007 0,4932 8,53 0,0544 85,66 -0,1369 MIM 10,9132 0,5887 92,11 26 MMC 9,9818 0,3156 175.486.000.000 19.625.000.000 0,0013 48.747.000.000 575,68 -2,4531 22.064.000.000 27 NBC 12,2603 0,3737 28 SQC 10,5936 0,2415 29 TC6 12,6348 0,4868 19,67 0,0431 404.178.000.000 30 TCS 12,6146 0,6588 24,87 0,0031 739.348.000.000 31 TDN 12,4177 0,5353 33,83 0,0350 335.895.000.000 32 THT 12,3752 0,5875 32,48 0,0707 430.371.000.000 33 TVD 12,5434 0,2389 29,79 0,0641 599.097.000.000 34 VMI 10,8539 0,3195 107,05 0,0936 60.884.000.000 35 YBC 11,6840 0,6652 64,34 0,0114 150.589.000.000 38,81 0,1250 302.991.000.000 1.265,69 -0,0948 235.032.000.000 Phụ lục 9: Chỉ tiêu Tỷ số toán hành Khh 35 doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản niêm yết thị trường chứng khoán năm 2012, 2013, 2014 STT Doanh nghiệp 2012 2013 2014 ALV 1,9292 2,4074 3,2782 AMC 1,3591 1,7145 1,2661 BAM 1,3703 1,5174 1,4744 BGM 0,4290 6,7095 2,7406 BKC 0,7904 0,6761 1,0613 BMC 2,4739 2,8855 5,2718 BMJ 3,0541 2,6403 3,0958 CMI 0,8989 0,8469 1,2390 CTM 1,4967 1,3974 1,3915 10 FCM 1,6507 1,9002 1,6780 11 HGM 7,6282 10,1321 4,6707 12 KHB 7,8663 6,5959 3,2043 13 KHL 1,0453 1,1048 1,4406 14 KSA 1,3902 7,1835 3,3262 15 KSB 3,1144 4,4908 2,8494 16 KSH 0,5603 0,5182 5,5104 17 KSK 1,5834 1,9334 0,4704 18 KSQ 2,3660 2,6873 1,8179 19 KSS 1,1742 1,1483 1,8462 20 KTB 3,1885 2,2131 2,8776 21 LBM 3,0587 3,7729 3,7214 22 MAX 1,8762 1,8351 1,8000 23 MDC 0,6546 0,7865 0,6194 24 MIC 0,6410 0,5514 0,4724 25 MIM 0,8340 0,6921 0,8632 26 MMC 2,5153 2,3150 2,1469 27 NBC 0,7227 0,8200 0,7088 28 SQC 1,5617 1,2961 0,7393 29 TC6 0,8417 0,6761 0,6573 30 TCS 0,4810 0,5551 0,6177 31 TDN 0,7948 0,6892 0,6052 32 THT 1,0490 0,8989 1,0088 33 TVD 1,5543 1,3034 1,3256 34 VMI 1,5926 1,8427 2,1238 35 YBC 0,5430 0,5045 0,5782 ... tính khoản nhân tố ảnh hưởng đến tính khoản doanh nghiệp - Thứ hai, xác định nhân tố ảnh hưởng mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tính khoản doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản niêm yết thị trường chứng. .. NẴNG NGUYỄN TRẦN BẢO UYÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH KHOÁNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán... QUẢ NGHIÊN CỨU 49 3.1 THỰC TRẠNG TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH KHOÁNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 49 3.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn