Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP an bình, chi nhánh quảng nam

111 23 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - LÊ MAI TUYỀN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH, CHI NHÁNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - LÊ MAI TUYỀN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH, CHI NHÁNH QUẢNG NAM Chun ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lâm Chí Dũng Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Lê Mai Tuyền MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Một số khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 1.1.4 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 11 1.1.5 Hậu rủi ro tín dụng 12 1.1.6 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 13 1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 14 1.2.1 Hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại 14 1.2.2 Các phương thức cho vay doanh nghiệp 15 1.2.3 Vai trò vốn vay ngân hàng doanh nghiệp 16 1.3 KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 17 1.3.1 Khái niệm kiểm sốt rủi ro tín dụng 17 1.3.2 Đặc trưng kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 18 1.3.3 Mục tiêu kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 19 1.3.4 Các phương thức kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 20 1.3.5 Các tiêu chí đánh giá kết hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng 25 1.3.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH CHI NHÁNH QUẢNG NAM 34 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH CHI NHÁNH QUẢNG NAM 34 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 35 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012-2014 37 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH CHI NHÁNH QUẢNG NAM 39 2.2.1 Những đặc điểm chi nhánh ảnh hưởng đến hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 39 2.2.2 Thực trạng cho vay doanh nghiệp chi nhánh giai đoạn 20122014 43 2.2.3 Các biện pháp chi nhánh thực để kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp giai đoạn 2012-2014 45 2.2.4 Kết hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp chi nhánh giai đoạn 2012-2014 62 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH CHI NHÁNH QUẢNG NAM 68 2.3.1 Thành công 68 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 71 KẾT LUẬN CHƯƠNG 77 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH CHI NHÁNH QUẢNG NAM 78 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH CHI NHÁNH QUẢNG NAM 78 3.1.1 Định hướng chung cho vay doanh nghiệp chi nhánh 78 3.1.2 Định hướng hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp chi nhánh 79 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH CHI NHÁNH QUẢNG NAM 80 3.2.1 Hoàn thiện phương thức né tránh rủi ro 80 3.2.2 Hoàn thiện phương thức ngăn ngừa rủi ro 85 3.2.3 Hoàn thiện phương thức giảm thiểu rủi ro 90 3.2.4 Hoàn thiện phương thức chuyển giao rủi ro 92 3.2.5 Các giải pháp bổ trợ cho hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng 94 3.3 KIẾN NGHỊ 96 3.3.1 Kiến nghị hội sở 96 3.3.2 Kiến nghị ngân hàng nhà nước 97 3.3.3 Kiến nghị phủ 98 KẾT LUẬN CHƯƠNG 99 KẾT LUẬN 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ABBank Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình ABBank Đà Nẵng Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình – chi nhánh Đà Nẵng NHNN Ngân hàng Nhà nước HMTD Hạn mức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh ABBank Quảng Nam giai đoạn 2012-2014 37 2.2 Tình hình cho vay doanh nghiệp ABBank Quảng Nam giai đoạn 2012-2014 43 2.3 Kết chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp ABBank Quảng Nam giai đoạn 2012-2014 49 2.4 Cơ cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp phân theo ngành nghề ABBank Quảng Nam giai đoạn 2012-2014 51 2.5 Cơ cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp phân theo hình thức đảm bảo ABBank Quảng Nam giai đoạn 2012-2014 54 2.6 Cơ cấu nhóm nợ cho vay doanh nghiệp ABBank Quảng Nam giai đoạn 2012-2014 62 2.7 Tỷ lệ nợ nhóm đến nhóm tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp ABBank Quảng Nam giai đoạn 2012- 63 2014 2.8 Tỷ lệ trích lập DPRR sử dụng DPRR để xử lý rủi ro cho vay doanh nghiệp ABBank Quảng Nam giai 65 đoạn 2012-2014 2.9 Tỷ lệ xóa nợ ròng cho vay doanh nghiệp ABBank Quảng Nam giai đoạn 2012-2014 67 2.10 Lãi treo cho vay doanh nghiệp ABBank Quảng Nam giai đoạn 2012-2014 68 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vấn đề nợ xấu luôn vấn đề thường trực nhức nhối hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng Hơn hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh chủ yếu mang lại nguồn thu lớn cho ngân hàng thương mại, đặc biệt đối tượng khách hàng doanh nghiệp Nợ xấu biểu ràng rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng Những năm gần hoạt động cấp tín dụng nói riêng hoạt động kinh doanh nói chung hệ thống ngân hàng khó khăn mặt lãi suất giảm đáng kể Bởi lẽ cạnh tranh khốc liệt hệ thống ngân hàng thương mại với hình thức đầu tư khác Dẫn đến ngân hàng thường bỏ qua rủi ro để chạy theo doanh số Vấn đề đặt kiểm soát để ngăn ngừa xử lý rủi ro hoạt động cấp tín dụng ngân hàng, đặc biệt nhóm khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình ngân hàng nhỏ chưa tiếng tăm địa bàn tỉnh Quảng Nam Thời gian qua ngân hàng phải cố gắng nhiều để tìm chổ đứng uy tín lòng khách hàng Để hướng đến mục tiêu đó, đơi ngân hàng bỏ qua tiêu chuẩn an tồn hoạt động cấp tín dụng để mở rộng doanh số Dẫn đến mức độ rủi ro tín dụng ngân hàng mức cao Và ngân hàng thương mại khác, hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp đối tượng khách hàng trọng tâm chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ cho vay Chính tác giả lựa chọn đề tài “Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng TMCP An Bình, chi nhánh Quảng Nam”để làm luận văn tốt nghiệp cao học 88 - Chi nhánh khơng có tâm lý ỷ lại vào tài sản đảm bảo mà phải trọng đến công tác thẩm định sàng lọc khách hàng Vì lý nhân mỏng, khối lượng công việc phải giải nhiều, dẫn đến cán tín dụng chi nhánh ỷ lại vào tài sản đảm bảo mà lơ công tác thẩm định khách hàng Họ chotài sản đảm bảo có giá trị cho vay Tâm lý hồn tồn sai lầm gây nhiều hậu cho ngân hàng, có nhiều vấn đề không lường trước tài sản đảm bảo tụt giá nhanh thị trường, tài sản hư hỏng, mát, hay chi phí cho việc xử lý tài sản cao Dẫn đến chi nhánh thu hồi đủ vốn gốc, lãi phần phí phạt chậm trả Vì ngun tắc hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng phải thẩm định sàng lọc kỹ khách hàng, phục vụ khách hàng có chất lượng tốt, dựa vào tài sản đảm bảo - Thành lập phận chuyên trách định giá, xử lý tài sản đảm bảo.Tuyển thêm nhân cho công việc này,vì chi nhánh có cán làm công tác thẩm định xử lý tài sản đảm bảo Thành lập phận chuyên trách tài sản đảm bảo để chun mơn hóa nâng cao chất lượng công việc b Kiểm tra, giám sát vốn tự có tham gia vào PASXKD/DAĐT - Quy định lại cụ thể số vốn tự có tham gia vào PASXKD/DAĐT chi nhánh Trong quy định số vốn tự có tham gia chi tiết theo mức xếp hạng tín dụng, mức xếp hạng tín dụng quy định cụ thể cho ngành nghề, mức thời hạn Có thể nhiều nội dung như: quy mô vốn điều lệ doanh nghiệp, số vốn lưu động ròng doanh nghiệp, quy mơ PASXKD/DAĐT…để đưa mức vốn tự có tham gia phù hợp Hạ mức vốn tự có doanh nghiệp BBB đến B vay ngắn hạn mức 30% xuống thấp Và đặc biệt nên giao cho cán tín dụng quyền 89 linh động điều chỉnh vốn tự có tham gia biên độ cho phép phù hợp với tình hình rủi ro thực tế doanh nghiệp - Phải xuống thực tế để kiểm tra giám sát cơng tác góp vốn tự có doanh nghiệp vào PASXKD/DAĐT Ngân hàng nên giải ngân phần, sử dụng vốn tự có làm điều kiện giải ngân dự án lớn Cán tín dụng phải thường xuyên thực địa để theo dõi q trình thi cơng cơng trình hay dự án doanh nghiệp, kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán yêu cầu doanh nghiệp giải trình cách ràng tiến độ bỏ vốn thi công doanh nghiệp vào PASXKD/DAĐT Đối với dự án lớn u cầu phải có kiểm tốn sổ sách kế toán Và điều cần thiết chi nhánh nên yêu cầu doanh nghiệp chuyển sang sử dụng tài khoản tiền gửi toán mở chi nhánh chi nhánh giải ngân qua tài khoản tuyệt đối không giải ngân tiền mặt để tiện việc quản lý dòng tiền doanh nghiệp c Kiểm tra, kiểm sốt sau cho vay - Cơng tác kiểm tra, kiểm soát sau cho vay cần chi nhánh thực cách kiên quyết, thực chất, tránh tình trạng kiểm tra mang tính chất hình thức đối phó Bởi tình hình có nhiều doanh nghiệp vay vốn không sử dụng vốn vay mục đích cam kết với ngân hàng, dẫn đến lâm vào tình khó khăn, khả tốn - Thông qua khảo sát trường để biết khách hàng có sử dụng vốn vay mục đích hay không Thị sát tiến độ thực PASXKD/DAĐT, trình nhập vật tư, nguyên vật liệu, trình giao nhận hàng hóa…một cách thường xun xác - Thông qua hồ sơ chứng từ để kiểm soát nguồn thu từ hoạt động đầu tư vốn vay mang lại có đảm bảo nguồn trả nợ cho ngân hàng hay không Kiểm tra định kỳ hợp đồng mua vật tư hàng hóa, phiếu thu chi tiền mặt, 90 chuyển khoản, phiếu nhập xuất kho hàng hóa Yêu cầu doanh nghiệp định kỳ nộp hồ sơ chứng từ theo yêu cầu lên cho ngân hàng (bảng photocopy) 3.2.3 Hoàn thiện phương thức giảm thiểu rủi ro a, Phát huy tối đa vai trò hợp đồng tín dụng - Nghiên cứu phát huy vai trò hợp đồng tín dụng Cân đo câu chữ, chi tiết để vừa hấp dẫn khách hàng đọc hợp đồng, vừa chủ động kiểm soát tình rủi ro phát sinh Đặc biệt điều khoản hạn chế hợp đồng tín dụng - Điều chỉnh hợp đồng tín dụng hội sở mẫu hợp đồng tín dụng chi nhánh Chi nhánh cần nghiên cứu để điều chỉnh cụ thể hóa số điều khoản (được phép điều chỉnh) từ mẫu hợp đồng hội sở để phù hợp với đặc thù địa bàn hoạt động chi nhánh Ngồi có số nội dung hợp đồng tín dụng cho phép cán tín dụng tự soạn thảo theo tình hình thực tế khách hàng vay vốn (có thể bơi đỏ nội dung linh hoạt sửa chữa được) - Nâng cao hiệu việc sử dụng điều khoản hạn chế hợp đồng tín dụng Các điều khoản hạn chế công cụ giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng tốt, ví dụ như: + Các điều khoản liên quan đến tài sản đảm bảo: chi nhánh liệt kê trường hợp doanh nghiệp phải bổ sung thêm tài sản đảm bảo định hạng tín dụng doanh nghiệp bị xuống mức thấp xếp hạng tín dụng định kỳ Hay tài sản đảm bảo doanh nghiệp bị hư hỏng, mát, xuống giá thị trường Trường hợp tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay bắt buộc phải mua bảo hiểm tài sản hợp đồng phải quy định doanh nghiệp không mua bảo hiểm cho tài sản ngân hàng có quyền trích tiền từ tài khoản khách hàng để mua bảo hiểm 91 + Các điều khoản tạm ngưng giải ngân, giảm dư nợ cho vay, thu nợ trước hạn: chi nhánh có chứng việc doanh nghiệp sử dụng vốn vay khơng mục đích, doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, đặc biệt định hạng tín dụng doanh nghiệp bị rớt xuống nhiều bậc liên tiếp…thì chi nhánh áp dụng biện pháp tạm ngưng giải ngân, giảm dư nợ cho vay chí thu nợ trước hạn Và điều khoản phải quy định chặt chẽ cụ thể hợp đồng tín dụng + Các điều khoản lãi suất: chi nhánh quy định lãi suất cho vay doanh nghiệp chi nhánh điều chỉnh theo thay đổi mức độ định hạng tín dụng doanh nghiệp theo kết xếp hạng tín dụng định kỳ Như qua ta thấy tầm quan trọng việc xếp hạng tín dụng xếp hạng tín dụng định kỳ quy trình cho vay chung ngân hàng thương mại b Hồn thiện cơng tác trích lập dự phòng rủi ro chi nhánh Việc trích lập dự phòng rủi ro việc giảm lãi suất cho vay doanh nghiệp có chất lượng tốt ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận kinh doanh chi nhánh Trong ABBank chuyển sang quản lý hệ thống dựa tiêu lợi nhuận/đầu người Điều tạo nhiều sức ép cán tín dụng chi nhánh Tuy nhiên quy định NHNN khơng thể lơ là, NHNN tâm cao độ tái cấu trúc hệ thống ngân hàng nâng cao mức độ an toàn hoạt động hệ thống Vậy nhánh cần có hoạch định tài dài hạn để chủ động trích dự phòng rủi ro kịp thời trường hợp, kể tương lai quy định mức trích lập dự phòng rủi ro có tăng cao Hoặc có thay đổi tiêu chuẩn việc phân loại dư nợ ngân hàng dẫn đến làm gia tăng số dự phòng rủi ro phải trích lập 92 3.2.4 Hồn thiện phương thức chuyển giao rủi ro a Đẩy mạnh mua bảo hiểm tài sản, mua bảo hiểm tín dụng - Khuyến khích khách hàng mua bảo hiểm tín dụng cho hợp đồng vay vốn mình, coi khách hàng chấp nhận mua bảo hiểm tín dụng khách hàng ưu tiên cho vay so với khách hàng có định hạng tín dụng Cán tín dụng giao nhiệm vụ giải thích cho khách hàng hiểu việc mua bảo hiểm tín dụng doanh nghiệp vay vốn bảo vệ nhiều ngân hàng cho vay Với chế công ty bảo hiểm chuyển giao rủi ro cho số đơng, doanh nghiệp gặp phải rủi ro công ty bảo hiểm đứng giải toán đầy đủ nợ vay cho ngân hàng Như tài sản đảm bảo doanh nghiệp bảo tồn - Bắt buộc khách hàng có chất lượng tín dụng thấp mua bảo hiểm cho tài sản đảm bảo, tài sản hình thành từ vốn vay Ngân hàng thương mại không bắt buộc khách hàng mua bảo hiểm tài sản pháp luật quy định bắt buộc phải mua bảo hiểm, bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe…Mà doanh nghiệp có chất lượng tín dụng tương đối thấp (ví dụ định hạng BB B), tài sản hình thành từ vốn vay liên quan trực tiếp đến nguồn trả nợ cho ngân hàng, chi nhánh phải đưa quy định bắt buộc trường hợp này, xem điều kiện bắt buộc để chấp nhận giải ngân Mà quy định bắt buộc cần phải thực tuyệt đối nghiêm túc - Liên kết với công ty bảo hiểm để bán chéo sản phẩm Hiện Bancassurance xu hướng hoạt động kinh doanh ngân hàng số ngân hàng triển khai thực Bancassurance tức công ty bảo hiểm ngân hàng thương mại bán chéo sản phẩm dựa việc khai thác hệ thống khách hàng nhau, điều mang lại nhiều lợi ích cho hai bên ABBank bước đầu liên kết với tập đoàn bảo hiểm Prevoir – 93 tập đoàn bảo hiểm nhân thọ Pháp, có chi nhánh Việt Nam vào năm 2005 Tuy nhiên chuyện khởi đầu, cán tín dụng chi nhánh ABBank Quảng Nam cần phải tích cực công tác tư vấn sản phẩm bảo hiểm liên kết hai bên, đồng thời nắm vững đặc điểm sản phẩm bảo hiểm, chương trình khuyến mãi, ngân hàng tặng sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng…để việc liên kết mang lại hiệu thiết thực cho hai bên b Sử dụng công cụ phái sinh - Yêu cầu doanh nghiệp sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hóa mức độ đơn giản Trong bối cảnh môi trường làm ăn kinh doanh doanh nghiệp nhiều bấp bênh nay, giá thị trường, tỷ giá hối đối thường xun có biến động lớn Chi nhánh cần yêu cầu doanh nghiệp sử dụng công cụ phái sinh hàng hóa phái sinh tiền tệ để đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên mơi trường tài tỉnh Quảng Nam nhiều hạn chế, doanh nghiệp làm ăn thụ động, chi nhánh bước đầu nên tư vấn doanh nghiệp sử dụng công cụ phái sinh đơn giản hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai hàng hóa, hay hợp đồng quyền chọn ngoại tệ - Đề xuất lên hội sở để sử dụng sản phẩm phái sinh tín dụng cho số khoản nợ có rủi ro cao Ví dụ hợp đồng quyền tín dụng (credit options) hợp đồng hốn đổi tín dụng (credit swap) Các hợp đồng phát huy lợi rủi ro tín dụng thật xảy ra, chất việc sử dụng hợp đồng phái sinh giống việc ngân hàng bỏ chi phí để mua an toàn, chuyển giao rủi ro cho bên bán hợp đồng phái sinh Tuy nhiên cấp độ chi nhánh ABBank Quảng Nam khó giao dịch loại hợp đồng này, nên khoản vay có chất lượng thấp, chi 94 nhánh nhận thấy sử dụng biện pháp khác khơng hiệu quả, thìlập tức đề xuất lên hội sở để hỗ trợ sử dụng biện pháp 3.2.5 Các giải pháp bổ trợ cho hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng a Tập trung cho nhân số lượng lẫn chất lượng - Gấp rút tuyển dụng thêm nhân Tuyển dụng thêm nhân thông qua thi tuyển công khai Và quan trọng trình tuyển dụng phải diễn thật cơng bằng, đảm bảo tuyển người có trình độ, có phẩm chất có nhiệt huyết để cống hiến cho chi nhánh - Tiêu chuẩn hóa chất lượng nhân Đưa tiêu chí sàng lọc nhân viên để tiêu chuẩn hóa trình độ, tạo áp lực phấn đấu cho nhân viên Ví dụ chi nhánh ABBank Quảng Nam phải đưa tiêu chí tất nhân viên quản lý rủi ro tín dụng nhân viên thẩm định tài sản đảm bảo phải có trình độ đại học chun ngành ngân hàng, nhân viên quan hệ khách hàng có chuyên ngành khác thuộc khối ngành kinh tế phải có trình độ đại học Việc đưa quy định bắt buộc khiến nhân viên chi nhánh có trình độ cao đẳng thấp phải nổ lực học lên, nhân viên có chun ngành khơng với u cầu vị trí phải học thêm để lấy chứng nghiệp vụ Còn nhân viên tuyển vào khơng tình trạng trái chuyên ngành, khiến cho việc thực công việc không hiệu mà chi nhánh phải thời gian đào tạo thêm - Đào tạo nâng cao chất lượng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân Cử cán tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ định kỳ hội sở Tổ chức buổi trao đổi chuyên môn nội chi nhánh để nhân viên học hỏi kinh nghiệm lẫn Bên cạnh yêu cầu đội ngũ nhân viên phải học thêm chứng anh văn để trao dồi thêm kỹ thân 95 -Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp Có sách khuyến khích hồn thành tốt cơng việc Để tránh việc đội ngũ nhân viên chi nhánh vi phạm đạo đức nghề nghiệp điều chi nhánh phải tạo cho họ tâm lý vui vẻ, thoải mái công việc, đặc biệt thu nhập phải tương xứng với cống hiến mà họ bỏ Vậy nhánh cần đưa phần thưởng kèm với tiêu chí phấn đấu Có sách khuyến khích cán làm tốt cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng thưởng q, thưởng năm, tổ chức buổi chơi dã ngoại lễ lớn…Để từ đội ngũ nhân viên hài lòng với cơng việc cố gắng nhiều cơng việc b Hồn thiện công tác thu thập xử lý thông tin khách hàng - Thông tin yếu tố đầu vào đa số biện pháp kiểm sốt rủi ro tín dụng như: thẩm định tín dụng, chấm điểm xếp hạng tín dụng, thẩm định tài sản đảm bảo…Và tình trạng chất lượng thông tin thấp ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu các biện pháp kiểm sốt rủi ro tín dụng Vì việc trọng vào đánh giá xử lý thông tin khách hàng vấn đề then chốt hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng thời gian tới - Xây dựng phận thu thập, xử lý, hệ thống hóa cập nhật thơng tin về: giá cả, thị trường, tình hình phát triển ngành nghề, quy hoạch vùng kinh tế địa phương, mạnh, xu hướng tiêu dùng, thơng số kỹ thuật cơng trình, dự án, tỷ suất sinh lời bình quân thị trường, biến động tiêu kinh tế…Nếu chi nhánh thành lập phần nguồn thơng tin hữu ích cho hoạt động cấp tín dụng hoạt động kinh doanh khác chi nhánh - Đối với nguồn thông tin khách hàng trực tiếp vay vốn chi nhánh u cầu doanh nghiệp có quy mơ lớn phải có kiểm tốn Cán tín dụng phải có chứng nghiệp vụ kế tốn, thơng thạo việc đọc báo cáo tài 96 chính, nhận điểm vơ lý, hạn chế từ báo cáo Bên cạnh cán tín dụng phải điều tra thực tế tình hình doanh nghiệp để kiểm chứng lại độ xác báo cáo tài Và cán tín dụng phải đối chiếu thơng tin khách hàng thu thập với thông tin từ trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) NHNN c Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp lâu bền khách hàng - Một mối quan hệ lâu bền khách hàng mang lại nhiều lợi ích chi nhánh Chi nhánh ln có đội ngũ khách hàng trung thành, giữ chân khách hàng có chất lượng tốt, bán thêm sản phẩm tín dụng, sản phảm bảo hiểm nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng liên quan khác Để tạo mối quan hệ tốt đẹp lâu bền khách hàng ABBank Quảng Nam cần thực hai chiến lược sau: - Có sách ưu đãi khách hàng lâu năm Ví dụ ưu tiên việc cho vay, giảm lãi suất cho vay tặng kèm sản phẩm bảo hiểm cho doanh nghiệp Điều vừa có lợi cho ngân hàng vừa có lợi khách hàng - Có sách chăm sóc đặc biệt khách hàng vip Các sách chăm sóc đặc biệt doanh nghiệp xếp loại vip tổ chức buổi liên hoan, hội nghị khách hàng cao cấp Có nhiều quà tặng hấp dẫn nhân ngày lễ đặc biệt năm…để khách hàng thấy vị trí quan trọng ngân hàng tiêu chuẩn cao cấp mà nhận 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị hội sở Hội sở ABBank cần phải có sách nhằm hồn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng sau: 97 - Nghiên cứu rà sốt lại sách tín dụng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng cho tồn hệ thống cách hợp lý chặt chẽ Và đặc biệt thích ứng với mơi trường tàingân hàng thay đổi cách nhanh chóng - Nghiên cứu cải tiến phần mềm chấm điểm xếp hạng nội ngân hàng Phần mềm nhiều hạn chế tiêu chí chấm điểm tài phi tài kết cho chưa thật sát thực với chất lượng thực tế khách hàng doanh nghiệp - Hội sở cần có chiến lược dài hạn vấn đề tài để chủ động trường hợp nhằm tuân thủ đầy đủ thay đổi NHNN quy định phân loại nợ trích lập dự phòng, tiêu chuẩn vốn tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng - Hội sở cho phép hỗ trợ chi nhánh việc tuyển thêm nhân cho phòng tín dụng việc đào tạo thêm chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán chi nhánh 3.3.2 Kiến nghị ngân hàng nhà nước - NHNN cần phối hợp với tài để gấp rút hồn thiện hệ thống kế toán theo chuẩn mực quốc tế Để báo cáo tài doanh nghiệp tiêu chuẩn hóa có chất lượng thơng tin cao Đồng thời hồn thiện phương pháp kiểm sốt kiểm tốn nội tổ chức tín dụng Bên cạnh nghiên cứu thêm việc phân loại nợ để thực trạng rủi ro tín dụng Việt Nam đối chiếu với mức độ chung giới - Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) Trong bối cảnh thông tin yếu tố quan trọng định hoạt động kinh doanh, nên CIC phải mở rộng quy mơ thơng tin mà phải nâng cao chất lượng thông tin cung cấp Đầu 98 tiên CIC phải phối hợp chặt chẽ với ngân hàng thương mại, trung tâm thông tin quan quản lý nhà nước doanh nghiệp, để thu thập đầy đủ thông tin doanh nghiệp hoạt động lãnh thổ Việt Nam, kể doanh nghiệp chưa có quan hệ với ngân hàng thương mại Bên cạnh CIC phải có quy chế bắt buộc ngân hàng thành viên thực vai trò, trách nhiệm cung cấp khai thác thơng tin từ CIC Có biện pháp xử lý nghiêm túc ngân hàng làm sai quy định cung cấp thông tin, cung cấp thông tin sai lệch cho CIC - Phát triển thị trường mua bán nợ thị trường công cụ phái sinh Việt Nam bước đầu xây dựng thị trường mua bán nợ, Chính phủ vừa thành lập công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng (VAMC) mua số lượng lớn nợ xấu Tuy nhiên việc giải số nợ xấu cách có hiệu phải trơng đợi vào nhiều nỗ lực VAMC thời gian tới Còn thị trường cơng cụ phái sinh Việt Nam hạn chế, ngân hàng thương mại dù muốn sử dụng hiệu công cụ Vì Chính phủ với NHNN phải đưa nhiều giải pháp thiết thực để phát triển thị trường tài Việt Nam trở nên sơi động hoạt động hiệu 3.3.3 Kiến nghị phủ - Xúc tiến q trình tái cấu kinh tế Tái cấu kinh tế tạo tính hiệu cho tồn kinh tế Doanh nghiệp có mơi trường làm ăn kinh doanh ổn định, thơng thống, doanh nghiệp né tránh nhiều rủi ro, ngân hàng đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản đảm bảo… - Tạo khoản cho thị trường bất động sản Chính phủ cần có sách nhằm gia tăng tính ổn định, tăng tính hấp dẫn việc đầu tư vào bất động sản, có sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư bất động sản Từ gia tăng tính thành khoản phá vỡ tình trạng đóng băng thị trường 99 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong nội dung chương tác giả xây dựng hệ thống giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp dành cho chi nhánh ABBank tỉnh Quảng Nam Hệ thống giải pháp xây dựng dựa sau đây: hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp chi nhánh, tình hình thực tế hoạt động kinh doanh chi nhánh ABBank Quảng Nam nhân sự, sở vật chất, cơng nghệ hay nguồn lực, thực tế tình hình kinh tế xã hội địa bàn tỉnh Quảng Nam đặc điểm đối tượng khách hàng doanh nghiệp tỉnh Dựa trên tác giả đề xuất số giải pháp trình bày theo thứ tự phương thức biện pháp kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp dành cho chi nhánh 100 KẾT LUẬN Nói đến nợ xấu ln vấn đề đau đầu hệ thống ngân hàng thương mại nhiều năm qua Và hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng ln mục tiêu hàng đầu tất ngân hàng thương mại Nhận thức vấn đề đó, ngân hàng thương mại cổ phần An Bình chi nhánh Quảng Nam tập trung nguồn lực cho hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng chi nhánh, đặc biệt cho vay khách hàng doanh nghiệp bước đầu đạt kết khả quan Đề tài hệ thống hóa đầy đủ sở lý thuyết cho hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại, qua làm sở để phân tích thực trạng hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần An Bình chi nhánh Quảng Nam qua năm 2012-2014 Qua đánh giá bước đầu hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng chi nhánh đạt mục tiêu đề Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, giảm thiểu nợ xấu danh mục cho vay mà không làm ảnh hưởng đến lợi nhuận kỳ vọng chi nhánh.Tuy nhiêndo nhiều nguyên nhân khác mà chi nhánh tồn số hạn chế hoạt động kiểm sốt rủi ro Đây để tác giả đề xuất số giải pháp phù hợp với điều kiện hoàn cảnh chi nhánh nhằm hồn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng thời gian đến Vấn đề nợ xấu vấn đề kiểm sốt rủi ro tín dụng ln vấn đề nóng hệ thống ngân hàng thương mại Hy vọng thời gian tới, NHNN Chính phủ đưa nhiều chủ trương sát thực nhằm hỗ trợ cho ngân hàng thương mại tái cấu trúc lại hệ thống nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng nói riêng hoạt động kinh doanh nói chung ngân hàng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] TS Trương Quốc Cường, TS.Đào Minh Phúc, TS Nguyễn Đức Thắng(2010), Rủi ro tín dụng thương mại ngân hàng lý luận thực tiễn, Nhà xuất trị quốc gia Hà Nội [2] PGS-TS Lâm Chí Dũng, Ths Võ Hoàng Diễm Trinh (2010), Bài giảng Quản trị hoạt động ngân hàng 2, Đại học Đà Nẵng [3] PGS-TS Lâm Chí Dũng (2010), Slide giảng Quản trị ngân hàng, Đại học Đà Nẵng [4] Lê Viết Mười (2013), Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Namchi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [5] PGS-TS Nguyễn Văn Năm, Hoàng Xuân Quyến (2002), Rủi ro tài thực tiễn phương pháp đánh giá, Nhà xuất tài [6] Đào Thị Thanh Thủy (2013), Hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng TMCP Công thương bắc Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [7] Lương Khắc Trung (2012), Giải pháp kiểm soát tài trợ rủi ro cho vay doanh nghiệp chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn quận Sơn Trà – thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [6] Ngân hàng TMCP An Bình (2012-2014),Báo cáo thường niên năm 2012,2013,2014 [9] Quyết định số 05/QĐ-TGĐ (13/01/2015), Quyết định tổng giá đốc ban hành quy trình cấp tín dụng ABBank Tiếng Anh [11] Christopher Myers (2007), Credit Risk Management & Control, Standard & Poors [10] Jonathan Foxx (2012), Controlling credit risk, Lenders Compliance Group ... SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH CHI NHÁNH QUẢNG NAM 78 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP. .. rủi ro tín dụng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh. .. luận kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Quảng Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP an bình, chi nhánh quảng nam , Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP an bình, chi nhánh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn