Tạo động lực cho người lao động tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2 9 đắk lắk

106 20 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HẢI NGUYÊN TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU 2/9 ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN HẢI NGUYÊN TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU 2/9 ĐẮK LẮK C uy n ngàn Qu n tr n n Mã số 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngườ ướng dẫn o ọc PGS.TS Nguyễn T Đà Nẵng – Năm 2015 N ưL m LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Ngườ c m đo n Nguyễn H Nguy n MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯ NG C SỞ L LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA TẠO ĐỘNG LỰC 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò Tạo động lực 11 1.2 MỘT SỐ HỌC THUYẾT VỀ TẠO ĐỘNG LỰC 13 1.2.1 Học thuyết thứ bậc nhu cầu A.Maslow 13 1.2.2 Học thuyết tăng cường tích cực B.F Skinner 17 1.2.3 Học thuyết kỳ vọng Victor Vroom 18 1.2.4 Học thuyết Hệ thống hai yếu tố F.Herzberg 22 1.2.5 Học thuyết công J.Stacy Adams 23 1.3 NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 25 1.3.1 Xác định mục tiêu nhiệm vụ tạo động lực 25 1.3.2 Các yếu tố tạo động lực lao động 27 1.3.3 Các công cụ tạo động lực lao động 33 CHƯ NG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU 2/9 ĐẮK LẮK 44 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ C NG TY TNHH MTV XUẤT NH P KH U Đ K L K 44 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 44 2.1.2 Nhiệm vụ chức 45 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty 47 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh năm gần 49 2.1.5 Tình hình nguồn nhân lực Cơng ty 50 2.2 TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI C NG TY TNHH MTV XUẤT NH P KH U Đ K L K 52 2.2.1 Kế hoạch mục tiêu nhiệm vụ tạo động lực công ty .54 2.2.2 Xác định nhiệm vụ tiêu chuẩn thực công việc cho người lao động 55 2.2.3 Đánh giá thực công việc 56 2.2.4 Đánh giá công cụ tạo động lực công ty 58 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG C NG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI C NG TY TNHH MTV XUẤT NH P KH U29 Đ K L K 71 2.3.1 Những thành tích bật 71 2.3.2 Những điểm tồn tại, hạn chế 72 CHƯ NG MỘT S ĐỘNG LỰC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TẠO CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU 2/9 ĐẮK LẮK 73 3.1 Đ NH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA C NG TY TNHH MTV XUẤT NH P KH U Đ K L K 73 3.1.1 Chiến lược mục tiêu kinh doanh 73 3.1.2 Nhiệm vụ mục tiêu phát triển nguồn nhân lực 74 3.1.3 Quan điểm yêu cầu tạo động lực 75 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI C NG TY TNHH MTV XUẤT NH P KH U Đ KL K 76 3.2.1 Hồn thiện sách thu nhập 76 3.2.2 Công tác bố trí xếp cơng việc 80 3.2.3 Cải tiến điều kiện môi trường làm việc 81 3.2.4 Quan tâm đến công tác đào tạo phát triển 82 3.3 KIẾN NGH 83 3.3.1 Đối với quan nhà nước 83 3.3.2 Đối với doanh nghiệp 84 3.3.3 Đối với người lao động 85 KẾT LUẬN 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (b n s o) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm Y tế CBCNV : Cán công nhân viên HĐLĐ : Hợp đồng lao động HĐQT : Hội đồng quản trị NLĐ : Người lao động TCHC : Tổ chức hành TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn thành viên DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 Tên bảng Trang Kết sản xuất kinh doanh Công ty t năm 2012 2014 49 2.2 Tình hình lao động công ty qua năm (2012-2014) 51 2.3 Đánh giá người lao động việc nắm bắt kế hoạch công ty 55 Đánh giá người lao động thời điểm đánh giá công việc 57 2.5 Biểu mẫu thang đo đánh giá 58 2.6 Tiền lương bình qn/tháng/người cơng ty qua năm 2012-2014 59 Đánh giá người lao động mức hài lòng với tiền lương 60 2.8 Mức tiền thưởng công ty 61 2.9 Tiền thưởng bình quân quý người Công ty qua năm 62 Đánh giá người lao động mức hài lòng với tiền thưởng 62 Đánh giá người lao động mức hài lòng với phúc lợi 63 2.12 Đánh giá người lao động động lực phúc lợi 64 2.13 Đánh giá người lao động phân côngcông việc hợp lý 65 2.4 2.7 2.10 2.11 2.14 Đánh giá người lao động điều kiện làm việc 66 2.15 Đánh giá người lao động môi trường làm việc 67 2.16 Tổng hợp lao động đào tạo 2012 – 2014 69 2.17 Đánh giá người lao động công tác đào tạo 69 2.18 Đánh giá người lao động hội thăng tiến 70 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Sơ đồ tháp nhu cầu Maslow 13 1.2 Sơ đồ tháp nhu cầu Maslow 16 1.3 Sơ đồ mơ hình kỳ vọng đơn giản hóa 20 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức máy quản lý Cơng ty 48 2.2 Biểu đồ tình hình số lao động công ty qua năm 51 2.3 Biểu đồ tình hình trình độ chun mơn lao động công ty 52 82 tai nạn lao động, tăng cường trang bị thêm dụng cụ bảo hộ lao động để đảm bảo sức khỏe cho người lao động Tăng cường kiểm tra định kỳ hệ thống máy tính cho văn phòng để thực bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ để đảm bảo công việc diễn cách liên tục, không bị gián đoạn, ảnh hưởng tới kết công việc Đồng thời tăng cường kỷ luật lao động với người lao động trực tiếp người lao động gián tiếp như: kiểm soát chặt chẽ thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tránh tình trạng sớm,về muộn, làm việc cách đối phó để người lao động thực tốt công việc họ 3.2.4 Qu n tâm đến c ng tác đào t o p át tr ển Trình độ khoa học kỹ thuật ngày đại nên nhu cầu học tập, nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ nhân viên công ty lớn Do biện pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu học tập, nâng cao trình độ nhận thức cho người lao động thúc đẩy họ tích cực hoạt động xã hội, hăng say lao động để có suất hiệu cao hơn… Hơn lĩnh vực đào tạo Công ty d ng lại mức đào tạo thơng thường, chưa có quy trình đào tạo rõ ràng, khơng đầy đủ, chưa có chương trình đào tạo chun mơn sâu theo quy trình khép kín, làm cho hiệu cơng việc người lao động ngày giảm Vì vấn đề đào tạo cần thiết để khắc phục tình trạng phải có chương trình đào tạo nghiệp vụ, chun mơn, kỹ làm việc, kỹ xử lý tình với tần suất thường xuyên Khi người lao động đào tạo đúng quy trình họ có tảng vững chắc, khơng bị làm sai, làm hỏng, đạt suất lao động cao Mặt khác, để nâng cao hiệu hoạt động cơng ty cần phải đánh giá cách toàn diện khả hoàn thành nhiệm vụ người lao động, so sánh kết thực tế mà người lao động đạt với kết mà doanh nghiệp mong muốn t tìm kiến thức kỹ 83 mà nhân viên thiếu sót để định đào tạo Muốn vậy, công ty cần phải tổ chức hội đồng sát hạch, đánh giá với đội ngũ chuyên gia có đầy đủ lực chun mơn Ngồi ra, cơng ty cần phải xây dựng tiêu chuẩn đánh giá dựa vào bảng phân tích cơng việc, xây dựng kiểm tra tay nghề phù hợp với t ng nơi làm việc, t ng loại nghề Trước đào tạo cần có chuẩn bị nội dung đào tạo, người đào tạo, vấn đề phục vụ đào tạo Sau đào tạo cần có kiểm tra đánh giá kết sau đào tạo để thấy tác dụng khóa đào tạo, đồng thời biết thiếu sót cần sửa chữa hay bổ sung Kế hoạch đào tạo không vào nhu cầu thực tế công việc t ng đơn vị, không vào nhu cầu phát triển cá nhân mà cần phải kết hợp hai nhu cầu với Điều làm cho người lao động có hứng thú với việc học, t nâng cao hiệu đào tạo Ngoài ra, sau trình đào tạo cần phải tạo điều kiện cho người lao động ứng dụng kết đào tạo vào công việc 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đố vớ qu n n nước Để tạo động lực cho người lao động cách hoàn thiện đạt hiệu tốt việc làm tốn nhiều chi phí, doanh nghiệp khơng thể đủ lực mà phải có giúp đỡ Nhà nước Hiện doanh nghiệp Việt Nam vướng phải tình trạng chung, chất lượng nguồn nhân lực đầu vào chưa đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng, mức độ đào tạo thấp, trình độ chun mơn hóa chưa cao Người lao động muốn đào tạo lại phải trả tiền điều kiện họ lại hạn chế Nhà nước nên có hỗ trợ sau: - Đào tạo nhà quản lý, thông qua khoá đào tạo ngắn hạn, khoá huấn luyện, giúp họ am hiểu luật pháp, kinh tế, công nghệ 84 - Phổ biến thông tin luật pháp như: chế độ tiền lương, phúc lợi bắt buộc…thông qua phương tiện thông tin đại chúng, buổi hội thảo chuyên đề - Bên cạnh đó,cũng cần có trung tâm kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng đầu trường đào tạo - Ngoài ra, việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp nhân việc làm cần khuyến khích: Kết hợp với doanh nghiệp mở hội chợ việc làm (có thể trường đại học, cao đẳng ), chương trình tiếp xúc sinh viên nhà doanh nghiệp - Xây dựng hoàn thiện hệ thống sở hạ tầng, hệ thống giao thông, điện nước, kết hợp với doanh nghiệp xây dựng nhà cho người lao động với giá thấp - Cuối cùng, Nhà nước cần có biện pháp kìm giá sinh hoạt để tiền lương thực tế đảm bảo cho người lao động 3.3.2 Đố vớ n ng ệp Công ty cần phải nâng cao nhận thức người lao động sách tiền lương để người lao động hiểu rõ đánh giá xác cách thức trả lương cơng ty Đối với người lao động có trình độ chun mơn cao, có nhiều cống hiến cho cơng ty để khuyến khích họ làm việc, gắn bó với cơng ty ta tăng lương cho họ, rút ngắn thời gian nâng bậc lương… - Cần tăng mức tiền thưởng, phụ cấp cho người lao động để đảm bảo sống cho người lao động Hồn thành hình thức trả lương theo sản phẩm cách sớm để đánh giá lực cho nhân viên - Cần phong phú thêm hình thức tạo động lực cho người lao động - Cần khắc phục mặt chưa tốt công tác tạo động lực sở đánh giá thường xuyên 85 - Kết hợp hài hòa lợi ích doanh nghiệp lợi ích người lao động để công tác tạo động lực đạt hiệu tốt - Cần coi trọng công tác tạo động lực cho người lao động Khơng ng ng nâng cao hồn thiện để tạo lực lượng lao động trung thành tâm huyết với công ty 3.3.3 Đố vớ ngườ o động - Người lao động cần phải tìm hiểu quy định pháp luật lao động doanh nghiệp - Không ng ng học tập, rèn luyện nâng cap kỹ năng, tay nghề, trình độ chun mơn kinh nghiệm cho thân 86 KẾT LUẬN Con người ngày có vai trò quan trọng tổ chức Con người coi yếu tố định đến tồn phát triển tổ chức người nhân tố hạt nhân tổ chức, định thành công hay thất bại tổ chức, làm cho tổ chức vận hành Ngày tổ chức tồn phát triển định vốn, công nghệ, hay thiết bị mà phụ thuộc nhiều vào lãnh đạo, tổ chức người tổ chức Vì vậy, vấn đề tạo động lực làm việc cho người lao động vấn đề tổ chức quan tâm Với đề tài “Tạo động lực cho người lao động Công ty TNHH MTV Xuất nhập Đắk Lắk” thực q trình thực tập Cơng ty tác giả thấy ban lãnh đạo Công ty quan tâm đến vấn đề đưa số sách phù hợp quan tâm động viên người lao động, tạo bầu khơng khí thoải mái Cơng ty để kích thích họ làm việc nhằm đạt suất cao, tạo vị mạnh cho Công ty Bằng số giải pháp đưa viết với hy vọng nhiều góp phần vào cơng tác quản lý lao động công tác tạo động lực cho cán công nhân viên Công ty TNHH MTV Xuất nhập Đắk Lắk công thực mục tiêu lớn Cơng ty Mặc dù có cố gắng, song với thời gian trình độ hạn chế, viết không tránh khỏi hạn chế thiếu sót Tơi mong đóng góp bảo thầy giáo cán công nhân viên Công ty TNHH MTV Xuất nhập ĐắkLắk để có điều kiện hội nâng cao trình độ học tập kinh nghiệm cho thân vào việc vận dụng kiến thức lý luận vào thực tế công việc DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] ThS Nguyễn Vân Điềm PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân [2] PGS.TS Lê Thế Giới (2007), Quản trị học, Nhà xuất Tài [3] Nguyễn Văn Long (2010), “Phát huy nguồn nhân lực động lực thúc đẩy”, Tạp chí khoa học cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng, Số 4(39.2010), Trang 137 – 143 [4] PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân, ThS Nguyễn Tấn Thịnh (2009), Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực tổ chức, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam [5] TS Bùi Anh Tuấn (2003), Giáo trình hành vi tổ chức, NXB Thống kê, Hà Nội PHỤ LỤC Mã số…………… PHIẾU ĐIỀU TRA Xin chào quý anh (chị)! Hiện nay, nghiên cứu việc T o đ ng c cho ng i ao đ ng t i Công ty TNHH MTV Xuất nhập 2-9 Đắk Lắk” Ý kiến quý anh (chị) đóng góp vô quý giá nghiên cứu tơi Tồn b thơng tin thu đ ợc đ ợc bảo mật dùng cho mục đích nghiên cứu Rất mong s giúp đỡ quý anh/chị Tôi xin chân thành cảm ơn! Học viên: Nguyễn Hải Nguyên Anh /chị đánh dấu (x) vào câu trả lời mà anh/chị lựa chọn cho phù hợp PHẦN A: CÁC THÔNG TIN CHUNG Stt Câu hỏi code Trả lời A1 A2 A3 A4 A5 Đ tuổi Giới tính Trình đ học vấn Số năm cơng tác Thu nhập hàng tháng anh/chị bao nhiêu? PHẦN B: NỘI DUNG Stt Câu hỏi B1 Anh/chị đánh giá cách trả ơng công ty? B2 B3 2 3   code Tiền ơng anh/ chị nhận đ ợc so với kết cơng việc nào? Mức ơng có đảm bảo cu c sống anh/ chị gia đình anh/ chị không? Từ 18-22  Từ 23-30  Từ 30 -40          >40 Nam Nữ Phổ thông Trung cấp, Cao đẳng Đ i học ≤ năm Từ 5-10 năm  Từ 10- 15 năm > 15 năm ≤ triệu  Từ 5-10 triệu  Từ 10- 15 triệu  > 15 triệu  Công   Trả lời Bình th ng Khơng cơng  Cao      T ơng xứng Thấp Đảm bảo Không đảm bảo Rất không đảm bảo B4 B5 Tiền ơng àm việc gi anh/ chị nhận đ ợc hợp ý với sức đóng góp cho cơng ty? Anh/ chị có hài òng với tiêu th ởng mức th ởng không? B6 Anh/chị nhận th ởng d ới hình thức nào? B7 Các sách bảo hiểm phúc ợi anh/chị có hài òng khơng? Ho t đ ng phúc ợi dịch vụ cơng ty có t o đ ng c cho anh /chị không? Ho t đ ng phúc ợi dịch vụ t o đ ng c cho anh/ chị B8 B9  Rất hợp ý  Hợp ý  Bình th ng  Ch a hợp ý  Rất hài òng  Hài lòng  Không hài lòng  Rất khơng hài òng  Phân chia ợi nhuận  Phần th ởng cá nhân tập thể  Th ởng khác  Hài lòng  Bình th ng  Khơng hài lòng  Có  Khơng  Nâng cao thu nhập cho thân  T o điều kiện thuận ợi cho công việc  Thấy đ ợc s quan tâm ban ãnh đ o  B10 Anh chị có hài òng với công việc t i không? B11 Công việc t i có phù hợp với ngành nghề anh/chị đ ợc đào t o khơng Anh/ chị có biết kế ho ch công ty năm B12 B13 B14 B15 B16 B17 Công việc t i phát huy đ ợc khả anh/ chị Công việc anh/ chị đ ợc phân công cách rõ ràng Anh chị đ ợc àm với nguyện vọng Th c cơng việc có đ ợc đánh giá th ng xuyên không? Anh/ chị cảm thấy nh kết đánh giá công việc Tất ý kiến  Hài lòng  Bình th ng  Khơng hài lòng  Cao  Phù hợp  Thấp  Biết  Không rõ ắm  Khơng biết  Có  Không  Rất hợp ý  Hợp ý  Bình th ng  Ch a hợp ý  Có  Khơng  Sau hồn thành cơng việc  Theo kế ho ch  Bất kỳ  Hài lòng  Bình th ng  Khơng hài lòng B18 Điều kiện àm việc cơng ty? B19 Ph ơng tiện thiết bị cần thiết đ ợc trang bị đầy đủ để th c công việc m t cách tốt Môi tr ng àm việc an tồn, khơng gian àm việc s ch sẽ, thống mát Anh/ chị cảm thấy cơng tác đào t o, nâng cao trình đ chun mơn, nghiệp vụ cho ng i ao đ ng nh B20 B21 B22 B23  Đáp ứng tốt công việc  Bình th ng  Khơng đáp ứng đ ợc cơng việc  Tốt  Bình th ng  Không tốt  Đồng ý  T m đồng ý  Không đồng ý  Tốt  Bình th ng  Khơng tốt  Anh/chị có th ng xun đ ợc Có  đào t o để nâng cao c Không không?  Môi tr ng àm việc có Có  t o cho anh chị h i thăng tiến Không không? Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ anh/chị PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA -> tabulation of a1 tuoi Freq Percent Cum 18 den 22 1.87 1.87 23 den 30 30 28.04 29.91 30 den 40 49 45.79 75.70 tren 40 26 24.30 100.00 Total 107 100.00 gioi Freq Percent Cum nam 61 57.01 57.01 nu 46 42.99 100.00 Total 107 100.00 trinh Freq Percent Cum thong 2.80 2.80 trung cap 39 36.45 39.25 dai hoc 65 60.75 100.00 Total 107 100.00 nam ctac Freq Percent Cum duoi 11 10.28 10.28 den 10 47 43.93 54.21 10 den 15 34 31.78 85.98 tren 15 15 14.02 100.00 Total 107 100.00 thu nhap Freq Percent Cum duoi 11 10.28 10.28 den 10 72 67.29 77.57 10 den 15 20 18.69 96.26 tren 15 3.74 100.00 Total 107 100.00 -> tabulation of a2 -> tabulation of a3 -> tabulation of a4 -> tabulation of a5 -> tabulation of b1 cach tra luong Freq Percent Cum cong bang 39 36.45 36.45 binh thuong khong cong bang 62 57.94 5.61 94.39 100.00 Total 107 100.00 -> tabulation of b2 luong so voi cviec Freq Percent Cum cao 5.61 5.61 tuong xung thap 74 27 69.16 25.23 74.77 100.00 Total 107 100.00 -> tabulation of b3 dam bao cuoc song Freq Percent Cum dam bao 65 60.75 60.75 khong dam bao rat khong dam bao 36 33.64 5.61 94.39 100.00 Total 107 100.00 -> tabulation of b4 luong ngoai gio Freq Percent Cum rat hop ly 4.67 4.67 hop ly binh thuong chua hop ly 53 41 49.53 38.32 7.48 54.21 92.52 100.00 Total 107 100.00 -> tabulation of b5 chi tieu thuong Freq Percent Cum rat hai long 6.54 6.54 hai long khong hai long rat khong hai long 62 31 57.94 28.97 6.54 64.49 93.46 100.00 Total 107 100.00 -> tabulation of b6 hinh thuc thuong Freq Percent Cum phan chia loi nhuan 39 36.45 36.45 ca nhan tap the khac 42 26 39.25 24.30 75.70 100.00 Total 107 100.00 -> tabulation of b7 phuc loi hai long Freq Percent Cum hai long 43 40.19 40.19 binh thuong khong hai long 57 53.27 6.54 93.46 100.00 Total 107 100.00 -> tabulation of b8 pl dong luc ko Freq Percent Cum co 83 77.57 77.57 khong 24 22.43 100.00 Total 107 100.00 -> tabulation of b9 pl dong luc vi Freq Percent Cum nang cao thu nhap 51 61.45 61.45 thuan loi cv lanh dao quan tam tat ca 16 8.43 10.84 19.28 69.88 80.72 100.00 Total 83 100.00 -> tabulation of b10 hai long cong viec Freq Percent Cum hai long 37 34.58 34.58 binh thuong khong hai long 58 12 54.21 11.21 88.79 100.00 Total 107 100.00 -> tabulation of b11 cong viec phu hop Freq Percent Cum cao hon 0.93 0.93 phu hop thap hon 89 17 83.18 15.89 84.11 100.00 Total 107 100.00 -> tabulation of b12 biet ke hoach Freq Percent Cum biet 65 60.75 60.75 khong ro lam khong biet 36 33.64 5.61 94.39 100.00 Total 107 100.00 -> tabulation of b13 phat huy kha nang Freq Percent Cum co 76 71.03 71.03 khong 31 28.97 100.00 Total 107 100.00 -> tabulation of b14 phan cong ro Freq Percent Cum rat hop ly 10 9.35 9.35 hop ly binh thuong chua hop ly 55 28 14 51.40 26.17 13.08 60.75 86.92 100.00 Total 107 100.00 -> tabulation of b15 dung nguyen vong Freq Percent Cum co 74 69.16 69.16 khong 33 30.84 100.00 Total 107 100.00 -> tabulation of b16 danh gia thuong xuyen Freq Percent Cum 19 17.76 17.76 theo ke hoach bat ky 57 31 53.27 28.97 71.03 100.00 Total 107 100.00 sau hoan -> tabulation of b17 cam thay ntn Freq Percent Cum hai long 31 28.97 28.97 binh thuong khong hai long 56 20 52.34 18.69 81.31 100.00 Total 107 100.00 -> tabulation of b18 dieu kien lam viec Freq Percent Cum dap ung tot 37 34.58 34.58 binh thuong khong dap ung 63 58.88 6.54 93.46 100.00 Total 107 100.00 -> tabulation of b19 trang thiet bi Freq Percent Cum tot 40 37.38 37.38 binh thuong khong tot 58 54.21 8.41 91.59 100.00 Total 107 100.00 lam viec Freq Percent Cum dong y 67 62.62 62.62 dong y dong y 36 33.64 3.74 96.26 100.00 Total 107 100.00 -> tabulation of b20 moi tam khong truong -> tabulation of b21 cong tac dao tao Freq Percent Cum tot 36 33.64 33.64 binh thuong khong tot 58 13 54.21 12.15 87.85 100.00 Total 107 100.00 thuong xuyen Freq Percent Cum co 57 53.27 53.27 khong 50 46.73 100.00 Total 107 100.00 thang tien Freq Percent -> tabulation of b22 dao tao -> tabulation of b23 co hoi Cum co 50 46.73 46.73 khong 57 53.27 100.00 Total 107 100.00 ... tố tạo động lực lao động 27 1.3.3 Các công cụ tạo động lực lao động 33 CHƯ NG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU 2/ 9 ĐẮK LẮK... luận tạo động lực cho NLĐ Chương 2: Thực trạng công tác tạo động lực lao động Công ty TNHH MTV Xuất nhập 2- 9 Đắk Lắk Chương 3: Hồn thiện cơng tác tạo động lực thúc đẩy NLĐ Công ty TNHH MTV Xuất nhập. .. Kết sản xuất kinh doanh Công ty t năm 20 12 2014 49 2. 2 Tình hình lao động công ty qua năm (20 12- 2014) 51 2. 3 Đánh giá người lao động việc nắm bắt kế hoạch công ty 55 Đánh giá người lao động thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực cho người lao động tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2 9 đắk lắk , Tạo động lực cho người lao động tại công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2 9 đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn