Hoàn thiện công tác lập dự toán tổng thể tại công ty TNHH MTV sản xuất và lắp ráp ô tô tải chu lai trường hải

127 27 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:24

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN TỔNG THỂ TẠI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT LẮP RÁP Ô TẢI CHU LAI - TRƢỜNG HẢI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN TỔNG THỂ TẠI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT LẮP RÁP Ô TẢI CHU LAI - TRƢỜNG HẢI Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớ Đà Nẵng - Năm 2015 Tôi HĐQT : Hội đồng quản trị MTV : Một thành viên NVL : SX : Sản xuất SXC : SXKD : Sản xuất kinh doanh TNHH : Trách nhiệm hữu hạn SP : Sản phẩm QLDN : Quản lý doanh nghiệp GTGT : Giá trị gia tăng TNCN : Thu nhập cá nhân TSCĐ : Tài sản cố định CCDC : Công cụ dụng cụ TM : Tiền mặt TNDN : Thu nhập doanh nghiệp NCTT : Nhân công trực tiếp KQHĐSXKD : Kết hoạt động sản xuất kinh doanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu CHƢƠNG 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỰ TOÁN TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP 8 1.1.1 Khái niệm dự toán 1.1.2 Phân loại dự toán 1.1.3 Tầm quan trọng lập dự toán tổng thể doanh nghiệp .10 1.1.4 Các phƣơng pháp lập dự toán tổng thể doanh nghiệp 14 1.1.5 Quy trình lập dự tốn tổng thể doanh nghiệp 18 19 1.2.1 Dự toán tiêu thụ 21 22 1.2.3 Dự toán chi phí sản xuất 23 1.2.4 Dự toán giá vốn hàng bán 26 1.2.5 Dự tốn chi phí bán hàng 27 1.2.6 Dự tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 28 1.2.7 Dự tốn chi phí tài 29 1.2.8 Dự toán báo cáo kết kinh doanh 29 1.2.9 Dự toán vốn tiền 30 1.2.10 Dự toán Bảng cân đối kế toán 31 KẾT LUẬN CHƢƠNG 32 CHƢƠNG 2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ TỐN TỔNG THỂ TẠI CƠNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT LẮP RÁP Ô TẢI CHU LAI TRƢỜNG HẢI 33 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT LẮP RÁP Ô TẢI CHU LAI TRƢỜNG HẢI 33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty 33 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 34 2.1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất quản lý Công ty 35 2.1.4 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty 38 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN TỔNG THỂ TẠI CƠNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT LẮP RÁP Ô TẢI CHU LAI TRƢỜNG HẢI 41 2.2.1 Tổng quan công tác dự tốn tổng thể Cơng ty 41 2.2.2 Các dự tốn Cơng ty 46 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN TỔNG THỂ TẠI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT LẮP RÁP Ô TẢI CHU LAI TRƢỜNG HẢI 56 2.3.1 Ƣu điểm 56 2.3.2 Nhƣợc điểm 57 KẾT LUẬN CHƢƠNG 61 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN TỔNG THỂ TẠI CƠNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT LẮP RÁP Ô TẢI CHU LAI TRƢỜNG HẢI 62 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN TỔNG THỂ TẠI CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT LẮP RÁP Ô TẢI CHU LAI TRƢỜNG HẢI 62 63 63 3.2.2 Hồn thiện phƣơng pháp lập dự tốn 64 3.2.3 Hoàn thiện quy trình lập dự tốn 65 69 3.3.1 Dự toán tiêu thụ 71 3.3.2 Dự toán sản xuất 73 74 3.3.4 Dự toán giá thành sản phẩm 79 79 3.3.6 Dự toán chi phí QLDN 80 3.3.7 Dự toán chi phí tài 81 81 3.3.9 Dự toán Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 82 3.3.10 Dự toán tiền 83 3.3.11 Dự toán Bảng cân đối kế toán 84 KẾT LUẬN CHƢƠNG 85 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC Trang 44 2.1 Công ty Trang 1.1 Phƣơng pháp lập dự toán từ nhà quản trị cấp cao 14 1.2 Phƣơng pháp lập dự toán kết hợp 15 1.3 Phƣơng pháp lập dự toán từ cấp sở 17 1.4 Quy trình lập dự tốn tổng thể doanh nghiệp 18 1.5 Trình tự xây dựng dự toán tổng thể doanh nghiệp sản xuất 20 2.1 Sơ đồ quy trình cơng nghệ sản xuất Công ty 35 2.2 Sơ đồ máy tổ chức Công ty 37 2.3 Sơ đồ máy kế tốn Cơng ty 39 2.4 Quy trình ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung 41 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tồn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế tự hóa thƣơng mại xu bật kinh tế giới đƣơng đại Nhận rõ tất yếu xu đó, Việt Nam tiến hành công đổi đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế Sự kiện Việt Nam trở thành thành viên thức thứ 150 Tổ chức thƣơng mại giới đánh dấu bƣớc chuyển quan trọng kinh tế nƣớc ta Điều tạo cho doanh nghiệp Việt Nam thuận lợi khó khăn định Một khó khăn phải kể đến cạnh tranh gay gắt đối thủ nƣớc Nhƣ vậy, để tồn phát triển đòi hỏi nhà quản trị doanh nghiệp phải đƣa định kinh doanh phù hợp nhanh chóng Một nguồn thông tin quan trọng ảnh hƣởng trực tiếp đến định nhà quản trị thơng tin kế tốn quản trị Việc vận dụng kế toán quản trị giúp nhà quản lý có đƣợc cơng cụ quản lý khoa học hiệu nhằm xử lý kịp thời cung cấp thơng tin linh hoạt Trong phải kể đến cơng cụ lập dự toán tổng thể doanh nghiệp Lập dự toán giúp doanh nghiệp chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh, chuẩn bị hƣớng hoạt động theo mục tiêu đề Công ty TNHH MTV Sản xuất Lắp ráp ô tải Chu Lai - Trƣờng Hải chim đầu đàn Khu Phức Hợp Sản xuất Lắp ráp ô Chu Lai Trƣờng Hải, chuyên sản xuất lắp ráp dòng xe tải Với quy mơ sản xuất lớn việc lập dự tốn điều cần thiết Công ty Tuy nhiên theo khảo sát Cơng ty cơng tác lập dự tốn chƣa đƣợc quan tâm mức tồn nhiều hạn chế, ảnh hƣởng đến việc định kinh doanh nhà quản trị, đồng thời làm giảm sức cạnh tranh Công ty Tại Công ty, cơng tác lập dự tốn thủ cơng, chƣa có hỗ trợ ... tô tải Chu Lai - Trƣờng Hải Công ty TNHH MTV Sản xuất Lắp ráp ô tô tải Chu Lai - Trƣờng Hải Công ty Công ty TNHH MTV Sản xuất Lắp ráp ô tô tải Chu Lai - Trƣờng Hải “Hồn thiện cơng tác lập dự tốn... trạng công tác lập dự tốn tổng thể Cơng ty TNHH MTV Sản xuất Lắp ráp ô tô tải Chu Lai - Trƣờng Hải Chương Giải pháp hồn thiện cơng tác lập dự tốn tổng thể Cơng ty TNHH MTV Sản xuất Lắp ráp ô tô tải. .. đến công tác lập dự toán tổng thể, chủ yếu dự toán ngắn hạn Công ty TNHH MTV Sản xuất Lắp ráp ô tô tải Chu Lai - Trƣờng Hải Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng Công ty TNHH MTV Sản xuất Lắp ráp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác lập dự toán tổng thể tại công ty TNHH MTV sản xuất và lắp ráp ô tô tải chu lai trường hải , Hoàn thiện công tác lập dự toán tổng thể tại công ty TNHH MTV sản xuất và lắp ráp ô tô tải chu lai trường hải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn