Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại phòng tài chính kế hoạch thị xã gia nghĩa, tỉnh đăk nông

93 20 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ HIẾU HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN CHI NSNN TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THỊ GIA NGHĨA, TỈNH ĐẮK NÔNG Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Quang Bình Đà nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực, khách quan chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tơi xin cam đoan trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả Phan Thị Hiếu MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ luận văn 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn 4 Phương pháp nghiên cứu luận văn .4 Những đóng góp khoa học luận văn Tổng quan nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VỀ QUẢN CHI NSNN 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHI NSNN 1.1.1 Ngân sách nhà nước 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm chi NSNN 10 1.1.3 Chức chi NSNN 10 1.1.4 Vai trò quản chi NSNN 13 1.1.5 Nguyên tắc quản chi NSNN 13 1.2 NỘI DUNG QUẢN CHI NSNN 16 1.2.1 Khái niệm quản chi NSNN 16 1.2.2 Cơng tác lập dự tốn chi NSNN 17 1.2.3 Phân bổ giao dự toán chi NSNN 19 1.2.4 Chấp hành dự toán chi NSNN 20 1.2.5 Công tác toán NSNN 21 1.2.6 Thanh tra, kiểm tra quản chi NSNN 23 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN CHI NSNN 24 1.3.1 Điều kiện tự nhiên .24 1.3.2 Điều kiện kinh tế - hội 24 1.3.3 Tình hình thu, chi NSNN hàng năm máy quản chi NSNN 25 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN CHI NSNN TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH THỊ GIA NGHĨA, TỈNH ĐẮK NƠNG 27 2.1 KHÁI QT TÌNH HÌNH KINH TẾ - HỘI VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC QUẢN CHI NSNN 27 2.1.1 Điều kiện tự nhiên tài nguyên 27 2.1.2 Tình hình kinh tế - hội 30 2.1.3 Thực trạng thu chi NSNN thị Gia Nghĩa 36 2.1.4 Những thuận lợi, khó khăn thị Gia Nghĩa 39 2.2 TÌNH HÌNH QUẢN CHI NSNN TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH THỊ GIA NGHĨA, TỈNH ĐẮK NƠNG 40 2.2.1 Tình hình lập dự toán chi NSNN 40 2.2.2 Tình hình phân bổ, giao dự tốn chi NSNN 43 2.2.3 Tình hình chấp hành dự toán chi NSNN .46 2.2.4 Tình hình tốn chi NSNN 47 2.2.5 Về tra, kiểm soát, kiểm tra toán chi NSNN 52 2.2.6 Đánh giá chung tình hình chi NSNN phòng Tài Kế hoạch thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nơng 57 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN CHI NSNN TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH THỊ GIA NGHĨA , TỈNH ĐẮK NÔNG 60 3.1 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN QUẢN CHI NSNN TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH THỊ GIA NGHĨA TRONG THỜI GIAN TỚI 60 3.1.1 Định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - hội Thị Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông thời gian tới 60 3.1.2 Định hướng hoàn thiện quản chi NSNN địa bàn thị Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông 63 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN CHI NSNN TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH THỊ GIA NGHĨA TỈNH ĐẮK NƠNG 65 3.2.1 Giải pháp hồn thiện việc lập, phân bổ, giao chấp hành dự tốn 65 3.2.2 Giải pháp hồn thiện chế độ kiểm soát, toán khoản chi NSNN cấp thị 68 3.2.3 Giải pháp liên quan đến thực chế tự chủ tài biên chế quan quản nhà nước đơn vị nghiệp công lập 73 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện tổ chức máy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản chi NSNN 75 3.2.5 Một số giải pháp khác 77 3.2.6 Một số kiến nghị 80 KẾT LUẬN 82 TÀI I LIỆU THAM KHẢO 84 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NSNN NSNN KT-XH Kinh tế hội ANQP An ninh quốc phòng QLNN Quản nhà nước HĐND Hội đồng XDCB Xây dựng TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động ĐTXD Đầu tư xây dựng ĐTXDCB Đầu tư xây dựng UBND Ủy ban nhân dân KBNN Kho bạc nhà nước NS NSNN DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1 Dân số trung bình giai đoạn 2005 - 2014, phân theo giới tính phân theo thành thị nông thôn: 34 Bảng 2.2 Thống nguồn lao động thị qua năm 34 Bảng 2.3 Lao động độ tuổi lao động làm việc ngành kinh tế thời điểm tháng 01-7 hàng năm 35 Bảng 2.4 Tay nghề đào tạo Lao động độ tuổi lao động làm việc ngành kinh tế thời điểm tháng 36 01-7 hàng năm Bảng 2.5 Tình hình thu NSNN thị Gia Nghĩa (Đơn vị tính: triệu đồng) 37 Bảng 2.6 Tình hình chi ĐTXDCB từ nguồn NSNN thị Gia Nghĩa, giai đoạn 2010 - 2014 38 Bảng 2.7 Tỷ trọng vốn ĐTXDCB địa bàn Thị Gia Nghĩa 38 Bảng 2.8 Tình hình chi thường xuyên từ nguồn NS Thị Gia Nghĩa giai đoạn 2004 – 2011 39 Bảng 2.9 Đánh giá chất lượng lập dự toán chi TX NSNN 42 Bảng 2.10 Tỷ lệ dự toán vốn cắt giảm điều chuyển 42 Bảng 2.11 Tỷ lệ phân bổ NSNN TX Gia Nghĩa 44 Bảng 2.12 Tỷ lệ phân bổ chi tiêu thường xuyên NSNN thị Gia Nghĩa 44 Bảng 2.13 Tình hình chấp hành dự tốn chi NSNN thị Gia Nghĩa 46 Bảng 2.14 Kết kiểm sốt chi thường xun qua KBNN tỉnh Đắk Nơng từ năm 2004 đến 2010 53 Bảng 2.15 Tình hình kiểm soát, toán vốn ĐTXDCB từ nguồn NSNN cấp thị qua KBNN từ năm 2010 đến năm 2014 55 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số biểu đồ Tên biểu đồ Biểu đồ 2.1 Tổng dự toán chi thường xuyên thực tế NSNN TX Gia Nghĩa Trang 41 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện đại hố cơng tác quản NSNN từ khâu lập kế hoạch, thực NSNN, báo cáo NSNN tăng cường trách nhiệm, nâng cao tính minh bạch trong quản NSNN; hạn chế tiêu cực việc sử dụng NSNN; đảm bảo an ninh tài trình phát triển hội nhập quốc gia; tăng cường gắn kết yêu cầu quản NSNN với mục tiêu tài phát triển, với tiêu kinh tế - kỹ thuật thông qua việc xây dựng kế hoạch tài kế hoạch chi tiêu trung hạn mục tiêu tổng quát “Báo cáo khả thi Dự án Cải cách tài cơng” Chính Phủ Phê duyệt Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 21/4/2003 nhằm huy động, phân bổ sử dụng nguồn lực tài hội hiệu quả, công phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa; xây dựng tài quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, ổn định tài - tiền tệ, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững, hỗ trợ tốt cho việc thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, hội công bằng, dân chủ, văn minh Để đạt mục tiêu đó, điều kiện kinh tế phát triển, nguồn thu cho NSNN gặp nhiều khó khăn, nước ta phải tập trung nguồn lực tài để phục vụ nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước việc quản chặt chẽ sử dụng có hiệu khoản chi NSNN mối quan tâm hàng đầu Đảng, Nhà nước ngành, cấp Trong thời gian qua, công tác quản chi NSNN liên tục đổi tăng cường theo hướng đơn giản hố quy trình, tăng hiệu quả, đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí Các khoản chi NSNN cấu lại theo hướng giảm khoản chi bao cấp, tăng dần tỷ lệ chi cho đầu tư phát triển, tập trung ưu tiên chi cho nhiệm vụ phát triển kinh tế- hội quan trọng giải vấn đề hội xúc Công tác quản phân cấp NSNN có đổi bản, nâng cao quyền chủ động trách nhiệm cho cấp quyền địa phương đơn vị sử dụng NSNN, thủ tục hành lĩnh vực quản lý, kiểm sốt chi NSNN sửa đổi bổ sung theo hướng đơn giản, thuận lợi Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tính dàn trải chi NSNN chưa khắc phục, hiệu đầu tư thấp; thất thốt, lãng phí quản sử dụng vốn đầu tư xây dựng cao; chi tiêu hành nhiều bất hợp lý… Thị Gia Nghĩa trung tâm Tỉnh Đắk Nông thành lập theo Nghị định 82/2005/NĐ-CP, ngày 27 tháng năm 2005 Chính phủ, sở điều chỉnh địa giới hành huyện Đắk Glong (cũ) Quảng Thành, Đắk Nia thị trấn Gia Nghĩa để thành lập để thành lập 08 đơn vị hành thuộc thị Gia Nghĩa, bao gồm 05 phường, 03 Với tổng diện tích tự nhiên 284km2, dân số 46 ngàn người; có 19 dân tộc anh em sinh sống địa bàn Thị Gia Nghĩa có vị trí quang trọng phát triển kinh kế - hội mối liên hệ liên vùng, có mối giao lưu thuận lợi theo tuyến đường Bắc- Nam (QL14); đầu mối nối vùng Tây nguyên với vùng trung tâm kinh kế lớn như: Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, đồng thời đầu mối nối vùng Bắc Tây Nguyên(Buôn Ma Thuột, Gia Lai, Kom Tum) với Nam Tây Nguyên (Lâm Đồng) tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ : Ninh Thuận, Bình Thuận,… thơng qua quốc lộ 28; có nhiều thác lớn đẹp như: Liêng Nung, Thác tầng… thuận lợi cho việc phát triển dịch vụ du lịch Trong tương lai có đường sắt qua nối khu mỏ khai thác bơ xít với khu cơng nghiệp tỉnh Bình Phước, Binh Dương Thành Phố Hồ Chí Minh Đây lợi quan hệ phát triển kinh tế 71 Thứ năm, nâng cao chất lượng cơng tác kiểm sốt chi KBNN KBNN tỉnh Đắk Nơng cần tăng cường kiểm sốt chặt chẽ hồ sơ tốn, tn thủ quy trình nghiệp vụ thời hạn kiểm soát hồ sơ; thực kiểm tra, đối chiếu số vốn tạm ứng, toán đảm bảo có dự tốn duyệt hợp đồng kinh tế ký kết Chủ đầu tư nhà thầu KBNN tỉnh Đắk Nơng thực “thanh tốn trước, kiểm soát sau” lần toán cơng việc, hợp đồng tốn nhiều lần “kiểm sốt trước, tốn sau” cơng việc, hợp đồng toán lần lần toán cuối cơng việc, hợp đồng tốn nhiều lần Thường xuyên rà soát việc tạm ứng, toán vốn ĐTXDCB, kiên thu hồi, điều chuyển vốn trừ vào kế hoạch năm sau Chủ đầu tư có nhiều cơng trình dư tạm ứng kéo dài khơng toán Thứ sáu, đẩy mạnh thực hội hoá ĐTXDCB, khai thác tối đa nguồn vốn từ chương trình mục tiêu Chính phủ chương trình theo Nghị HĐND tỉnh Trong điều kiện nguồn thu hạn hẹp, vốn ĐTXDCB tập trung phân bổ cho cơng trình địa bàn bị giới hạn tiêu thức phân bổ thống toàn tỉnh, nên vốn đầu tư hàng năm phân bổ giao dự tốn khơng nhiều Để đảm bảo nguồn lực đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - hội địa bàn, UBND thị cần tập trung khai thác lợi thế, quan tâm tới việc triển khai thực dự án hỗ trợ, ưu đãi vốn đầu tư theo chương trình mục tiêu Chính phủ Nghị HĐND tỉnh cơng trình giao thơng tuyến đường trục phường, xã, cơng trình giáo dục, đào tạo, cơng trình xây dựng Trạm y tế phường, cơng trình thủy lợi, cơng trình điện, cơng trình xây dựng chợ, trụ sở UBND cấp phường, hạ tầng làng nghề Từ đó, giảm sức ép nhu cầu vốn đầu tư từ nguồn NSNN tập trung thị 72 UBND thị cần đẩy mạnh việc hội hóa đầu tư XDCB việc tạo chế khuyến khích người dân đóng góp để xây dựng cơng trình phục vụ cho sinh hoạt người dân đường giao thông thơn, nhà văn hố, trạm y tế phường b Đối với kiểm soát, toán chi thường xuyên Thứ nhất, tăng cường quản chi mua sắm, sửa chữa tài sản cố định để hạn chế lãng phí, tiêu cực sử dụng NSNN Để thực giải pháp này, UBND thị , quan chuyên môn, đơn vị dự toán cấp I cần nghiên cứu áp dụng phương thức tổ chức mua sắm tập trung theo quy định Thông tư số 22/2008/TT-BTC, ngày 10/3/2008 Bộ Tài hướng dẫn thực số nội dung Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ NSNN theo phương thức tập trung ban hành kèm theo Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg, ngày 6/11/2007 Thủ tướng Chính phủ Hàng năm, vào dự tốn mua sắm tài sản, trang thiết bị cho đơn vị thuộc khối giáo dục Phòng chun mơn thị xã, UBND thị định việc áp dụng phương thức mua sắm trung gói thầu mua sắm tài sản theo lô, tài sản đặc biệt ôtô, trang thiết bị tin học, thiết bị văn phòng, bàn ghế, sách giáo khoa trường Theo đó, giao nhiệm vụ cho Phòng Giáo dục Văn phòng UBND thị đơn vị giao tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung chủ trì, phối hợp với quan, đơn vị sử dụng tài sản xây dựng phương án tổ chức mua sắm cụ thể trình Chủ tịch UBND thị phê duyệt tổ chức mua sắm tập trung theo quy định hành Triển khai phương thức đảm bảo tài sản, hàng hoá trang bị đồng bộ, thống đơn vị có tính chất hoạt động khối giáo dục; đảm bảo công khai, minh bạch mua sắm, trang bị sử dụng 73 tài sản nhà nước, bảo đảm yêu cầu chất lượng, giá hợp lý, hồ sơ mua sắm đầy đủ Phương thức mua sắm hạn chế tối đa việc đơn vị sử dụng NSNN chia nhỏ gói thầu để thực mua sắm trực tiếp thầu để tránh áp dụng hình thức mua sắm chào hàng cạnh tranh, đấu thầu Từ đó, giảm phát sinh chi phí trung gian, chi phí quản hành chính, hạn chế thất thốt, lãng phí nâng cao hiệu sử dụng khoản chi NSNN cấp thị Thứ hai, bước triển khai phương thức kiểm soát chi theo kết đầu thực cam kết chi sử dụng NSNN Để tránh việc đơn vị sử dụng NSNN thị chi tiêu khơng có kế hoạch, tuỳ tiện, khơng với nội dung, nhiệm vụ chi giao dự tốn chi NSNN hàng năm, KBNN tỉnh Đắk Nơng cần tăng cường kiểm soát chi theo dự toán kết hợp với kiểm soát chi theo kết đầu thực đầy đủ quy định quản kiểm soát cam kết chi qua KBNN theo quy định Bộ Tài Thơng tư số 113/TT-BTC, ngày 27/11/2008 Việc thực cam kết chi áp dụng khoản chi thường xuyên chi ĐTXDCB Triển khai giải pháp tránh việc đơn vị chi tiêu giới hạn cho phép, việc sử dụng kinh phí gắn với hiệu chất lượng cơng việc, hạn chế tình trạng nợ công Đồng thời, sở cho việc lập kế hoạch chi tiêu trung hạn quan tài đơn vị sử dụng NSNN địa bàn thị thời gian tới 3.2.3 Giải pháp liên quan đến thực chế tự chủ tài biên chế quan quản nhà nước đơn vị nghiệp cơng lập Thứ nhất, rà sốt chức năng, nhiệm vụ Phòng, Ban chun mơn thị xã, cho phép đơn vị đủ lực, điều kiện quản tài 74 mở tài khoản dự toán Kho bạc để thực giao dự tốn trực tiếp tới Phòng nghiệp vụ, khơng thực quản tập trung Văn phòng UBND thị thời gian vừa qua Việc giao trực tiếp tới Phòng chun mơn tăng quyền chủ động gắn trách nhiệm đơn vị việc quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu kinh phí giao, hạn chế lãng phí “dùng chung”, tránh khâu, bước trung gian gây chậm trễ triển khai thực nhiệm vụ chi giao Thứ hai, để nâng cao hiệu quản lý, sử dụng kinh phí, đảm bảo cơng khai, minh bạch tăng cường giám sát cán bộ, công chức, viên chức tổ chức đoàn thể việc quản sử dụng kinh phí, UBND thị , quan Tài cần chấn chỉnh yêu cầu đơn vị dự toán, đơn vị nghiệp công lập trực thuộc thực tốt việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội theo hướng dẫn, để làm triển khai thực kiểm soát q trình sử dụng kinh phí giao đơn vị, đồng thời, gửi đến Kho bạc làm kiểm soát chi theo quy định Thứ ba, việc giao dự toán chi NSNN cho đơn vị thực chế độ tự chủ tài tiết theo hai phần Phần kinh phí thực tự chủ kinh phí khơng thực tự chủ áp dụng quan nhà nước; phần kinh phí đảm bảo hoạt động thường xun kinh phí khơng thường xuyên áp dụng đơn vị nghiệp công lập để làm cho KBNN việc kiểm soát, toán khoản chi, làm cho đơn vị xác định xác phần kinh phí tiết kiệm chi bổ sung thu nhập trích lập quỹ theo quy định nguồn kinh phí, đảm bảo cho việc xử kinh phí cuối năm chế độ Thứ tư, việc xây dựng dự toán, giao dự toán cho đơn vị nghiệp có thu phải tính tốn đến phần thu phát sinh từ hoạt động nghiệp thu học phí, thu phí, lệ phí để cân đối vào dự toán thu, chi hàng năm Phần thu 75 phải quản qua kho bạc chấp hành chế độ kiểm sốt chi theo quy định Phòng Tài cần hướng dẫn đơn vị xây dựng dự tốn thu hàng năm để có giao dự toán, khoản thu phép để lại chi đơn vị cuối năm phải hạch toán ghi thu, ghi chi vào NSNN theo quy định 3.2.4 Giải pháp hoàn thiện tổ chức máy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản chi NSNN a Đối với đơn vị sử dụng NSNN Thứ nhất, phòng, ban chun mơn cấp thị phòng tổng hợp kiêm nhiệm nhiều chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khác Ngoài việc thực chức quản nhà nước lĩnh vực phân công chịu quản trực tiếp quyền cấp thị xã, phòng chịu đạo chun mơn sở chuyên ngành giao triển khai số chương trình, dự án liên quan đến hoạt động nghiệp Phòng Kinh tế, Phòng Tài ngun - Mơi trường, Phòng Cơng thương, Phòng Văn hố, Phòng Nội vụ Do vậy, UBND thị cần rà soát, xếp lại máy biên chế phòng chun mơn, bố trí biên chế cán kế tốn phân cơng cán có trình độ quản tài kiêm nhiệm cơng tác kế tốn để đảm bảo việc chấp hành quy định quản sử dụng NSNN giao hàng năm Thứ hai, hàng năm, UBND thị cần giao nhiệm vụ cho Phòng Tài - Kế hoạch xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ quản tài cho Chủ tài khoản, kế tốn đơn vị dự tốn từ giúp đơn vị nâng cao trình độ nghiệp vụ quản tài chính, cập nhật kịp thời thay đổi chế, sách, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu phục vụ cho cơng tác quản tài đơn vị Thứ ba, với phát triển công nghệ thông tin, thời gian 76 qua, Bộ, ngành UBND tỉnh triển khai đưa vào áp dụng nhiều chương trình ứng dụng tin học cơng tác quản tài đơn vị thuộc khối tài đơn vị sử dụng NSNN Có chương trình ứng dụng đại triển khai kết nối liệu tới nhiều quan đơn vị sử dụng NSNN Hệ thống thông tin quản NSNN Kho bạc (TABMIS) Vì vậy, bên cạnh trang bị đào tạo kiến thức mặt nghiệp vụ, UBND thị cần tăng cường đào tạo tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ cán kế toán đơn vị , cán Kho bạc, Phòng Tài - Kế hoạch nhằm khai thác, sử dụng có hiệu chương trình ứng dụng, đáp ứng với yêu cầu quản chi tiêu sử dụng NSNN thời gian tới b Đối với quan chun mơn Phòng Tài –Kế hoạch cần rà sốt lại số lượng, chất lượng đội ngũ cán làm công tác chun mơn lĩnh vực tài có, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, xếp, phân công lại cơng việc phù hợp với trình độ, lực cán Tăng cường đào tạo đào tạo lại để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ giao Đối với cán làm công tác kiểm sốt chi NSNN KBNN thị xã, ngồi yếu tố lực chuyên môn, cần trọng đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, văn minh, văn hố giao tiếp Từ đó, xây dựng đội ngũ cán có lực chun mơn cao, am hiểu nắm vững tình hình kinh tế - hội chế sách Nhà nước, có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc, yêu ngành, u nghề, có đức tính liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan, phong cách giao tiếp văn minh lịch Bên cạnh đó, UBND thị cần có chế thưởng, phạt rõ ràng gắn với kết thực nhiệm vụ, ban hành chế giám sát việc thực cán công chức lĩnh vực quản ĐTXDCB 77 3.2.5 Một số giải pháp khác a Tăng cường công tác tra, kiểm tra tình hình sử dụng NSNN đơn vị sử dụng NSNN thị Hàng năm, UBND thị giao cho Phòng Thanh tra thị chủ trì, tham mưu cho Chủ tịch UBND thị thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm cán thuộc Phòng Thanh tra, Phòng TàiKế hoạch, KBNN tỉnh tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng NSNN việc chấp hành chế độ, định mức chi tiêu đơn vị sử dụng NSNN thị Qua công tác kiểm tra, vi phạm, tồn cơng tác quản tài đơn vị phát xử kịp thời Bên cạnh đó, Phòng Tài chính-Kế hoạch cần tăng cường công tác thẩm tra số liệu toán đơn vị dự toán trực thuộc UBND thị , trước lập báo cáo thức để đảm bảo số liệu báo cáo toán NSNN thị đầy đủ xác b Thực tốt quy chế dân chủ nội dung quy định công khai, minh bạch công tác quản chi NSNN Đây giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ cán bộ, công chức Nhà nước, tập thể người lao động nhân dân việc thực quyền kiểm tra, giám sát trình quản sử dụng NSNN, phát ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm chế độ quản tài chính; bảo đảm sử dụng có hiệu NSNN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Để thực tốt giải pháp này, UBND thị đơn vị sử dụng NSNN thị cần tuyệt đối chấp hành quy định công khai tài chính, cơng khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004, Quyết định số 115/2008/QĐTTg ngày 27/8/2008 Thủ tướng Chính phủ Thơng tư số 21/2005/TTBTC ngày 22/3/2005 Bộ Tài Đối với UBND thị , thực công 78 khai chi tiết số liệu dự toán, toán NSNN thị hàng năm Đối với đơn vị sử dụng NSNN, thực công khai việc phân bổ sử dụng kinh phí NSNN giao hàng năm Nội dung công khai thực hình thức cơng bố kỳ họp quan, niêm yết công khai trụ sở, thông báo văn cho đơn vị cấp trực thuộc c Tăng cường mối quan hệ phối hợp quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước quan liên quan công tác quản chi NSNN triển khai thành công Hệ thống thông tin quản NSNN Kho bạc (TABMIS) Hệ thống Thông tin quản NSNN Kho bạc (TABMIS) cấu phần lớn quan trọng Dự án cải cách quản tài cơng Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài chủ trì triển khai theo Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 21/4/2003 nhằm đại hố cơng tác quản NSNN từ khâu lập kế hoạch, thực NSNN, báo cáo NSNN tăng cường trách nhiệm NSNN Bộ Tài chính; nâng cao tính minh bạch quản tài cơng, hạn chế tiêu cực việc sử dụng NSNN, đảm bảo an ninh tài q trình phát triển hội nhập Hiện nay, TABMIS triển khai diện rộng tới 46 thành phốthành phố có Đà Nẵng Sau triển khai đưa vào áp dụng, tồn q trình giao dự tốn, phân bổ dự tốn, cấp kinh phí lệnh chi tiền, giao dịch thu, chi NSNN khai thác báo cáo phục vụ công tác quản điều hành NSNN thị thực hệ thống thông tin kết nối thống quan khối Tài Để đảm bảo việc triển khai hệ thống TABMIS đạt kết tốt hạn chế tối đa tác động ảnh hưởng tới trình điều hành, chấp hành NSNN địa bàn, UBND thị , đơn vị khối tài chính, đơn vị dự toán cần triển khai thực tốt công việc sau: 79 i) Đẩy mạnh công tác truyền thông ý nghĩa tầm quan trọng việc triển khai thực Hệ thống Thông tin quản NSNN Kho bạc (TABMIS) tới đơn vị thụ hưởng NSNN địa bàn đối tượng khách hàng có liên quan ii) Lãnh đạo Phòng TàiKế hoạch, Kho bạc Nhà nước Gia Nghĩa có trách nhiệm phân cơng, bố trí cán phụ trách việc vận hành hệ thống đảm bảo chứng từ giao dịch liên quan đến việc giao, phân bổ dự toán thu, chi NSNN hạch toán cập nhật hàng ngày Khi có cố xảy trình vận hành, cần phối hợp với Ban triển khai khắc phục kịp thời để hạn chế tối đa việc chậm trễ giao dịch toán với khách hàng iii) Phối hợp chặt chẽ trình triển khai, vận hành hệ thống TABMIS xử tình xảy Thường xun thơng tin, báo cáo với Thường trực UBND thị tiến độ, kết triển khai giai đoạn khó khăn, vướng mắc trình thực để đạo tháo gỡ kịp thời iv) TABMIS hệ thống quản thơng tin NSNN với quy trình nghiệp vụ thống từ Trung ương đến cấp thành phốvà cấp thị Giai đoạn đầu triển khai chưa phù hợp với tính đặc thù phương thức quản lý, điều hành NSNN địa phương Vì vậy, q trình thực cần có phối hợp đơn vị có liên quan, làm tốt cơng tác tham mưu với cấp ủy, quyền địa phương để tháo gỡ kịp thời vướng mắc mang tính đặc thù, đảm bảo tuân thủ quy trình hệ thống v) Trong điều kiện hạ tầng truyền thông địa bàn thị Gia Nghĩa hạn chế; việc kết nối trao đổi thông tin, liệu quan Kho bạc, Tài chính, Thuế chưa đồng tác động trực tiếp đến hoạt động đơn vị tham gia vào Hệ thống TABMIS đơn vị giao dịch trường hợp có cố (sự cố đường truyền, cố trung tâm liệu, cố máy 80 chủ ) Do cần phải có phối hợp chặt chẽ đơn vị Khối tài đơn vị giao dịch để bảo đảm công việc không ách tắc, chậm trễ vi) TABMIS hệ thống tích hợp với việc phân định rõ vai trò người, đơn vị tham gia vào hệ thống đòi hỏi thực quy trình cách đồng bộ, nhịp nhàng phận, cá nhân, cần có phối hợp chặt chẽ, mối quan hệ gắn bó mật thiết đơn vị khối Tài đặc biệt quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện đạo trực tiếp Cấp ủy, quyền địa phương để triển khai Dự án đại hố ngành Tài theo lộ trình, kế hoạch đề nhằm khai thác có hiệu chương trình ứng dụng phục vụ cho cơng tác quản điều hành chi NSNN địa bàn thị Gia Nghĩa 3.2.6 Một số kiến nghị a Kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ Đề nghị Quốc hội xem xét bổ sung, sửa đổi Luật NSNN Theo đó, cần có quy định giới hạn thời gian phép điều chỉnh dự toán, tránh điều chỉnh vào cuối năm thời gian chỉnh toán, gây khó khăn quản lý, điều hành sử dụng NSNN b Kiến nghị với Bộ Tài i) Đề nghị Bộ Tài quy định cụ thể, chi tiết rõ ràng nội dung phép chuyển nguồn sang năm sau thời hạn hoàn thành việc triển khai nhiệm vụ để thúc đầy đơn vị tổ chức thực nhiệm vụ hạn chế tối da việc chuyển nguồn sang năm sau ii) Do vậy, để nâng cao hiệu quản chi NSNN, đề nghị Bộ Tài nghiên cứu bổ sung, sửa đổi, ban hành văn thống hướng dẫn kiểm soát chi NSNN Điều tạo điều kiện cho việc nghiên cứu áp dụng quy định kiểm soát, toán khoản chi NSNN, nâng cao chất lượng cơng tác kiểm sốt chi KBNN hiệu 81 quản chi NSNN c Kiến nghị với UBND tỉnh i) Để đảm bảo quy định phân cấp quản ĐTXDCB, UBND tỉnh cần quy định bổ sung nhiệm vụ chi quy hoạch kinh tế - hội quy hoạch ĐTXDCB cho NSNN cấp thị Vốn quy hoạch phải giao dự toán chi thường xuyên - nguồn nghiệp kinh tế, không giao nguồn chi ĐTXDCB ii) UBND tỉnh nên quy định bổ sung tiêu chí hệ số trượt giá cơng thức tính tốn phân bổ dự tốn hàng năm để đảm bảo cơng chủ động điều hành NSNN địa phương 82 KẾT LUẬN Quản chi NSNN nói chung quản chi NSNN cấp thị nói riêng có vai trò quan trọng Nó bảo đảm cho NSNN sử dụng cách có hiệu phát triển kinh tế - hội, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế thị Quản chi NSNN cấp thị tốt góp phần ổn định kinh tế vĩ mơ Luận văn hệ thống hố làm rõ thêm số vấn đề luận thực tiễn chi NSNN cấp thị quản chi NSNN cấp thị Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng quản chi NSNN cấp thị Thị Gia Nghĩa , tỉnh Đắk Nông nội dung quản chi NSNN thị phân tích phần đầu Về đánh giá chung thực trạng quản chi NSNN cấp thị Thị Gia Nghĩa , tỉnh Đắk Nông, luận văn khái quát bốn thành công bản, bốn hạn chế lĩnh vực này, đồng thời nguyên nhân thực trạng Bốn thành công là: 1) Việc lập, phân bổ giao dự tốn chi NSNN thị có nhiều chuyển biến tích cực 2) Kiểm sốt, tốn khoản chi NSNN cấp thị qua KBNN thị góp phần vào việc thiết lập kỷ cương, kỷ luật quản sử dụng NSNN 3) Quản chi ĐTXDCB thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, thực mục tiêu phát triển kinh tế - hội Gia Nghĩa hạn chế lãng phí, thất ĐTXDCB 4) Quản chi thường xuyên đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên ngày tăng mở rộng, nhu cầu chi đột xuất địa bàn Bốn hạn chế cần khắc phục là: 1) Chất lượng dự toán lập chưa cao 2) Còn lúng túng phân bổ dự tốn cho đơn vị sử dụng NSNN 3) Sự phối hợp quan quản chi NSNN hạn chế 4) Kiểm tra, giám sát việc chấp hành dự toán đơn vị sử dụng NSNN chưa coi trọng mức 83 Để khắc phục hạn chế này, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản chi NSNN cấp thị ngày tăng, để thực mục tiêu phát triển kinh tế - hội Thị Gia Nghĩa đến năm 2015, luận văn đề xuất sáu nhóm giải pháp hoàn thiện quản chi NSNN cấp thị địa bàn Thị Gia Nghĩa đưa số kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Đắk Nơng Trong đó, đáng ý giải pháp hoàn thiện quản lập, phân bổ, giao chấp hành dự toán NSNN Đây giải pháp giúp cho NSNN cấp thị quản lý, kế hoạch hóa từ khâu đến khâu chấp hành dự tốn, qua NSNN sử dụng mục đích, đối tượng, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - hội thị xã, tránh dàn trải, lãng phí Mặc dù cố gắng nghiên cứu thực tế quản chi NSNN cấp thị địa bàn Thị Gia Nghĩa , vấn đề phức tạp, chưa nghiên cứu địa phương nên luận văn tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Rất mong tham gia, đóng góp ý kiến nhà khoa học, thầy, cô giáo, bạn học bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện 84 TÀI I LIỆU THAM KHẢO [1] TS Nguyễn Thị Bất, TS Vũ Duy Hào (2002), Giáo trình quản Thuế, NXB Thống kê, Hà Nội; [2] Bộ Tài (2003), Luật NSNN văn hướng dẫn Luật NSNN, NXB Tài chính, Hà Nội; [3] Bộ Tài (2004), Hồn thiện quy trình NSNN Việt Nam (Đánh giá chi tiêu công - giai đoạn II), Hà Nội; [4] Ngô Thị Bích (2010), Hồn thiện quản chi NSNN TP Đà Nẵng, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học kinh tế, ĐHĐN [5] PGS.TS.Dương Đăng Chinh (2009), Giáo trình thuyết tài chính, NXB Tài chính, Hà Nội; [6] Hồng Hàm (2008), “Bàn thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng dự tốn NSNN”, Tạp chí Kế tốn, số 11,12 năm 2008; [7] Tô Thiện Hiền (2011), Nâng cao hiệu quản NSNN tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến 2020, Luận án tiến sĩ kinh tế Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, [8] Nguyễn Thị Minh Nguyễn Quang Dong (2009), “Phân tích tính cơng hiệu chi NSNN theo thành phố”, Tạp chí Tài chính, tháng 12/2009; [9] Vũ Hoàng Nam (2008), Về hoàn thiện hoạt động kiểm soát chi NSNN qua KBNN giai đoạn nay, Luận văn thác sỹ, Học viện Tài [10] Trịnh Văn Ngọc (2008), Quản NSNN địa bàn thành phố Hà Tĩnh, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học kinh tế- Đại học Quốc gia Hà Nội 85 [11] Tào Hữu Phùng, Nguyễn Công Nghiệp (1992), Đổi NSNN, NXB Thống kê, Hà Nội; [12] Nguyễn Ngọc Anh Tuấn (2007), Về hoàn thiện quản thu, chi NSNN Thành phố Nha Trang thành phố Khánh Hoà, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh [13] Lê Thị Thanh Tuyền (2012), Hoàn thiện quản chi NSNN tỉnh Quảng Ngãi, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học kinh tế, ĐHĐN [14] Vũ Đức Trọng (2009), Kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước Hải Dương, Luận văn thạc sĩ, Học viện Chính trị- Hành quốc gia Hồ Chí Minh [15] Nguyễn Hồng Tuấn (2011), Nâng cao hiệu quản NSNN tỉnh An Giang giai đoạn 2006-2010, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh [16] Vũ Văn n (2008), Hồn thiện chế kiểm sốt chi thường xuyên NSNN qua Kho bạc Nhà nước Việt Nam (Lấy ví dụ Kho bạc Nhà nước thành phốNam Định), Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ... tình hình chi NSNN phòng Tài Kế hoạch thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 57 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NSNN TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH THỊ XÃ GIA NGHĨA , TỈNH ĐẮK NÔNG ... lý luận thực tiễn chi NSNN cấp thị xã quản lý chi NSNN cấp thị xã Phân tích, đánh giá thực trạng chi quản lý chi NSNN cấp thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Chỉ kết hạn chế cần hoàn thiện quản lý. .. yếu quan quản lý sử dụng NSNN địa bàn Thị xã Gia Nghĩa Với lý đó, tơi chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý chi NSNN phòng tài - kế hoạch thị xã gia nghĩa, tỉnh đắk nông" làm đề tài nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại phòng tài chính kế hoạch thị xã gia nghĩa, tỉnh đăk nông , Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại phòng tài chính kế hoạch thị xã gia nghĩa, tỉnh đăk nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn