Tổ chức báo cáo kê toán quản trị tại công ty cổ phần an hưng phú yên

125 26 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG – LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ T – Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Thị Tâm DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt LN XN SP SDĐP CP KTQT DN PP Diễn giải Lợi nhuận TSCĐ CP SXC CP NVLTT CP NCTT CP BH CP QLDN KTTC XNK TP.HCM CN KQHĐKD BCTC PL Tài sản cố định Chi phí sản xuất chung Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Kế tốn tài Xuất nhập Thành phố Hồ Chí Minh Sản phẩm Số dư đảm phí Chi phí Kế tốn quản trị Doanh nghiệp Tên Trang 2.1 29 2.2 32 2.3 33 2.4 36 3.1 3.2 ANHUCO 72 82 Trang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 (PL1) (PL5) 15 19 22 24 26 2.1 2.2 2.3 2.4 Sooc) 39 39 40 41 2.5 Sooc) 43 (PL2) (PL3) (PL4) 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 44 45 45 47 49 50 51 ooc năm 2014 ) P) – – 52 54 54 58 59 60 2.19 năm 2014 62 2.20 65 2.21 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 65 (PL6) (PL7) 74 74 75 77 77 79 Sooc) 3.7 3.8 79 Sooc) 80 3.9 80 3.10 năm 2014(PL8) 81 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 năm 2014 83 85 86 86 87 91 3.17 3.18 3.19 3.20 (PL9) (PL10) – 93 94 96 97 3.21 – 98 3.22 ) 98 TT MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ph CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.1.1 1.1.2 1.2 TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 10 1.2.1 Yêu cầu thiết lập hệ thống báo cáo kế toán quản trị 10 ong doanh nghiệp 11 13 19 22 CHƢƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨ Ổ PHẦN AN HƢNG – 28 2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA C – 28 2.1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần An Hưng 2.1.2 Đặc 28 28 2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN AN HƯNG – 34 34 ANHUCO 36 37 Công ty 47 61 2.2.4 2.2.5 2.2.6 Công t – 65 CHƢƠNG – 70 70 CÔNG TY 71 71 75 – 76 76 84 91 100 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐÊ TÀI, LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC T [1 , , (2008) [3 , , Công ty May 10 [4 (2007) TP.HCM [5] T – (2009), [6 , - [7] (2007), “ – ” [8 ) [9 2013), [10 (2004), [11] GS (2008), – [12] ăng Website bentalltaylor.com [13] Thông tư [14 – c năm -K - 1 Doanh thu Năm ĐVT: Doanh thu Năm ĐVT - CP NVLTT - CP NCTT ĐVT: Thu: - Doanh thu - Chi: - CP NVLTT - CP NCTT - CP SXC - Lương m TT I TK 642 001 TK 642 002 TK 642 003 TK 642 101 TK 642, 627 102 TK 642,627 103 TK 642, 627 104 TK 642, 627 151 TK 621, 622, 627 152 TK 621, 622, 627 153 TK 621, 622, 627 154 TK 627 201 TK 642 202 TK 642 251 TK 641, 642, 511 252 TK 641,642, 511 II a b c III TT 62700000 62710000 62710001 CP lương Đ 62710002 Đ lao động 62710003 Chi phí CCDC Đ 62710004 Chi phí điện thoại Đ 62710005 Chi phí sửa chữa Đ 62710006 Chi phí nước Đ 64100000 64110000 64110001 Đ 64110002 Chi phí thêu B 64110003 B 64110004 B 6410005 64200000 64210000 CP nhân viên QL 64210001 CP lương Đ 64210002 Đ Năm 2014 STT ĐVT Model x tư I RCT-10L 50 2300 115.000 F051 400 250 100.000 ………… II Kim Kim đôi Organ PT-0009 1400 20 28.000 Kim đơn Organ PT-0008 p 1500 40 60.000 ………… III may DKT0803 600 8048.000 ……… IV CHM450W 200 1500 300.000 SERO400W 100 1900 190.000 may V ……… c .B ST T T 08/2014 Cty TNHH TM T05/2014 T06/2014 856.152 524.108 524.108 675.500 704.760 606.275 125.732 205.412 402.060 786.000 222.335 80.125 80.125 428.735 206.455 308.000 657.887 Yên 428.735 759.432 80.125 206.455 Nguyên 358.126 358.126 CTy trang Linh San 125.405 125.405 340.208 105.348 672.125 105.348 250.000 195.556 672.125 342.125 330.000 628.125 228.125 400.000 528.306 528.306 345.725 Nguyên 10 468.722 345.725 3.820.058 528.306 11 12 2.056.726 350.825 602.180 252.180 350.000 1.210.432 3.748.832 3.450.361 4.118.529 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 CHI PHÍ X X X Chi phí vận chuyển thành phẩm Chi phí thêu, Wash Chi phí khuyến Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí văn phòng phục vụ bán hàng Chi phí điện thoại Chi phí quảng cáo bán hàng Chi phí điện phục vụ bán hàng Chi phí nước phục vụ bán hàng bảo hộ lao động Chi phí cơng cụ, dụng cụ Chi phí bảo trì máy móc, thiết bị Chi phí điện sản xuất Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí lương quản lý phân xưởng Chi phí dụng cụ văn phòng phục vụ sản xuất Chi phí điện thoại phục vụ sản xuất Chi phí sửa chữa Chi phí nước X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 27 28 Chi phí lương quản lý doanh nghiệp 29 Chi phí tiếp khách X X 30 Chi phí dụng cụ văn phòng X 31 Chi phí khấu hao TSCĐ X 32 Chi phí điện thoại X 33 X 34 35 Chi phí điện X X 36 chi phí nghiên cứu thị trường 37 Chi phí nước 38 39 Chi phí dự phòng giảm giá đầu tư chứng khốn 40 Chi phí thuê tài sản tài 41 Chiết khấu toán cho người mua 42 Lỗ tỷ giá hối đoái chưa thực 43 Lãi vay 44 Lỗ bán ngoại tệ 45 Chi phí khác X X X X X X X X X ... doanh Công ty cổ phần An Hưng 2.1.2 Đặc 28 28 2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN HƯNG – 34 34 ANHUCO 36 37 Công. .. trạng tổ chức báo cáo kế tốn quản trị Cơng ty, đưa giải pháp tổ chức đầy đủ hệ thống báo cáo kế toán quản trị nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý Công ty thật cần thiết Mục tiêu nghiên cứu - tổ chức Công. .. VỀ TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ỦA BÁO 1.1.1 a Trong Giáo trình kế tốn quản trị GS.TS Trương Bá Thanh cộng (năm 2008) có viết: Kế toán quản trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức báo cáo kê toán quản trị tại công ty cổ phần an hưng phú yên , Tổ chức báo cáo kê toán quản trị tại công ty cổ phần an hưng phú yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn