Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn EAKAR, tỉnh đắk lắk

112 19 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:23

BỘ GIÁO D ỤC ĐÀO T ẠO ĐẠI HỌC ĐÀ N ẴNG HỒ THẢO VY QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHI ỆP & PHÁT TRI ỂN NÔNG THÔN EAKAR, TỈNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã s ố: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS HỒ HỮU TIẾN Đà N ẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên c ứu riêng Các ốs liệu, kết nêu luận văn trung th ực ch ưa cơng b ố cơng trình khác Người cam đoan HỒ THẢO VY MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiênứcu Câu h ỏi nghiên ứcu Đối tượng ph ạm vi nghiên ứcu Phương pháp nghiênứcu Bố cục đề tài Tổng quan tài li ệu nghiên ứcu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG TH ƯƠNG MẠI 1.1 CHO VAY CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm cho vay 1.1.2 Phân lo ại cho vay NHTM 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.2 Phân lo ại rủi ro tín dụng 10 1.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 12 1.2.4 Hậu rủi ro tín dụng 13 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CỦA NHTM 15 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 15 1.3.2 Mục tiêu ủca quản trị rủi ro tín dụng cho vay 15 1.3.3 Nguyên ắtc quản trị rủi ro tín dụng 16 1.3.4 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 16 1.3.5 Các tiêu chí phản ảnh kết quản trị rủi ro tín dụng 26 1.3.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH EAKAR- TỈNH ĐAK LAK 36 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHI ỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH EAKAR 36 2.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar 36 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar 38 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHI ỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH EAKAR 44 2.2.1 Đặc điểm khách hàng vay vốn Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar 44 2.2.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh EaKar 46 2.2.3.Công tác tổ chức máy quản trị rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar 47 2.2.4 Tình hình thực quản trị rủi ro tín dụng cho vay Agribank Chi nhánh EaKar-Đak Lak 49 2.2.5 Kết quản trị rủi ro tín dụng 65 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG TH ỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT TỈNH DAK LAK - CHI NHÁNH EAKAR 68 2.3.1 Những thành công 68 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 71 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THI ỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHI ỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH EAKAR 73 3.1.PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH EAKAR 73 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh EaKar 73 3.1.2 Mục tiêu kinh doanh 74 3.1.3 Định hướng hoàn thi ện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay Agribank Chi nhánh EaKar 74 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QU ẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHI ỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH EAKAR 76 3.2.1 Tổ chức khai thác tốt nguồn thơng tin tín d ụng 76 3.2.2 Xác định mục tiêu QTRRTDđầy đủ, cụ thể 77 3.2.3 Tiếp tục hoàn thi ện nâng cao ch ất lượng cơng tác thẩm định tín dụng 81 3.2.4 Chú trọng công tác nhận dạng RRTD 83 3.2.5 Tập trung cải tiến công tác xếp hạng tín dụng nội 86 3.2.6 Thường xuyên quan tâm đến công tác đào t ạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ nghề nghiệp đạo đức cán nhân viên chi nhánh.87 3.2.7 Các giải pháp khác 89 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 92 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 92 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà n ước Việt Nam 95 KẾT LUẬN 98 TÀI LI ỆU THAM KHẢO 100 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TAI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CH Ữ VIẾT TẮT Ký hi ệu Ý ngh ĩa BĐTV Bảo đảm tiền vay CBTD Cán tín dụng HĐTD Hợp đồng tín dụng HĐBĐ Hợp đồng bảo đảm NHNN Ngân hàng nhà n ước NHTM Ngân hàng th ương mại GDBĐ Giao dịch bảo đảm PDTD Phê duyệt tín dụng TSBĐ Tài s ản bảo đảm TCTD Tổ chức tín dụng QSD Quyền sử dụng QSH Quyền sở hữu QTRR Quản trị rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng UBND Ủy ban nhân dân XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội DANH MỤC CÁC B ẢNG Số hiệu Tên ảbng Trang Bảng 2.2 Dư nợ cho vay Agribank CNEaKar 2011 – 2014 40 Bảng 2.3 Kết kinh doanh Agribank CNEaKar 2011 – 2014 43 Bảng 2.4 Số lượng khách hàng vay vốn Agribank CN Eakar 2012 – 2014 45 Bảng 2.5 Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành kinh t ế 2011 – 2014 45 Bảng 2.6 Bảng tiêu chí chấm điểm tín dụng doanh nghiệp 50 Bảng 2.7 Bảng thang điểm xếp loại theo quy mô doanh nghi ệp 51 Bảng 2.8 Thang điểm xếp loại doanh nghiệp 52 Bảng 2.9 Bảng xếp hạng mức độ rủi ro khách hàng doanh nghiệp 53 Bảng 2.10 Bảng tiêu xácđịnh cấp tín dụng 55 Bảng 2.11 Kết xếp hạng khách hàng vay vốn (2011-2014) 56 Bảng 2.12 Kết công tác thẩm định hồ sơ vay vốn Agribank CN EaKar 2012-2014 57 Bảng 2.13 Cơ cấu dư nợ Agribank CN Eakar 2011 – 2014 65 Bảng 2.14 Tỷ lệ nợ xấu Agribank CN EaKar 2011 – 2014 66 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên ơs đồ Sơ đồ 1.1 Mơ hình r ủi ro tín dụng Ngân hàng Sơ đồ 1.2 Sơ đồ phân lo ại rủi ro tín dụng Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức Agribank Chi nhánh EaKar Trang 10 10 37 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, với xu hướng hội nhập quốc tế, ngân hàng mở rộng danh mục hoạt động đầu tư kinh doanh mình, đem lại khoản lợi nhuận khơng nh ỏ Nhưng khơng th ế mà hoạt động truyền thống ngân hàng khơng trọng, ngược lại v ẫn chiếm tỷ trọng lớn l ại nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng, khơng th ể thiếu hoạt động cho vay Tuy nhiên, với việc đem lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng c ũng l ĩnh vực tiềm ẩn rủi ro nhiều Hậu rủi ro tín dụng r ất lớn ảnh hưởng đến tình hình tài chính, uy tín v ị ngân hàng; th ậm chí tácđộng trực tiếp đến sống c ngân hàng Mặc dù không th ể loại bỏ hồn tồn r ủi ro tín dụng ngân hàng có th ể áp dụng biện phápđể phòng ng ừa gi ảm thiểu thiệt hại tối đa rủi ro xảy Thực tiễn hoạt động cho vay Ngân hàng No& PTNT Chi nhánh EaKar thời gian qua cho thấy rủi ro tín dụng chi nhánh chưa kiểm soát cách hiệu có xu h ướng ngày gia t ăng Chính vậy, u ầcu cấp báchđặt r ủi ro tín dụng phải quản trị cách có hi ệu quả, đảm bảo tín dụng hoạt động phạm vi rủi ro chấp nhận Hỗ trợ việc phân b ổ vốn hiệu hoạt động tín dụng, giảm thiểu thiệt hại phát sinh ừt rủi ro tín dụng t ăng thêm ợli nhuận kinh doanh ngân hàng, góp ph ần nâng cao uy tín t ạo lợi ngân hàng c ạnh trạnh Đó lý tơi ch ọn đề tài nghiên cứu “Qu ản trị rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar - Tỉnh Đak Lak " làm lu ận văn 2 Mục tiêu nghiênứuc - Hệ thống hóa nh ững vấn đề lý lu ận quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngân hàng th ương mại - Phân tích, đánh giá ựthc trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar năm qua - Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh thời gian đến Câu h ỏi nghiên ứcu - Nội dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay NHTM bao gồm vấn đề gì? Các tiêu chí phản ánh kết quản trị rủi ro tín dụng cho vay NHTM? - Những tồn hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay Chi nhánh Eakar thời gian qua? Nguyên nhân? - Chi nhánh NH cần làm để tiếp tục hồn thi ện quản trị rủi ro tín dụng cho vay thời gian tới? Đối tượng ph ạm vi nghiên ứcu - Đối tượng nghiên ứcu: Lý lu ận th ực tiễn quản trị rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar - Phạm vi nghiên ứcu: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng thời gian từ năm 2011 đến năm 2014 Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar Phương pháp nghiênứuc Luận văn s dụng phương pháp: phương pháp ịlch sử, phương pháp thống kê - mô tả, phương pháp so sánh, phương pháp diễn giải quy nạp từ sở lý thuy ết đến thực tiễn nhằm giải làm sáng tỏ mục đích đặt luận văn 88 Phátđộng phong trào t ự học, tự nghiên ứcu, tự nâng cao nh ận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tránh ựs tụt hậu trước thay đổi chế thị trường, công ngh ệ trình phát triển h ội nhập ngân hàng Cán tín dụng cần phải chặt chẽ c ần có m ột số tiêu chuẩn sau: Phải đào t ạo chuyên sâu lĩnh vực tài chính- ngân h ảng Có kh ả ngoại ngữ, tin học, điều kiện để phục vụ cho việc nghiên cứu tài li ệu, giao dịch s dụng máy tính tính tốn ẩthm định dự án - Có ph ẩm chất đạo đức: Đây tiêu chuẩn quan trọng cán tín dụng, định đến vấn đề rủi ro đạo đức kinh doanh ngân hàng - Hiểu biết xã h ội có k ỹ giao tiếp tốt: giúp khách hàng ngân hàng hi ểu hơn, làm cho khách hàng có thi ện cảm với ngân hàng, g ắn bó với ngân hàng, v ới kỹ giao tiếp tốt, cán tín dụng tìm hiểu thêmđược nhiều thông tin v ề khách hàng phục vụ xử lý nghi ệp vụ NHNo&PTNT chi nhánh EaKar ầcn có sách tuyển dụng khoa học, hiệu quả: - Thường xuyên tuyển dụng, đào t ạo sàng l ọc nhằm đảm bảo đủ nhân có ch ất lượng tốt để thực công tác thẩm định, định cấp tín dụng ki ểm tra kiểm soát ủri ro - Tuyển chọn, đào t ạo, phát triển đội ngũ cán phê duyệt tín dụng chuyên nghiệp trực thuộc khối quảntín d ụng xây d ựng lộ trình, tiêu chí để giao quyền phê duyệt tín dụng cho cá nhân, nhóm cá nhân thực phê duyệt tín dụng độc lập cách khoa học, hợp lý; - Áp d ụng sáchđãi ng ộ hợp lý v ề tiền lương, tiền thưởng,… th ường xuyên ổt chức khám ứsc khỏe định kỳ, xét khen thưởng cho nhân viên đạt thành tích cơng tác tốt Bên ạcnh đó, chi nhánh cần thường xuyên ổt chức 89 buổi giao lưu, sinh hoạt cánhộbchi nhánh nhân viênạ it PGD trực thuộc giúp gia tăng chia sẽ, gắn bó gi ữa nhân viên với ngân hàng 3.2.7 Các giải pháp khác a Đa dạng hóa ph ương thức cho vay Trong hoạt động tín dụng có r ất nhiều phương thức cho vay như: cho vay hạn mức, cho vay thấu chi, cho vay theo món, cho vay đồng tài tr ợ Tuy nhiên nay, chi nhánh EaKar chủ yếu áp dụng phương thức cho vay truyền thống như: cho vay hạn mức tín dụng cho vay theo món, vi ệc cho vay đồng tài tr ợ h ạn chế, Tuy nhiên, thực tế cho thấy hĩnh thức cho vay đồng tài tr ợ lại tỏ an toàn, khơng có n ợ q hạn, nợ xấu Vì vậy, ngồi hình th ức tín dụng truyền thống, chi nhánh nên ápụngd hình thức cho vay mới, liên kết ngân hàng khácđế cẩp tín dụng dự án ẩcn nhiều vốn, đồng thời cán tín dụng phải có trình độ cao b Đa dạng hóa khách hàng Việc mở rộng cho vay thành ph ần kinh tế, đối tượng khách hàng nhằm tránh việc vay mức khách hàng, hạn chế rủi ro khách hàng gặp rủi ro khơng tr ả nợ Với tiềm lớn NHNo&PTNT chi nhánh EaKar, hồn tồn có th ể mở rộng đối tượng khách hàng DNNN, DNNQD, cá nhân ộh gia đình, mở rộng mục đích cho vay, mức vay, thời hạn vay c Giám sát chặt chẽ hoạt động kiểm soát giải ngân kiểm tra, kiểm soát sau cho vay Thực giải ngân theo định cấp tín dụng cấp phê duyệt, đối chiếu mục đích vay, yêu cầu giải ngân c cấu chi phí nhu cầu vốn khách hàng, đảm bảo việc sử dụng vốn vay có đầy đủ 90 chứng từ chứng minh h ợp lệ Hạn chế giải ngân b ằng tiền mặt, áp dụng phương thức toán chuyển khoản để có th ể kiểm sốt việc sử dụng vốn vay khách hàng Những rủi ro tín dụng xuất sau cho vay không ch ỉ thân phương án kinh doanh hiệu quả, khách hàng vay sử dụng vốn sai mục đích mà ngân hàng khơng ki ểm sốtđược dòng ti ền sau kết thúc phương án kinh doanh, dẫn đến tình trạng khách hàng sử dụng nguồn tiền vào mục đích hiệu hay khơng minh b ạch Để phòng ng ừa rủi ro này, c ần thực kiểm soát chặt chẽ sau cho vay: - Kiểm tra, giám sát ệvic sử dụng vốn vay phù hợp với đặc thù khoản vay, chất lượng khách hàng Do khoản vay, khách hàng vay có s ự khác biệt định mà c ần xây d ựng l ựa chọn kế hoạch kiểm tra sử dụng vốn hợp lý, đảm bảo an tồn tín d ụng tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh khách hàng mối quan hệ bên Nên xác định định kỳ hàng tháng, hàng quý ho ặc nửa năm kiểm tra sử dụng vốn vay, nh ững khách hàng có lực tài cao, có uy tín quan h ệ tín dụng thời hạn kiểm tra sử dụng dài h ơn, khách hàng có khả tài th ấp mật độ kiểm tra nhiều Đối với khách hàng có nợ xấu, cần kiểm tra phân lo ại nợ lần/thángđể theo sát tình hình khách hàng, có nhận định, phân tích gi ải phápđúng đắn nhằm hạn chế rủi ro - Trong kiểm tra sử dụng vốn, cần nghiêm túc thực kiểm tra thực tế, có đánh giáềvviệc sử dụng vốn, tài s ản bảo đảm khách hàng, kịp thời phát rủi ro có bi ện pháp xử lý, tránh tình trạng thực kiểm tra mang tính đối phó, th ực giấy tờ 91 - Cần có s ự phân tích đánh giáị pk thời dấu hiệu rủi ro khách hàng có khó kh ăn việc trả nợ, thay đổi mơi tr ường kinh doanh, tình hình thị trường ảnh hưởng xấu đến phương án kinh doanh, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, dựa hệ thống tín hiệu cảnh báo ớsm rủi ro tín để nắm bắt khả xử lý ch ủ động, kịp thời ủri ro có nguy c xảy Theo dõi ch ặt chẽ nguồn tiền khách hàng ơc sở xây d ựng chế tra soátđối với loại vay (các khoản vay để xuất kiểm tra ngày xuất hàng, yêu ầcu đòi ti ền, chứng từ hàng xu ất th ời gian toán; khoản vay xây d ựng cần kiểm tra tiến độ cơng trình, xác nhận chủ đầu tư cơng n ợ cam k ết chuyển toàn b ộ nguồn tiền toán tài kho ản khách hàng mở chi nhánh; khoản vay thường mại cần kiểm tra tồn kho, công n ợ hàng tháng kiểm tra việc sử dụng nguồn thu khách hàng, quy định nguồn tiền hàng t phương án vay phải trả nợ sau thu tiền, cho dù khoản vay chưa đến hạn ưu tiên ừt phương án kinh doanh ẽs giúp ngân hàng k ịp thời thu nợ hạn d Tăng cường hiệu hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội chi nhánh Đồng thời với việc thiết lập chế “giám sát song song” thông qua công tác quản lý n ợ, cần trọng công tác “h ậu kiểm” kiểm tra nội để tăng cường khả kiểm sốt tính tn thủ hoạt động cấp tín dụng, giảm thiểu rủi ro tín dụng Trong cơng tác kiểm tra nội bộ, th ực kiểm tra theo định kỳ, cần tập trung t ăng tần suất kiểm tra khách hàng có n ợ xấu, đánh giá ệvic thực thi biện pháp quản lý n ợ có v ấn đề khả thu hồi nợ Công tác kiểm tra nội cần thực có tr ọng điểm, theo ngành nghề, lĩnh vực tiềm ẩn nguy rủi ro để kịp thời chấn chỉnh đề xuất giải phápđể tăng cường khả phòng ng ừa rủi ro tín dụng 92 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ a Hồn thi ện hệ thống sách hành: NHNo&PTNT chi nhánh EaKar ầcn tiến hàng ch ỉnh sửa, bổ sung sách theo hướng ưu tiên cho phát ểtrin KT-XH cho vùng ục thể, tất nhiên có sách thơng thốngạ ot chủ động cho tỉnh Chú trọng sách xóa đói gi ảm nghèo, sách quản lý đất đai, sách quy hoạch, sách vốn, sách thị trường tiêu thụ sản phẩm, sách khoa học kỹ thuật đào t ạo, sách an ninh quốc phòng b Hồn thi ện chế pháp lý việc xử lý tài s ản bảo đảm tín dụng Chính phủ cần ban hành c chế cho phép khuyến khích hoạt động thu hồi nợ ngồi tòa án, linh hoạt việc chi hoa hồng, thu hồi mua bán khai thác tài sản xiết nợ, tránh việc hình hóa hoạt động T ạo điều kiện pháp lý tốt cho cơng ty xử lý n ợ có th ể chủ động phát mại tài s ản tự chịu trách nhiệm hoạt động mình, chế đấu giá, phát mại tài sản cầm cố, chấp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phát mại tài sản thuộc sở hữu doanh nghiệp nhà n ước Tăng cường tính hiệu lực th ực thi hệ thống pháp luật Các nghiên cứu tổng kết cho thấy rằng, nước mà h ệ thống pháp luật hoạt động không chức khơng th ể có m ột hệ thống ngân hàng lành m ạnh Tuy nhiên, ừt trước tới nay, hệ thống pháp luật Việt Nam đánh giá tính minh bạch tính th ực thi , hiệu lực Sự hiệu lực, thực thi hệ thống pháp luật Việt Nam dẫn đến việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay, tài s ản cầm cố chấp vơ khó kh ăn ph ức tạp Tình trạng n ếu kéo dài dẫn đến khoản nợ khó đòi, n ợ xấu tích tụ NHTM, gây khó kh ăn khơng nh ỏ cho hoạt động ngân hàng 93 Sửa đổi sách bảo đảm quyền chủ động TCTD xử lý tài sản đảm bảo, chế sách bảo vệ quyền lợi người cho vay theo ngun ắtc thơng th ường người vay khơng hồn nợ, TCTD cho vay quyền bán tài sản bảo đảm, chấp để lý khoản nợ khơng ph ải thơng b ất kỳ quan nào, ngo ại trừ hợp đồng tín dụng có tranh chấp Đề nghị Chính phủ ban hành c chế đặc biệt, cho phép NHTM hoàn thiện thủ tục pháp lý tài sản chấp, b ất động sản để thu hồi mua bán khai thác tài ảsn xiết nợ, tránh việc hình hóa c ơc quan bảo vệ pháp luật vào hoạt động Chính sách, quy chế phải ràng minh b ạch Sửa đổi Luật Đất đai, Luật phá ảsn cần liền đồng với quy định, hướng dẫn chi tiết Quản lý quy hoạch đất đai m ột lĩnh vực yếu Vịêt Nam ừt trước đến ngun nhân để làm tình tr ạng nợ xấu Tình trạng chậm trễ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nguyên nhân trực tiếp làm cho kho ản nợ ngân hàngtính l ưu hoạt chậm khơng có kh ả lý c.Đầy nhanh tiến trình tái cấu hệ thống ngân hàng Tiếp tục tái ơc cấu ngân hàng, bao g ồm NHNN NHTM điều kiện trì tăng trưởng kinh tế h ội nhập quốc tế Thúc đẩy q trình cổ phần hóa ngân hàng, cho phép nhà đầu tư nước tham gia khu v ực ngân hàng nh ằm tăng cường lực tài chính, t ăng cường quản trị, điều hành c NHTM Nhà nước Đây gi ải pháp lâu dài b ền vững nhằm ngăn chặn nguy gia tăng nợ xấu Một yếu tài c NHTM thời gian qua quy mô v ốn tự có nh ỏ Cải cách hệ thống NHTM biện pháp tăng vốn đôi v ới xử lý n ợ xấu, nâng cao n ăng lực quản trị, điều hành, qu ản lý tín d ụng r ủi ro… Th ực tế với mức vốn Nhà n ước cấp cho NHTM Nhà 94 nước r ất thấp, ngân hàng hoạt động tài tr ợ cho DNNN, ỷt lệ an toàn vốn mức thấp Trong năm qua, nhà n ước tăng vốn cho NHTM nhà n ước chủ yếu hình thức trái phiếu Chính phủ khơng chuy ển đổi khả tốn ủca ngân hàng chưa cải thiện bao chi ết khấu trái phiếu loại t ại NHNN thực 20% M ặc dù NHTMđã có nhi ều nỗ lực, cố gắng việc nâng cao hi ệu kinh doanh, tăng khả sinh lợi… song v ẫn đáp ứng phần vốn tăng thêm ấrt nhỏ, th ực h ạn chế lớn trình hội nhập kinh tế quốc tế Để tái ơc cấu, tái ấcu trúc hoạt động NHTM cần có s ự hỗ trợ tài t phía nhà n ước thông qua c ấp bổ sung vốn điều lệ để tăng vốn tự có đạt hệ số CAR theo chuẩn mức quốc tế, nhà n ước cần cho phép cổ phần hóa, cho phép phát hành trái phiếu đặc biệt để thu hút vốn, đổi phương thức quản lý, qu ản trị kinh doanh Nhà n ước cần ổn định mức nộp ngân sách vài n ăm để khuyến khích NHTM phấn đấu vượt tiêu ợli nhuận Cho phép NHTM lấy phần vượt thu h ồi khoản nợ xấu x lý để bổ sung vốn điều lệ Trong cấu lại tài s ản, việc xử lý ng ăn chặn nguy nợ xấu cần coi yêu cầu trọng tâm Gắn cải cách ngân hàng với cải cách kinh ết toàn di ện Việc tái ơc cấu ngân hàng khó có th ể thành công n ếu khu vực khác ủca kinh tế không đổi cáchđồng bộ.Tái ơc cấu ngân hàng c ần phải tiến hành song song với tiến trình đổi chế quản lý kinh t ế vĩ mô, c ải cách máy quản lý nhà nước đặc biệt ph ải gắn với cải cách hoạt động đầu tư Cải cách hoạt động cá nhân, hộ kinh doanh giúp hệ thống s dụng tốt nguồn vốn đầu tư từ ngân hàng, đảm bảo tăng trưởng ổn định kh ả chi trả cho ngân hàng 95 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà n ước Việt Nam Thứ nhất, nghiên ứcu để trình cấp có th ẩm quyền điều chỉnh số điểm sách tín dụng sách tín dụng thể luật TCTD chưa hồn tồn t ạo cho TCTD tính độc lập tư quy ền lực chuyên môn Các TCTD phải theo đuổi mệnh lệnh kinh tế dự đốn chế sách thiếu ràng, v ậy vốn khơng sinh l ời có xu hướng gia tăng Việc xử lý n ợ tồn đọng ch ịu ảnh hưởng chế bao cấp, ỷ vào vi ệc “khoanh, giãn, xóa” ho ặc cho vay theo định phủ, c ứ vòng lu ẩn quẩn thiếu tự chủ, bị lệ thuộc Thứ hai, bảo đảm việc ban hành ho ặc tham mưu cho phủ ban hành sách TDNH phù hợp với thực tiễn nhiều sách tín dụng ban hành mang n ặng tính chủ quan, chưa giải thỏa đáng đòi h ỏi mà thực tiễn đặt ra, dẫn tới hiệu mang lại thấp Thứ ba, hạn chế dần để tới xóa b ỏ bao cấp hoạt động tín dụng Do chưa dự tính hết tính phức tạp quan hệ kinh tế chủ quan ban hành, nhi ều sách tín dụng thể bao cấp hoạt động tín dụng Nhiều sách khơng vào kh ả tài c khách hàng vay, dẫn tới nhiều khách hàng vay không trả nợ, phải xử lý chế khoanh, xóa n ợ thể bao cấp hoạt động tín dụng Bài học kinh nghiệm nhiều nước giới ưu đãi cácđiều kiện vay vốn người nghèo cần thiết, riêngưu đãi v ề lãi su ất nên trìở mức độ chừng mực Nếu quáưu đãi v ề lãi su ất gây t ổn hại cho người vay TCTD cho vay Thứ tư, tiếp tục thực số nội dung khác liên quanđến tra, giám sát,ửxlý n ợ xấu, mua bán nợ: 96 - NHNN cần ban hành văn hướng dẫn hoạt động mua bán nợ, khai thác tài sản công ty qu ản lý n ợ với ổt chức cá nhân khác ngược lại - Tăng cường công tác tra hoạt động tín dụng NHTM, ừt phát sai sót, xu hướng lệch lạc… để đạo phòng ng ừa, chỉnh sửa kh ắc phục cách triệt để Quá trình tra cần phòng ng ừa xu hướng cạnh tranh khơng lành m ạnh, bng l ỏng cácđiều kiện tín dụng dẫn tới nguy rủi ro hoạt động tín dụng không ch ỉ ngân hàng mà c ả hệ thống - NHNN cần ban hành quy ch ế chuyển nợ thành v ốn góp giúp ngân hàng có c sở để tiến hành xúc tiến cải tổ lại hoạt động doanh nghiệp để có th ể thu hồi nợ - NHNN cần ban hành thông t việc xử lý nh ững tổn thất NHTM mua bán nợ tạo điều kiện cho ngân hàng yên tâm thực việc xử lý n ợ - Hậu gánh nặng nợ xấu tồn đọng không ph ải ngành ngân hàng gây mà h ậu sách, cấu kinh tế bất hợp lý, diễn biến bất thường thiên tai, môi trường kinh tế vĩ mô, điều hành y ếu doanh nghiệp Đề nghị NHNN Việt Nam báo cáo Chính phủcần ổn định sách kinh ết vĩ mô, nâng cao n ăng lực dự báo,đẩy mạnh phát triển hoạt động bảo hiểm góp ph ần nâng cao s ức cạnh tranh cho NHTM - Các vướng mắc thực xử lý tài s ản Khi xử lý n ợ v ấn đề đề cập đến nhiều lần chưa giải dứt điểm Đề nghị NHNN làm vi ệc với ơc quan có th ẩm quyền quan tâm mức tới xúc ngành ngân hàng - Các tiêu chí báo cáoềxvử lý n ợ NHNN định chế tài quốc tế có điểm chưa thống nhất, NHNN cần thống vấn đề 97 này, tránh tình trạng kỳ họp kiểm điểm tiến độ triển khai chương trình cải cách ngân hàng thường hay phát sinh cácướvng mắc số liệu báo cáo - NHNN cần có c chế cho NHTM có quy ền chủ động xử lý phát tài s ản thu hồi nợ, không lệ thuộc vào nhi ều ngành, gây khó kh ăn chồng chéo, kéo dài thời gian xử lý n ợ mức Kiến nghị NHNN nghiên cứu trình Quốc hội, đưa vào lu ật ổt chức tín dụng quyền trực tiếp phát tài sản bên cho vay trình thuồhi nợ 98 KẾT LUẬN Quản trị rủi ro tín dụng cho vay ho ạt động mà ngân hàng nh ằm nâng cao ch ất lượng tín dụng, tăng hiệu hoạt động kinh doanh, tăng cường lực tài c Ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện phát triển kinh tế thị trường h ội nhập quốc tế m ột chủ trương lớn Đảng Nhà n ước ta đạo toàn ngành ngân hàng tri ển khai thực Cùng với khó kh ăn kinh tế cu ộc khủng hoảng tài phạm vi tồn c ầu, chất lượng tín dụng Agribank nói chung Agribank Chi nhánh EaKar nói riêngđ ang có nh ững dấu hiệu giảm sút Do đó, nâng cao ch ất lượng tín dụng thơng qua hồn thi ện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng nhi ệm vụ hàng đầu chi nhánh giaiđoạn Dựa vào nh ững sở lý lu ận rủi ro tín dụng qu ản trị rủi ro tín dụng việc vận dụng tổng hợp phương pháp nghiênứcu khoa học phân tích đánh giáổngt kết thực tiễn, đề tài hoàn thành nhi ệm vụ: - Luận văn khái quát hoáơ csở lý thuy ết hoạt động cho vay ngân hàng th ương mại, công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay NHTM, nguyên nhân phát sinh ộni dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay NHTM - Luận văn nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh EaKar giaiđoạn từ năm 2011 đến năm 2014, sâu phân tích, lý gi ải thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay Agribank Chi nhánh EaKar Quađó cho th công tác QTRRTD Agribank Chi nhánh EaKar đơn điệu, thiếu hiệu có r ất nhiều hạn chế từ khâu t ổ chức quản lý, nhân s ự thiếu sách ửxlý RRTD Điều ến cho mức RRTD chi nhánh thời gian vừa qua cao 99 - Trên ơc sở đánh giá ựthc trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay sở quan điểm, định hướng m ục tiêu giaiđoạn phát triển tới Agribank Chi nhánh EaKa, luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị có tính kh ả thi nhằm quản lý n ợ xấu có hi ệu quả, hạn chế, bù đắp tổn thất xảy rủi ro tín dụng cho vay nâng cao ch ất lượng quản trị rủi ro tín dụng như: Xác định mục tiêu QTRRTDđầy đủ, cụ thể; Tổ chức khai thác tốt nguồn thơng tin tín d ụng; Nâng cao ch ất lượng thẩm định tín dụng; Đào t ạo nâng cao trình độ cán bộ; Nâng cao công tác nhận dạng RRTD; Nâng cao công tác kiểm sốt RRTD Bênạnhc đó, tác giả đề xuất số kiến nghị NHNN, Chính ph ủ thời gian tới Trong trình nghiênứcu, luận văn v ướng mắc số tồn định h ạn chế cần bổ sung Rất mong nhận tham gia đóng góp ý ki ến, chỉnh sửa quý Th ầy, Cô giáo để nội dung luận văn hoàn ch ỉnh 100 TÀI LI ỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn Cang (2003) Hồn thi ện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngắn hạn Chi nhánh No&PTNT Thành phố Đà N ẵng Luận văn Thạc sĩ kinh tế trường Đại học Đà N ẵng [2] PGS.TS Lâm Chí D ũng (2011), Slide gi ảng quản trị Ngân hàng thương mại, Đại Học Đà N ẵng [3] Lê Thị Hồng Điều (2008) Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam Luận văn Thạc sĩ kinh tế trường Đại học kinh tế Thành ph ố Hồ Chí Minh [4] PGS.TS Trần Huy Hoàng (2010), Quản trị Ngân hàng , NXB Lao động xã h ội [5] PGS.TS Nguyễn Minh Kiều (2008), Nghiệp vụ Ngân hàng th ương mại, NXB Thống kê [6] PGS.TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Quản trị rủi ro Ngân hàng , NXB Thống kê [7] Phan Thị Linh (2010) Quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng No& PTNT Thành ph ố Đà N ẵng Luận văn Thạc sĩ kinh tế trường Đại học Đà N ẵng [8] Ngân hàng Nhà n ước Việt Nam, Quyết định số 1627/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 ban hành “Quy ch ế cho vay ổt chức tín dụng khách hàng” Quy ết định 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 “V ề việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng ba hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001” c Thống đốc NHNN Việt Nam [9] Ngân hàng Nhà n ước Việt Nam, Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 việc “Ban hành Quy định phân lo ại nợ, trích lập 101 sử dụng dự phòng để xử lý r ủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng” Quy ết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 “v ề việc sửa đổi số điều Quy định phân lo ại nợ, trích lập s dụng dự phòng để xử lý r ủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng c tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quy ết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005” c Thống đốc Ngân hàng Nhà n ước Việt Nam [10] Ngân hàng No&PTNT Chi nhánh Eakar (2010 - 2013), Báo cáoếkt hoạt động kinh doanh [11] Ngân hàng No&PTNT Vi ệt Nam, Quyết định số số 699/2013/QĐNHNNngày 02/07/2013 v ề việc “Quy định cấp giới hạn tín dụng khách hàng tổ chức” [12] Ngân hàng No&PTNT Vi ệt Nam, Quyết định số số 493/2005/QĐHĐQT-NHNo ngày 22/04/2005 v ề việc “Quy trình ch ấm điểm x ếp hạng tín dụng khách hàng” [13] Peter S.Rose (2004), Quản trị Ngân hàng th ương mại, NXB Tài chính, Hà N ội [14] Quốc hội, Luật thi hành án dân s ự (2008) [15] Quốc hội, Luật Ngân hàng Nhà n ước Lu ật Tổ chức tín dụng (2010) [16] Võ Thanh Trắc (2011) Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánhĐà Nẵng Luận văn Thạc sĩ kinh tế Đại học Đà Nẵng [18] Tạp chí ngân hàng t năm 2011 - 2014 [17] Trang web http://vnexpress.net, http://cafef.vn http://www.agribank.com.vn, http://www.sbv.gov.vn ... niệm rủi ro tín dụng 1.2.2 Phân lo ại rủi ro tín dụng 10 1.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 12 1.2.4 Hậu rủi ro tín dụng 13 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY. .. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 15 1.3.2 Mục tiêu ủca quản trị rủi ro tín dụng cho vay 15 1.3.3 Nguyên ắtc quản trị rủi ro tín dụng 16 1.3.4 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng ... đời sống xã h ội s ự phát triển đất nước 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CỦA NHTM 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng q trình ngân hàng b ằng nhiều cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn EAKAR, tỉnh đắk lắk , Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn EAKAR, tỉnh đắk lắk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn