Nghiên cứu mức độ vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng

126 34 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO ÐẠI HỌC ÐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ SƯƠNG \ NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ðà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO ÐẠI HỌC ÐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ SƯƠNG \ NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Ðà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả NGUYỄN THỊ SƯƠNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỨC ĐỘ VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (KTQT) 1.1.1 Định nghĩa phát triển KTQT 1.1.2 Vai trò KTQT Doanh nghiệp 10 1.1.3 KTQT lý thuyết ngữ cảnh (contingent theory) 10 1.2 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ KTQT 11 1.2.1 Công cụ KTQT sử dụng 11 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng KTQT 15 1.3 KTQT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ .19 1.4 KTQT Ở VIỆT NAM 21 1.4.1 Nghiên cứu KTQT Việt Nam 21 1.4.2 Những tồn nghiên cứu KTQT Việt Nam 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 23 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 24 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC DNVVN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG .24 2.1.1 Định nghĩa DNVVN 24 2.1.2 Tổng quan DNVVN lĩnh vực hoạt động 25 2.1.3 Tầm quan trọng DNVVN 27 2.2 XÂY DỰNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ VẬN DỤNG KTQT TRONG DNVVN TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG .29 2.2.1 Câu hỏi nghiên cứu 29 2.2.2 Xây dựng giải thuyết nghiên cứu mơ hình nghiên cứu 30 2.3 ĐO LƯỜNG CÁC NHÂN TỐ 35 2.3.1 Sự vận dụng công cụ KTQT 35 2.3.2 Quy mô DN 36 2.3.3 Lĩnh vực hoạt động 36 2.3.4 Cạnh tranh 36 2.3.5 Phân cấp quản lý 37 2.3.6 Trình độ đối tượng có liên quan đến hoạt động KTQT 37 2.3.7 Ứng dụng công nghệ thông tin điều hành quản lý 37 2.4 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 38 2.4.1 Thảo luận nhóm 38 2.4.2 Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát 38 2.5 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 38 2.5.1 Thu thập liệu 38 2.5.2 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 39 KẾT LUẬN CHƯƠNG 45 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 3.1 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MƠ TẢ KẾT QUẢ KHẢO SÁT 46 3.1.1 Tỷ lệ sử dụng công cụ KTQT 46 3.1.2 Mức độ vận dụng công cụ KTQT 48 3.2 KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO 68 3.2.1 Thang đo cạnh tranh 69 3.2.2 Thang đo phân cấp quản lý 70 3.2.3 Thang đo trình độ đối tượng có liên quan đến hoạt động KTQT 71 3.2.4 Thang đo ứng dụng công nghệ thông tin quản lý điều hành72 3.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) .72 3.4 PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN 76 3.5 PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI 77 3.5.1 Xây dựng mơ hình hồi quy bội 77 3.5.2 Kết ước lượng 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG 91 CHƯƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 92 4.1 TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 92 4.1.1 Những công cụ KTQT sử dụng? Mức độ vận dụng công cụ KTQT DNVVN địa bàn thành phố Đà Nẵng nào? 92 4.1.2 Những nhân tố tác động đến mức độ vận dụng công cụ KTQT 92 4.2 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH .97 4.2.1 Kết luận 97 4.2.2 Hàm ý sách 98 4.3 ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU, HẠN CHẾ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 99 4.3.1 Đóng góp nghiên cứu 99 4.3.2 Hạn chế phương hướng phát triển đề tài 99 KẾT LUẬN CHƯƠNG 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ABC : Tính giá dựa sở hoạt động ARR : Tỷ lệ hồn vốn kế tốn AVE : Phương sai trích trung bình CNTT : Cơng nghệ thơng tin DN : Doanh nghiệp DNVVN : Doanh nghiệp vừa nhỏ KTQT : Kế toán quản trị KTTC : Kế tốn tài NPV : Gía trị ROI : Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư IRR : Tỷ suất hoàn vốn nội SX : Sản xuất TM & DV : Thương mại dịch vụ DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Sự phát triển kế toán quản trị 1.2 Tóm lược nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng 14 KTQT nghiên cứu trước 1.3 Tóm lược ảnh hưởng nhân tố đến việc sử 18 dụng KTQT nghiên cứu trước 2.1 Quy định DNVVN theo Nghị định 56/2009/NĐ- 25 CP 2.2 Quy mô DNVVN Đà Nẵng năm 2012 26 2.3 Tỷ lệ DNVVN Đà Nẵng theo quy mô lĩnh 26 vực hoạt động năm 2012 2.4 Hệ thống biến sử dụng mơ hình 35 2.5 Thống kê số lượng DN khảo sát theo tiêu thức 39 khác 3.1 Tỷ lệ áp dụng công cụ KTQT 46 3.2 Mức độ vận dụng cơng cụ KTQT (DN có sử 48 dụng KTQT) 3.3 Mức độ vận dụng công cụ KTQT (bao gồm DN 51 không sử dụng KTQT) 3.4 Mức độ vận dụng cơng cụ tính giá theo quy mô DN 54 3.5 Mức độ vận dụng công cụ dự tốn theo quy mơ DN 55 3.6 Mức độ vận dụng công cụ đánh giá thành theo 56 quy mô DN Số hiệu bảng 3.7 Tên bảng Mức độ vận dụng công cụ định theo quy Trang 57 mô DN 3.8 Mức độ vận dụng công cụ KTQT chiến lược theo 58 quy mô DN 3.9 Mức độ vận dụng cơng cụ tính giá theo lĩnh vực 60 hoạt động 3.10 Mức độ vận dụng cơng cụ dự tốn theo lĩnh vực 61 hoạt động 3.11 Mức độ vận dụng công cụ đánh giá thành theo 62 lĩnh vực hoạt động 3.12 Mức độ vận dụng công cụ đánh giá thành theo 64 lĩnh vực hoạt động 3.13 Mức độ vận dụng công cụ KTQT chiến lược theo 65 lĩnh vực hoạt động 3.14 Tỷ lệ áp dụng KTQT theo đặc tính cơng cụ KTQT 67 3.15 Mức độ vận dụng KTQT theo đặc tính cơng cụ KTQT 68 3.16 Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo 68 3.17 Kết kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 69 thang đo cạnh tranh 3.18 Kết kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 70 thang đo phân cấp quản lý 3.19 Kết kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo trình độ đối tượng có liên quan đến hoạt động KTQT 71 Số hiệu bảng 3.20 Tên bảng Kết kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha Trang 72 thang đo ứng dụng công nghệ thông tin quản lý điều hành 3.21 Kết kiểm định KMO Bartlett’s test 73 3.22a Kết phân tích nhân tố ảnh hưởng đến mức 73 độ vận dụng kế toán quản trị DNNVV Đà Nẵng 3.22b Kết phân tích nhân tố ảnh hưởng đến mức 74 độ vận dụng kế toán quản trị DNNVV Đà Nẵng 3.23 Ma trận tương quan biến 76 3.24 Kết hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến công cụ 79 Tính giá 3.25 Kết hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến cơng cụ 81 dự tốn 3.26 Kết hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến công cụ 84 đánh giá thành 3.27 Kết hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến công cụ 86 hỗ trợ định 3.28 Kết hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến công cụ 88 KTQT chiến lược 4.1 Tổng hợp kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng KTQT 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Đoàn Ngọc Phi Anh (2012), “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược Doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Phát Triển Kinh Tế, Số: 246, trang 9-15 [2] Nguyễn Trọng Hoài (2006), Multicollinearity (Đa cộng tuyến), Bài giảng Các phương pháp phân tích, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright 2006 - 2007 [3] Lê Thị Hồng (2013), “Giải pháp xây dựng kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp nhỏ vừa địa phương”, Tạp chí tài chính, số [4] Võ Thị Thùy Linh (2011), Hồn thiện cơng tác lập dự tốn hoạt động Công ty cổ phần công nghệ phẩm Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [5] Vương Đức Hoàng Quân cộng (2014), “Mối liên hệ Quản trị vốn lưu động khả tạo lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết Việt Nam giai đoạn 2008-2013”, Tạp chí Cơng nghệ ngân hàng, số 101 23-31 [6] Hồng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Thống Kê [7] Võ Xuân Vinh (2014), Cấu trúc sở hữu cấu trúc vốn: “Nghiên cứu thực nghiệm thị trường chứng khoán Việt Nam”, Tạp chí Cơng nghệ ngân hàng số 101 32 – 40 Tiếng Anh [8] Abdel-Kader, M., and Luther, R (2008), “The impact of firm characteristics on management accounting practices: a UK-based empirical analysis”, The British Accounting Review, 40(1): 2-27 [9] Ahmad (2012) “The use of management accounting practices in Malaysian SMES”, Doctor of Philosophy in Accountancy [10] Al-Omiri, M (2003) The diffusion of management accounting innovations: a study of the factors influencing the adoption, implementation levels and success of ABC in UK companies Ph.D Thesis, University of Huddersfield, United Kingdom [11] Brown, A., Booth, P and Giacobbe, F (2004) Technological and Organizational Influences on the Adoption of activity-based costing in Australia Accounting and Finance, vol 44, no 3, pp 329-356 [12] Catapan et al (2012), Management accounting: An analysis of its use in small and medium-size building materials companies in Southern Brazil Basic Research Journal of Business Management and Accounts ISSN 2315-6899 Vol 1(4) pp 72-77 [13] Chenhall, R H., and Morris, D (1986) The impact of structure, environment, and interdependence on the perceived usefulness of management accounting systems The Accounting Review, LXI(1): 16-35 [14] Collis, J and Jarvis, R (2002) Financial information and the management of small private companies Journal of Small Business and Enterprise Development, vol 9, no 2, pp 100-110 [15] El-Ebaishi, M., Karbhari, Y and Naser, K (2003) Empirical evidence on the use of management accounting techniques in a sample of Saudi manufacturing companies [16] Firth, M (1996) The diffusion of managerial accounting procedures in the People‘s Republic of China and the influence of foreign partnered joint ventures Accounting, Organizations and Society, vol 21, no 7/8, pp 629-54 [17] Granlund, M., Lukka, K (1998) Towards increasing business orientation: Finnish management accountants in a changing cultural context Management Accounting Research, 9(2): 185-211 [18] Haldma,T and Laats, K (2002) Contingencies influencing the management accounting practices of Estonian manufacturing companies Management Accounting Research, vol 13, pp 379400 [192] Hopper, T., Koga, T and Goto, J (1999) Cost accounting in small and medium sized Japanese companies: an exploratory study Accounting and Business Research, vol 30, no 1, pp 73-86 [20] Horngren, C.T., Sundem, G., Stratton, W (1996) Introduction to management accounting (10th ed.): Prentice Hall [21] Howard and Alan Webb (2013).The Use of Management Accounting techniques by Canadian Small and Medium Sized Enterprises: A Field Study University of Waterloo [22] Hyvönen, J (2005) Adoption and benefits of management accounting systems: Evidence from Finland and Australia Advances in International Accounting, 18: 97-120 [23] Ismail, N.A and King, M (2007) Factors influencing the alignment of accounting information systems in small and medium sized Malaysian manufacturing firms Journal of Information Systems and Small Business, vol 1, no 1/2, pp 1-20 [24] Joshi, P L (2001) The international diffusion of new management accounting practices: The case of India Journal of International Accounting Auditing and Taxation,10(1): 85-109 [25] Jusoh, R and Parnell, J.A (2008) Competitive strategy and performance measurement in the Malaysian context An exploratory study Management Decision, vol 46, no 1, pp 5-31 [26] Libby, T., and Waterhouse, J H (1996) Predicting change in management accounting systems Journal of Management Accounting Research, 8: 137-150 [27] Lucas and Prowle (2013), Management Accounting Practices of (UK) Small-Medium-Sized Enterprises Improving SME performance through Management Accounting Education vol | no [28] McChlery, S., Meechan, L and Godfrey, A.D (2004) Barriers and catalysts to sound financial management systems in small sized enterprises Research Executive Summaries Series CIMA, vol 1, no [29] Mia, L., and Clarke, B (1999) Market competition, management accounting systems business unit performance Management Accounting Research, 10(2): 137-158 [30] Nandan, R (2010) Management Accounting Needs of SMEs and the Role of Professional Accountants: A Renewed Research Agenda Journal of Management Accounting Research (JAMAR), vol 8, no [31] O’Connor, N G., Chow, C W., and Wu, A (2004) The adoption of "Western" management accounting/controls in China's state-owned enterprises during economic transition Accounting, organizations and Society, 29(3-4): 249-275 [32] Otley, D T (1980) The contingency theory of management accounting: Achievement and prognosis Accounting, Organizations and Society, 5(4): 413-428 [33] Pierce, B and O‘Dea, T (1998) Management accounting practices in Ireland – The preparers‘ perspective‘ Research Paper Series Paper, no 34 [34] Richard, M (2000) Why Small Businesses Fail CMA Management [35] Shields, M.D (1995) An empirical analysis of firms' implementation experiences with activity-based costing Journal of Management Accounting Research, vol 7, no 1, pp 148-166 [36] Soobaroyen, T., and Poorundersing, B (2008) The effectiveness of management accounting systems: Evidence from functional managers in a developing country.Managerial Auditing Journal, 23(2): 187-219 [37] Szychta, A (2002) The scope of application of management accounting methods in Polish enterprises Management Accounting Research, vol.13, pp 401-418 [38] Wichmann, H (1983) Accounting and marketing: key small business problems American Journal of Small Business, vol VII, no [39] Wu, J., Boateng, A and Drury, C (2007) An analysis of the adoption, perceived benefits, and expected future emphasis of western management accounting practices in Chinese SOEs and JVs The International Journal of Accounting, vol 42, pp 171-185 Website [40] Các điều kiện, sở cần thiết để triển khai, ứng dụng mơ hình kế tốn quản trị Doanh nghiệp Việt Nam, http://gec.edu.vn/BAIVIET/mo-hinh-ke-toan-quan-tri-tai-cac-doanh-nghiep-viet-nam-vanhung-dieu-can-thiet.html [41] Kế toán quản trị doanh nghiệp, http://www.diendanketoan.com/ketoan-quan-tri/265-ke-toan-quan-tri-trong-doanh-nghiep.html [42] Kế toán quản trị Doanh nghiệp sản xuất: từ kinh nghiệm giới đến áp dụng vào Việt Nam, http://www.webketoan.vn/trangchu/vn/tin-tuc/ketoan-quan-tri/ke-toan-quan-tri-trong-dn-san-xuat:-tu-kinh-nghiem-thegioi-den-ap-dung-vao-viet-nam/420/1 PHỤ LỤC PHỤ LỤC KẾT QUẢ KIỂM TRA PHÂN PHỐI CHUẨN CỦA DỮ LIỆU Std Skewness Error of Std Kurtosis Skewness Error of Kurtosis Mức độ vận dụng công cụ KTQT Muc van dung cong cu tinh -.399 189 -.886 376 021 189 -1.279 376 1.821 189 2.625 376 2.036 189 3.285 376 -.477 189 -.365 376 -.466 189 -.709 376 -.538 189 -.584 376 -.286 189 -.456 376 -.335 189 -.694 376 -.056 189 -1.199 376 1.333 189 280 376 gia theo pp toan bo Muc van dung cong cu tinh gia theo pp truc tiep Muc van dung cong cu tinh gia theo chi phi muc tieu Muc van dung cong cu tinh gia dua tren co so hoat dong Muc van dung cong cu du toan doanh thu Muc van dung cong cu du toan san xuat Muc van dung cong cu du toan kiem soat chi phi Muc van dung cong cu du toan loi nhuan Muc van dung cong cu du toan von bang tien Muc van dung cong cu du toan bao cao tai chinh Muc van dung cong cu du toan linh hoat Muc van dung cong cu du 1.712 189 1.292 376 -.170 189 -.950 376 -.642 189 -1.006 376 -.330 189 -1.255 376 -.320 189 -1.598 376 -.269 189 -1.538 376 -.102 189 -1.597 376 -.285 189 -1.575 376 -.129 189 -1.631 376 070 189 -1.662 376 toan dua tren hoat dong Muc van dung cong cu danh gia qua bang phan tich chenh lech so voi du toan Muc van dung cong cu danh gia qua bang chi phi dinh muc Muc van dung cong cu danh gia qua bang loi nhuan bo phan Muc van dung cong cu danh gia qua bang ROI Muc van dung cong cu danh gia qua bang tang truong doanh thu Muc van dung cong cu danh gia qua bang luu chuyen tien te Muc van dung cong cu danh gia qua bang giao hang dung thoi han Muc van dung cong cu danh gia qua bang dao tao boi duong cho nhan vien Muc van dung cong cu danh gia qua bang bien dong nhan su Muc van dung cong cu danh 260 189 -1.599 376 486 189 -1.441 376 1.662 189 1.318 376 -.140 189 -1.246 376 -.069 189 -1.214 376 935 189 -.777 376 884 189 -.834 376 1.270 189 -.001 376 1.384 189 333 376 -.064 189 -1.631 376 012 189 -1.708 376 gia qua bang chat luong san pham dich vu Muc van dung cong cu danh gia qua bang su hai long cua khach hang Muc van dung cong cu danh gia qua bang so lan bao hanh san pham dich vu Muc van dung cong cu phan tich CVP Muc van dung cong cu phan tich loi nhuan san pham Muc van dung cong cu NPV de ho tro quyet dinh Muc van dung cong cu IRR de ho tro quyet dinh Muc van dung cong cu quan tri hang ton kho kip thoi de ho tro quyet dinh Muc van dung cong cu quan tri dua tren hoat dong de ho tro quyet dinh Muc van dung theo doi chi phi xay de thuc hien KTQT chien luoc Muc van dung phan tich chi phi phat sinh de thuc hien KTQT chien luoc Muc van dung thu thap 574 189 -1.254 376 903 189 -.831 376 1.162 189 -.270 376 1.230 189 108 376 270 189 -.700 376 Canh tranh ve nhan su 407 189 177 376 Canh tranh ve ban hang va 195 189 -.463 376 095 189 -.666 376 462 189 -.286 376 459 189 -.314 376 -.012 189 -.390 376 767 189 431 376 758 189 537 376 thong tin ve phan ung cua doi thu de thuc hien KTQT chien luoc Muc van dung chi phi muc tieu de thuc hien KTQT chien luoc Muc van dung cac nhan to chien luoc de thuc hien KTQT chien luoc Muc van dung chi phi chien luoc de thuc hien KTQT chien luoc Các nhân tố ảnh hưởng Canh tranh ve nguyen lieu, nguon hang phan phoi Canh tranh ve chat luong san pham dich vu Canh tranh ve su da dang cua san pham dich vu Canh tranh ve gia ca Canh tranh khac Phan cap quan ly ve phat trien san pham dich vu Phan cao quan ly ve thue va sa thai nhan vien Phan cap quan ly ve chon lua 944 189 -.154 376 1.091 189 208 376 1.547 189 2.087 376 Trinh nha quan tri cap cao -.014 189 -1.025 376 Trinh nha quan tri cap trung -.117 189 -1.019 376 Trinh nhan vien ke toan -.432 189 194 376 Muc van dung cong nghe -.798 189 288 376 166 189 -.526 376 -.692 189 -.345 376 viec dau tu Phan cap quan ly ve phan bo ngan sach Phan cap quan ly ve quyet dinh ve gia thong tin cong tac quan ly ban hang Muc van dung cong nghe thong tin cong tac quan ly nhan su Muc van dung cong nghe thong tin cong tac ke toan (Nguồn: tổng hợp số liệu từ khảo sát) PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA Xin chào anh/chị! Hiện tiến hành đề tài “Nghiên cứu mức độ vận dụng Kế toán quản trị Doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn thành phố Đà Nẵng” Để có kết nghiên cứu tốt đề tài nghiên cứu mong hỗ trợ anh/chị việc trả lời Bảng khảo sát Trong Bảng khảo sát khơng có quan điểm, thái độ hay sai mà tất thơng tin hữu ích Rất mong nhận hợp tác chân tình anh/chị để tơi tìm kết tốt PHẦN 1: THƠNG TIN DOANH NGHIỆP Anh/chị vui lòng cho biết thông tin sau cách đánh dấu phương án nhất): Số năm hoạt động 1-3 năm Trên 10 năm 4-10 năm Lĩnh vực hoạt động Sản xuất Dịch vụ Thương mại Lĩnh vực khác Số lao động có Dưới 10 101-200 11-50 201-300 51-100 Trên 300 Tổng nguồn vốn (tổng tài sản) Doanh nghiệp (tỷ đồng) Dưới 10 51-100 11-20 Trên100 21-50 (chỉ chọn PHẦN 2: MỨC ĐỘ VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Anh/chị vui lòng cho biết mức độ vận dụng công cụ KTQT Doanh nghiệp cách đánh dấu Khơng sử dụng vào lựa chọn thích hợp với: Rất thấp Thấp Bình thường Cao 5.Rất cao CƠNG CỤ KẾ TỐN QUẢN TRỊ Mức độ vận dụng I Hệ thống tính giá Tính giá theo phương pháp tồn Tính giá theo phương pháp trực tiếp Tính giá dựa sở hoạt động (ABC) Tính giá theo chi phí mục tiêu II Hệ thống dự tốn Dự toán doanh thu Dự toán sản xuất Dự tốn cho việc kiểm sốt chi phí Dự toán lợi nhuận Dự toán vốn tiền Dự tốn báo cáo tài Dự tốn linh hoạt Dự toán dựa hoạt động III Hệ thống đánh giá thành Đo lường công cụ tài Lợi nhuận phận Tỷ lệ hồn vốn đầu tư (ROI) Phân tích chênh lệch so với dự tốn Chi phí định mức phân tích chênh lệch so với định mức Lưu chuyển tiền tệ Đo lường cơng cụ phi tài Sự hài lòng khách hàng Giao hàng thời hạn Chất lượng sản phẩm dịch vụ Biến động nhân Đào tạo bồi dưỡng cho nhân viên IV Hệ thống hỗ trợ định Phân tích quan hệ chi phí sản lượng lợi nhuận (CPV) Phân tích lợi nhuận sản phẩm Giá trị (NPV) Tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) Quản trị dựa hoạt động Quản trị hàng tồn kho kịp thời V Hệ thống KTQT chiến lược Chi phí mục tiêu việc thiết kế sản phẩm Chi phí chiến lược việc xác định chiến lược DN Phân tích chi phí phát sinh hoạt động chuỗi giá trị cơng Theo dõi chi phí giai đoạn phát triển sản phẩm (1) Thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh (1) Chi phí cài đặt, hoạt động, hỗ trợ, bảo trì xử lý (2) Các nhân tố: đối thủ cạnh tranh, tính mềm dẻo, phát triển thị trường, quy mô kinh tế, kinh nghiệm PHẦN 3: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ VẬN DỤNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ Anh/chị vui lòng đánh dấu Rất thấp vào lựa chọn thích hợp với: Thấp Bình thường Cao Rất cao NHÂN TỐ Mức độ I Các khía cạnh cạnh tranh mà DN phải đối phó Nguyên liệu, nguồn hàng Nhân Bán hàng phân phôi Chất lượng sản phẩm dịch vụ Sự đa dạng sản phẩm dịch vụ Giá Các khía cạnh khác II Các khía cạnh phân cấp quản lý DN Phát triển sản phẩm, dịch vụ Thuê sa thải nhân viên Chọn lựa việc đầu tư Phân bổ ngân sách Quyết định giá III Trình độ đối tượng có liên quan đến hoạt động KTQT Trình độ nhà quản trị cấp cao Trình độ nhà quản trị cấp trung Trình độ nhân viên kế tốn IV Mức độ ứng dụng cơng nghệ thông tin Ứng dụng CNTT quảnlý bán hàng Ứng dụng CNTT quản trị nhân Ứng dụng CNTT cơng tác kế tốn Xin chân thành cảm ơn! ... 2.2 XÂY DỰNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ VẬN DỤNG KTQT TRONG DNVVN TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG .29 2.2.1 Câu hỏi nghiên cứu 29 2.2.2 Xây dựng giải thuyết nghiên cứu mô hình nghiên cứu 30 2.3... phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỨC ĐỘ VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP... SƯƠNG NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mức độ vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng , Nghiên cứu mức độ vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn