Phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình

125 38 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NINH THỊ THU THỦY Đà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Kim Phụng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGUỒN NHÂN LỰCPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Nguyên tắc phát triển nguồn nhân lực 13 1.1.3 Ý nghĩa phát triển nguồn nhân lực 16 1.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực ngành giáo dục 19 1.2 NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC 22 1.2.1 Phát triển quy mô nguồn nhân lực 22 1.2.2 Xây dựng cấu nguồn nhân lực hợp lý 23 1.2.3 Nâng cao trình độ chun mơn nguồn nhân lực 25 1.2.4 Nâng cao nhận thức nguồn nhân lực 26 1.2.5 Nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực 27 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 30 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 30 1.3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 31 1.3.3 Cơ chế sách Nhà nước 32 1.4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 33 1.4.1 Kinh nghiệm Thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận 33 1.4.2 Kinh nghiệm huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai .34 1.4.3 Kinh nghiệm tỉnh Quảng Trị 35 1.4.4 Một số học kinh nghiệm 36 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH 38 2.1 ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN QUẢNG NINH ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC 38 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 38 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội 40 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN QUẢNG NINH 46 2.2.1 Thực trạng quy mô nguồn nhân lực 46 2.2.2 Thực trạng cấu nguồn nhân lực 55 2.2.3 Thực trạng trình độ chun mơn cán bộ, giáo viên 58 2.2.4 Thực trạng nhận thức cán bộ, giáo viên 59 2.2.5 Thực trạng nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực 61 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH 69 2.3.1 Thành tựu đạt 69 2.3.2 Hạn chế 73 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN QUẢNG NINH 81 3.1 CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 81 3.1.1 Dự báo tình hình đội ngũ giáo viên, học sinh 81 3.1.2 Quan điểm, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực 84 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 87 3.2.1 Hồn thiện cơng tác quy hoạch 87 3.2.2 Hoàn thiện cấu nguồn nhân lực 89 3.2.3 Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực 91 3.2.4 Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên 93 3.2.5 Nâng cao động lực thúc đẩy cho cán bộ, giáo viên 94 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNH: Công nghiệp hóa GD&ĐT: Giáo dục đào tạo HĐH: Hiện đại hóa HT: Hiệu trưởng ILO: Tổ chức Lao động giới MN: Mầm non NNL: Nguồn nhân lực THCS: Trung học sở THPT: Trung học phổ thông TH: Tiểu học THCS: Trung học sở THPT: Trung học phổ thông WB: Ngân hàng giới DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Diện tích, dân số, mật độ dân số phân địa phương năm 2014 39 2.2 Tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế huyện Quảng Ninh giai đoạn 2009 – 2014 42 2.3 Dân số, lao động việc làm giai đoạn 2009 – 2014 43 2.4 Số lượng trường mầm non, phổ thông giai đoạn 2010 2014 46 2.5 Quy mô phát triển học sinh qua năm học 47 2.6 Tỷ lệ lưu ban, bỏ học tốt nghiệp cấp học phổ thông 49 2.7 Số lượng giáo viên qua năm học 52 2.8 Tỷ lệ phân bổ giáo viên/lớp qua năm học 54 2.9 Số cán quản lý trường qua năm học 54 2.10 Số lượng cấu đội ngũ giáo viên theo cấp học giai đoạn 2010 – 2014 55 2.11 Số lượng cấu đội ngũ giáo viên theo địa bàn giai đoạn 2010 – 2014 56 2.12 Thực trạng cấu giáo viên theo giới tính 57 2.13 Thực trạng cấu giáo viên theo dân tộc 57 2.14 Trình độ chun mơn giáo viên giai đoạn 2010 – 2014 58 2.15 Thực trạng trình độ kiến thức phụ trợ giáo viên giai đoạn 2010 – 2014 59 2.16 Số lượng cấu cán quản lý, giáo viên theo thâm niên công tác năm 2014 59 2.17 Nhận xét hoạt động đánh giá nhân viên ngành giáo dục 60 2.18 Kết khen thưởng mức tiền thưởng 61 2.19 Kết trả công lao động ngành giáo dục năm 2014 62 2.20 Nhận xét thu nhập ngành giáo dục 63 2.21 Nhận xét phân tích cơng việc ngành giáo dục 64 2.22 Nhận xét hoạt động phân công công việc 65 2.23 Nhận xét hoạt động đào tạo ngành giáo dục 67 2.24 Nhận xét môi trường làm việc lãnh đạo 68 2.25 Nhận xét hiệu phát triển nguồn nhân lực 71 3.1 Dự báo dân số theo nhóm tuổi từ 2015 – 2020 81 3.2 Dự báo học sinh đến năm 2020 82 3.3 Dự báo quy mô lớp học đến năm 2020 83 3.4 Dự báo số lượng giáo viên đến năm 2020 83 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang 2.1 Biểu đồ quy mô phát triển học sinh (%) 48 2.2 Biểu đồ tỷ lệ tốt nghiệp học sinh qua năm học (%) 50 2.3 Biểu đồ tỷ lệ học sinh lưu ban qua năm học (%) 51 2.4 Biểu đồ tỷ lệ học sinh bỏ học qua năm học (%) 52 2.5 Biểu đồ tỷ trọng giáo viên cấp học năm học 2013 – 2014 53 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đặng Quốc Bảo (2006), Phát triển người số phát triển người, số kiến giải lý luận thực tiển bối cảnh kinh tếxã hội Việt Nam, Tài liệu giảng dạy lớp cao học Quản lý giáo dục Cần Thơ [2] Đặng Quốc Bảo (2004), Giáo dục Việt Nam hướng tới tương lai, vấn đề, giải pháp, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội [3] Hồng Chí Bảo (1993), Ảnh hưởng văn hóa việc phát huy nguồn lực người, Tạp chí Triết học [4] PGS-TS Bùi Quang Bình (2010), giáo trình Kinh tế phát triển, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội [5] PGS-TS Bùi Quang Bình (2007), Giáo trình Kinh tế Lao động, Nhà xuất Lao động [6] PGS-TS Bùi Quang Bình, Vốn người đầu tư vào vốn người, tạp chí khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng - số (31).2009 [7] PGS TS Trần Xuân Cầu, PGS TS Mai Quốc Chánh (2013), Kinh tế lao động, NXB Đại học Kinh tế quốc dân [8] Đỗ Văn Chấn (1998), Kinh tế học giáo dục, số vấn đề phương pháp luận, Trường cán bô quản lý giáo dục- đào tạo Hà Nội [9] Đỗ Minh Cương (2001), Phát triển nguồn nhân lực giáo dục đại học Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia [10] TS Nguyễn Thị Kim Dung (2008), Kinh tế phát triển, NXB Đại học Kinh tế quốc dân [11] Phạm Văn Dũng (2006), Phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực GDĐT Việt Nam - Thực trạng giải pháp, Luận văn thạc sỹ 100 [12] Nguyễn Long Giao (2013), Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực nay, Tạp chí Khoa học xã hội số [13] PGS-TS Phạm Minh Hạc, chủ biên (1996), Vấn đề người nghiệp CHN-HĐH, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội [14] Vũ Thành Hưởng (2005), Một số vấn đề xúc việc gắn đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực nước ta nay, Tạp chí Kinh tế phát triển – Số 98 [15] Trần Kiểm (2006), Quản lý giáo dục, số vấn đề lý luận thực tiển, Nhà xuất Giáo dục [16] Lê Thị Ái Lâm (2003), Phát triển nguồn nhân lực thông qua Giáo dục đào tạo - Kinh nghiệm Đông Á, Nxb Khoa học xã hội [17] Lê Thị Ngân (2005), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tiếp cận kinh tế trị thức, Luận án tiến sĩ [18] Ngô Sô Phe, Phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Trà Vinh, luận văn thạc sỹ ĐHĐN, 2012 [19] Đặng Hồng Sơn (2008), Phát triển nguồn nhân lực trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, Luận văn thạc sỹ [20] PGS-TS Võ Xuân Tiến (2010), Một số vấn đề đào tạo phát triển NNL, Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học Quảng Nam- Số 5(40) [21] Lê Anh Việt (2011), Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực ngành giáo dục đào tạo UBND huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đến năm 2016, Luận văn thạc sỹ [22] Cục thống kê tỉnh Quảng Bình, Niên giám thống kê, năm 2009 đến 2014 [23] Chỉ thị số 40-CT/TW Ban Bí thư việc ‘Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục’ 101 [24] Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình (2010, 2011, 2012, 2013, 2014), Báo cáo tổng kết năm ngành GD-ĐT [25] Tỉnh Quảng Bình (2014), Nghị phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 [26] UBND huyện Quảng Ninh (2010, 2011, 2012, 2013, 2014), Báo cáo tổng kết năm lĩnh vực GD-ĐT [27] UBND huyện Quảng Ninh (2014), Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội huyện đến năm 2020 PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN Kính chào quý thầy (cô)! Tôi tên Nguyễn Thị Kim Phụng, học viên cao học trường Đại Học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng Hiện thực tập Phòng Giáo dục – Đào tạo, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, để thực luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình” Rất mong thầy (cơ) dành chút thời gian để cung cấp cho số thông tin Những ý kiến thầy (cô) sở quan trọng giúp tơi hồn thành đề tài Những thông tin thu thập liệu phục vụ cho mục đích nghiên cứu Rất mong giúp đỡ quý thầy (cô) Xin chân thành cảm ơn! I Thầy (cơ) vui lòng cho biết đôi nét thân (đánh dấu X vào tròn) Giới tính ¡ Nữ Bộ phận công tác: ¡ Cán quản lý ¡ Nam ¡ Giáo viên Thời gian công tác: ¡ Dưới năm ¡ Từ 16 - 25 năm ¡ Từ - 15 năm ¡ Trên 25 năm PHẦN CÂU HỎI Nhằm đánh giá mức độ hài lòng thầy/ cô yếu tố tạo động lực làm việc ngành giáo dục huyện Quảng Ninh, thầy/ cô vui lòng khoanh tròn ¡ vào mức độ đồng ý để có động lực làm việc thầy/ câu hỏi Chú thích: Mức độ đồng ý để có động lực làm việc Rất khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý Câu 1: Nhận xét thầy (cơ) phân tích cơng việc ngành giáo dục Mức độ Mức độ đồng ý để có động lực làm việc Yếu tố Các tiêu chuẩn cho chức danh, vị trí cơng việc nhà trường đầy đủ, rõ ràng, hợp lý Thầy cô hiểu rõ nhiệm vụ phải làm, tiêu chí đánh giá kết cơng việc Thầy hiểu rõ thẩm quyền mối quan hệ thực cơng việc Câu 2: Nhận xét thầy/ cô hoạt động phân công công việc Mức độ Mức độ đồng ý để có Yếu tố động lực làm việc Nhà trường có phân cơng cơng việc hợp lý 5 Thầy có hội để thăng tiến Thầy cô biết điều kiện để thăng tiến Câu 3: Nhận xét thầy/cô hoạt động đào tạo ngành giáo dục Mức độ Mức độ đồng ý để có động lực làm việc Yếu tố Thầy có kỹ cần thiết để thực công việc Thầy cô tham gia lớp đào tạo, tập huấn theo yêu cầu công việc Nội dung đào tạo, tậ p huấ n mà thầy cô tham gia thực giúp ích cho thầy cơng việc Câu 4: Nhận xét thầy/ cô hoạt động đánh giá nhân viên ngành giáo dục Mức độ Mức độ đồng ý để có động lực làm việc Yếu tố 10 Các tiêu chí đánh giá kết thực công việc chi tiết, đo lường được, phù hợp thực tiễn 11 Phương pháp hình thức đánh giá công việc khoa học, phù hợp điều kiện thực tế 12 Thầy trình bày kiến đánh giá kết thực cơng việc 13 Những đánh giá củ a cấp kết thực công việc rõ ràng, dễ hiểu 14 Kết đánh giá công việc công bằng, xác 15 Kết đánh giá công việc giúp thầy cô nâng cao chất lượng công việc Câu 5: Nhận xét thầy/ cô thu nhập ngành giáo dục Mức độ Mức độ đồng ý để có động lực làm việc Yếu tố 16 Hệ thống thang bảng lương ngành giáo dục tính đến yếu tố lực, hiệu công tác 17 Quy định nâng lương thường xuyên công bằng, hợp lý 18 Thu nhập thầy cô nhận tương xứng với kết làm việc 19 Thầy hài lòng với mức lương, phụ cấp 20 Những tập thể, nhân khen thưởng xứng đáng với họ làm cho trường, cho ngành Câu 6: Nhận xét thầy/ cô môi trường làm việc lãnh đạo Mức độ Yếu tố Mức độ đồng ý để có động lực làm việc 21 Cấp ln hỏi ý kiến có vấn đề liên quan đến công việc thầy cô 22 Cấp khuyến khích thầy tham gia vào việc bàn bạc, định quan trọng 23 Cấp quan tâm động viên chia sẻ khó khăn thầy 24 Thầy thích phong cách lãnh đạo tin tưởng vào khả lãnh đạo cấp 25 Thầy cô tự phát biểu ý kiến 26 Thầy cô tin cậy tôn trọng công việc 27 Mọi người đối xử công bằng, không phân biệt 28 Trường có đủ sở vật chất trang bị đủ thiết bị giảng dạy, làm việc 29 Thầy cô cung cấp điều kiện vật chất tốt có để thực giảng dạy, làm việc Câu 7: Nhận xét thầy/ cô hiệu phát triển nguồn nhân lực Mức độ Mức độ đồng ý để có động lực làm việc Yếu tố 30 Nhà trường hoàn thành mục tiêu đề 31 Chất lượng giảng dạy nhà trường ngày nâng lên 32 Phương pháo giảng dạy đổi 33 Kết học tập học sinh ngày nâng cao 34.Thầy cô có điều kiện phát huy tối đa lựcnhân 35 Thầy cô cam kết lại lâu dài nhà trường PHỤ LỤC Nhận xét phân tích cơng việc ngành giáo dục Mức độ Yếu tố Số người đánh giá theo mức độ 1 Các tiêu chuẩn cho chức danh, vị trí công việc nhà trường đầy đủ, rõ ràng, hợp lý 5 30 118 92 Thầy hiểu rõ nhiệm vụ phải làm, tiêu chí đánh giá kết cơng việc 24 33 95 85 Thầy cô hiểu rõ thẩm quyền mối quan hệ thực công việc 20 46 102 75 Nhận xét hoạt động phân công công việc Mức độ Yếu tố Số người đánh giá theo mức độ Nhà trường có phân cơng cơng việc hợp lý Thầy có hội để thăng tiến Thầy cô biết điều kiện để thăng tiến 14 18 117 96 26 38 108 71 29 37 106 73 Nhận xét hoạt động đào tạo ngành giáo dục Mức độ Yếu tố ố người đánh giá theo mức độ Thầy có kỹ cần thiết để thực công việc Thầy cô tham gia lớp đào tạo, tập huấn theo yêu cầu công việc 21 49 102 71 27 37 108 69 28 40 100 77 Nội dung đào tạo, tập huấn mà thầy cô tham gia thực giúp ích cho thầy công việc Nhận xét hoạt động đánh giá nhân viên ngành giáo dục Mức độ Yếu tố Số người đánh giá theo mức độ 10 Các tiêu chí đánh giá kết thực cơng việc chi tiết, đo lường được, phù hợp thực tiễn 23 57 86 79 11 Phương pháp hình thức đánh giá cơng việc khoa học, phù hợp điều kiện thực tế 29 63 65 83 12 Thầy trình bày kiến đánh giá kết thực công việc 21 64 63 95 13 Những đánh giá cấp kết thực công việc rõ ràng, dễ hiểu 24 53 69 96 14 Kết đánh giá công việc 34 62 64 84 37 51 59 96 cơng bằng, xác 15 Kết đánh giá công việc giúp thầy cô nâng cao chất lượng công việc Nhận xét thu nhập ngành giáo dục Mức độ Yếu tố Số người đánh giá theo mức độ 16 Hệ thống thang bảng lương ngành giáo dục tính đến yếu tố lực, hiệu công tác 12 85 36 65 47 17 Quy định nâng lương thường xuyên công bằng, hợp lý 58 36 83 61 18 Thu nhập thầy cô nhận tương xứng với kết làm việc 12 83 31 69 50 19 Thầy hài lòng với mức lương, phụ cấp 82 32 78 46 14 72 36 74 47 20 Những tập thể, nhân khen thưởng xứng đáng với họ làm cho trường, cho ngành Nhận xét môi trường làm việc lãnh đạo Mức độ Yếu tố 21 Cấp ln hỏi ý kiến có Số người đánh giá theo mức độ 27 37 119 61 vấn đề liên quan đến công việc thầy cô 22 Cấp khuyến khích thầy tham gia vào việc bàn bạc, định quan trọng 30 41 114 60 23 Cấp quan tâm động viên chia sẻ khó khăn thầy 27 32 122 63 24 Thầy thích phong cách lãnh đạo tin tưởng vào khả lãnh đạo cấp 24 37 120 63 21 37 110 70 19 40 114 72 25 Thầy cô tự phát biểu ý kiến 26 Thầy cô tin cậy tôn trọng công việc 27 Mọi người đối xử công bằng, không phân biệt 15 30 128 67 28 Trường có đủ sở vật chất trang bị đủ thiết bị giảng dạy, làm việc 17 34 115 74 23 42 107 70 29 Thầy cô cung cấp điều kiện vật chất tốt có để thực giảng dạy, làm việc Nhận xét hiệu phát triển nguồn nhân lực Mức độ Yếu tố 30 Nhà trường hoàn thành mục tiêu đề 12 147 77 31 Chất lượng giảng dạy nhà trường ngày nâng lên 15 32 112 86 32 Phương pháo giảng dạy đổi 24 42 111 68 33 Kết học tập học sinh ngày nâng cao 17 17 136 75 34.Thầy có điều kiện phát huy tối đa lựcnhân 21 35 116 73 35 Thầy cô cam kết lại lâu dài nhà trường 27 47 86 85 PHỤ LỤC ... luận phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Chương 3: Một số giải pháp để phát triển nguồn nhân lực. .. nguồn nhân lực cho giáo dục nước ta nói chung huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nói riêng 9 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN... triển nguồn nhân lực 13 1.1.3 Ý nghĩa phát triển nguồn nhân lực 16 1.1.4 Đặc điểm nguồn nhân lực ngành giáo dục 19 1.2 NỘI DUNG CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH GIÁO DỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình , Phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn