Quản trị nguyên vật liệu của nhà máy tinh bột sắn đắk lắk

105 28 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  PHẠM BÁ SỸ QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN DAKLAK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  PHẠM BÁ SỸ QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN DAKLAK Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS TRƯƠNG HỒNG TRÌNH Đà Nẵng, năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn PHẠM BÁ SỸ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Ðối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU 1.1 NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu sản xuất 1.1.2 Quản trị nguyên vật liệu 12 1.2 NHIỆM VỤ CỦA QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU 14 1.2.1 Lập kế hoạch nguyên vật liệu 14 1.2.2 Tổ chức vận chuyển, tiếp nhận nguyên vật liệu 27 1.2.3 Sử dụng toán nguyên vật liệu 29 1.2.4 Quản lý tồn kho 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN DAKLAK 34 2.1 TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN DAKLAK 34 2.1.1.Quá trình hình thành phát triển Nhà máy 34 2.1.2 Chức Nhà máy 36 2.1.3 Nhiệm vụ Nhà máy 36 2.1.4 Cơ cấu máy quản lý Nhà máy 37 2.2 NGUỒN LỰC VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH 38 2.2.1 Nguồn nhân lực Nhà máy 38 2.2.2 Kết kinh doanh Nhà máy qua 03 năm 2012-2014 38 2.2.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật Nhà máy 39 2.2.4 Tình hình sản xuất tiêu thụ qua ba năm 2012 – 2013 - 2014 40 2.2.5 Một số đặc điểm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Nhà máy 41 2.2.6 Đặc điểm nguyên liệu việc đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất Nhà máy ngành chế biến tinh bột sắn 43 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA NHÀ MÁY 45 2.3.1 Đặc điểm phân loại NVL Nhà máy tinh sắn Daklak 45 2.3.2 Lập kế hoạch, xây dựng định mức tổ chức mua nguyên vật liệu 45 2.3.3 Sử dụng, toán nguyên vật liệu 62 2.2.4 Quản lý tồn kho 71 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG 71 2.4.1 Thành công đạt 71 2.4.2 Tồn yếu 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG 73 CHƯƠNG MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU 75 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 75 3.1.1 Phương hướng, mục tiêu phát triển sắn Đắk Lắk 75 3.1.2 Dự báo thị trường tiêu thụ tinh bột sắn 76 3.1.3 Chiến lược, mục tiêu kinh doanh Nhà máy 76 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUN VẬT LIỆU 76 3.2.1 Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch Nhà máy 77 3.2.2 Hồn thiện cơng tác tổ chức vận chuyển, tiếp nhận nguyên vật liệu 82 3.2.3 Hồn thiện cơng tác cấp phát, sử dụng toán .83 3.2.4 Hồn thiện cơng tác quản lý tồn kho 83 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP BỔ TRỢ 85 3.3.1 Đầu tư nâng công suất Nhà máy 85 3.3.2 Đầu tưphát triển vùng nguyên liệu 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 90 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NVL : Nguyên Vật liệu CBNV : Cán nhân viên CBCNV : Cán công nhân viên GTSX : Giá trị sản xuất UBND : Ủy ban nhân dân UBND : Ủy ban nhân dân TNHH : Trách nhiệm hữu hạn MTV : Một thành viên DNTN : Doanh nghiệp tư nhân SXKD : Sản xuất kinh doanh BKS : Ban kiểm soát DT : Doanh thu LN : Lợi nhuận TTNDN : Thuế thu nhập doanh nghiệp NLSX : Năng lực sản xuất CPQLDN : Chi phí quản lý doanh nghiệp USD : Đơ la Mỹ VNĐ : Việt Nam đồng NDT : Nhân dân tệ ( tiền Trung Quốc) KTVT : Kỹ thuật Vật Tư KCS : Kiểm tra chất lượng sản phẩm KH : Kế hoạch TSP : Tấn sản phẩm DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Bảng cấu lao động Nhà máy 38 2.2 Tình hình tài Nhà máy năm 2012-2013-2014 39 2.3 Tình hình sản xuất, tiêu thụ kết kinh doanh 40 2.4 Định mức tiêu hao số NVL năm liền kề 48 2.5 Thực định mức tiêu hao số NVL năm liền kề 48 2.6 Kế hoạch cung ứng NVL vụ sx 2013-2014 cho 65,000 tinh bột 50 2.7 Tình hình diện tích, sản lượng 2013-2014 54 2.8 Tình hình diện tích, sản lượng năm 2012-20132014 2.9 Tình hình thực kế hoạch thu mua NVL sản lượng vụ 2014 62 2.10 Tình thực định mức NVL vụ 2014 69 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Dòng ln chuyển Ngun vật liệu 12 1.2 Mơ hình quản trị Ngun vật liệu 14 2.1 Qui trình mua sắm NVL 52 2.2 Qui trình thu mua, tốn 59 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trước xu cạnh tranh khốc liệt Nhà máy sản xuất tinh bột sắn nước nói chung Đắk Lắk nói riêng Nhà máy tinh bột sắn Daklak cần phải tìm cho hướng cho phù hợp với xu thị trường, phát huy mạnh doanh nghiệp nhằm tối đa hoá lợi nhuận phát triển tương lai Thực tế cho thấy nguyên vật liệu ba yếu tố trình sản xuất: Lao động, tư liệu lao động đối tượng lao động, nguyên vật liệu chiếm tới 75% giá thành sản phẩm, nguồn nguyên vật liệu dù thiếu hay thừa gây tổn thất trình hoạt động sản xuất kinh doanh Nhà máy Nếu thiếu nguyên liệu dẫn tới tình trạng đình trệ hoạt động sản xuất từ gây thiệt hại cho Nhà máy khơng khai thác hết nguồn lực, máy móc thiết bị, nhân lực, Nhưng thừa nguồn nguyên nhiên liệu phát sinh chi phí chi phí bảo quản, chi phí lưu kho, chi phí ứ đọng vốn, hao hụt chất lượng Như việc xác định xác lượng nguyên vật liệu cần thiết để tổ chức mua sắm quan trọng Nhà máy Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nào, nguyên liệu phục vụ cho trình sản xuất phải ưu tiên hàng đầu Do cần có kế hoạch đảm bảo nguồn nguyên vật liệu cho trình sản xuất diễn thường xuyên liên tục, cung cấp đúng, đủ số lượng, quy cách, chủng loại nguyên vật liệu sở nâng cao tiêu kinh tế, kỹ thuật, sản xuất kinh doanh có lãi doanh nghiệp tồn thương trường Xuất phát từ thực tiễn tơi chọn đề tài: "Quản trị Nguyên vật liệu 82 3.2.2 Hoàn thiện công tác tổ chức vận chuyển, tiếp nhận nguyên vật liệu Nhà máy phải xây dựng chế thu mua có giá thu mua sắn nguyên liệu phù hợp thời điểm theo diễn biến thị trường giá tinh bột xuất để chia sẻ lợi ích với người trồng sắn giá tinh bột tăng Có sách bảo hiểm giá thu mua theo cam kết (giá tối thiểu) ký hợp đồng trồng sắn, điều chỉnh giá mua củ sắn thời điểm khác đầu vụ, vụ, cuối vụ để người dân gắn bó với sắn xây dựng vùng nguyên liệu ổn định Đồng thời cần quy định cụ thể trách nhiệm, mức thưởng phạt bên hợp đồng Nhà máy đầu tư, để nâng cao trách nhiệm lẫn Nhà máy người trồng sắn Trong trình thu mua sắn củ tươi yêu cầu cán bộ, thương lái, hộ dân thu mua vận chuyển kiểm tra chất lượng sắn chân ruộng cách chặt chẽ trước bốc lên xe tránh tình trạng sắn lẫn nhiều tạp chất, chưa đạt độ bột Năm 2015 Nhà máy đầu tư nâng công suất sản xuất lên 280 - 300 tinh bột/ngày cần phải bổ sung lực cán nơng vụ có kinh nghiệm, lực đáp ứng yêu cầu đề Đồng thời Nhà máy phải đầu tư tập hợp phương tiện vận chuyển để tăng tính chủ động vào vụ - nay, phương tiện vận chuyển Nhà máy hoàn toàn thuê người người dân tự thuê xe Nếu công tác thu mua vận chuyển không tổ chức tốt làm cho chất lượng củ sắn đưa Nhà máy không đảm bảo (như sắn non, tạp chất nhiều, sắn để khơ ngồi đồng ruộng, xâm kim, hư thối ), khơng đảm bảo cho q trình sản xuất, dẫn đến chất lượng thu nhập người bán sắn giảm, làm cho người dân dần chuyển đổi trồng khác ảnh hưởng đến lợi ích Nhà máy người dân Khi chuẩn bị vào vụ Nhà máy lên phương án thu mua, thu hoạch cho vùng, khu vực làm sở ký kết hợp đồng vận chuyển có với chủ 83 phương tiện nhằm ràng buộc trách nhiệm tạo chủ động cho chủ phương tiện vào mùa Đối với hộ trồng sắn tự đảm nhận cơng tác vận chuyển phải có cam kết cử cán thu mua thường xuyên theo dõi lực vận tải để có kế hoạch hỗ trợ cần thiết Tiếp nhận NVL khâu quan trọng, khâu không ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ sản xuất ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sản phẩm, việc mát hao hụt NVL Việc lấy mẫu đại diện phân tích với số lượng phù hợp, tránh tình trạng lấy mẫu phân tích xe chất lượng mà kết luận chất lượng xe sắn Trong trình kiểm tra chất lượng NVL cần quan sát kỹ, để đánh giá phân loại, xác định lượng tạp chất loại trừ xác Việc điều tra, phân tích tình trạng chất lượng khơng xác ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch thu mua sản xuất cho vụ tới Công tác nghiệm thu, tiếp nhận phải tiến hành khoa học nhanh chóng, kịp thời tránh tình trạng gây ách tắc, chờ đợi 3.2.3 Hồn thiện cơng tác cấp phát, sử dụng toán Mục tiêu: Để giảm lượng nguyên vật liệu cấp phát dễ kiểm tra, kiểm soát nguyên vật liệu tránh mát, hư hỏng Nội dung: - Cấp phát nguyên vật liệu tùy theo loại sản phẩm yêu cầu sản xuất - Cấp phát theo tiến độ kế hoạch quy trình sản xuất 3.2.4 Hồn thiện cơng tác quản lý tồn kho Vì lượng nguyên vật liệu tồn kho nhiều, làm ứ đọng vốn, làm thất thoát chất lượng, tốn chi phí phân tích phần nên thời gian tới, Nhà máy phải trọng nhu cầu ròng thường xuyên kiểm tra nguyên vật liệu tồn kho để xác định số lượng đặt hàng cần thiết, thời điểm đặt 84 hàng phù hợp tránh lập lại thực thời gian trước + Mục tiêu: Giảm bớt tồn kho, dự trữ cách giảm chênh lệch cung ứng số lượng, chất lượng, giá thời điểm giao hàng với nhu cầu ròng nguyên liệu kế hoạch tiến độ sản xuất Cơng tác phụ thuộc vào phối hợp phận quản lý kho phận mua sắm Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý kho để cung cấp số liệu xác, kịp thời đầy đủ cho cơng tác quản trị nguyên vật liệu Nội dung: - Xác định khối lượng đặt hàng tối ưu: Lượng nguyên vật liệu cung cấp ứng với nhu cầu thời kỳ sử dụng ngay, giảm chi phí tồn kho, bảo quản - Giảm lượng dự trữ bảo hiểm nguyên vật liệu để giảm chi phí sản xuất, chi phí tồn kho: Do đặc thù sản xuất ngành chế biến đặc điểm nguyên liệu củ sắn tươi khơng thể dự trữ Vì vậy, cơng tác quản lý tồn kho Nhà máy chủ yếu NVL phụ loại vật tư thiết bị khác Tồn kho nhà máy chủ yếu dự trữ cho sản xuất thời kỳ vụ mùa, như: vật tư chờ chưa sử dụng, vật tư tồn chuyển sang vụ mùa sau Việc dẫn đến tồn kho thường xuất phát từ nguyên nhân sau: - Việc dự báo sản lượng củ sắn thường thiếu xác dự kiến khả thu mua nguyên liệu tăng thêm ngồi vùng, có khơng đạt sản lượng dự kiến Hoặc nhân viên địa bàn điều tra diện tích trồng sắn khơng xác - Do cơng tác lập kế hoạch chưa tính tốn cụ thể thời gian dự trữ cho loại vật tư, như: số loại vật tư có nhu cầu mua sắm với số lượng mua lần để thuận tiện vận chuyển nhằm tiết kiệm chi phí; 85 số vật tư có số lượng lớn như: vôi, than đá, phèn cần phải chia nhiều đợt Sẽ giảm chi phí tồn kho gây ra, vừa có khả điều chỉnh kịp thời nhu cầu kết thúc vụ giảm lượng tồn kho cho mùa sau + Mục tiêu: Giảm bớt tồn kho, dự trữ cách giảm chênh lệch cung ứng số lượng, chất lượng, giá thời điểm giao hàng với nhu cầu ròng nguyên liệu kế hoạch tiến độ sản xuất Cơng tác phụ thuộc vào phối hợp phận quản lý kho phận mua sắm Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý kho để cung cấp số liệu xác, kịp thời đầy đủ cho cơng tác quản trị nguyên vật liệu Nội dung: - Xác định khối lượng đặt hàng tối ưu: Lượng nguyên vật liệu cung cấp ứng với nhu cầu thời kỳ sử dụng ngay, giảm chi phí tồn kho, bảo quản - Giảm lượng dự trữ bảo hiểm nguyên vật liệu để giảm chi phí sản xuất, chi phí tồn kho: 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP BỔ TRỢ 3.3.1 Đầu tư nâng công suất Nhà máy Đây biện pháp nhằm giữ vững ổn định phát triển vùng nguyên liệu Vì thời gian qua, sản lượng thu mua đưa vào chế biến hàng năm 200.000 củ sắn tươi, thời gian thu hoạch vụ khoảng thời gian Các hộ trồng sắn tập trung thu hoạch để làm đất trồng vụ thời điểm từ tháng 01 đến tháng 07 hàng năm lượng sắn Nhà máy tương đối nhiều, cơng xuất sản xuất Nhà máy đáp ứng 800-900 sắn củ tươi/ngày Do vậy, thay nâng cấp thiết bị, nâng công suất ép từ 250 lên 300 sản phẩm/ngày nhằm nâng cao hiệu sản xuất, chất lượng sản phẩm vừa thu mua đưa vào chế biến 86 nhanh hơn, rút ngắn thời gian sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi trình trồng mới, chăm sóc tốt hơn, góp phần khơng nhỏ vào việc ổn định vùng nguyên liệu, tạo tiền đề cho việc mở rộng phát triển vùng nguyên liệu cho năm Đồng thời nguyên vật liệu chủ yếu Nhà máy củ sắn tươi có tính chất thời vụ.Trong thời điểm mùa vụ giá mua nguyên liệu rẻ hơn, lượng củ sắn lớn đòi hỏi Nhà máy nâng công xuất để tranh thủ sản xuất mang lợi nhuận cao 3.3.2 Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu Nguyên liệu củ sắn đầu vào sống Nhà máy chế biến tinh bột sắn, việc đầu tư mở rộng diện tích trồng sắn công tác trọng tâm Nhà máy Những năm qua Nhà máy tinh bột sắn rơi vào bệnh trầm kha thiếu sắn nguyên liệu, dừng sản xuất Nhiều Nhà máy tinh bột sắn hoạt động hiệu quả, phải di chuyển phá sản mà nguyên nhân toán thiếu nguyên liệu Việc thiếu nguyên liệu ngành tinh bột, từ lý sau: - Việc đầu tư Nhà máy chế biến tinh bột sắn ạt, nhiều địa phương xây dựng Nhà máy chưa xem xét đến khả qui hoạch phát triển vùng nguyên liệu - Các Nhà máy tinh bột sắn chưa quan tâm đến quyền lợi người trồng sắn, chưa có đầu tư cho chiến lược phát triển vùng nguyên liệu cách bền vững Chỉ tính chuyện ăn xổi, tranh mua, ép giá mà thiệt hại lớn người nông dân Làm cho người nông dân dần niềm tin vào Nhà máy, khơng tha thiết với sắn Ngồi loại trồng khác có nhiều ưu canh tác, chịu sức ép thu hoạch, bảo quản, dự trữ (cây điều, đậu, cà phê, cao su ), thị trường ổn định nhanh chóng làm cho diện tích trồng sắn ngày thu hẹp Để khắc phục tình trạng Nhà máy nhanh chóng đưa giải pháp 87 nhằm cố gắng giữ ổn định vùng nguyên liệu có, đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu địa bàn tỉnh vùng lân cận Nhà máy thực giải pháp sau: - Hỗ trợ nông dân chuyển đổi trồng khác sang canh tác sắn ổn định năm với số tiền 3.000.000 đ/ha - Đầu tư cho hộ nông dân vay trồng sắn không tính lãi với mức 3,0 triệu đồng/ha, thu hồi vốn làm hai đợt Trường hợp thiên tai, thời tiết không thuận lợi Nhà máy xem xét trường hợp cụ thể dãn nợ nhằm giảm bớt khó khăn cho người trồng sắn - Xây dựng giá thu mua bảo hiểm với nông dân từ đầu vụ Giữ giá thu mua ổn định điều chỉnh kịp thời theo giá thị trường có biến động tăng giá - Cùng với quyền địa phương tuyên truyền lợi ích việc liên kết đầu tư trồng sắn với Nhà máy - Xây dựng sở hạ tầng vùng trồng sắn, tạo thuận lợi cho người dân canh tác, thu hoạch - Tăng cường cải tiến công tác thu mua, giao nhận củ sắn ngày tốt giảm bớt phiền hà cho người trồng sắn - Tăng suất diện tích trồng sắn để tăng thu nhập cho người nông dân, giải pháp sau: + Đẩy mạnh công tác khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân từ khâu làm đất, trồng, chăm sóc thu hoạch + Hàng năm Nhà máy tìm kiếm nhập giống sắn ( KM140,168,98 ), trồng khảo nghiệm để lựa chọn giống có suất cao phù hợp với điều kiện tự nhiên vùng Vừa để nâng cao suất/ha trồng trọt, sắn có chữ bột cao, sinh trưởng ngắn ngày, chịu hạn tốt Giải pháp cụ thể cho việc phát triển vùng nguyên liệu trồng sắn 88 thời gian đến Nhà máy: - Tăng cường phát triển quỹ đất theo qui hoạch kết hợp hỗ trợ nông dân chuyển đổi cấu trồng nhằm ổn định phát triển vùng nguyên liệu sắn Trên sở quỹ đất quy hoạch cho phát triển vùng trồng sắn, UBND tỉnh phê duyệt, phối hợp với địa phương rà soát lại tồn diện tích trồng, diện tích tỉnh có chủ trương chuyển đổi mục đích, diện tích lại trồng loại khác có khả chuyển đổi sang trồng sắn Tuyên truyền, vận động nông dân chế, sách cơng ty, giá thu mua Để người dân thấy hiệu sắn đem lại Ngồi có sách hỗ trợ nông dân vùng đất khai hoang, phục hóa trồng loại ngắn ngày như: mía, mè, lúa vụ, củ, đất trồng hoa màu khác để chuyển đổi sang trồng sắn Tác động với ngành, địa phương có sách hỗ trợ cho vùng trồng sắn như: đầu tư hạ tầng, giảm thuế thuê đất trồng sắn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp trồng sắn, hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp - Hỗ trợ nơng dân giới hóa khâu canh tác, nâng cao trình độ thâm canh khơng ngừng nâng cao suất chất lượng củ sắn Trong diện tích đất trồng sắn chưa đáp ứng đủ vùng nguyên liệu cho Nhà máy, đầu tư thâm canh tăng suất biện pháp mang lại hiệu cao Vừa tăng sản lượng củ sắn cho Nhà máy, vừa tăng thu nhập cho người trồng sắn đơn vị diện tích - suất bình quân 20 - 25 tấn/ha định hướng Nhà máy 40 tấn/ha Thái Lan 40 tấn/ha Cho nên để thực biện pháp này, phải thực tốt nội dung sau: - Khảo nghiệm, lựa chọn giống 89 Khảo nghiệm lựa chọn giống sắn có suất chất lượng cao, phù hợp với thời tiết, thổ nhưỡng tỉnh ĐắkLắk, để thay dần giống sắn có suất thấp loại giống thối hóa sản xuất lâu năm - Hỗ trợ nơng dân giới hóa khâu làm đất Nhà máy ứng trước tiền theo hợp đồng thu mua để nơng dân có điều kiện đầu tư máy giới khâu canh tác mua máy cho nông dân trừ dần vào tiền mua sắn qua nhiều vụ thu hoạch 90 KẾT LUẬN CHƯƠNG Cơng tác quản trị NVL Nhà máy đòi hỏi phải có giải pháp đồng từ khâu tính tốn nhu cầu NVL khâu lập kế hoạch,tổ chức thực việc mua sắm, giao nhận vận chuyển, nhập kho đến kiểm soát NVL sản xuất Mọi khâu qui trình phải tính tốn cách khoa học, sở thực tiễn để tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị NVL năm Do đặc thù ngành sản xuất tinh bột sắn, nguyên liệu đầu vào sản phẩm ngành nông nghiệp nên chịu nhiều rủi ro như: ảnh hưởng thổ nhưỡng, thời tiết, khó bảo quản, cồng kềnh cạnh tranh trồng khác Đã tạo áp lực lớn cho Nhà máy chế biến tinh bột sắn nhiều năm qua Một số Nhà máy xây dựng xong phải di chuyển, dỡ bỏ thiếu nguyên liệu đầu vào Một số Nhà máy thiếu chiến lược việc đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, thiếu liên kết với nơng dân mang tính ăn xổi dẫn đến tranh mua, quay lưng lại với nông dân tinh bột giá Đã làm cho diện tích vùng nguyên liệu ngày thu hẹp, ngành tinh bột sắn nhiều năm liền sản xuất hiệu Qua học năm qua Nhà máy có nhiều cố gắng nhằm giữ vững phát triển vùng nguyên liệu Nhà máy thực nhiều sách như: hỗ trợ kinh phí khai hoang, chuyển đổi diện tích đất canh tác sang trồng sắn, bảo hiểm giá, tổ chức thu mua hợp lý, hỗ trợ nông dân canh tác thu hút người nơng dân trở lại với sắn Ngồi việc đầu tư phát triển vùng nguyên liệu tỉnh, Nhà máy cần phải tính tốn đến việc đầu tư sắn rải vụ vùng nhằm giảm áp lực việc thu hoạch củ sắn nguyên liệu cho Nhà máy người trồng sắn Đồng thời Nhà máy cần phải chủ động liên kết khu vực để đầu tư vùng nguyên liệu, thu mua tránh tranh mua diễn nhiều năm qua Đảm bảo nguyên liệu củ sắn tươi 91 trọng tâm công tác quản trị NVL Nhà máy ngành sản xuất tinh bột nói chung Ngồi nỗ lực Nhà máy tinh bột sắn cần có hỗ trợ nhà nước qua sách như: qui hoạch ổn định diện tích trồng sắn, sách thuế, vốn với điều kiện ngành sản xuất hồn tồn thực chương trình sản xuất 92 KẾT LUẬN Sự phát triển kinh tế thị trường với xu tồn cầu hóa tạo cạnh tranh liệt doanh nghiệp nước, khu vực quốc tế Các doanh nghiệp muốn tồn phát triển bền vững thị trường đòi hỏi phải xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh đắn ngắn hạn dài hạn, phải không ngừng nâng cao chất lượng, tiết kiệm chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm Trong ngành sản xuất kinh doanh chế biến nơng sản nói chung, ngành tinh bột nói riêng vấn đề quản lý tốt NVL đầu vào quan trọng, định tồn doanh nghiệp Trong sản xuất tinh bột sắn NVL chiếm 75% giá thành sản xuất, việc quản lý tốt NVL đầu vào định hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Công tác quản trị NVL thường quan tâm nhà quản trị cấp cao doanh nghiệp Công tác quản trị NVL phải để cung cấp đủ, kịp thời số lượng, chất lượng sử dụng NVL cách hợp lý Muốn đạt yêu cầu đòi hỏi phải có cố gắng, kết hợp chặt chẽ phận Nhà máy để từ tạo nên hệ thống quản lý chặt chẽ hiệu Trên sở lý luận nghiên cứu thực tiễn công tác quản trị NVL Nhà máy tinh bột sắn Daklak, để làm tốt công tác quản trị NVL cần thực tốt tất bước từ công tác xây dựng định mức, lập kế hoạch mua sắm NVL, tổ chức thực thu mua vân chuyển, nhập kho, bảo quản dự trữ, sử dụng đến toán NVL Trong khâu lập kế hoạch Nhà máy tính tốn lượng NVL cần mua sắm dựa vào kế hoạch sản xuất định mức.Khâu mua sắm ký kết hợp đồng mua bán, nguyên vật liệu đảm bảo cho q trình sản xuất khơng bị gián đoạn Khâu tiếp nhận diễn thuận lợi, có giao nhận đầy đủ phận sản xuất phận quản lý NVL Cấp phát NVL theo yêu cầu phận sản xuất, dựa vào hệ thống định mức tiêu hao làm cở để tính tốn cấp phát 93 Bên cạnh thành tựu đạt cơng tác quản lý sử dụng NVL Nhà máy bộc lộ hạn chế.Việc lập định mức tiêu hao NVL kế hoạch chưa sát với thực tế Lập kế hoạch mua sắm tính đến lượng cần dùng kỳ sản xuất chưa tính đến khối lượng NVL cụ thể theo tiến độ để giảm chi phí tồn kho Trong khâu tổ chức thu mua, vận chuyển chi phí vận chuyển cao, chưa hồn tồn chủ động khâu điều vận Việc quản lý sử dụng NVL khâu sản xuất cần chặt chẽ để tránh lãng phí, ảnh hưởng chất lượng sản phẩm hiệu kinh doanh Để thực tốt công tác quản lý sử dụng NVL, thời gian tới Nhà máy nên xây dựng qui chế quản lý, chế độ trách nhiệm đôi với việc thưởng phạt cụ thể khâu: Xây dựng định mức, lập kế hoạch tổ chức mua sắm, khâu tiếp nhận, khâu cấp phát sử dụng Nâng cấp dây chuyền sản xuất để đáp ứng nhu cầu sản xuất, giảm tiêu hao NVL tăng hiệu suất thu hồi sản phẩm Làm tốt công tác quản trị NVL không góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Nhà máy, mà nâng cao vị Nhà máy ngành chế biến tinh bột sắn Đồng thời với doanh nghiệp địa bàn tỉnh đóng góp vào nghiệp phát triển kinh tế -văn hóa xã- hội tỉnh nhà, thực chủ trương xóa đói giảm nghèo Nhà nước TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS.Nguyễn Thị Minh An (2006), Giáo trình Quản trị sản xuất, Học viện Cơng nghệ Bưu Viễn thơng [2] Th.S Nguyễn Kim Anh (2006), Quản lý chuỗi cung ứng, Đại học Mở TPHCM [3] MBA Nguyễn Văn Dung (2009), Quản trị sản xuất tác nghiệp, NXB Tài [4] Trần Thị Bích Đào (2010), Quản trị cung ứng nguyên vật liệu công ty cổ phần vinatex đà nẵng, Luận Văn thạc sỹ [5] Cao Thái Định (2013): Quản trị nguyên vật liệu cơng ty tnhh thành viên in bình định, Luận Văn thạc sỹ [6] Cao Hồng Đức (2010), Tinh hoa quản trị chuỗi cung ứng, NXB Tổng hợp TP HCM dịch từ Essentials of Supply chain managementcủa tác giả Michael H Hugos [7] GS.TS Ngơ Đình Giao (1997), Công nghệ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh dịch vụ Doanh nghiệp, NXB Giáo dục [8] Giáo trình Quản trị sản xuất - Đại học kinh tế Đà Nẵng [9] PGS.TS Lê Thế Giới, TS Nguyễn Xuân Lãn, Th.S Võ Quang Trí, Th.S Đinh Thị Lệ Trâm, Th.S Phạm Ngọc Ái (2011), Quản trị MarketingĐịnh hướng giá trị, NXB Tài [10] TS Nguyễn Thanh Liêm (chủ biên), TS Nguyễn Quốc Tuấn, ThS Nguyễn Hữu Hiền (2006), Quản trị sản xuất, NXB Tài [11] TS Nguyễn Thanh Liêm (chủ biên) TS Nguyễn Quốc Tuấn, ThS.Nguyễn Hữu Hiền (2007), Bài tập Quản trị sản xuất, NXB Tài [12] Nhà máy tinh bột sắn Daklak (2009), Báo cáo Tài chính2012.2013.2014 [13] Nguyễn Anh Sơn (1998), Giáo trình Quản trị sản xuất, Đại học Đà Lạt [14] Huỳnh Thơ(2011): quản trị cung ứng nguyên vật liệu công ty cổ phần đường kontum, Luận Văn thạc sỹ [15] Tập thể tác giả (2011), Tập giảng giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng (Giáo trình điện tử), Đại học Đà Nẵng [16] PGS.TS Đoàn Thị Hồng Vân (2006), Quản trị logistics, NXB thống kê TRANG WEBSITE [17] www NQCenter wordpress.com(2007), Quản trị chuỗi cung ứng (9.2011) [18] Tài liệu truy cập Internet EasyVN.NET [19] S Anil Kumar, N Suresh (2009), Operations Management, New Age International Publishers ... tác quản trị nguyên vật liệu Nhà máy tinh bột sắn Daklak chương này, tác giả giả giới thiệu khái quát Nhà máy tinh bột sắn Daklak, nghiên cứu thực trạng công tác quản trị nguyên vật Nhà máy tinh. .. quản trị nguyên vật liệu Nhà máy tinh bột sắn Daklak Trên sở lý luận quản trị nguyên vật liệu Chương phân tích đánh giá hiệu cơng tác quản trị nguyên vật liệu Nhà máy tinh bột sắn Daklak Chương... quản trị nguyên vật liệu Chương 2:Thực trạng công tác quản trị nguyên vật liệu Nhà máy tinh bột sắn Daklak Chương 3: Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quản trị nguyên vật liệu Tổng quan tài liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị nguyên vật liệu của nhà máy tinh bột sắn đắk lắk , Quản trị nguyên vật liệu của nhà máy tinh bột sắn đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn