Phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh gia lai

106 25 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 13:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒNG THANH HỊA PHÁT TRIỂN CÁC KHU CƠNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG THANH HỊA PHÁT TRIỂN CÁC KHU CƠNG NGHIỆP, CỤM CƠNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Ninh Thị Thu Thủy Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết phương án nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hồng Thanh Hòa MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ KCN, CCN VÀ PHÁT TRIỂN KCN, CCN 1.1.1 Khái niệm phân loại KCN, CCN 1.1.2 Đặc điểm KCN, CCN 11 1.1.3 Vai trò KCN, CCN phát triển kinh tế - xã hội 11 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN KCN, CCN 17 1.2.1 Xây dựng quản lý quy hoạch phát triển KCN, CCN 17 1.2.2 Xây dựng sở hạ tầng KCN, CCN 18 1.2.3 Thu hút dự án vốn đầu tư vào KCN, CCN 19 1.2.4 Hỗ trợ phát triển đội ngũ lao động cho KCN, CCN 20 1.2.5 Hỗ trợ nâng cao trình độ cơng nghệ DN KCN, CCN 21 1.2.6 Gia tăng kết đóng góp KCN, CCN kinh tế, xã hội địa phương 21 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KCN, CCN 24 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 24 1.3.2 Điều kiện kinh tế - xã hội địa phương 25 1.3.3 Chính sách nhà nước 26 1.4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG 27 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển KCN, CCN tỉnh Bình Dương 27 1.4.2 Kinh nghiệm phát triển KCN, CCN tỉnh Bắc Ninh 29 1.4.3 Những học kinh nghiệm 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI .31 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH GIA LAI ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÁC KCN, CCN 31 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 31 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 32 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC KCN, CCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI TRONG THỜI GIAN QUA 37 2.2.1 Thực trạng xây dựng, quản lý quy hoạch phát triển KCN, CCN 37 2.2.2 Thực trạng xây dựng sở hạ tầng KCN, CCN 42 2.2.3 Thực trạng thu hút dự án vốn đầu tư vào KCN, CCN 45 2.2.4 Thực trạng hỗ trợ phát triển đội ngũ lao động cho KCN, CCN 57 2.2.5 Thực trạng hỗ trợ nâng cao trình độ cơng nghệ DN KCN, CCN 61 2.2.6 Kết đóng góp KCN, CCN kinh tế, xã hội địa phương 63 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KCN, CCN TỈNH GIA LAI 70 2.3.1 Tích cực 70 2.3.2 Hạn chế 71 2.3.3 Nguyên nhân 74 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH GIA LAI 77 3.1 CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 77 3.1.1 Phương hướng phát triển KCN, CCN nước ta thời kỳ 2015 – 2020 77 3.1.2 Định hướng phát triển KCN, CCN tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015 – 2020 79 3.1.3 Các nguyên tắc xây dựng giải pháp 79 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KCN, CCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI 80 3.2.1 Hoàn thiện quy hoạch quản lý phát triển KCN, CCN 80 3.2.2 Nâng cấp kết cấu hạ tầng KCN, CCN 83 3.2.3 Hồn thiện mơi trường đầu tư nhằm gia tăng thu hút đầu tư vào KCN, CCN 85 3.2.4 Hồn thiện sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực phục vụ KCN, CCN 88 3.2.5 Tạo mơi trường có trình độ công nghệ phù hợp KCN, CCN 91 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐINH GIAO ĐỀ TÀI DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHTN BHXH Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội BQL Ban quản lý BVMT Bảo vệ môi trường CCN Cụm cơng nghiệp CNH – HĐH Cơng nghiệp hóa – đại hóa DAĐT Dự án đầu tư DN Doanh nghiệp DNTN Doanh nghiệp tư nhân KCN Khu công nghiệp KCX Khu chế xuất KT – XH Kinh tế- xã hội TNHH Trách nhiệm hữu hạn TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên UBND Ủy ban nhân dân SX Sản xuất XLNT Xử lý nước thải DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang Phân loại (4a) cấu (4b) FDI theo quy mơ tính chất dự án tỉnh Gia Lai giai đoạn 2010-2014 Cơ cấu FDI tỉnh Gia Lai theo đối tác đầu tư giai đoạn 2010 – 2014 47 51 DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình dân số tỉnh Gia Lai giai đoạn 2012 - 2014 33 2.2 34 2.4 Cơ cấu kinh tế theo khu vực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2012– 2014 Quy mô KCN, CCN địa bàn tỉnh Gia Lai quy hoạch đến năm 2020 Tỷ lệ lấp đầy KCN, CCN giai đoạn 2010– 2014 2.5 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN Trà Đa 43 2.6 Danh mục dự án đầu tư đến cuối tháng 6/2014 46 2.7 Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai lĩnh vực công nghiệp giai đoạn 2015-2020 47 2.3 38 42 49 2.11 FDI tỉnh Gia Lai thu hút vào KCN, CCN giai đoạn 2010-2014 Danh sách dự án FDI tỉnh Gia Lai giai đoạn 2010 – 2014 Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai đến năm 2020 Số lượng lao động KCN, CCN giai đoạn 2010 – 2014 2.12 Trình độ học vấn người lao động KCN, CCN 58 2.13 Kết sản xuất kinh doanh tháng đầu năm 2014 KCN, CCN GTSX KCN, CCN địa bàn tỉnh Gia Lai từ 2010 đến 2014 (tính theo giá so sánh 2010) Cơ cấu kinh tế theo khu vực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2012 – 2014 Giá trị xuất KCN, CCN giai đoạn 2010 -2014 Đóng góp KCN, CCN vào ngân sách tỉnh Gia Lai giai đoạn 2010-2014 64 2.8 2.9 2.10 2.14 2.15 2.16 2.17 50 54 56 65 67 68 69 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việc thành lập khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) giải pháp quan trọng việc đẩy mạnh CNH - HĐH phát triển KT - XH đất nước Ngay từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991) Đảng Nhà nước chủ trương thí điểm triển khai việc xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996) định hướng chiến lược xây dựng phát triển KCN triển khai nước, bước bổ sung, hoàn thiện Đại hội Khu công nghiệp, khu chế xuất hình thành phát triển gắn liền với cơng đổi mới, mở cửa kinh tế đất nước, xuất phát từ chủ trương đắn Đảng, Chính phủ việc xây dựng mơ hình mang tính đột phá thu hút đầu tư, tăng trưởng công nghiệp, chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Qua 23 năm xây dựng phát triển, thành tựu khu công nghiệp, khu chế xuất minh chứng sống động đóng góp quan trọng phát triển kinh tế đất nước, thể mặt kinh tế, môi trường xã hội Gia Lai tỉnh thuộc Tây Nguyên, giao điểm hai khu vực kinh tế trọng điểm gồm khu vực kinh tế phía Nam khu vực kinh tế ven biển miền Trung Gia Lai tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi để hình thành phát triển KCN, CCN nói riêng phát triển KT -XH nói chung Vì vậy, từ năm 2003, Gia Lai thành lập KCN đến địa bàn tỉnh Gia Lai thành lập cấp giấy chứng nhận đầu tư cho KCN, 15 CCN có KCN CCN vào hoạt động Những thành cơng KCN, CCN góp phần nâng cao lực cạnh tranh tỉnh qua năm, tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế xã hội Tuy nhiên, phát triển KCN, CCN tỉnh Gia Lai 83 - Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh Gia Lai cần phải có văn hướng dẫn cụ thể để quy hoạch KCN phải quy hoạch khu nhà cho công nhân, công trình phục vụ cơng cộng khác - Cần khuyến khích nhà đầu tư, công ty kinh doanh nhà đầu tư nhà cho công nhân KCN cách miễn tiền thuê đất năm, năm, 11 năm, 15 năm tùy theo địa bàn đầu tư, lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư nhằm giảm thiểu giá cho người lao động thuê nhà - Khuyến khích người cơng nhân mua nhà trả góp, trừ dần vào thu nhập hàng tháng, hình thức gắn chặt hệ người công nhân làm việc lâu dài với doanh nghiệp KCN Quy hoạch không gian cần coi trọng việc lựa chọn địa điểm xây dựng nhằm hạn chế sử dụng đất nông nghiệp, đặc biệt vùng đất tốt, vùng có mật độ dân cư cao, đồng thời phải trọng đến việc vận hành an toàn trục đường quốc lộ 3.2.2 Nâng cấp kết cấu hạ tầng KCN, CCN Việc xây dựng, hoàn thiện nâng cấp hệ thống sở hạ tầng (đường giao thông, cầu cống, điện, điện thoại, cấp thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn ) có ý nghĩa quan trọng cho trình hình thành, phát triển KCN, CCN từ tác động đến phát triển KT- XH tỉnh Cơ sở hạ tầng đại, đồng đảm bảo điều kiện vật chất thuận lợi để DN KCN hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu Có thể nói, phát triển đồng sở hạ tầng tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá trình độ phát triển KCN, CCN định Do đó, quy hoạch KCN phải gắn liền với quy hoạch phát triển sở hạ tầng Cho nên, quan điểm tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai bên cạnh việc nâng cấp hệ thống, cơng trình kiến trúc, hệ thống cung cấp điện, hệ thống cấp nước, hệ thống thơng tin liên lạc… KCN,CCN cần phải quan 84 tâm xây dựng khu phụ trợ dân dụng nhà ở, hệ thống thương mại, y tế, trường học, cơng trình vui chơi giải trí… bên ngồi hàng rào KCN nhằm đảm bảo cho người lao động KCN ổn định sống Mặt khác, việc phát triển sở hạ tầng bên hàng rào cho KCN,CCN địa bàn tỉnh thời gian tới phải tuân thủ quy hoạch, quy chế, quy chuẩn xây dựng, thực nguyên tắc hiệu quả, ổn định, phù hợp phải đảm bảo tính bền vững Coi trọng việc xây dựng cơng trình hạ tầng ngồi hàng rào KCN Kế hoạch xây dựng KCN, CCN thiết phải gắn với kế hoạch xây dựng sở hạ tầng hàng rào giao cho đầu mối chịu trách nhiệm phối hợp thực Ban quản lý KKT Gia Lai Cần có điều lệ, quy chế cụ thể để nâng cao ý thức doanh nghiệp việc sử dụng cơng trình kết cấu hạ tầng ngồi KCN Có sách ưu tiên, khuyến khích cơng ty đầu tư hạ tầng xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đón trước thành tựu KH - CN ứng dụng vào sản xuất nhằm tạo hội tốt cho nhà đầu tư Các sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư hạ tầng nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp mà phải đảm bảo lợi nhuận kinh doanh công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng như: hỗ trợ vốn từ ngân sách cho cơng trình kỹ thuật đầu mối, xử lý nước thải, đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng, điện nước ngồi hàng rào, đảm bảo cho KCN liên kết thuận lợi vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung tỉnh quốc gia; có quy hoạch kế hoạch phát triển thị, khu dân cư cơng trình hạ tầng xã hội để hỗ trợ hoạt động giảm áp lực cho doanh nghiệp KCN thực sách người lao động; thực thu hồi giao đất cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng, tránh tình trạng đẩy doanh nghiệp đối mặt với người bị thu hồi đất 85 Hơn nữa, cần nâng cao tính cạnh tranh ngành dịch vụ để giảm giá cước loại dịch vụ điện, nước Đẩy nhanh việc chuyển sang chế độ giá chung cho tất loại hình doanh nghiệp (trong tỉnh, tỉnh, nước ngoài) 3.2.3 Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm gia tăng thu hút đầu tư vào KCN, CCN Khi KCN hình thành, việc nhanh chóng thu hút nhà đầu tư phù hợp với mục tiêu quy hoạch ngành nghề lĩnh vực sản xuất kinh doanh quan trọng Chính vậy, làm tốt cơng tác thu hút đầu tư tránh lãng phí, góp phần tích cực vào phát triển KCN, từ phát triển KT XH tỉnh Đây nhóm giải pháp quan trọng hàng đầu, môi trường đầu tư không hấp dẫn nhà đầu tư khơng vào Muốn cần: - Hoàn thiện khung pháp lý + Trước hết, phải rà sốt lại tồn sách liên quan đến thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh nhằm tìm nội dung khơng phù hợp để đề xuất Chính phủ xem xét, bãi bỏ sửa đổi bổ sung cho phù hợp Phải đảm bảo khơng chồng chéo, sách phải đơn giản dễ thực Mặt khác, sách ưu đãi phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ vận dụng, bảo đảm bình đằng nhà đầu tư, tạo tin tưởng cho nhà đầu tư yên tâm đầu tư vào KCN, CCN Gia Lai + Rà soát lại để xóa bỏ ưu đãi khơng phù hợp với quy hoạch chung Nhà nước, không phù hợp với điều kiện tỉnh + Thiết lập sách giá, theo khơng phân biệt nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư tỉnh hay nhà đầu tư địa phương sách ưu đãi thuế, chi phí, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế đất, phí sử dụng hạ tầng, thuê nhà… 86 + Cân xây dựng quy trình rõ ràng phối hợp việc xây dựng sở hạ tầng hàng rào - Tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, hấp dẫn UBND Tỉnh phải tạo sân chơi bình đẳng doanh nghiệp KCN, CCN không thiên vị loại hình doanh nghiệp Hỗ trợ kịp thời khó khăn vướng mắc DN, coi khó khăn DN khó khăn chung, xử lý nghiêm khắc vi phạm sản xuất kinh doanh vấn đề lừa đảo, vấn đề môi trường, vấn đề vi phạm cam kết… từ tạo dựng lòng tin với nhà đầu tư - Đẩy mạnh cải cách hành Rà sốt để hồn thiện máy hành để loại bỏ “chồng chéo” Cần cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đơn vị, quan Đổi mới, hoàn thiện chế quản lý theo hướng quản lý “một cửa, chỗ”, Chính quyền đồng hành với doanh nghiệp Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin công tác chuyên môn; xây dựng sở liệu chuyên ngành; nghiên cứu thực dịch vụ “hành cơng” Hình thành quỹ đầu tư xúc tiến tỉnh, để tham gia chương trình xúc tiến đầu tư sở vốn ngân sách huy động vốn đóng góp doanh nghiệp - Chủ động kêu gọi đầu tư + Đổi mạnh mẽ nội dung phương pháp vận động, xúc tiến đầu tư, thực hội chợ xúc tiến đầu tư theo lĩnh vực, địa bàn đối tác cụ thể Rà sốt lại tồn sách liên quan đến thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh nhằm tìm nội dung khơng phù hợp, xem xét bãi bỏ sửa đổi bổ sung cho phù hợp - Thực thống nhất, chủ động công tác vận động, xúc tiến đầu tư vào KCN với tham gia tích cực, đồng Sở Đầu tư Tỉnh, Ban, Ngành quyền Tỉnh Có thể thành lập phận chun mơn làm công tác 87 vận động xúc tiến đầu tư vào KCN, CCN Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai cần dành kinh phí thỏa đáng từ ngân sách tỉnh cho công tác vận động, xúc tiến đầu tư, tổ chức công bố rộng rãi quy hoạch chi tiết, danh mục các dự án ưu tiên đầu tư sách khuyến khích đầu tư vào KCN, CCN phương tiện truyền thông để nhà đầu tư người dân biết Cung cấp miễn phí thông tin cần thiết cho nhà đầu tư đến tìm hiểu hội đầu tư, hiểu danh mục dự án kêu gọi đầu tư…tiềm phát triển KT – XH Tỉnh - Tiến hành tiếp thị KCN, CCN tỉnh, tăng cường quảng bá điểm khác biệt KCN, CCN Tỉnh để thu hút đầu tư, tổ chức hội thảo, tham quan, lập trang Web, sử dụng phương tiện thông tin đại chúng nhằm giới thiệu tiềm kinh tế tỉnh nhà - Bên cạnh tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức cấp, ngành, tầng lớp nhân dân đồng sức, đồng lòng, tích cực tham gia cải thiện môi trường đầu tư Chú trọng cơng tác giải phóng mặt đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian chờ đợi nhà đầu tư Nâng cao tinh thần thái độ phục vụ đội ngũ cán bộ, công chức, tạo môi trường cởi mở thân thiện với doanh nghiệp Tôn vinh người có cơng doanh nhân có thành tích đóng góp vào nghiệp phát triển KCN, CCN phát triển KT - XH Triển khai kịp thời, đồng chế sách Đảng, hệ thống pháp luật Nhà nước nhằm thúc đẩy tạo điều kiện phát triển thị trường bất động sản, thị trường tài chính, thị trường lao động, thị trường khoa học, công nghệ… tạo hành lang pháp lý cạnh tranh lành mạnh cho nhà đầu tư - Thực sách qn, điều kiện mơi trường đầu tư ổn định, thị trường tài lành mạnh biện pháp quan trọng cho việc thu hút đầu tư 88 - Với doanh nghiệp đầu tư tỉnh, Tỉnh Gia Lai cần thực biện pháp hỗ trợ phần kinh phí đầu tư phát triển hạ tầng, chi phí đền bù giải tỏa hỗ trợ lãi suất tiền vay để đầu tư hạ tầng KCN, nhằm làm giảm giá giá thành thuê đất Mặt khác cần áp dụng Luật khuyến khích đầu tư nước, Luật doanh nghiệp cho doanh nghiệp làm ăn có hiệu thu hút nhiều lao động loạt sách miễn giảm thuế đất, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, ban hành quy chế thưởng hoạt động xuất khẩu… 3.2.4 Hoàn thiện sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực phục vụ KCN, CCN Một nguyên nhân làm giảm hiệu hoạt động KCN, CCN dẫn đến giảm hiệu phát triển KT- XH nhiều địa phương thiếu lực lượng lao động đào tạo Thông thường sau tuyển chọn, người lao động tham gia khóa đào tạo ngắn hạn DN để làm quen công việc, quen thao tác dây chuyền Nhìn chung, việc cung cấp lao động cho KCN, CCN Gia Lai gặp mâu thuẫn: thiếu lao động kỹ thuật có tay nghề, số lao động cần bố trí việc làm tỉnh dư thừa nhiều Đất đai nông nghiệp chuyển đổi sang đất KCN, CCN tương đối nhanh, lực lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu phát triển KCN (đây phận nguồn lực sản xuất ngồi đất đai) thìkhơng theo kịp Dường cấp quyền Tỉnh chưa có chuẩn bị trước lao động cho phát triển KCN, CCN Việc tuyển dụng lao động cho KCN hình thành gần tự phát Để nâng cao hiệu hoạt động KCN, CCN tỉnh Gia Lai cần tổ chức hoạt động đào tạo lao động nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động nhà đầu tư Để giải tốt vấn đề này, phải có giải pháp phát triển nguồn nhân lực cung cấp cho KCN, CCN thời gian tới như: - Nâng cao việc nhận thức thực tốt việc đào tạo nghề cho người 89 lao động để đáp ứng đòi hỏi sản xuất tiên tiến, đại Đây yêu cầu hướng tới phát triển nguồn nhân lực nói chung phát triển nguồn nhân lực cho KCN, CCN nói riêng - Phát triển trường dạy nghề nhiều hình thức: đào tạo ngắn hạn, đào tạo dài hạn Khuyến khích tạo điều kiện để chủ đầu tư tỉnh, tỉnh nước tổ chức đào tạo DN, trung tâm - Quan tâm đầu tư mức cho công tác đào tạo nghề Tình trạng phổ biến nước ta nói chung Gia Lai nói riêng tình trạng “thừa thầy,thiếu thợ” Các sở dạy nghề : Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai, trường Trung cấp Nghề huyện đầu tư trang thiết bị đại phần lớn lao động đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu thực tế buộc DN phải đào tạo lại, tốn Để giải tình trạng này, DN buộc phải tuyển dụng lao động ngoại tỉnh, lực lượng lao động Tỉnh lại dư thừa Cần phát triển mơ hình liên kết đào tạo nhà trường, trung tâm dạy nghề, sở dạy nghề với sở sản xuất để đào tạo theo đơn đặt hàng, làm cho trình đào tạo gắn bó với huy động DN - Có sách khuyến khích tổ chức cá lớp đào tạo dạy nghề có thực hành cụ thể cho huyện vùng sâu như: An Khê, KrongPa, KongChro Làm điều có lợi cho hai phía, phía người lao động học nghề chỗ thường bảo đảm việc làm sau học xong, chi phí cho việc học giảm đến mức tối thiểu trình học trình tạo sản phẩm, trả lương để chi trả thời gian học nghề Phía nhà doanh nghiệp chủ động nguồn tuyển dụng Để nâng cao hiệu đào tạo, bổ sung chất lượng nguồn nhân lực, trường, trung tâm, sở dạy nghề cần có liên hệ với sở sản xuất để có phối hợp công tác đào tạo sử dụng lao động họ trường Mặt khác, tăng cường, khuyến khích việc đào tạo nghề cho người lao động nước ngồi, đa dạng hóa hình thức hỗ trợ người học cho vay ưu đãi 90 với thời gian, điều kiện, phương thức trả nợ thích hợp, hỗ trợ phần kinh phí đào tạo - Một vấn đề quan trọng việc nghiên cứu quy hoạch DN với nhu cầu lao động theo giới tính để đảm bảo cấu lao động theo giới tính cách hợp lý phạm vi Tỉnh Giải tốt vấn đề bảo đảm tính ổn định nguồn lao động đời sống tinh thần cho người lao động cho Tỉnh nhà - Hiện nay, phần lớn số lao động KCN, CCN Gia Lai xuất thân từ nơng thơn, trình độ văn hóa hạn chế, khơng nắm quy định pháp luật nên chưa tự bảo vệ quyền lợi làm việc doanh nghiệp Vì vậy, cần nâng cao kiến thức pháp luật cần thiết cho người lao động hiểu quyền lợi trách nhiệm DN xã hội việc cần trọng - Tăng cường vai trò tổ chức đồn thể, Cơng đồn để bảo vệ quyền lợi cho người lao động Cần có kế hoạch vận động thành lập cơng đồn tất DN; xây dựng tổ chức cơng đồn thật trở thành người bảo vệ quyền lợi đáng cho người lao động, giám sát chủ đầu tư thực pháp luật, sách Nhà nước - Tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động Tái sản xuất sức lao động yếu tố quan trọng chiến lược phát triển nguồn nhân lực UBND tỉnh Gia Lai quyền nơi có KCN, CCN phải tạo điều kiện nâng cao đời sống cho người lao động thông qua việc quy hoạch khu định cư, nâng cấp xây dựng hạ tầng kỹ thuật hàng rào ( bệnh viện, trường học, khu thương mại, khu giải trí, đường xá…) Khi xây dựng KCN, đặc biệt huyện nơi có nhiều KCN,CCN cần gắn liền với việc quy hoạch xây dựng khu dân cư, khu nhà cho công nhân Từng bước thực để đáp ứng nhu cầu thực tế Quy hoạch KCN, cần gắn với xây dựng 91 đô thị công nghiệp UBND tỉnh cần chủ động phối hợp với doanh nghiệp phát triển hạ tầng KCN, với chủ đầu tư KCN với người lao động, tạo sức mạnh chung để thực công tác Như vậy, vấn đề phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển KCN, CCN từ phục vụ cho phát triển KT – XH tỉnh phải giải sở hoàn thiện nâng cấp hệ thống đào tạo, thay đổi nhận thức người dân, người lao động từ phía người sử dụng lao động Tất giải pháp cần phải thực cách đồng bộ, tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư điều kiện quan trọng để thu hút đầu tư vào KCN, CCN tỉnh Gia Lai 3.2.5 Tạo mơi trường có trình độ cơng nghệ phù hợp KCN, CCN Trong môi trường quốc tế cạnh tranh ngày gay gắt, nay, công nghệ xem công cụ chiến lược để phát triển KT- XH cách nhanh chóng bền vững Thực tế đặt cho doanh nghiệp yêu cầu thiết đổi công nghệ, nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tạo ưu cạnh tranh thị trường… Để tạo sản phẩm có sức cạnh tranh thị trường giới thị trường nội địa, yếu tố cơng nghệ có vai trò quan trọng KCN, CCN Tỉnh Điều đòi hỏi DN KCN, CCN phải không ngừng đổi mới, tạo môi trường có trình độ cơng nghệ phù hợp nhằm phục vụ cho trình sản xuất kinh doanh cách tốt tăng sức hấp dẫn môi trường kinh doanh tiếp cận vốn nhà đầu tư vào KCN, CCN Để thực điều cần có số biện pháp cụ thể : - Đầu tư máy móc, trang thiết bị đại phù hợp với trình sản xuất - Cần tập trung ưu tiên thu hút ngành nghề, lĩnh vực có hàm lượng cơng nghệ tiên tiến 92 - Thông qua dự án FDI thu hút công nghệ, chuyển giao công nghệ từ FDI vào DN KCN, CCN Thực kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động chuyển giao công nghệ - Phải tạo phối hợp liên kết thường xuyên nhiều hình thức, quan nghiên cứu khoa học với DN KCN, CCN để từ ứng dụng cách tốt công nghệ khoa học tiên tiến, nâng cao khả cạnh tranh DN - Có sách khuyến khích DN đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh - Các DN phải nắm bắt thay đổi cơng nghệ, để có chiến lược công nghệ đắn 93 KẾT LUẬN Xây dựng KCN, CCN nhằm mục đích phát triển sản xuất công nghiệp để xuất khẩu, gọi vốn đầu tư nước ngoài, tiếp thu kỹ thuật đại nhận công nghệ tiên tiến, đồng thời học tập kinh nghiệm hình thành thói quen, phương pháp quản lý sản xuất tiên tiến, sử dụng nguyên,nhiên vật liệu lực lượng lao động chỗ, tạo việc làm hỗ trợ giải vấn đề KT –XH vùng lạc hậu góp phần tăng trưởng kinh tế nước Bên cạnh việc phát triển KCN, CCN góp phần bổ sung bí sản xuất tìm thị trường, tiếp cận mạng lưới thị trường quốc tế KCN công cụ để thúc đẩy xuất khẩu, tăng nguồn thu ngoại tệ, tạo công ăn việc làm, tiếp thu chuyển giao kỹ thuật, tay nghề, thu hút đầu tư nước phát triển Tại Gia Lai, KCN, CCN thành lập đạt nhiều thành tựu đáng kể Trong 10 năm qua, KCN, CCN có đóng góp lớn vào phát triển KT–XH tỉnh Cụ thể là: thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh theo hướng CNH – HĐH, góp phần gia tăng lực nội sinh tỉnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng xuất tăng thu ngân sách Tuy nhiên, trình phát triển, KCN, CCN bộc lộ số hạn chế, yếu kém, lên là: quy hoạch xây dựng KCN, CCN chưa tương xứng với tiềm không theo kịp với yêu cầu phát triển; sở hạ tầng KCN, CCN yếu kém, thiếu đồng bộ; tiến độ triển khai dự án thứ cấp chậm tiến độ; trình độ lao động chưa đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp KCN, CCN Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển KCN, CCN tỉnh Gia Lai theo hướng hiệu quả, đòi hỏi phải có nhiều biện pháp đồng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Bùi Quang Bình (2012), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Thông tin Truyền thông, Hà Nội [2] Ths.Phạm Quang Đức (2012), “Việt Nam, Malaysia chia sẻ kinh nghiệm phát triển khu công nghiệp” [3] TS.Lê Thế Giới (2009), “Tiếp cận lý thuyết cụm công nghiệp hệ sinh thái kinh doanh nghiên cứu sách thúc đẩy”, Tạp chí khoa học cơng nghệ [4] TS Phạm Thanh Hà (2011) ,“Các khu công nghiệp Việt Nam: Hướng tới phát triển bền vững” [5] Ths Cảnh Chí Hồng (2013), “Phát triển nguồn nhân lực cho KCN tỉnh Đồng Nai”, Tạp chí Phát triển Hội nhập [6] Ths Nguyễn Mạnh Hùng (2014), “ Nhà cho công nhân KCN – Thực trạng giải pháp” [7] PGS.TS Nguyễn Đình Mạnh (2011),“Giáo trình Quản lý môi trường đô thị khu công nghiệp”, Viện Môi trường Tài nguyên [8] Nguyễn Phúc Nguyên (2013) ,“Nghiên cứu nhân tố tác động đến thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Miền Trung”, Tạp chí Kinh tế Phát triển [9] Trần Minh Ngọc (2010), “Phát triển khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc” [10] Ths Vũ Thị Kim Oanh (2014), “Phát triển khu công nghiệp Việt Nam: Thực trạng giải pháp”, Tạp chí Kinh tế Dự báo [11] Đặng Nguyên Phúc (2013), “Phát triển khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang” [12] TS Trương Thị Minh Sâm (2004),"Các giải pháp nhằm nâng cao vai trò hiệu quản lý nhà nước, bảo vệ môi trường khu công nghiệp, khu chế xuất" [13] Bộ Cơng Thương (2014), Tạp chí Cơng thương số 12/2014 [14] Bộ Cơng Thương (2014), Tạp chí Cơng thương số 13/2014 [15] Chi cục Thống kê thành phố Pleiku (2013), Niêm giám Thống kê thành phố Pleiku năm 2013 [16] Luật quy hoạch thị năm 2009 [17] Luật Khuyến khích đầu tư nước năm1994 [18] Nghị định số 164/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định khu cơng nghiệp, khu chế xuất khu kinh tế [19] Thông tư số 19/2009/TT – BXD Bộ xây dựng Quy định quản lý xây dựng khu công nghiệp [20] Nghị định số 192-CP ngày 28-12-1994 Chính phủ ban hành Quy chế KCN [21] Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 7/4/2008 Ủy ban nhân dân Tỉnh Gia Lai việc phê duyệt nhiệm vụ rà soát , bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp địa bàn Tỉnh Gia Lai đến năm 2020 [22] Quyết định 570/QĐ-UBND việc bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2013-2015 [23] Thông tư 19/2008/TT - BXD ngày 19/12/2008 việc hướng dẫn thực việc lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế [24] “Khu công nghiệp, khu chế xuất tỉnh phía Nam” Bộ Kế hoạch Đầu tư năm 2002 [25] Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 20/7/2009 Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai việc ban hành Quy chế phối hợp Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh với quan chuyên môn cấp tỉnh UBND huyện, thị xã, thành phố ... Chương 2: Thực trạng phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Gia Lai Chương 3: Một số giải pháp phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Gia Lai thời gian tới Tổng quan... Phân tích thực trạng phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Gia Lai gian qua - Đề xuất số giải pháp để phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Gia Lai thời gian tới Đối tượng,... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI .31 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH GIA LAI ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÁC KCN, CCN
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh gia lai , Phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh gia lai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn